Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 5. august 2021 kl. 18:00

Mødested:
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A), Per Faldborg Olesen (V), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  I indstillingen giver administrationen forslag vedr. mulighed for ansøgning om særtilskud til vanskelig stillede kommuner, ansøgning om lånepuljer samt brug af ramme til skatteforhøjelser i henhold til Social- og Indenrigsministeriets udmeldte tidsfrister for samme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommune ansøger særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner.
    
  2. at Dragør Kommune ikke ansøger om lånepuljer for 2022.
  1. at Kommunalbestyrelsen drøfter mulighed for brug af ramme til skatteforhøjelser, og beslutter om Dragør Kommune skal gøre brug heraf eller ej.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 05-08-2021

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor KB.

  Ad 3

  Ændringsforslag fra et samlet ØU:

  At kommunalbestyrelsen ikke ønsker, at have mulighed for brug af ramme til skatteforhøjelser

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 05-08-2021

  Ad 1 + 2

  Godkendt.

  Ad 3

  Ændringsforslag fra ØU:

  At kommunalbestyrelsen ikke ønsker, at have mulighed for brug af ramme til skatteforhøjelser.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Indenrigsministeriet har i juli måned fremsendt brev til landets kommuner om rammerne for kommunernes budgetlægning for 2022. Brevet er vedlagt som bilag til denne indstilling. I brevet – side 2 – fremgår en række frister for ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån. I denne indstilling behandles de muligheder, hvor ansøgningsfristen kræver en kommunal ansøgning i august måned – og tilhørende politisk stillingtagen.

  I forhold til frist for ansøgning om særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner - med ansøgningsfrist d. 6. august - indstilles, at Dragør Kommune ansøger herom særlig med henvisning til udfordringerne på beskæftigelsesområdet.

  I forhold til frist for ansøgning om lånepuljer for 2022 – med ansøgningsfrist d. 11. august – indstilles, at Dragør Kommune ikke ansøger herom, da kommunens forbedrede likviditetsmæssige status ikke giver anledning til låneoptag. Opdateret status på likviditet vil blive præsenteret på mødet i Økonomiudvalget d. 5. august.

  I forhold til frist for ansøgning om brug af ramme til skatteforhøjelser – med ansøgningsfrist d. 19. august - indstilles, at Kommunalbestyrelsen drøfter denne mulighed og tager stilling til om Dragør Kommune skal gøre brug heraf – eller ej. Udligningsreformen giver mulighed for at tilpasse indkomstskatten svarende til tabet i udligningsreformen. Har kommunen ikke noget tab, vil kommunen være omfattet af risikoen for den vanlige konsekvens og bod ved skatteforhøjelse.

  På mødet i Økonomiudvalget d. 5. august håber forvaltningen ligeledes, at kunne give en foreløbig orientering omkring de forventede konsekvenser for tilskud, udligning og skat udmeldt for Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 5. august 2021.

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 5. august 2021.

  Bilag