Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Anne Funk (O)
Bemærkninger: Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Bent Larsen spørger til lokalplan 18 A for Søndergården. Borgmesteren svarer.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Der var ingen meddelelser.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

 • 3
  Månedsopfølgning efter marts 2021, BOF 1
  Sagsid.: 21/1347

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter marts 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at månedsopfølgningen efter marts tages til efterretning,
    
  2. at følgende bevillingsændringer godkendes
   1. 10 mio. kr. tilføres budgetterne på overførselsområderne (incl. Førtidspension)
   2. 180 t. kr. tilføres sundhedsplejen,
     
  3. at finansieringen af forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. (merforbrug ud over 10 mio. kr. vedrørende overførsler) enten:
   1. Afventer økonomiaftalen (medio juni) og forventeligt kan finansieres af Coronakompensation til kommunerne.
   2. Alternativt dækkes merforbruget af budgetreduktioner/besparelsestiltag fordelt over alle kommunens områder. Besparelsesforslagene fremlægges herefter på Økonomiudvalgsmødet den 10.juni 2021

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  Ad 1, 2 og 3a

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har baseret på forbrugstal for marts, skøn over udviklingen i aktivitet, med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2021.

  De samlede forventninger til 2021 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2021, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et merforbrug på 12,1 mio. kr. for hele 2021. I dette merforbrug indgår udgifter som følge af Corona. Evt. kompensation af disse udgifter vil fjerne merforbruget. P.t. forventer vi et forbrug til Corona afledte udgifter på 7,9 mio. kr.

  Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor: Det forventede merforbrug er inden for Borger og Social (sektor 6), Skoler (sektor 3), Kultur og Fritid (sektor 4) og sundhed og omsorg (sektor 7). På områderne Institutionsområdet (sektor 5) og Forvaltning (sektor 9) er der et forventet mindreforbrug. De samlede væsentligste årsager er:

  • et merforbrug på skoleområdet på 1,2 mio. kr.
  • et merforbrug på kultur- og fritidsområdet på 0,9 mio.kr.
  • et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 0,3 mio.kr.
  • et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 4,6 mio. kr. (overførselsydelser)
  • et merforbrug på det specialiserede voksenområde og pension på 5,2 mio. kr.
  • et mindreforbrug på integrationsområdet på 0,5 mio. kr.
  • et merforbrug på Sundhed og Omsorg på 2,0 mio. kr.
  • et mindreforbrug på forvaltningen på 0,9 mio. kr.

  Skoleområdet forventer merforbrug som følge af manglende indtægter fra SFO og merudgifter til specialskoler, ungdomsuddannelser samt privatskoler. Derimod forventes små mindreforbrug for kommunens tre folkeskoler, vedrørende forventede tidsforskydninger da skoleåret dækker 2021/2022. Merforbruget på kultur- og fritidsområdet skyldes manglende indtægter, primært i klubberne, i forbindelse med Coronanedlukning.

  Merforbruget på Beskæftigelsesområdet er resultat af stigende antal ledige på grund af Corona. Det samlede merforbrug på beskæftigelsesområdet består af dels et merforbrug på sygedagpenge og aktivering, men også et mindreforbrug på A-dagpenge.Udgiften til førtidspension og seniorpension er desuden betydeligt større end budgetteret. Udgifterne er påvirket af ændrede refusionssatser og en stigende pensionsalder. Disse forhold har ikke i tilstrækkelig grad været medregnet i budgetgrundlaget, men vil fremadrettet blive fuldt indregnet.

  På ældreområdet skyldes merforbruget forventede mindreindtægter på de mellemkommunale betalinger.

  Administrationen forventer at efterreguleringer og midtvejsreguleringer vedrørende overførselsudgifter reducerer de forventede indtægter med 5,0 mio. kr. Resultatet på den ordinære drift forventes (driftsbalancen) herefter at være et overskud på 30,4 mio. kr. hvilket er 17,1 mio. kr. værre end forventet.

  Administrationen forventer et merforbrug for finansforskydninger på 16,6 mio. kr. Det skyldes forventede udgifter til indefrosne feriemidler på knap 5 mio. kr., samt likviditetsmæssig tidsforskydning vedrørende foreløbig restafregning af statsrefusioner for 2020 (knap 12 mio. kr.).

  Dette medfører samlet et forventet kasseforbrug på 46,8 mio. kr., som er godt 50 mio. kr. mere end den ved budgetvedtagelsen forventede kasseopbygning på 5,24 mio. kr. Dette er på baggrund af det samlede forventede regnskab som fremgår af resultatoversigten, herunder et forbrug på 38,5 mio. kr. til anlæg. På trods af ovenstående forventes kommunens gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen at være på 71,0 mio. kr. ved årets udgang.

  Corona Relaterede udgifter

  Der er fra KL indgået anmodning om at kommunerne skal opgøre deres forventede mer- og mindre-forbrug for første kvartal i 2021 i april måned. Opgørelsen anvendes til KL’s forhandlinger med regeringen om eventuel kompensation for de Coronarelaterede udgifter. I 2020 var de samlede merudgifter foreløbigt opgjort til 9,13 mio. kr. indenfor servicerammen. Det er 5,73 mio. kr. mere end den kompensation Dragør kommune indtil videre har fået. Samlet skønnes der at have været netto-merudgifter for 2,9 mio. kr. i Dragør kommune i første kvartal (alene serviceudgifter) i 2021

  I forbindelse med månedsopfølgningen efter marts måned er der foreløbig skønnet Coronaudgifter for i alt 7,9 mio. kr. for hele 2021, hvoraf 0,2 mio.kr. er for anlægsområdet. Opfølgningen vil blive udbygget ved de kommende månedsopfølgninger. Der er ikke indregnet kompensation til kommunerne for eventuelle merudgifter som følge af Corona.

  Bevillingsændringer

  Økonomiudvalget har i april, godkendt et merforbrug på overførselsudgifterne på op til 10 mio. kr. Administrationen foreslår på den baggrund at budgettet til overførselsudgifter hæves med 10 mio. kr. finansieret af kassen.

  Budgettet til sundhedsplejen er fejlagtigt 0,2 mio. kr. lavere end tilsigtet. Det er en administrativ fejl, som foreslås udbedret ved forøgelse af sundhedsplejens budget med 0,2 mio. kr. finansieret af kassen.

  Bevillingsændringerne er opsummeret i bevillingsskema (bilag 2)

  Tabel 1. Månedsopfølgning efter februar 2021 –forventet regnskab og budget

  1.000 kr. løbende priser

  Forventet regnskab

  2021

  Oprindeligt budget

  2021

  Korrigeret budget 2021

  Forventet

  mer- (+) /mindreforbrug (-)

  Indtægter

  Skatter

  -982.742

  -982.742

  -982.742

  Tilskud og udligning

  63.666

  58.666

  58.666

  5.000

  Indtægter i alt

  -919.076

  -924.076

  -924.076

  5.000

  Driftsudgifter

  Indenfor servicerammen

  689.472

  685.199

  691.572

  -2.100

  Sektor 2 Teknik og miljø

  34.621

  33.658

  34.621

  Sektor 3 Folkeskolen

  170.007

  165.352

  168.827

  1.180

  Sektor 4 Kultur og fritid

  46.043

  44.006

  45.153

  890

  Sektor 5 Dagtilbud

  69.391

  69.284

  69.691

  -300

  Sektor 6 Borger og social

  97.120

  102.904

  102.413

  -5.293

  Sektor 7 Sundhed og omsorg

  163.554

  159.915

  161.554

  2.000

  Sektor 9 Forvaltning

  108.736

  110.078

  109.313

  -577

  Udenfor servicerammen

  199.198

  185.016

  185.016

  14.182

  Sektor 1 Renovation

  14

  14

  14

  Sektor 2 Teknik og miljø

  110

  110

  110

  Sektor 3 Folkeskolen

  127

  127

  127

  Sektor 6 Borger og social

  138.555

  124.032

  124.032

  14.523

  Sektor 7 Sundhed og omsorg

  59.098

  59.098

  59.098

  Sektor 9 Forvaltning

  1.294

  1.635

  1.635

  -341

  Nettodriftsudgifter i alt

  888.669

  870.214

  876.587

  12.082

  Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)

  -30.407

  -53.862

  -47.489

  17.082

  Anlægsudgifter

  38.460

  30.936

  42.060

  -3.600

  Renter, netto

  661

  661

  661

  Lån*

  -2.272

  -6.900

  -6.900

  4.628

  Afdrag på lån

  16.833

  16.833

  16.833

  Finansforskydninger

  23.500

  6.900

  6.900

  16.600

  Samlet resultat (Kassebevægelse)

  46.775

  -5.432

  12.065

  34.710

  * Lån optaget i 2021 vedrørende udgifter i 2020, jf. ØU 170321. Lån vedrørende 2021 optages i 2022.

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021 baseret på det forventede regnskab.

  Forelæggelsen af status på månedsopfølgning og forventet regnskab er aftalt som en del af ny procedure for økonomisk opfølgning, jf. meddelelse på ØU d. 20. februar 2020 (ØU 20/664)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 4
  Forslag til tillæg 2 til Lokalplan 27 for en erhvervsejendom ved Lufthavn Syd samt kommuneplantillæg nr. 4
  Sagsid.: 20/3659

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. maj 2021 at indkalde til et ekstraordinært møde forud for møde i Økonomiudvalget den 20. maj 2021, hvor sagen behandles på baggrund af et justeret forslag fra administrationen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at forslag til tillæg 2 til Lokalplan 27 for en erhvervsejendom ved A. P. Møllers Allé med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 godkendes med henblik på en offentlig høring i mindst 4 uger,
  1. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslagene da planforslagene forventes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet ift. de gældende planer.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  Anbefaling fra BEPU:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 20-05-2021

  Udvalget anbefaler overfor ØU/KB administrationens indstilling nr. 1 og 2 – og beklager de misforståelser, der har været i denne sag.

  Sagen anbefales med de af forvaltningen foreslåede præciseringer, der fremsendes til KB forud for mødet den 27. maj 2021.

  Præciseringerne omfatter;

  • Tydeliggørelse af at formålet med lokalplan-tillægget alene er at lovliggøre eksisterende byggeri med hensyn til omfang og ophævelse af tilknytningskravet til lufthavnen.
  • Herudover er der faktuelle rettelser om dato, henvisninger og juridiske præciseringer.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter mødet i kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021 blev bilag 2 erstattet med en ny udgave.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. november 2020, at igangsætte en revision af plangrundlaget for den nordlige del af erhvervsområdet ved A. P. Møllers Allé. Baggrunden var en afgørelse fra Planklagenævnet, som ophævede en dispensation Dragør Kommune havde meddelt. Nævnet fandt, at den ansøgte anvendelse krævede en ny lokalplan og at ansøgningen ikke kunne imødekommes via en dispensation fra lokalplanen.

  Forslag til tillæg 2 til Lokalplan 27 og -tillæg 4 til Kommuneplan 2009 er imidlertid afgrænset til A. P. Møllers Allé 55 - matrikel nr. 32au af St. Magleby By, St. Magleby, da det forsøger at lovliggøre retligt et erhvervsbyggeri opført på baggrund af en byggetilladelse givet på baggrund af den nu ophævede dispensation.

  Den øvrige nordlige del af erhvervsområdet ved A. P. Møllers Allé er ikke inkluderet i dette tillæg. Administrationen vurderer, at lokalplanlægningen for den øvrige nordlige del af erhvervsområdet bør ses i sammenhæng med de muligheder kommunen forventes at få ifm. den pågående revision af plangrundlaget for Københavns Lufthavn. Erhvervsministeren udtalte sig i december 2020 positivt ift. Tårnby og Dragør kommunernes ønsker om at udvide deres erhvervsområdet. I Dragør Kommune drejer det sig om de 12 ha udpeget i Perspektivområde ved Nordre Dragør.

  Kommunalbestyrelsen indkaldte i perioden 23. december 2020 til 20. januar 2021 til ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet efter planlovens § 23C. Ideer og forslag indkommet i forbindelse med høringen vil indgå i det videre planarbejde og fremgår af vedlagte bilag.

  Tillæg 2 til lokalplan 27 tilføjer muligheden for at indrette op til 2.255 m2 kontorer og 2.087 m2 lager til de gældende anvendelsesbestemmelser i lokalplan 27, øger bebyggelsesprocenten fra 40 til 53 - idet kælderarealet også tæller med i beregning af etagearealet, og stiller krav om støjafskærmende foranstaltninger, der sikrer støjfølsomme virksomheder mod støjgener fra lufthavnen.

  Tillæg 4 til Kommuneplan 2009 konsekvensretter dette i et nyt rammeområde, svarende til ejendommen og fastsætter at området (ejendommen) ikke må udstykkes.

  Der er foretaget en miljøscreening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” for at afklare, om der skal gennemføres en miljøvurdering af kommune- eller lokalplantillægget. Det er administrationens vurdering, at Kommune- og Lokalplantillægget ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de gældende planer, og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, Fingerplanen, Støjcirkulære om støjkonsekvenszone omkring Københavns Lufthavn og Miljøvurderingsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslagene skal sendes i offentlig høring i mindst 4 uger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj. 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 5
  Ekstra ressourcer til byggesagsområdet
  Sagsid.: 21/1923

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. marts 2021 blandt andet, at afsættes midler til konsulentbistand og betaling af merarbejde til håndteringen af bygge- og plansager. Administrationen har på den baggrund indgået aftale med en konsulent, der bidrager til at løse bygge- og plansager, ligesom der er indgået en mer-arbejdsaftale med to byggesagsmedarbejdere i Byggeteamet. By-, Erhvervs- og Planudvalget bliver løbende orienteret om status på behandlingen af byggesager. Antallet af nye sager er inden for de seneste måneder steget yderligere, så der nu er tale om en fordobling i forhold til tidligere. Det har medført, at på trods af at antallet af afsluttet sager er øget væsentligt, kommer der flere sager ind end der afsluttes.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler;

  1. at udvalget godkender, at der afsættes yderligere ressourcer til byggesagsområdet i resten af 2021 som skitseret under Økonomi, så der allerede nu kan rekrutteres ét ekstra årsværk til behandlingen af byggesager,
  1. at der i forbindelse med fastlæggelse af det tekniske budget for 2022 og frem afsættes permanent finansiering til ovenstående årsværk til byggesagsbehandling samt fortsat konsulentbistand til håndtering af bygge- og plansager.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 20-05-2021

  Ad 1 og 2 anbefales overfor ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt:

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. marts 2021, at afsættes ekstra ressourcer til behandlingen af bygge- og plansager. Baggrunden for beslutningen var en væsentlig forøget aktivitet på særligt byggesagsområdet, herunder en stigning i antallet af byggeager på i størrelsesordenen 60% samt nye regler på skatteområdet, som har medført flere lovliggørelsessager. Disse skal være under behandling inden for få år.

  Administrationen har på baggrund af beslutningen i Kommunalbestyrelsen indgået aftale med en konsulent, der bidrager med at løser bygge- og plansager, ligesom der er indgået en mer-arbejdsaftale med de to byggesagsmedarbejdere i Byggeteamet. Byggeteamet. By-, Erhvervs- og Planudvalget bliver orienteret om status på behandlingen af byggesager jævnfør vedlagte bilag 1 (kopi af opgørelse fra maj). Som det fremgår af bilaget udgøres byggesager af 11 forskellige sagskategorier (ansøgninger om byggetilladelser, landzonesager, bevaringssager, lovliggørelsessager, klagesager m.v.). 

  Antallet af nye byggesager er inden for de seneste måneder steget yderligere, så der nu snarere er tale om en fordobling i forhold til tidligere. Det har medført, at på trods af at antallet af afsluttede sager er øget betragteligt, kommer der flere sager ind end der afsluttes. Derfor anbefales det, at der allerede nu tages initiativ til at slå en ekstra stilling op som byggesagsbehandler. Byggeteamet.

  Med en opnormering på byggesagsområdet og forsat bistand fra konsulenten vurderes det på baggrund af antallet af allerede indkomne sager samt en prognose om en fremadrettet søgning på det niveau, der ses nu, at der vil være balance mellem tilgang og afgang af sager på nuværende niveau og en afvikling af puklen over de næste 2-3 år. På planområdet, vil der med de nuværende bestillinger til kommuneplan, lokalplaner m.v. ikke være ressourcer til revision og udarbejdelse af yderligere lokalplaner. Den foreslåede ressourceallokering er konservativt vurderet, og en hurtigere afvikling på bygge- planområdet vil forudsætte yderligere ressourceallokering.

  Da der p.t. er tilsvarende udfordringer i langt de fleste kommuner, vurderes det på baggrund af egne erfaringer og erfaringer fra andre kommuner ikke muligt at rekruttere kompetente midlertidige byggesagsbehandler. Derfor foreslås der op til ansættelse af et permanent årsværk, og såfremt aktiviteten falder og sagspuklen er afviklet, vil der ske en medarbejdertilpasning. Byggesagsområdet er – modsat dagtilbuds-, skole- og ældreområdet – ikke reguleret i forhold til ændring i aktivitet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften på 250 tkr i 2021 finansieres ved øget gebyrindtægter på byggesager på 50 tkr. samt 200 tkr. fra  Økonomiafdelingens budget

  Der foreslås i det tekniske budget for 2022 og frem afsat 500 tkr. til opnormeringen med én byggesagsbehandler samt 600 tkr i 2022/23 og herefter 300 tkr i BO-årene til fastholdelse af konsulentbistand.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 6
  Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
  Sagsid.: 21/1140

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
  2. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
  3. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
  4. at Dragør Kommune på generalforsamlingen stemmer for Susanne Juhl som ny betyrelsesformand i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S,
  5. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt:

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner. 

  Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Dragør kommune er Morten Dreyer repræsentanten i dag.

  De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2021.

  Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92% af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 2,49% af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Dragør har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

  I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

  Indstillingspunkterne

  Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2020 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2020 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på t. kr. 21.535 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på t.kr. 85.595 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

  Mht. indstillingens punkt 4 har selskabets bestyrelsesformand, Leo Larsen forud for generalforsamlingen meddelt selskabet sin beslutning om at fratræde som selskabets formand og udtræde af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal derfor vælge en ny formand for bestyrelsen. Susanne Juhl er indstillet som ny formand for bestyrelsen.

  Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

  Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.
  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 7
  Foranalyse - ombygning af Dragør Havn
  Sagsid.: 21/134

  RESUMÉ:

  Der er udarbejdet en foranalyse for ombygning af Dragør Havn svarende til den arbejdsmetode, der blev anvendt i forbindelse med anlæg af den nye svømmehal.  Projektet omhandler tætning af Østmolen, oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmaterialet indbygges i Østmolen og kajanlæg på Sandtangen, ændret indsejling til færgehavnen, gennemgravning af sandtangen og etablering af flere bådpladser.

  Foranalysen viser, at projektet vil beløbe sig til 59 mio. kr. og at anlægsarbejderne forventes at kunne påbegyndes januar 2023. Der er afsat et anlægsbudget på 30 mio. kr. Der skal tages stilling til tilpasning af projektet til budgettet på 30. mio. kr. udbudsform tids- og aktivitetsplan samt igangsætning af næste fase.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at foranalysen tages til efterretning,
    
  2. at den næste fase påbegyndes, som beskrevet i foranalysens punkt 7, som omhandler myndighedstilladelser, lokalplanlægning, teknisk optimering og tekniske undersøgelser mhp udarbejdelse af udbudsmateriale til en omvendt licitation inden for en økonomisk ramme på 30. mio. kr.,
    
  3. at ombygning af indsejlingen til færgehavnen ikke medtages i det videre arbejde, da prisen alene udgør ca. 20% af de samlede anlægsomkostninger på 59 mio. kr. (12.5 mio. kr.),
    
  4. at der frigives 1.5 mio. kr. til næste fase. Eventuelle uforbrugte anlægsmidler vil indgå i det samlede anlægsbudget for projektet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  Ændringsforslag fra V. V forslår, at sagen oversendes til ØU uden anbefaling.

  For stemte    6 (A+O+T+V)

  Imod stemte   1 (C)

  Undlod at stemme  0 ()

  Anbefales overfor ØU.

  Protokol fra C: Konservative har stemt imod, da hele sagen baserer sig på lånoptagning på kr. 20 mio. Konservative er af den opfattelse, at vedligehold af havnen skal holdes inden for det i forvejen afsatte budget på kr. 10 mio og stemte allerede imod lånoptagningen i april 2020. Samtidig kan det konstateres at de visioner AOVT fremsatte ved lånoptagningen ikke kan gennemføres, da det samlet vil koste kr. 59 mio.

  .

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  Ad 1-4 med tillægsforslag fra A+O+T+V:

  AOTV ønsker at igangsætte første fase ud af tre om ”Ombygning af Dragør Havn”.

  Første fase indeholder en række tiltag, som fokuserer på grundlæggende ændringer i forhold til Østmolen, som tætnes og forhøjes og fremover kommer til at fungere som havnepromenade og kaj. Desuden gennemføres oprensning af lystbådehavnen og etablering af nye bådepladser.

  AOTV foreslår, at der parallelt med fase 1 gennemføres en visionsproces omkring fase 2, som kan omfatte lukning af indsejlingen til Ny Havn, etablere en forlængelse af Østmolen hen til det nuværende optagningssted ved bådoplægspladsen/grusparkeringen/nuværende indsejling til Forthavnen. Desuden kan der etableres en særskilt ind-/udsejling fra Forthavnen samt en gennemgravning af Sandtangen. Til fase 2 hyres et arkitektfirma med speciale i havne til at udarbejde et visionsforslag for Dragør Havn med udgangspunkt i eksisterende lokalplan, Tænketankens projekt og A1 Consults ideoplæg. Arkitektfirmaet skal inddrage interesserede borgere i processen vedrørende udarbejdelse af visionsoplægget og oplægget sendes ud til efterfølgende borgerhøring, så alle relevante perspektiver og idéer medtages i arbejdet med at skabe den bedst mulige langsigtede plan for Dragør Havn.

  Fase 1 og 2 skal lægge op til fase 3, som er en sammenlægning af Færgehavnen med Gamle Havn, en ny fælles indsejling, flere bådpladser i Færgehavnen og endelig potentielt en sluseport, som kan lukkes i forbindelse med stormflod.

  For stemte:  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra AOTV:

  Inden projektet videreføres, bemyndiges forvaltningen til at undersøge og sikre synergierne mellem ombygningen af Dragør Havn og den langsigtede Klima- og Kystsikring. Tillægsforslaget sigter på, at de to parallelle udviklingsforløb er koordinerede.

  For stemte:  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By- Erhverv- og Planudvalget besluttede på mødet i juni 2020, at der skulle udarbejdes en foranalyse, som skulle forelægges til maj 2021. Kommunalbestyrelsen frigav på mødet i oktober 2020, en anlægsbevilling på 250.000 kr. til udarbejdelse af foranalyse med indledende supplerende tekniske undersøgelser. Foranalysen omhandler projektet ombygning af Dragør Havn.

  Projektet omfatter:

  1)     tætning af Østmolen 

  2)     oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmateriale indarbejdes i mole- og kajanlæg

  3)     etablering af supplerende bådepladser i lystbådehavnen

  4)     ombygning af havneindløbet til færgehavnen mhp. at færgehavnen kan benyttes som A-havn (roligt vand med havnepladser)

  5)     gennemgravning af sandtangen og lukning af indsejlingen til lystbådehavnen

  6)     etablering af supplerende servicebygninger (bad og toiletbygning) i lystbådehavnen

  Molen forberedes således, at den eventuelt senere kan udbygges og indgå som del af en eventuel fremtidig kystsikring af Dragør.

  I foranalysen er der opstillet et anlægsbudget, tids- og aktivitetsplan herunder vurderet omfanget af myndighedstilladelser, udbudsstrategi mv. I foranalysens punkt 7 er næste fase af projektet beskrevet. Foranalysen er vedlagt i bilag 1.

  Der er i forbindelse med foranalysen udført teknisk indgreb i Østmolen for at vurdere Østmolens opbygning, og omfanget af bundmateriale er genberegning.

  Foranalysen viser:

  -          at det samlede projekt vil koste ca. 59 mio. kr. + /- 10%

  -          At det er muligt at tilpasse projektet til ca. 30 mio. kr. og at denne minimumsmodel vil omfatte, tætning af Østmolen, spunsning af sandtangen og oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmateriale hhv. indbygges i de nye konstruktioner og resten klappes, etablering af supplerende 50 bådepladser, samt at molehoveder ved indsejling til Færgehavnen renoveres.

  -          At følgende arbejder udskydes men inkluderes på en ønskeliste og indgår i den omvendte licitation. Det drejer sig om gennemgravning af Sandtangen, etablering af en supplerende servicebygning.

  -          At den nye Østmole kan videreudbygges og indgå i en fremtidig kystbeskyttelse af Dragør.  Molen er visualiseret og den kan ses i bilag til foranalysen.

  -          At udbuddet gennemføres i omvendt licitation med beskrivelse af en minimumsmodel, kvalitet og funktion kombineret med en liste over supplerende ønsker, som tilbudsgiver kan supplere sit tilbud med

  Tids- og aktivitetsplan

  Det forslås, at arbejdet med at indhente tilladelser sættes i gang, således at disse kan foreligge inden projektet udbydes i totalentreprise. Tilladelsen til deponering af bundmateriale er afgørende for projektet og projektets økonomi.  Lokalplanprocessen er også afgørende for hvornår projektet kan opstartes. I foranalysen anbefales, at myndighedsarbejderne igangsættes og tilladelser indhentes inden der gennemføres nye supplerende tekniske undersøgelser og yderligere optimering af projektet. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 7 i foranalysen

  Det forslås, at der arbejdes med anlægsstart januar 2023. Der er således 18 måneder til at indhente tilladelser, tilvejebringe nyt plangrundlag for Sandtangen og efterfølgende gennemføre supplerende tekniske forundersøgelser, gennemføre udbud og forberede opstart for entreprenør. Arbejderne kan ikke udføres samtidigt med at havnen er i drift. Det betyder at arbejderne skal udføres efter sejlersæsonen, og det kan tidligst ske ved opstart januar 2023.

  I foranalysen oplyses, at det i øjeblikket vil tage ca. 6 måneder at opnå tilladelse til indbygning af bundmateriale og 9 måneder at opnå klappetilladelse. Lokalplanlægning vil tage ca. 12 måneder at gennemføre. Tids- og aktivitetsplan fremgår af foranalysen.

  Det anbefales, at de supplerende tekniske undersøgelser og efterfølgende optimering af projektet afventer myndighedstilladelserne fordi de er afgørende for projektet.

  Forundersøgelserne er dyre. Specielt geotekniske undersøgelser på vand. Det anbefales derfor at ny indsejling ikke inkluderes i det videre projekt på nuværende tidspunkt. 

  Næste fase:

  Næste fase omhandler yderligere optimering af projektet med afsæt i geotekniske undersøgelser, opmåling, miljøanalyse af bundmateriale og yderligere optimering af projektet. Denne fase løber frem til september 2021, hvor en opdateret foranalyse forlægges udvalget til godkendelse.

  Herefter igangsættes indhentning af tilladelser og efterfølgende udarbejdes udbudsmateriale som forlægges til godkendelse omkring september 2022 (fase 4.) Udbudsresultat forlægges omkring december- januar 2023 til endelig godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 30 mio. kr. i anlægsbudgettet over budgetperioden 2021 til 2023. Heraf er det besluttet at finansiere 20 mio. kr. ved lånoptag.

  Anlægsbevillingen til næste fase (fase 3 jf tidsplanen) er på 1.5 mio. kr. og bevillingen skal dække følgende hovedopgaver:

  -          Geoteknik 800.000 kr.

  -          Lokalplanlægning 175.000 kr.

  -          Opmåling af bundforhold 70.000 kr.

  -          Tilladelser, analyser og tekniske indgreb 150.000 kr.

  -          Rådgivning 150.000 kr.

  -          Øvrige tekniske opgaver og uforudseelige 150.000 kr.

  Udbudsfasen og frem til at der ligger en kontrakt vil efterfølgende beløbe sig til ca. 380.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4.maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 8
  Tang fra mormorstranden
  Sagsid.: 20/1446

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til bortskaffelse af tang fra Mormorstranden. Administrationen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 19. maj løbende opsamlet tang på Mormorstranden. Der er sendt en ansøgning til Fredningsnævnet om midlertidigt og permanent oplag af tang, og der har været taget flere kontakter til lokale landmænd og landboforening med henblik på at indgå aftale om afsætning. Det har vist sig, at det er muligt løbende at holde stranden ren med eget maskinel, og der er indtil nu anvendt i størrelsesorden 500 timer på opgaven. Fredningsnævnet har meddelt, at det ikke er muligt at opnå tilladelse til at placere tangen bag Mormorstranden. Det forventes p.t., at det er muligt at afsætte tangen til en lokal landmand, men det afhænger af om Tårnby giver tilladelse til udbringningen. Hvis ikke det er muligt, skal der tages stilling til bortskaffelse af den resterende mængde og finansiering heraf.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at de cirka 1000 tons tang, der er opsamlet afsættes til en lokal landmand, hvis tilladelserne kan gives.
  2. at såfremt der ikke kan opnås tilladelse til anvendelse til jordbrugsformål, at tangen bortskaffes til godkendt modtageranlæg,
  3. atet eventuelt merforbrug på op til ca. 260.000 kr. til bortskaffelse af tang medtages i budgetopfølgningen til august 2021.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  Ad 1-3

  Anbefales overfor ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  Ad 1 anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Ad 1: Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Administrationens indstilling ad 3:

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2020 og den 11. juni 2020 en forsøgsordningen for fjernelse af tang fra Mormorstranden. Forsøgsordningen bestod blandt andet i, at Vej- og Gartner med eget eller lejet materiel skulle stå for den løbende vedligeholdelse af stranden, samt at mulighederne for at afsætte tang til en lokal landmand (Seerupgaard) skulle afsøges. Det blev ligeledes besluttet, at forvaltningen skulle søge om dispensation fra fredningsbestemmelserne til permanent eller midlertidigt placering af tang bagerst på stranden.

  Status er, at Vej- og Gartner ugentligt fjerner tang og fedtemøg fra stranden med eget maskinel og opmagasinerer det på stranden med henblik på afvanding af tangen før bortskaffelse. Der er p.t opsamlet ca. 800 ton tang (skønnet mængde) som er oplagt bag Mormorstranden. Der er indtil nu anvendt cirka 500 timer fra Vej- og Gartner på opgaven. Det vurderes, at der vil blive opsamlet yderligere 100-200 ton tang over badesæsonen.

  Der er sendt en ansøgning til Fredningsnævnet med henblik på at opnå dispensation til oplagring. Fredningsnævnet har den 16. april 2021 afholdt besigtigelse på Mormorstranden og truffet afgørelse i sagen om, hvorvidt kommunen må udjævne tangen op på området bag Mormorstranden. Alternativt oplægge tangen over sæsonen i en bunke med henblik på afvanding før bortskaffelse. Fredningsnævnet har besluttet, at give tilladelse til at tangen må oplægges midlertidigt med henblik på afvanding, men at tangen ikke må udjævnes, da der vil være tale om en terrænændring. Terrænændring må ikke finde sted jf. fredningsbestemmelserne.

  Der er udtaget analyser af det opsamlede tang med henblik på at vurdere, om det må anvendes til jordbrugsformål. De første analyser har vist overskridelse af grænseværdierne, men opfølgende målinger tyder på, at det er muligt. På den baggrund er der hos Tårnby Kommune søgt om tilladelse til udbringning til jordbrugsformål. Hvis det ikke er muligt anbefales administrationen, at det bortskaffes til et godkendt modtageranlæg (kompostanlæg).

  Driftsbudgettet til oprensning af Mormorstranden er på 197.000 kr. Der er afholdt analyseudgifter på ca. 25.000 kr., og der er 170.000 kr. tilbage til bortskaffelse af de ca. 800-1.000 ton tang.

  Det er dyrere, at bortskaffe tangen til kompostanlæg end til landbrugsjord lokalt. 240 kr. mod 500 kr. pr ton. Hvis alt kan bortskaffes til landbrugsjord vil det koste op til 240.000 kr. Hvis det skal afsættes til kompostering, vil det koste ca. 500.000 kr.

  Der mangler således potentielt op til 330.000 kr. for at kunne bortskaffe tangen i indeværende sæson, hvis det ikke lykkedes at afsætte til lokal landmænd. Der er pt. en forventning om et mindreforbrug på vintervedligehold på i størrelsesordenen 70.000 kr. Hvis de bruges til med-finansiering mangler der pt mellem 0-260.000 kr. Det anbefales, at eventuelt restfinansiering indgår i budgetopfølgningen til august.

  Tangen vil blive bortskaffet hurtigst muligt. Badesæsonen kan forventes, at opstarte fra medio maj måned.

  Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke pege på yderligere kompenserende besparelser inden for eget driftsbudget.

  Det forslås, at merudgiften i første omgang finansieres af kassen og at forvaltningen i forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning undersøger, om der er økonomisk råderum til kompenserende besparelser, som kan dække merforbruget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomi

  Driftsbudgettet til oprensning af Mormorstranden er på 197.000 kr. Der er afholdt analyseudgifter på ca. 25.000 kr., og der er 170.000 kr. tilbage til bortskaffelse.

  Der mangler potentielt op til 330.000 kr. for at kunne bortskaffe tangen i indeværende sæson, hvis det ikke lykkedes at afsætte til lokal landmænd. Der er pt. en forventning om et mindreforbrug på vintervedligehold på i størrelsesordenen 70.000 kr. Hvis de bruges til med-finansiering mangler der pt mellem 0-260.000 kr.

  Det anbefales, at det forventede merforbrug indgår i budgetrevision til august.

  Det kan oplyses, at vej- og gartnerafdelingen har brugt ca. 500 timer på oprensning indtil nu. Det svarer til ca. 200.000 kr. Timerne er gået fra andre driftsopgaver på Vej- og gartnerområdet, da oprensningen tidligere blev finansieret inden for driftsbudgettet på 197.000 kr.

  Revideret budget for fortsat tangoprensning vil indgå i budgetlægningen for 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

 • 9
  Anvendelse af ubrugte midler under "en værdig ældrepleje"
  Sagsid.: 20/3951

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende forslag til anvendelse af ubrugte midler i 2021 under de statslige puljer ”En værdig ældrepleje”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til anvendelse af ubrugte midler under puljen ”En værdig ældrepleje” med henblik på indsendelse til godkendelse i Sundhedsministeriet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  ”En værdig ældrepleje” blev udmøntet som statslige puljemidler i årene 2016-2019. I 2020 blev midlerne udbetalt som et særtilskud til kommunerne på baggrund af fordelingsnøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Dragør Kommune modtog i 2020 et tilskud på 3,2 mio. kr.

  Midlerne for ”Bedre bemanding i ældreplejen” er udmøntet som statslige puljemidler i årene 2018-2021.

  Sundhedsministeriet beder fortsat kommunerne indsende en samlet anmodning om overførelse og redegørelse for anvendelse af ubrugte midler for puljerne ”Bedre bemanding i ældreplejen” og ”En værdig ældrepleje”.

  • Dragør har ingen ubrugte midler fra puljen ”Bedre bemanding i ældreplejen”
  • Dragør Kommune har ubrugte midler svarende til 1.502.530 kr. fra puljen ”En værdig ældrepleje”, som Dragør Kommune søger om godkendelse hos Sundhedsministeriet til at anvende i 2021.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her til godkendelse, forslag til anvendelse af ubrugte midler i 2021 for puljen ”En værdig ældrepleje” (se bilag).

  En værdig ældrepleje – 2021

  Administrationen foreslår, at de ubrugte midler fra puljen ”En værdig ældrepleje” fortsat anvendes til at styrke de faglige kompetencer hos Dragør Kommunes medarbejdere i hjemmeplejen og på Enggården inden for hverdagsrehabilitering og palliation. Derigennem understøttes følgende områder under kommunens ældre- og værdighedspolitik:

  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • En værdig død

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune har ubrugte midler svarende til 1.502.530 kr. fra puljen ”En værdig ældrepleje”, som Dragør Kommune søger om godkendelse hos Sundhedsministeriet til anvendelse i 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken – det gode og værdige ældreliv (2019-2022).

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20.maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 10
  Styrelsen for Patientsikkerheds reaktive tilsyn med hjemmesygeplejen
  Sagsid.: 20/519

  RESUMÉ:

  12. januar 2021 har Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført et reaktivt tilsyn hos hjemmesygeplejen. På baggrund af tilsynet konkluderer styrelsen, at hjemmesygeplejen siden sidste tilsyn i november 2019 har arbejdet målrettet på at forbedre de påtalte forhold, men at der fortsat er nogle udfordringer med dokumentation og medicinhåndtering. På den baggrund fastholder styrelsen påbuddet. Denne sag indeholder styrelsens resultater og hjemmesygeplejens handleplan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at, udvalget tager tilsynsrapporten og afgørelsen om påbud til Hjemmesygeplejen til efterretning.
  2. at, udvalget godkender handleplanen som opfølgning på styrelsens konklusion.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Ad 1

  Taget til efteretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Udvalget ønsker en orientering til august.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag nr. 4 - høringssvar fra Ældrerådet er tilføjet efter i SSAU den 3. maj 2021.

  Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen. Formålet med styrelsens tilsynsbesøg er dels at sikre patientsikkerheden og -rettigheder dels at understøtte læring på behandlingsstederne.

  2. marts 2020 behandlede udvalget en sag om et planlagt varslet tilsyn med hjemmesygeplejen, som Styrelsen for Patientsikkerhed havde gennemført i november 2019. Ved daværende tilsyn konkluderede styrelsen, at der i hjemmesygeplejen var: ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden”. Derfor gav styrelsen hjemmesygeplejen et påbud.

  Som en opfølgning på påbuddet, har styrelsen gennemført et reaktivt tilsyn hos hjemmesygeplejen 12. januar 2021. Tilsynet blev gennemført i form af interview med personalet, journalgennemgang for fire borgere og gennemgang af medicin for tre borgere. Tilsynet består samlet af 12 målepunkter, heraf var 7 målepunkter opfyldt, 4 ikke opfyldt og 1 ikke aktuelt. Dette er en forbedring fra tilsynet i november 2019, som bestod af 14 målepunkter, hvoraf 7 ikke var opfyldt.

  Styrelsen anerkender i sin rapport, at hjemmesygeplejen siden sidste tilsyn i november 2019 har arbejdet målrettet på at gennemføre systematiske sygeplejefaglige vurderinger, at ledelse og medarbejdere kan redegøre for, hvordan der er gennemført journalgennemgang, at der er udarbejdet action cards til brug i hjemmeplejen, at der er gennemført undervisning i dokumentationssystemet og sikker medicinhåndtering. 

  På baggrund af det reaktive tilsyn konkluderer styrelsen dog, at der fortsat er: ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden” i hjemmesygeplejen. Styrelsen fastholder derfor deres påbud og har varslet endnu et opfølgende tilsyn på et senere, endnu ikke fastsat, tidspunkt. Styrelsen har lagt følgende til grund for deres konklusion:

  1) Der er mangler i journalføringen om den sundhedsfaglige dokumentation i 2 ud af 4 stikprøver.

  2) Der er en manglende systematik i journalføringen i det sygdomme og funktionsnedsættelser bliver journaliseret forskellige steder.

  3) Der er mangler i medicinhåndteringen i tre ud af tre stikprøver.

  Hjemmesygeplejen har sendt et høringssvar til styrelsen, hvori de beskriver de indsatser, som de planlægger at iværksætte. I den endelige tilsynsrapport anerkender styrelsen tiltagene, men fastholder afgørelsen frem til et nyt besøg. Afgørelsesbrevet fra styrelsen er vedlagt som bilag 1. og tilsynsrapporten som bilag 2. Tilsynsrapporten vil blive lagt på Dragør Kommunes hjemmeside efter endt politisk behandling.

  Handleplan

  På baggrund af fundene i tilsynsrapporten har hjemmesygeplejen udarbejdet en handleplan, som har fokus på at etablere et systematisk kvalitetssikringsarbejde, som løbende skal opspore og korrigere fejl i dokumentation og medicinhåndtering.

  Handleplanen centrerer sig om disse kernelementer:

  1. Journalføring

  Herunder faste kadencer for auditeringer af journaler og en fast systematik for opfølgning på fund i auditeringerne.

   

  1. Medicinhåndtering

  Herunder introduktion af en tjekliste til medicindispensering og en fast kadencer for medicinauditeringer og en fast systematik for opfølgning på fund i auditeringerne.

  1. Sundhedsfaglig dokumentation

  Herunder mere planlagt tid til at gennemføre sygeplejefaglig dokumentation og en fast systematik for samarbejde med den private leverandør mhp. at sikre overlevering af væsentlige oplysninger om borgerne.

  Handleplanen er vedlagt som bilag 3.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven § 213, stk. 2.  og Sundhedsloven § 215 b, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 11
  Frigivelse Handicapvenlige tiltag 2021
  Sagsid.: 21/1467

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2021, der er afsat i anlægsbudget 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling på 104.000 kr. til handicapvenlige tiltag 2021, og at rådighedsbeløbet frigives,
    
  2. at der anvendes 30-40.000 kr. til etablering af sænkede kantsten ved vejovergange på strækningen mellem Dragør Badehotel og havnen, og
    
  3. at det resterende beløb på ca. 65.000 anvendes på tilgængelighedstiltag ved Dragør Søbad efter nærmere aftale med Dragør Handicap og Dragør Søbad.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 104.000 kr. i det reviderede anlægsbudget 2021 til etablering af handicapvenlige tiltag i 2021.

  På møde i Handicaprådet den 13. april 2021 blev følgende prioriteringer aftalt:

  1. Kantstenssænkninger på strækningen mellem Dragør Badehotel og havnen.
  2. Bedre tilgængelighed på Dragør Søbad:
   1. Lift/hejseanordning eller trappe/sliske fra brodækket på Søbadet til vandet.
   2. Højere hegn på platformen ved Mormorstranden (fra nuværende 0,5 meter til 1 meter).
   3. Gelænder i hver side til nedgangen til sandet fra platformen.

  Første prioriteten i form af kantstenssænkninger på strækningen kan etableres for ca. 30-40.000 kr. For de resterende ca. 65.000 kr. kan der forventeligt etableres en hejs ude på brodækket.

  En hejs er tidligere anslået at kunne etableres for 60-70.000 kr., imens en trappe svarende til trappen på den nye badebro kan etableres for anslået 80-100.000 kr.

  En egentlig sliske/rampe ude på Søbadet vil være meget mere bekostelig og kan i øvrigt ikke anbefales som følge af fx algevækst, tang m.v.

  Et højere hegn på platformen ved Mormorstranden kan alt andet lige håndteres indenfor Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget. Der er etableret et gelænder på indersiden af rampen fra platformen og ned i sandet. Et supplerende gelænder på ydersiden kan derimod ikke umiddelbart udføres, da der mangler mulige stabile fastgørelsespunkter i vandet/sandet.

  Administrationen foreslår, at etablering af en hejs på Dragør Søbad drøftes med Dragør Handicap og Dragør Søbad.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 104.000 kr. til Handicapvenlige tiltag 2021 er afsat i anlægsbudget 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Anlægsønskerne har senest været drøftet på møde i Handicaprådet den 13. april 2021, jf. vedhæftede referat.

  Det foreslås, at eventuel etablering af hejs på Dragør Søbad drøftes med Dragør Handicap og Dragør Søbad før igangsætning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltag som fx sænkning af kantsten ved vejovergange er i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer, der fremmer tilgængeligheden for alle.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 12
  Orienteringssag - Afrapportering for 2020 vedr. delaftale 6 i det forpligtigende samarbejde
  Sagsid.: 21/1457

  RESUMÉ:

  Denne sag vedrører afrapportering for delaftale 6 beskæftigelse i det forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune for 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Til efterretning.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune skriver i afrapporteringen:

  ”I lighed med Tårnby Kommune præger konsekvenserne af Covid-19 Dragør Kommune voldsomt på beskæftigelsesområde.  Da der naturligt er pendling mellem kommunerne betyder det, at lufthavnserhvervene, som er så stor en del af Tårnby Kommunens erhvervsstruktur, også har en stor betydning fra Dragør Kommune.

  Jobcenter Tårnby har i 2020 haft fokus på at sikre, at der generelt leveres en indsats, der er baseret på solid viden om, hvad der virker. Vores resultater viser, at de indsatser og metoder, der blev sat i værk i begyndelsen af 2020 har haft effekt: Vi holder hyppige samtaler med borgerne, vi sikrer, at flertallet af borgerne har et opdateret cv, og ikke mindst har vi et stærkt fokus på at opkvalificere borgerne sammen med virksomhederne i ordinære løntimer, praktik, løntilskud mm.”

  Rapporten indeholder data og benchmark i forhold til performance for 2020, herunder en beskrivelse af den særlige situation og konsekvenserne vedrørende COVID-19. I forhold til situationen de foregående år, hvor Tårnby og Dragør Kommuner har været placeret så dårligt i beskæftigelsesministeriets benchmark, at vi har risikeret at komme under skærpet tilsyn, indeholder afrapporteringen også en status på det arbejde, der har skulle imødegå at komme under skærpet tilsyn. Konklusionen fra afrapporteringen herpå er:

  ”Ifølge STAR’s opgørelse for perioden 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020 er der sket en markant forbedring på procentdelen med mindst 4 samtaler indenfor 12 måneder fra 68,9% i januar 2020 til 95,6% i december 2020. Samtidig er der også sket en markant forbedring på procentdelen, der har modtaget et beskæftigelsesrettet tilbud fra 74,1 % i januar 2020 til 84,4% i december 2020. Disse forbedringer gør, at kommunen aktuelt ikke er i risiko for at komme i skærpet tilsyn.”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20.maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 13
  Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner 2021
  Sagsid.: 21/440

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om kommunen modtager statslige midler til øgede normeringer på dagtilbudsområdet samt fordelingen af midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,
   

  1. at Dragør Kommune modtager tilskuddet på 2.009.000 kr. i 2021.
  2. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -2.009.000 kr. og udgifter på 2.009.000 til daginstitutionsområdet.
  3. at tilskuddet fra puljen til normeringer i daginstitutionerne 2021 og i de kommende år fordeles som beskrevet i sagsfremstillingen.
  4. at forældretaksten i 2021 ikke stiger som følge af de ekstra tilførte midler til budgetterede bruttoudgifter.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Med finanslovsaftalen mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet for 2020 blev der afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1.600 mio. kr. i 2025, så kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. De lovbundende minimumsnormeringer vil fra 2024 medføre, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. 

  Dragør Kommune modtog d. 9. marts 2021 bevillingsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om, at kommunen modtager tilskud på 2.009.000 kr. til at øge normeringerne i daginstitutioner i 2021. Tilskuddet skal anvendes i perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2021. I marts 2022 skal Dragør Kommune redegøre for anvendelsen af midlerne til ministeriet, og puljemidlerne skal her forinden revision godkendes.

  Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssig baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

  I 2020 modtog Dragør Kommune tilsvarende puljetilskud med beløb 1.259.000 kr. I 2020 blev det samlede beløb fordelt ud til institutionerne på baggrund af børnetal.


  Fordeling af midlerne i 2021

  Modsat puljetildelingen i 2020 skal midlerne i 2021 også indirekte tildeles private institutioner via de gældende regler for tilskud til privatinstitutioner som følge af, at puljetildelingen indgår i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. De tilførte midler skal i 2021 indgå i kommunens opgørelse af de samlede bruttodriftsudgifter, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Administrationen foreslår ikke i 2021, på denne baggrund, at øge forældrebetalingen.


  Kommunen kan vælge at give det samlede tilskud til de kommunale institutioner, men det vil betyde at bruttodriftsudgiften på dagtilbudsområdet øges, hvorfor tilskuddet til de private institutioner også vil øges og derfor give et merforbrug i 2021, da tilskuddet til de private institutioner skal følge Dragør Kommunes bruttodriftsudgifter efter gældende regler. Det er op til kommunen at beslutte, hvordan tilskuddet fordeles blandt kommunale daginstitutioner, selvejende institutioner og udliciterede daginstitutioner og puljeordninger.

  Administrationen anbefaler derfor, at midlerne fordeles mellem de kommunale og private institutioner til anvendelse i perioden 01.06-31.12 2021, med henblik på at der ikke generes et merforbrug i tilskud til de private institutioner. Beregning for fordelingen mellem kommunale og private institutioner er udregnet med bagudvirkende kraft, så tilskuddet til de private institutioner pr. måned øges med udgangspunkt i hele tilskudsperioden 01.01–31.12 2021.

  Med antagelse om at fordelingen godkendes, vil tilskuddet udbetales til samtlige kommunale institutioner pr. 01.06, så de ekstra midler kan anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale fra de sidste syv måneder af 2021, samt evt. afledte udgifter til det nye personale. Det forhøjede tilskud til de private institutioner udbetales for årets første 5 måneder samlet, og de private institutioner vil herefter modtage midlerne indirekte gennem det tilskud, de får i forvejen hver måned i de sidste syv måneder af 2021. De afsatte midler til forøget tilskud for de private institutioner tager udgangspunkt i institutionernes nuværende normeringer, og tilskudsbeløbet er derfor en forventning. Hvis normeringer for de to private institutioner, Dragør Menighedsbørnehave og Eventyrhuset, ændres i sidste halvdel af 2021 vil det betyde, at det ekstra tilførte tilskud (som følge af midlerne) kan foranledige en mindre- eller merudgift i tilskud til de private institutioner. Udsving i normerede børnetal for private institutioner har dog ikke det sidste år været markant.
   

  De kommunale institutioner (inkl. Støttekorpset) får på denne baggrund i 2021 tildelt 1,5 mio. kr., til at øge tilskud til private institutioner afsættes 0,4 mio. kr., med ovenstående forudsætninger, til forventede øgede udgifter til pasning af eget barn, frivalgs tilskud og overhead til fællesudgifter afsættes 0,1 mio. kr. samt 25.000 kr. til revision. Se fordeling af midler pr. kommunale institution af oversigten.

  Nordstrandens Vuggestue

  173.557

  Køjevænget

  371.466

  Harevænget

  240.983

  Børnehuset Sølyst

  154.349

  Halvejen

  275.060

  Sansehuset

  119.584

  Støttekorpset

  165.000

  Øget tilskud til privatinstitutioner (Dragør Menighedsbørnehave og Eventyrhuset)

  384.894

  Øvrige (evt. pasning af eget barn, Fripladsordning samt overhead til fælles udgifter)

  99.107

  Revision

  25.000

  Total

  2.009.000

  Note: Pasning af eget barn tager udgangspunkt i, at der i 2020 var 9 på denne ordning. Søskende tilskud ændres ikke, når taksten ikke ændres i 2021.

  Fordeling fra 2022 – 2025

  Det foreslås, at samme fordeling mellem kommunale og private institutioner anvendes i de kommende år. Administrationen vil i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 foreslå at forældretaksten fra 2022 stiger som følge af budgettilførslen til institutionerne. Forældrenes egenbetaling må højest udgøre 25 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, og når rammen derfor udvides, kan forældretaksten reguleres samtidigt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagsfremstilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.
  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.
  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 14
  Engparken - ansøgning om låneoptagelse
  Sagsid.: 21/1786

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning fra Engparken om at måtte optage lån i et nyt realkreditinstitut.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til at Engparken må optage et lån på 16.275.000Kr. i Realkredit Danmark.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Engparken har haft et lån i Bank Nordik.

  I forbindelse med at banken afviklede sine forretninger blev lånet overtaget af Spar Nord, der imidlertid ikke ønsker at opretholde engagementet med boligforeningen.

  Spar Nord har derfor opsagt lånet, og Engparken ansøger om i stedet at måtte optage lånet hos Realkredit Danmark.

  Lånet er på 16.275.000Kr.

  Almene boligforeninger må ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke tinglyse pantebreve i foreningens faste ejendom.

  Administrationen anbefaler at denne tilladelse gives.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29. Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemnærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 15
  Forslag fra A - Bevilling til udvidet tilstedeværelse i klubberne og til opsøgende arbejde
  Sagsid.: 21/2052

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 20. maj 2021, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Socialdemokratiet foreslår, at der som aftalt ifm budgetforliget 2021 gives en bevilling på 30.000 kr. til Klubbens brug for udvidet tilstedeværelse i klubberne og til opsøgende arbejde svarende til sidste års vellykkede aktivitet jf. Evaluering pkt. 3 på Skoleudvalgets møde den 10. 9.2020 aktivitet no. 8.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

 • 16
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Der var ingen spørgsmål.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).