Skip navigationen

Referat

Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-10-2020

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-10-2020

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  2. behandling af budget 2021-2024
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2021-2024 den 10. oktober 2019 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2021-2024 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Efter 1. behandlingen har administrationen indarbejdet en række tekniske korrektioner, som der er redegjort for i indstillingen

  Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag

  Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det korrigerede tekniske budget godkendes, jf. tabel 1.
  1. at der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2021-2024.
  1. at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning.
  1. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2021.
  1. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 i 2021.
  1. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 8,5; 8,75 og 12,235 promille i 2021.
  1. at kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2021.
  1. at taksterne godkendes jf. bilag 1.
  1. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-09-2020

  Sagen oversendes uden anbefaling til 2. behandling i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-10-2020

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra ACOTV vedhæftet som bilag:

  Godkendt.

  Ad 3-7

  Godkendt.

  Ad 8

  Godkendt med de ændringer som ændringsforslag fra ACOTV medfører.

  Ad 9

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2021-2024 den 20. august 2020 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2021-2024 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Siden 1. behandling er der indarbejdet reguleringer af det tekniske budget for enkelte poster.

  I bilag 2 medgår en oversigt over de gennemførte korrektioner

  Det samlede korrigerede tekniske budget, inkl. ovenstående korrektioner fremgår af tabel 1.

  Tabel 1: Korrigeret teknisk budget 2021-2024


  Mio. kr. i løbende priser

  2021

  2022

  2023

  2024

  Nettodriftsudgifter

  883,0

  900,2

  919,0

  938,3

  Renteindtægter

  -2,3

  -2,3

  -2,3

  -2,3

  Skatter, tilskud og udligning

  -924,1

  -935,7

  -958,0

  -979,6

  Ordinær drift i alt

  -43,4

  -37,8

  -41,3

  -43,7

  Anlægsudgifter

  31,5

  29,0

  36,2

  15,3

  Skattefinansieret område i alt

  -11,9

  -8,8

  - 5,1

  -28,3

  Lån og øvrige finansforskydninger

  19,8

  9,8

  10,7

  20,7

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  8,0

  1,0

  5,7

  -7,6

  + = udgift

  - = indtægt

  I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2021 et udgiftsbudget på 883,0 mio.kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -924,1 mio. kr. Inkl. renteindtægter medfører dette en driftsbalance (overskud) på -43,4 mio.kr. i 2021. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 31,5 mio.kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 19,8 mio.kr. Det samlede resultat er derfor en kassetræk på 8,0 mio.kr. i 2021. Set over hele perioden 2021-2024 er der et samlet kassetræk på i alt 7,0 mio.kr.

  Der er i det tekniske budget ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen for 2021.

  Dragør Kommune har i august 2020 ansøgt om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, samt lånepuljer og brug af ramme til skatteforhøjelser. Dragør Kommune har modtaget svar på alle ansøger, og Social- og Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at Dragør Kommune ikke kommer i betragtning hertil.

  Dragør Kommune har valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering. I budgettet til 2. behandlingen indstiller administrationen, at der budgetteres med statsgaranti.

  Administrationen indstiller endvidere, at der budgetteres med følgende skatteprocenter:

  • Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.
  • Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47. Som konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommes grundværdi til 12,235, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
  • Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastsættes til uændret 8,5.
  • Kirkeskatteprocent fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2020

  Takster:

  Taksterne for 2020 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  Taksterne på daginstitutionsområdet på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2021.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne. De endelige takster vil derfor blive korrigeret på baggrund af den endelige budgetbeslutning, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 1.10.2020. De endelige takster vil derefter kunne offentliggøres i november måned, og således overholde de formelle frister for offentliggørelsen

  Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 28. august 2020. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2020.

  Bilag

 • 4
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-10-2020

  Der var ingen spørgsmål.