Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. august 2020 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Ann Harnek (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  Bent Larsen spørger til forbindelsen mellem alarm ved pumpestop ved indtræden i HOFOR og det Storkøbenhavnske Beredskab. Borgmesteren svarer.

  Bent Larsen spørger om årsag til spildevandsfyldte kældre i Irma og Rønne Alles. Borgmesteren svarer.

  Bent Larsen spørger til forsikringsmuligheder hvis de spildevandsfyldte kældre er kommunens fejl. Borgmesteren svarer.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  1. behandling af Budget 2021 - 2024
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal ifølge den kommunale styrelseslov senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetforslaget inkl. de nedenfor nævnte korrektioner oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,
  1. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i forbindelse med berigtigelse af tidligere beslutninger.
  1. at administrationen bemyndiges til at korrigere taksterne på dagtilbudsområdet på baggrund af den endelige budgetbeslutning

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Ad 1+2+3:

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget for 2021-2024 med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser.

  Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2021-2024. Indtægtssiden er beregnet på baggrund af KL’s modeller.

  Overordnet set giver det tekniske budget 2021-2024 følgende budgetforslag:

  Mio. kr. i løbende priser

  2021

  2022

  2023

  2024

  Nettodriftsudgifter

   883,0

   899,7

   918,1

   936,9

  Skatter, tilskud og udligning

  -926,3

  -938,0

  -960,3

  -982,0

  Ordinær drift i alt

  -43,3

  -38,3

  -42,2

  -45,1

  Anlægsudgifter

  21,9

  29,0

  36,2

  15,3

  Skattefinansieret område i alt

  -21,4

  -9,3

  -6,0

  -29,8

  Lån og øvrige finansforskydninger

  19,8

  19,8

  19,9

  19,6

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  -1,5

  10,5

  14,0

  -10,1

  + = udgift / - = indtægt

  Samlet set medfører det tekniske budgetforslag en kasseforøgelse på -1,5 mio.kr. i 2021, et kassetræk på 10,5 mio.kr. i 2022, 14,0 mio. kr. i 2023 - og en kasseforøgelse på -10,1 mio. kr. i 2024.

  I forhold til servicerammen og anlægsrammen for 2021, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, er status for Dragør Kommunes tekniske budget 2021-2024 således:

  I mio. kr.

  Teknisk budget

  Mål

  Difference

  Serviceramme

  696,1

  683,3

  12,8

  Anlægsramme

  31,5

  49,2

  -17,7

  Servicerammen er korrigeret for ikke indhentede besparelser fra strukturprojektet for 5 mio.kr samt tilbageførsel af 9,6 mio.kr. fra drift til anlæg.

  Driftsudgifter

  Budgetforslaget for 2021 og overslagsårene 2022-2024 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2020 med følgende korrektioner:

  • Social- og Indenrigsministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning
  • Beslutninger i Kommunalbestyrelsen
  • Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

  Indtægter

  Budgetforslaget for 2021-2024 er udarbejdet på følgende grundlag:

  • Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
  • Uændrede skatteprocenter i forhold til 2020

  Anlæg

  Anlægsplanen er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2020-2023 og revideret med følgende ændringer:

  • Tilbageførsel af 9,6 mio.kr. fra drift til anlæg (udskudt i forbindelse med Genbesøg 2020)
  • Beslutninger i Kommunalbestyrelsen i 2020

  Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2021-2024. Budgetmappen er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes udleveret til Kommunalbestyrelsen.

  Den videre proces

  Kommunalbestyrelsen har godkendt budgetproceduren inkl. tidsplan for budget 2021 den 12. december 2019. Tidsfristen for forhandlinger og indsendelse af ændringsforslag er 15. september 2020.

  1. behandling:

  Økonomiudvalget den 20. august 2020

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020

  2. behandling:

  Økonomiudvalget den 24. september 2020

  Kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2020

  Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2020, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen i ØU.

  Såfremt der kommer berigtigelser af tidligere beslutninger, vil disse blive korrigeret ved tekniske korrektioner.

  LOVE/REGLER:

  Jf. styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen.

  Økonomiudvalgets budgetforslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med 3 ugers mellemrum og budgetforslaget vedtages senest den 15. oktober.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget er sendt i høring den 14. august 2020 med svarfrist den 28. august 2020. Der er afholdt høringsmøde den 18. august 2020 for alle udvalg og borgere.

  Høringssvarene fremsendes på mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

 • 4
  Revisionsberetning vedrørende Regnskab 2019
  Sagsid.: 20/1145

  RESUMÉ:

  BDO Kommunernes Revision har afgivet årsberetning for regnskabsår 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årsberetning (revisionsberetning nr. 25) vedrørende regnskabet 2019 fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Regnskab 2019 godkendes,
  1. at administrationens opfølgning på de generelle bemærkninger fra revisionsberetningen jf. afsnit 1.3.2. og 1.3.3 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Indstillingens ad 1 er præciseret: at årsberetning (revisionsberetning nr. 25) vedrørende regnskabet 2019 fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Regnskab 2019 godkendes.

  Ad 1+2:

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 30.april 2020 årsregnskabet 2019 til revisionen. Revisionsberetning blev fremsendt til kommunalbestyrelsen 17. juni 2020.

  Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 719, ”at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”

  I revisionspåtegning er anført, at revisionen i forbindelse med den juridiske kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere

  Revisionen har givet anledning til enkelte generelle bemærkninger, jf. afsnit 1.3.2. og 1.3.3 (opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger)

  Det indstilles, at administrationens opfølgning på de generelle bemærkninger fra revisionsberetningen godkendes.

  Revisionsberetninger til årsregnskabet for 2019, jf. afsnit 1.3.2

  Vedr. sagsrevision på sociale områder med statsrefusion (varetaget af Tårnby Jobcenter), jf. afsnit 1.3.2

  Det er konstateret af den løbende sagsrevision, at Dragør Kommune fortsat ikke har opnået den ønskede rettidighed på opfølgning i sagerne samt for forelæggelse rehabiliteringsteamet i 2019.

  Vi har i lighed med tidligere år konstateret, at der på områderne Uddannelseshjælp, Revalidering, Sygedagpenge og Ledighedsydelse er væsentlige tidsmæssige forsinkelser i opfølgninger i sagerne, idet der er fejl i halvdelen af de udvalgte sager.

  Vi har endvidere i lighed med sidste år på området Jobafklaring konstateret, at forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet ikke sker rettidigt, senest 4 uger fra overgang til jobafklaringsforløbet. Samtlige udvalgte sager til revision i 2019 har været fejlbehæftede. 3 af sagerne ses at være forelagt for rehabiliteringsteamet med henholdsvis 6, 8 eller 10 måneders forsinkelse. Den sidste sag har slet ikke været forelagt for teamet.

  Sagsadministrationen på ovennævnte områder er således i væsentligt omfang ikke varetaget i overensstemmelse med lovgivning og de gældende regler.

  Vi er bekendt med, at Tårnby Jobcenter har iværksat tiltag til at imødegå ovennævnte fejl og mangler fremadrettet.

  På sygedagpengeområdet har der været personalemæssige udfordringer, som aktuelt er løst, og der forventes derfor fortsat en positiv udvikling med et skærpet fokus på den rettidige opfølgning. Det skærpede fokus indeholder månedlige ledelsestilsyn, 1-1 sagsdrøftelser mellem medarbejder og leder.

  Foranlediget af den forenklede beskæftigelsesindsats, er jobcentret i gang med at udvikle nye arbejdsgange for de enkelte målgrupper, hvor det forventes, at ensrettet samtalekadence på tværs af målgrupper, fald i antallet af påkrævede samtaler på sygedagpengeområdet samt jobcenterets mulighed for at tilrettelægge opfølgningen meningsfuldt, vil understøtte den rettidige opfølgning og nedbringe fejlprocenten.

  Mødekapaciteten er i foråret 2019 øget i rehabiliteringsteamet, således at der i 2019 har været afholdt 16 ekstra mødedage alene til jobafklaring, og i 2020 er der afsat yderligere mødedage svarende til ca. 15 tider pr. måned. Der forventes derfor en betydelig nedbringelse af fejl på rettidig forelæggelse for rehabiliteringsteamet i 2020.

  Det er er dog vores opfattelse, at den øgede mødekapacitet i rehabiliteringsteamet i 2019 ikke har været tilstrækkelig, og det er ikke muligt for os at vurdere, om ekstra mødedage i 2020 dækker det stigende behov for møder i rehabiliteringsteamet.

  Vi skal henstille, at kommunalbestyrelsen løbende orienteres om udviklingen i sager og ressourcer i rehabiliteringsteamet, samt at der løbende følges op på de iværksætte initiativer, som er implementeret i tilknytning til de opdaterede aftaler om forpligtende samarbejder, som er indgået med Tårnby Kommune

  Dragør Kommunes bemærkning:

  Dragør Kommune indgår i løbende tæt dialog med den nye Jobchef i Tårnby Kommune om at opnå rettidighed på opfølgningen i forbindelse med de nævnte områder samt om at sikre rettidighed med forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet. Der er som beskrevet af revisor iværksat en række konkrete initiativer i Tårnby Kommune. Det er aftalt med den nye

  Jobcenterchef i Tårnby, at der kvartalsvis vil ske en afrapportering om status for opfølgningen og forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet til Kommunalbestyrelsen i Dragør.  Dragør Kommune har været være i tæt dialog med Tårnby om behovet for ekstra mødedage i 2020 jævnfør vedlagte notat fra Tårnby.

  Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, jf. afsnit 1.3.3.

  Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

  Bemærkningen fremgår af beretning nr. 24 af 25. juni 2015 og omhandler sagsrevision på sociale områder med statsrefusion (varetaget af Tårnby Jobcenter)

  Konklusion på opfølgning

  Vi har foretaget opfølgning på, hvordan kommunalbestyrelsen har behandlet revisionens bemærkning, og i hvilket omfang, der er truffet beslutninger om tiltag for opfølgning og tilsyn med områderne, der administreres af Tårnby Jobcenter.

  Det ses ikke, at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om konkrete tiltag i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetningen. Det er vores opfattelse, at kommunalbestyrelsen altid skal tage konkret stilling til revisionens bemærkninger, samt meddele dette til Ankestyrelsen.

  Dvs. at der burde være taget stilling til konkrete tiltag eller evt. alternativt, at kommunalbestyrelsen vurderer Dragør Kommunes opfølgning og tilsyn på, om området er tilstrækkeligt.

  Afdelingschefen for Borger og Social har dog oplyst, at der løbende gennem 2019 er ført tilsyn ved møder og indgåelse af aftaler med jobcentret, som beskrevet i nye samarbejdsaftaler omkring det forpligtende samarbejde, hvilket dog har vist sig ikke at være tilstrækkeligt til, at der er opnået den ønskede rettidighed.

  Herudover er aftalerne om det forpligtende samarbejde i efteråret 2019 blevet revurderet for første gang siden 2006. Som en del af revurderingen af aftalerne, er det aftalt, at Tårnby jobcenterchef frem-over deltager i den politiske afrapportering direkte til Dragør Kommunes Sundheds-, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, samt at Tårnby Jobcenter vil levere månedlige data, der viser udviklingen via nyt fagsystem Momentum.

  Med ny chef i Tårnby Jobcenter, og nye muligheder for databaseret styring, vurderer afdelingschefen for Borger og Social, at ledelsestilsynet kan opfylde Dragør Kommunes behov.

  Punktet overføres til bemærkning i 2019 – se afsnit 1.3.2.

  Dragør Kommunes bemærkning:

  Den nye jobcenterchef fra Tårnby har i 2020 deltaget ved to møder i Sundheds- og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget henholdsvis den 30. marts 2020 og den 10. august 2020 og har givet udvalget en detaljeret beskrivelse af udviklingen på beskæftigelsesområdet. Det er aftalt med den nye Jobcenterchef i Tårnby, at der kvartalsvis vil ske en afrapportering om status for opfølgningen og forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet til Kommunalbestyrelsen i Dragør. Dragør Kommune har jævnfør vedlagte notat været i tæt dialog med Tårnby om ekstra mødedage i 2020.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, som derefter afgiver regnskabet til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  BDO Kommunernes Revision deltager ved behandlingen af årsberetningen på temamøde for Kommunalbestyrelsen d. 20. august.

  Regnskab 2019 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling og i sin endelige form blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn), samt diverse ministerier.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 5
  § 17 stk. 4-udvalg om infrastruktur
  Sagsid.: 20/1943

  RESUMÉ:

  Sagen handler om godkendelse af kommissorium til et § 17 stk. 4-

  udvalg om ”Infrastruktur”, udpegning af medlemmer, vederlag til formanden og udgifter til mødeforplejning m.v.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommissoriet for udvalget godkendes,

  2. at kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget,

  3. at formanden i udvalgets arbejdsperiode ydes et vederlag på 3.000 kr. pr. måned som PL-reguleres,

  4. at der bevilges 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. som finansieres af kommunalbestyrelsens budget,

  5. at udvalget selv vælger formanden for udvalget.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 25-06-2020

  Ændringsforslag fra AOTV

  AOTV foreslår, at perioden for fase 2 ændres fra:

  Eksisterende formulering: ”Fase 2 begynder den 2. august 2021 og løber frem til den 31. oktober 2021.”

  Til ny formulering: ” fase 2 løber fra 1. juni 2021 til 30. juni – ligger stille i juli måned – og slutter med 2 måneder fra 1. august til 30. september 2021”.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  C stemmer imod ad 3.

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  Anbefaling fra ØU, ad 1 og 2:

  Godkendt.

  Ad 3:

  For stemte:   11 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I den politiske aftale mellem AOTV fra den 15. april 2020 er det aftalt, at

  indstille til kommunalbestyrelsen at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg om

  infrastruktur.

  Udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 er kendetegnet ved at

  de ikke kan tillægges driftsansvar eller har beslutningskompetence. Udvalget kan til gengæld inddrage parter uden for kommunalbestyrelsen

  og kan arbejde bredt med et tema.

  Udvalgets arbejde og virke sker med inspiration fra demokratiudvalgets anbefalinger fra juni 2019. Opfølgning på drøftelser i udvalget skal ske med behandlinger i de ordinære fagudvalg og kommunalbestyrelsen.

  Infrastrukturudvalget af april 2020 er en fortsættelse af det arbejde, der i henhold til kommissorium af april 2018 blev udført i det tidligere § 17, stk. 4-udvalg.

  Udvalget har til formål at fortsætte dialogen og drøftelserne af en række principielle og sammenhængende spørgsmål under den samlede overskrift ”infrastruktur” med fokus på fremtidssikring og mulige forbedringer og optimeringer samt at rådgive BEPU herom.

  Udvalgets arbejdsperiode begynder den 1. december 2020 og løber i fase 1 frem til den 31. marts 2021. Fase 2 begynder den 2. august 2021 og løber frem til den 31. oktober 2021.

  I den politiske aftale er det aftalt, at udvalget selv vælger formanden.

  I udvalgets arbejdsperiode ydes der et vederlag til formanden på 3.000 kr. pr. måned som PL-reguleres. I fase 1 ydes der vederlag for december 2020, januar 2021, februar 2021 og marts 2021. I fase 2 ydes der vederlag for august 2021, september 2021 og oktober 2021.

  Øvrige deltagere modtager ikke vederlag.

  Desuden foreslås det, at kommunalbestyrelsen bevilger 10.000 kr. til

  mødeforplejning m.v. som tages af kommunalbestyrelsens egen konto.

  På baggrund af ovenstående skal administrationen anbefale, at udsendte

  kommissorium godkendes, at kommunalbestyrelsen udpeger

  medlemmer til udvalget, godkender honoraret til formand og bevilger beløb til mødeforplejning m.v.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 17, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede udgift til formandsvederlag udgør 21.000 kr. uden PL-regulering. Udgiften vil føre til et merforbrug i 2020.

  Udgiften på de 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. betales over kommunalbestyrelsens budget, hvorved der ud over det allerede forventede merforbrug, vil ske en budgetoverskrivelse. Merforbruget tilføres regnskabet som en regnskabsbemærkning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 25. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 6
  § 17 stk. 4-udvalg om klima og kystsikring
  Sagsid.: 20/1942

  RESUMÉ:

  Sagen handler om godkendelse af kommissorium til et § 17 stk. 4-

  udvalg om ”Klima og kystsikring”, udpegning af medlemmer, vederlag til formanden og udgifter til mødeforplejning m.v.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommissoriet for udvalget godkendes,

  2. at kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget,

  3. at formanden i udvalgets arbejdsperiode ydes et vederlag på 3.000 kr. pr. måned som PL-reguleres,

  4. at der bevilges 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. som finansieres af kommunalbestyrelsens budget,

  5. at udvalget selv vælger formanden for udvalget.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 25-06-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  C stemmer imod ad 3.

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  Anbefaling fra ØU, ad 1 og 2:

  Godkendt.

  Ad 3:

  For stemte:   11 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I den politiske aftale mellem AOTV fra den 15. april 2020 er det aftalt, at

  indstille til kommunalbestyrelsen at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg om

  klima og kystsikring.

  Udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 er kendetegnet ved at

  de ikke kan tillægges driftsansvar eller har beslutningskompetence. Udvalget kan til gengæld inddrage parter uden for kommunalbestyrelsen

  og kan arbejde bredt med et tema.

  Udvalgets arbejde og virke sker med inspiration fra demokratiudvalgets anbefalinger fra juni 2019. Opfølgning på drøftelser i udvalget skal ske med behandlinger i de ordinære fagudvalg og kommunalbestyrelsen.

  Udvalget har til formål at:

  1. Skabe dialog om forskellige finansieringsmodeller med henblik på at kunne rådgive kommunalbestyrelsen herom. Udgangspunktet for denne rådgivning er analyser af lovgivningen med fokus på finansieringsmuligheder uden for anlægsloftet.

  2. Have fokus på at sikre en fortsat unik sammenhæng mellem by og havn i relation til kystbeskyttelsesprojektet.

  3. Undersøge hvorvidt og hvordan der kan skabes synergier mellem kystbeskyttelse og udvikling af havnen, fx udlejning af flere bådpladser samt flere rekreative muligheder for borgerne.

  Udvalgets arbejdsperiode begynder den 1. september 2020 og løber i fase 1 frem til den 31. december 2020. Fase 2 begynder den 1. marts 2021 og løber frem til den 30. juni 2021.

  I den politiske aftale er det aftalt, at udvalget selv vælger formanden.

  I udvalgets arbejdsperiode ydes der et vederlag til formanden på 3.000 kr. pr. måned som PL-reguleres. I fase 1 ydes der vederlag for september 2020, oktober 2020, november 2020 og december 2020. I fase 2 ydes der vederlag for marts 2021, april 2021, maj 2021 og juni 2021.

  Øvrige deltagere modtager ikke vederlag.

  Desuden foreslås det, at kommunalbestyrelsen bevilger 10.000 kr. til

  mødeforplejning m.v. som tages af kommunalbestyrelsens egen konto.

  På baggrund af ovenstående skal administrationen anbefale, at udsendte

  kommissorium godkendes, at kommunalbestyrelsen udpeger

  medlemmer til udvalget, godkender honoraret til formand og bevilger beløb til mødeforplejning m.v.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 17, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede udgift til formandsvederlag udgør 24.000 kr. uden PL-regulering. Udgiften vil føre til et merforbrug i 2020.

  Udgiften på de 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. betales over kommunalbestyrelsens budget, hvorved der ud over det allerede forventede merforbrug, vil ske en budgetoverskrivelse. Merforbruget tilføres regnskabet som en regnskabsbemærkning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 25. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 7
  Bestillinger for 2021 i det forpligtende samarbejde - Delaftale 5
  Sagsid.: 20/520

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på handicap og psykiatriområdet jf. delaftale 5 - voksenområdet. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på områderne for 2021 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på hjælpemiddelområdet – delaftale 5.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på det sociale voksen handicap- og psykiatriområde.

  Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne for 2021 til godkendelse.

  Delaftale 5 – voksenområdet indeholder to dele, dels en myndighedsdel, dels en del omhandlende bofællesskabet i Wiedergården.

  I delaftalen forudsættes det, at der på myndighedsområdet skal bruges 3,623 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 2,91 socialrådgiverårsværk og 0,713 HK-årsværk.

  Myndighedsområdet er opgjort som:

  • 2,91 socialrådgiverårsværk
  • 0,713 HK-årsværk
  • 1/8 afdelingsleder
  • Kontakt + Tilsyn + Orientering = 0,049 årsværk
  • Rapportering 0,073 årsværk
  • Forsikring mod barsel og langtidssygdom
  • Tjenestekørsel
  • Husleje
  • Kontorudgifter
  • EDB-udgifter
  • Udgifter til ledelse og administration
  • Udviklingsomkostninger
  • Forsikringer af ansatte mv.

  Dette medfører udgifter til det forpligtende samarbejde på:

  Bruttoløn myndighed

  1.862.846 kr.

  Overhead udgifter myndighed

  508.006 kr.

  Samlet udgift Myndighed

  2.370.852 kr.

  Opgangsfællesskabet Wiedergården er opgjort som:

  • 2,5 hjemmevejleder-årsværk
  • Forsikring mod barsel og langtidssygdom
  • Vikarbudget
  • Overheadudgifter

  Bruttoløn Wiedergården

  1.364.675 kr.

  Forsikring mod barsel og langtidssygdom

  68.234 kr.

  vikarbudget

  303.060 kr.

  Overheadudgifter

  181.146 kr.

  Samlet udgift Wiedergården

  1.917.115 kr.

  Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør:

  Samlet udgift Myndighed

  2.370.852 kr.

  Samlet udgift Wiedergården

  1.917.115 kr.

  Samlet udgift DFS aftale 4 - voksen

  4.287.967 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Samlet udgift DFS aftale 4 – voksen - 4.287.967 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 8
  Bestillinger for 2021 i det forpligtende samarbejde - Delaftale 6
  Sagsid.: 20/820

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. Beskæftigelse og integration jf. delaftale 6. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på områderne for 2021 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på beskæftigelse og integration - delaftale 6.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. hjælpemiddelområdet og genoptræningsområdet.

  Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne for 2021 til godkendelse.

  Som følge af ny struktur i Tårnby Kommune, hvor der er oprettet et ungecenter, er en række opgaver flyttet fra Jobcenter til Ungecenter. I denne aftale indgår betaling for ungecenter derfor ikke – der vil i stedet blive udarbejdet en betalingsaftale for den del af ungecenteret, der er reguleret af lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  Aftalen dækker:

  • 9,918 socialrådgiverårsværk
  • 6,202 HK-årsværk
  • 2,641 AC-årsværk
  • ¼ jobcenterleder
  • Teamledelse
  • Faglig koordination
  • Tilsyn = 0,005 HK-årsværk
  • Forsikring mod barsel og langtidssygdom
  • Tjenestekørsel
  • Husleje
  • Kontorudgifter
  • EDB-udgifter
  • Udgifter til ledelse og administration
  • Udviklingsomkostninger
  • Forsikringer af ansatte mv.

  Bruttoløn i alt

  9.510.165 kr.

  Overhead udgifter i alt:

  2.545.594 kr.

  Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration

  12.055.759 kr.

  Den tilsvarende beregning for 2020 viste:

  Bruttoløn i alt

  9.792.292 kr.

  Overhead udgifter i alt:

  2.632.004 kr.

  Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration

  12.424.296 kr.

  Ud over bestillingen for 2021 som ovenfor beskrevet, må det forventes, at der kan forekomme justeringer af personaleforbruget hen over året som følge af en eventuel fortsættelse af problematikken som følge af coronapandemien. Dette er beskrevet i delaftale seks som:

  Såfremt det mod forventning skulle vise sig, at udviklingen i sagsmængden er større end det bestilte/allokerede ressourcer, kontaktes Dragør Kommune for en nærmere afklaring af de økonomiske konsekvenser for meropgaverne.

  Generelt tilstræbes større sagsmængde end det bestilte løst vd omprioritering af ressourcerne inden for delaftalen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 9
  Fritagelse for betaling af dækningsafgift - Wiedergården 2
  Sagsid.: 20/1257

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning om fritagelse for betaling af dækningsafgift på Wiedergården 2 (Aktivitetshuset) samt tilbagebetaling af allerede betalt dækningsafgift.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at Dragør Kommune beslutter at tilkendegive at være indstillet på at fritage ejendommen helt for betaling af dækningsafgift fremadrettet forudsat at ansøger frafalder kravet om tilbagebetaling af allerede betalt dækningsafgift.
  1. at sagen sendes til afgørelse i Vurderingsstyrelsen såfremt ansøger ikke frafalder kravet om tilbagebetaling af allerede betalt dækningsafgift.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius har på vegne af ejeren af Aktivitetshuset ansøgt om fritagelse for at der betales dækningsafgift på ejendommen og har også ansøgt om tilbagebetaling af allerede betalt dækningsafgift.

  Aktuelt betales der 170.000 Kr. i dækningsafgift om året.

  Dækningsafgift er reguleret i ejendomsbeskatningsloven § 23 A og der er tale om en afgift Kommunalbestyrelsen kan vælge at opkræve for ejendomme der anvendes til følgende formål: kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed.

  Aktivitetshuset anvendes i dag fortrinsvis til aktiviteter der i henhold til lovgivningen og retspraksis på området ikke er dækningsafgiftspligtige – for eksempel motion, undervisning og almindeligt socialt samvær.

  De dele der anvendes til kontorfaciliteter for hjemmeplejen (1. salen) og caféen i Aktivitetshuset kan isoleret ses betragtes som dækningsafgiftspligtige.

  Imidlertid viser praksis på området, at der ikke kan opkræves dækningsafgift af aktiviteter (caféen) som må anses at være opstået som en del af/opstået på grund af ”hovedaktiviteten” i ejendommen – altså i den konkrete sag aktivitetshuset.

  Caféen ville formentlig ikke være blevet oprettet hvis ikke Aktivitetshuset eksisterede som tilbud, og derfor vurderer administrationen at caféen ikke kan betragtes som dækningsafgiftspligtig.

  Tilbage er de ca. 830 m2 på 1. salen som anvendes til kontorformål. Denne anvendelse er isoleret set dækningsafgiftspligtig, og hvis en ejendom anvendes både til dækningsafgiftspligtige og dækningsafgiftsfrie formål, betales der som udgangspunkt kun dækningsafgift for den del af ejendommen, der anvendes til dækningsafgiftspligtige formål.

  Hvis mere end halvdelen af forskelsværdien vedrører dækningsafgiftsfrie aktiviteter, anses hele ejendommen dog for at være dækningsafgiftsfri.

  Lejemålet er i alt på 3051 m2 og mere end halvdelen af denne anvendes til dækningsafgiftsfrie formål.

  Derfor vurderer administrationen umiddelbart at der er basis for at meddele fuldstændig fritagelse for betaling af dækningsafgift.

  Administrationen anbefaler at ansøger får meddelelse om, at kommunen er sindet at fritage ejendommen for betaling af dækningsafgift på det foreliggende grundlag, hvis ansøger i øvrigt frafalder kravet om tilbagebetaling af allerede betalt dækningsafgift.

  I praksis ses sager som har vedrørt tilbagebetaling af betalt dækningsafgift 3-5 år tilbage i tid.

  Såfremt det ikke er muligt at indgå forlig om tilbagebetalingskravet er det administrationens anbefaling at sagen sendes til Vurderingsstyrelsen til afgørelse af spørgsmålet om hel eller delvis fritagelse (vægtning) samt omfanget af tilbagebetalingskravet.

  LOVE/REGLER:

  Ejendomsbeskatningsloven § 23A. Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt der meddeles fuldstændig fritagelse vil der blive tale om en mindreindtægt på 170.000 Kr. årligt (2020-niveau).

  Et evt. tilbagebetalingskrav kan ikke opgøres præcist på nuværende tidspunkt, da det vil være op til Vurderingsstyrelsen – og i yderste konsekvens domstolene – at afgøre hvor mange år et tilbagebetalingskrav skal omfatte.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 10
  Justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner
  Sagsid.: 20/2832

  RESUMÉ:

  Udvalget skal godkende forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2021.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskab fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter i forbindelse med samlokaliseringen af de tekniske områder i Hovedstadens Beredskab på Enghavevej i København (jf. dagsordenspunkt nr. 10 på bestyrelsesmødet den 6. november 2019).

  Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2021.

  Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

  Alle tal i pct

  2020 B-nøgle

  2021 B-nøgle

  Ejerkommuner

  Albertslund

  1,79

  1,79

  Brøndby

  1,96

  1,96

  Dragør

  1,13

  1,12

  Frederiksberg

  8,33

  8,28

  Glostrup

  1,32

  1,32

  Hvidovre

  2,96

  2,95

  København

  80,31

  80,39

  Rødovre

  2,20

  2,19

  Total

  100

  100

  Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2021 til godkendelse.

  Forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter (behandlet på bestyrelsesmødet den 14. november 2018) er pr. 15. maj 2019 godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser og ligeledes godkendt af Ankestyrelsen 23. december 2019, hvilket betyder, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser fremadrettet ikke forelægges en justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, til godkendelse.

  Derfor er det alene grundet en justering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskabs fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter, ejerkommunernes kommunalbestyrelser foreligges i denne sag.

  Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 24. juni 2020 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2021 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune betaler i 2020 4,15 mio kr. for beredskabet. Ændringen er således marginal.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen 27. august 2020.

 • 11
  Kvalitetsstandard for sygeplejeydelser
  Sagsid.: 20/860

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandard for sygeplejeydelser efter Sundhedslovens §138 blev på mødet i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020 videresendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden forelægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandard for sygeplejeydelser efter Sundhedslovens §138.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandard på hjemmesygeplejeområdet efter Sundhedslovens §138 til endelig godkendelse (bilag 1).

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for dette område, og det har ikke tidligere været gjort i Dragør Kommune. Kvalitetsstandarden følger de lovgivningsmæssige regler på området. Det er administrationens vurdering, at de nye kvalitetsstandarder vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgerne.

  Kvalitetsstandarden skal indgå i et samlet katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og serviceniveau på sundheds- og omsorgsområdet.

  Kvalitetsstandard for sygeplejeydelser

  Åbningen af den nye velfærdsteknologiske sygeplejeklinik på Wiedergården giver mulighed for, at sygeplejeydelser fremover kan leveres i klinikken fremfor i borgers eget hjem.

  Kvalitetsstandarden skal derfor understøtte, at borgere i eget hjem, som modtager sygeplejeydelser, i udgangspunktet skal modtage deres behandling i sygeplejeklinikken (herunder f.eks. sårbehandling, øjendrypning, injektion osv.). Herunder også, at borgeren selv skal sørge for befordring til og fra klinikken i forbindelse med behandlingen.

  Dette forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på behovet for indkøb af sygeplejeartikler og understøtter mindre køretid og bedre planlægning af borgerettede opgaver i hjemmesygeplejen.

  Derudover giver den nye kvalitetsstandard en beskrivelse af de konkrete sygeplejeydelser, som indgår under Sundhedslovens §138 og præciserer, hvis der er særlige forhold ift. indhold, omfang eller egenbetaling, som gør sig gældende for de enkelte ydelser. Eksempelvis gælder det for ydelserne medicinadministration og –dispensering, at afhentning og returnering af medicin på apoteket ikke indgår, hvis der er tale om borgere i eget hjem samt at der er egenbetaling på medicin og doseringsæsker.

  I 2019 modtog i alt 433 hjemmeboende borgere sygeplejeydelser efter Sundhedslovens §138. I første kvartal 2020 har 381 hjemmeboende borgere modtaget sygeplejeydelser efter §138. Heraf har 102 udelukkende modtaget §138-ydelser, mens resten også var visiteret til hjælp efter andre paragraffer, f.eks. servicelovens §83.

  En andel af borgerne vil fortsat have behov for, at sygeplejeindsatsen leveres i eget hjem. Hvorvidt borgeren er i stand til at modtage behandlingen i sygeplejeklinikken beror altid på en konkret individuel vurdering.

  Høringssvar:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 8. juni 2020, at udkast til kvalitetsstandarden blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar er vedlagt (bilag 2 og bilag 3).

  På baggrund af begge høringssvar har administrationen foretaget en layoutmæssig tilretning af kvalitetsstandarden, så den har samme visuelle udtryk, som de øvrige kvalitetsstandarder inden for sundheds- og omsorgsområdet.

  Derudover har administrationen indarbejdet en række af Ældrerådets sproglige bemærkninger til kvalitetsstandarden. Administrationen har tilføjet en henvisning til Dragør Kommunes handicappolitik, som Handicaprådet efterspurgte i deres høringssvar.

  I forhold til Handicaprådets bemærkning om kontakt til sygeplejerske inden borger kommer hjem fra sygehus eller genoptræning, er det afhængig af borgers situation. Handicaprådet spørger også ind til de maksimale fem gange for intravanøs medicinsk behandling, som en borger kan tilbydes. Almindeligvis foregår det ikke mere end fem gange i døgnet efter en lægefaglig vurdering.

  Den tilrettede kvalitetsstandard fremgår under bilag 1. I bilag 4 er ændringerne i kvalitetsstandarden fremhævet med gul markering. Bilag 5 omfatter den ikke tilrettede kvalitetsstandard, der blev sendt ud til høring.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens §138.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslaget, er omfattet af beregningerne i R-skemaer fra Sundhed og Omsorg, behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  Handicappolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 12
  Udpegning af ny suppleant til huslejenævnet
  Sagsid.: 20/2089

  RESUMÉ:

  På grund af tidligere suppleants dødsfald, skal der udpeges en ny suppleant.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Reno di Stefano udpeges som suppleant for udlejerrepræsentanten i huslejenævnet,

  eller

  1. at Johnny Øland udpeges som suppleant for udlejerrepræsentanten i huslejenævnet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  Kandidat Reno di Stefano godkendes.

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsesmødet den 25. januar 2018 blev der givet bemyndigelse til administrationen til at annoncere efter kandidater til huslejenævnet, ved behov for dette.

  Da der mangler en suppleant for udlejerrepræsentanten i huslejenævnet er der blevet annonceret.

  Der er indkommet to kandidater, hvor begge opfylder kriterierne.

  Reno di Stefano har meldt sig som kandidat. Reno di Stefano har siden 2005 været selvstændig med køb, salg og udvikling samt udlejning og rådgivning af bolig- og erhvervsejendomme. Reno er privat udlejer af både bolig- og erhvervslejemål

  Johnny Øland har meldt sig som kandidat. Johnny Øland er ejer af et ejendomsselskab og er dermed privat udlejer af både bolig- og erhvervslejemål.

  Begge kandidater har ejendomme både i og uden for Dragør.

  Begge kandidater opfylder betingelserne for en udpegning, hvorfor det overlades til kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om, hvem der skal udpeges som suppleant.

  LOVE/REGLER:

  For at opnå udpegning til huslejenævnet skal vedkommende være en ejer, der tillige er udlejer, jf. boligreguleringslovens § 36, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020. 

 • 13
  Tilslutning til udbudsresultat på skole- og behandlingsområdet
  Sagsid.: 20/736

  RESUMÉ:

  Få børn og unge har brug for et skoletilbud, der ikke kan varetages direkte af Dragør Kommune. For at sikre sig bedst mulige tilbud inkl. den rigtige behandling, som samtidig sikrer budgetmæssigt fokus, har Københavns Kommune gennemført et udbud på skole-, behandlingsområdet. Dragør Kommune har sammen med de fleste andre kommuner i Region Hovedstaden været en del af denne proces og er klar til at følge udbuddets resultat.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune følger udbuddet på skole-, behandlingsområdet som det er gennemført af Københavns Kommune.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2020

  Godkendt.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-08-2020

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  De fleste børn og unge i Dragør kommune er inkluderet i den kommunale folkeskole. Få børn og unge lever med udfordringer, der medfører, at de ikke får det nødvendige udbytte af almenskoletilbuddet. Nogle af disse børn og unge visiteres til forskellige former for skoler. Det handler om henholdsvis specialskoler og skole-, behandlingsskoler. Specialskoler har primært fokus på børn og unge med kognitive udfordringer. Skole-, behandlingsskoler giver tilbud til børn og unge, der har andre problemer med læring. Dette dagsordenspunkt omhandler udelukkende skole-, behandlingstilbud og således ikke specialskoletilbud.

  Området med skole-, behandling består primært af private institutioner, hvor udbud og efterspørgsel fastsætter prisniveauet. For at sikre den bedst mulige balance mellem pris og kvalitet har Københavns Kommune i samarbejde med Socialtilsynet og advokatfirmaet Horten gennemført et udbud på området, hvor de har opsat kriterier for såvel pris som kvalitet. Københavns Kommune har gennemført udbuddet sådan at andre kommuner kan tilslutte sig, som resultatet af udbuddet ligger.

  Københavns Kommune har gennemført udbuddet med tilbud til samtlige kommuner beliggende i Region Hovedstaden. Der er 17 kommuner, der er gået med i udbuddet. De 17 kommuner er: Allerød, Ballerup, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre. Alle kommuner er gået med og har bidraget ved bl.a. at udføre gennemgang og kvalitetssikring af de skole-, behandlingsskoler, der er beliggende i den enkelte kommune. Da der ikke er skole-, behandlingsskoler med beliggenhed i Dragør Kommune, er der dog ikke gennemført denne proces her.

  Udbuddet er den 30. juni 2020 afsluttet og der foreligger aftaler med de skole-, behandlingsskoler, der har søgt og er blevet godkendt.  De skole-, behandlingsskoler som Dragør Kommune aktuelt benytter er blevet en del af udbuddets resultat. Udbuddet tydeliggør prissætningen ved at visitationen kan kategorisere eleverne i tre kategorier alt efter deres udfordringer og behov. Dette vil medføre, at tidligere kontraktforhandlinger ikke længere skal gennemføres på samme måde. Der er forhåndsdefinerede rammer og priser. 

  For enkelte af skolerne har udbudsprocessen medført, at der skal gennemføres opprioritering internt på skole-, behandlingstilbuddet. Det er fx blevet et krav, at de medarbejdere der arbejder som psykologer er uddannede på rette niveau. For flere af skolerne er udbuddet endt med lavere prissætning end tidligere, hvilket kommunerne som kunder naturligvis hilser velkommen.

  Udbuddet er gennemført med den klausul, at hver enkel kommune i hver enkel visitation kan vurdere, om der skal benyttes et skole-, behandlingstilbud inden for udbuddet, eller om det prioriteres at benytte en skole, der ikke er en del af udbuddet. Kommunerne får således større og bedre valgmulighed end før. 

  LOVE/REGLER:

  Udbudsloven.

  Serviceloven § 52 stk 3.

  Folkeskoleloven § 20 stk 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I 2020 og 2021 forventes ingen økonomisk indvirkning, da udbuddet omhandler nye visitationer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og kulturudvalget den 12. august 2020.

  Skoleudvalget den 13. august 2020.

  Økonomiudvalget 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen 27. august 2020.

 • 14
  Særtilskud til plejehjemsbeboere i forbindelse med COVID-19
  Sagsid.: 20/2364

  RESUMÉ:

  Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier indgået to politiske aftaler på ældreområdet i forbindelse med COVID-19. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om særtilskud til Dragør Kommune om fastholdelse af social kontakt og dagsture til plejehjemsbeboere svarende til henholdsvis 300.000 kr. og 120.000 kr. i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2020 (+/-) 300.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboerne på plejehjem under COVID-19.
  2. at udvalget godkender, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2020 (+/-) 120.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget til flere dagsture til plejehjemsbeboere.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den aktuelle situation med COVID-19 indebærer ekstra udfordringer for svækkede ældre, som er særligt sårbare over for COVID-19. For beboere på plejehjem formodes stort set alle at være i øget risiko for COVID-19.

  Der har siden marts måned derfor været fastsat landsdækkende midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem og plejeboliger. De nødvendige restriktioner og forandringer i hverdagen har for mange ældre medført ensomhed. I forbindelse med den gradvise genåbning af landet har sundhedsmyndighederne løbende åbnet mere op for at beboere på plejehjem og i plejeboliger igen kan få besøg af pårørende – inde såvel som ude. Besøg af pårørende på såvel ude- og indendørsarealer på Enggården sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

  Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier indgået to politiske aftaler på ældreområdet, som indbefatter udmøntning af midler til kommunerne over bloktilskuddet som et særtilskud i 2020 på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

  De to politiske aftaler er:

  -         Aftale af 1. maj 2020 om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, hvor der er afsat 100. kr. til kommunerne med henblik på nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under COVID-19 (bilag 1).

  -         Aftale af 19. juni 2020 om sommerpakken, hvor der er afsat 40 mio. kr. i 2020 til kommunerne med henblik på at give plejehjemsbeboere gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret (bilag 2).

  Dragør Kommune får særtilskud på 300.000 kr. til aktiviteter eller indkøb, der er igangsat til brug for nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboerne på Enggården under COVID-19. Konkret planlægger Enggården at afvikle en sommerfest for hver afdeling, hvor en til to pårørende også kan deltage. I forbindelse med sommerfesterne vil Cykling uden Alder, Besøgsvennerne mv. blive inviteret til at deltage og der vil blive arrangeret underholdning for beboerne og deres pårørende. Derudover vil midlerne anvendes til leje af midlertidige pavilloner, håndfrie døråbnere mv. med henblik på at sikre hygiejne og at besøg sker på forsvarlig vis.

  Dragør Kommune får derudover 120.000 kr. til at arrangere dagsture til plejehjemsbeboerne i løbet af sommeren og efteråret 2020. Konkret planlægger Enggården blandt andet at gennemføre ture til Langelinie, Zoologisk Have og Amager Strandpark. Derudover er der allerede gennemført en tur til Andelsbyen Nyvang i Holbæk.

  I forhold til anvendelsen af midlerne planlægges dette i samarbejde med Beboer- og Pårørenderådet på Enggården, BOP.

  Midlerne til Dragør Kommune udbetales via bloktilskuddet den 1. september 2020.

  Ved udgangen af 2020 skal Dragør Kommune indsende redegørelser over anvendelsen af midlerne til Sundheds- og Ældreministeriet. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres herom. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udmøntningen af midler til kommunerne sker over bloktilskuddet. Der skal dermed gives to budgetneutrale tillægsbevillinger i 2020 (+/-) 300.000 kr. og (+/-) 120.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 15
  Forsalg fra C - Stop sag om forbud mod løse hunde i Dragør
  Sagsid.: 20/2914

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  For stemte:   3 (C)

  Imod stemte: 11 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme: 

  Faldet.

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 13. august 2020 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gr. foreslår, at forvaltningen ikke arbejder videre med beslutningen truffet på By, Plan og Erhvervsudvalgets møde den 11. august 2020 vedr. forbud mod løse hunde i Dragør. Som konsekvens af dette stoppes sagen helt.

  Motivation:

  Den eksisterende hundelov i Danmark regulerer allerede de tiltag der ønskes indført. Samtidig har forvaltningen en lang række andre opgaver på det planmæssige og bymæssige område, at det ikke findes relevant, at anvende forvaltningsmæssige ressourcer på sagen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen 27. august 2020.

 • 16
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-08-2020

  Der var ingen spørgsmål.