Skip navigationen

Referat

Torsdag den 4. marts 2021 kl. 19:00

Mødested:
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Månedsopfølgning - status efter december 2020
  Sagsid.: 21/118

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab (foreløbigt regnskab) efter december 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomudvalget tager indstilling til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved budgetopfølgningen efter november blev Økonomiudvalget orienteret om et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. Medio januar har administrationen udarbejdet et forventet regnskab 2020, som samlet indikerede et forventet mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. Nedenstående og vedhæftede relaterer sig til det forventede mindreforbrug på 10 mio. kr.

  Bogføringer medio februar, primært af statsrefusioner, ændrer billedet noget. Så i skrivende stund forventer Økonomiafdelingen at regnskabet, ender med et mindreforbrug i størrelsesorden 6-7 mio. kr. Ændringen fra mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. til mindreforbrug på 6-7 mio. kr. vedrører primært på sektor 6, som forventeligt ender på merforbrug på 2-4 mio. kr. Det skal understreges, at der fortsat er tale om forventninger til 2020 og ikke et endeligt regnskab. 

  Det samlede mindreforbrug på 10 mio. kr. er 8 mio. kr. bedre end ved seneste økonomiopfølgning. Den samlede forbedring er summen af mange nedjusteringer til årets forbrug. Det samlede skøn for årets forbrug er således nedjusteret med mindre end én procent (fra 844 mio. kr. til 837 mio. kr.) og der er forbedringer på de fleste sektorer fordelt ud på en lang række enheder. Flere mindreforbrug fremkommer når foreløbige regnskabstal begynder at erstatte de rene prognoser.

  Kun på sektor 1 er der et forventet merforbrug. Da sektor 1 er brugerfinansiering, vil det udligne sig over tid.

  På landsplan ser det fortsat ud til, at den - til kommunerne - samlede ekstraordinære midtvejsregulering af overførslerne, er væsentligt større end stigningen i de realiserede udgifter i 2020. Det gælder ikke mindst i forhold til A-dagpenge. Kommunerne har modtaget 5,5 mia. i ekstraordinær midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, som dækker den forventede stigning i A-dagpenge. KL har tidligere indikeret at det var over 2 mia. kr. større end den samlede stigning. Seneste skøn fra KL er på 1,3 mia. kr. Ud fra KL’s model og det samlede skøn for kommunernes regnskab 2020, vil Dragør ved efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, skulle tilbageføre 2 mio. kr. i 2021. 

  I oktober har Økonomiafdelingen indrapporteret forventede Corona-relaterede service-merudgifter til KL. Der er opgjort samlede netto-udgifter på 9,1 mio. kr. Dragør Kommune har modtaget 3,4 mio. kr. i kompensation for merudgifter under servicerammen. KL og Regeringen har ultimo 2020 genforhandlet den samlede kompensation til kommunerne og Dragør Kommune modtager ikke yderligere kompensation i 2020. Dermed skønnes det at merudgifterne som følge af Corona overstiger kompensationen med 5,7 mio. kr. Merforbruget som følge af Corona er medregnet i det samlede skøn for forventet regnskab.

  I tabel 1 fremgår forbrug og forventet regnskab per sektor. I tabel 2 fremgår afvigelserne måned for måned i 2020.

  Tabel 1. Månedsopfølgning november måned 2020 – forbrug og forventet regnskab per sektor

  Tabel 2. Forventede afvigelser måned for måned 

  Jan

  Feb

  Mar

  BOF1

  Apr

  Juli
  BOF2

  Aug

  Sep
  BOF3

  Okt

  Nov

  Dec

  Sektor 1, Renovation

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,6

  Sektor 2, Plan og Teknik

  0,2

  0,0

  0,0

  0,0

  0,4

  0,4

  0,0

  0,0

  -0,5

  -0,8

  Sektor 3, Skoler

  4,3

  4,3

  4,4

  6,4

  1,2

  1,2

  1,3

  0,9

  0,1

  -2,4

  Sektor 4, Kultur og Fritid

  -0,7

  -0,7

  -1,2

  -0,6

  -0,4

  -0,3

  -0,3

  -0,3

  -0,2

  -1,5

  Sektor 5, Dagtilbudsområdet

  2,8

  2,8

  2,6

  0,0

  0,1

  -0,2

  0,1

  0,0

  0,0

  0,2

  Sektor 6, Borger og Social

  1,9

  1,0

  4,4

  0,8

  0,5

  -0,7

  -1,0

  -1,2

  1,1

  -0,7

  Sektor 7, Sundhed og Omsorg

  14,7

  14,7

  12,3

  2,8

  3,4

  2,0

  2,7

  0,9

  -0,1

  -1,4

  Sektor 9, Forvaltning

  -0,7

  0,5

  0,5

  -2,0

  -3,9

  -3,7

  -3,8

  -2,5

  -2,3

  -4,0

  (sparet løn sfa. ansættelsesstop)

  -0,5

  -0,5

  I alt

  22,3

  22,5

  22,5

  6,9

  1,3

  -1,3

  -1,1

  -2,1

  -2,0

  -10,0

  + = merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2020.

  Forelæggelsen af status på månedsopfølgning og forventet regnskab er aftalt som en del af ny procedure for økonomisk opfølgning, jf. meddelelse på ØU d. 20. februar (ØU 20/664)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 4
  Frigivelse - Renovering af Dragør Skoler
  Sagsid.: 21/242

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling på i alt 2.007.000 kr. til renovering af Dragør Skoler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives anlægsbevilling på i alt 2.007.000 kr. til renovering af Dragør skoler,
    
  2. at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Ad 1 og 2

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2020 afsat 6.085.000 kr. fordelt over budgetårene 2020-2023. til renovering af Dragør Skoler.

  Budgettet er afsat ud fra Arkitemas økonomiske plan for 2020-2023 som blev udarbejdet i forbindelse med den stratetisk indeklimaplan for skolerne.

  I 2020 blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april besluttet, at udskyde store dele af anlægsbudgettet til 2021.

  Derudover blev det på mødet besluttet, at der at der skulle afsættes 2.600.000 kr. til udskiftning af taget på den røde skole på Dragør Skole. Arbejderne skulle financierens over følgende 3 puljer:

  -         Genopretning af skoler 2020

  -         Modernisering af skoletoiletter

  -         Renovering af Dragør Skoler

  Dette medførte at størstedelen af budgettet som var afsat til Renovering af Dragør skoler i 2020 blev brugt på udskiftning af taget.

  På kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2020 blev anlægsbevillingen til taget frigivet. På mødet blev det endvidere besluttet, at der skulle afsættes 2.400.000 kr. til udskiftning af vinduer samt 1.900.000 kr. til renovering af toiletter på Dragør Skole.

  Udskiftning af vinduer på Dragør Skole er en del af den økonomiske plan fra Arkitema. Da udgifterne til vinduerne bliver finansieret af en separat bevilling vurderes det, at de planlagte arbejder i Akitemas plan stadig vil kunne udføres inden for den afsatte bevilling.

  Arbejderne med udskiftning af tag, udskiftning og renovering af vinduer samt renovering af toiletter på Dragør skole pågår.

  I 2021 planlægges følgende arbejder at blive udført ud fra Arkitemas plan:

  -         Dragør skole – Ventilation i den grå bygning 1.800.000 Kr.

  -         St. Magleby skole – Udvikling af pilotområde, 25.000 kr.

  -         Dragør Skole – Udvikling af pilotområde, 25.000 kr.

  -         St, Magleby Skole – Udvikling af pilotområde, 25.000 kr.

  -         Uforudsete udgifter 132.000

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 9. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2021.

  Bilag

 • 5
  Frigivelse Toiletbygning på Nordre Væl
  Sagsid.: 19/4946

  RESUMÉ:

  Frigivelsessag for en toiletbygning, der skal indkøbes og etableres i forbindelse med realisering af det godkendte projekt for omlægninger på pladsen Nordre Væl.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives anlægsbevilling på i alt 580.000 kr. til indkøb og opsætning af en toiletbygning på Nordre Væl,
    
  2. at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Ændringsforslag fra A:

  Det foreslås, at beslutningen opdeles i to etablering af toilet og omlægning af Nordre Væl.

  For stemte   1 (A)

  Imod stemte  4 (C+O+V)

  Undlod at stemme  1 (T)

  Faldet

  Protokoltilføjelse fra A:

  Socialdemokratiet vil glæde sig over, at toiletbygningen endelig etableres, men er imod, at man bruger tid, kræfter og penge på at omlægge resten af Nordre Væl, uden at det giver merværdi for borgerne eller funktionen.

  Ad 1 og 2.

  For stemte  5 (C+O+T+V).

  Imod stemte  1 (A)

  Undlod at stemme: 

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte den 5. maj 2020 forslag til plan for omlægning af Nordre Væl inklusiv udseende og placering af en toiletbygning på pladsen. Den godkendte plan kan ses af bilag 1 og 2 (principskitser for omlægningerne samt toiletbygningen).

  Når coronasituationen er til det, vil Vej- og Gartnerafdelingen påbegynde omlægningerne på pladsen prioriteret i forhold til afdelingens øvrige opgavevaretagelse. Men allerede på nuværende tidspunkt er der behov for frigivelse af anlægsbeløbet, så toiletbygningen kan blive ordret, produceret og klargjort til levering.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløb på 580.000 kr. til indkøb og opsætning af toiletbygning på Nordre Væl er afsat i anlægsbudget 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Omlægningen af Nordre Væl inklusiv placering og udseende af toiletbygning har været i høring i foråret 2020. By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede efterfølgende forslaget på møde den 5. maj 2020 og godkendte projektet. De følgende nævnte var høringsparter: Dragør Bevaringsnævn, Beboerforeningen Dragør gamle by, Ældrerådet, Handicaprådet, stadeholderne, Turistrådet, Dragør erhverv, Gadelauget samt de to beboere umiddelbart nord for Nordre Væl.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021

  Bilag

 • 6
  Plan- og byggesagsbehandling - mulighed for at reducere sagsbehandlingstiden
  Sagsid.: 19/2591

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, hvordan ventetiden på plan- og byggesager kan reduceres, herunder specielt byggesagsbehandling af bl.a. udstyknings-, klage- lovliggørelsessager. Lovliggørelsessager omfatter sager hvor grundejer har gennemført byggeriet uden tilladelse, og hvor grundejere skal lovliggøre byggeriet juridisk eller fysisk.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles en bevilling på 600.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i 2022 til indkøb af konsulentbistand og merarbejdsaftale for 2 byggesagsbehandlere til at afvikle sagspuklen på primært udstykningsager, lovliggørelsessager og klagesager,
    
  2. at der afsættes 150.000 kr. årligt fra 2023 og frem til at understøtte plan- og byggesagsbehandlingen, således at risikoen for ny sagspukkel reduceres,
    
  3. at forvaltningen kvartalsvis fremlægger et status over antal sager og fremdrift på området med henblik på løbende at kunne evaluere og tilpasse indsatsen,
    
  4. at forvaltningen udarbejder forslag i form af et forvaltningsgrundlag i 2021 til yderligere delegering af beslutninger i plan- og byggesager mhp at kunne give en hurtigere vejledning til ansøger i enkeltsager og en hurtigere afgørelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Ad 1

  Ændringsforslag fra et samlet udvalg: ”Der meddeles en bevilling på 600.000 kr. i 2021 til indkøb af konsulentbistand og merarbejdsaftale for 2 byggesagsbehandlere til at afvikle sagspuklen på primært udstykningsager, lovliggørelsessager og klagesager”

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra et samlet udvalg. ”Udgiften på 300 tkr i 2022 og den permanente bevilling på 150 tkr indgår i budgetforhandlingerne for 2022.”

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ad 3 og 4

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Ad 1, 2, 3 og 4: Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Konservative fremsætter tillægsforslag:

  C gr. foreslår, at kommunalbestyrelsen beder om at udvalget - og i særdeles hed udvalgsformanden - følger udviklingen på deres månedlige møder så er kommer en politisk styring af genopretningen og det sikres, at der kommer en snarlig forbedring.

  For stemte:   9 (A+C+V)

  Imod stemte: 6 (O+T)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. december 2020 behandlet sagen om årshjul for BEPUs område og på mødet blev det besluttet at der skal udarbejdes en sag om håndtering af plan- og byggesager, da sagsbehandlingstiden på både plan- og byggesager er stigende. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at sagen også bør belyser, hvordan sagsbehandlingstiden på bygge- og lovliggørelsessager kan reduceres.

  Plan- og byggesagsområdet opfatter følgende sagstyper:

  1)     Byggetilladelse

  2)     Forespørgsler, aktindsigt mv. BBR

  3)     Lovliggørelsessager

  4)     Dispensationer efter lokalplaner, bygningsreglementet, deklarationer mv

  5)     Plangodkendelser

  6)     Matrikulære sager

  7)     Landzonesager

  8)     Klagesager og påklagede afgørelser til klagenævn mv.

  Herudover arbejdes der også med planstrategi, planvurderinger, kommuneplan, lokalplanlægning, Agenda 21, mv. Planerne skal typisk revideres med mellemrum af 4-6 år. Lokalplaner skal revideres efter behov.

  Kommunalbestyrelsen bevilligede i 2019 100.000 kr. til at reducere sagsbehandlingstiden på byggetilladelser og yderligere 100.000 for 2020 i forbindelse med budgettet. I 2021 er der ikke afsat midler til at understøtte sagsbehandlingen.

  Sagsbehandlingstiden på byggesager er bragt ned fra et gennemsnit på 13-15 uger i 2019 til i dag, hvor gennemsnittet er på 47 dage, svarende til ca. 7 uger.

  Sagsbehandlingstiden på de øvrige sagstyper er ikke reduceret i perioden, men snare tiltaget. Der er pt. en sagspukkel på ca. 100 sager inden for udstyknings-(10) klage-(40) og lovliggørelsessager (50), hvor forvaltningen med nuværende ressourcer har mulighed for at få afviklet sagspuklen uden at sagsbehandlingstiden på byggesager stiger igen. Lovliggørelsessagerne er ca. 1-2 år gamle.

  Herudover er vi i gang med 21 bevaringssager, 34 byggetilladelser, 21 dispensationssager, 10 landzonesager.

  Årsagen til de mange lovliggørelsessager er bl.a. at der i 2019 og 2020 er gennemført digitalisering af en række byggedata ifm overgangen til nyt ejendomsskattesystem. I den forbindelse er der fundet en række sager som skal lovliggøres.

  En anden væsentlig årsag er, at der i 2020 er modtaget dels flere henvendelser (60% stigning i 2020 mod normalt), flere klagesager, gennemførsel af flere høringer end tidligere (forvaltningslovens regler) og krav om mere omfattende afgørelser end tidligere.

  Det kan oplyses, at Regeringen og KL har aftalt landsdækkende servicemål på byggetilladelser i følgende kategorier:

  - Enfamiliehuse og simple konstruktioner = 40 dage (6 uger)

  - Industri og lagerbygninger = 50 dage (7 uger)

  - Etagebyggeri Erhverv = 55 dage (8 uger)

  - Etagebyggeri Bolig = 60 dage (9 uger)

  Herudover er der et servicemål på, at sager inden 21 dage fra sagen er modtaget i forvaltningen er gennemgået første gang og vurderet med henblik på, om der er indsendt fyldestgørende materiale, så byggesagsbehandling kan påbegyndes.

  Servicemålene opgøres som et samlet gennemsnit for alle sager. Der er ikke fastsat servicemål for de øvrige sagstyper. Der er dog krav til sagsbehandlingstid for aktindsigtsager, ved replik i forbindelse med klagesager, som versere i diverse råd og nævn og i særlovgivning fx landbrugssager.

  Tiltag

  Forvaltningen har iværksat en række tiltag for, at reducere sagsbehandlingstiden:

  -          Mer-arbejdsaftale med byggesagsbehandlere

  -          Konsulenthjælp til både byggesagsbehandling og plansager

  -          Forhåndsdialog med ansøger mhp at få ansøgninger bedre oplyst og projekt tilpasset gældende regler før ansøgningsprocessen igangsættes. Det giver kortere sagsbehandlingstid og bedre borgerservice

  -          Prioritering af screeninger og byggeansøgninger før lovliggørelsessager, klagesager, som følge af BEPUs beslutning fra 2019 samt kravene om at leve op til de nationale servicemål

  -          Tavlemøder, hvor alle plan- og byggesager prioriteres ugentligt

  -          Teamarbejde mhp at sikre fremdrift, når der opstår spidsbelastning hos enkelte medarbejdere

  -          Opnormering med en supplerende byplanlægger fra 1.januar 2021. Pga aktuelt jobskifte hos byplanlægger vil vi først være fuldtallige igen fra marts.

  .

  Vurdering

  Det er forvaltningen vurdering, at effekten af opnormeringen på planområdet vil slå igennem fra marts, hvor planteamet bliver fuldtalligt. Det er målet på kort sigt at sagsbehandlingstiden på plansager skal reduceres og på sigt at kunne arbejde med lokalplanlægning, hvor der også er lang sagsbehandlingstid pt.

  Det er videre Forvaltningens vurdering, at afvikling af sagspuklen på udstyknings-, klage- og lovliggørelsessager forudsætter yderligere ressourcer.

  Det kan ske på 2 måder:

  -          Tilkøb af supplerende byggesagsbehandling (konsulenthjælp) kombineret med merarbejdsaftale for de to byggesagsbehandlere

  -          Opnormering med 1 årsværk

  Det vurderes, at være muligt, at påbegynde afvikling af sagspuklen, hvis der indgås merarbejdsaftale kombineret med konsulenthjælp. Det vil give 26 timer mere sagsbehandlingstid pr. uge og det vil kunne aktiveres her og nu.

  En opnormering med ét årsværk vil kunne ske fra april/maj måned og indsatsen vil på kort sigt være afhængig af muligheden for at kunne rekruttere erfaren byggesagsbehandler, hvilket kan være en udfordring.

  En opnormering rummer et potentiale på sigt. Den vil gøre teamet mere robust i forhold til salgsflow, udsving i sagsmængden, ved sygdom, jobskifte m.v. Den vil også give mulighed for at reducere sagsbehandlingstiden på lokalplanlægning eller mulighed for at påbegynde revision af nuværende lokalplaner og byplanvedtægter. En effekt vi forventer at opnå ved nuværende opnormering men som vil kunne opnås tidligere ved en opnormering.

  Afvikling af sagspuklen baseret på konsulenthjælp og merarbejde vil beløbe sig til ca. 600.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i 2022 samt yderligere 150.000 kr. fremover for at søge at undgå ny sagspukkel. En permanent opnormering vil beløbe sig til ca. 600.000 kr. årligt, årene fremover.

  Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at afvikle sagspuklen (udstykninger, lovliggørelsessager og klagesager) ved at reducere sagsbehandlingstiden på de øvrige sager fx byggesager og forespørgsler, lokalplaner idet vi vil opleve klager og mange henvendelser fra ansøgere om manglende sagsbehandling.

  Det er forvaltningen vurdering, at der ikke er økonomisk råderum inden for driftsbudgettet på Plan og Tekniks område til at finansiere en yderligere indsats. Det skal ses i lyset af, at der er foretaget en væsentlig opprioritering for at finansiere den aktuelle opnormering, samt at der er gennemført en besparelse på det samlede budget på 5% svarende til i alt 2.6 mio. kr. på det samlede område inden for Plan og Teknik ifm budgetrevisionen i 2020.

  Det kan oplyses, at der pt er et jobskifte i gang i teamet men at udfordringen søges håndteret ved brug af ekstern konsulent.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften på 600 tkr i 2021 finansieres via en besparelse forbundet med cheffratrædelser. Udgiften på 300 tkr i 2022 og den permanente bevilling på 150 tkr indgår i budgetforhandlingerne for 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

 • 7
  Orientering - Kystbeskyttelse - Samarbejde mellem fire kommuner
  Sagsid.: 21/270

  RESUMÉ:

  København, Hvidovre, Tårnby og Dragør har indledt et samarbejde om en sammenhængende strategi med en kombination af forskellige lokale løsninger for de fire kommuner. Formålet er, at kvalificere et grundlag for drøftelser med Staten. Staten vil i 2021 præsentere en model for sammenhængende beskyttelse af København som led i en samlet national klimatilpasningsplan.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Taget til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har igangsat et samarbejde med nabokommunerne København, Hvidovre, Tårnby og Dragør i forlængelse af borgmesterbrev af d. 18.december 202 og i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 31. oktober 2019 om at fortsætte koordineringen af fremtidige kystbeskyttelsesprojekter på Amager.

  Formålet med samarbejdet
  Formålet er, at kvalificere et fælles grundlag for fremtidige drøftelser med Staten om stormflodssikring af hovedstadsområdet med følgende fokusområder: plan- og naturmæssige potentialer, tekniske-, juridiske, myndighedsmæssige og økonomiske udfordringer samt ønsket om at synliggøre statens medansvar for nationale samfundsmæssige interesser.

  National klimahandlingsplan

  Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Alternativet og Frie Grønne har i efteråret 2020 besluttet at igangsætte arbejdet med en samlet national klimatilpasningsplan herunder fire konkrete projekter, der allerede sættes i gang i 2020. Et af de fire konkrete projekter er en model for en sammenhængende, ydre stormflodsbeskyttelse af København. Regeringen forventer, at et tværministerielt analysearbejde vil være færdigt i slutningen af 2021 med henblik på politiske forhandlinger om en samlet national klimatilpasningsplan i starten af 2022. Det er meldt ud i offentligheden, at interessenter på området løbende vil blive inddraget i arbejdet, således der skabes det bedst mulige faglige grundlag.

  Borgmesterbrev og ministersvar til fire kommuner
  Borgmestre fra de fire kommuner sendte i december 2020 et fælles brev hvori de ønsker en dialog med staten om udfordringer ved beskyttelse af de fire kommuner (bilag 1). Svaret fra miljøminister Lea Wermelin og transportminister Benny Engelbrecht er, at de ønsker at vente med politiske drøftelser til resultat af projektet foreligger (bilag 2).  
   

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 8
  Kommunalt tilsyn med de midlertidige pladser, MTO
  Sagsid.: 20/4101

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 16. december 2020 gennemført et uanmeldt kommunalt tilsyn af de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården (MTO). Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Omsorgscentret Enggårdens (MTO) handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefaling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården til efterretning.
  1. at udvalget godkender handleplanen for de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Ad 1

  Taget til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag nr. 3 er tilføjet efter behandling i SSAU den 8. februar 2021.

  Den 16. december 2020 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO et uanmeldt helhedstilsyn af de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården, MTO.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem. I forbindelse med at BDO gennemførte det lovpligtige tilsyn af hjemmeplejen og Enggården gennemførtes ligeledes et helhedstilsyn af de midlertidige pladser.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer og tilsynsbesøg hos 3 borgere. Tilsynet omfatter interview med de midlertidige pladsers ledelse og gruppeinterview af to medarbejdere (en social- og sundhedsassistent og en sygeplejerske).

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med de midlertidige pladser - 2020

  Tilsynets samlede vurdering for 2020 er opsummeret i 7 vurderinger på udvalgte områder (Jf. 2.1 i Tilsynsrapporten). Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala fra Ikke tilfredsstillende til Særdeles tilfredsstillende (Jf. 4.3 i Tilsynsrapporten):

  1. Opfølgning på foregående tilsyn: Særdeles tilfredsstillende
  2. Sundhedsfaglig dokumentation: Meget tilfredsstillende
  3. Personlig støtte og pleje: Særdeles tilfredsstillende
  4. Praktisk hjælp: Særdeles tilfredsstillende
  5. Rehabilitering og træning: Særdeles tilfredsstillende
  6. Kommunikation og adfærd: Særdeles tilfredsstillende
  7. Organisering: Meget tilfredsstillende

  Herunder er der fremhævet udvalgte bemærkninger fra rapporten:

  Tilsynet vurderer, at dokumentationen er meget tilfredsstillende. Der konstateres enkelte mangler i forhold til oprettelse af potentielle helbredstilstande, samt at få skabt sammenhæng mellem medicinsk behandling og helbredstilstandene.

  Tilsynet vurderer, at der foreligger relevante og opdaterede handlingsanvisninger og besøgs-planer af høj kvalitet. Dog vurderer tilsynet, at arket ’Udskrivelse til MTO’ med plan og mål kan udvikles.  

  Tilsynets anbefalinger og MTOs handleplan

  Tilsynet giver anledning til en anbefaling fra BDO i forhold til den fremadrettede udvikling:

  1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at udvikle dokumentationsområdet, herunder at sikre, at der er sammenhæng mellem de oprettede helbredstilstande og borgernes medicinske behandling. Ligeledes, at der fortsat arbejdes med at få tydeliggjort formål, mål og plan for opholdet.

  MTO har på baggrund af tilsynsrapportens anbefaling udarbejdet en handleplan.

  I handleplanen er der fokus på, at styrke medarbejdernes dokumentationskompetencer samt at tydeliggøre formål, mål og plan for ophold på MTO i samarbejde med visitationen.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 9
  Kommunalt tilsyn med den kommunale hjemmepleje
  Sagsid.: 20/4103

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 11. december 2020 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje - gældende for 2020. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Den Kommunale Hjemmeplejes handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Den Kommunale Hjemmepleje til efterretning.
  1. at udvalget godkender handleplanen for Den Kommunale Hjemmepleje som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Ad 1

  Taget til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag nr. 3 er tilføjet efter behandling i SSAU den 8. februar 2021.

  Den 11. december 2020 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2020 - hos Den Kommunale Hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter interview med ledelse, tilsynsbesøg hos 10 borgere og gruppeinterview med fire medarbejdere.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje – 2020

  Tilsynets samlede vurdering for 2020 er opsummeret i 8 vurderinger på udvalgte områder (Jf. 2.1 i Tilsynsrapporten). Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala fra Ikke tilfredsstillende til Særdeles tilfredsstillende (Jf. 4.2 i Tilsynsrapporten):

  1. Opfølgning på foregående tilsyn: Særdeles tilfredsstillende
  2. Sundhedsfaglig dokumentation: Tilfredsstillende
  3. Personlig støtte og pleje: Meget tilfredsstillende
  4. Praktisk hjælp: Særdeles tilfredsstillende
  5. Rehabilitering: Særdeles tilfredsstillende
  6. Kommunikation og respekt: Meget tilfredsstillende
  7. Sundhedsfremme og forebyggelse: Meget tilfredsstillende
  8. Delegerede sundhedslovsydelser: Meget tilfredsstillende

  Herunder er der fremhævet udvalgte bemærkninger fra rapporten:

  Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation er tilfredsstillende. Dog har hjemmeplejen en mindre udfordring i forhold til at sikre beskrivelse af alle visiterede indsatser i borgernes besøgsplaner. Tilsynet vurderer, at der med en mindre indsats hurtigt kan rettes op på dette. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at der ikke konsekvent sker henvisning til de udarbejdede handlingsanvisninger for delegerede sundhedslovsindsatser. Der foreligger handlevejledende og individuelt udarbejdede handlingsanvisninger på delegerede sundhedslovsindsatser. Kun i et enkelt tilfælde mangler beskrivelse af selve handlingen i en handlingsanvisning for vægtmåling. Tilsynet vurderer, at der ikke konsekvent sker dokumentation af borgernes samtykke i handlingsanvisningerne.

  Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den personlige støtte og pleje er meget tilfredsstillende. Borgerne er generelt meget tilfredse med hjælpen, og medarbejderne kan redegøre for faglige overvejelser i relation til leveringen. Tre borgere oplever dog, at der mangler kontinuitet i den pleje, der leveres.

  Tilsynet vurderer, at arbejdet med sundhedslovsydelser er meget tilfredsstillende. Tilsynet fandt dog et enkelt præparat, der mangler anbrudsdato.

  Tilsynets anbefalinger og Hjemmeplejens handleplan 

   

  Tilsynet giver 6 anbefalinger til den kommunale hjemmepleje:

  1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen retter fagligt fokus på at sikre dokumentation af borgernes mentale funktioner under funktionsevnetilstande.
  1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen implementerer indsatser, der sikrer, at besøgsplaner til enhver tid er opdateret og indeholder beskrivelser af alle ydelser, som borgeren er visiteret til. Yderligere anbefaler tilsynet, at der i forhold til kvalitetssikringen af dokumentationen i besøgsplaner rettes fagligt fokus på at sikre den nødvendige dokumentation under feltet ”vaner”.
  1. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at der altid sker henvisning til udarbejdede handlingsanvisninger for delegerede sygeplejeydelser.
  1. Tilsynet anbefaler, at der rettes fagligt fokus på at sikre dokumentation af borgers samtykke i alle handlingsanvisninger.
  1. Tilsynet anbefaler, at der rettes fagligt fokus på at sikre anbrudsdato på medicin, når dette er påkrævet.
  1. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne i et fagligt forum reflekterer over de faglige principper for god kommunikation og adfærd omkring beboerne - med særligt fokus på ro og respekt.

  Den Kommunale Hjemmepleje har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan.

  I handleplanen er der fokus på, at styrke medarbejdernes arbejde med dokumentation. Dette særligt i beskrivelserne under funktionsevnetilstande, ved beskrivelserne i besøgsplanerne og omkring henvisninger til handlingsanvisningerne for delegerede sygeplejeydelser.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  Opfølgning på anbefalinger fra tilsyn i 2019

  På baggrund af det sidste tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje var der anbefalinger, der blandt andet rettede sig mod at kvalificere besøgsplanerne. Medarbejderne har på denne baggrund haft fokus på de individuelle forhold i besøgsplanerne. Dette arbejde understøtter i høj grad borgerinddragelse og forventningsafstemning med borgeren, hvilket afspejles i øget tilfredshed hos borgerne.

  Tilsynet anbefalede ligeledes, at det blev tydeligt, at der arbejdes rehabiliterende efter konkrete mål og planer. Hjemmeplejen har i det seneste år arbejdet indgående med rehabilitering hvilket afspejler sig i nærværende tilsynsrapport hvor arbejdet med rehabilitering er vurderet særligt tilfredsstillende.

  Hjemmeplejen har gennem det seneste år arbejdet med at udfylde handlingsanvisninger af tilfredsstillende kvalitet. Området går på tværs af lovgivningerne og det er derfor særligt vigtigt og samtidigt kompliceret at implementerer. Dette gives der fortsat bemærkning til i nærværende tilsyn og som beskrevet i vedlagte handleplan er det fortsat i fokus for 2021.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 10
  Kommunalt tilsyn med Dragør Pleje Omsorg
  Sagsid.: 20/4103

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 9. december 2020 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg - gældende for 2020. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt den private leverandørs handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg til efterretning.
  1. at udvalget godkender handleplanen for Dragør Pleje Omsorg som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Ad 1

  Taget til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag nr. 3 er tilføjet efter behandling i SSAU den 8. februar 2021.

  Den 9. december 2020 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2020 - hos den private leverandør for hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter interview med fem borgere og to social- og sundhedshjælpere.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Dragør Pleje Omsorg – 2020

  Tilsynets samlede vurdering for 2020 er opsummeret i 8 vurderinger på udvalgte områder (Jf. 2.1 i Tilsynsrapporten). Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala fra Ikke tilfredsstillende til Særdeles tilfredsstillende (Jf. 4.2 i Tilsynsrapporten):

  1. Opfølgning på foregående tilsyn: Særdeles tilfredsstillende
  2. Sundhedsfaglig dokumentation: Meget tilfredsstillende
  3. Personlig støtte og pleje: Særdeles tilfredsstillende
  4. Praktisk hjælp: Særdeles tilfredsstillende
  5. Rehabilitering: Meget tilfredsstillende
  6. Kommunikation og respekt: Særdeles tilfredsstillende
  7. Sundhedsfremme og forebyggelse: Særdeles tilfredsstillende
  8. Delegerede sundhedslovsydelser: Særdeles tilfredsstillende

  Herunder er der fremhævet udvalgte bemærkninger fra rapporten:

  Tilsynet vurderer, at leverandøren har et meget tilfredsstillende fokus på at levere pleje og praktisk hjælp med udgangspunkt i borgernes ressourcer. Dog er det tilsynets vurdering, at medarbejderne ikke har tilstrækkeligt kendskab til arbejdsgange omkring rehabiliteringsforløb efter § 83a.

  Tilsynets anbefalinger og Dragør Pleje Omsorgs handleplan

  Tilsynet giver 2 anbefalinger til Dragør Pleje Omsorg

  1. Tilsynet anbefaler, at der rettes fokus på at indarbejde beskrivelser af borgernes kognitive problemstillinger i besøgsplanerne.
  1. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at understøtte medarbejdernes kendskab til arbejdsgange omkring rehabiliteringsforløb efter § 83a.

  Dragør Pleje Omsorg har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan.

  Handleplanen har fokus på undervisning af medarbejdere omkring beskrivelse af borgernes kognitive problemstillinger og omkring arbejdsgange ved rehabiliteringsforløb. Undervisningen omkring borgernes kognitive problemstillinger skal ses i sammenhæng med øget fokus på udarbejdelse og gennemgang af besøgsplanerne.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 11
  Kommunalt tilsyn med Omsorgscentret Enggården
  Sagsid.: 20/4102

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 14. december 2020 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Omsorgscentret Enggården - gældende for 2020. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Omsorgscentret Enggården til efterretning.
  1. at udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Ad 1

  Taget til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag nr. 3 er tilføjet efter behandling i SSAU den 8. februar 2021.

  Den 14. december 2020 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2020 - hos Omsorgscentret Enggården, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos beboerne. Tilsynet omfatter interview med Enggårdens ledelse, tilsynsbesøg hos ti beboere og gruppeinterview med tre medarbejdere (2 social- og sundhedshjælpere, 1 social- og sundhedsassistent).

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Omsorgscentret Enggården – 2020

  Tilsynets samlede vurdering for 2020 er opsummeret i 8 vurderinger på udvalgte områder (Jf. 2.1 i Tilsynsrapporten). Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala fra Ikke tilfredsstillende til Særdeles tilfredsstillende (Jf. 4.3 i Tilsynsrapporten):

  1. Opfølgning på foregående tilsyn: Særdeles tilfredsstillende
  2. Dokumentation: Tilfredsstillende
  3. Personlig pleje og støtte: Meget tilfredsstillende
  4. Praktisk hjælp: Særdeles tilfredsstillende
  5. Mad og måltider: Tilfredsstillende
  6. Kommunikation og adfærd: Tilfredsstillende
  7. Aktiviteter og vedligeholdende træning: Meget tilfredsstillende
  8. Organisering: Tilfredsstillende

  Herunder er der fremhævet udvalgte bemærkninger fra rapporten:

  Tilsynet vurderer, at Enggårdens dokumentation er tilfredsstillende. Der bør dog rettes et fagligt fokus på at sikre, at:

  -         hjælpen til bad også beskrives handlevejledende

  -         handlingsanvisninger indeholder dokumentation af beboerens samtykke til indsatsen

  -         værdier i forbindelse med vægt- og blodtryksmåling konsekvent dokumenteres

  -         besøgsplaner indeholder henvisning til de udarbejdede handlingsanvisninger for delegerede sundhedslovsydelser

  Tilsynet vurderer, at Enggårdens indsats i forhold til mad og måltider er tilfredsstillende.

  Der er dog fortsat udviklingsmuligheder i forhold til medarbejdernes roller, kommunikation og adfærd samt handskebrug.

  Tilsynet vurderer, at kommunikation og adfærd på plejehjemmet er tilfredsstillende. På baggrund af observationer på fællesarealerne er det dog tilsynets vurdering, at plejehjemmet bør rette et fokus på, at kommunikation og omgangsform altid er respektfuld, værdig og anerkendende. Ligeledes vurderede tilsynet, at medarbejderne under medarbejderinterviewet generelt virker mindre engagerede, samt at medarbejderne på flere områder ikke svarer med udgangspunkt i faglig refleksion.

  Tilsynets anbefalinger og Enggårdens handleplan

  1. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter et fagligt fokus på at sikre, at besøgsplaner indeholder handlevejledende beskrivelse af hjælpen til bad, samt at der i besøgsplaner sker henvisning til de udarbejdede handlingsanvisninger for delegerede sundhedslovsydelser.
  2. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter fagligt fokus på at sikre dokumentation af beboers samtykke i handlingsanvisningerne.
  3. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter et fagligt fokus på at sikre, at der altid sker dokumentation af værdier i forbindelse med vægt- og blodtryksmåling.
  4. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne i et fagligt forum reflekterer over de faglige principper for god kommunikation og adfærd omkring beboerne - med særligt fokus på ro, værdighed og respekt.
  5. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at implementere principperne for det gode måltid, særligt i forhold til medarbejdernes roller og ansvar.
  6. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter et fagligt fokus på, hvordan medarbejdernes evne til faglig refleksion kan understøttes og styrkes.

  Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan.

  I handleplanen er der fokus på arbejdet med dokumentation i forhold til retvisende indhold og den faglige kvalitet. Der vil blandt andet blive arbejdet med undervisning herfor samt undervisning i håndtering af ”det gode måltid”.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  Beboer -og Pårørenderådet på Enggården får rapporten tilsendt med henblik på drøftelse på deres ordinære møde i februar. Grundet COVID-19 er det fortsat uvist hvordan og hvornår mødet afvikles.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 12
  Kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2021
  Sagsid.: 20/4511

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her høringssvar samt endelige udgave til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2021.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Anbefales overfor ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Katalog for kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune

  Kvalitetsstandarder er en beskrivelse af kommunens serviceniveau der er med til at sikre, at borgeren modtager en professionel, værdig og kvalificeret behandling, hvis borgeren får behov for hjælp og støtte.

  Kataloget har til formål, at informere både borgere, pårørende og de fagprofessionelle omkring borgeren om kommunens tilbud om aktiviteter og serviceniveau inden for sundhed og omsorg.

  Det er administrationens vurdering, at kataloget vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgeren i samarbejdet med kommunens medarbejdere.

  Kvalitetsstandarderne og tilbuddene i sundhed og omsorg er med til at virkeliggøre Dragør Kommunes arbejde for det gode og værdige ældreliv og holde fast i de retninger, rammer og værdier, som der er beskrevet i Dragør Kommunes Ældrepolitik.

  Kataloget er inddelt i temaer. Først generelle oplysninger, herunder hvordan borgeren skal forholde sig, hvis de får behov for hjælp og støtte. Derefter beskrives kommunens sundhedstilbud og sidst i kataloget findes de konkrete kvalitetsstandarder.

  Kvalitetsstandarderne følger de lovgivningsmæssige regler på området.

  Det er administrationens forventning, at kataloget fremadrettet forelægges Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget én gang årligt med henblik på fastlæggelse af serviceniveauet for de indsatser og ydelser der tilbydes i Dragør Kommune.

  Form og tilgængelighed for borgeren

  Administrationen er opmærksom på, at katalogets form og omfangsrige indhold kan være svært tilgængelig for den primære målgruppe af ældre borgere, der hver især forventeligt har individuelle behov som der efterspørges information om hjælp til.

  Administrationen har på denne baggrund afholdt møde den 7. januar 2021 med formanden for ældrerådet med henblik på at forventningsafstemme og imødekomme en form der er tilgængelig for målgruppen af ældre borgere.

  Det blev på mødet aftalt, at administrationen i 2021 trinvist vil udarbejde borgerettet materiale der understøtter behovet hos målgruppen. Dette med udgangspunkt i en tilgængelig opsætning af informationerne på Dragør Kommunes hjemmeside, inden for de rammer dette tillader således at borgerne kan klikke sig ind på netop den kvalitetsstandard der er relevant for dem. Dertil, at der på hjemmesiden kan foreligge tilgængeligt information udarbejdet i en form der er velegnet til at printe i fysisk format.  

  Høringssvar

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 11. januar 2021, at udkast til Katalog for kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

  På baggrund af begge høringssvar har administrationen foretaget følgende justeringer:

  • slettet tidsafgrænsningen under indsatsens omfang i Kvalitetsstandarder for hovedrengøring. Således vil der være mulighed for, at foretage en konkret individuel vurdering af behovet. Denne tilgang er hentet med inspiration fra andre kommuner –Se uddybende bemærkninger i vedlagte bilag.  
  • konsekvensrettet med anvendelse af ordet ydelse som erstatning for ordet indsats gennemgående i Kvalitetsstandarder for sygeplejeydelser for at imødekomme ønsket om sproglig tilpasning.
  • Tilføjet emhætte under listen Indsatsen kan f.eks. indeholde følgende aktiviteter i Kvalitetsstandarder for hovedrengøring.

  Administrationen har afgivet uddybende bemærkninger til begge høringssvar i vedlagte bilag.

  Yderligere er takstbladet sidst i kataloget opdateret med takster for 2021.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service – Serviceloven.

  Sundhedsloven.

  Lov om almene boliger samt plejeboliger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 13
  Orientering om fordeling af kommende skolebørn 2021-2022
  Sagsid.: 20/1955

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om fordelingen af de kommende 0. klasser til skoleåret 2021-2022. 

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleindskrivningen til skoleåret 2021-2022 er færdig, og i alt er 193 børn blevet indskrevet.

  Af de 193 børn er der 6, som har søgt skoleudsættelse, og 7 som har søgt skole uden for kommunen.

  En del af de 193 børn er 5 kommende tilflyttere, som vi på nuværende tidspunkt kender til, og som vi har valgt at indgå i den samlede oversigt over fordelingen, selvom de endnu ikke er Dragør borgere.

  Ud fra en forventning om at Kommunalbestyrelsen godkender den nye skolestyrelsesvedtægt (den 4. februar 2021), og dermed at kriterierne for optagelse i 0. klasse er ændret til, at hvis der efter indskrivning af elever fra ens eget distrikt er under 24 elever i den pågældende klasse, kan der, indtil der er 24 elever i klassen, indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune. Med ændringen af dette kriterie, kan vi i år tilgodese alles ønsker.

  Som det fremgår af nedenstående tabel, så er der i alt 14 elever, som har søgt skolen af anden grund. Disse ønsker kan tilgodeses, da der er under 24 elever.

  Dragør

  Nordstrand

  St. Magleby

  Indskrevet

  23

  61

  51

  Søger skolen grundet søskende*

  14

  3

  9

  Søger skolen af andre grunde

  4

  2

  8

  Tilflytter**

  2

  2

  1

  I alt

  43

  68

  69

  Klassekvotient

  (klassestørrelse)

  21,5

  (21, 22)

  22,7

  (22, 23, 23)

  23

  (23, 23, 23)

  *Bor i et andet skoledistrikt, men har søskende på skolen

  **Kommende tilflyttere som vi på nuværende tidspunkt kender til.

  LOVE/REGLER:

  Skolestyrelsesvedtægt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 11. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

 • 14
  Café Havslapning ansøgning om udeservering 2021 samt opsætning af træterrasse
  Sagsid.: 21/403

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning fra Café Havslapning om udeservering i 2021 samt ansøgning om opsætning af en flytbar træterrasse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at der gives tilladelse til udeservering langs kajkanten på de hidtil gældende vilkår i perioden 1. marts – 31. oktober 2021.
  2. at der gives afslag på tilladelse til opsætning af en flytbar træterrasse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Ad 1

  For stemte:              5 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Med udgangspunkt i lokalplanens formulering: ”Langs kajer og på moler skal der sikres sammenhængende promenader ved at friholde areal til offentlighedens adgang, ophold og færdsel, under hensyntagen til havnens erhvervsmæssige og maritime anvendelse” - og risikoen for at dispensationen danner præcedens ønsker Liste T ikke igen at give en dispensation.

  Ændringsforslag fra C til ad 2:

  C gr. foreslår, at der gives tilladelse for perioden marts til oktober.

  For stemte:   3 (C+O+V)

  Imod stemte:  4 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling ad 2:

  For stemte:   4 (A+T)

  Imod stemte:  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme

  Godkendt.

  C+O+V begærede sagen i kommunalbestyrelsen, jf. styrelsesloven § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Ad 1:

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:   11 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Med udgangspunkt i lokalplanens formulering: ”Langs kajer og på moler skal der sikres sammenhængende promenader ved at friholde areal til offentlighedens adgang, ophold og færdsel, under hensyntagen til havnens erhvervsmæssige og maritime anvendelse” - og risikoen for at dispensationen danner præcedens ønsker Liste T ikke igen at give en dispensation.

  Ad 2:

  Konservative genfremsætter ændringsforslag fra ØU (at der gives tilladelse for perioden marts til oktober), med tilføjelse af at bevilling til træterrasse følger bevillingen til servering langs havnekaje.

  For stemte:   8 (C+O+V)

  Imod stemte: 7 (A+T)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Café Havslapning har siden 2016 årligt fået tilladelse for ét år ad gangen til at foretage udeservering på et areal langs kajkanten. Det er hver gang stillet som vilkår, at tilladelsen ikke kan forventes givet for kommende år, såfremt der påbegyndes en realisering af helhedsplanen på havnen som omfatter arealet.

  Ansøger har tidligere fået tilladelse til udeservering i perioden 1. april – 30. oktober, men ønsker denne gang så lang en periode som muligt, da en mulig lempelse af Covid19-restriktionerne må forventes at indebære at de fleste gæster – om vejret tillader det – vil ønske at sidde udenfor.

  På den baggrund indstiller administrationen at ansøgningen om udeservering i perioden 1. marts – 31. oktober 2021 imødekommes på de hidtil gældende vilkår jf. bilag 3.

  I 2020 blev der også ansøgt om tilladelse til at opsætte en flytbar træterrasse under overdækningen ved caféen. Ansøger fik afslag på denne del af sin ansøgning.

  Ansøger genfremsætter ansøgningen for 2021 med forslag om, at der kan gives tilladelse for ét år hvorefter det kan evalueres, om ordningen har givet anledning til problemer.

  Administrationen anbefaler at der gives afslag på opsætning af en flytbar træterrasse ud fra følgende forudsætninger som også dannede grundlaget for afslaget i 2020:

  Arealet skal være fri for anlæg jf. lokalplanen, og afvandingsforholdene skal sikres.

  Desuden skal der sikres manøvreplads og fri passage i forbindelse med havnedriften.

  Uanset at der søges om en terrasse der vil være modulopbygget og derfor flytbar, vil der stadig være tale om et anlæg.

  Da lokalplanen i pkt. 5.5. regulerer at området skal være fri for anlæg, anbefaler administrationen at der gives afslag på denne del af ansøgningen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 15
  Kommunelogo
  Sagsid.: 19/2278

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes logo bruges til tydelig identifikation af Dragør Kommune som offentlig myndighed, serviceudbyder og arbejdsplads. Sagen handler om at træffe politisk beslutning om forslag til et forenklet, opdateret og rentegnet logo, som er udarbejdet i forbindelse med projekt om webtilgængelighed samt digital og visuel kommunikation. Undervejs i processen er indkommet to alternative muligheder til kommunelogo: 1) Forslag til helt nyt logo og 2) forslag om rentegning af eksisterende logo.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til opdateret og forenklet kommunelogo udarbejdet af Fænø Design ApS godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forlængelse af EU’s tilgængelighedsdirektiv og lov om webtilgængelighed har administrationen igangsat projektet ’webtilgængelighed samt digital og visuel kommunikation’ med henblik på nødvendige indsatser afledt af loven. Som en del af det arbejde er der blandt andet behov for rentegning af Dragør Kommunes logo.

  Økonomiudvalget besluttede den 22. oktober 2020, at sag om forenkling og opdatering af Dragør Kommunes logo skulle drøftes på et temamøde i kommunalbestyrelsen for derefter at genoptage sagen i Økonomiudvalget.

  Temamøde blev holdt den 17. december 2020, hvor tre modeller blev præsenteret og drøftet:

  a)     skitseforslag til forenkling og opdatering af Dragør Kommunes logo (forslag bestilt af administrationen og udarbejdet af Fænø Design ApS),

  b)     helt nyt logo til erstatning af Dragør Kommunes logo (forslag fremsendt af kunstner Flemming Brylle og formand fra Dragør Turistråd Axel Bendtsen. Bag forslaget, som i dag figurerer på Visit Dragørs hjemmeside, står fire personer: Jens Winding & Flemming Brylle (som sammen har anført copyright på logoet) samt Claus Ehlers & Dines Bogø

  c)      rentegning af eksisterende kommunesegl til digital brug (Starco Grafisk ved Henrik Stark)

  Det nuværende logo består af seglet fra daværende Store Magleby Kommune og navnetrækket af daværende Dragør Kommune. En effektfuld og hensigtsmæssig sammensmeltning til et ’fælles tredje’ i forbindelse med kommunesammenlægningen i 1974. Seglet er registeret hos Patent- og Varemærkestyrelsen (den 01. juni 1999) med Dragør Kommune som indehaver.

  Det er politisk muligt at vælge en af de tre modeller, dog anbefaler administrationen, at Dragør Kommunes logo opdateres og forenkles, som foreslået af Fænø Design ApS, hvor stikordet er: Evolution – ikke revolution.

  I den udgave udarbejdet af Fænø Design ApS består kommunelogoet af et samlet hele af kommunesegl og navnetræk ’Dragør Kommune’. Logoet er fremstillet i sort/hvid version og i farvet version i overensstemmelse med de heraldiske regler med rød og blå som primære farver. Disse farver er udledt af seglets nuværende specialfarver i Pantone-farvekodesystemet. Logoet benyttes fortrinsvist i bredformat, hvor navnetrækket er placeret til højre for seglet.

  Administrationen anbefaler ikke at erstatte kommunens nuværende logo, som foreslået i udgaven fremsendt af Brylle m.fl., idet der for det første brydes afgørende med kommuneseglets og -logoets historie. For det andet er det allerede i brug på Visit Dragørs hjemmeside, og for det tredje har udgaven ikke ordet ’kommune’ inkluderet. Derved kan der opstå tvivl om, hvem som er afsender – altså det kan være vanskeligt at identificere Dragør Kommune som kommunal myndighed.

  Administrationen anbefaler heller ikke den mere simple model med alene rentegning af det eksisterende segl, da det ikke løser udfordringerne med navnetræk, og at kommuneseglet fremstår utydeligt/uskarpt – særligt lille størrelse – som følge af seglets nuværende høje grad af kompleksitet og detaljerigdom.

  Proces

  Som et såkaldt identifikationssegl (jf. bekendtgørelse om registrering af kommunevåben og –segl) forventes kommunelogoet udskiftet digitalt, hvor det kan styres på overordnet og tværgående plan, inden for en kortere periode. Der er ikke lagt op eller afsat økonomi til automatisk udskiftning alle nuværende steder, hvor kommunelogoet er fysisk placeret (fx gulvtæpper, pins til reversen, buslæskure). Det vil skulle finansieres ved naturlig, løbende udskiftning af de enkelte områder og centre, inden for de til enhver tid gældende økonomiske rammer.

  Når et rentegnet logo for Dragør Kommune er politisk godkendt, vil der blive fremlagt en sag med forslag til grundlæggende elementer i en designguide (dvs. farvepalette, typografi og grafisk designelement) til politisk beslutning.

  LOVE/REGLER:

  • Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Udvidelse af lovens rækkevidde forventes inden for kort tid også at omfatte digital post
  • Styrelsesloven om, at registrerede kommunevåben og –segl er forbeholdt de kommunale myndigheder i pågældende kommune (identifikationsvåben og -segl)
  • Bekendtgørelse om registrering af kommunevåben og -segl, herunder heraldiske principper (heraldik: læren om våbenskjoldes historie og udformning og tinktur: et udtryk, der anvendes inden for heraldik om de farver, der kan benyttes på våbenskjolde og -segl).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Opdatering og forenkling af logo er finansieret af digitaliseringspuljen 2020 via projekt ’webtilgængelighed samt digital og visuel kommunikation’. Heri lå også finansiering af udformning og kodning af et mindre antal skabeloner til Officepakken (foldere-, flyer-/plakat-skabelon og powerpoint-præsentioner). Der vil blive søgt om adgang til overførelse af det uforbrugte beløb i 2020 hertil i særskilt overførelsessag til politiske behandling.

  I relation til forslaget fra Brylle m.fl. fremgår af tilbuddet, at ”Seglet kan uden omkostninger overtages af Dragør Kommunes kommunalbestyrelse, hvis der i kommunalbestyrelsen er enighed om det. Rettighederne doneres til Dragør Kommune ved person/virksomhed som yder initiativtagerne et symbolsk honorar.”

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 16
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-03-2021

  Der var ingen spørgsmål.