Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 20:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Martin Wood Pedersen (C), Per Faldborg Olesen (V)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Per Faldborg Olesen (V).
 • 1
  Rekruttering af kommunaldirektør og konstituering frem til ansættelse
  Sagsid.: 21/2663

  RESUMÉ:

  Idet nuværende kommunaldirektør Henrik Harder har opsagt sin stilling, skal der i denne sag tages stilling til rekrutteringsproces i forhold til ansættelse af ny kommunaldirektør og i forhold til konstituering frem mod ansættelsen. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med rekrutteringsfirma,
    
  2. at ansættelsesudvalget vil bestå af Økonomiudvalget, direktør Mads Leth Petersen, direktør Asger Villemoes Nielsen, 2 centerchefer samt 1 medarbejderrepræsentant valgt af HMU,
    
  3. at borgmester Helle Barth bemyndiges til at godkende stillingsopslag og jobprofil,
    
  4. at Mads Leth Petersen fra d. 1. august 2021 konstitueres som kommunaldirektør.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 29-06-2021

  Ad 1

  Ændringsforslag fra ACTOV:

  Muusmann vælges som rekrutteringsfirma med henblik på ansættelse af ny kommunaldirektør den 1. november.

  Anbefales overfor KB.

  Ad 2

  Anbefales overfor KB.

  Ad 3:

  Ændringsforslag fra ACTOV:

  ØU godkender stillingsopslag og jobprofil den 5. august.

  Anbefales overfor KB.

  Ad 4:

  Anbefales overfor KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-06-2021

  Ad 1-4

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Per Faldborg Olesen (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Rekruttering

  Kommunalbestyrelsen blev den 24. juni 2021 orienteret om, at kommunaldirektør Henrik Harder har valgt at fratræde sin stilling pr. 31. juli 2021. Fratrædelsen skyldes, at Henrik Harder har fået nyt job.

  Administrationen har bedt 3 rekrutteringsfirmaer om at afgive tilbud. Firmaerne er blevet bedt om at afgive tilbud på bistand til rekrutteringsprocessen, herunder search, interviews af ansættelsesudvalget, formulering af job- og personprofil og jobannonce, annoncering, modtagelse af ansøgninger, udvælgelse, test, referencer samt to runder jobsamtaler.

  I bestræbelserne på, at kunne ansætte ny kommunaldirektør d. 1. oktober 2021, anmoder administrationen Økonomiudvalget om bemyndigelse til at indgå aftale med det firma, som ud fra prisen, giver det bedste tilbud. Efter indgåelse af aftale vil administrationen aftale endelig tidsplan med valgt rekrutteringsfirma. Efterfølgende orienteres Økonomiudvalget. For at sikre ansættelse d. 1. oktober 2021, vil ansættelsessamtalerne blive afholdt i anden halvdel af august 2021. Derudover vil der blive afholdt interview i forbindelse med udarbejdelse af stillingsopslag og jobprofil i første halvdel af juli.

  Det foreslås at ansættelsesudvalget består af Økonomiudvalget, direktør Mads Leth Petersen, direktør Asger Villemoes Nielsen, 2 centerchefer samt 1 medarbejderrepræsentant valgt af HMU.

  Konstituering

  I perioden fra d. 1. august 2021 og frem til 1. oktober 2021 indstiller administrationen, at Mads Leth Petersen konstitueres som kommunaldirektør. Afledt af dette vil der ske en midlertidig ændring af opgavefordelingen i direktionen. Således vil Asger Villemoes Nielsen, ud over sine nuværende opgaver, få ledelsesansvaret for Center for Pleje, Omsorg og Rehabilitering, og for Center for Politik, Service og Social. Derudover vil han få ansvar for udvalgte opgaver inden for det tekniske område – fx infrastruktur. Mads Leth Petersen vil fortsætte med at have ledelsesansvar for Center for Plan, Teknik og Erhverv. Derudover overtager han ledelsesansvaret for Økonomiafdeling, og for de øvrige kommunaldirektøropgaver. Mads Leth Petersen vil understøtte budgetforhandlingerne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til rekrutteringsfirma og udgifter til annoncering afholdes inden for økonomiudvalgets ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den. 29. juni 2021.

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den. 29. juni 2021.

 • 2
  Fremtidens affaldshåndtering i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/1068

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til principper for den fremtidige affaldshåndtering i Dragør Kommune som følge af regeringens krav om indsamling af 10 fraktioner ved alle boliger og institutioner udmøntet i Affaldsbekendtgørelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at scenarie 2 godkendes som princip for fremtidig kildesortering i Dragør Kommune,
    
  2. at afstand fra standplads (affaldsbeholdere på privat grund) til skel fremover bliver 10 meter, men mulighed for at den enkelte grundejer kan søge dispensation til en større afstand mod et særskilt gebyr,
    
  3. at forvaltningen i samarbejde med ARC udarbejder en implementeringsplan for udrulningen af de nye ordninger, kommunikation mv., og at planen forlægges udvalget inden sommerferien 2021.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Ad 1:

  Ændringsforslag fra ACOTV: Udvalget anbefaler scenarie 1.

  Anbefales overfor ØU.

  Ad 2 og 3:

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Ad 1-3

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2021

  Sagen taget af dagsordenen.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-06-2021

  Ad 1 og 2

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ad 3

  Ændringsforslag fra ACOTV:

  • At forvaltningen inden udgangen af september måned fremlægger en implementeringsplan, der (jævnfør sagsbehandlingen) ”indeholder aktiviteter, der afdækker mulige løsninger for områder med særlige forhold, kommunikationsplan for inddragelse af grundejerne og ARC i forbindelse med udrulning, samt en mere detaljeret tidsplan for udrulning i Dragør Kommune”
  • At et foreløbigt udkast til affaldshåndtering for Dragør gamle by beskrives og fremlægges politisk inden udgangen af 2021. Med henblik på at få en god dialog med borgerne henvises den endelige beslutning til maj 2022
  • At affaldshåndteringen muliggør, at husstande (eksempelvis i grundejerforeninger) kan etablere en fællesløsning til affaldsfraktioner, der ikke lugter (eksempelvis metal, pap, papir, glas, …)
  • At de økonomiske konsekvenser af de valgte løsninger fremlægges politisk inden effektuering
  • At det konkret undersøges, om 14 dages afhentning af biologisk affald giver lugtgener
  • At det undersøges, om sensorer kan implementeres i de nye beholdere. ACOTV ønsker, at ARC implementerer en elektronisk løsning, der minimerer antallet af afhentninger og antallet af kørte kilometer.

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Per Faldborg Olesen (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune indsamler i dag en række affaldstyper hos borgerne, som omfatter afhentning ved husstanden, i kuber centralt placeret i kommunen og på genbrugspladsen.

  Regeringen har i 2020 indgået en politisk aftale der stiller krav om øget sortering og afhentning af flere affaldstyper ved husstanden.

  Aftalen er udmøntet i affaldsbekendtgørelsen nr. 2159 af 09/12/2020 med krav om indsamling af 10 fraktioner ved husstanden omfattet alle boligtyper. Miljøministeriet har desuden offentliggjort 2 vejledninger, som omfatter retningslinjer for indsamlingen af affaldet, samt sorteringskriterier på nationalt plan. Heri indgår retningslinjer om anvendelse af faste beholdere til indsamlingen ved haveboliger og andre boligtyper, hvor det er praktisk muligt. Sække bør kun anvendes undtagelsesvist.

  De nye indsamlingsordninger skal være implementeret 1. juli 2021.

  Dragør Kommune har i samarbejde med ARC søgt om dispensation for implementeringsfristen af hensyn til indkøb af skraldebiler og affaldsbeholdere, således at de nye ordninger senest er implementeret ultimo 2022. Dispensationsansøgning er vedlagt som bilag 3 og tidsplan for implementering er vedlagt som bilag 4.

  For at opfylde kravene har ARC på vegne af interessentkommunerne udarbejdet et notat om mulige løsninger til indsamlingen ved haveboligerne, som opfylder kravene i affaldsbekendtgørelsen. Kravene om øget sortering ved husstanden betyder, at alle husstande får mulighed for at sortere i 10 fraktioner ved husstanden, dog kan glas fortsat indsamles i kuber inden for en rimelig gå-afstand. På den baggrund har ARC har fremlagt 3 mulige scenarier for den fremtidige indsamling og sortering af affald ved husstanden for haveboliger, som fremgår af Bilag 1, mens ordningen for farligt affald er beskrevet i Bilag 2. Principperne er beskrevet nedenfor.

  Scenarie

  Beholdere/fraktioner

  Tømning

  (gange per år)

  Antal beholdere ved husstanden

  Nuværende ordning

  Blandet dagrenovation i sæk

  Papir/karton i sæk/beholder

  Glas i kuber

  52

  12

  Efter behov

  2 sække/

  beholdere

  1

  Rest- og madaffald i 2-kammer

  Plast/drikkevarekarton/metal i 1-kammer

  Papir/pap i 1-kammer

  Glas i kuber

  Farligt affald i miljøboks

  26

  12

  12

  Efter behov

  Efter behov

  3 og 1 miljøboks

  2

  Rest- og madaffald i 2-kammer

  Metal og papir i 2-kammer

  Plast/drikkevarekarton i 1-kammer

  Pap i 1-kammer

  Glas i kuber

  Farligt affald i miljøboks

  26

  8

  12

  12

  Efter behov

  Efter behov

  4 og 1 miljøboks

  3

  Rest- og madaffald i 2-kammer

  Metal og glas i 2-kammer

  Plast/drikkevarekarton i 1-kammer

  Papir/pap i 1-kammer

  Farligt affald i miljøboks

  26

  11

  12

  12

  Efter behov

  4 og 1 miljøboks

  I Dragør Kommune indsamles følgende fraktioner ved husstanden ved haveboliger: blandet dagrenovation (madaffald, plast fra fødevarer, drikkevarekartoner og restaffald), papir/karton, batterier og elektronik i beholdere/sække ved, mens øvrige fraktioner indsamles med storskrald eller på genbrugspladsen. For etageboliger, haveforeninger/sommerboliger og institutioner er der etableret andre/yderligere løsninger.

  Omkostningerne til de nuværende ordninger med ugetømning af en 110 l sæk er fastsat med en takst for 2021 på 2.250 kr. per år for haveboliger. Med husstandsindsamling af de nye affaldsfraktioner vil de årlige omkostninger og antallet af beholdere stige for en almindelig havebolig. ARC har vurderet de økonomiske konsekvenser for indsamlingen som følge implementeringen. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et estimat af konsekvenserne for taksten for en havebolig med en tilmelding på en 110 l sæk. Ved indsamling i 3 beholdere (Scenarie 1) vurderes den årlige omkostning at udgøre ca. 3.345 kr. per husstand, Scenarie 2 betyder en årlig omkostning på ca. 3.695 kr. per år, mens Scenarie 3 vil betyde en årlig omkostning på ca. 3.705 kr. per år. De økonomiske konsekvenser inddrager omkostninger til indsamling, afskrivning på beholdere, samt fastholdelse af de øvrige ordninger (haveaffald, storskrald og genbrugsplads).

  Den årlige affaldstakst for grundejeren vil må altså forventes at stige. Forskellen på de årlige omkostninger for de 3 scenarier er estimeret til at være mindre end 10% af den samlede årlige omkostning uanset hvilket princip, der vedtages for det fremtidige indsamlingssystem.

  Forhold der ligger til grund for udarbejdelse af principperne for den fremtidige indsamling af affald

  Indsamlingsmetoden tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om indsamling og sortering af affald ved husstanden, hvor der kun under særlige forhold anbefales at indsamle affaldet ved husstanden i andet materiel end sække.

  Implementeringen i særlige områder, der er udfordret grundet manglende pladsforhold og udfordrede adgangsveje som eksempelvis Dragørs gamle bydel, ved etageboliger, haveforeninger og sommerboliger, samt institutioner vil skulle fastlægges i dialog med (grund)ejerforeningerne for at sikre arbejdsmiljø og tilpasning til området.

  I forbindelse med estimering af de økonomiske konsekvenser er det forudsat, at beholderne placeres ved husstanden, så skraldemanden uhindret kan indsamlet affaldet i affaldsbeholdere, det vil sige at borgeren etablerer standpladser ved indkørslen eller inden for 10 meter fra skel på et plant, stabilt underlag med adgang der sikrer et sundt arbejdsmiljø. Hvis det viser sig fysisk umuligt skal grundejeren søge om dispensation for placeringen/materiellet, som kan betyde øgede omkostninger for afhentning af affald hos den pågældende grundejer. Det samme gælder for de beholdere borgerne tildeles. Såfremt deres kapacitet ikke findes tilstrækkelig, har borgerne mulighed for at tilkøbe sig en større beholder.

  De økonomiske konsekvenser er baseret på en forudsætning om at Tårnby Kommune vælger samme princip for indsamlingen som Dragør Kommune, både af hensyn til at fastholde stordriftsfordelene og muligheden for at indsamle på tværs af kommunerne, ligesom der er behov for færre afsætningsaftaler og omlastepladser for de indsamlede fraktioner.

  Al emballage, dvs. pap, drikkevarekartoner, en stor del af plast og metal vil blive omfattet af producentansvarsordningen i 2025. Det kan derfor forventes at afsætningen af disse fraktioner vil blive dækket af ordningerne, hvilket kan påvirke den samlede omkostning for den enkelte bolig både negativt og positivt. Det vurderes dog maksimalt at betyde en variation på ca. 10% af takstens størrelse uanset valg af scenarie.

  Det må forventes at der vil kunne opstå behov for en mindre tilpasning af tømmefrekvenser i forbindelse med implementeringen.

  Det er forvaltningens vurdering, at principperne beskrevet i scenarie 2 vil være mest fordelagtig for Dragør Kommune i forbindelse med implementering af kravet om sortering af 10 fraktioner ved husstanden, hvor Dragør Kommune indfrir kravene om en høj genanvendelsesprocent og at indsamlingen af affald ved husstanden følger Affaldsbekendtgørelsens og Arbejdstilsynets krav.

  LOVE/REGLER:

  Affaldsbekendtgørelsen nr. 2159 af 09/12/2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Hvile i sig selv område, omkostningerne til indkøb af beholdere, implementering og drift vil blive dækket af renovationstaksten.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er ikke krav om høring i forbindelse med vedtagelse af principperne. I forbindelse med implementeringen vil administrationen forelægge udvalget en implementeringsplan, som indeholder aktiviteter, der afdækker mulige løsninger for områder med særlige forhold, kommunikationsplan for inddragelse af grundejerne og ARC i forbindelse med udrulning, samt en mere detaljeret tidsplan for udrulning i Dragør Kommune. Implementeringsplanen vil blive præsenteret for udvalget inden sommer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Affaldsplan 2015-20185

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 29. juni 2021.

  Bilag