Skip navigationen

Referat

Torsdag den 28. maj 2020 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  1. budgetopfølgning 2020 på BEPU’s område
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFPU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Ingen, der forventes forsat budgetoverholdelse for såvel Renovation (sektor 1) som Plan & Teknik (sektor 2)

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen har udarbejdet reduktionsforslag vedr. budget 2020 og efterfølgende år. Dette betyder, at det ikke har været muligt, at udarbejde aktivitetstal i forbindelse med opfølgningen.

  Opfølgningen er også udarbejdet under, mens vi er i Corona-beredskab. Som følge heraf er usikkerheden i vurdering af de forventede udgifter og indtægter for året markant større end normalt, og de økonomiske merudgifter pga. af Coronasituationen, som fx øgede udgifter til medarbejdere på dagtilbudsområdet og skoleområdet, øgede udgifter til værnemidler, øgede udgifter til beskæftigelsesområdet og forventet krav om større betaling til Movia, er ikke medregnet i denne opfølgning.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter marts 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen vil på grundlag af beslutning i Kommunalbestyrelsen omkring genvurderingen budget 2020, fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forhold til en revision af budget 2020, således, at de budgetansvarlige i 2. halvår af 2020 har et grundlag for deres aktiviteter. Sagen forventes fremlagt på maj måderne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 4
  1. budgetopfølgning 2020 på BFKU’s område
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 1,4 mio.kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-05-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 1,4 mio.kr.

  Det samlede merforbrug på 1,4 mio.kr. består af et merforbrug på dagtilbudsområdet på 2,6 mio.kr. samt et mindreforbrug på kultur- og fritidområdet på -1,2 mio.kr.

  Der forventes et samlet merforbrug på dagtilbudsområdet på 2,6 mio. kr. hvilket primært skyldes merudgifter til tilskud til privatinstitutioner på 3 mio.kr., samt merudgifter i forbindelse med lukning af institutionen Høgevænget på 0,8 mio. kr. Dagplejen forventer endvidere et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. pga. færre ansatte end budgetteret. Vuggestue – fælles forventer en merindtægt på 0,2 mio. kr. på forældrebetaling. Fælles formål daginstitutioner forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. pga. forventet mindreforbrug på søskenderabat på 0,4 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på kommunal afregning på 0,2 mio. kr.

  På kultur- og fritidsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio.kr. heraf 0,6 mio. kr. på svømmehallens budget, samt en merindtægt på 0,1 mio. kr. for Hollænderhallen. som er indtægter vedrørende 2019, men som først er bogført i 2020. Derudover forventes yderligere mindreforbrug på samlet 0,5 mio.kr. på området.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  - Dagtilbudsområdet; merforbruget er reduceret fra 2,8 mio.kr. til 2,6 mio.kr. hvilket kan henføres til flere indtægter (forældrebetaling)

  - Kultur- og Fritidsområdet; det forventede mindreforbrug er øget fra 0,7 mio.kr. til 1,2 mio.kr., da der forventes et samlet mindreforbrug inden for området, der er 0,5 mio.kr. højere.

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen har udarbejdet reduktionsforslag vedr. budget 2020 og efterfølgende år. Dette betyder, at det ikke har været muligt, at udarbejde aktivitetstal i forbindelse med opfølgningen.

  Opfølgningen er også udarbejdet under, mens vi er i Corona-beredskab. Som følge heraf er usikkerheden i vurdering af de forventede udgifter og indtægter for året markant større end normalt, og de økonomiske merudgifter pga. af Coronasituationen, som fx øgede udgifter til medarbejdere på dagtilbudsområdet og skoleområdet, øgede udgifter til værnemidler, øgede udgifter til beskæftigelsesområdet og forventet krav om større betaling til Movia, er ikke medregnet i denne opfølgning.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter marts 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen vil på grundlag af beslutning i Kommunalbestyrelsen omkring genvurderingen budget 2020, fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forhold til en revision af budget 2020, således, at de budgetansvarlige i 2. halvår af 2020 har et grundlag for deres aktiviteter. Sagen forventes fremlagt på maj måderne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 5
  1. budgetopfølgning 2020 på SSAU’s område
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SSAU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 16,7 mio.kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  budgetopfølgningen tages til efterretning.

  2.

  at

  der gives en budgetneutral tillægsbevilling og overføres 642 t.kr. fra pulje til ”Tilskud, Styrket kvalitet i ældreplejen” under ældreområdet til Sundhed og Omsorg, forvaltning under ØU.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SSAU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 16,7 mio.kr.

  Det samlede merforbrug på 16,7 mio.kr. består af et merforbrug på det sociale område på 4,4 mio.kr. samt et merforbrug på ældreområdet på 12,3 mio.kr.

  På det det sociale område kan det forventede merforbrug på 4,4 mio.kr. henvises til følgende:

  Tandplejen forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes merforbrug på løn og merforbrug på sammenlægning af klinikker. Der er igangsat tilpasning af lønudgifter på området.

  Børneområdet forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er ift. budget mindreforbrug på en række områder pga. mindre aktivitet herunder udgifter til plejefamilier, opholdssteder, døgnanbringelser og familiebehandling.

  Beskæftigelse forventer et merforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at forudsat besparelse fra Tårnby kommune på forventet 2 mio. kr. omkring udlicitering af opgaver ikke forventes realiseret. Desuden merforbrug som følge af større tilgang af førtidspensionister end ventet og merudgift på dagpengeområdet på ca. 2 mio. kr. og større udgifter end budgetteret på flexløntilskud og på personer med løntilskud.

  På ældreområdet forventes et samlet merforbrug på 12,3 mio. kr. Det forventede merforbrug er sammensat af et merforbrug i hjemmeplejen på 4,5 mio. kr., Enggården 3,3 mio. kr., kommunal genoptræning 0,6 mio. kr., hjælpemidler 2,6 mio. kr. samt 1,3 mio. kr. særlige psykiatriske pladser.

  Det indstilles samtidig at, der gives en budgetneutral tillægsbevilling og overføres 642 t.kr. fra pulje til ”Tilskud, Styrket kvalitet i ældreplejen” under ældreområdet til Sundhed og Omsorg, forvaltning under ØU. Derved tilsikres, at der er overensstemmelse mellem praksis og budgetplacering indenfor området.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Social område:

  Integration; Fra et forventet merforbrug på 0,6 mio.kr. efter februar forventes nu budgetoverholdelse, idet besparelse omkring refusion for repatriering, samt mindreindtægt fra resultattilskud som følge af færre modtagne flygtninge, forventes at kunne dækkes inden for eksisterende budget.

  Beskæftigelse; Det forventede merforbrug er øget med 2,5 mio.kr. Dette medfører samlet forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. Det yderligere merforbrug skyldes større tilgang af førtidspensionister end ventet, merudgift på dagpengeområdet på ca. 2 mio. kr. og større udgifter end budgetteret på flexløntilskud og på personer med løntilskud. Effekten af Corona-nedlukning er ikke en del af det yderligere merforbrug. Dette vil først komme til udtryk ved næste månedsopfølgning.

  Børneområdet; Børneområdet forventer nu et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. I februar var forventningen et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette skyldes stigende omkostninger til anbringelser uden for hjemmet.

  Ældreområdet:

  Hjælpemidler; Merforbruget til hjælpemidler er nedskrevet med 0,5 mio. kr. til 2,6 mio. kr. Dette bygger på lavere hidtidigt forbrug end først antaget.

  Genoptræning; Merforbruget til genoptræning er nedskrevet med 1 mio. kr. til 0,6 mio. kr. Dette bygger på lavere hidtidigt forbrug hidtil end først antaget.

  Mellemkommunale betalinger; I februar var forventningen, at der ville være mindreindtægter på 0,9 mio. kr. til mellemkommunale betalinger. Forventningen er nu, at indtægter vil svare til budget

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen har udarbejdet reduktionsforslag vedr. budget 2020 og efterfølgende år. Dette betyder, at det ikke har været muligt, at udarbejde aktivitetstal i forbindelse med opfølgningen.

  Opfølgningen er også udarbejdet under, mens vi er i Corona-beredskab. Som følge heraf er usikkerheden i vurdering af de forventede udgifter og indtægter for året markant større end normalt, og de økonomiske merudgifter pga. af Coronasituationen, som fx øgede udgifter til medarbejdere på dagtilbudsområdet og skoleområdet, øgede udgifter til værnemidler, øgede udgifter til beskæftigelsesområdet og forventet krav om større betaling til Movia, er ikke medregnet i denne opfølgning.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter marts 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen vil på grundlag af beslutning i Kommunalbestyrelsen omkring genvurderingen budget 2020, fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forhold til en revision af budget 2020, således, at de budgetansvarlige i 2. halvår af 2020 har et grundlag for deres aktiviteter. Sagen forventes fremlagt på maj måderne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 6
  1. budgetopfølgning 2020 på SU’s område
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 4,4 mio.kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.  at budgetopfølgningen tages til efterretning,
  1. at der gives indtægtsbevilling på 60 t.kr. til ”Projekt Læselyst”.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Ad 1:

  AOTV fremsætter ændringsforslag:

  At beslutningen vedrørende kompenserende tiltag i form af besparelser samt tilførsler for SU´s område udskydes til Økonomiudvalgsmødet d. 18. juni 2020.

  Godkendt.

  Ad 2:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Ad 1

  Ændringsforslag fra AOTV: udvalget beder forvaltningen om at vende tilbage til udvalget med alternativer til at indhente merforbruget på sektor 3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 4,4 mio.kr. på skoleområdet (sektor 3). Der forventes ingen budgetafvigelse pt. på del af kultur- og fritidsområdet (sektor 4) som ligger under SU.

  Merforbruget er overordnet set placeret på skoleområdet. Merforbruget skyldes dels merudgifter til specialundervisning (4,5 mio.kr.), Fællesudgifter skolevæsen (0,8 mio.kr.), SFO - merudgifter til søskendetilskud (0,9 mio.kr.) samt merforbrug på befordring af elever (0,1 mio.kr.) Der er forudsat kompenserende mindreforbrug på skolerne for samlet -2,0 mio.kr. og inden for området i øvrigt for -0,4 mio.kr.

  Folkeskolernes fælleskommunale PLC-koordinator har ansøgt om og fået bevilliget 150.000 kr. til at understøtte læselyst i foleskolen af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet. Beløbet udbetales i 3 rater af 60.000 kr. i 2020, 60.000 kr. i 2021 samt en slutrate på 30.000 kr. i 2022 ved regnskabsaflæggelse. Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling på 60 t.kr. i budget 2020 og de to rater i 2021 og 2022 indarbejdes i budget 2021 og budget 2022.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  - Skoleområdet; Siden februar måned er det forventede merforbrug øget med 0,1 mio.kr. Ændringen skyldes en mindre stigning i den forventede merudgift til specialundervisning

  - Kultur- og Fritidsområdet; forventes fortsat budgetoverholdelse

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for skoleområdet (sektor 3) og Kultur- og Fritidsområdet (sektor 4) er vedlagt i bilag 1.

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen har udarbejdet reduktionsforslag vedr. budget 2020 og efterfølgende år. Dette betyder, at det ikke har været muligt, at udarbejde aktivitetstal i forbindelse med opfølgningen.

  Opfølgningen er også udarbejdet under, mens vi er i Corona-beredskab. Som følge heraf er usikkerheden i vurdering af de forventede udgifter og indtægter for året markant større end normalt, og de økonomiske merudgifter pga. af Coronasituationen, som fx øgede udgifter til medarbejdere på dagtilbudsområdet og skoleområdet, øgede udgifter til værnemidler, øgede udgifter til beskæftigelsesområdet og forventet krav om større betaling til Movia, er ikke medregnet i denne opfølgning.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter marts 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen vil på grundlag af beslutning i Kommunalbestyrelsen omkring genvurderingen budget 2020, fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forhold til en revision af budget 2020, således, at de budgetansvarlige i 2. halvår af 2020 har et grundlag for deres aktiviteter. Sagen forventes fremlagt på maj måderne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 7
  1. budgetopfølgning 2020 på ØUs område
  Sagsid.: 20/1609

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 0,5 mio.kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning,

  2. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling og tilføres 642 t.kr. fra pulje til ”Tilskud, Styrket kvalitet i ældreplejen” under ældreområdet til Sundhed og Omsorg, forvaltning under ØU,

  3. at der gives budgetneutral tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til dækning af renter og afdrag ved ekstraordinært låneoptag på 20 mio.kr. (jf. KB 20/656). Beløb hertil overføres fra budgetusikkerhedspuljen under Direktionen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 0,5 mio.kr.

  Årsagerne til merforbruget kan henføres til følgende: lavere lønudgifter til afdelingschefer end forudsat i budgettet (i alt 0,4 mio.kr.), mindreudgifter til personer ansat i løntilskud (0,3 mio.kr.) og elevers rådighedsløn (0,3 mio.kr.). Derudover mindreudgifter til APV (0,1 mio.kr.) og udskudt sommerfest (0,1 mio.kr.).

  For Borger og Social forventes et merforbrug på 1,4 mio.kr. som hovedsageligt kan henføres til Udbetaling DK., hvor der forventes flere udgifter end budgetteret – derudover er tab af refusion på personer ansat i løntilskud på 0,1 mio.kr., merudgift til mæglersalær (0,1 mio.kr.). For IT forventes nu et samlet mindreforbrug på 0,1 mio.kr

  Det indstilles samtidig at, der gives en budgetneutral tillægsbevilling og tilføres 642 t.kr. fra pulje til ”Tilskud, Styrket kvalitet i ældreplejen” under ældreområdet til Sundhed og Omsorg, forvaltning under ØU. Derved tilsikres, at der er overensstemmelse mellem praksis og budgetplacering inden for området.

  Derudover indstilles, at der gives budgetneutral tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til dækning af renter og afdrag ved låneoptag af 20 mio.kr., (jf. KB 20/656). Beløb hertil overføres fra budgetusikkerhedspuljen under Direktionen.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Den samlede afvigelse for området med et forventet merforbrug på 0,5 mio.kr. er uændret sammenholdt med status ved månedsopfølgningen efter februar.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter marts 2020. Som det fremgår af bilag 2, er det samlede forventede merforbrug for 2020 efter marts opgjort til 22,5 mio.kr. De væsentligste afvigelser kan henføres til ældreområdet, som udgør 12,3 mio.kr. af det forventede merforbrug samt forventede merforbrug på skoleområdet (4,4 mio.kr.) og det sociale område (4,4 mio.kr.)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen har på grundlag af beslutning i Kommunalbestyrelsen vedr. ”Ændringsforslag til budget 2020, med henblik på budgetoverholdelse”, udarbejdet en samlet sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forhold til en revision af budget 2020, således, at de budgetansvarlige i 2. halvår af 2020 har et grundlag for deres aktiviteter. Sagen forelægges i Økonomiudvalget d. 19. maj, dvs. samme tidspunkt på forelæggelse af 1. budgetopfølgning på ØU’s område.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 8
  Budget 2020 - tilpasning på baggrund af 1. budgetopfølgning
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører tilpasning af Dragør Kommunes budget 2020 med henblik på, at bringe budgettet i balance. Sagen skal ses i sammenhæng med Kommunalbestyrelsens beslutning d. 30. april 2020, hvor der blev tilvejebragt finansiering med henblik på budgetoverholdelse. I denne sag indstilles den konkrete budgetfordeling med henblik på at få retvisende budgetter i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at driftsbudgettet korrigeres med i alt 22 mio. kr. jf. bilag.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  AOTV fremsætter ændringsforslag:

  At beslutningen vedrørende kompenserende tiltag i form af besparelser samt tilførsler for SU´s område udskydes til Økonomiudvalgsmødet d. 18. juni 2020.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har på deres møder i 1. kvartal drøftet Dragør Kommunes økonomiske situation på baggrund af månedsopfølgningerne for januar, februar og marts (se sag d.d.)

  Opfølgningerne viser, et forventet merforbrug for året 2020 på ca. 22,5 mio. kr. Dette tal skal, ved hjælp af stram økonomistyring reduceres med minimum 500.000 kr.

  Kommunalbestyrelsen har d. 30. april 2020 med sagen ”Ændringsforslag til budget 2020, med henblik på budgetoverholdelse” samt i forbindelse med overførselssagen vedr. 2019 taget beslutninger der forbedrer budgettet med i alt 22 mio. kr. fordelt med 10,6 mio. kr. vedr. anlæg og i alt 11,4 mio. kr. vedr. drift.

  På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 30. april 2020 er der således tilvejebragt finansiering i forhold til at håndterer det forventede merforbrug.

  På baggrund af de udarbejdede månedsopfølgninger har administrationen udarbejdet forslag til en budgetmæssig fordeling, jf. følgende principper:

  1. Budgetterne skal være retvisende, således at de budgetansvarlige leder kan planlægge og styre efter dem.
  2. Budgetgrundlaget skal være dokumenteret og gennemskueligt, så budgetterne er retvisende i forhold til aktivitetsniveau, politiske servicemål og kvalitetsstandarder.
  3. Budgetterne skal have et niveau hvor de budgetansvarlige ledere via stram økonomistyring kan sikre overholdelse. 

  Der er således tale om nogle principper for fordeling af pengene, hvor der kan være nogle modgående hensyn som skal balanceres, herunder, at risikoen for at Dragør Kommune får merforbrug i resten af 2020 skal minimeres.

  Der er ved det indstillede forslag til fordelingen af midler skelnet mellem to typer af merforbrug;

  Merforbrug som følge af udefrakommende tekniske ændringer. (fx ændret budget til udbetaling Danmark og ikke realiseret udlicitering på beskæftigelses området i Tårnby) og merforbrug som følge af ændrede aktivitetsniveau. (fx flere voksne på det specialiserede område, øget aktivitet på hjemmeplejeområdet).

  Der er taget udgangspunkt i, at merforbrug som følge af udefrakommende tekniske ændringer kompenseres for fuldt ud, idet der er tale om tekniske budgetændringer.

  Merforbrug som følge af ændrede aktivitetsniveau kompenseres ikke fuldt ud. Der kompenseres i stedet på en skala fra 50-90 %. For at vurdere graden af kompensation til merforbrug som følge af ændrede aktivitetsniveau, lægger vi vægt på følgende tre kriterier:

  •        Forbrugsprocent år til dato 2020

  •        Forbrugsprocent år til dato i år sammenholdt forbrugsprocent år til dato i 2019 og med regnskabstal for 2019. Dette gøres for at fange periodisering

  •        Evt. forventede ændringer i aktivitetsniveau i resten af 2020

  Når der ikke kompenseres med 100 % lige nu, så er det udtryk for, at der efter 1. kvartal fortsat er markant usikkerhed om det endelige regnskab. Denne usikkerhed imødegås ved at lade den resterende del af de 22 mio. kr., svarende til 2,45 mio. kr. blive i en usikkerhedspulje, der vil kunne blive disponeret politisk ved 2. og 3. budgetopfølgning.

  Ved uforudsete udgifter, som vil generere et potentielt merforbrug i 2020, vil følgende fremgangsmåde blive anvendt:

  1. Inden for den sektor, som genererer merforbrug skal der søges efter reduktioner, der kan dække merforbruget. I første omgang vil der søges efter reduktioner, som kan håndteres administrativt. Hvis der er tale om reduktioner, som ændrer serviceniveauer, så vil de blive forelagt til politisk stillingtagen

  2. Hvis det ikke er muligt, at finde reduktioner inden for egen sektor, som kan dække hele merforbruget, så søges der efter reduktioner i øvrige sektorer.  Det gælder også her, at hvis der er tale ændrede serviceniveauer, så vil de blive forelagt til politisk stillingtagen.

  3. Kun i de tilfælde, hvor det ikke er muligt, at finde reduktioner, enten i egen eller i øvrige sektorer, der kan dække merforbruget fuldt ud, så vil usikkerhedspuljen blive bragt i spil. I forhold til usikkerhedspuljen vil der være et særligt fokus på de konti, som ikke bliver kompenseres fuldt ud lige nu.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt den indstillede tillægsbevilling godkendes sker finansieringen af kommunens kassebeholdning, som svarer til den budgetmæssige forbedring af kassebeholdningen der var som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 30. april 2020.

  Det skal bemærkes, at det på grundlag af de indstillede bevillinger kan det forventes, at såfremt det korrigerede budget 2020 overholdes vil Dragør Kommune overskride servicerammen med 9 mio. kr. i 2020.

  Endelig gøres opmærksom på, at de gennemførte månedsopfølgninger er udarbejdet uden Corona-påvirkning. Dvs. at der i det ovenstående ikke er indregnet forventede udgifter til eks. forsørgelsesydelser, værnemidler mm. Dette merforbrug er således ikke indeholdt i de 22 mio. kr. Der vil i løbet af de kommende måneder blive arbejdet for at lave særskilte opgørelse og indikatorer over disse udgifter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 9
  Låneoptagelse på baggrund af lånedispensationen for 2020 til styrkelse af likviditeten
  Sagsid.: 20/1596

  RESUMÉ:

  Låneoptagelse på baggrund af lånedispensationen for 2020 til styrkelse af likviditeten (som følge af COVID-19)

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at der optages et 10 årigt fast forrentet lån på 15 mio. kr.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

    3 (C)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Indenrigsministeriet har i brev af 30. marts meddelt at ”med aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19” af 26. marts 2020 mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.”

  Hertil kommer, at der med aftalen er en yderligere generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner. Denne lånepulje er ikke knyttet op på eventuelle anlægsprojekter, men kan anvendes frit fx til fremrykning af betalinger til erhvervslivet, udskydelse af betaling af dækningsbidrag, driftsudgifter i forbindelse med coronakrisen osv. Der er ikke tilknyttet noget formål vedr. låneoptagelsen.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april at ansøge om dispensation fra lånereglerne og dermed have mulighed for at optage lån til driftsudgifter på 15 mio. kr.

  Social- og Indenrigsministeriet har den 11. maj 2020 givet Dragør Kommune tilsagn om lånedispensation for 2020 på 15 mio. kr. fra lånepuljen på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner (som følge af COVID-19).

  I henhold til praksis meddeles lånedispensationen på særlige lånevilkår. Låntagning skal ske med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed. Lånedispensationen for 2020 kan udelukkende anvendes i kalenderåret 2020.

  Social- og Indenrigsministeriet har ved fordeling af lånepuljen lagt vægt på kommunens likviditet efter kassekreditreglen ved udgangen af 1. kvartal 2020 samt befolkningstallet.

  Ministeriet vil medio 2021 følge op på, hvorvidt den tildelte lånedispensation udnyttes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Optagelse af lånet vil medføre øgede udgifter til afdrag på lån samt renteudgifter. På nuværende tidspunkt er renten dog tæt på 0 (nul) kr. Der vil i forbindelse med 2. budgetopfølgning ske en korrektion af afdrag og renter i budgettet.

  Det optagne lån vil indgå i kommunens kassebeholdning og dermed styrke kommunens likviditet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 19. maj 2020

  Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020

 • 10
  Låneoptagelse - indefrosne ejendomsskatter 2020
  Sagsid.: 20/1683

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører låneoptagelse til dækning af indefrosne ejendomsskatter i 2020

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der optages lån for 4.300.000 kr., vedr. indefrosne ejendomsskatter,

  2. at der optages et fast forrentet lån.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-05-2020

  Ad 1 og 2 indstilles over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af kommunens likviditetsmæssige situation er der fremsat et politisk ønske om at fremrykke kommunens låneoptagelse for lån til hhv. ”indefrysning af lån til ejendomsskatter til pensionister (gammel ordning) og ”låneoptagelse til midlertidig indefrysningsordning for grundskyld”. I tidligere år er låneoptagelse vedr. disse poster sket på baggrund af de i regnskabet opgjorte poster. Ved at fremrykke tidspunktet for låneoptagelsen vil låneopgørelsen ske på baggrund af den forventede indefrysning i 2020. Den forventede indefrysning er opgjort på baggrund af status for de 4 første måneder af 2020, sammenholdt med udviklingen i 2019. Der er for begge ordninger en markant usikkerhed i vurdering af lånemulighederne, da den for den gamle ordning vil være påvirket af bl.a. ønsket om at benytte ordningen, indfrielse som følge af salg og død, mens der for den nye ordning fra 2018 dels er et meget lille erfaringsgrundlag dels påvirkes indefrysningerne af omsætningen på ejendomsmarkedet. Der er således stor risiko for at der enten optages mindre i lån end muligt eller der optages for meget i lån, som skal tilbagebetales efter regnskabsafslutningen i 1. kvartal 2021.

  Det skal i denne forbindelse oplyses, at den samlede lånerammen vedr. ejendomsskatter for 2019 var budgetteret til 9,4 mio. kr. men på baggrund af regnskab 2019, blev opgjort til 3,37 mio. kr. Forskellen skyldes at der blev indefrosset et lavere beløb på den nye ordning end budgetteret, samt at der har været en højere grad af indfrielse end forventet.

  For budget 2020 er den samlede låneoptagelse til indefrosne ejendomsskatter budgetteret til i alt 17,7 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. på gammel ordning og 12,7 mio. kr. på ny ordning, men en umiddelbar vurdering på baggrund af erfaringerne fra 2019 peger på at dette niveau er for højt.

  Med udgangspunkt i den ovenfor beskrevne metode er kommunens låneramme vedrørende ejendomsskatter for 2020 er opgjort til 4.300.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Optagelse af lånet vil på kort sigt forbedre kommunens gennemsnitlige kassebeholdning idet låneoptagelsen fremrykkes fra april 2021 til medio 2020.

  Der forventes optaget et 25 årigt lån, der forventes påbegyndt afdrag ultimo 2020, hvilket vil indgå i 2. budgetopfølgning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Låneoptagelse sker i henhold til Dragør Kommunes porteføljepolitik og økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 25. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

 • 11
  Vedtagelse af kommuneplanstrategi 2019
  Sagsid.: 19/4178

  RESUMÉ:

  Forslag til ”kommuneplanstrategi 2019 – Dragør på landkortet” – med tilhørende ”Agenda 21 Strategi” har været i offentlig høring og indstilles til vedtagelse uden væsentlige ændringer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag til kommuneplanstrategi 2019 med tilhørende bæredygtighedsstrategi vedtages endeligt, offentliggøres og kommunikeres til berørte myndigheder.

  2.

  at

  forslag og bemærkninger i høringssvarene indgår i det videre arbejde med revision af kommuneplanen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB med præcisering af:

  1. At der forelægges en sag om mulighederne for byggeri i randområderne omkring St. Magleby

  2. At der forelægges en sag om byfortætning med grundstørrelse af 600 m2

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Ad 1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2 med tillægsforslag fra C.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra C:

  At der forelægges en sag om mulighederne for byggeri i randområderne omkring St. Magleby, samt om mulighed for byfortætning med grundstørrelser af 600 m2.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-03-2020

  Sagen udsættes til næste møde med henvisning til igangværende økonomiforhandlinger.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. juni 2019, at sende et forslag til kommuneplanstrategi 2019 med tilhørende bæredygtigheds-strategi i offentlig høring i 8 uger. Forslag til Kommuneplanstrategi 2019 har været i høring fra den 5. august 2019 og frem til den 30. september 2019. Sagen har pga. af prioritering af andre plansager ikke været forelagt BEPU tidligere.

  I høringsperioden er der modtaget 8 høringssvar – bilag 2. Høringsvarerne omfatter både overordnede kommentarer og konkrete forslag, som rettere bør indgå i revisionen af kommuneplanen eller i konkrete projekter og planer. Generelt har der været opbakning til de emner, som planstrategien sætter fokus på. Høringen giver ikke anledning til ændringer i den endelige kommuneplanstrategi – bilag 1.

  Endvidere er der gennemført borgerinddragelse om to af planstrategiens temaer: ”Den klimarobuste kystkommune” og ”Den nære boligkvalitet”.  Opsamlingen fra borgerinddragelsen kan læses i bilag 3 og bilag 4.

  Kommuneplanstrategien, høringssvarerne og resultaterne af borgermøderne vil indgå i den videre arbejde med revision af kommuneplanen.

  Udarbejdelse og vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2021 vil finde sted i 2020-2021 i overensstemmelse med reglerne i planloven.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §23a og §33a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til kommuneplanstrategi 2019 og bæredygtighedsstrategi har været i offentlig høring i 8 uger - fra den 5. august 2019 og frem til den 30. september 2019, jf. planlovens § 23a stk. 5.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplanstrategien vil være det overordnede pejlemærke ved udarbejdelse af kommuneplanrevision 2021 som netop pågår.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 31. marts 2020.

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 12
  Tilladelse til opsætning af bistader
  Sagsid.: 20/1693

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at der opstilles 2 bistader på Blomsterengen i Søvang.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth (V) har i en mail af 1. maj 2020 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Den lokale afdeling af Lions ønsker tilladelse til at opstille 2 bistader på blomsterengen i Søvang.

  Det drejer sig om to bistader og med tiden - når 6. klasserne kommer i skole igen - også et insekthotel. Det er aftalt med skolernes naturfaglige udvalg, at det skal være et projekt for 6. klassetrin at lave insekthotellet og at det også efterfølgende er 6. klasserne der skal på besøg ved staderne.

  Der er INGEN udgifter for Dragør Kommune ved dette projekt - hverken nu eller på sigt.

  Desuden spiller både med opsætning af bistader fint med ønsker om at Dragør bliver en bivenlig kommune, og med naturfagsstrategien.”

  Det er forvaltningens vurdering, at en placering længst muligt væk fra naboer og offentlig vej vil være den mest hensigtsmæssige placering. Endelig placering aftales mellem ansøger og forvaltning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

 • 13
  Bestillinger for 2021 i det forpligtende samarbejde - delaftale 1 og 8
  Sagsid.: 20/1029

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. hjælpemiddelområdet og genoptræningsområdet jf. delaftale 1 og 8. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på områderne for 2021 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på hjælpemiddelområdet - delaftale 1.

  2.

  at

  udvalget godkender administrationens forslag bestillingen på genoptræningsområdet – delaftale 8.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Ændringsforslag fra AOTV:

  At afrapporteringen fremadrettet er både kvantitativ og kvalitativ, samt redegør for fremtidsudsigter på kort og lang sigt.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. hjælpemiddelområdet og genoptræningsområdet.

  Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne for 2021 til godkendelse.

  Delaftale 1: Hjælpemidler

  På hjælpemiddelområdet har der siden 2012 været bestilt og leveret ud fra en samlet normering på 6,02.

  Dragør Kommune har siden 2012 afregnet for nedenstående fast ydelser svarende til 1,5 årsværk.

  Hjemmebesøg

  0,21

  Koordinering

  0,05

  Udbud og kontrakter

  0,20

  Afrapportering, møder og lignende

  0,04

  Administration – se bilag 1

  1,00

  I alt:

  1,50

  Yderligere betaler Dragør Kommune, som det fremgår af afrapporteringen for 2019, for en række variable ydelser på hjælpemiddelområdet svarende til 4,52 årsværk (se bilag 1).

  I perioden 2015-2019 har der samlet set været en afvigelse på 0,01 årsværk mellem bestilt og leveret på de variable ydelser og i 2019 blev der samlet set leveret -0,07 normering mindre end bestilt. Det er administrationens vurdering, at afvigelsen ligger på et acceptabelt niveau.

  Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den samlede bestilling på 6,02 og budgettet hertil for delaftale 1 vedrørende hjælpemidler.

  Administrationen foreslår dog, at normeringen på de enkelte variable ydelser, tilpasses så de stemmer overens med det faktisk leverede i 2019. Som det fremgår af nedenstående tabel, var der i 2019 store afvigelser mellem bestilt og leveret på nogle af de variable ydelser (se også bilag 1).

  Administrationens forslag til bestillingen på de variable ydelser for 2021, ser derfor ud som følger:

  Bestilling 2019

  Leveret 2019

  Bestilling 2021

  Antal

  Normering

  Antal

  Normering

  Antal

  Normering

  Syns- og kommunikationshjælpemidler

  80

  0,25

  49

  0,15

  49

  0,15

  Genbrug/forbrugsgoder

  375

  1,17

  171

  2,24

  717

  2,24

  Kropbårne

  750

  2,14

  491

  1,40

  498

  1,47

  Store boligændringer

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Mindre boligændringer

  30

  0,09

  16

  0,05

  16

  0,05

  Biler

  15

  0,80

  10

  0,54

  10

  0,54

  Hjemtagne

  17

  0,07

  17

  0,07

  17

  0,07

  I alt

  4,52

  4,45

  4,52

  Delaftale 8: Genoptræning

  I det forpligtende samarbejde betaler Dragør Kommune ligeledes for genoptræningsområdet i henhold til Sundhedslovens §140 og Servicelovens §86.

  Af afrapporteringen for området fremgår det, at Tårnby Kommune i 2019 har modtaget 607 genoptræningsplaner jf. Sundhedslovens §140, hvoraf 20 har benyttet tilbud om at modtage genoptræning hos en privat leverandør, hvis ventetiden overstiger 7 dage. 187 borgere var i 2019 berettiget hertil.

  Dette svarer samlet set til en stigning på 10,85 % i forhold til 2018 på genoptræningsforløb efter sundhedslovens §140 (se bilag 2). Grundet udviklingen på området forventes det, at antallet af genoptræningsplaner fortsat vil stige i 2020. Hertil kommer, at borgere med genoptræningsplaner på avanceret niveau inkluderes i ordningen om frit valg på genoptræning pr. 21. januar 2020, hvormed mængden af borgere der har ret til at være en privat leverandør øges yderligere.

  Administrationen foreslår, at bestillingen for 2021 på genoptræningsområdet afspejler det leverede niveau i 2019. Budgettet for delaftalen 8 er i 2020 opjusteret med 2,0 mio. kr. ift. 2019.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 1: Hjælpemidler er på i alt 3.817.560 kr. i 2020.

  Budgettet for delaftale 8: Genoptræning er på i alt 1.667.442 kr. i 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 14
  Afrapportering af det forpligtende samarbejde - delaftale 6
  Sagsid.: 20/820

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune i 2007 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i otte delaftaler.

  Der udarbejdes hvert år årsrapporter, som grundlag for udvalgets drøftelse om, hvorvidt der skal ændres i bestillingen.

  Udvalgene forlægges den årlige afrapportering på delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2019 for delaftale 6 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Ændringsforslag fra AOTV:

  At afrapporteringen fremadrettet er både kvantitativ og kvalitativ, samt redegør for fremtidsudsigter på kort og lang sigt.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune indgik i 2007 et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder. Det forpligtende samarbejde og delaftalerne er senest revideret og opdateret iht. lov- og serviceændringer i efteråret 2019.

  Delaftalens rammer:

  I det forpligtende samarbejde er der indgået otte delaftaler. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der løbende er dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Derudover er der udarbejdet et årshjul, som skal sikre, at Dragør Kommune får de nødvendige informationer angående leveringer, serviceniveauændringer og bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Hvert år primo februar udarbejder de to kommuner i fællesskab en skabelon for årsrapportering samt et årshjul vedrørende rapportering, politisk behandling og betaling – så det følger de politiske tidsplaner i de respektive kommuner.

  Gældende aftaler på nuværende tidspunkt vedrørende årsrapportering og årshjul er:

  Januar: Tårnby Kommune udarbejder en årsrapportering til Dragør Kommune. Rapporteringen består af faktaark for hver delaftale med oplysninger om resultater i det forgangne år og fremtidsudsigter på kort og lang sigt.

  Marts-maj: Efterfølgende foretages en vurdering i Dragør Kommune og der foretages bestilling til Tårnby Kommune senest ultimo maj.

  Juni: Tårnby Kommune udarbejder betalingsaftaler og oversigt over betaling for det efterfølgende år senest ultimo juni.

  Udvalgene forlægges her afrapportering på delaftaler i det forpligtende samarbejde.

  Årsrapport på delaftale 6: Beskæftigelse og integrationen

  Delaftalen omhandler myndighedsafgørelser vedrørende beskæftigelsesindsatsen, herunder arbejdsløshedsforsikrede og borgere der modtager kontanthjælp, starthjælp, fleksjobberettigede på ledighedsydelse og sygedagpenge samt borgere med begrænsninger i arbejdsevnen eller med handicap.

  Af afrapporteringen fremgår det, at der i 2019:

  • er sket en stigning på 30 borgere (svarende til en stigning på 2%) der har været tilknyttet Jobcenteret.
  • er sket et fald på 86 borgere (svarende til et fald på 12%), der har modtaget tilbud som opkvalificering eller virksomhedsvendte aktiviteter.
  • er sket en stigning på 25 borgere (svarende til en stigning på 52%), der har modtaget mentorstøtte.

  Andelen af dragørborgere i forhold til andelen af tårnbyborgere har ligget stabilt gennem flere år. Andelen af dragørborgere ligger i forhold til landsgennemsnittet lavere end befolkningstallet tilsiger. Forventningen er, ud fra befolkningssammensætningen i Dragør, at Dragør skulle ligge som landets sjettebedst placerede kommune ud fra ministeriets potentialeberegning. Ved seneste opgørelse var Dragør Kommune placeret som kommune nr. 91 i potentialeberegningen.

  For at ændre placeringen fra den seneste og til en placering i top seks, skal der flyttes 50 borgere fra offentlig ydelse til beskæftigelse.

  Jobcenterets plan for denne opgave blev gennemgået ved møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 30. mats 2020.      

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 15
  Afrapportering på delaftale 2, Specialundervisning og PPR, i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 20/1240

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler. Udvalget orienteres om afrapportering på delaftale 2 for 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2019 for delaftale 2 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Ændringsforslag fra AOTV: at afrapporteringen fremadrettet er både kvantitativ og kvalitativ, samt redegør for fremtidsudsigter på kort og lang sigt.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Den endelige afrapportering for 2019 er vedlagt denne sag som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 16
  Mål- og indholdsbeskrivelse for Klub Dragør
  Sagsid.: 19/1035

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en revideret udgave af mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler Klub Dragørs mål- og indholdsbeskrivelse over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Udskudt til næste møde i juni.

  SAGSFREMSTILLING:

  Klub Dragørs mål- og indholdsbeskrivelser er blevet opdateret og har til formål at give en fælles retning, samt skabe en ramme for arbejdet, i kommunens klubtilbud. Formålet med at have en mål- og indholdsbeskrivelse er desuden, at det giver borgerne et indblik i det pædagogiske og faglige arbejde Klub Dragør gør for kommunens børn og unge.

  På møde den 7. februar 2019 blev Skoleudvalget præsenteret for det første udkast til mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør. Udvalget blev den 13. maj 2019 præsenteret for andet udkast, hvortil udvalget havde tre rettelser eller tilføjelser.

  Udvalgets rettelser eller tilføjelser af mødet d. 13. maj er i samarbejde mellem leder af Klub Dragør og forvaltningen imødekommet sammen med yderligere tilføjelse om, hvordan Klub Dragør arbejder med FN’s verdensmål. Der er tilføjet et mindre afsnit om sundhed, kost og ernæring. Antallet af pædagogiske ledere er rettet fra 3 til 2. Afsnittet som tidligere omhandlede praktiksamarbejde gennem EGU-uddannelse er blevet opdateret og mere tidssvarende, så det fremgår at Klub Dragør kan være praktikplads for unge under uddannelse generelt samt folkeskoleelever i erhvervspraktik.

  Vedlagt er mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitik.

  Kultur- og Fritidspolitikken.

  Inklusionspolitikken.

  Skolepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 17
  Bevilling af puljemidler til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen
  Sagsid.: 20/721

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra Puljen til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Tilsagnet til tilskud er givet til projekt ”Det sunde arbejdsfællesskab.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 669.565 kr. fra puljen til nedbringelse af sygefravær i Ældreplejen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i 2020 godkendes til anvendelse indenfor ansøgningens formål.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til projekt med midler fra den nationale Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

  I alt var der i puljen afsat 36,6 mio. kr. i årene 2020 og 2021 fra finanslovskontoen, FL § 17.51.05.10. Puljens overordnede formål er at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i ældreplejen.

  Dragør Kommune har fået tilsagn om 1.855.380 kr. til projekt ”Det sunde arbejdsfællesskab” i perioden 1. april 2020 til 31. december 2021.

  I finanslovsåret 2020 er der givet tilsagn om 669.565 kr. For god ordens skyld bemærkes, at der alene kan gives tilsagn om tilskud for ét år af gangen. Såfremt finanslovene for 2021 vedtages med de forventede beløb vil nedenstående beløb kunne udbetales.

  Finanslovsår

  2020

  2021

  Tilsagn i alt

  Beløb

  669.565

  1.185.815

  1.855.380

  I denne sag anmodes der om politisk tilsagn til projekt ”Det sunde arbejdsfællesskab” i Dragør Kommune. Ansøgning samt budget for projektet er vedlagt. Sundheds- og Omsorgschef Tina Roikjer Køtter er projektansvarlig.

  Der vil til projektets gennemførelse blive tilknyttet et eksternt konsulentfirma via SKIs rammeaftaler.

  I ”Det sunde arbejdsfællesskab” i Dragør skal der udarbejdes en analyse af sygefraværet i ældreplejen, således at der tilvejebringes viden om, hvilke faktorer der gør sig gældende.

  Derudover skal der udarbejdes en strategi med anvisninger til hvad der skal ske i ældreplejen i forbindelse med håndtering af sygefravær. Strategien skal indeholde 4 kerneelementer: Forebyggelse, systematisk samarbejde med Dragør Kommune og Jobcentret, fremrykket indsats og gradvis tilbage til arbejde.

  Projektet skal ses som led i kommunens rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, hvor målet dels er nedbringelse af sygefravær dels øge fastholdelsesgraden.

  LOVE/REGLER:

  Finansloven 2020.

  Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af 31/10-2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  STAR har givet tilsagn om tilskud til projekt ”Det sunde arbejdsfællesskab” til Dragør Kommune.

  Godkender udvalget tilskuddene skal der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2020 på (+/-) 669.565 kr. og forventet i 2021 (+/-) 1.185.815 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget. Sidstnævnte indarbejdes i forbindelse med de tekniske korrektioner i forbindelse med Budget 2021.

  Budgetterne anvendes til indtægter fra STAR samt de udgifter, kommunen afholder i overensstemmelse med de godkendte formål og ydelser.

  Der er i projektet en medfinansiering på 475.200 kr., som afvikles inden for rammen i Sundhed og Omsorg til ledelse og som dermed ikke fordrer tillægsbevilling.

  Der skal udarbejdes delregnskaber, statusrapport og et endeligt regnskab, som skal fremsendes STAR.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 18
  Kvalitetsstandarder for plejebolig, handicapegnet bolig og daghjem
  Sagsid.: 20/861

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for plejebolig, ældre- og handicapegnet bolig og daghjem som på Social-, Sundheds- og Arbejdsudvalgets møde den 30. marts 2020 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for plejebolig efter Lov om Almene Boliger §5 og Servicelovens §192a.

  2.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnede boliger efter Lov om boliger for ældre og personer med handicap §17 og Lov om almene boliger §§54, 57 og 58a.

  3.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for daghjem efter Lov om Social Service §79.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalgene forelægges kvalitetsstandarder for plejebolig, ældre- og handicapegnede boliger og daghjem til endelig godkendelse.

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for disse områder, men det er fortsat administrationens vurdering, at kvalitetsstandarderne bidager til en styrket faglighed og en bedre forventningsafstemning med borgerne.

  I forbindelse med revideringen af kvalitetsstandarderne har administrationen haft særligt fokus på, at kvalitetsstandarderne er formuleret i et enkelt og direkte sprog og at de kort og præcist beskriver de konkrete ydelser.

  Kvalitetsstandarder for plejebolig og ældre- og handicapegnede boliger:

  Kvalitetsstandarden for plejebolig blev senest revideret og godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet d. 20. juni 2019.

  Kvalitetsstandarden for ældre- og handicapegnede boliger har ikke været revideret siden 2016.

  Udvalget forelægges kvalitetsstandarderne, da der er foretaget sproglige tilpasninger og tilføjelser, som skal sikre at kvalitetsstandarden lever op til ovenstående princip om et enkelt sprog og en præcis beskrivelse af ydelserne, samt sikre en ensartethed i forhold til de resterende kvalitetsstandarder på Sundheds- og Omsorgsområdet. Disse vil løbende blive samlet i et katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og serviceniveau på området.

  Kvalitetsstandard for daghjem:

  Kvalitetsstandarden for daghjem blev senest revideret og godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet d. 20. juni 2019.

  På baggrund af udvalgets drøftelse af strategi og handlemuligheder i forhold til servicerammen på sektor 7 på udvalgsmødet den 3. februar 2020, indeholder udkastet til den reviderede kvalitetsstandard for daghjem følgende ændring:

  • Daghjem målrettes hjemmeboende borgere. Det betyder, at de 15 pladser målrettet beboere på Omsorgscentret Enggården nedlægges, da disse ikke har tilstrækkelig gavn af tilbuddet.

  Derudover er der også her foretaget sproglige tilpasninger.

  Høringssvar:
  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 30. marts 2020, at udkastet til kvalitetsstandarderne med forslag om ovenstående ændringer blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag (bilag 7, 8 og 9).

  Ældrerådets indstilling til kvalitetsstandard for daghjem er indarbejdet og fremgår af kvalitetsstandarden (bilag 5-6).

  Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Lov om boliger for ældre og personer med handicap §17

  Lov om almene boliger §§5, 54, 57 og 58a

  Lov om social service §192a

  Lov om social service §79

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslaget, er omfattet af beregningerne i R-skemaer fra Sundhed og Omsorg, behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 19
  Tillæg til kvalitetsrapporten
  Sagsid.: 19/4691

  RESUMÉ:

  Der er udstedt nye bekendtgørelser for, hvad kvalitetsrapporter i folkeskolen skal indeholde, og forvaltningen har i samarbejde med skolelederne derfor udarbejdet en tillægsrapport. Udvalget skal tage stilling til om tillæg til kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen 2018/2019 skal godkendes, efter de har været i høring hos skolebestyrelserne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  skolebestyrelsernes høringssvar tages til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender tillægget til kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen og anbefaler kvalitetsrapporterne over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet informerede den 17. marts 2020 Dragør Kommune om, at der er udstedt en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapport i folkeskolen, som følge af en ændring i folkeskoleloven (lov nr. 564 af 7. maj 2019). Den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen trådte i kraft den 18. marts 2020.

  Forvaltningen har derfor i samarbejde med skolelederne udarbejdet vedlagte tillæg til den samlede kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. april 2020. I tillægget er følgende nye oplysninger:

  1) Andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver.

  2) Skolernes planlagte ændringer i skoleugens længe i medfør af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d. samt den planlagte anvendelse af den frigivne tid i skoleåret 2019/20.

  3) Der skal redegøres for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, hvis midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/20. Samt anvendelsen af de ressourcer, der frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen. Hvis midlerne udmøntes i skoleåret 2020/21, skal oplysningerne dog først indgå i den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2021/22.

  Læs om den nye bekendtgørelse i sin fulde længde i ’Tillæg til kvalitetsrapporten’ (vedhæftet).

  Vedlagt er ligeledes vedlagt høringssvar af skolebestyrelserne, der grundet den sene bekendtgørelse, har haft en høringsperiode fra d. 2. – 27. april 2020. Der er d. 27. april modtaget ét høringssvar fra Nordstrandskolen.

  Fristen for vedtagelsen af den kvalitetsrapport, der udarbejdes i indeværende skoleår, blev først ændret fra den 31. marts til den 1. juni 2020 på grund af bekendtgørelsens sene udstedelse. Undervisningsministeriet har siden hen, den 10. april, givet yderligere besked om, at fristen for vedtagelsen er udskudt til den 1. oktober 2020.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40a.

  Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen af 13/03/2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høringsperiode for skolebestyrelserne var d. 2. - 27. april 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020

  Bilag

 • 20
  Handicappolitik 2020 - 2023
  Sagsid.: 18/5377

  RESUMÉ:

  Social, Sundheds, og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges udkast til Handicappolitik 2020 – 2023 efter hørring med henblik på vedtagelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Handicappolitikken for 2020 – 2023.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Anbefaling fra SSAU, med suppleringsforlag fra AOTV til pkt. Opfølgning (side 12) andet afsnit efter ”… pejlemærker fremgår” tilføjes: på dialogmødet afgives en status på handlingsplanens og politikkens indsatsområder.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 6. maj 2019 vedtog Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget procesplan for udarbejdelse af ny Handicappolitik.

  Udvalget besluttede, at der udarbejdes en målrettet politik, og at politik for psykiatri indarbejdes i sundhedspolitikken.

  Derudover besluttede udvalget, at den nye politik omfatter børn og unge med handicap samt borger over 18 år med handicap.

  Handicaprådet har deltaget aktivt i processen omkring revidering af politikken, og valgte på møde 21. august, at den nye politik indeholder fire temaer, der lægger sig tæt op af temaerne i Ældrepolitikken.

  De fire temaer er:

  Mennesket først – tryghed for den enkelte

  Et aktivt handicapliv

  Rammer for et godt og værdigt handicapliv

  Et sundt liv som handicappet

  Strukturen i politikken:

  Forord

  Indledning

  De fire temaer

  Opfølgning

  Borgerinddragelse

  Som del af Demokratiudvalgets anbefalinger til lokaldemokrati og borgerinddragelse har Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttet, at processen hen mod at vedtage ny handicappolitik udvælges som projekt til afprøvning og udvikling af metoder til borgerinddragelse.

  For at sikre en bred inkluderende proces i forhold til borgerinddragelse og lokaldemokrati, er der afholdt to dialogmøder, så berørte borgere i dialog med valgte politikere kunne deltage med henblik på at bidrage til politikken.

  Der blev i september afholdt to dialogmøder. Borgernes input fra dialogmøderne var indarbejdet i første udkast til Handicappolitik 2020 – 2023.

  Der blev afholdt Handicaptopmøde 3. december 2019, hvor første udkast blev fremlagt og drøftet. Input fra Handicaptopmødet er indarbejdet i andet udkast til Handicappolitik 2020 - 2023.

  I nuværende udkast til handicappolitik er indarbejdet dele af høringssvar.

  Forslag til handicappolitik for 2020 – 2023 vedlagt som bilag.

  Andet udkast til handicappolitik vedlagt som bilag

  Det ene høringssvar, der er indkommet, vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Efter endelig vedtagelse vil handicappolitikken blive grafisk bearbejdet og formidlet via bl.a. hjemmeside og Dragør Nyt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politikken er tværgående og har sammenhæng med kommunens øvrige politikker. Dele af indsatsen skal ses i sammenhæng med de indsatser, der er beskrevet i kommunens Børne- og Ungepolitik, Standarder for sagsbehandling i arbejdet med børn og unge med særlige behov, Ældrepolitikken, Værdighedspolitikken og Sundhedspolitikken samt aftalerne for det forpligtende samarbejde på de berørte områder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds, og Arbejdsmarkedsudvalget 4. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020.

  Bilag

 • 21
  Udvidelse af målgruppen for Aktivitetshuset Wiedergården
  Sagsid.: 19/828

  RESUMÉ:

  Dagsordenspunktet vedrører en indstilling om udvidelse af målgruppen i Aktivitetshuset Wiedergården til at omfatte seniorførtidspensionister samt borgere i fleksjob.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  fastholde udvidelsen af målgruppen til aktiviteter på Wiedergården til ligeledes at omfatte seniorførtidspensionister samt borgere i fleksjob.

  2.

  at

  vedtægterne for Wiedergården tilrettes i fald punkt 1 godkendes. Tilretningen sker i forhold til § 4, målgrupper, hvor de to nye målgrupper tilføjes. Se forslag til vedtægtsændring.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Anbefaling fra SSAU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1

  Anbefales med bemærkningen om, at borgere som har tilkendt fleksjob også bliver en del af målgruppen til aktiviteter på Wiedergården.

  Ad 2

  Anbefales med bemærkningen om, at vedtægterne for Wiedergården tilrettes, så borgere som har fået tilkendt fleksjob, også indgår i målgruppen for aktiviteter.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019 blev det besluttet at udvide målgruppen til Aktivitetshuset Wiedergården i en prøveperiode på 1 år. Udvidelsen omfatter borgere i fleksjob og seniorførtidspensionister.

  Brugerrådet i Aktivitetshuset har efterfølgende evalueret ordningen på møde den 5. marts 2020, og tilbagemeldingen har været:

  ”Konklusionen er: det er ingen stor udfordring, så det løser vi gerne”

  Der har dermed været plads til de nye grupper, og ordningen kan fortsætte.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægter for Dragørs Aktivitetshus

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 22
  Decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet regnskab 2018
  Sagsid.: 20/1200

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2018, som er modtaget fra Social- og Indenrigsministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  decisionsskrivelsen for regnskab 2018 tages til efterretning.

  2.

  at

  redegørelse for indsatser tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Anbefaling fra BFKU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-05-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 28. februar 2020 modtaget decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet vedr. revisionsberetning om ydelser og tilskud på Social- og Indenrigsministeriets område for regnskabsåret 2018.

  Social- og Indenrigsministeriet finder det kritisabelt, at kommunen fortsat ikke har fået etableret kvalitetskontrol eller en aftale med Tårnby kommune vedrørende servicelovens § 41 merudgifter til børn, servicelovens § 42 tabt arbejdsfortjeneste samt servicelovens § 100 merudgifter til voksne.

  Børne- Fritids og Kulturudvalget er politisk udvalg vedrørende servicelovens §§ 41 og 42

  Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget er politisk udvalg vedrørende servicelovens § 100.

  På baggrund af ovenstående har ministeriet anmodet kommunen om at indsende en redegørelse for hvordan kvalitetskontrollen kan gennemføres.

  Der har siden 1. januar 2019 været gennemført kvalitetskontrol for servicelovens §§ 41 og 42.

  Der har siden 1. januar 2020 været gennemført kvalitetskontrol for servicelovens § 100.

  Decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet vedlægges som bilag.

  Redegørelse til Social og Indenrigsministeriet vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. maj 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 6. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020.

  Bilag

 • 23
  Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering regnskab 2018
  Sagsid.: 20/1200

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2018, som er modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  decisionsskrivelsen for regnskab 2018 tages til efterretning.

  2.

  at

  redegørelse for indsatser tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Anbefaling fra SSAU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 25. februar 2020 modtaget decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedr. revisionsberetning om ydelser og tilskud på Udlændinge og Integrationsministeriets område for regnskabsåret 2018.

  Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

  Styrelsen vurderer det dog som kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger om manglende rettidig opfølgning på områderne Uddannelseshjælp, Kontanthjælp, Revalidering, Sygedagpenge, Ledighedsydelse, Jobafklaring og Forsikrede ledige og der er revisionsbemærkninger på området Jobafklaring, hvor det er konstateret, at forelæggelser af sager for rehabiliteringsteamet ikke sker rettidigt. Yderligere er der konstateret væsentlig tidsmæssige forsinkelser i opfølgninger på området Ressourceforløb. På baggrund af at forholdet er videreført fra 2017 som revisionsbemærkning, forventer styrelsen inden én måned at modtage en detaljeret redegørelse fra kommunen, om kommunens iværksatte initiativer, herunder resultatet af den udvidede dialog med Tårnby Kommune.

  Indsatsen via den udvidede dialog har ikke afstedkommet den ønskede effekt. Jobcenteret har ind til videre ikke overholdt samtlige tidfrister.

  Nye initiativer i Jobcenteret

  Den manglende fristoverholdelse har medført en større omfordeling af ressourcer og en opprioritering af området, dette er iværksat i 2020.

  Jobcenteret har i samme forbindelse fået vedtaget en prioriteret indsats. Den er sammenstillet i fem indsatsområder:

  • Virksomhedsorientering af sygedagpengeindsatsen
  • Flere i fleksjob
  • Reduktion af overledighed i fire a-kasser
   Akademikerne, FTF-a, Lederne og Min A-kasse
  • Opsvinget skal udnyttes til at give de udsatte en chance for at blive en del af arbejdsfællesskabet
  • Virksomhedsservicen skal øges

  Nye initiativer i det forpligtende samarbejde

  I forbindelse med den første revurdering af samarbejdsaftalerne i det forpligtende samarbejde mellem Tårnby Kommune og Dragør Kommune er det blevet tilføjet, at de respektive chefer for samarbejdsområderne i Tårnby Kommune fremover kan indgå i direkte dialog med de respektive politiske udvalg i Dragør Kommune. Dette vil medføre en bedre gennemgang af data på de specifikke områder. For Jobcenterets vedkommende er den nye arbejdsgang gennemført første gang 30. marts 2020, hvor data for bl.a. rettidighed og den besluttede opprioritering af jobcenteret blev gennemgået.

  Det er aftalt med Jobcenter Tårnby, at området fortsat, ud over den politiske opfølgning, også følges tæt på chef og direktørniveau. I den forbindelse vil der blive udarbejdet kvartalsvise opgørelser over udviklingen i indsatsen samt rettidigheden i opfølgningen.

  Decisionsskrivelse fra STAR vedlægges som bilag.

  Redegørelse til STAR vedlægges som bilag.

  Beskrivelse af øget indsats vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020.

  Bilag

 • 24
  Foreløbigt udkast til Forvaltningsplan for UNESCO-ansøgning
  Sagsid.: 16/44

  RESUMÉ:

  Siden Dragør kommune fik den gamle by og havn optaget på tentativlisten til UNESCOs verdensarv i juni 2018, har den lokale UNESCO-komité i samarbejde med Kulturstyrelsen arbejdet på at gøre Dragør klar til endeligt at ansøge om optagelse på den internationale verdensarvsliste. Ansøgningsmaterialet, der søges gjort klar til at blive indsendt i 2021, består af en nomineringsansøgning og en forvaltningsplan. Sagen har som bilag et foreløbigt udkast til forvaltningsplanen, og UNESCO-sekretariatet beder kommunalbestyrelsen tage stilling til, om der kan arbejdes videre og færdiggøres ud fra denne foreløbige kladde, ligesom kommunalbestyrelsen på mødet i marts godkendte kladden til nomineringsansøgningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.at kommunalbestyrelsen beder UNESCO-sekretariatet om at færdiggøre ansøgningen ud fra det foreliggende grundlag i løbet af efteråret 2020 ud fra vedlagte udkast til forvaltningsplan.

  2.at administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender ændring af navnet på ”Dragør UNESCO-komite” til ”Dragør Verdensarvsråd”

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Ad 1-2:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nomineringsansøgningen skal bestå af to dele; Den første del præsenterer selve verdensarven, og der gøres grundigt rede for, hvorledes de enkelte elementer er bevaringsværdige og unikke. Herudfra vurderer UNESCO det bevaringsværdige. Denne del af nomineringsansøgningen blev forelagt Kommunalbestyrelsen på møde den 1. april under punktet ”Status på UNESCO-arbejdet”. På samme møde blev der via et notat fra UNESCO-sekretariatet adviseret om den anden del, Forvaltningsplanen, der nu forelægges Kommunalbestyrelsen til samme forhåndstilkendegivelse, (bilag 1). Forvaltningsplanens fornemste formål er, at den skal redegøre for, hvorledes den ansvarlige for UNESCO-sitet har til hensigt at forvalte arven, dvs. passe på den ved at håndtere trusler imod den etc.

  I fald udkastet godkendes, vil der blive arbejdet videre med planen, så den kan være færdiggjort i efteråret 2020. Kommunalbestyrelsen vil så blive forelagt den endelige nomineringsansøgning med de to dele på mødet den 29. oktober 2020. Egentlig skulle ansøgningen have været færdiggjort på nuværende tidspunkt til godkendelse, men Corona-krisen har forskubbet alting samtidig med, at der formentlig er en anden dansk ansøgning, der får første prioritet januar 2021. Derfor regner sekretariatet ikke længere med, at januar 2021 er realistisk at kunne få indsendt en ansøgning fra den danske stat til UNESCO; det kan blive senere i 2021 eller januar 2022. Derfor er der tid til at færdiggøre ansøgning og forelægge den til Kommunalbestyrelsen med efterfølgende oversættelse i løbet af det næste halve år.

  På kommunalbestyrelsesmødet den 1. april, blev der også forelagt et notat fra UNESCO-sekretariatet, der listede fire temaer med en del indstillinger under hvert tema, hvilket er skelettet i forvaltningsplanen, og som Kommunalbestyrelsen skal tage endeligt stilling til ved godkendelse af forvaltningsplanen. Disse indstillinger forelægges Kommunalbestyrelsen på mødet i oktober, men allerede nu forelægges en foreløbig udgave af forvaltningsplanen til forhåndsgodkendelse ved det på sagen vedlagte bilag, da det vil være et afgørende pejlemærke for den endelige udformning af forvaltningsplan-delen af ansøgningen at få Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  De fire temaer i forvaltningsplanens trusselhåndtering er for repetitionens skyld:

  1.fortsættelse af bevaringsindsatsen

  2.håndtering af turismen

  3.klimaudfordringer og truslen fra havet

  4.håndtering af udfordringer med trafik og parkering

  Mht. forvaltningsplanen indeholder vedlagte udkast enkelte supplerende punkter i forhold til det notat, kommunalbestyrelsen tidligere har taget stilling til og godkendt, at der blev arbejdet videre med for at etablere en forvaltningsplan. Det skal understreges, at der for de enkelte elementer i en forvaltningsplan ikke er et krav om, at noget skal være besluttet og ordnet, et eksempel kan være kystsikringen, men at der minimum skal forelægge en proces for stillingtagen til et givent element. På den måde levnes der et beslutnings- og prioriteringsrum for Dragørs beslutningstagere, der rækker længere end som så. De supplerende punkter er:

  Under tema 1:

  - Tiltag vedr. justering af lokalplanbestemmelser vedr. nye opførelser af kviste. Dragør gamle by havde oprindelig langt færre kviste på taget end nu. Flere og flere tagetager er siden udnyttet ved påsætning af kviste. For at styrke den gamle bys autenticitet, som UNESCO lægger vægt på, anbefales det i fremtiden at overveje en regulering af omfang og udformning i forhold til den gældende lokalplan. Dette spørgsmål foreslås at indgå som emne i forbindelse med en fremtidig justering af de eksisterende lokalplaner, som – jf. notatet til det forrige kommunalbestyrelsesmøde – overvejes foretaget på sigt.

  - Tiltag vedr. gennemførelse af undersøgelse af, om de mange teknikskabe, strøm, telefoni mm., på gader og stræder er nødvendige / kan reduceres. De mange forskellige teknikskabe og placeringer af disse kan forvirre indtrykket af gadebilledet. Det ville styrke autenticiteten af bymiljøet at få overblik over, om de alle er i brug eller kan reduceres. 

  - Det kan betale sig på sigt at have en præcisering af kommunens ønske, mulighed og ansvar for at screene sager, der har konsekvenser for verdensarvsområdet, i relation til om der fx skal gennemføres en miljøvurdering (VVM), herunder en særlig vurdering af de påvirkninger, der betyder ændring af forhold, der angår kulturmiljøet (HIA Heritage Impact Assesment).

  Under tema 1, 2 og 4 mv.:

  - Præcisering af sitemanagerens opgaver, hvor denne inddrages eller høres i sager med konsekvenser for verdensarvsområdet. Sitemanageren er UNESCOs kontaktperson på den pågældende verdensarv lokalitet. Det er allerede i ansøgningen om at komme på tentativlisten nævnt, at denne bør tilknyttes Museum Amager. Sitemanageren følger og afgiver rapporter om udviklingen vedr. verdensarven med hensyn til dens tilstand og ændringer heri. Sitemanageren og kommunen skal have en løbende god og konstruktiv dialog, hvilket bl.a. fordrer inddragelse og evt. høring i sager med fx lokalplanindhold e.lgn. Det kunne overvejes, om sitemanageren skal være medlem af Bevaringsnævnet.

  Under tema 3:

  - Beskrive en justering af bufferzonens afgrænsning ud i Øresund, hvilket indeholdes i statens myndighedsrolle på søterritoriet – kommunen er ikke myndighed. Dialogen med søfartsmyndighederne vil afdække en evt. justering. Bufferzonens formål er at medvirke til, at der ikke sker indgreb, der ødelægger oplevelsen af verdensarven.

  Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen med disse tilføjelser giver UNESCO-sekretariatet grønt lys til at arbejde videre med færdiggørelsen af forvaltningsplanen som 2. del af Nomineringsansøgningen. Denne fase 2 afsluttes med en indstilling til kommunalbestyrelsen om godkendelse af den samlede ansøgning den 29. oktober 2020.

  Derudover er det et ønske, at det rådgivende organ for Kommunalbestyrelsen for hele udarbejdelse af ansøgningen skifter navn. Slots- og Kulturstyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt, at ordet UNESCO fremover indgår i navnet. Brugen af begrebet ”-råd” svarer også bedre til, at der er tale om et rådgivende organ i forhold til kommunalbestyrelsen. Lignende navne har man valgt på andre verdensarvssteder i Danmark.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og lokalplaner

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet

  Bilag

 • 25
  Udpegning til Økonomiudvalget/fagudvalg og forhøjelse af vederlag
  Sagsid.: 20/1249

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler udpegning af medlemmer til Økonomiudvalget og de fire stående udvalg som nu alle består af syv medlemmer hver. Endvidere skal der tages stilling til ændring af vederlaget for udvalgsmedlemmer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at de konkrete udpegninger tages til efterretning,
  2. at vederlaget for udvalgsmedlemmer stiger fra 1.806 kr. til 2.300 kr. om måneden,
  3. at ændringerne træder i kraft fra den. 1. juni 2020.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Ad 1:

  Godkendt.

  Ad 2:

  C genfremsætter ændringsforslag til ad 2:

  C gr. foreslår at honorarer ikke stiger.

  For stemte:

  3 (C)

  Imod stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 3:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Forslag fra C til ad 2:

  C gr. foreslår at honorarer ikke stiger.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ad 3

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i den politiske aftale mellem de fire partier A, O, T og V ændres kommunens styrelsesvedtægt således, at antallet af medlemmer i

  Børn-, Fritids- og Kulturudvalget mindskes fra ni medlemmer til syv medlemmer. Det er endvidere et led i aftalen, at udvalgsvederlaget stiger fra 1.806 kr. om måneden til 2.300 kr. om måneden.

  Ved nedsættelse af medlemstallet i de stående udvalg skal der, såfremt det begæres af blot et enkelt medlem, foretages en omkonstituering af alle de stående udvalg med ny samlet opgørelse af pladserne. Efter styrelsesloven skal der ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg foretages samme gruppeanmeldelse. Dette indebærer, at økonomiudvalget må medinddrages, hvis der på grund af ændringer i de stående udvalg skal ske nyvalg til disse, og der i den anledning anmeldes nye valggrupper.

  En beregning af fordelingen af pladser i de stående udvalg mellem de to valgrupper, viser at valggruppe 1 (A+O+T+V) tildeles 23 pladser og valggruppe 2 (C) tildeles fem pladser.

  Fordelingen af medlemmer til de stående udvalg er således:

  SSAU: Nicolaj Bertel Riber, Anne Funk, Ole H. Hansen, Kim Dupont, Peter Læssøe, Katrine Tholstrup og Martin Wood Pedersen.

  SU: Annette Nyvang, Kim Dupont, Ann Harnek, Lisbeth Dam Larsen, Helle Barth, Anne Funk og Martin Wood Pedersen.

  BFKU: Lisbeth Dam Larsen, Helle Barth, Anne Funk, Kim Dupont, Annette Nyvang, Ann Harnek og Katrine Tholstrup.

  BEPU: Morten Dreyer, Ole H. Hansen, Annette Nyvang, Ebbe Kyrø, Helle Barth, Anne Funk og Kenneth Gøtterup.

  En beregning af pladserne til Økonomiudvalget medfører at valggruppe 1 tildeles seks pladser og valggruppe 2 tildeles en plads. Fordelingen er således:

  ØU: Eik Dahl Bidstrup, Peter Læssøe, Nicolaj Bertel Riber, Ole H. Hansen, Ebbe Kyrø, Morten Dreyer og Kenneth Gøtterup.

  Uanset at det er valggrupperne, der foretager udpegningen af medlemmer til Økonomiudvalget og de stående udvalg, er det den samlede kommunalbestyrelse, som træffer afgørelse om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem efter styrelseslovens § 29, stk. 2-5, er afskåret fra medlemskab af udvalget.

  Bestemmelsen er citeret under love/regler og omhandler generel inhabilitet. For udvalgsposter gælder, at den øverste chef for området, dennes stedfortræder og andre ansatte med ledende administrative funktioner er udelukket fra det pågældende udvalg. Det afgørende vil være om den ansatte har et dagligt ledelsesansvar og selvstændigt leder et personale.

  En politiker kan også være udelukket fra bestemte udvalgsposter på grund af ægtefællens eller samleverens ansættelse i kommunen.

  Administrationen har ikke kendskab til forhold der udelukker de konkrete udpegninger.

  Ændringerne træder i kraft fra 1. juni 2020.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 29

  Stk. 2. Medlemskab af et stående udvalg er udelukket for

  a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og

  b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget.

  Stk. 3. Medlemskab af økonomiudvalget er udelukket for

  a) ansatte i den del af den kommunale forvaltning, som varetager administrationen af de sagområder, der i medfør af § 18, stk. 3, og kapitel V er henlagt under økonomiudvalget,

  b) ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for andre forvaltningsområder, som forestås af økonomiudvalget, og

  c) ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde.

  Stk. 4. Ingen, der er ansat i kommunen, kan være medlem af magistraten, jf. § 64, eller formand for et stående udvalg i en kommune, der styres efter reglerne i § 64 a.

  Stk. 5. Ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af

  a) et stående udvalg, hvis den ansatte i medfør af stk. 2, litra a, er udelukket fra medlemskab af udvalget,

  b) økonomiudvalget, hvis den ansatte er umiddelbart ansvarlig for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for økonomiudvalgets forvaltningsområde eller er umiddelbart ansvarlig for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde,

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

 • 26
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-05-2020

  Der var spørgsmål fra meningsbørnehaven til punkt 4. Forvaltningen svarer spørgeren og kommunalbestyrelsen efterfølgende.