Skip navigationen

Ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 3. december 2020 kl. 19:30

Mødested:
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
 • 1
  Skærpede Corona-restriktioner
  Sagsid.: 20/4454

  RESUMÉ:

  På baggrund af regeringens skærpede restriktioner i forhold til Corona, så skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om implementering af tiltag i Dragør Kommune gældende fra d. 7. december 2020 og foreløbigt frem til d. 2. januar 2021.

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller,

  1. at administrationen annoncerer opfordring til tidsbestilling for aftaler/service i Borgercenter,
  1. at henvendelser om møder med Børneteam og Ydelsesteam kun sker ved tidsbestilling
  1. at administrationen bemyndiges til, ved øget smittetryk i perioden frem til d. 2 januar 2021, at indføre krav om tidsbestilling og til at indføre specifikke ydelser på specifikke dage,
  1. at Ungdomsklubben lukkes frem til d. 2. januar 2021,
  1. at Økonomiudvalgsmødet den 10.december 2020 afholdes over Teams.

  SAGSFREMSTILLING:

  På grund af et stigende antal Corona-smittede i Københavnsområdet, har regeringen vedtaget nye restriktioner for de 17 kommuner i Storkøbehavn. (Bilag 1) Dragør Kommune er også omfattet af restriktionerne. Smittetallet i Dragør er både stærkt stigende, og på sit højeste, lige nu.

  Restriktionerne træder i kraft mandag d. 7. december 2020, og er foreløbigt gældende frem til d. 2. januar 2021. Nedenfor vises de restriktioner, som er mest relevante for os. Derudover redegøres der for hvordan vi vil håndhæve dem.

  • Offentlige og private arbejdsgivere i de nævnte kommuner opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.


  Dette betyder, at vi på rådhuset kommer til at have flere medarbejdere, som arbejder hjemmefra. Vi vil max have 50 % bemanding på rådhuset samtidigt. Samt at møder som udgangspunkt afholdes virtuelt.

  • Forbud mod undervisning på tværs af klasser i grundskolen
  • Spisning bør foregå i klasser og ikke fælleslokaler

  Dette medfører:

  • At undervisning i enkelte valgfag omlægges fra fysisk til virtuel undervisning
  • At undervisning i visse sprogfag i 7.- 9. klasse omlægges, hvilket i enkelte tilfælde kan medføre et reduceret timetal i det konkrete fag.
  • At undervisningen i en del fag (f.eks. musik, idræt, svømning, madkundskab mv.) omlægges og struktureres anderledes.
  • Klasserne vil endvidere være adskilte i frikvarterer. Dette gælder også i spisefrikvarterene.
  • At alle forældre til elever i udskolingen informeres om, at eleverne skal holde sig klassevis også i frikvartererne og helst skal enten blive på skolen, eller gå hjem, i frikvartererne, og ikke gruppevis opholde sig i det offentlige rum
  • Den skarpe klasseinddeling opretholdes i SFO’erne. Dette betyder konkret, at der ikke vil være samme frie valg i fht. aktiviteter for børnene, og at SFO’ene vil bede forældrene om at oplyse tidspunkt for aflevering og afhentning, for at kunne planlægge medarbejdernes arbejdstid bedst muligt. I ydertidspunkter vil SFO’erne desuden i konkrete tilfælde kun kunne tilbyde et meget begrænset pasningstilbud, f.eks. ved at tilbageværende elever samles i et fællesrum med en medarbejder, men skal opholde sig ved hvert deres bord, for ikke at blande elever på tværs af klasserne.
  • Den skarpe klasseinddeling opretholdes også i fritidsklubberne. Det betyder konkret at klubtilbuddet indskrænkes væsentligt, f.eks. ved at elever fra en bestemt klasse, kun har mulighed for at komme i klub hver anden dag, eller tilsvarende strukturelle ændringer.
  • Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse i perioden fra 7. december 2020 til 2. januar 2021.
  • Der må herefter som udgangspunkt i denne periode kun være 10 personer til stede på samme sted samtidig i idræts- og foreningsaktiviteter.

  Alle foreninger får besked om, at ovenstående træder i kraft fra d. 7. december.

  • Ensretning i gågader. m.fl

  Kongevejen bliver opstribet, og der bliver sat skilte om ensretning op. Vi uddeler et brev til hver butik om tiltaget med opfordring til, at de hjælper med at forklare tiltaget over for deres kunder. Vi ringer til formanden for gadelaget og orientere før opstribning. Vi opsætter også informationsskilt.

  Udover at håndhæve ovenstående restriktioner, så finder vi det hensigtsmæssigt, at indføre yderligere følgende tiltag.

  • Borgercenter

  Der er allerede nu mulighed for tidsbestilling i Borgercentret, men borgerne kan også møde op og trække et nummer/stille sig i kø. For at mindste antallet af borgere i kø og derved potentiel smitte-spredning, anbefaler administrationen at der opfordres yderligere til tidsbestilling. For henvendelser til Børneteam og Ydelsesteam anbefaler administrationen, at der kun er mulighed for møde, hvis der er foretaget tidsbestilling.

  Hvis opfordring til tidsbestilling ikke er tilstrækkeligt, og der enten kommer for mange borgere i nær kontakt eller smittetrykket stiger yderligere, anbefaler administrationen, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til kun at give adgang til Borgercenter ved tidsbestilling, samt til at indføre tidsbestilling på specifikke dage, så alle faggrupper i fx Borgercenter, Ydelsesteam og Børneteam ikke skal have fysisk fremmøde på samme tid. I givet fald vil Kommunalbestyrelsen blive orienteret om dette.    

  • Ungdomsklubben

  Ungdomsklubben anbefales at lukke, og medarbejderne fra ungdomsklubben vil så lave opsøgende arbejde på gader og stræder i Dragør i samarbejde med SSP, herunder have et særligt fokus på de unges adfærd i forhold til de generelle corona-retningslinjer.

  • Afholdelse af politiske møder

  Det anbefales, at afholde Økonomiudvalgsmødet d. 10. december virtuelt, for at mindske smitterisikoen blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Fra regeringens side er der ligeledes en opfordring til, at flere borgere lader sig teste. Dette gælder særligt i aldersgruppen de 15-25 årige, idet de p.t. er smittede i en særlig grad. Regeringen opfordrer til, at alle i denne aldersgruppe lader sig teste. Det vil blive muligt for borgere i Dragør Kommune, at lade sig teste lokalt i Hollænderhallen fra d. 14.-16. december i dagtimerne. I næste uge vil vi annoncere dette både på hjemmeside og i Dragør Nyt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der orienteres på AULA, direkte til butikkerne på Kongevejen, på kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt om restriktioner, og den kommunale håndtering af disse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 3. december 2020.

  Bilag