Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 26. november 2020 kl. 19:00

Mødested:
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Budgetudmøntning, Budget 2021-2024
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Udmøntning af budget 2021-2024 samt priser på frit-valg samt takster på dagtilbuds- og skoleområdet. Derudover indstilles frigivelse af rådighedsbeløb til genopretningspuljer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at plan for udmøntning af budget 2021-2024 tages til efterretning,
    
  2. at de beregnede fritvalgs-priser på ældreområdet tages til efterretning,
    
  3. at de beregnede takster vedr. dagtilbud og klubber tages til efterretning,
    
  4. at de beregnede takster vedr. SFO og fritidsklub tages til efterretning,
    
  5. at der gives en anlægsbevilling i 2021 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 18,0 mio.kr. fra puljer til genopretning af bygninger for året 2021.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 26-11-2020

  Ad 1, 3 + 4

  Ændringsforslag fra AOT: Det foreslås, at budgetudmøntning af besparelse på 200.000 kr. vedrørende befordring i egen bil fordeles efter de enkelte sektorers konkrete forbrug i 2019 og ikke efter kommunens generelle model for rammebesparelser. Samt at taksterne justeres i henhold hertil.

  For stemte:   5 (A+O+T)

  Imod stemte:  1 (C)

  Undlod at stemme:  1 (V)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2 + 5

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2020

  Ad 1, 3 + 4: 

  Ændringsforslag fra C: at forvaltningens oprindelige indstilling på punkt 1, 3 og 4 godkendes.

  For stemte:   3 (C)

  Imod stemte:  9 (A+O+T)

  Undlod at stemme:  3 (V)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra AOT:

  Det foreslås, at budgetudmøntning af besparelse på 200.000 kr. vedrørende befordring i egen bil fordeles efter de enkelte sektorers konkrete forbrug i 2019 og ikke efter kommunens generelle model for rammebesparelser. Samt at taksterne justeres i henhold hertil.

  For stemte:  9 (A+O+T)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme: 3 (V)

  Godkendt.

  Ad 2 + 5:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. oktober 2020 Budget 2021 – 2024. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen udarbejdet plan for udmøntningen af budgettet (vedhæftet som bilag). Formålet med udmøntningsplanen er at skabe tydelighed om, proces for udmøntning af budget 2021.

  For størstedelen af punkterne i udmøntningsplanen er budgetændringen allerede indarbejdet og aktiviteten tilpasset. Det fremgår også af bilag 1, hvornår de øvrige punkter bliver fremlagt som politiske sager

  På baggrund af det vedtagne driftsbudget for 2021 har administrationen kunne foretage en beregning af takster vedr. dagtilbud, SFO og klubber samt fritvalgs-priser på ældreområdet. De opdaterede takster og priser er angivet i bilag 2. Som bilag 3 vedlægges til orientering det samlede takstoversigt vedlagt. Nye takster eller takster som er ændret som følge af politiske beslutninger er farve-markeret. Takstbilaget er revideret med glemt opdatering af takst på tilkøb af vask af tøj på Enggården.

  På møde i Økonomiudvalget d. 12. november blev sagen vedr. budgetudmøntning udsat. Ud over den glemte opdatering af takst i bilag 3 er der ingen ændringer i indstilling eller tilhørende bilag til indstillingen.

  Endvidere indstiller administrationen: At der gives en anlægsbevilling i 2021 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 18,0 mio.kr. fra puljer til genoprettelse af bygninger og veje (jævnfør nedenstående tabel). Frigivelsen ønskes så arbejdet med genoprettelse kan påbegyndes umiddelbart efter årsskiftet. Der vil blive forelagt fagudvalgssag i forbindelse med igangsættelse af arbejdet inden for de enkelte genopretningspuljer.


  I mio. kr.

  (2021-prisniveau)

  2021

  Genopretning af bygninger pulje

  5,1

  Genopretning Hollænderhallen pulje

  0,4

  Genopretning af veje pulje

  4,9

  Genopretningspulje skoler pulje

  1,5

  Genopretning daginstitutioner, pulje

  1,3

  Genopretning, Enggården

  4,8

  I alt

  18,0

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 26. november 2020.
  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2020

  Bilag