Skip navigationen

Referat

Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 17:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2020

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2020

  Borgmesteren informerede om corona-situationen i kommunen.

 • 3
  Udvikling af Dragør havn - foranalyse
  Sagsid.: 20/1744

  RESUMÉ:

  Supplerende sagsforelæggelse

  Denne sag blev drøftet og tiltrådt på møde i By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 8. september 2020, og blev ved en fejl ikke sendt videre til Økonomiudvalget.

  BEPU besluttede på mødet i juni en tids- og aktivitetsplan for udvikling af et projekt for oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmateriale indbygges i østmolen, samt gennemgravning af sandtangen mellem færgehavnen og lystbådehavnen. Det blev også besluttet, at østmolen skal gøres tør og forberedes til eventuel efterfølgende at kunne indgå i en ydre klimasikring af Dragør Gl. By og havn.

  BEPU besluttede, at Forvaltningen til september-mødet skulle komme med et oplæg til drøftelse af projektideens omfang med udgangspunkt i tidligere analyser og økonomiske overslag m.v. med henblik på efterfølgende udarbejdelse af en foranalyse. Der skal træffes beslutning om igangsætning af foranalyse, herunder frigivelse af anlægsbevilling til udarbejdelse af foranalysen, supplerende tekniske undersøgelser og udbudsstrategi mv.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der frigives 250.000 kr. til udarbejdelse af et projektoplæg (foranalyse), gennemførsel af supplerende tekniske undersøgelser, udbudsstrategi m.v. for udvikling af et projekt om Dragør Havn, som beskrevet nedenfor og i AOTV-aftalen af 30. april.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  For stemte:   6 (A+O+T+V).

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 1 (C)

  Godkendt.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  For stemte  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte

  Undlod at stemme  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2020

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:   12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:   3 (C)

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at hjemtage et lån på ialt 20 mio. kr. til projektet. Herudover er der i anlægsbudgettet (2020-2023) afsat 10 mio. kr. til oprensning af lysbådehavnen. Projektet udgør 1. etape af projektet om at etablere en fremtidig indsejling til Dragør Havn. Ambitionen er, at forlænge Nordre mole, at forbinde lystbådehavnen med færgehavnen via en rende gennem sandtangen og lukke den eksisterende indsejling til lystbådehavnen. Der er ikke taget stilling til det samlede projekt endnu, men der er afsat 30 mio. kr. til at påbegynde projektet.

  1. Etape omhandler oprensning af Dragør ny lystbådehavn, hvor bundmaterialet indbygges bag en ny spunset østmole. Moles gøres tæt så fremtidig tilsanding undgås og molen overvejes forberedt til at kunne indgå i en eventuel fremtidig del af en fremskudt stormflodssikring af Havn og Dragør Gl. By.  Fra lystbådehavnen graves en rende til den gamle færgehavn, og der etableres en ny bådebro og kajanlæg med plads op til ca. 100 både i lystbådehavnen. Hvorvidt hele etape 1 kan gennemføres inden for overslaget vil blive vurderet i foranalysen.

  Forvaltningen har, med hjælp fra ingeniørfirmaet Niras, som oplæg til budget 2016, udarbejdet et projektoverslag på ændring af østmolen og gennemgravning af sandtangen samt anlæg af supplerende bådebro til 50 både. Overslaget er på ca. 33.3 mio. kr. se bilag 1.

  I forbindelse med budget 2019 har forvaltningen udarbejdet et forslag til oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmaterialet indbygges i østmolen, som spundses og gøres tæt for fremtidig tilsandning af lystbådehavnen, samt at der etableres 50 bådepladser og 150 meter kajanlæg til til langskibsfortøjning af gæstesejlere. Projektet er overslagsmæssigt skønnet til 8.2 mio. kr. kr. se bilag 2.

  Det anbefales, at projektbeskrivelse konkretiseres yderligere (foranalyse) og at der gennemføres supplerende tekniske undersøgelser, opstilles et anlægsbudget, tidsplan, indhentes nødvendige tilladelser samt udarbejdes et forslag til udbudsstrategi.

  Konkretiseringen svarer til den konkretisering, som blev udarbejdes ifm svømmehallen, og som var styrende for udbudsstrategi, projektomfang, økonomien og tidsplan. Eksempel på notat fra anlæg af svømmehallen er vedlagt i bilag 3.

  I henhold til tids- og aktivitetsplanen fra juni forventes, at udvalget vil få forslaget til foranalyse til behandling i løbet af foråret 2021 med henblik på udbud af anlægsopgaven.

  Det anbefales, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 250.000 til udarbejdelse af foranalyse. Anlægsbevillinger meddeles som en tillægsbevilling som finansieres af anlægslånet, som hjemtages til opgaven.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbevillinger meddeles som en tillægsbevilling, finansieret af anlægslånet som hjemtages til projektet. Det anbefales at opgaven igangsættes snarest, da lånet skal bruges inden udgangen af 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet er umiddelbart i overensstemmelse med kommunens fremtidige planer for udvikling af havnens samlede infrastruktur.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 4
  Behandling af bioaffald og tillægsaftale vedrørende ARC
  Sagsid.: 20/3466

  RESUMÉ:

  I henhold til aftale mellem de fem ejerkommuner i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) skal ARC etablere et anlæg til behandling af kildesorteret mad-/bioaffald. I forlængelse heraf godkendte kommunen i juni 2020 en kompetenceoverdragelse af behandlingen af mad-/bioaffald til ARC fra 1. januar 2021. Godkendelsen skete med forbehold for igangværende forhandlinger mellem Folketingets partier. Forhandlingerne resulterede i en aftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi den 16. juni 2020 (klimaaftalen). Klimaaftalen betyder, at kommunerne ikke kan behandle genanvendeligt affald. På den baggrund foreslås ejeraftalen om ARC tilpasset efter de nye rammevilkår, hvilket indebærer, at kompetenceoverdragelsen af behandlingen af mad-/bioaffald til ARC fastholdes, idet behandlingen udbydes i stedet for etablering af eget forbehandlingsanlæg.

  Ejeraftalens øvrige vilkår forbliver uændrede, herunder muligheden for affaldsimport. Når KL har afsluttet deres arbejde med udmøntningen af klimaaftalen, og der er fundet en model for reduktion af affaldsforbrændingskapaciteten på nationalt niveau, kan det danne grundlag for en ny ejeraftale om genopretning af ARCs økonomi og CO2-reduktioner, som kan vedtages inden udgangen af 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at den godkendte låneramme til ARCs etablering af anlæg til behandling af bioaffald på ca. 62 mio. kr. bortfalder,
    
  2. at den i kommunalbestyrelsen i juni 2020 godkendte kompetenceoverførsel af behandling af bioaffald til ARC pr. 1. januar 2021 fastholdes, idet behandlingen sikres ved udbud med det samme miljø- og klimamæssige sigte, som har ligget til grund for valg af den hidtidig planlagte løsning, og
    
  3. at tillægsaftale om I/S Amager Ressourcecenter, september 2020, jf. bilag 1, godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Med henblik på at sikre de økonomiske forudsætninger for etablering og drift af ARC blev der i 2016 og 2018 vedtaget to tillæg til den oprindelige ejeraftale for ARC om blandt andet sikring af en meromsætning til ARC ved at Københavns Kommune kompetenceoverdrager sin affaldsindsamling til ARC, samt at der kan ske affaldsimport under forudsætning af etablering af CO2-kompenserende tiltag (sorteringsanlæg til restaffald og biogasanlæg).

  I henhold til tillæg til aftalen mellem de fem ejerkommuner skulle ARC således blandt andet etablere et anlæg til behandling af kildesorteret mad-/bioaffald. I forlængelse heraf godkendte kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 en ændring af ARCs vedtægt, så ARCs formål også omfatter biogasanlæg og forbehandlingsanlæg, hvilket indebærer en kompetenceoverdragelse fra kommunen. Samtidig blev der  taget forbehold for eventuelle kommende ændringer i ramme­betingelser/lov­givning som følge af forhandlinger i Folketinget.

  Forhandlingerne mellem Folketingets partier endte med en bred aftale den 16. juni 2020 om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (klimaaftalen). Aftalen har mål om en klimaneutral affaldssektor i 2030 og bygger på mere ensartet sortering, øget genanvendelse og en reduktion af den nationale kapacitet til affaldsforbrænding. Klimaaftalen betyder blandt andet, at kommunerne ikke kan behandle genanvendeligt affald, men at det i stedet skal udbydes til behandling hos private virksomheder.

  Da mad-/bioaffald er genanvendeligt affald, medfører klimaftalen, at ARC som fælleskommunalt selskab ikke kan gennemføre det forudsatte projekt med at etablere et forbehandlingsanlæg til produktion af biogas, som var forudsat placeret i Solrød i samarbejde med firmaet Bigadan. Af hensyn til opsigelse af dette samarbejde skal ARC fritages for forpligtelsen til at gennemføre projektet som ligger i ejeraftalen fra 2018. På den baggrund foreslås ejeraftalen om ARC tilrettet jf. bilag 1.

  KL har påtaget sig opgaven med at udarbejde en plan for reduktion af den danske forbrændingskapacitet, herunder mindske mængderne af importaffald, hvilket vil resultere i meget mindre forbrænding og dermed sænke udledningen af drivhusgasser.

  Øvrige elementer i ejeraftalen inklusive tillægsaftaler er uændrede, herunder muligheden for

  affaldsimport, indtil KL har afsluttet sit arbejde med udmøntningen af klimaaftalen, hvilket forventeligt vil være inden udgangen af 2021.

  Kompetence­overdragelsen vedrørende bioaffald fastholdes med virkning fra 1. januar 2021. Ved kompetenceoverdragelsen overtager ARC kommunernes eksisterende kontrakter. Herefter har ARC ansvaret for kontraktopfølgning og nye udbud.

  Som en naturlig konsekvens af de ændrede rammebetingelser bortfalder behovet for optagelse af lån til forbehandlingsanlæg på 62 mio. kr.

  Det andet af de to CO2-kompenserende tiltag, eftersorteringsanlægget til restaffald, forventes umiddelbart fortsat at kunne etableres, men for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål angående anlæggets overensstemmelse med klimaftalen sendte ARCs ejerkommuner den 26. august 2020 et fælles brev til Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og Miljøminister Lea Wermelin, jf. bilag 3.

  Ejerkommunerne vil snarest muligt påbegynde drøftelser om mulige strategiske samarbejder og ejerkonstruktioner afhængigt af de fremtidige rammebetingelser.

  Administrationens vurdering

  Tilpasningen af ARCs plan for genanvendelse og CO2-fortrængning i forhold til de ændrede rammevilkår sikrer fortsat realisering af synergier ved fælles afsætning, hvilket er i tråd med klimaaftalen.

  Planen er en del af ejerkommunernes aftale om genopretning af selskabets økonomi og CO2-fortrængning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Samlet set er det på det foreliggende grundlag vanskeligt at pege på, hvordan udbudsløsningen påvirker økonomien ved behandling af mad-/bioaffald. Det er tidligere vurderet, at behandlingsprisen ved udbud ville være ca. 385-480 kr./ton sammenholdt med en pris på ca. 325 kr./ton ved en årlig mængde på 50.000 ton, hvilket er behæftet med en vis usikkerhed afhængig af blandt andet støtte- og rammevilkår. Ved en mængde på 30.000-40.000 ton/år blev det vurderet, at priserne ved egen behandling ville være på niveau med udbudsløsningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020

  Bilag

 • 5
  Implementering af nye affaldsordninger - bioaffald
  Sagsid.: 20/2744

  RESUMÉ:

  Folketinget har indgået aftale om, at der skal indføres ordninger for øget kildesortering af affald i de enkelte husstande i alle kommuner.

  Forvaltningen er i samarbejde med ARC og Tårnby Kommune i gang med at udarbejde oplæg til, hvordan ordningerne kan designes samt beskrive en implementeringsplan, som oplyst på sidste BEPU-møde i august. Et af kravene er indsamling af bioaffald og restaffald i en rumopdelt beholder på hjul.

  Der er nødvendigt allerede nu at afgive ordre på levering af skraldebiler, eller ombygning af eksisterende skraldebiler, som kan tømme rumopdelte affaldsbeholdere, da der er lang leveringstid, og at leveringen skal ske ved udbud.

  Oplæg til øvrige ordninger og implementeringsplan pågår sideløbende og vil blive forelagt til politisk beslutning snarest muligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det meddeles ARC, at Dragør kommune ønsker, at indføre en ordning for indsamling af kildesorteret bioaffald og resteaffald i en to-delt affaldsbeholder med en tømning hvert 14 dag, med forventet opstart 1. Kvartal 2022.
    
  2. at det efterfølgende tages stilling til, hvordan ordningen for bl.a. Dragør Gl. By skal indrettes, da det kan være vanskeligt, at indsamle affald i beholdere opstillet i de enkelte husstande, pga. byens indretning.
    
  3. at der meddeles en tillægsbevilling på 500.000 kr. til budget 2021 til ansættelse af en midlertidig projektmedarbejder til implementering af de nye affaldsordninger i Dragør Kommune.
    
  4. at vedlagte forslag til affaldstakster 2021 godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Ad 1-2-4

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 3

  For stemte:  6 (A+O+T+V) 

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme: 1 (C) 

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Anbefales over for KB med præcisering af ad 3, at en eventuel tillægsbevilling vil være finansieret via en takststigning.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen har i juni 2020 fremlagt et udspil, som skal understøtte øget genanvendelse af affaldet. I udspillet stilles der krav til kommunerne om at etableres indsamlingsordninger for forskellige typer affald, som er hyppigt forekommende i husholdningerne. Kravet omfatter enfamilieboliger, etageboliger og tætte bykerner, samt sommerhuse og kolonihaver. BEPU er orienteret herom på mødet i august.

  Der er stillet krav om indsamling af følgende fraktioner, som skal indsamles ved husstanden i beholdere af plast med mindre særlige vilkår gør sig gældende.

  Madaffald

  • Papir
  • Pap
  • Glas
  • Plast
  • Metal
  • Drikkevarekartoner
  • Elektronik
  • Farligt affald
  • Restaffald

  Dog kan glas indsamles i kuber og farligt affald/elektronikaffald indsamles i miljøskab eller bokse. Det fremgår også, at den enkelte en-familiebolig maksimalt modtager 3 beholdere til kommende fraktioner. Der kommer også krav om indsamling af tekstiler i 2022, hvor kravene endnu ikke er besluttet til husstandsnærhed eller indsamlingsmetode.

  Dragør Kommunes nuværende affaldssystem lever ikke op til de nye krav. Vurderingen af det nuværende system i forhold til kravene pågår, og der vil blive udarbejdet forslag til nye ordninger. Dog kan følgende oplyses på nuværende tidspunkt:

  Der skal indføres kildesortering af mad-affald (bio-affald), indsamling af metal, plast og drikkevarekartonner samt indsamling af farligt affald.

  Ordningen for glas vurderes umiddelbart at lever op til kravene. Vi bruger affaldssække de fleste steder til restaffald og vi bruger også delvis poser til papir og pap. Poser skal erstattes af beholdere på hjul.

  Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der skal indføres rum-opdelte beholdere til bio-affald og restaffald, svarende til de ordninger, som allerede er oppe at køre i andre kommuner, og som Tårnby Kommune også indfører.

  Skraldebilerne skal derfor ombygges eller skiftes til skraldebiler med rumopdelt indsamlingsudstyr. Dette skal ske ved udbud, og der er lang leveringstid. Derfor forslås det, at der allerede nu tages stilling til indførsel af indsamling af kildesorteret bioaffald og resteaffald i en to-delt affaldsbeholdere med en tømning hvert 14 dag. Dette giver ARC mulighed for at igangsætte udbud mv af skraldebiler.

  Det forventes, på nuværende tidspunkt, ikke muligt at have indsamlingsordningen implementeret før tidligst 1. kvartal 2022, bl.a. på grund af leveringstider på skraldebiler, udbringning af beholdere og implementering hos de enkelte brugere.

  Der er tale om en større omlægning af renovationsindsamlingen i Dragør kommune. Det anbefales derfor, at der oprettes en midlertidig stilling, som skal varetage implementering af de nye ordninger med opstart fra marts 2021 til foreløbigt juni 2022.

  Arbejdsopgaverne er bl.a. planlægning, implementering, information, og vejledning om løsninger.

  Den midlertidige stilling finansieres af renovationsområdet, som er gebyrfinansieret. Der er derfor udarbejdes nye takster for 2021. Der er tale om tilpasning af taksterne for 2021, som indgår i de igangværende budgetforhandlinger taksterne. Disse takster erstatter de takster, som forventes godkendt med budget 2021 for Dragør Kommune.

  Det forventes, at den samlede genanvendelse vil stige. Primært som følge at kildesorteringen af bioaffald til bioforgasning. De øvrige fraktioner forventes ikke at få tilsvarende betydning, fordi Dragørborgerne allerede sorterer og afleverer affald til genbrug på genbrugspladsen.

  Forslag til nye affaldsordninger, tømningshyppighed og implementeringsplan er under udarbejdelse og vil blive fremlagt til politisk behandling snarest muligt.

  LOVE/REGLER:

  Affaldsbekendtgørelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen har på nuværende tidspunkt løsligt vurderet, at implementeringen af de nye ordninger vil beløbe sig til i størrelsesordenen 500-700 pr. husstand i forhold til taksten i 2021. Forslag til budget og takster vil indgå i implementeringsplanen.

  Affaldsområdet er takstfinansieret og området skal hvile-i-sig-selv. Dvs. at indtægter og udgifter skal balancere over en periode.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Kommunikation om ordningerne vil indgå i implementeringsplanen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Indførsel af yderligere sortering til genanvendelse understøtter realisering af Dragør Kommunes affaldsplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29 oktober 2020.

  Bilag

 • 6
  Bestilling af busdrift Movia 2021
  Sagsid.: 19/5195

  RESUMÉ:

  Administrationen foreslår, at der bestilles en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2021 i forhold til 2020. Baggrunden er, at covid19 situationen i Danmark har udsat evaluering af busnettet Bynet 2019 efter Metrocityringens åbning i efteråret 2019 og de deraf besluttede mange ændringer også i busdriften.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune hos Movia bestiller busdrift i 2021 svarende til den besluttede busdrift for 2020. Busbestillingen forløber i 2 tempi. Først foretages en drøftelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget med tanke på at indsamle eventuelle ønsker fra fagudvalget, der skal belyses, inden den endelige busbestilling efterfølgende besluttes i både fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Forslag fra A:

  A foreslår, at bestillingen kommer til at lyde:

  Linje 35 kører fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen via Dragør Nord ad Kystvejen, idet der uden pause vendes i Lufthavnen og køres tilbage mod Dragør – i lufthavnen vil der være både af- og påstigning af passagerer ved stoppestederne på såvel nordsiden som sydsiden af Ellehammervej – fra Dragør Stationsplads køres videre i retning mod København til Sundbyvester Plads med linjefrekvens 2 afgange pr. time i myldretiden, 2 afgange pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne.

  Konsekvensen vil fortsat være, at der fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen ad Kystvejen køres med følgende linjefrekvens: 4 afgange pr. time i myldretiden, 4 afgange pr. time i dagtimerne og 2 afgange pr. time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  A ønsker endvidere, at administrationen skal rette henvendelse til MOVIA, for at få afklaret om ovenstående ændring har økonomiske konsekvenser. Forslaget vedtages såfremt det kan vedtages uden merudgifter for Dragør Kommune. 

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal afgive endelig busbestilling for 2021 til Movia senest den 30. oktober 2020. Busbestillingen forløber i 2 tempi. Først foretages en drøftelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget med tanke på at indsamle eventuelle ønsker fra fagudvalget, der skal belyses, inden den endelige busbestilling efterfølgende besluttes i både fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget drøftede busbestilling den 8. september 2020 og besluttede at fastholde en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2021 i forhold til busdriften i 2020.

  Baggrunden er følgende: 

  Metrocityringen åbnede i efteråret 2019, og medførte mange ændringer også for busdriften i hovedstadsområdet (Bynet 2019). I løbet af foråret 2020 var det planen at evaluere ændringerne med tanke på eventuelle tilpasninger i busdriften. Som følge af covid19 situationen siden foråret 2020 har det endnu ikke været muligt at indsamle tilstrækkeligt med valide data til at iværksætte en egentlig evaluering af den ændrede busdrift. Siden åbningen er der alene justeret på enkeltlinjer, hvor der efter åbningen var opstået tydelige uhensigtsmæssigheder for passagererne, fx i køreplanen på linje 250S, der blev tilrettet. Administrationen foreslår at afvente Movias evaluering og derfor fastholde en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2021 i forhold til den bestilte busdrift til 2020.

  Dette indebærer følgende busbestilling for Dragør Kommune i 2021:

  -      Linje 33

  Kører fra Dragør Stationsplads via Dragør Nord, Store Magleby og Søvang til Rådhuspladsen, hvor hver anden afgang får afstikker via Tømmerupvej i stedet for direkte ad Skovvej til Kongelundsvej.

  Linjens frekvens: 2 afgange pr. time i myldretiden, 1 pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  Hertil kommer, at linjen fungerer som natbus mellem Søvang og København alle ugens 7 nætter.

  -      Linje 35

  Kører fra Dragør Stationsplads i retning mod København til Sundbyvester Plads med linjefrekvens 2 afgange pr. time i myldretiden, 2 afgange pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne.

  Kører fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen via Dragør Nord ad Kystvejen med følgende linjefrekvens: 4 afgange pr. time i myldretiden, 4 afgange pr. time i dagtimerne og 2 afgange pr. time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  -      Linje 250S (finansieret af Region Hovedstaden)

  Kører mellem Dragør Stationsplads og Bagsværd Station via Dragør Sydstrand, Store Magleby, Tårnby Station, Amagerbro Station, Rådhuspladsen, Nørrebro Station og Gladsaxe trafikplads.

  Linjens frekvens: 6 afgange pr. time i myldretiden, 4 afgange pr. time i dagtimerne, 3 afgange pr. time i aftentimerne og 1 afgang pr. time om natten.

  Hertil kommer muligheden for bestilling af en flextur for ture internt i Dragør Kommune samt bestilling af flexture til/fra øvrige kommuner, som er tilmeldt Movias åbne flextur ordning.

  LOVE/REGLER:

  Busdrift er omfattet af Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movias seneste estimat for busdriften i Dragør Kommune 2021 beløber sig til 7,0 mio. kr. inklusiv den åbne flextur ordning men eksklusiv covid19-konsekvenser.

  I forhold til covid19-situationen, så er der for 2020 indgået en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner, som sikrer, at trafikselskaberne (Movia m.fl.) får dækket den samlede corona-regning for hele 2020.

  Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en aftale for 2021 mellem ovennævnte parter. Parterne vil drøfte situationen for 2021 efter sommerferien 2020.

  Movia har estimeret de forventede merudgifter for Dragør Kommune i 2021 til 0,90 mio. kr. som følge af covid19-situationen.

  Finansieringen af de opgjorte forventede covid19 relaterede merudgifter for 2021 kan tilvejebringes via

  1. KL og Danske Regioner efter forhandling med regeringen efter sommerferien 2020 aftaler en model for statskompensation af covid19 relaterede merudgifter i trafikselskaberne for 2021 eller
  2. At kommuner og regioner inden årsskiftet 2020/2021 kan bede om en faktura fra Movia, enten via 12 rater i 2021 eller via forudbetaling i 2020, så udgiften kan indgå i kommuners og regioners 2020-servicerammer, eller
  3. At kommuner og regioner inden udgangen af januar 2021 beslutter besparelser på det kollektive trafikområde, således at den ekstraordinære covid19 udgift håndteres via modgående besparelser på den kollektive trafik.

  Såfremt der ønskes udgiftsdrivende justeringer af busdriften, skal der findes finansiering i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

 • 7
  Godkendelse af rammeaftale 2021-2022
  Sagsid.: 20/3061

  RESUMÉ:

  Rammeaftale på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde 2021-2022 forelægges til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Rammeaftale 2021-2022, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale, godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022. Rammeaftale 2021-2022, samt to tekniske bilag og appendiks til godkendelse er vedlagt som bilag.

  Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen er grundet COVID-19 rykket til d. 1. december 2020. Rammeaftale 2021-2022 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 30. november 2020.

  Rammeaftale 2021-2022

  Rammeaftalen har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisning. I de tekniske bilag til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. Takstaftalen for 2021-2022 lyder: ”At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019.”

  Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet.

  Dette fokus konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og 2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

  Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper. Desuden indeholder Rammeaftalen en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde. Monitoreringsrapporterne er udsendt til kommunerne før sommer 2020.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 8
  Afrapporteringer på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen
  Sagsid.: 20/3253

  RESUMÉ:

  Tre kommunale afrapporteringer på hovedstadsregionens Centrale Udmeldinger forelægges udvalget til politisk godkendelse

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne har ansvaret for at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Det sker i forbindelse med den årlige fastlæggelse af Rammeaftalen og fristen er derfor d. 30. november 2020 (jf. sag om Rammeaftalen). Socialstyrelsen kan komme med en Central Udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

  Vedlagt som bilag til denne sag er tre kommunale afrapporteringer på hovedstadsregionens Centrale Udmeldinger til godkendelse. KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 9
  Vestgrønningen 33 - tilladelse til nedlæggelse af en bolig
  Sagsid.: 20/2181

  RESUMÉ:

  Ejendommen Vestgrønningen 33, Dragør er registreret som indeholdende 2 boliger.

  Ejerne ansøger om tilladelse til nedlæggelse af den ene bolig.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at det tillades ejerne af Vestgrønningen 33 at nedlægge den ene bolig og sammenlægge boligerne til én bolig på 159 m2 .

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:
   

  Ejerne af ejendommen Vestgrønningen 33 ønsker at nedlægge den ene bolig i ejendommen og sammenlægge den med den anden bolig.

  Ansøgerne oplyser at ejendommen reelt ikke har 2 boliger da tidligere ejere for længst har nedlagt køkkenet på 1. sal, ligesom ejendommen i mange år kun har været benyttet som én bolig.

  Såfremt der gives tilladelse til nedlægning vil den sammenlagte bolig få et areal på 159 m2, og derfor skal kommunalbestyrelsen tage stilling i sagen jf. det under love/regler anførte.

  Dragør Kommune har tidligere givet tilladelse til nedlægning og sammenlægning i lignende sager, og derfor anbefaler administrationen at der også gives tilladelse i denne sag.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven § 46 som bl.a. angiver at en bolig ikke må nedlægges eller sammenlægges med andre boliger uden kommunalbestyrelens tilladelse.

  Hvis en bolig efter sammenlægning ikke får et boligaral der overstiger 130 m2 kan kommunalbestyrelsen dog ikke nægte tilladelse.

  Boligen i den konkrete sag vil efter sammenlægning få et boligareal på 159 m2.

  Lovens øvrige betingelser – herunder at den bolig som agtes nedlagt er fri for lejemål – er opfyldt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs – og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

 • 10
  Engparken - årsregnskab 2019
  Sagsid.: 20/3430

  RESUMÉ:

  I henhold til gældende regler skal Kommunalbestyrelsen godkende årsregnskaberne for de almene boliger med hovedsæde i kommunen.

  Denne sag vedrører godkendelse af årsregnskab 2019 for Engparken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at årsregnskab 2019 for Engparken, Dragør Boligforening godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav,
    
  2. at dagsordenen for styringsdialogmødet den 12. november 2020 godkendes med følgende hovedindhold:

  A.  Generel drøftelse af boligselskabets økonomi.

  B.  Drift og vedligehold; herunder status for helhedsplanen og

       det videre arbejde.

  C.  Kyst- og klimasikring.

  D.  Beboersammensætning og anvisning; herunder fortsat drøftelse af fælles besigtigelse ved

       indflytning.

  E.  Sagsbehandlingstid på igangværende sager.

  F.  Status på affaldssortering og kommende sorteringsordning – økonomi og

       etableringstidspunkt.

  G.  Vejbump

  H.  Eventuelt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat, årsberetning og styringsrapport for Engparken for regnskabsåret 2019.

  Revisionen har gennemgået regnskaberne uden at dette har givet anledning til forbehold.

  Boligorganisationen har realiseret et overskud på 54.000 Kr. i regnskabsperioden som er begrundet i færre mødeudgifter.

  Boligselskabets eneste afdeling har i året realiseret et resultat på ca. 407.000Kr. Kr.

  Dispositionsfonden udgør 12.662.234 Kr. hvoraf 3.417.224 Kr. er disponibel dispositionsfond.

  Den samlede egenkapital udgør 13.190.641 Kr. og den samlede egenkapital er 3.762.092.

  Den samlede disponible egenkapital svarer til 13.210 Kr. pr. lejemålsenhed og heraf udgør den disponible dispositionsfond 11.999Kr.

  Den disponible arbejdskapital udgør 1.211 Kr.

  På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at årsregnskab 2019 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

  Dragør kommune og Engparken har aftalt at afholde det årlige styringsdialogmøde den 12. november 2020 og administrationen anbefaler at dagsorden godkendes med et hovedindhold som anført i indstillingens pkt. 2 A-H.

  Indholdet af udkast til dagsorden afspejler de forhold kommunen ønsker drøftet og de emner som boligselskabet p.t. har fremsendt ønske om at drøfte.

  Boligselskabet kan som hidtil fremsende yderligere punkter som selskabet måtte ønske drøftet til dagsordenen.

  Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet til orientering for Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om almene boliger som dels foreskriver at kommunen skal føre økonomisk tilsyn med årsregnskabet i almene boliger samt gennemføre styringsdialogmøde med boligselskaberne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020

  Bilag

 • 11
  Udpegning til bestyrelsen i FGU
  Sagsid.: 20/3727

  RESUMÉ:

  Der skal udpeges et nyt medlem af FGU Hovedstadens bestyrelse i forening af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby og Dragør kommuner). Louise Pihl har siden september 2019 været udpeget af de fire kommuner, men trækker sig nu som bestyrelsesmedlem i bestyrelsen. Derfor skal der udpeges et nyt medlem.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at repræsentanten, som er valgt af dækningsområdets kommuner i forening, bliver professor Noemi Katznelson, der udpeges til bestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2020

  Administrationens indstilling:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Det fremgår af vedtægterne for FGU Hovedstaden § 2, stk. 2, at bestyrelsen sammensættes af 10 udefrakommende stemmeberettigede medlemmer, en fra Københavns Kommune, en fra Frederiksberg Kommune, en fra Tårnby Kommune, en fra Dragør Kommune, et medlem udpeget i forening af kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommune, to udpeget af FH Hovedstaden, to fra Dansk Erhverv og Dansk Industri og en udpeget i forening af bestyrelserne for Hotel- og Restaurantskolen, UV Diakonissestiftelsen, TEC, NEXT-uddannelse København, SOSU H. og Niels Brock.

  I det aftagersiden i forvejen er repræsenteret i bestyrelsen, har FGU Hovedstadens formandskab (ved formand - Jesper Christensen, Børne- og Ungdomsborgmester i København, næstformand – Lone Loklindt, Frederiksberg Kommune og rektor – Lone Hansen) vurderet, at bestyrelsen vil have gavn af en kandidat med en uddannelsesfaglig profil. På baggrund af input fra forvaltningerne i de fire kommuner vedr. relevante kandidater har Jesper Christensen derfor rettet henvendelse til Noemi Katznelson, der var en del af Ekspertgruppen om ’Bedre veje til en ungdomsuddannelse’. Noemi Katznelson er professor og leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet i København og har bekræftet, at hun gerne vil påtage sig hvervet som det nye bestyrelsesmedlem.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

 • 12
  Ændring af styrelsesvedtægten - borgerrådgiver
  Sagsid.: 20/2910

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til ny styrelsesvedtægt som følge af aftale med Tårnby Kommune om oprettelse af fælles borgerrådgiverfunktion.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ny styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T), John Doktor (T) var indkald som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2020

  2. behandling af ændring af styrelsesvedtægten:

  For stemte:   12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:   3 (C)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i budgetaftalen for 2020 er det besluttet, at Dragør Kommune skal have en borgerrådgiver efter styrelseslovens § 65 e.

  Efter denne bestemmelse skal oprettelse og nedlæggelse af en borgerrådgiverfunktion indføjes i kommunens styrelsesvedtægt. Ændringer i styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i kommunalbestyrelsen.

  Efter kapitel V indsættes et nyt kapitel VI med titlen Borgerrådgiver.

  Der indsættes følgende tekst:

  ”§ 17 Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens § 65 e.

  Stk. 2. Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed.”

  Som følge af ny § 17 er efterfølgende paragrafer og kapitler tilrettet. Endvidere er ikrafttrædelse ændret til den 1. november 2020 og ophævelsesdato til den 7. maj 2020. Slutteligt ændres teksten om vedtagelse til ”Således vedtaget på Kommunalbestyrelsens møder den 24. september 2020 og den 29. oktober 2020.

  LOVE/REGLER:

  Kommunestyrelseslovens § 2 og § 65 e.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 13
  Mødekalender 2021
  Sagsid.: 20/3052

  RESUMÉ:

  Administrationen har udfærdiget forslag til mødekalender 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2021 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kommentar: det er ønskeligt, at uge 8 friholdes for KB-miniseminar pga., at uge 8 i forskellige andre kommuner er vinterferie.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB

  Kommentar: det er ønskeligt, at uge 8 friholdes for KB-miniseminar pga., at uge 8 i forskellige andre kommuner er vinterferie.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2021. Indholdet er nedenfor.

   

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det åbne møde.

  Mødet den 23. september 2021 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

   

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

   

  Økonomiudvalg:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 17. marts 2021 er en onsdag.

  Mødet den 14. april 2021 er en onsdag.

  Mødet den 16. september 2021 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

   

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  Mødet den 6. april 2021 er en tirsdag.

   

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Mødet den 7. april 2021 er en onsdag.

   

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Mødet den 8. april 2021 er en torsdag.

   

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 8. april 2021 er en torsdag.

  Mødet den 10. maj 2021 er en mandag.

  Mødet den 7. juni 2021 er en mandag.

  Miniseminar:

  I 2021 er der indlagt 3 miniseminarer

   

  Budgetseminar:

  Der skal holdes to budgetseminarer, i skrivende stund, er forårets dato ikke på plads.

  Efterårets budgetseminar bliver den 30. og 31. august 2021.

  Infomøde om budget:

  Der er i 2021 indlagt 2 borgermøder om budget den 16 marts og den 18. august 2021.

  Kommunal- og Regionsrådsvalg

  Der er valg den 16. november 2021 og det konstituerende møde holdes den 7. december 2021.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 14. og fredag den 15. januar 2021.

   

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 28. og fredag den 29. januar 2021.

   

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 18. marts og fredag den 19. marts 2021.

   

  Teknik og Miljø ’21:

  KL afholder Teknik og Miljø ’20 konference torsdag den 15. april og fredag den 16. april 2021.

   

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 6. maj og fredag den 7. maj 2021.

   

  Kultur- og Fritidskonference:

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference i maj. Dato er endnu ikke fastsat.

   

  Folkemøde på Bornholm:

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 17. juni til søndag den 20. juni 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020.

  Skoleudvalget den 8. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 14
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2020

  Der var ingen spørgsmål.