Skip navigationen

Referat

Torsdag den 24. september 2020 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Ann Harnek (T), Kenneth Gøtterup (C), Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C)
Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T)
John Doktor (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Meddelelse - Movias Mobilitetsplan 2020
  Sagsid.: 19/5082

  RESUMÉ:

  Movias udkast til Mobilitetsplan 2020 er efter politisk høring blevet endeligt vedtaget af Movias bestyrelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Til efterretning.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), John Doktor (T) var indkald som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Movias bestyrelse har godkendt Movias Mobilitetsplan 2020 (bilag 1) efter forudgående høring af forslag til Mobilitetsplan udsendt i efteråret 2019 til kommuner, regioner og samarbejdspartnere. Movia oplyser i forbindelse med udsendelse af den endelige Mobilitetsplan (bilag 2), at høringssvar har givet anledning til indholdsmæssige præciseringer samt forbedringer af den endelige mobilitetsplan. Derudover fører høringssvarene til et endnu tættere samarbejde mellem Movia og de enkelte aktører, hvilket der kan læses mere om i høringsnotat (bilag 3).

  I Mobilitetsplanen lægges der op til aktørernes samarbejde om indsatserne i de fire hovedtemaer: Sammenhæng på tværs, Grøn og bæredygtig omstilling, Pendlingen til og fra arbejdspladser og Kollektiv mobilitet uden for de større byer.

  Med Mobilitetsplan 2020 fastholdes og styrkes de eksisterende linjer og knudepunkter i det strategiske net og samtidig forbedres den digitale trafikinformation på de største stoppesteder.

  I forhold til Dragør Kommunes høringssvar efter politisk behandling (bilag 4) kan nævnes, at Movia ud over det foreslåede BRT-net (højklasset bustransport) også vil arbejde for, at større byer og købstæder overalt i det sjællandske område får bundet byer og baner sammen og afhjælper trængsel med grøn og bæredygtig transport. I forhold til øget fokus på BRT-lignende løsninger i købstæderne vil Movia lave et oplæg herom, som bestyrelsen kan tage stilling til ligesom undersøgelser af, hvorvidt BRT-nettet kan forlænges på yderligere strækninger skal besluttes af bestyrelsen, før det sættes i gang.

  Endvidere kan nævnes, at Movia ønsker at imødekomme ønsker om kendskab til den grønne omstilling af busdriften i kommunerne. Dette løbende i forbindelse med udbud, så der kan gives kommuner og regioner en øget tryghed om den støtte, Movia bistår med i forhold til at vurdere omkostninger i de enkelte udbud.

  Movia har i det udsendte materiale ikke forholdt sig til Dragør Kommunes ønske om en evaluering af Mobilitetsplanen efter 2 år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 4
  2. Budgetopfølgning 2020 på BFKUs område
  Sagsid.: 20/1609

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et mindreforbrug på -0,3 mio.kr. Ved 2. budgetopfølgning indstilles tilførelse af 550 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter på Kultur- og Fritidsområdet og 403 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter på dagtilbudsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning,
    
  2. at sektor 4 tilføres 550 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen,
  1. at sektor 5 tilføres 403 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2+3

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2+3

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), John Doktor (T) var indkald som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et mindreforbrug på -0,3 mio.kr.

  Det samlede mindreforbrug på -0,3 mio.kr. består af et mindreforbrug på Kultur- og Fritidsområdet på -0,4 mio.kr. samt et lille merforbrug på 60 t.kr/budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet

  Status på dagtilbudsområdet indeholder et merforbrug på integrerede institutioner på 0,9 mio.kr. som følge af flere vuggestuebørn samt et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. for Støttekorpset som følge af 1,5 vakant stilling, der ikke bliver genansat i 2020. Derudover forventes et mindre forbrug på 0,1 mio.kr. på søskenderabat. Samlet set et lille merforbrug på 60 t.kr./budgetoverholdelse.

  På Kultur- og Fritidsområdet kan det samlede mindreforbrug på 0,4 mio.kr.  henføres til et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Musikskolen, samt et merforbrug på 0,2 mio. kr. på Klub Dragør og et merforbrug på 0,1 mio. kr. på lokalarkivet. Derudover forventes der et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. på Svømmehallen, hvilket skyldes at budgettet til el, vand og varme har været for højt.  Derudover er tilskud til spejderhytten endnu ikke udbetalt, derfor forventes det at overføre -0,4 mio. kr. til næste år, samt et mindreforbrug på kultur og eventpuljen på -0,1 mio. kr.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  -         Dagtilbudsområdet; ingen ændring i forventet regnskab for sektor 5.

  -         Kultur- og Fritidsområdet; det forventede mindreforbrug er reduceret fra -0,6 mio.kr. til -0,4 mio.kr., hvilket kan henvises til et lavere mindreforbrug relateret til svømmehallen.

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen primo september har modtaget kompensation for de corona-relaterede udgifter, som kommunerne har meddelt KL til og med 10. maj. Dragør Kommune meddelte i den forbindelse samlede udgifter for 10,4 mio.kr. heraf 2,8 mio.kr. ekskl. beskæftigelsesområdet.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning tilføres kompensation for de Corona-udgifter, der ikke vedrører beskæftigelsesområdet. Derudover tilføjes ældreområdet samlet 0,5 mio.kr. for en række tilskud, der er givet i forbindelse med Corona-krisen. Administrationen indstiller, at sektor 4 tilføres 550 t.kr. og sektor 5 tilføres 403 t.kr. – begge med anvist finansiering af kassen.

  Konsekvensen af de tilførte midler er ikke indregnet i det forventede regnskab efter juli

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter juli 2020. Heri indgår ligeledes en samlet oversigt over kommunens Cornona-relaterede udgifter til og med 10.maj samt den modtagne kompensation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De tilførte midler til dækning af Corona-relaterede udgifter indarbejdes i budgetterne, hvor udgifterne hertil har været afholdt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 5
  2. budgetopfølgning på SSAU's område
  Sagsid.: 20/3171

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSAU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 4,0 mio.kr. Ved 2. budgetopfølgning indstilles tilførelse af 1.004 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter samt yderligere 468 t.kr. i Corona-tilskud til ældreområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning.
  1. at Sundhed & Omsorg tilføres 1.004 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen.
  1. at Sundhed & Omsorg tilføres i alt 468 t.kr. for modtagne Corona-tilskud til ældreområdet til fastholdelse af social kontakt, dagsture til plejehjemsbeboere og beboere på botilbud med anvist finansiering af kassen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 3

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2+3

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), John Doktor (T) var indkald som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSAU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 4,0 mio.kr.

  Det samlede merforbrug på 4,0 mio.kr. består af et merforbrug på det sociale område på 0,52 mio.kr. samt et merforbrug på ældreområdet på 3,44 mio.kr.

  På det det sociale område kan det forventede merforbrug på 0,52 mio.kr. henvises til følgende:

  Tandplejen forventer et merforbrug på 0,8 mio.kr. som skyldes merforbrug på løn og merforbrug på sammenlægning af klinikker. Der er igangsat tilpasning af lønudgifter på området.

  Børneområdet forventer et merforbrug på 0,4 mio.kr. Merforbruget består primært af 3 ekstra familiebehandlinger (i alt 41 mdr.), hvilket giver en merudgift på 0,3 mio.kr. og en ekstra ung i aflastning, hvilket giver en merudgift på 0,2 mio.kr. Desuden en mindreudgift til kontaktpersoner på 0,1 mio.kr.

  Integration forventer et mindreforbrug på -0,7 mio.kr. Afvigelsen består primært af følgende mindreforbrug: Besparelse for opsagte boliger/ pavillioner (-0,2 mio.kr.), udgifter til danskundervisning (-0,3 mio.kr.), selvforsørgelse og hjemrejseydelse efter overgangsydelse (-0,8 mio.kr.). Derudover er der følgende forventede merudgifter: Udgifter til ydelsesmodtagere ifølge integrationsloven (0,3 mio.kr.), bortfald af refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde (0,1 mio.kr.) samt Udgifter til mentorer (0,1 mio. kr.)

  På ældreområdet forventes et samlet merforbrug på 3,44 mio.kr. Det forventede merforbrug kan henvises til merforbrug hjemmeplejen på 2,3 mio. kr. hvor merforbruget er sammensat af et merforbrug for den kommunale hjemmepleje 0,5 mio.kr., et merforbrug på udgift til privat leverandør på 1,3 mio.kr. samt merudgift til privat leverandør, indkøbsordning på 0,4 mio.kr.

  Derudover er et forventet merforbrug på Enggården på 0,9 mio.kr., samt forventede mindreindtægter/merudgifter på de mellemkommunale betalinger på 4,1 mio.kr. Der forventes mindreforbrug på genoptræning på -0,6 mio.kr.,- 2,7 mio.kr. på hjælpemidler samt Værdighedsmilliarden på -0,5 mio.kr.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Social område:

  Integration; Fra et mindreforbrug på -0,2 mio.kr. forventes nu et samlet mindreforbrug på -0,7 mio.kr.  Ændringen kan henvises til forventning om færre mindreudgifter til ydelser relateret til flygtninge.

  Tandplejen; Fra et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. forventes nu et merforbrug på 0,8 mio.kr.

  Børneområdet; Fra budgetoverholdelse forventes nu et merforbrug på 0,4 mio.kr, hvilket skyldes 3 ekstra familebehandlinger samt merudgifter til ung i aflastning.

  Ældreområdet:

  Hjælpemidler; Fra et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. forventes nu et mindreforbrug på -2,7 mio.kr. Ændringen kan tilskrives et lavere udgiftsniveau i forbindelse med Corona

  Genoptræning; Fra budgetoverholdelse forventes nu et mindreforbrug på -0,6 mio.kr. Ændringen kan tilskrives et lavere udgiftsniveau samt udskudte udgifter i forbindelse med Corona. 

  Mellemkommunale betalinger; Fra budgetoverholdelse forventes nu en samlet mindreudgifter/merudgift på de mellemkommunale betalinger på 4,1 mio.kr. Ændringen skyldes overvejende dødsfald blandt beboere med betaling fra anden kommune og heraf manglende indtægt.

  Hjemmeplejen. Fra merforbrug på 0,5 mio.kr. forventes nu et merforbrug på 2,3 mio.kr. Ændringen kan henvises et merforbrug på udgift til privat leverandør på 1,3 mio.kr. samt merudgift til privat leverandør, indkøbsordning på 0,4 mio.kr.

  Enggården. Fra merforbrug på 1,7 mio.kr. forventes nu et merforbrug på 0,9 mio.kr.

  Værdighedsmilliarden. Fra budgetoverholdelse forventes nu et mindreforbrug på -0,5 mio.kr.

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen primo september har modtaget kompensation for de corona-relaterede udgifter, som kommunerne har meddelt KL til og med 10. maj. Dragør Kommune meddelte i den forbindelse samlede udgifter for 10,4 mio.kr. heraf 2,8 mio.kr. ekskl. beskæftigelsesområdet.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning tilføres kompensation for de Corona-udgifter, der ikke vedrører beskæftigelsesområdet. Derudover tilføjes ældreområdet samlet 0,5 mio.kr. for en række tilskud, der er givet i forbindelse med Corona-krisen.

  Administrationen indstiller, at Sundhed og Omsorg tilføres 1.004 t.kr. med anvist finansiering af kassen samt 468 t.kr. til fastholdelse af social kontakt, dagsture til plejehjemsbeboere og beboere på botilbud ligeledes med anvist finansiering af kassen.

  Konsekvensen af de tilførte midler er ikke indregnet i det forventede regnskab efter juli. Dog undtaget Enggården, hvor de indregnede tilskud til ældreområdet på 468 t.kr. er medregnet.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter juli 2020. Heri indgår ligeledes en samlet oversigt over kommunens Cornona-relaterede udgifter til og med 10.maj samt den modtagne kompensation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De tilførte midler til dækning af Corona-relaterede udgifter indarbejdes i budgetterne, hvor udgifterne hertil har været afholdt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 6
  2. Budgetopfølgning 2020 på SU`s område
  Sagsid.: 20/1609

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 1,4 mio.kr. Ved 2. budgetopfølgning indstilles tilførelse af 519 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning,
  1. at sektor 3 tilføres 519 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), John Doktor (T) var indkald som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 1,2 mio.kr. på skoleområdet (sektor 3). Der forventes et merforbrug på 0,2. på del af kultur- og fritidsområdet (sektor 4) som ligger under SU.

  Merforbruget på skoleområdet på 1,2 mio.kr. kan henføres til et merforbrug på bidrag private og statslige skoler samt Efterskoler og ungdomskostskoler på 1,0 mio. kr.  og merforbrug på fællesudgifter på 0,2 mio.kr. Merforbrug på Kommunale specialskoler på 0,2 mio. kr. skyldes flere elever i specialskole og SFO-støtte. Mindre forbrug på bus på kr. 0,1 mio. kr. skyldes nedlukning. Derudover mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ungdomsuddannelser (herunder STU). 

  På den del af Kultur- og Fritidsområdet, der hører under SU forventes et merforbrug på 0,2 mio.kr. som kan henføres til Klub Dragør.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  -         Skoleområdet; Siden april er det forventede merforbrug på 6,4 mio.kr reduceret til 1,2 mio.kr., hvilket overordnet kan henføres til udmøntning af midler ved Genbesøg 2020.
   

  -         Kultur- og Fritidsområdet; Fra forventet budgetoverholdelse forventes nu et merforbrug på 0,2 mio.kr. som kan henføres til Klub Dragør

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for skoleområdet (sektor 3) og Kultur- og Fritidsområdet (sektor 4) er vedlagt i bilag 1.

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen primo september har modtaget kompensation for de corona-relaterede udgifter, som kommunerne har meddelt KL til og med 10. maj. Dragør Kommune meddelte i den forbindelse samlede udgifter for 10,4 mio.kr. heraf 2,8 mio.kr. ekskl. beskæftigelsesområdet.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning tilføres kompensation for de Corona-udgifter, der ikke vedrører beskæftigelsesområdet. Derudover tilføjes ældreområdet samlet 0,5 mio.kr. for en række tilskud, der er givet i forbindelse med Corona-krisen. Administrationen indstiller, at sektor 3 tilføres 519 t.kr. med anvist finansiering af kassen.

  Konsekvensen af de tilførte midler er ikke indregnet i det forventede regnskab efter juli.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter juli 2020. Heri indgår ligeledes en samlet oversigt over kommunens Cornona-relaterede udgifter til og med 10. maj samt den modtagne kompensation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De tilførte midler til dækning af Corona-relaterede udgifter indarbejdes i budgetterne, hvor udgifterne hertil har været afholdt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 10. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 7
  2. budgetopfølgning på BEPUs område
  Sagsid.: 20/1609

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio.kr. Ved 2. budgetopfølgning indstilles tilførelse af 65 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning,
  1. at sektor 2 tilføres 65 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), John Doktor (T) var indkald som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFPU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio.kr. vedr. udgifter til rotte-bekæmpelse

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Merudgift på 0,4 mio.kr. for Plan & Teknik (sektor 2) – merudgiften kan henføres til udgifter vedr. rottebekæmpelse. Der forventes forsat budgetoverholdelse for Renovation (sektor 1)

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen primo september har modtaget kompensation for de corona-relaterede udgifter, som kommunerne har meddelt KL til og med 10. maj. Dragør Kommune meddelte i den forbindelse samlede udgifter for 10,4 mio.kr. heraf 2,8 mio.kr. ekskl. beskæftigelsesområdet.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning tilføres kompensation for de Corona-udgifter, der ikke vedrører beskæftigelsesområdet. Derudover tilføjes ældreområdet samlet 0,5 mio.kr. for en række tilskud, der er givet i forbindelse med Corona-krisen. Administrationen indstiller, at sektor 2 tilføres 65 t.kr. med anvist finansiering af kassen.

  Konsekvensen af de tilførte midler er ikke indregnet i det forventede regnskab efter juli

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter juli 2020. Heri indgår ligeledes en samlet oversigt over kommunens Cornona-relaterede udgifter til og med 10.maj samt den modtagne kompensation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De tilførte midler til dækning af Corona-relaterede udgifter indarbejdes i budgetterne, hvor udgifterne hertil har været afholdt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 8
  2. Budgetopfølgning på ØUs område
  Sagsid.: 20/1609

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et mindreforbrug på -3,9 mio.kr. Ved 2. budgetopfølgning indstilles tilførelse af 296 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning.
  1. at sektor 9 tilføres 296 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), John Doktor (T) var indkald som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et mindreforbrug på -3,9 mio.kr.

  For forvaltning, sektor 9 forventes et mindreforbrug på samlet 3,9 mio.kr. I denne afvigelse indgår 2,4 mio.kr. fra Genbesøg 2020 (budgetmæssigt placeret under Direktionen), som endnu ikke er udmøntet. 

  Afvigelsen kan derudover henføres til et samlet forventet mindreforbrug på Borgmestersekretariatet på 1,6 mio.kr. samt mindreforbrug på løn til forsikrede ledige på 0,3 mio.kr. Mindreforbruget på Borgmestersekretariatet kan hovedsageligt henføres til et mindreforbrug på det forventede antal personer i seniorjob. Derudover er der lavere lønudgifter til direktionen end forudsat i budgettet (i alt 0,3 mio.kr.).

  Der er merforbrug på Borger og Social på 0,1 mio.kr., til kantinen på 0,2 mio.kr. samt et forventet merforbrug til mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag på 0,5 mio.kr.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Det samlede mindreforbrug er øget fra -2,0 til -3,9 mio.kr. Dette skyldes, at der er indregnet 2,4 mio.kr. fra Genbesøg 2020, som endnu ikke er udmøntet. Derudover forventes nu er merforbrug til mødediæter, tillægs og udvalgsvederlag på 0,5 mio.kr.

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for forvaltning, sektor 9 er vedlagt i bilag 1.

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen primo september har modtaget kompensation for de corona-relaterede udgifter, som kommunerne har meddelt KL til og med 10. maj. Dragør Kommune meddelte i den forbindelse samlede udgifter for 10,4 mio.kr. heraf 2,8 mio.kr. ekskl. beskæftigelsesområdet.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning tilføres kompensation for de Corona-udgifter, der ikke vedrører beskæftigelsesområdet. Derudover tilføjes ældreområdet samlet 0,5 mio.kr. for en række tilskud, der er givet i forbindelse med Corona-krisen. Administrationen indstiller, at sektor 9 tilføres 296 t.kr. med anvist finansiering af kassen.

  Konsekvensen af de tilførte midler er ikke indregnet i det forventede regnskab efter juli

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter juli 2020. Heri indgår ligeledes en samlet oversigt over kommunens Cornona-relaterede udgifter til og med 10.maj samt den modtagne kompensation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De tilførte midler til dækning af Corona-relaterede udgifter indarbejdes i budgetterne, hvor udgifterne hertil har været afholdt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 9
  Frigivelse - Genopretning af Dragør Havn
  Sagsid.: 20/169

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til kritisk genopretning og vedligeholdelse af havnen. Anlægsbevillingen er på det reviderede anlægsbudget 2020, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 750.000 til kritisk vedligeholdelse af Dragør Havn, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), John Doktor (T) var indkald som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte et revideret anlægsbudget på mødet den 30. april 2020. I dette anlægsbudget blev der afsat 750.000 kr. til kritisk genopretning og vedligehold af Dragør havn.

  Det forslås, at anlægsmidlerne disponeres til følgende aktiviteter:

  1. Reparation af betondæk, Søndre Mole (kr. 100.000)
  2. Udskiftning af beskadigede pæle (kr. 200.000).
  3. Planering og belægning på servicekaj, Ny Havn (kr. 50.000)
  4. Reparation af kloakering, foreningsbygninger, Nordre Mole (kr. 150.000)
  5. Spildevands- og toilettømning for autocampere (kr. 100.000).
  6. Uforudsete udgifter i forbindelse med ovenstående (kr. 150.000).

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbevillingen er afsat i det reviderede anlægsbudget 2020, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. april 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Aktiviteterne er inkluderet i henholdsvis genopretningsplanen for Dragør havn samt en forudsætning for at kunne oppebærer en indtægt fra overnatning i autocampere, som er inkluderet i indtægtsbudgettet for havnen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, erhvervs- og planudvalget den 8. september 2020

  Økonomiudvalget den 17. september 2020

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020

 • 10
  Fornyet høring af forslag til lokalplan 79 - Temalokalplan for udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne
  Sagsid.: 18/3772

  RESUMÉ:

  Lokalplanforslaget med tilhørende miljøscreening har været i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om planforslaget skal tilrettes og sendes i fornyet høring eller vedtages i sin nuværende form.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til ’Lokalplan 79 – Temalokalplan for udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne’ sendes i fornyet høring (4 uger) med følgende ændringsforslag:

  a)     et forbud mod at opføre udendørs opholdsarealer over stueplan på villabebyggelse langs Raagaards Alle og

  b)     at lokalplanområdet udvides til at omfatte åbent-lav boligbebyggelse syd for Søndre Røsevej og nord for Tyrestien.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Ad a og b anbefales overfor ØU/KB.

  Ændringsforslag fra BEPU:

  Der tilføjes ad c: Ejendomme, som i forvejen har et godkendt altan-/terrasseareal på over 15m2 kan gå ned i størrelse uden at skulle gå ind under 15m2-reglen.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Forslag fra borgmesteren:

  Det foreslås, at der i lokalplanforslagets redegørelsesdel tilføjes en tydelig dispensationsmulighed til ombygninger, som giver mindre indbliksgener end oprindeligt.

  Anbefales over for KB.

  Ad a, b og c

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Anbefaling fra ØU (ændringsforslag fra borgmesteren til BEPUs ad c, samt indstillingens ad a og b):

  For stemte: 13 (Nicolaj Bertel Riber (A)+Ole Hansen (A) + Martin Wood Pedersen (C)+Jerrik Walløe (C) + O + V + T) 

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 2 Lisbeth Dam Larsen (A) + Katrine Tholstrup (C)

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), John Doktor (T) var indkald som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019 at sende planforslaget i offentlig høring i 8 uger. Planforslaget har været i høring fra den 1. oktober 2019 til den 27. november 2019.

  Kommunalbestyrelsen kan vælge at foretage ændringer af planforslaget på baggrund af høringssvarerne, men hvis der er tale om væsentlige ændringer, som de beskrevet i indstillingen, skal planforslaget sendes i fornyet høring.

  Planforslaget skal enten vedtages eller sendes i fornyet høring inden den 1.10.2020, hvor forslagets midlertidige retsvirkninger udløber.

  Høringssvar og ændringsforslag

  Administrationen modtog 11 høringssvar som omhandler følgende emner:

  a)     2 støtter planforslaget,

  b)     2 mener, at planforslaget er for restriktivt,

  c)      1 ønsker, at ejendomme, hvor der er givet tilladelse til mere end 15 m2 udendørs opholdsareal, kan undtages fra lokalplanens arealkrav,

  d)     1 ønsker, at forbyde tagterrasser og altener på Raagårds Allé (og tilstødende bebyggelse),

  e)     1 mener at planforslaget ikke lever op til dets formål om at begrænse indbliksgener og foreslår, at der ikke må opføres nye udendørsopholdsarealer mod naboskel, medmindre de berørte naboer tillader det,

  f)       1 ønsker at forbyde udendørs opholdsarealer over stueplan,

  g)     1 foreslår at væsentlige indbliksgener, herunder skabt af kviste, glaspartier og store panoramavinduer også, reguleres i lokalplanen,

  h)     1 (fmd for GF Søvang) ønsker, at kommunalbestyrelsen benytter lejligheden til at aflyse en forældet privatretlig servitut, som er i uoverensstemmelse med byplanvedtægt for Søvang, og

  i)       1 (repræsentant for 8 grundejere syd for Søndre Røsevej) ønsker at lokalplanen også kommer til at omfatte deres bebyggelse.

  De enkelte høringssvar kan læses i bilag 2 ’Høringssvar’.

  Administrationen vurderer, at et forbud mod opførelse af udendørs opholdsarealer over stueplan på parcelhusbebyggelsen langs Raagaards Allé kan forhindre, at bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter sløres. Dette vil være i overensstemmelse med områdets udpegning i arkitekturpolitikken, som en af de bebyggelser med kvaliteter som kommunen skal have fokus på ved fremtidig lokalplanlægning og byggesagsbehandling.

  Administrationen vurderer også, at det vil være relevant at lade ’kvarter II’ i ’Byplanvedtægt for et område i Dragør kommunes sydlige del’ blive omfattet af planforslaget. Det er området grundejerne syd for Søndre Røsevej refererer til. En udvidelse af planområdet kræver dog, at de berørte borgere høres.

  Administrationens øvrige bemærkninger kan læses i bilag 3 ’Høringsnotat’.

  Lokalplanforslagets indhold

  Planforslaget har til formål at begrænse indbliksgener i forhold til nabobebyggelser, når der opføres udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne, herunder altaner og tagterrasser. Formålets opnås ved at regulere placering og omfang af disse.

  Ifølge lokalplanforslaget må udendørs opholdsarealer hævet 1,5 m over terræn ikke være større end 15 m2 pr. ejendom samlet set. De må kun opføres i direkte forbindelse med beboelsesbygninger, og de skal holde en minimums afstand til nabo- og skel mod sti på 5 m, medmindre de udføres med ugennemsigtig værn på mindst 1,2 m højde.

  Planområdet dækker stort set alle de kommuneplanrammeområder udlagt til åbent-lav, med undtagelse af rammeområde 3.06A ’Boligbebyggelse i og omkring Strandparken (delområde B)’ som er primært udlagt i byplanvedtægten til tæt-lav. Her findes dog 13 matrikler mellem Søndre Røsevej og Tyrestien, som er udlagt til åben-lav boligbebyggelse i ’Byplanvedtægt for et område i Dragør kommunes sydlige del’ (kvarter II). Den foreslåede udvidelse af lokalplanområdet vedrører disse matrikler.

  Miljøscreeningsafgørelse

  Lokalplanforslaget har været screenet for miljøvurdering og vurderingen har været, at planforslaget ikke har en så væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til hidtil gældende planer, at det kræver en mere detaljeret miljøvurdering. De indstillede ændringsforslag ændrer ikke på denne vurdering.

  En fornyet høring af planforslaget vil medføre at en ny screeningsafgørelse som skal offentliggøres sammen med planforslaget med en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og miljøvurderingsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Et tilrettet lokalplanforslag skal sendes i fornyet høring efter samme regler som et nyt planforslag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanforslaget relaterer sig til temaet ”Den nære boligkvalitet” i Kommuneplanstrategi 2019.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 11
  Søvej 21 - Genbehandling af til- og ombygning efter naboorientering/partshøring
  Sagsid.: 19/4370

  RESUMÉ:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning vedrørende om- og tilbygning af eksisterende enfamiliehus på ejendommen Søvej 21.

  Der ansøges om en facadehøjde ud mod Øresund på 7,65 m, og byggeriet påtænkes udført partielt i 2 fulde etager i facaden ud mod Øresund.

  Som tidligere oplyst udfordrer det ansøgte byggeri præcedensvirkning og vil medføre, at kommunen ikke fremtidigt i samme omfang vil kunne håndhæve bestemmelserne i Partiel Byplanvedtægt 4 for byggeri i første række til Øresund, hvad angår højde og etageantal.

  Det blev besluttet den 2. juni 2020 på BEPU, at sende sagen i naboorientering/partshøring og foreligge sagen igen på førstkommende møde, hvis der indgik væsentlige bemærkninger eller indsigelser, hvilket vurderes at være tilfældet i den aktuelle sag

  INDSTILLING:

   Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles dispensation efter forudgående naboorientering og partshøring, fra byplanvedtægt 4 med hensyn til facadehøjde mod Øresund og delvis opførelse i 2 fulde etager.
  1. at forvaltningen bemyndiges fremadrettet, at såfremt der ved tilsvarende ansøgningen ikke modtages væsentlige bemærkninger i forbindelse med naboorienteringer og partshøringer, til at træffe beslutninger i kommende, lignende sager i første række til Øresund i Søvang
  1. at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra byplanvedtægt 4 om overskridelse af den maksimal facadehøjde samt at byggeri partielt i 2 fulde etager. Afslaget meddeles, da det skønnes at være en væsentlig overskridelse af den maksimale facadehøjde sammenholdt med, at byggeriet udføres i hele bygningens facadelængden mod Øresund.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Ad 1

  For stemte:   4 (C+O+V) 

  Imod stemte: 3 (A+T)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt

  Ad 2

  For stemte:   4 (C+O+V) 

  Imod stemte: 3 (A+T)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt

  Ad 3

  For stemte:   3 (A+T)

  Imod stemte: 4 (C+O+V)

  Undlod at stemme: 

  Faldet

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Ad 1

  For stemte:   8 (C+O+V) 

  Imod stemte: 7 (A+T)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte:   8 (C+O+V) 

  Imod stemte: 7 (A+T)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  Ad 3

  For stemte:   7 (A+T)

  Imod stemte: 8 (C+O+V)

  Undlod at stemme: 

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  A og T beklager beslutningen om, at der bliver dispenseret til at bygge et hus, som fremstår som opført i 2 fulde etager ud mod vandsiden.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), John Doktor (T) var indkald som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen har tidligere været behandlet på BEPU den 31. marts 2020 og 2. juni 2020, og projektet er revideret med en reduktion af facadehøjden fra 8,5 m til 7,65 m for facaden mod Øresund.

  Sagen har været sendt i naboorientering/partshøring til de omkringliggende ejendomme. Der er i denne forbindelse indgået én bemærkning fra en af de bagvedliggende ejendommen, som oplyser, at deres havudsigt fra tagetagen vil blive væsentlig reduceret med den ansøgte til- og ombygning.

  Bemærkningen fra naboorientering er efterfølgende sendt i partshøring til ejer af ejendommen Søvej 21, som har oplyst, at de fastholder det fremsendte projekt med en facadehøjde på 7,65 m, da det oplyses, at havudsigten fra den bagvedliggende i forbindelse med tilbygning af en tagetage på denne ejendom vil blive reduceret uafhængig af hvilket løsningsforslag de fremkommer med, og ejer oplyser, at de med det ansøgte projekt har forsøgt at tilpasse projektet, så der er taget mest muligt hensyn til de omkringboende, når der skal etableres en tagetage.

  Opsummering fra sidst:

  Ejendommene er omfattet af Partiel Byplanvedtægt 4 - Søvang.

  Herudover er ejendommene i første række i Søvang omfattet af delområde 7.01 kommuneplanen, og i dette område er etageantallet ikke reguleret i kommuneplanen. Det vil derfor ikke være i strid med kommuneplanen, at der gives tilladelse til byggeri i 2 fulde etager i området.

  Partiel Byplanvedtægt 4 fastsætter i § 5. stk. c, at ingen bygning må udføres i mere end én etage med udnyttet tagetage samt i stk. d, at bygningshøjden (facadehøjde) ikke må overstige 3,70 m målt fra et af kommunalbestyrelsen fastsat niveauplan til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter).

  Det ansøgte byggeri kræver dispensation fra ovennævnte bestemmelser i Partiel Byplanvedtægt 4.

  I forbindelse med det fremsendte skitseprojekt er der foretaget en samlet gennemgang af de byggetilladelser, som er meddelt, for de ejendommen som er beliggende i forreste række på henholdsvis Søvej, Poppelvej og Parkvej i Søvang.

  Det er konstateret, at der på disse ejendomme i 8 tilfælde er meddelt dispensation, enten til en facadehøjde eller til at byggeriet er helt eller delvist i 2 fulde etager. Herudover er der på 12 ejendomme godkendt byggeri, som ligeledes udfordre Partiel Byplanvedtægt 4 vedrørende etage antal og facadehøjder.

  Bemærkninger i forbindelse med naboorienteringen samt besvarelse fra ejer af ejendommen er vedlagt som bilag.

  Relation til øvrige projekter på Parkvej, Poppelvej og Søvej ud mod Øresund

  I forhold til tidligere praksis, er de to mest markante projekter på henholdsvis Søvej 25a samt Poppelvej 136b i forhold til godkendelse af facadehøjder ud mod Øresund. Begge projekter er vedlagt i reduceret udgave som bilag til nærværende sag som bilag nr. 3 og 4. Hvis de konkrete projekter ønskes gennemset i deres helhed, kan disse ses på Kommunens digitale arkiv - Filarkiv.

  Poppelvej 136b

  Ejendommen er godkendt partielt i 2 fulde etager ud mod Øresund. Facadehøjden udgør 8 m, på ca. 65 – 70 procent af den samlede facadelænge, og byggeriet har fået meddelt byggetilladelse i 2015.

  Søvej 25a

  Denne ejendomme er ligeledes godkendt partielt i 2 fulde etager ud mod Øresund. Facadehøjden på denne ejendom udgør 6,527 m på ca. 60 – 70 procent af den samlede facadelænge. Dette byggeri har fået meddelt byggetilladelse i 2006.

  Det aktuelle projektet på Søvej 21

  Projektet på Søvej 21 har en facadehøjde på 7,65 m svarende til 35 cm mindre end Poppelvej 136b, men ved godkendelse af projektet på Søvej 21, vil der dog blive accepteret en væsentlig større facadebredde ud mod Øresund end tidligere godkendt, da det konkrete projekt, bortset fra en mindre tilbagetrukket sidebygning, vil fremstå i 2 fulde etager i hele bygningens bredde ud mod Øresund.

  Det reviderede projekt med reduktion af facadehøjden:

  Det tidligere fremsendte projekt er revideret, så facadehøjden ud mod Øresund udføres i 7,65 m. (Tidligere projekt havde en facadehøjde på 8,5 m)

  Ved den aktuelle sag på Søvej 21 er der ansøgt om en samlet facadehøjde på 7,65 m, hvilket er en overskridelse af den maksimale facadehøjde med 3,95 m ligesom byggeriet partielt ansøges i 2 fulde etager ud mod Øresund.

  Dragør Kommune har ved godkendelse af de øvrige ejendomme, når lighedsprincippet tages i betragtning, givet ejere af ejendomme i forreste række ud mod Øresund i Søvang en forventning om, at der vil kunne opnås tilladelse/dispensation til et byggeri, som er større end det som Partiel Byplanvedtægt 4 åbner mulighed for.

  Hvis det konkret ansøgte projekt godkendes, og der meddeles dispensation, vil sagen få præcedens for kommende lignende byggerier i første række mod Øresund. Præcedensvirkningen vil bestå i, at Dragør Kommune fremadrettet vil få sværere ved at håndhæve bestemmelserne i Partiel Byplanvedtægt 4 for byggeri i første række til Øresund, grundet byggeriet nærmest udføres i 2 fulde etager i hele bygningsbredden med en facadehøjde på 7,65 m ud mod Øresund.

  Hvis det besluttes, at der kan arbejdes videre med det konkrete projekt, og hvis der kan opnås dispensation, skal opmærksomheden henledes på ligeretsprincippet, som vil medfører at Dragør Kommune på sigt vil blive udfordret på at regulere etageantallet og facadehøjder for de øvrige byggerier i første række i Søvang.

  Bebyggelsesprocent

  Herudover kræver det ansøgte projekt dispensation fra Partiel Byplanvedtægt nr. 4 § 5 stk. a. da udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,20 for parcelhuse og 0,25 for række-, kæde- eller gårdhuse. Udnyttelige tagrum skal medregnes som bruttoetageareal, og tillægsarealet maksimeres til 100 m2.

  Dragør Kommune har bl.a. i det konkrete område praksis for at meddele dispensation op til en bebyggelsesprocent på 30 %, jf. gældende bygningsreglement. Det konkrete projekt har en bebyggelsesprocent på 24,7 %.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 4

  Det ansøgte byggeri kræver dispensation fra nedenstående 2 bestemmelser:

  § 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING M. V.

  a. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,20 for parcelhuse og 0,25 for række-, kæde- eller gårdhuse. Udnyttelige tagrum skal medregnes som bruttoetageareal, og tillægsarealet maksimeres til 100 m2.

  d. Bygningshøjden må ikke overstige 3,70 m målt fra et af kommunalbestyrelsen fastsat niveauplan til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Hvis punkt 1 i indstillingen vedtages, skal sagen sendes i naboorientering til de omkringboende samt eventuelt sendes i partshøring til de berørte parter, inden der træffes afgørelse i sagen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

   By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 12
  Garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer, HOFOR
  Sagsid.: 20/3157

  RESUMÉ:

  HOFOR søger om kommunal garantistillelse til Dragør- og Spildevandsselskab på hhv 50,1 mio. kr. til HOFOR Spildevand Dragør A/S og 43,5 mio. kr. til HOFOR vand Dragør A/S.

  Lån hos Kommunekredit kan kun optages med 100 % kommunal lånegaranti. Lånene er til meget lav rente, der er ingen stiftelsesomkostninger eller løbende bidrag. Der skal betales en garantiprovision til kommunen, som p.t. udgør 0,4 % af restgælden.

  Det er en økonomisk fordel for forbrugerne, at lånene optage i kommunekredit, fordi det giver lavere vand- og spildevandstakster end banklån.

  Garantien skal være HOFOR i hænde senest den 1. oktober 2020.

  INDSTILLING:

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at Kommunalbestyrelsen godkender en garantiramme på 43,5 mio. kr. til garantistiftelse HOFOR Vand A/S´ lånoptagelse.
  2. at Kommunalbestyrelsen godkender en garantiramme på 50,1 mio. kr. til garantistiftelse HOFOR Spildevand A/S´ lånoptagelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), John Doktor (T) var indkald som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR søger om kommunal garantistillelse til HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S for deres låneoptagelse til anlægsinvesteringer. Se bilag 1

  Vand- og spildevandsselskaberne har behov for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer, fordi anlægsudgifterne ikke kan finansieres over årets takster på grund af prislofterne, der hvert år fastsættes af Forsyningssekretariatet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

  I 2016 godkendte kommunen garantistillelse for lån til investeringer til og med 2019. Der er nu behov for nye rammer til garantistillelse frem til om med 2025.

  Der ansøges om en garantiramme på:

  -          43,5 mio. kr. til HOFOR Vand A/S

  -          50,1 mio. kr. til HOFOR Spildevand A/S

  En specifikation af de aktuelle garantirammer fremgår af bilag 2.

  HOFOR oplyser, Der er lidt forskel på de to forsyningsvirksomheders behov for garanti.

  HOFOR Spildevand Dragør A/S har i den tidligere garantiperiode 2019 haft et større investeringsbehov en forventet i 2015, et investeringsbehov som gør, at den godkendte garantiramme har været for lille for investeringsårene 2018 og 2019. Der er planlagt en mindre lånoptagelse vedr. 2020, hvorefter der ikke forventes at være yderligere lånoptagelse frem til 2025.

  Jeg har vedlagt udskrift af anlægsinvesteringerne i 2019, hvortil der er behov for optagelse af lån på 15 mio. kr. Der har bl.a. været ekstraomkostninger til akut ledningsudbedring på D. B. Dirchsens Allé.

  HOFOR Vand Dragør A/S har løbende behov for finansiering frem til 2025.

  Der er vedlagt udskrift af budget over investeringer 2020 – 2024 for begge selskaber i bilag 3 og 4.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

  Lånebekendtgørelsen (BEK nr. 1580 af 17/12/2013)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunen kan stille garanti for lån til anlægsinvesteringer, uden at det påvirker kommunens låneramme. Den maksimale løbetid på lån for anlægsudgifter er 40 år.

  Med kommunal lånegaranti kan lån optages hos Kommunekredit til lav rente, ingen stiftelsesomkostninger og ingen løbende bidrag.

  Det er en økonomisk fordel for forbrugerne, fordi det giver lavere vand- og spildevandstakster.

  Godkendelsen af lånegarantierne er en beskeden økonomisk fordel for Dragør Kommune, og det har ingen personalemæssige konsekvenser.

  Kommunen skal opkræve en garantiprovision på 0,4 % af restgælden for lån med garantier stillet for HOFOR Vand Dragør A/S’ og HOFOR Spildevand Dragør A/S’ låneoptagelse.

  Forbrugerne betaler for garantiprovisionen gennem taksterne, men får en større økonomisk fordel gennem låneoptagelsen med garantistillelse, fordi taksterne bliver lavere.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt hvile-i-sig-selv princippet efter reglerne i kommunalfuldmagten.

  Det betyder, at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 13
  Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden 2021
  Sagsid.: 20/3159

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til udviklingsbidrag til Region Hovedstaden, som fastsættes i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. I 2021 udgør beløbet 113 kr. pr. indbygger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunen tilslutter sig at det kommunale udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2021 fastsættes til 113 kr. pr. indbygger.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), John Doktor (T) var indkald som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Det regionale udviklingsområde er finansieret af et statsligt bloktilskud på 625 mio. kr. og et udviklingsbidrag fra kommunerne på 210 mio. kr.

  Kommunernes udviklingsbidrag udgør et fast beløb pr. indbygger for alle kommuner i den enkelte region og betales årligt.

  I Region Hovedstadens budgetforslag for 2021 foreslås det, at kommunernes udviklingsbidrag for 2021 udgør 113 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2021 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2020.

  Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2021 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2020.

  Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2020 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

  Da fristen er overskredet er det aftalt med Region Hovedstaden, at administrationen giver en tilbagemelding til regionen med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse af udviklingsbidraget for 2021.

  Administrationens svar til Region Hovedstaden udsendes som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 14
  Borgerrådgiver
  Sagsid.: 19/2277

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til godkendelse af samarbejdsaftale mellem Dragør og Tårnby kommuner om organisering og drift af fælles borgerrådgiverfunktion og godkendelse af vedtægt for Dragør Kommunes borgerrådgiver.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at samarbejdsaftalen mellem Dragør og Tårnby kommuner om organisering og drift af fælles borgerrådgiverfunktion godkendes,
    
  2. at vedtægt for Dragør Kommunes Borgerrådgiver godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 1 (C)

  Undlod at stemme: 

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), John Doktor (T) var indkald som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2020-2023 blev der afsat midler til en forsøgsordning om samarbejde med Tårnby Kommune om en borgerrådgiver efter styrelseslovens § 65 e.

  Dragør og Tårnby kommuner har i foråret 2020 forhandlet om at etablere en fælles borgerrådgiverfunktion med virkning fra 1. november 2020. Der er mellem kommunerne udarbejdet en samarbejdsaftale som fastlægger organiseringen og driftsvilkår for den fælles funktion. Samarbejdsaftalen forventes godkendt af kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune i september 2020. Samarbejdsaftalen er suppleret med en selvstændig vedtægt for borgerrådgiveren i begge kommuner. I denne fastlægges borgerrådgiverens kompetencer og opgaver i de respektive kommuner.

  Borgerrådgiveren refererer direkte til kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune og er uafhængig af Økonomiudvalget, de stående udvalg, borgmesteren og administrationen.

  Borgerrådgiveren skal gøre det enkelt for borgere, brugere og de erhvervsdrivende at få hjælp og støtte til afdækning af deres rettigheder i forhold til sagsbehandlingen og deres retssikkerhed. Desuden medvirker borgerrådgiveren til, at erfaringer fra borgerhenvendelser bruges konstruktivt til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

  Borgerrådgiveren er ansat i en prøveperiode på 14 måneder fra 1. november 2020 til og med 2021. Borgerrådgiveren udarbejder én årlig beretning til kommunalbestyrelsen om borgerrådgiverens virksomhed. Beretningen bliver behandlet på møde i kommunalbestyrelsen i marts måned. Beretningen skal indeholde en samlet evaluering, der kan tjene som del af beslutningsgrundlaget for eventuel fastansættelse af borgerrådgiveren. En eventuel fastansættelse skal ske senest ved budgetforhandlingerne i 2021.

  Oprettelsen af en borgerrådgiverfunktion i Dragør Kommune skal ske ved tilføjelse herom i styrelsesvedtægten som kræver to behandlinger i kommunalbestyrelsen. Særskilt sag om ændring af styrelsesvedtægt er udarbejdet.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 65 e.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den aktuelle udgift til borgerrådgiverfunktionen inkl. pension og andre faste haleydelser udgør ca. 11.820 kr. pr. måned. Hertil kommer et beløb på 2.000 kr. årligt til uddannelse/kurser og et fast tillæg til borgerrådgiveren på 1.400 kr. pr. måned som kompensation for dobbelt beskæftigelse. Samlet set er der i 2020 udgifter for 28.440 kr. og i 2021 er udgiften 160.640 kr.

  I budgettet er der afsat 75.000 kr. i 2020 og 150.000 kr. i 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 15
  Ændring af styrelsesvedtægten - borgerrådgiver
  Sagsid.: 20/2910

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til ny styrelsesvedtægt som følge af aftale med Tårnby Kommune om oprettelse af fælles borgerrådgiverfunktion.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ny styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), John Doktor (T) var indkald som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i budgetaftalen for 2020 er det besluttet, at Dragør Kommune skal have en borgerrådgiver efter styrelseslovens § 65 e.

  Efter denne bestemmelse skal oprettelse og nedlæggelse af en borgerrådgiverfunktion indføjes i kommunens styrelsesvedtægt. Ændringer i styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i kommunalbestyrelsen.

  Efter kapitel V indsættes et nyt kapitel VI med titlen Borgerrådgiver.

  Der indsættes følgende tekst:

  ”§ 17 Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens § 65 e.

  Stk. 2. Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed.”

  Som følge af ny § 17 er efterfølgende paragrafer og kapitler tilrettet. Endvidere er ikrafttrædelse ændret til den 1. november 2020 og ophævelsesdato til den 7. maj 2020. Slutteligt ændres teksten om vedtagelse til ”Således vedtaget på Kommunalbestyrelsens møder den 24. september 2020 og den 29. oktober 2020.

  LOVE/REGLER:

  Kommunestyrelseslovens § 2 og § 65 e.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 16
  Principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen
  Sagsid.: 20/1635

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dokumentet ”Principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen” godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Præcisering af punkt 8: Tidspunktet for udsendelse af pressemeddelelser til medier skal altid ske forud for og ikke senest samtidig med.

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), John Doktor (T) var indkald som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomiudvalget juni 2020 blev sagen om ”Principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen” udsat.

  Der foreligger et nyt udkast til ”Principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen.

  Det anbefales, at dokumentet ”Principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen” godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 17
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Der var ingen spørgsmål.