Skip navigationen

Referat

Torsdag den 4. februar 2021 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Borgmesteren orienterede om kviktest, og om at indførsel af podning af medarbejdere på skolen kan medføre indkaldelse til ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde.

 • 3
  Månedsopfølgning - Status efter november 2020
  Sagsid.: 20/4134

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter november 2020.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at Økonomudvalget tager indstilling til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved budgetopfølgningen efter oktober blev Økonomiudvalget orienteret om et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., men også orienteret om at merudgifter på 2,6 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne ikke var medregnet. Prognosen efter udgangen af november, viser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. inklusiv indregnede forventede merudgifter vedrørende overførselsudgifterne. Der er således siden seneste månedsopfølgning sket en reduktion i det forventede forbrug på ca. 2,5 mio. kr.

  Eneste område med forventet merforbrug er sektor 6 (borger og social), hvor der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Det skyldes at stigningen i udgifter til overførsler (primært dagpenge) overstiger den ekstraordinære kompensation (midtvejsregulering) som følge af Corona-relateret stigning i ledighed. Tårnby har i januar 2021 fremsendt nye tal for overførselsområderne. Tallene indikerer, at stigningen i udgifter til overførsler i 2020 alligevel kan ende med at holde sig indenfor den ekstra midtvejsregulering som Dragør har modtaget. 

  På landsplan ser det nu ud til, at den - til kommunerne - samlede ekstraordinære midtvejsregulering af overførslerne, er væsentligt større end stigningen i de realiserede udgifter i 2020. Det gælder ikke mindst i forhold til A-dagpenge. Kommunerne har modtaget 5,5 mia. i ekstraordinær midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, som dækker den forventede stigning i A-dagpenge. Det er formentlig 2-3 mia. kr. større end den samlede stigning og vil derfor, efter en fastlagt (og kompliceret model) blive efterreguleret i 2021. KL udarbejder et kommunefordelt skøn for efterreguleringen, som kan forventes i foråret 2021 og vil derfor indgå i regnskab 2021. Et slag på tasken vil være at Dragør Kommune kan ende med at skulle tilbagebetale omkring en håndfuld mio.kr.

  Forbedringen siden seneste måneds afrapportering for Økonomiudvalget ligger primært på Skoleområdet og Sundhed og Omsorgs område. For begge områder gælder, at der nu forventes noget nær budgetoverholdelse, mod forventede merforbrug tæt på en mio. kr. ved seneste afrapportering.

  I oktober har Økonomiafdelingen indrapporteret forventede Corona-relaterede service-merudgifter til KL. Der er opgjort samlede netto-udgifter på 9,1 mio. kr. Dragør Kommune har modtaget 3,4 mio. kr. i kompensation for merudgifter under servicerammen. KL og Regeringen har ultimo 2020 genforhandlet den samlede kompensation til kommunerne og Dragør Kommune modtager ikke yderligere kompensation i 2020. Dermed skønnes det at merudgifterne som følge af Corona overstiger kompensationen med 5,7 mio. kr. Merforbruget som følge af Corona er medregnet i det samlede skøn for forventet regnskab.

  I tabel 1 fremgår forbrug og forventet regnskab per sektor. I tabel 2 fremgår afvigelserne måned for måned i 2020.

  Tabel 1. Månedsopfølgning november måned 2020 – forbrug og forventet regnskab per sektor

  Tabel 2. Forventede afvigelser måned for måned 

  Jan

  Feb

  Mar

  BOF1

  Apr

  Juli
  BOF2

  Aug

  Sep
  BOF3

  Okt

  Nov

  Sektor 1, Renovation

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Sektor 2, Plan og Teknik

  0,2

  0,0

  0,0

  0,0

  0,4

  0,4

  0,0

  0,0

  -0,5

  Sektor 3, Skoler

  4,3

  4,3

  4,4

  6,4

  1,2

  1,2

  1,3

  0,9

  0,1

  Sektor 4, Kultur og Fritid

  -0,7

  -0,7

  -1,2

  -0,6

  -0,4

  -0,3

  -0,3

  -0,3

  -0,2

  Sektor 5, Dagtilbudsområdet

  2,8

  2,8

  2,6

  0,0

  0,1

  -0,2

  0,1

  0,0

  0,0

  Sektor 6, Borger og Social

  1,9

  1,0

  4,4

  0,8

  0,5

  -0,7

  -1,0

  -1,2

  1,1

  Sekt 7, Sundhed og Omsorg

  14,7

  14,7

  12,3

  2,8

  3,4

  2,0

  2,7

  0,9

  -0,1

  Sektor 9, Forvaltning

  -0,7

  0,5

  0,5

  -2,0

  -3,9

  -3,7

  -3,8

  -2,5

  -2,3

  (sparet ansættelsesstop)

  -0,5

  -0,5

  I alt

  22,3

  22,5

  22,5

  6,9

  1,3

  -1,3

  -1,1

  -2,1

  -2,0

  + = merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer. Der vedlægges ligeledes (bilag 2) en likviditetskurve efter 31/12-2020.

  Forelæggelsen af status på månedsopfølgning og forventet regnskab er aftalt som en del af ny procedure for økonomisk opfølgning, jf. meddelelse på ØU d. 20. februar (ØU 20/664)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 4
  Frigivelse af midler til genopretning af havnen
  Sagsid.: 20/169

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til frigivelse af midler til genopretning, udvikling og vedligeholdelse af havnen i henhold til budgetvedtagelse, og efter prioriteret liste.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2 mio kr. til genopretning af Dragør Havn, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

  Anbefales over for KB, dog således at beløbet udgør 2.050.000 kr.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Havnen fortsætter vedligeholdelse og genopretning i henhold til til-standsrapporter udarbejdet i 2014 (Ny Havn) og 2016 (Gl. Havn).

  Der prioriteres fortsat vedligehold i forhold til tilstandsrapporterne:

  1. Gennemgang og reparation af Nordre Mole, Gl. Havn (kr. 750.000)
  2. Reparation af fundering til broer og pontoner i Madsens Krog (kr. 50.000)
  3. Udskiftning af beskadigede pæle (kr. 100.000).

  Endvidere andet vedligeholdelse, som angivet nedenfor. Herudover vil der også blive lagt vægt på udvikling af havnen, således at krav og forhold for en moderne havn imødekommes på en række områder.

  Yderligere arbejder og projekter prioriteres for udvikling og vedlige-holdelse af havnen i 2021:

  1. Renovering af toiletbygningen, NH, inkl. genetablering af solenergi-anlæg (kr. 500.000)
  2. Udskiftning af tagpap på masteskure, NH (kr. 200.000)
  3. Asfaltering i Gl. Havn (kr. 250.000)
  4. Planering og belægning i ’bukkehullet’, Ny Havn (kr. 200.000).

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

 • 5
  Renovering af Lodstårnet
  Sagsid.: 21/37

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til et tilsagn om støtte til renovering af Lodstårnet i Dragør, samt til hvorvidt projektet kan realiseres.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles en indtægtsbevilling på i alt 475.000 kr.,
    
  2. at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 475.000 kr. til renovering af lodstårnet på Dragør havn,
    
  3. at vedligeholdelsesprojektet påbegyndes snarest og gennemføres inden 1. december 2021.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Havneadministrationen har efter ansøgning fået tilsagn om økonomisk støtte til renovering af Lodstårnet i Dragør.

  Lodstårnet i Dragør står foran en omfattende renovering som følge af nyligt konstateret råd og svamp i den bærende konstruktion.

  Formålet er at bevare Lodstårnet, som er et vartegn for Dragør og for byens maritime historie, til glæde for byen og dens borgere. Herunder ikke mindst fortællingen om lodserne i Dragør og Danmarks eneste lodsmuseum.

  Projektet tænkes udført af havnens tømrer samt lokale håndværkere med havnefogeden som ansvarlig for projektet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Donationen forventes at dække de samlede anlægsudgifter til renovering.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 6
  Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - godkendelse
  Sagsid.: 20/3498

  RESUMÉ:

  Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Dragør Kommune har været i offentlig høring. Der er indkommet 14 høringsbreve. I høringsnotatet jf. bilag 2 er der oplistet forslag til justering af planforslaget.

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til godkendelse af forslaget til indsatsplan (bilag 1) med de bemærkninger, som er modtaget i høringsperioden.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse godkendes med de bemærkninger, som er forslået i høringsnotat.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Forslag fra C:

  Sagen sendes til fornyet udvalgsbehandling.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2020 at sende forslag til Indsatsplan for grudvandsbeskyttelse i Dragør Kommune i offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet, og der er modtaget 14 høringssvar. Disse er behandlet i vedlagte høringsnotat og udkastet til indsatsplan er tilpasset som forslået i høringsnotatet.

  Indsatsplanen omfatter det statsligt udpegede indsatsområde (IO) – herunder for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og kommunens ”prioriterede områder” uden for det statsligt udpegede indsatsområde (IO).

  De ”prioriterede områder” er mindre områder uden for det statsligt udpegede indsatsområde (IO), som er oplandet til nærliggende afværgeanlæg, men som ved et fremtidigt ophør af afværgepumpning naturligt vil blive en del af indvindingsoplandet til Dragør/St. Magleby Vandværkers kildepladser. De ”prioriterede områder” er relevante at grundvandsbeskytte - i lighed med det statsligt udpegede indsatsområde (IO) - for at sikre kommunens vandforsyningsinteresser.

  Indsatsplanforslaget fastsætter 5 stofspecifikke indsatstemaer, som er vurderet centrale i grundvandsbeskyttelsen inden for området omfattet af indsatsplanen:

  1. Salt grundvand
  2. Klorerede stoffer
  3. Pesticider
  4. Øvrige miljøfremmede stoffer
  5. Nye stoffer

  De stofspecifikke indsatstemaer er tilføjet 8 indsatser af mere generel karakter for hele området omfattet af indsatsplanen:

  • Overvågningsprogram
  • Borgerrettede oplysningskampagner om grundvandsbeskyttelse – ”Du bor på dit grundvand”
  • Boringer og brønde
  • Generel indsats efter jordforureningsloven
  • Målrettede tilsyn med virksomheder
  • Afledning af spildevand
  • Opdatering af BNBO på Miljøportalen
  • Indberetning af dat til respektive databaser

  Indsatsplanforslaget beskriver også retningslinjerne for kommunens sagsbehandling på følgende 6 relevante områder i forhold til at kunne sikre en dækkende grundvandsbeskyttelse i hele området omfattet af indsatsplanen:

  • LAR (lokal afledning af regnvand) – nedsivning af vejvand
  • BNBO
  • Miljøgodkendelser
  • Sløjfning af boringer
  • Byudvikling
  • Jordvarme og ATES (Aquifer Thermal Energy Storage, som udnytter jordens og grundvandets termiske lagringsegenskaber og udnytter fordelene i grundvandskøling og grundvandsvarmepumpning)
  • Slam

  Lige nu er der ikke behov for yderligere retningslinjer undtagen for tilladelser til etablering af nedsivning af vejvand i anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg) og for de vertikale jordvarmeanlæg. For disse to områder er der i indsatsplanen fastsat yderligere særlige retningslinjer.

  En oversigt over indsatser med angivelse af stoffer, der beskyttes imod samt aktører i indsatsen, er vedlagt sagen.

  Blandt indsatser, jf. indsatsplanen, er bl.a. nedsættelse af en tværgående arbejdsgruppe, som på nuværende tidspunkt består af HOFOR og Region Hovedstaden med Dragør Kommune som formand, hvor planen er, at der skal laves en monitering af grundvandskvaliteten og/eller pejling af grundvandsspejlet, med det formål at evaluere moniteringen hvert 2. år.

  De indkomne 14 høringssvar under den offentlige høring af planforslaget grupperer sig inden for 5 hovedemner, jf. det vedlagte høringsnotat. Høringssvarene er ikke gengivet i deres fulde ordlyd i høringsnotatet. Derfor er alle høringssvar også vedlagt som bilag (Bilag 3).

  Enkelte høringssvar vedrører de specifikt planlagte indsatser i indsatsplanen, som er opsummeret i indsatsplanens Tabel 1, men mange høringssvar knytter sig til de generelle retningslinjer beskrevet i indsatsplanen, og som er baseret eksisterende lovgivning.

  Da der i Dragør Kommune er mange gartnerier og andre jordbrugere, har et særligt fokusområde i mange af høringssvarene været de udpegede boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Indsatsplanens retningslinjer omfatter således, at kommunerne skal foretage en lovpligtig risikovurdering af BNBO i forhold til erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i perioden 2020-2023.

  Idet risikovurderingen af BNBO på nuværende tidspunkt endnu ikke er igangsat er der en usikkerhed blandt erhvervet om resultatet af risikovurderingen af BNBO og de konsekvenser den vil kunne have for lodsejere indenfor BNBO. Der skal dog altid gives fuld kompensation, hvor der er behov for indgåelse af frivillige aftaler eller såfremt der meddeles et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a, hvor der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale.

  I forbindelse med en senere politisk stillingtagen til den videre proces omkring de kommende risikovurdering af BNBO og vurdering af, om der er behov for yderligere tiltag inden for et konkret BNBO i forhold til erhvervsmæssig anvendelse af pesticid, vil der skulle besluttes, hvorvidt kommunalbestyrelsen for det konkrete BNBO er indstillet på, at påbyde pesticidfri drift efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a, såfremt der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale. En beslutning om påbudsvillighed vil tilgodese forhold omkring beskatning af erstatninger.

  LOVE/REGLER:

  Miljøministeriets Lov om vandforsyning m.v. nr. 299 af 8. juni 1978, jf. lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018

  Miljø- og Fødevareministeriets bek. nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer

  Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner, bek. nr. 912 af 27. juni 2016

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De planlagte indsatser er i de fleste tilfælde indsatser, der i forvejen gennemføres og afholdes af de ansvarlige aktører på eget initiativ som led i varetagelsen af den almindelig drift. Dette omfatter også den foreslåede monitering, som i dag gennemføres og afholdes af HOFOR og  Region Hovedstaden, men hvor der fremover vil blive foretaget en fælles evaluering og vurdering af om moniteringen er dækkende.

  For oplysningskampagner ”Du bor på dit grundvand”, og som er en del af den indsats, som skal gennemføres, har HOFOR gennem arbejdsgruppen bag planforslaget givet tilsagn om medansvar for kampagnerne og dermed også for en medfinansiering. En nærmere beskrivelse af kampagnernes indhold og omfang er endnu ikke aftalt og dermed heller ikke den økonomiske ramme.

  Økonomisk kompensation ved eventuel fremtidige indgåelse af frivillige aftaler på baggrund af resultatet af en risikovurdering af BNBO, jf. indsatsplanens retningslinje herom, skal dækkes af Dragør Kommune, men kommunen kan beslutte, at kompensationen skal lægges over på forsyningsselskabet, da selskabet drager nytte af beskyttelsen. Kompensationen kan herved financiers over vandtaksterne og denne konstruktion vil være den normale.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner
  Sagsid.: 20/2832

  RESUMÉ:

  Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 24. juni 2020 – med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6 stk. 5 - en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabers ejerkommuner for budget 2021.

  Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2021 til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 24. juni 2020 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2021 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskab fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter i forbindelse med samlokaliseringen af de tekniske områder i Hovedstadens Beredskab på Enghavevej i København (jf. dagsordenspunkt nr. 10 på bestyrelsesmødet den 6. november 2019).

  Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2021.

  Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

  Alle tal i pct

  2020 B-nøgle

  2021 B-nøgle

  Ejerkommuner

  Albertslund

  1,79

  1,79

  Brøndby

  1,96

  1,96

  Dragør

  1,13

  1,12

  Frederiksberg

  8,33

  8,28

  Glostrup

  1,32

  1,32

  Hvidovre

  2,96

  2,95

  København

  80,31

  80,39

  Rødovre

  2,20

  2,19

  Total

  100

  100

  Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2021 til godkendelse.

  Forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter (behandlet på bestyrelsesmødet den 14. november 2018) er pr. 15. maj 2019 godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser og ligeledes godkendt af Ankestyrelsen 23. december 2019, hvilket betyder, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser fremadrettet ikke forelægges en justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, til godkendelse.

  Derfor er det alene grundet en justering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskabs fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter, ejerkommunernes kommunalbestyrelser foreligges i denne sag.

  Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 24. juni 2020 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2021 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

 • 8
  Takster 2021 for vand og spildevand
  Sagsid.: 21/187

  RESUMÉ:

  I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelse skal godkende at taksterne for vand og spildevand er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Godkendelsen er en legalitetskontrol, hvor kommunen skal se efter om Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med sektorloven.

  I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S, fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.

  Bestyrelsen tiltrådte den 26. november 2020 takster for 2021 for HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S.

  Takstfastsættelsen for 2021 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

  Vejbidraget er budgetteret til 0,4 mio. kr. De øvrige takster og gebyrer er vedlagt.

  Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilagsmateriale.

  Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsynings-sekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse i form af legalitetskontrol af vand- og spildevandstaksterne for 2021 har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  HOFOR Vand A/S og HOFOR Spildevand A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt ”Hvil i sig selv” – princippet. Det betyder, at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligehold, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 9
  Trafikale forhold på Vestgrønningen
  Sagsid.: 20/4662

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 6. oktober 2020, at administrationen skal vende tilbage med sag, der beskriver muligheder for udmøntning inkl. finansiering af ændrede trafikale forhold på Vestgrønningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der markeres fodgængerfelt med tilhørende oplysningstavler på Vestgrønningen ved overgangen ved Wiedersvej finansieret indenfor sektor 2´s driftsbudget,
    
  2. at der udarbejdes et forslag om cykelbaner på Vestgrønningen i begge retninger, som indebærer, at der nedlægges 2 x 13 p-pladser, og som kan indgå i budgetforhandlingerne for 2022 og i den videre drøftelse i §17 stk. 4 udvalget om infrastruktur.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Ad 1

  Godkendt

  Ad 2

  Ændringsforslag fra C: Ad 2 godkendes ikke, men det besluttes, at forvaltningen fremlægger forslag til, om man kan visualisere muligheden for at cykle på den lille vej langs Vestgrønningen (ved parkeringspladserne) når man kommer fra syd

  For stemte:   4 (C+O+V)

  Imod stemte: 3 (A+T)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  Supplerende forslag: A forslår, at der indføres en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Vestgrønningen

  For stemte:   3 (A + Morten Dreyer (O)+V).

  Imod   4 (C + Anne Funk (O)+T)

  Undlod at stemme  

  Faldet.

  A+T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Beslutning fra BEPU ad 1:

  Godkendt.

  Ad 2

  Forslag fra A+O+T+V:

  Det foreslås, at spørgsmål 2 om ”cykelbaner på Vestgrønningen” viderebehandles

  på § 17, stk. 4 for infrastruktur, som for nylig har modtaget forslag om at

  tilvejebringe flere parkeringspladser ved blandt andet at lukke ind-/udkørsler til den

  gamle by m.m.

  Godkendt.

  A fremsatte forslag fra BEPU:

  For stemte:   3 (A)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme: 9 (O+T+V)

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 6. oktober 2020, at administrationen skal vende tilbage med sag, der beskriver muligheder for udmøntning inkl. finansiering af ændrede trafikale forhold på Vestgrønningen.

  Følgende trafikale forhold skal belyses:

  A. Hastigheden på vejstrækningen fra Kirkevej til Wiedersvej reduceres til 40 km i timen.

  B. Parkering på ovennævnte strækning begrænses/ophører.

  C. Der etableres en markering af overgangen ved hellen ved Wiedersvej.

  D. De biler, der i dag parkerer i vejkanten, henvises til havnen

  A. Hastigheden på vejstrækningen fra Kirkevej til Wiedersvej reduceres til 40 km/t.

  Den skiltede hastighed på strækningen er i dag 50 km/t. Ved sidste års trafiktællinger blev der udført tælling på Vestgrønningen i ni dage. Tællingen viste en gennemsnitshastighed på 41 km/t. 11% af trafikanterne kørte over hastighedsgrænsen, heraf 1% kørende mere end 10 km/t for hurtigt, hvilket i sig selv ikke er alarmerende tal.

  Det er politiet, der er færdselsmyndighed, og skal give tilladelse til eventuel ændring af den skiltede hastighed. Såfremt den skiltede hastighed skal nedsættes til 40 km/t på strækningen, vil politiet formodentligt stille som vilkår, at strækningen fysisk indrettes til en hastighed på 40 km/t ved hjælp af fartdæmpere. Da der er tale om en trafikvej med en årsdøgntrafik målt til 4.805 bilister (ÅDT), så vil vejindsnævringer næppe være rette løsning. Alternativet kan være forskellige former for vejbump. Da der er busdrift på strækningen, kan alene anbefales vejbump, der ikke er til gene for busdriften, hvis der skal fartdæmpes. Strækningen er knap 500 meter lang, hvilket sædvanligvis vil fordre op til 4 fartdæmpere. Umiddelbart vurderer administrationen ud fra tælledataene, at der ikke er behov for egentlig fartdæmpning på Vestgrønningen.

  B. Parkering på ovennævnte strækning begrænses/ophører.

  Der kan med politiets samtykke opsættes skiltning på Vestgrønningen på begge sider med forbud mod standsning eller parkering. I forvejen er der parkering forbudt på de nordligste ca. 170 meter frem til og med von Ostensgade. Der vil skulle opstilles ca. 12 standere hver med færdselstavle. Friholdelse af strækningen for kantstensparkering vil være til gavn for trafiksikkerheden og utrygheden for de lette trafikanter.

  C. Der etableres en markering af overgangen ved hellen ved Wiedersvej.

  Overgangen ved Wiedersvej kan ændres til et egentligt fodgængerfelt med afstribning på tværs af kørebanen og tilhørende oplysningstavler om fodgængerfeltet. Alternativt kan fodgængerfeltet udformes som et egentligt torontoanlæg med gule blink. Begge tiltag kræver ligeledes politiets samtykke. Tiltaget vil gavne trygheden for fodgængerne men ikke nødvendigvis trafiksikkerheden, idet utryghed omvendt skærper trafikanternes opmærksomhed.

  D. De biler, der i dag parkerer i vejkanten, henvises til havnen.

  I henhold til seneste parkeringsanalyse vil der være plads til bilerne fra de eventuelt nedlagte parkeringspladser langs Vestgrønningen henne på havneparkeringen. Der vil være tale om nedlæggelse af 2 x 13 = 26 lovlige parkeringspladser langs Vestgrønningen. Der er alt andet lige tale om herboende bilisters parkering, så administrationen forestiller sig ikke yderligere henvisningsskiltning til havneparkeringspladsen, end der allerede er i dag i forhold til turister og andre gæster/trafikanter.

  Trafiksikkerhedsplan 2016

  Ønsker om ændrede trafikale forhold på Vestgrønningen har tidligere været påpeget, blandt andet under udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplan 2016 (bilag 1). I forbindelse med borgerinddragelsen forud for vedtagelsen af Trafiksikkerhedsplan 2016 (Trafiksikker i Dragør) pegede en del borgere på Vestgrønningen som en strækning, hvor der er ønsker om ændrede trafikale forhold. Primært på grund af utryghed og manglende oversigt ved de parkerede biler langs kantstenen. Et par af forslagene i Trafiksikker i Dragør går netop på nedlæggelse af kantstensparkeringen langs Vestgrønningen. Heri også et forslag om at etablere cykelbaner på strækningen nord for Drogdensvej til Strandgade i stedet for. I Trafiksikker i Dragør peges der også på uhensigtsmæssighed ved signalreguleringen ved Strandgade, der med fordel kan ændres. Desuden blev der også peget på utryghed ved overgangen på Vestgrønningen ved Wiedersvej.

  De nævnte forslag om fjernelse af parkeringspladserne langs Vestgrønningen samt krydsningen af Vestgrønningen/Søndre Strandvej ved Wiedersvej er alle blandt de udpegede projekter med større fysiske udfordringer for trafiksikkerheden og trygheden i Dragør Kommune. På side 20 i Trafiksikker i Dragør er de større projekter oplistet rangordnet efter hvilke projekter, der har størst effekt i forhold til de skønnede omkostninger ved forbedringstiltag. Her er fjernelse af parkeringspladser og til gengæld etablering af cykelbaner langs Vestgrønningen placeret på en 2. plads og ligeledes på en 7. plads, der specifikt omhandler Vestgrønningen ved Chr. Mølstedsgade. Overgangen ved Wiedersvej er placeret som nr. 14.

  Siden har administrationen fået belyst både mulighed for ændring af forholdene ved signalreguleringen ved Strandgade og for etablering af cykelbaner og cykelstier langs Vestgrønningen. Der foreligger notat kaldet Forbedring af skolevej ved Vestgrønningen/Strandgade, der vedlægges som bilag 2. I notatets afsnit 5 beskrives, hvordan der kan etableres cykelbaner på del af Vestgrønningen og eventuelt efterfølgende videreførelse af eksisterende cykelstier på Søndre Strandvej til Vestgrønningen til sammenkobling med cykelbanerne.

  LOVE/REGLER:

  Eventuel ændring af de trafikale forhold er omfattet af vejloven og færdselsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  1. Etablering af fx 4 fartdæmpere vil koste anslået 130.000 kr.
  2. Opsætning af skiltning, så parkering/standsning forbydes, vil koste anslået op til 30.000 kr. ved udførelse i eget regi, hvis der er behov for 12 standere med tavler og undertavler.
  3. Etablering af fodgængerfelt med oplysningstavler vil koste anslået op til 15.000 kr. ved udførelse i eget regi.

  Etablering af et egentligt torontoanlæg med gule blink vil koste anslået 120.000 kr.

  1. Etablering af cykelbaner langs Vestgrønningen vil koste anslået op til 50.000 kr.
  2. Etablering af cykelstiforlængelse mellem cykelbaner og eksisterende cykelstier vil koste anslået 300-400.000 kr.
  3. Ændring af signalreguleringen på Vestgrønningen vil koste anslået 100-500.000 kr. afhængig af muligheder og valgt løsning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger. 

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 10
  Arrangementer 2021
  Sagsid.: 20/4701

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har på mødet i december 2020 anmodet om et oplæg til evaluering og planlægning af arrangementer på vejarealer og havnearealet, som skal drøftes på BEPU og BFKU i januar. Forvaltningen har udarbejdet et forslag samt forelagt en konkret ansøgning om madmarked til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at den nuværende praksis suppleres, så Forvaltningen fortsat løbende meddeler tilladelse til mindre arrangementer, og større nye arrangementer behandles af BEPU jævnfør indstilling 2).
  1. at madmarkeder, hvor samme forening eller personkreds afholder flere arrangementer årligt og byfester fremover forelægges BEPU til godkendelse, da disse arrangementer kan give anledning til støjgener og udfordringer for andre aktiviteter i byen.
  1. at udvalget årligt modtager en opgørelse over afholdte arrangementer og drøfter, hvorvidt omfanget for året efter skal bibeholdes, eller om der er dage, hvor arrangementer primært på kommunens gamle havneplads skal friholdes.
  1. at der tages stilling til, om der skal meddeles tilladelse til afholdelse af Öresundsmarkedet den 18.-20. juni, 2.-4. juli, 23.-25. juli samt 6.-8. august på den gamle havneplads samt eventuelt antal markedsdage til samme arrangør for 2021.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Ad 1

  Ændringsforslag:  C foreslår, at BEPU forelægges alle ansøgninger der er centreret om arrangementer på havnen og ved gammel by, og at der udarbejdes retningslinjer herfor.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2 og 3

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 4

  Ændringsforslag: T foreslår at antallet af Öresundsmarkeder begrænses til 2.

  For stemte   4 (A+C+T)

  Imod stemte  3 (O+V)

  Undlod at stemme

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2021

  Ad 1

  Ændringsforslag fra A: at BEPU forelægges alle ansøgninger der er centreret om arrangementer på havnen og ved gammel by, indtil der er udarbejdet retningslinjer herfor.

  For stemte  1 (A)

  Imod stemte  6 (C+T+O+V)

  Undlod at stemme 0

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C: at BEPU forelægges alle ansøgninger der er centreret om arrangementer på havnen og ved gammel by, og at der udarbejdes retningslinjer herfor.

  For stemte  7 (A+ C+T+O+V)

  Imod stemte  0

  Undlod at stemme 0

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2 + 3

  Anbefales over for ØU/KB

  Ad 4

  Ændringsforslag fra A: at Öresundsmarkedet i første omgang gives to weekender, indtil fx lokale arrangementer inkl. mulige jubilæumsarrangementer kendes.

  For stemte   1 (A)

  Imod stemte  6 (C+T+O+V)

  Undlod at stemme  0

  Faldet.

  Ændringsforslag fra T: at antallet af Öresundsmarkeder begrænses til 2.

  For stemte   3 (C+T)

  Imod stemte  3 (O+V)

  Undlod at stemme  1 (A)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte   3 (O + V)

  Imod stemte  2 (T)

  Undlod at stemme  2 (A + C)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

  Anbefaling fra BEPU ad 1:

  Anbefales over for KB.

  Ad 2 + 3

  Anbefales over for KB

  Ad 4

  Ændringsforslag til ændringsforslag fra A:

  At Öresundsmarkedet i første omgang gives to weekender, indtil omfanget af andre arrangementer inkl. mulige jubilæumsarrangementer kendes.

  For stemte   1 (A)

  Imod stemte  6 (C+O+T+V)

  Undlod at stemme  0

  Faldet.

  T fremsætter ændringsforslag fra BFKU og BEPU:

  At antallet af Öresundsmarkeder begrænses til 2.

  For stemte   3 (C+T)

  Imod stemte  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme  

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU ad 4:

  For stemte   1 (V)

  Imod stemte  3 (C+T)

  Undlod at stemme  3 (A+O)

  Faldet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Anbefaling fra ØU ad 1+2+3:

  Godkendt.

  Ad 4

  Ændringsforslag fra C:

  C gr. genfremsætter liste T forslag fra BEPU:

  For stemte:   3 (C)

  Imod stemte: 8 (A+O+V)

  Undlod at stemme: 4 (T)

  Faldet.

  A+O+T+V foreslår, at der i 2021 gennemføres 3 Øresundsmarkeder.

  For stemte:   12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:   3 (C)

  Undlod at stemme:   

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har på mødet den 10. december 2020 besluttet, at forvaltningen i januar skal fremlægge en sag, der sikrer en bedre praksis i forhold til evaluering og planlægning af arrangementer. Sagen skal forelægges i både BEPU og BFKU.

  Forvaltningen har fra 2018 og frem for BEPU fremlagt en årlig status over afholdte arrangementer og modtagne klager, som grundlag for udvalgets årlige drøftelse og evaluering.

  Det kan oplyses, at praksis er, at forvaltningen meddeler godkendelse til mindre arrangementer. Tilladelserne meddeles i henhold til Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune, idet der typisk rådes over vejarealer. Forvaltningen meddeler også tilladelser til arrangementer, som afholdes på havnearealet. Større nye arrangementer på kommunens grund forelægges BEPU og godkendes administrativt.ved gentagelser.

  BEPU har tidligere ønsket, at understøtte arrangementer for at trække gæster til byen og understøtte forskellige aktiviteter, under overskriften ”en levende by”. Omfanget af arrangementer har været stigende gennem årene. Specielt i form af større sportsarrangementer, som cykelløb, Triathlon mv. samt madmarkeder og byfester afholdt på den gamle havneplads.

  Nuværende praksis

  Større arrangementer som koncerter, nye større cykelløb eller andre større events, som kan berøre mange borgere forelægges udvalget til beslutning, før der meddeles enten tilladelse eller afslag.

  Der udlejes også arealer til større kommercielle arrangementer. Hvis arrangementerne er åbne for alle, og det har et kulturelt sigte, såsom fx cirkus, stilles arealerne typisk til rådighed. Hvis der er tale om lukkede arrangementer opkræves leje.

  Der opkræves depositum ved større arrangementer, som sikkerhed for bl.a. oprydning , skader eller andet. Udgifter til el, affaldshåndtering mv opkræves eller afholdes direkte af arrangør. Kommunen stiller i begrænset omfang vejafmærkningsudstyr og flag til rådighed. Større arrangementer lejer afmærkningsudstyr, officials m.v. for egen regning.

  Forvaltningen modtager løbende ansøgninger om tilladelse til afholdelse af arrangementer, og tilladelser meddeles også løbende, ligesom forvaltningen udsteder byggetilladelser m.v. i samarbejde med beredskabet. Ansøgningerne omfatter følgende typer:

  - Markeder

  - Kulturarrangementer

  - Sport/motion

  - Byfest

  - Cirkus

  - Filmoptagelser

  - Vejfester

  Listen over arrangementer 2020 er vedlagt til orientering. På grund af COVID-19 er der gennemført færre arrangementer i 2020 end normalt. Derfor er listen fra 2018 og 2019 også vedlagt, som grundlag for udvalgenes drøftelser. Se bilag 1-3.

  Det kan oplyses, at kalenderen for 2021 er ved at tage form, og der er meddelt en række tilladelser, og enkelte tilladelser er under behandling. Den foreløbige liste over kommende arrangementer med markering af godkendte arrangementer, tilbagevendende arrangementer, som ikke er godkendt endnu og nye ansøgte arrangementer er vedlagt i bilag 4. Det kan oplyses, at forvaltningen løbende modtager forespørgsler og ansøgninger til arrangementer, da det er vigtigt for arrangørerne at få tilladelse til brug af arealerne på plads i god tid, før de planlægger arrangementet endeligt.

  Det kan videre oplyses, at forvaltningen generelt modtager få klager i forbindelse med arrangementer.

  LOVE/REGLER:

  Forvaltningslovens regler om saglighed, begrundelse og lighed gælder også i sager om godkendelse eller afslag til arrangementer.

  Herudover skal kommunalfuldmagtens regler om bl.a. markedsleje for kommercielle arrangementer ligeledes iagttages. Det vil sige, at kommunen fortsat gerne må stille arealer frit til rådighed for kulturarrangementer, foreningsarrangementer eller andre arrangementer, som har et alment formål. Kommercielle arrangementer skal betale markedsleje.

  For vejarealer må der kun opkræves betaling for den ikke trafikale brug, svarende til de direkte og indirekte faktiske ekstra driftsudgifter, som arrangementsafviklingen medfører.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Behandling af denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2021.

  Økonomiudvalget den 21.januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 11
  Skolestyrelsesvedtægt tilbage fra høring
  Sagsid.: 20/2202

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget sendte den 8. oktober udkast til en ny skolestyrelsesvedtægt i høring hos skolebestyrelserne. Administrationen har nu modtaget skolebestyrelsernes høringssvar, som præsenteres for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at skolestyrelsesvedtægten med rettelser efter de indkomne høringssvar anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 18-01-2021

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Administrationens indstilling:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede den 8. oktober at sende udkast til ny skolestyrelsesvedtægt i høring hos skolebestyrelserne.

  Skoleudvalget havde særligt bedt skolebestyrelserne om, at forholde sig til skolebestyrelsernes ansvar også omfatter SFO og en beskrivelse af, hvad det i praksis betyder, at skolebestyrelsen har til opgave at udarbejde forslag til Kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner.

  Skolebestyrelsens ansvar vedrørende SFO:

  Skolebestyrelsen fra Dragør skole tilslutter sig, at tilsyn med SFO’en hører under skolebestyrelsens opgaver.

  St. Maglebys skolebestyrelse foreslår at ændre i teksten, således at det følger folkeskoleloven, og punkt 8 under skolebestyrelsens principper ændres til skolefritidsordningens virksomhed.

  Nordstrandskolens skolebestyrelse forslår at uddybe punkt nr. 8, så det også indeholder formål og principper.

  Administrationens bemærkninger – administrationen tilslutter sig skolebestyrelsernes bemærkninger, og har ændret punktet til at omhandle hele skolefritidsordningens virksomhed, herunder overordnede formål for SFO’en og principper for understøttende undervisning.

  Læseplaner:

  Dragør skoles skolebestyrelse forslår punktet ændret, så der står, at skolebestyrelsen kan udarbejde forslag til Kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner.

  St. Maglebys skolebestyrelse påpeger, at læseplaner i alle fag er beskrevet af ministeriet og typisk er dem som følges i praksis. De foreslår en mode, hvor ministeriets læseplaner (med afvigelser) behandles af skolebestyrelsen efter behandling af på et møde i skolens pædagogiske udvalg, og herefter indstilles til Kommunalbestyrelsen.

  Nordstrandskolens skolebestyrelse mener ikke at det er skolebestyrelsens opgave at tilrettelægge læseplaner, da dette bør aftales mellem lærestaben og skolens daglige ledelse.

  Administrationens bemærkninger – det fremgår af folkeskolelovens § 44 stk. 8, at skolebestyrelsen udarbejder forslag til Kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner. Administrationen tilslutter sig derfor St. Magleby skolebestyrelses bemærkning, og har tilføjet dette i skolestyrelsesvedtægten.

  Andre bemærkninger fra skolebestyrelserne:

  Nordstrandskolens skolebestyrelse har tre bemærkninger af redaktionel karakter, som administrationen har tilrettet.

  Dragør skoles skolebestyrelse påpeger, at det de flydende skoledistrikter er en udfordring og ønsker processen omkring skoleindskrivning tilpasset.

  Vedlagt sagen er de tre skolebestyrelsers høringssvar, samt den nuværende styrelsesvedtægt, udkastet til ny styrelsesvedtægt der blev sendt i høring og udkast til ny styrelsesvedtægt med rettelser efter høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 18. januar 2021

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 12
  SFO - mål og indholdsbeskrivelser tilbage fra høring
  Sagsid.: 14/42

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler mål og indholdsbeskrivelser for SFO’erne i Dragør. Mål og indholdsbeskrivelserne har nu været i høring hos skolebestyrelserne og udvalget skal tage stilling til sagen. På mødet deltager de tre SFO ledere. De vil orientere om SFOernes arbejde med SFO mål og indholdsbeskrivelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender SFO mål og indholdsbeskrivelser med de foreslåede ændringer/tilføjelser.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 18-01-2021

  Anbefales overfor KB.

  -          med tilføjelsen: Der etableres som udgangspunkt ikke faste lektiecafeer, der yder specifik lektiestøtte. Dette skal ses i sammenhæng med, at skolerne i Dragør Kommune tilstræber, at der som udgangspunkt ikke gives lektier for i indskolingen

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Anbefaling fra SU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede den 8. oktober 2020 at sende mål og indholdsbeskrivelser for SFO’erne i høring hos skolebestyrelserne på Dragør Skole, Nordstrandskolen og St. Maglebyskole. Administrationen har modtaget høringssvar fra de tre skolebestyrelser, som alle bakker op om Mål og indholdsbeskrivelserne. De har forslået enkelte justeringer, som vil blive udfoldet i nedenstående opsummering af skolebestyrelsernes høringssvar. Disse vil være vedlagt denne sag som bilag i deres fulde længde.

  Høringssvar St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen på St. Maglebyskole har følgende bemærkninger til udkastet til SFO mål og indholdsbeskrivelser

  Skolebestyrelsen beskriver, at SFOerne er vigtige institutioner i forhold til skolen, da børnene her bliver en del og udvikler sig i et fællesskab og kan lære nyt. Der bakkes op om de syv pædagogiske indsatsområder og at det er vigtigt at dette arbejde prioriteres i Dragør Kommune.

  Skolebestyrelsen bakker op om at tilføje tidsrummet som m SFO mål og indholdsplaner gælder. Skolebestyrelsen finder administrationens forslag passende, således at dokument gælder til og med skoleåret 2022-2023.

  Skolebestyrelsen ser gerne at der tilføjes et afsnit om Gaming på elektroniske medier, da det er en stor del af mange børns hverdag.

  Skolebestyrelsen savner et afsnit, der beskriver hvordan lektiehjælp håndteres i

  SFO´erne.

  Høringssvar Dragør Skole

  Skolebestyrelsen på Dragør skole har følgende bemærkninger til udkastet til SFO mål og indholdsbeskrivelser:  

    

  Skolebestyrelsen ønsker en tydelig slutdato tilføjet og bakker op om administrationens forslag for gældende periode, som lyder ti log med skoleåret 2022/23. 

    

  Skolebestyrelsen hæfter sig ved pointen om, at indskolingen i Dragør Kommune i udgangspunktet er lektiefri, og at det derfor giver god mening, at lektiestøtte ikke skal etableres som faste lektiecafeer, der yder specifik lektiestøtte. Skolebestyrelsen på Dragør mener at Læringsmiljø (lektiestøtte) er et relevant afsnit at tilføje.

      

  Skolebestyrelsen ønsker, at der i bilag 4,2 tilføjes en værdi om at være med til at stimulere læselysten.   

    

  Det fremhæves desuden, at de to elever i skolebestyrelsen begge påpegede, at selvom det kan være rart med voksenstyrede aktiviteter, så er det også rart bare at lege, når man har fri fra skole.  

    
  Skolebestyrelsen tilslutter sig en yderligere tilføjelse om gaming i SFO i SFO Mål og indholdsplaner.

  Høringssvar Nordstrandskolen

  Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen har følgende bemærkninger til udkastet til SFO mål og indholdsbeskrivelser.

  Skolebestyrelsen støtter forslaget om, at SFO Mål og indholdsbeskrivelserne træder i kraft nu og er gældende til og med skoleåret 2022 – 2023.

  Bestyrelsen har drøftet fordele og ulemper for en fysisk lektiecafe på SFO’en og er ikke stemt for, at der skal være et værksted, hvor børnene kan lave lektier i SFO tiden. Skolebestyrelsen har et gældende lektieprincip som ikke understøtter en fysisk lektiecafe.

  Bestyrelsen ønsker ikke, at mobiltelefoner anvendes i SFO’tiden. Hvis disse skal bruges bør det være til visse aktiviteter med et pædagogisk sigte for øje. De er åbne for at se på om coding kunne være en del af de læringsaktiviteter vi i fremtiden skal tilbyde børnene inden for digital dannelse. De tager i deres høringsvar ikke direkte stilling til om der bør være et afsnit vedr. gaming.

  Administrationens bemærkninger

  I alle tre høringsvar er der givet tilsagn om at angive en tydelig slutdato til SFO mål og indholdsplanerne. Det fremgår nu at SFO mål og indholdsplanerne er gældende til og med skoleåret 2022/23.

  De tre høringsvar stiller sig forskelligt i forhold til at tilføje et afsnit vedr. Lektiestøtte/ hjælp. Derfor har administrationen ikke valgt at tilføje et afsnit om dette. Skolebestyrelserne har selv mulighed for at udarbejde et gældende princip for deres skole herom.

  De tre høringsvar stiller sig forskelligt i forhold om der skal tilføjes et afsnit om gaming.  Derfor har administrationen valgt, at tilføje en sætning vedr. dette i afsnittet omhandlende digital dannelse. Skolebestyrelserne vil have mulighed for at udarbejde nye eller udfolde gældende principper på deres skoler vedr. gaming i SFO tiden, yderligere.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40 stk. 4.

  Bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens fritidsordninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tilbage fra høring i skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen Bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 18. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 13
  Pulje fra UVM til fastholdelse af SOSU-elever
  Sagsid.: 20/4647

  RESUMÉ:

  I Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder fra 28. maj 2020 er der afsat 23 mio. kr. til en pulje til en særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne. Formålet med puljen er at medvirke til at fastholde elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprog-, kultur- og læringsstøtte. Dragør Kommune er blevet tildelt et tilskud på 351.000 kr. Tilskuddet skal bruges i perioden 8. december 2020 til 21. december 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2021 (+/-) på 351.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget til fastholdelse af SOSU-elever med fokus på sprog-, kultur- og læringsstøtte.

  Bevillingen anvendes til en ressourceperson (fx en mentor), der i dagligdagen understøtter og styrker elevernes uddannelsesforløb på Enggården og i Hjemmeplejen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i 2019 en task force, der fik til opgave at drøfte rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere, samt hvordan flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid, hvordan sygefravær nedbringes, og hvordan medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt. I rapporten ”Veje til flere hænder – Task Force om social- og sundhedsmedarbejdere” fra maj 2020 anbefaler task forcen blandt andet, at indsatsen over for elever med særlige behov understøttes yderligere på tværs af myndigheder fx i form af sprog-, kultur- og læringsstøtte før og under praktikken.

  I forlængelse af det, er der i ”Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)” fra 28. maj 2020 afsat 30 mio. kr. til initiativer rettet mod det offentlige arbejdsmarked, hvoraf 23 mio. kr. er blevet anvendt til en pulje til fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte.

  Børne- og Undervisningsministeriet har fordelt de 23 mio. kr. på baggrund af en fordelingsnøgle til de kommuner, hvor andelen af SOSU-elever med udenlandsk herkomst overstiger 35 procent. Tilskuddet er blevet fordelt relativt efter antallet af elever med udenlandsk herkomst ansat efter 1. januar 2020 (optællingsperioden var fra 1. januar 2020 til 30. september 2020). Dragør Kommune er blevet tildelt 351.000 kr.

  8. december 2020 modtag administrationen en henvendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet om tildeling af midlerne til Dragør Kommune. For at modtage midlerne skulle Dragør Kommune senest kl. 13.00, 14. december 2020 tilkendegive, om kommunen ønskede midlerne. Administrationen har derfor allerede givet tilsagn til Børne- og Undervisningsministeriet med forbehold for politisk godkendelse.

  Tilskuddet skal anvendes til direkte udgifter til understøttende indsatser, som er målrettet elever med særlige behov for en fastholdende indsats. Eleverne skal være ansat efter 1. januar 2020. Tilskuddet kan fx anvendes til frikøb af personale til indsatserne, midlertidige ansættelser og udgifter til køb af ekspertydelser og undervisningsforløb. Tilskuddet må ikke anvendes til anskaffelse af udstyr, fx pc’er eller tablets.

  I Dragør Kommune er det 1/5 af de nyansatte elever med udenlandsk baggrund, som stopper på uddannelsen igen under deres praktikforløb i Dragør Kommune jf. tabel 1. nedenfor.

  Samlet antal nyansatte SOSU-elever

  Heraf med udenlandsk baggrund

  Samlet antal SOSU-elever som er stoppet af de nyansatte

  Heraf med udenlandsk baggrund

  2018

  15

  13

  4

  4

  2019

  15

  7

  1

  1

  2020

  22

  20

  3

  3

  I alt

  52

  40

  8

  8

  Tabel 1. Opgørelse over nyansættelser og frafald af SOSU-elever i Dragør Kommune 2018 - 14. december 2020. Opgørelsen er lavet på baggrund af en manuel optælling af elevlisterne. I 2020 er to af de elever, som er stoppet på SSA-uddannelsen startet på SSH-uddannelsen, de optræder derfor to gange.

  På baggrund af samtaler med de elever, som er stoppet, vurderer uddannelseskonsulenten i Sundhed og Omsorg, at frafaldet primært skyldes 1) sproglige vanskeligheder i form af fx manglende ordforråd og svært forståelig udtale hvilket bevirker, at information går tabt både fra og til eleverne og 2) kulturelle barrierer, hvor fx ironi bliver misforstået eller hvor eleven ikke vil spørge ind til en opgave for ikke at tabe ansigt. 

  På den baggrund planlægger Sundhed og Omsorg at bruge puljemidlerne til at rekruttere en ressourceperson i en tidsbegrænset ansættelse, som kan støtte og undervise både praktikvejlederne og eleverne i fx sproglig formåen og spørgeteknikker. Herudover planlægger Sundhed og Omsorg i begrænset omfang at opkvalificere de eksisterende praktikvejledere via fx AMU-kurser. Uddannelseskonsulenten i Sundhed og Omsorg indgår i en samarbejdsgruppe med uddannelseskonsulenter fra de øvrige kommuner i Region Hovedstaden, som har aftalt løbende af udveksle erfaring om en hensigtsmæssig brug af midlerne. 

  Senest 31. marts 2022 skal Dragør Kommune sende en slutrapport til Børne- og Undervisningsministeriet om brug af midlerne. Administrationen vil orientere Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget om dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udmøntningen af midler til kommunerne sker som en forudbetaling til kommunes NemKonto. Der skal dermed gives en budgetneutrale tillægsbevilling i 2021 på (+/-) 351.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2021.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 14
  Borgerinvolvering vedrørende ansøgningsprocessen til at blive UNESCO-SITE
  Sagsid.: 20/3754

  RESUMÉ:

  I denne sag skal Økonomiudvalget forholde sig til ramme, materiale og spørgsmål i forhold til borgerinvolvering vedrørende ansøgningsprocessen til at blive UNESCO-site. Økonomiudvalget skal ligeledes vedtage tidsperiode for høring, samt forholde sig til afsættelse af midler til kategorisering af svar indkommet som følge af borgerinvolveringen.

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller,

  1. at Økonomiudvalget vedtager ramme for borgerinvolvering,
    
  2. at Økonomiudvalget vedtager materialet for borgerinvolvering som angivet i bilag 1-3,
    
  3. at Økonomiudvalget vedtager den foreslåede spørgeramme,
    
  4. at Økonomiudvalget afsætter 100.000 fra Kultur- og fritidspuljen til kategorisering og analyser af svar,
    
  5. at Økonomiudvalget igangsætter involveringsperioden fra mandag d. 8. februar til søndag d. 7. marts inkl.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

  Ad 1-5

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Ændringsforslag fra C:

  C gr. forslår at et fortsat arbejde med en Unesco ansøgning stoppes.

  For stemte:   3 (C)

  Imod stemte: 12 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme: 

  Faldet.

  Ændringsforslag fra borgmesteren til administrationens indstilling ad 2:

  Materialet for borgerinvolvering består af:

  • Følgeskrivelse
  • Afsnittet om mål og initiativer fra Forvaltningsplan B
  • Udsagn fra andre danske verdensarvssteder
  • Reviderer kort over udpegningsområde og bufferzone

  For stemte:   12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:   3 (C)

  Undlod at stemme:   

  Godkendt.

  Anbefaling fra ØU ad 1, 3, 4 og 5:

  For stemte:   12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:   3 (C)

  Undlod at stemme:   

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede d. 19. november 2020, at det er nødvendigt at afsætte mere tid til at drøfte muligheden for at færdiggøre ansøgningen, som Slots- og Kulturstyrelsen efterfølgende kan sende til UNESCO om at blive verdensarvssted. Kommunalbestyrelsen tilkendegav i den forbindelse, at den ønsker en belysning af:

    

  1. Den økonomiske betydning for Dragør kommune
  2. Omfanget af den forventede stigning i antallet af turister, samt en vurdering af turismens betydning for såvel borgere som virksomheder
  3. Betydningen for infrastruktur og trafikale forhold

  På bagrund af ovenstående beslutning i Kommunalbestyrelsen, vedtog Økonomiudvalget d. 10. december 2020 en procesplan, som leder frem til, at Kommunalbestyrelsen d. 22. april 2021 træffer beslutning om hvorvidt Dragør Kommune skal fastholde sit kandidatur til at blive UNESCO-site.

  Af procesplanen fremgår det, at der i januar og februar 2021 skal forberedes og gennemføres en borgerinvolvering. Administrationen har udarbejdet følgende oplæg til borgerinvolvering. Oplægget tager udgangspunkt i, at det grundet Corona-restriktioner ikke er muligt at samle større forsamlinger til møder. Borgerinvolveringen foregår derfor i stedet virtuelt.

  Ramme - borgerinvolvering

  Hvis Dragørs gamle by og havn bliver UNESCO-site, så vil det, omend på forskellige måder, have indflydelse på hele Dragør Kommune. Det anbefales derfor, at gennemføre en bred borgerinvolvering.

  Den brede involvering foreslås gennemført ved at sende materiale og spørgsmål til alle foreninger i Dragør Kommune med opfordring til at få medlemmerne til også at give deres mening til kende.

  Ved at sende til alle foreninger (grundejerforeninger, boligforeninger, folkeoplysende foreninger m.fl.), så kan repræsentanter for alle borgere i Dragør Kommune give deres mening til kende. De vil endvidere, i de forskellige bestyrelser, have mulighed for at drøfte oplægget med hinanden. Og endvidere lægges der op til, at foreningerne opfordrer deres medlemmer til at give deres mening til kende efter de anvisninger, foreningen tilsendes.

  Derudover vil alle borgere få mulighed for virtuelt at deltage i et on-line informationsmøde, på hvilket der vil være et link til også at give sin mening til kende. Der vil for alle svar, uanset om svaret kommer fra en borger eller forening, blive promptet for afsenderadresse på vejniveau på meningstilkendegivelsen for derigennem også at kunne opretholde et særskilt fokus på borgerne i udpegningsområdet. Der vil således være tre kategoriseringer af svar i den færdige analyse og dataoplysning, nemlig svar og holdninger fra nomineringsområdet, fra bufferzonerne og fra resten af kommunen.

  Materiale - borgerinvolvering

  Administrationen vurderer, at følgende skal indgå i det materiale som skal understøtte borgerne i at kunne forholde sig spørgsmålet vedrørende UNESCO-site.

  a)     Notat hvor de øvrige UNESCO-sites i Danmark redegør for deres oplevelser med at være site. Notatet bygger på svar fra medarbejdere/ledere fra de forskellige sites. (Bilag 1)

  b)     To forskellige udgaver af afsnit fra Forvaltningsplanen – det afsnit som vedrører målsætninger og handlinger inden for henholdsvis: bevaringsområdet, turisme, kystbeskyttelse og infrastruktur. (Bilag2)

  1. Den ene udgave er identisk med den udgave, som blev fremlagt i Kommunalbestyrelsen d. 19. november 2020, og som administrationen vurderer vil medføre en driftsmerudgift 1.650.000 kr.
  2. Den anden udgave er en reduceret udgave (minimumsscenarie), hvor en udnævnelse til UNESCO-site alene medfører, at det nuværende forvaltningsniveau kan fastholdes svarende til at behandling af konsekvensvurderinger i bufferzonen, hvor ansøgninger om ændringer, udvidelser m.v. skal vurderes i forhold til UNESCO udpegningsgrundlaget svarende til et øget ressourcetræk på et halvt årsværk (ca. 300 tkr.). Der udover skal der fortsat afsættes 100.000 kr. til at varetage dele af en site-managerfunktion.

  c)      Kort over udpegningsområde (Den gamle by og den gamle havn) og over bufferzone. Kortet definerer de områder, hvor det at være UNESCO-site er definerende i forhold til ændringer og udvikling. (Bilag3). Der vil også være henvisning til dagsordenen i Kommunalbestyrelsen den 19. november 2019, hvor nomineringsansøgningen forefindes som bilag.

  Materialet vil blive ledsaget af en brugervejledning. Se også: https://slks.dk/omraader/kulturarv/verdensarv/verdensarv-i-danmark/

  Spørgeramme - borgerinvolvering

  Administrationen foreslår, at borgerne bliver stillet nedenstående spørgsmål:

  1. Hvilke fordele og ulemper for Dragør kommune kan du/I se ved at blive udnævnt til UNESCO verdensarvssted?

  Spørgsmålet kan besvares ved at tilgå et link, der etableres på kommunens hjemmeside. Ved at klikke på linket kommer foreningen eller borgeren ind på et site, hvor man kan svare med tilkendegivelser om hhv. fordele og ulemper. Fra dette site kan der efterfølgende opsamles og analyseres kvalitativt på de tilkendegivelser, der indtastet.

  For at samle op på svarene, foreslås det at afsætte 100.000 kr. til at virksomheden Backscatter kan foretage en analyse og kategorisering af borgernes holdninger. Dette er en kategorisering, som viser hvad borgerne er mest optagede af i spørgsmålet om at blive UNESCO-site. 

  Tidsplan:

  • Foreningshøringen foregår fra mandag d. 8. februar til søndag 7. marts 2021.
  • Selve linket til besvarelse er således åbent til og med søndag d. 7. marts, og dataopsamlingen er færdig mandag d. 8. marts, hvorefter analysearbejdet påbegyndes.
  • Borgermødet foregår i første uge i marts, fredag d. 5. marts kl. 14:30-15.
  • Det endelige analyseresultat behandles sammen med den endelige UNESCO-ansøgnings færdiggørelse efterfølgende på ØU onsdag d. 14 april og KB torsdag d. 22. april 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 15
  Engvejsarealet - revideret tids-og prcesplan samt bevilling og frigivelse
  Sagsid.: 20/1727

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 17. december 2021, at forvaltningen skal fremlægge en tilpasset handlingsplan for boligudvikling på Engvej, herunder at de foreslåede udflugter for kommunalbestyrelsen reduceres, at der gennemføres en borgerinddragende proces, og at et eventuelt udbud igangsættes i 2021.

  I nærværende sag præsenteres et forslag til tidsplaner for processen, og derudover skal der tages stilling til rammerne for udarbejdelse af materiale for en foroffentlighedsfase.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det besluttes at godkende tidsplanen jf. bilag 1,
  1. at det besluttes,
  1. Hvor stort et areal ønskes bebygget.
  1. Hvor på Engvejsarealet ønskes boliger placeret boliger.
  1. Hvor mange boliger ønskes etableret.
  1. om der skal disponeres med anden bebyggelse, natur, parkareal, tennisbaner m.v. på arealet, som skal indgå i denne proces.
  1. at der gives en bevilling på 450.000 Kr. og at beløbet samtidig frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

  Ændringsforslag fra A til ad 1:

  A foreslår at tidsplanen tilpasses med ekstraordinære udvalgsmøder/KB-møder for at gøre processen hurtigere.

  For stemte  5 (A+O+T)

  Imod stemte  1 (C)

  Undlod at stemme 1 (V)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2a.

  Forslag fra AOTV:

  Mellem 3000-6000 m2. AOTV ønsker arealdisponeringsforslag på hhv. 3000, 4500, 6000 m2.

  For stemte  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  1 (C)

  Undlod at stemme

  Anbefales over for KB.

  Ad 2b.

  Forslag fra AOTV:

  På areal 1 sydvestlige ende.

  For stemte  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  1 (C)

  Undlod at stemme

  Anbefales over for KB.

  Ad 2c.

  Forslag fra AOTV:

  Mellem 24-48 boliger alt afhængig af det vedtagne arealdisponeringsforslag.

  For stemte  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  1 (C)

  Undlod at stemme

  Anbefales over for KB.

  Ad 2d.

  Forslag fra AOTV:

  Der ønskes at det resterende areal 1 bliver disponeret til aktivitetspark til brug for både borgere, klubber og foreninger. AOTV ser gerne en blanding af aktivitetsmuligheder for både den organiserede og den uorganiserede fritidsaktivitet.

  For stemte  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  1 (C)

  Undlod at stemme

  Anbefales over for KB.

  Ad 3

  For stemte  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  1 (C)

  Undlod at stemme

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Anbefaling fra ØU ad 1:

  For stemte:  9 (A+O+T)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme: 3 (V)

  Godkendt.

  Anbefaling fra ØU ad 2a til 2d og ad 3.

  For stemte:  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med henblik på at gennemføre en borgerinddragelsesproces og udarbejde en folder indeholdende tegningsmateriale samt beskrivelse af Kommunalbestyrelsens ønsker til anvendelse af Engvejsarealet. Til brug herfor, skal der tages stilling til de overordnede rammer for et eventuelt byggeri. Det vil sige spørgsmål om placering, omfang, og om der skal planlægges med etablering af andre anlæg på arealet. Det vil være grundlaget for at udarbejde materialet, som udgør rammen for borgerinddragelsen i en foroffentlighedsfase.

  Herefter lægges der op til behandling af høringsmateriale, at gennemføre en trafikanalyse og en byplanfaglig vurdering (stedsanalyse), der beskriver de eksisterende planmæssige rammer for at udnytte arealet.

  Det er en meget stram tidsplan, som ikke levner rum til uforudsete hændelser. Det kan alternativt overvejes at vælge et andet scenarie, hvor der tages udgangspunkt i, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplantillæg på baggrund af et detajlprojekt, som danner grundlaget for høring af det konkrete projekt, der er tilvejebragt på baggrund af høringsresultatet og supplerende analyser. Herefter gennemføres udbudsproces m.v.

  En sådan proces vil skabe grundlag for en grundig forberedelse og inddragelse af borgerne på grundlag af et detailprojekt, men vil udskyde tidspunktet for udbud til foråret 2022.

  Tidsplanen vil medføre, at arbejdet med kommuneplanen eller lokalplaner udskydes. Justeret tidsplan for planarbejdet forelægges senere.

  LOVE/REGLER:

  Planloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til udarbejdelse af trafikanalyse, byplanfaglig vurdering og arkitekt dækkes ved at reducere bevillingen til andre projekter på anlægsområdet med 450.000 Kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 21. januar 2021

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021

  Bilag

 • 16
  Overgang til centerstruktur
  Sagsid.: 21/158

  RESUMÉ:

  I denne sag skal Økonomiudvalget forholde sig til forslag om vi i Dragør Kommune skal overgå til en centerstruktur. Forslaget vil ikke medføre andre ændringer end navneændringer. Navneændringer foreslås, for at understøtte målsætningen om, at organisationen skal udvikle evnen til at udarbejde helhedsorienterede og sammenhængende ydelser til borgere, foreninger og virksomheder.

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller, at Dragør Kommune overgår til en centerstruktur den 1. februar 2021.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den kommunale organisation udfordres i stigende grad af omverdenens forventninger til sammenhæng og helhed i sagsbehandlingen. Folketinget vedtager flere tværgående reformer, som kommunerne skal implementere – ofte med kort varsel. Fælles for disse reformer er, at den kommunale organisation betragtes som sammenhængende uden interne skel. Denne udvikling forventes at fortsætte, og det kræver, at den kommunale organisation i endnu højere grad evner at arbejde og tænke tværgående.

  Et flertal af organisationens opgaver løses på fin vis monofagligt. Men for at løse de komplekse opgaver på tilfredsstillende vis, så kræver en tværfaglig tilgang. Skal vi fx lykkes med, at bryde social arv, og få familier i sårbare positioner til at fungere bedre, så kræver det tværfagligt samarbejde. Tilsvarende kræver arbejdet med at indfri såvel den politiske vision som politikkerne, at det tværfaglige arbejde intensiveres.

  I organisationen har vi allerede mange gode erfaringer med tværfagligt samarbejde, men i de løbende bestræbelser på at skabe ydelser med helhed og sammenhæng, så vurderes det nødvendigt både at sætte en retning og en ramme med netop dette fokus.

  Retning

  I Dragør Kommune har vi sat en retning med det fokus at udvikle tværfagligt samarbejde. Vi er på vej med at implementere denne tilgang i organisationen, og i 2021 vil vi arbejde med følgende konkrete tiltag:

  • Organisatorisk pejlemærke

  I 2020 har vi igangsat drøftelser i organisationen, både med medarbejdere og ledere, i forhold til hvilken organisation vi skal være, for at vi bl.a. i højere grad kan levere ydelser til borgere m.fl. med helhed og sammenhæng. Arbejdet leder frem til, at vi har et organisatorisk pejlemærke, som vi, i vores opgaveløsning, skal stile efter at efterleve.

  Arbejdet færdiggøres i 2021, og efterfølges af en udarbejdelse af konkrete udsagn om hvad der er god medarbejder- og lederadfærd, når der skal arbejdes med at indfri de mål som det organisatoriske pejlemærke indeholder. MED-systemet og lederne involveres i dette arbejde. Det vil fremover være en central del af både medarbejderes og lederes udviklingssamtaler, at drøfte hvordan der arbejdes med ovennævnte udsagn for god adfærd.

  • Rykke fokus fra indsatser til effekter af indsatser

  For at vurdere kvaliteten af vores indsatser, og for løbende at kunne justere og udvikle dem, så vil vi rykke fokus fra indsatser og hen til effekterne af disse. Dette betyder også, at vi vil være i dialog med borgerne om hvordan de oplever, og profiterer af, de indsatser, som vi foretager. I dialogen vil vi have et særligt fokus på, om vi ved hjælp af tværfagligt samarbejde, kan skabe mere helhed i ydelserne til dem.

  • Etablering af konsulentnetværk

  For at skabe større viden om hvad der arbejdes med i organisationen på tværs af enheder og fagområder, så etablerer vi i 2021 et konsulentnetværk bestående af ca. 10 konsulenter fra hele organisationen. Udover at anvende den større viden til at få overblik over hvor der er potentialer til at skabe større helhed og sammenhæng i vores ydelser, så skal netværket også anvendes til, at konsulenterne kan erhverve sig fællesorganisatoriske redskaber, når vi skal arbejde med større projekter på tværs i organisationen.

  • Nyt politikkoncept

  I 2020 har vi været i proces med at udarbejde nyt politikkoncept. Konceptet, som skal være i drift i 2022, har som sit overordnede målsætning, at vi skal anvende politikkerne som vores bærende styringsdokumenter til at gøre en positiv forskel for borgerne. Men konceptet indeholder også en række elementer, som understøtter det tværfaglige samarbejde. Således får alle politikker samme opbygning, og der arbejdes med dem i et fælles årshjul. Det fælles årshjul medfører bl.a., at medarbejdere og ledere på tværs af faggrupper mødes, for at drøfte hvordan de sammen kan bidrage med indsatser til at indfri de politisk valgte mål.   

  • Ledelseskompetenceudviklingsforløb

  I 2021 igangsættes et fælles ledelseskompetenceudviklingsforløb for alle ledere i Dragør Kommune. Fremover vil vi i højere grad prioritere fælles ledelsesudvikling frem for individuelle ledelsesforløb. Dette skyldes, at forskning viser, at hvis man skal skabe forandring og udvikling i en organisation af Dragørs størrelse, så kræver det et fælles fokus og en fælles vidensplatform.

  Vi iværksætter udviklingsforløbet for ledere, fordi de, i kraft af deres tildelte beslutningskompetence, er nøglepersoner, når det skal skabes og implementeres forandringer. De skal således være fremmeste ambassadører i forhold til at fange muligheder for at skabe yderligere helhed og sammenhæng i vores ydelser. Udviklingsforløbet vil indeholde en vekselvirkning af teoretisk input, ledelsesmæssige redskaber og konkrete ledelsesmæssige handlinger. I ledernes årlige udviklingssamtale vil der blive fulgt op på i hvilken grad de er lykkes med at sætte en tværfaglig dagsorden – bl.a. ved brug af den nye teoretiske viden.

  Rammer

  I 2020 har Økonomiudvalget taget beslutninger, der understøtter tværfaglig opgaveløsning. Således understøtter nedlæggelsen af Afdelingen for Borger og Social, at der skabes bedre rammer for, at der kan skabes helhed og sammenhæng. Fx er alle opgaver vedrørende børn som er i udsatte positioner nu samlet i Afdelingen for Børn, Skole og Kultur.

  Men i direktionen vurderer vi, at der er behov for præcisering af rammer, for at forbedre mulighederne for tværfagligt samarbejde. Der er ikke tale om konkrete organisationsændringer, men om at ændre betegnelser, for at signalere, at vi vil være en organisation som tilstræber helhed og sammenhæng. Direktionen anbefaler derfor, at vi i Dragør Kommune fremover organiseres efter en centerstruktur. 

  Centerstruktur

  I dag er vi i Dragør Kommune organiseret ud fra en forvaltningsstruktur. Denne struktur har fokus på at etablere en organisering, som gør det enkelt og muligt at løse opgaver monofagligt. Den tager i mindre grad, i sit udgangspunkt, højde for opgaver som løses tværfagligt eller i fællesskab med borgere. Ved at overgå til en centerstruktur sendes der et signal om, at vi gerne vil være en organisation, som også prioriterer at løse med opgaver på tværs af fagligheder og sammen med borgerne.

  Ideen med centerstrukturen er, at organisationen betragtes som én samlet forvaltning, der refererer til én fælles direktion – en enhedsdirektion. Imidlertid er det af praktiske grunde nødvendigt, at direktionsmedlemmerne indbyrdes fordeler opgaverne med referencer til de enkelte centre og sekretæropgaverne i forhold til de stående udvalg. For at understøtte enhedsdirektionstanken valgte direktionen i 2020, at sidde i et kontorfællesskab. Erfaringerne med dette er, at dette giver rigtig gode rammer for at videndele, og for at drøfte organisatoriske udfordringer. En overgang til en centerstruktur vil derfor i højere grad være at formalisere en praksis, end at skabe en stor forandring.

  Det bærende princip i en centerstruktur er, at det enkelte center skal kunne overskues ledelsesmæssigt, og der skal være en sammensætning af opgaver, som både gør det muligt opbygge faglige miljøer med høj faglighed, og at opbygge tværfaglige miljøer, hvor der kan skabes helhed og sammenhæng i opgaveløsningen. Imidlertid skal det enkelte center ikke have så stor en opgavevolumen, at det kan løse alle opgaver selv, idet der dermed er en risiko for, at det lukker sig om sig selv, og bliver en ø i organisationen.

  Det er direktionens vurdering, at de enkelte afdelingers opgavevolumen, efter organisationsændringen i 2020, er passende i forhold til at kunne agere som et center i en centerstruktur. Derfor anbefales det ikke, at lave yderligere organisationsændringer, men i stedet at ændre betegnelse fra afdeling til center. Denne ændring vil også væsentligt bedre favne den opgavekompleksitet som afdelingerne har fået efter organisationsændringen i 2020. Ved overgang til centerstruktur, så vil afdelingerne ændre navn som angivet nedenfor. Se også vedlagte organisationsdiagram (Bilag 1).

  Afdeling

  Center

  Afdeling for Børn, Skole og Kultur

  Center for Børn, Skole og Kultur

  Afdeling for Sundhed og Omsorg

  Center for sundhed, pleje og rehabilitering

  Afdeling for Plan og Teknik

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Afdeling for Borgmestersekretariat og Personale

  Center for Politik, Service og Social

  Centerchefer

  De nuværende afdelingschefers, og den nuværende stabschefs, stillingsbetegnelser vil tilsvarende ændre sig, således at vi fremover vil have følgende fire centerchefer i Dragør Kommune:

  • Centerchef for Børn, Skole og Kultur
  • Centerchef for sundhed, pleje og rehabilitering
  • Centerchef for Plan og Teknik
  • Centerchef for Politik, Service og Social

  Der vil fortsat være en klar forventning om, at centercheferne har en faglig og administrativ indsigt i de områder, som de leder. Men derudover, så vil de, sammen med direktionen, udgøre kommunens administrative strategiske ledelse. De vil således blive inddraget i strategiske drøftelser, som omhandler den samlede organisation. Dette er allerede prioriteret i 2020, men vil blive yderligere implementeret i 2021. En yderligere implementering kan fx bestå i, at en centerchef bliver projektejer af et projekt som går på tværs af organisationen, og dermed også rækker ud over centerchefens eget center.

  Mange kommuner organiserer sig allerede ud fra en centerstruktur, og centerchefstillingsbetegnelsen er derfor alment kendt. Derfor er det forventningen, at det vil også gøre en positiv forskel i forhold til rekruttering på chefniveau, at vi kan indføre denne stillingsbetegnelse i Dragør Kommune.

  I Dragør Kommune har vi, som følge af organisationsændring i 2020, to ledere som refererer direkte til direktører. Det drejer sig om Jan Jansen, som refererer til Asger Villemoes, og om Bjarne Jensen, som refererer til Henrik Harder. Som følge af overgangen til centerstruktur, og for at markere deres reference til direktører, så vil de fremover have titlerne It-chef og Økonomichef. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Efter behandling i Økonomiudvalget den 21. januar 2021 er følgende blevet tilføjet:

  HMU var enige i, at det kunne give god mening for Dragør Kommune, at overgå til en centerstruktur.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 17
  Procedure for arrangementsansøgninger til jubilæumsåret
  Sagsid.: 20/4026

  RESUMÉ:

  I anledning af 500-års jubilæet i 2021 for hollændernes ankomst til Store Magleby, er BFKU mundtligt orienteret om, at forvaltningen går i gang med at spørge foreninger med flere, om de har mulighed for at byde ind med et arrangement, der kan komme på arrangementsplakaten. Meddelelsen her viser den blanket, der bruges til formålet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager orienteringen til efterretning,
  1. at de 250.000 kr. afsat til arrangementer lægges under BSK på sektor 4 og fordeles med 100.000 kr. til kultur-, skole- og dagtilbudsområdet og 150.000 kr. til fritidsområdet,
  1. at områdernes aktører søger om støtte til arrangementer jf. beskrivelsen i sagen,
  1. at fritidsområdets aktører kan søger efter de samme kriterier, der gælder for Kultur- og eventpuljen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2021

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3

  Anbefales over for ØU/KB – med bemærkning om, at det også gerne må indeholde initiativer ift. hollænderbøndernes historie.

  Ad 4

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2021 er det 500 år siden, at Christian II og hollandske indvandrere indgik en aftale, hvor 184 hollandske bønder fik brugs- og ejendomsret til hele Amager og Saltholm. Dateringen skyldes et kongeligt privilegiebrev fra 1521.

  I den anledning inviterer Dragør kommune såvel det danske som det hollandske kongehus til at være med til at fejre 500-års-jubilæet den 3. juni 2021. Ud over det mulige royale besøg 3. juni, der pt ikke kan garanteres på grund af Covid-19 situationen, er det meningen at der løbende skal være arrangementer ved foreninger o.lgn. i sommerhalvåret med hollandsk henvisning. De arrangementer kan man søge om støtte til at afholde.

  De samme kriterier, der rammesætter Kultur- og eventpuljen, er taget i brug for at afgrænse de ansøgninger, der kan komme. Kriterierne er, at tilbuddet skal være åbent for alle, det skal foregå i Dragør kommune, og at det ikke må være et kommercielt arrangement. Ansøgningerne fra borgere og foreninger skal dog også kunne henføres under en ”orange paraply” – altså have et hollandsk islæt – for at kunne komme i betragtning.

  Kommunalbestyrelsen har ud over et beløb til selve det royale besøg også afsat 250.000 kr. til forskellige arrangementer i jubilæumsåret eller som supplementsmidler på selve jubilæumsdagen den 3. juni 2021. Det er hensigten, at langt de fleste af disse midler skal bruges til arrangementer af forskellig karakter i løbet af jubilæumsåret, og det skal der gives mulighed for at søge, hvilket sker via den i bilaget viste blanket, der gøres opmærksom på gennem avisannonce.

  Udvalget vil bliver forelagt alle indkomne ansøgninger til bedømmelse og udvælgelse, og vil således også løbende godkende arrangementsplakaten for 2021.

  Der er i budgetaftalen 2020-2023 og 2021-2024 tilsammen afsat ca. 750.000 kr. til at understøtte jubilæet. Beløbet er delt i to dele, hvor den ene del på ca. 500.000 kr. er reserveret til det royale besøg fra de to kongehuse den 3. juni 2021, og beløbet er således også allerede hensat under Borgmestersekretariatet.

  Det indstilles, at de resterende 250.000 kr. flyttes fra Økonomiafdelingen til BSK på sektor 4 under kultur- og fritidsområdet for at kunne bruges til arrangementer således, at der er 100.000 kr. som kultur-, skole- og dagtilbudsområdet kan søge administrationen om støtte til deres begivenheder fra, og at de resterende 150.000 kr. kan søges af fritidsområdet, dvs. foreninger mm. efter de kriterier, der er skildret ovenfor.

  Administrationen foreslår at de 150.000 kr., som fritidsområdet kan søge, bliver forankret i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og kan søges samtidig med Kultur- og Eventpuljen (ansøgningsfrist den 1. februar og 1. maj). Kultur- og Eventpuljens budget for 2021 er i øvrigt på 165.986 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budgetaftalen 2020-2023 og 2021-2024 tilsammen afsat ca. 750.000 kr. til at understøtte jubilæet fordelt med ca. 500.000 kr. til det royale besøg den 3. juni 2021, og beløbet er således også hensat under Borgmestersekretariatet, og de resterende ca. 250.000 kr. foreslås lagt i BSK til fordeling til arrangementer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2021.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 18
  Ændring af styrelsesvedtægten for Dragør Kommune
  Sagsid.: 20/4588

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til ændring af styrelsesvedtægten for Dragør Kommune som konsekvens af ændring af vederlagsbekendtgørelsen.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ny styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2020

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Indenrigsministeriet har udstedt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

  Den ændrede bekendtgørelse medfører, at styrelsesvedtægten for Dragør Kommune skal ændres.

  § 19, stk. 7, om vederlæggelse af formænd for stående udvalg, viceborgmestre og Børn og Unge-udvalget har følgende ordlyd i den gældende styrelsesvedtægt af 1. november 2020:

  "Den i stk. 1-5 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette."

  I den ændrede bekendtgørelse er indsat en ny bestemmelse i § 30a, stk. 1, om ophør af vederlæggelse af andre grunde end helbredstilstand. Efter den nye bestemmelse ophører vederlæggelse allerede efter næste månedsskifte, når fraværet har varet i en uafbrudt periode på en måned og ikke tre måneder, som var gældende efter de tidligere regler.

  De tre måneder i styrelsesvedtægtens § 19, stk. 7, skal derfor erstattes med en måned.

  Det indstilles imidlertid, at bestemmelsen i § 19, stk. 7, helt ophæves, da ophørsreglerne er reguleret udtømmende i vederlagsbekendtgørelsen og gentagelse af reglerne i styrelsesvedtægten er overflødig.

  Efter vederlagsbekendtgørelsens § 7 skal det således alene besluttes i styrelses-vedtægten, om der skal ydes vederlag til formænd for stående udvalg og formanden for Børn og Unge-udvalget, hvilket er besluttet i styrelsesvedtægtens § 19, stk. 1-6. Men det følger ikke af vederlagsbekendtgørelsen, at reglerne i bekendtgørelsen om ophør af vederlæggelse skal gentages i styrelsesvedtægten.

  Med en ophævelse af bestemmelsen undgås også, at kommunalbestyrelsen på ny skal godkende konsekvensændringer af styrelsesvedtægten alene som følge af ændringer af ophørsbestemmelserne.

  Den nye styrelsesvedtægt skal behandles to gange i kommunalbestyrelsen, i december 2020 og februar 2021.

  Hvis styrelsesvedtægten godkendes, træder den i kraft den 5. februar 2021.

  Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Dragør Kommune er markeret i bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ingen bemærkninger.

  Bilag

 • 19
  Udpegninger på det konstituerende møde 2021
  Sagsid.: 20/3871

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler udpegning til bestyrelser, råd og nævn som kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde normalt udpeger repræsentanter til.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde i december 2021 udpeger repræsentanter til bestyrelser, råd og nævn tilsvarende det konstituerende møde i december 2017,
  1. at der bliver udarbejdet retningslinjer for kommunalbestyrelsesmedlemmernes tilstedeværelse i de pågældende bestyrelser, m.m.,
  1. at Dragør Kommunes kunstindkøbsgruppe nedlægges.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen behandlede i november 2016 en sag om udpegninger til bestyrelser, råd og nævn. Dengang valgte kommunalbestyrelsen at fastholde samtlige udpegninger.

  Der er en række bestyrelser, råd og nævn, som kommunalbestyrelsen enten kan eller skal udpege kommunalbestyrelsesmedlemmer eller eksterne repræsentanter til. I nogle tilfælde følger det af lovgivning eller vedtægter. I andre tilfælde er det kommunalbestyrelsen selv, der har nedsat organet og selv kan beslutte, om man vil udpege en repræsentant. I bilag 1 er der en oversigt over udpegninger til bestyrelser, råd og nævn.

  Administrationen skal anbefale, at der på det konstituerende møde i december 2021 udpeges repræsentanter til forældrebestyrelser i daginstitutioner, skolebestyrelser, bestyrelsen i ungdomsskolen, bestyrelsen for Musik- og Kulturskolen, Beboer- og pårørenderåd for Enggården, Biblioteks- og Lokalarkivrådet, Brugerrådet i Wiedergårdens Aktivitetshus, Idrætshallernes brugerråd og Institutionssamråd. Administrationen skal i forlængelse heraf foreslå, at der bliver udarbejdet retningslinjer for kommunalbestyrelsesmedlemmernes tilstedeværelse i de pågældende bestyrelser m.m.

  Der udpeges fortsat repræsentanter til Beredskabskommissionen, Dragør Bevaringsnævn, Dragør Erhverv, Bestyrelsen for Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag, Dragør Turistråd, Folkeoplysningsudvalg, Bestyrelsen for HOFOR, Bestyrelsen for ARC, KL’s delegerede, KL’s repræsentantskab, Museum Amagers Bestyrelse, Store Magleby bevaringsfond, Brugergruppe for vildtreservater indenfor Jægersborg Statsskovdistrikt, Brugerråd for skovarealerne på Amager, Grønt Råd og Kontaktgruppen for Københavns Lufthavn.

  Derudover udpeges der repræsentanter til de lovpligtige organer:

  Beboerklagenævn, Børne- og ungeudvalget, Distriktsudvalg for hjemmeværnet, Fredningsnævn, Grundlisteudvalg, Handicapråd, Hegnsynsmænd, Huslejenævn, Ekspropriations- og taksationskommissioner, Kredsråd vedrørende politiets virksomhed, vurderingsmænd (mark- og vejfredslov), Taksations, og overtaksationskommissioner, Skatte- og vurderingsankenævn, MOVIA, Valgbestyrelse for folketingsvalg, Europa-parlamentsvalg og folkeafstemninger og Valgbestyrelse ved kommunale valg.

  Derimod foreslås det, atDragør Kommunes kunstindkøbsgruppe nedlægges.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 20
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-02-2021

  Der var ingen spørgsmål.