Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 18. juni 2020 kl. 16:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Godkendelse af fælles høringssvar - det forpligtende kommunale samarbejde
  Sagsid.: 20/1658

  RESUMÉ:

  Der skal ske godkendelse af fælles høringssvar til Social- og Indenrigsministeriet fra Dragør og Tårnby Kommuner vedrørende det forpligtende kommunale samarbejde.

  Svaret skal være ministeriet i hænde senest den 19. juni 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at høringssvaret godkendes til afsendelse i den foreliggende form.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-06-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet har den 5. maj 2020 indgået Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Af aftalen fremgår bl.a. følgende:

  ”Forpligtende kommunalt samarbejde

  Parterne er enige om, at Dragør og Vallensbæk Kommuner bør blive løst fra kravet om, at de skal indgå i forpligtende kommunalt samarbejde. Regeringen vil derfor hurtigst muligt undersøge, hvilke konkrete opgaver, hvor det er fagligt forsvarligt at fjerne kravene om forpligtende samarbejde. På den baggrund vil regeringen drøfte med partierne og søge tilslutning hos de øvrige partier bag aftalen om den kommunale inddeling til at realisere det ønske og fremsætte forslag til de relevante lovændringer i efteråret 2020.”

  Med henblik på at udmønte denne del af aftalen skal Social- og Indenrigsministeriet anmode om en udtalelse fra kommunalbestyrelsen, der omfatter svar på følgende spørgsmål:

  1. For hvilke af de i § 1, stk. 2, nr. 1-5, i lov om forpligtende kommunale samarbejder1 nævnte opgaveområder er det efter kommunalbestyrelsens opfattelse fagligt forsvarligt at fjerne kravet om forpligtende samarbejde, således at kommunen på samme vilkår som andre kommuner selv varetager udøvelsen af sine opgaver?
  1. Hvor lang overgangsperiode er der ifølge kommunalbestyrelsen brug for, inden fjernelsen af kravet om forpligtende kommunalt samarbejde træder i kraft? Der vil kunne angives forskellige ønsker til overgangsperioden for de forskellige opgaveområder, for hvilke det anses fagligt forsvarligt at ophæve kravet om samarbejde.

  Administrationen har i samarbejde med Tårnby Kommune udarbejdet et fælles udkast til høringssvar på baggrund af udtalelser og anbefalinger fra de afdelingschefer der har områder som er omfattet af det forpligtende samarbejde.

  Tårnby Kommunalbestyrelse behandler sagen den 16. juni 2020.

  Hovedkonklusionerne i høringssvaret er:

  Følgende opgaver ønsker Dragør Kommune at overtage ansvaret for:

  • Hjælpemidler, alle opgaver
  • Specialundervisning, alle opgaver
  • Det specialiserede socialområde vedr. børn, alle opgaver
  • Det specialiserede voksenområde, forebyggende foranstaltninger efter §§ 82, 85 og 97 i serviceloven, samt botilbuddet Wiedergården
  • Genoptræning efter servicelovens §86

  Følgende opgaver foreslås at forblive i det forpligtende samarbejde:

  • Opgaver vedrørende natur og miljø
  • Øvrige opgaver på det specialiserede voksenområde
  • Opgaver vedrørende beskæftigelse og integration (unge og voksne)
  • Opgaver i forhold til lov om sammenhængende ungeindsats
  • Genoptræning efter sundhedslovens §§84 og 140

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomi forhandles særskilt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tårnby Kommune er hørt i forhold til høringssvaret og kan tilslutte sig høringssvaret i den foreliggende form.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Exo. Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2020

  Bilag

 • 2
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-06-2020

  Ingen bemærkninger.