Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Anne Funk (O)
Bemærkninger: Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Puljetilskud: Styrket faglighed og øget trivsel efter nedlukning
  Sagsid.: 21/1339

  RESUMÉ:

  Regeringen har indgået en aftale, der skal styrke faglighed og trivsel i sommeren 2021. Udvalget skal tage stilling til, om Dragør Kommune modtager midlerne og orienteres om, hvordan midlerne fordeles.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommune tildeles 409.478 kr. til at styrke faglighed og trivsel på kommunens folkeskoler, PPR, Klubtilbud og elevråd, samt at midlerne bliver tilført ved bloktilskudsregulering i juli.
  2. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -409.478 kr. og udgifter på 409.478 kr. til skoleområdet.
  3. at udvalget tager fordeling af midlerne til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

  Oversendes til Skoleudvalget uden indstilling.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-05-2021

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU.

  Ad 3:

  Ændringsforslag:

  Pengene til skolerne fordeles efter antallet af elever i udskolingsklasser i 9. og 10. klasserne.

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen og Folketingets partier indgik den 18. februar en aftale om en række indsatser, der skal understøtte et fagligt løft og trivslen i lyset af nedlukningen. Med aftalen blev der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til ekstra undervisning i folkeskolen, indsatser i regi af PPR, fritidshjem og klubtilbud samt elevråd.

  Dragør Kommune blev d. 25. marts orienteret om den præcise tildeling til kommunen, der totalt modtager til formålet 409.478 kr. (Vedlagt er som bilag brev til sendt til Kommunalbestyrelser og fordelingsliste).

  Tilskuddet skal anvendes inden udgangen af juli 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejdsreguleringen af bloktilskuddet i 2021, fordelt efter indbyggertal.

  Dragør Kommune skal senest d. 7. maj redegøre for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt kommunens folkeskoler (herunder evt. SFO), PPR, Klubtilbud og elevråd. Det skal desuden bekræftes til ministeriet, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Grundet tidshorisonten forelægges udvalget alene en orientering om, hvordan midlerne fordeles, såfremt det besluttes, at kommunen modtager de ekstra midler til at styrke faglighed og øget trivsel. Til Dragør Kommune er midlerne øremærket som følger:

  Ekstra undervisning

  Indsatser i regi af PPR

  Fritidshjem og klubtilbud

  Elevråd

  Total

  Dragør Kommune

  250.417

  109.526

  37.338

  12.197

  409.478

  Fordeling af midlerne
  På baggrund af tildelingen fordeles midlerne lokalt i Dragør Kommune, efter aftale med de enkelte institutioner, som følger:

  Der tildeles 250 t.kr. til de tre folkeskoler, der bl.a. kan anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende. Midlerne fordeles til skolerne efter den sædvanlige fordelingsnøgle (2/8, 3/8 og 3/8), og skal primært fokuseres mod elever i 9. og 10. klasse. Midlerne som tildeles skolerne kan desuden anvendes til finansiering af øget åbningstid i SFO, hvis f.eks. skoleugen afkortes. Midler til elevråd fordeles ligeligt til de tre elevråd (4 t.kr. til hvert elevråd), hvor disse midler skal understøtte tiltag, der bidrager til elevernes trivsel.
   

  Til PPR-indsatsen tildeles 109 t.kr., og det er bl.a. aftalt med PPR, at midlerne anvendes til at oprette samtalegrupper for børn/unge, som har været særligt ramt.


  Der tildeles 37 t.kr. til Klub Dragør til indsatser, der målrettes enten opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller risiko for mistrivsel samt forebyggende og motiverende aktiviteter, der har trivselsfremme i sigte samt fysisk aktivitet. Klub Dragør tiltænker bl.a. at lave en ”vandlegeplads” i samarbejde med, indtil videre, Dragør Havn og SSP. Formålet med aktiviteten er at give ældre børn og unge et sted til ”vild vandleg” med mulighed for udspring under kontrollerede forhold. Projektet vil som udgangspunkt vare fra uge 27 til og med uge 29, hvor der i tidsrummet 12-15 vil være en livredder til stede. Derudover er badningen på eget ansvar.
   

  Dragør Skole (2/8)

  62.604,25

  Nordstrandskolen (3/8)

  93.906,38

  St. Magleby Skole (3/8)

  93.906,38

  PPR

  109.526

  Klub Dragør

  37.338

  Dragør Skole elevråd

  4.065,67

  Nord elevråd

  4.065,67

  St. M. elevråd

  4.065,67

  total

  409.478

  Forvaltningen skal senest d. 30. september fremsende opgørelse til Børne- og Undervisningsministeriet over det realiserede forbrug, og opgørelsen skal ikke revisionsgodkendes forinden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  At der tilføres 409.478 kr. til skoleområdets budget, der fordeles som beskrevet af sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.

  Skoleudvalget den 10. maj 2021.
  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag