Skip navigationen

Referat

Torsdag den 26. august 2021 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Per Faldborg Olesen (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Pkt. 21 blev taget af dagsordenen.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  1. behandling af budget 2022 - 2025
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal ifølge den kommunale styrelseslov senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetforslaget inkl. de nedenfor nævnte korrektioner oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,
    
  2. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i forbindelse med berigtigelse af tidligere beslutninger.
    
  3. at administrationen bemyndiges til at korrigere taksterne på dagtilbudsområdet på baggrund af den endelige budgetbeslutning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget for 2022-2025 med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser.

  Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2022-2025. Indtægtssiden er beregnet på baggrund af KL’s modeller.

  Overordnet set giver det tekniske budget 2022-2025 følgende budgetforslag:

  Mio. kr. i løbende priser

  2022

  2023

  2024

  2025

  Nettodriftsudgifter

   905,9

   924,6

   944,4

   963,5

  Skatter, tilskud og udligning

  -933,1

  -961,0

  -986,1

  -1.006,8

  Ordinær drift i alt

  -27,2

  -36,6

  -41,7

  -43,3

  Anlægsudgifter

  31,4

  36,6

  15,4

  14,9

  Skattefinansieret område i alt

  4,2

  0,0

  -26,3

  -28,4

  Lån og øvrige finansforskydninger

  8,8

  9,6

  19,5

  19,5

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  13,0

  9,8

  -6,9

  -8,9

  + = udgift / - = indtægt

  Samlet set medfører det tekniske budgetforslag et kassetræk på 13,0 mio.kr. i 2022, et kassetræk på 9,8 mio.kr. i 2024, 14,0 mio. kr. i 2023 - og en kasseforøgelse på -6,9 mio. kr. i 2024 og -8,9 i 2025.

  I forhold til KL’s udmeldte sigtepunkt for servicerammen og med udgangspunkt i anlægsrammen for 2022, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, er status for Dragør Kommunes tekniske budget 2022-2025 således:

  I mio. kr.

  Teknisk budget

  Sigtepunkt

  Difference

  Serviceramme

  712,1

  705,5

  6,6

  Anlægsramme

  30,4

  49,6

  -19,2

  Sigtepunktet på 705,5 mio.kr. for driftsudgifter er opgjort inkl. forventet andel af stigning i kommunernes samlede serviceramme.

  Driftsudgifter

  Budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2021 med følgende korrektioner:

  • Indenrigs- og Boligministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning
  • Beslutninger i Kommunalbestyrelsen
  • Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

  Indtægter

  Budgetforslaget for 2022-2025 er udarbejdet på følgende grundlag:

  • Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
  • Uændrede skatteprocenter i forhold til 2021

  Anlæg

  Anlægsplanen er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2021-2024 og revideret med følgende ændringer:

  • Beslutninger i Kommunalbestyrelsen i 2020

  Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2022-2025. Budgetmappen er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes udleveret til Kommunalbestyrelsen.

  Den videre proces

  Kommunalbestyrelsen har godkendt budgetproceduren inkl. tidsplan for budget 2022-2025 den 10. december 2020. Tidsfristen for forhandlinger og indsendelse af ændringsforslag er 8. september 2021.

  1. behandling:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021

  2. behandling (ifølge tidsplan godkendt af Kommunalbestyrelsen):

  Økonomiudvalget den 16. september 2021

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021

  Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i Kommunalbestyrelsen, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen i ØU.

  Såfremt der kommer berigtigelser af tidligere beslutninger, vil disse blive korrigeret ved tekniske korrektioner.

  LOVE/REGLER:

  Jf. styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen.

  Økonomiudvalgets budgetforslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med 3 ugers mellemrum og budgetforslaget vedtages senest den 15. oktober.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget er sendt i høring den 13. august 2021 med svarfrist den 27. august 2021. Der er afholdt høringsmøde den 18. august 2020 for alle udvalg og borgere.

  Høringssvarene fremsendes på mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

 • 4
  Revisionsberetning vedr. regnskab 2020
  Sagsid.: 21/2562

  RESUMÉ:

  BDO Kommunernes Revision har afgivet årsberetning for regnskabsår 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årsberetning (revisionsberetning nr. 27) vedrørende regnskabet 2020 fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Regnskab 2020 godkendes,
    
  2. at administrationens opfølgning på de generelle bemærkninger fra revisionsberetningen jf. afsnit 1.3.2. og 1.3.3 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 22.april 2021 årsregnskabet 2020 til revisionen. Revisionsberetning blev fremsendt til kommunalbestyrelsen 30. juni 2021.

  Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 767, ”at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”

  I revisionspåtegning er anført, at revisionen i forbindelse med den juridiske kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere

  Revisionen har givet anledning til enkelte generelle bemærkninger, jf. afsnit 1.3.2. og 1.3.3 (opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger)

  Det indstilles, at administrationens opfølgning på de generelle bemærkninger fra revisionsberetningen godkendes.

  Revisionsberetninger til årsregnskabet for 2020, jf. afsnit 1.3.2

  Vedr. interne kontroller

  Det er konstateret, at kommunen ikke i fuldt omfang har gennemført ledelsestilsyn på interne kontroller som beskrevet i Kasse- og Regnskabsregulativet.  Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal foretages bilagskontrol i økonomisystemet hvert kvartal. Kontrollen skal foretages senest den 10. i efterfølgende måned.  Vi har modtaget dokumentation for gennemført kontrol for år 2020 i april 2021. Her er det konstateret, at 50 % af kontrollerne ikke var foretaget rettidigt.

  Endvidere er det konstateret, at kommunen ikke har fuldt opdaterede kontroller på lønområdet, hvor der skal foretages kontroller af nyoprettede sager samt særydelser. Det er konstateret, at kontrollen for år 2020 først er gennemført i juni 2021.

  Det er endvidere konstateret, at kontroller af ”Alternative modtagere”, som anført i afsnit 1.3.3 om opfølgning på revisionsbemærkning vedrørende sagsrevision på de sociale områder i beretning nr. 26, fortsat ikke er udført.

  Det er også konstateret, at der ikke i 2020 er foretaget kontroller mod socialt bedrageri med henblik på at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser på de sociale områder.

  Manglende og forsinkede kontroller er generelt en svaghed, som forøger risikoen for at fejl, såvel tilsigtede (svig) og utilsigtede ikke opdages. Det er således en risiko for eventuelle mindre væsentlige fejl (set i forhold til det samlede regnskab) forbliver uopdagede.

  Det henstilles kommunen at etablere forretningsgange, som sikrer, at kontrollerne foretages som beskrevet i Kasse- og Regnskabsregulativet og andre interne forretningsgangsbeskrivelser. Vi har over for administrationen foreslået, at vi indgår i dialog i løbet af 2021 med henblik på at medvirke til at tilsikre, at kontrolniveauet højnes. Eftersom der er tale om et betydeligt efterslæb på kontrolområdet, vil vi endvidere foreslå, at vi i samarbejde med ledelsen medvirker til at vurdere, på hvilke områder indsatsen primært bør fokuseres, for hurtigst muligt at etablere et tilfredsstillende kontrolniveau på de væsentligste områder.

  I den forbindelse vil vi foreslå, at ledelsen vurderer, hvilke kontroller det vil være mest effektivt at etablere, idet det er vores opfattelse, at forebyggende kontroller er de stærkeste og mest effektive, idet fejl og mangler så vidt opdages inden de indtræffer, og at eventuelle såkaldt efterfølgende kon-troller (f.eks. afstemninger), som er mindre stærke, dog foretages så tæt på effektueringstidspunktet som muligt for at medvirke til hurtig opfølgning og afdækning af eventuelle fejl og mangler.

  Dragør Kommunes bemærkning vedr. kontrol:

  I forhold til den gennemførte ledelsestilsyn på interne kontroller (intern bilagskontrol) er det korrekt, at 50 pct. af kontrollerne ikke var foretaget rettidigt. I forbindelse med afslutningen af årsregnskabet gennemførtes efterfølgende yderligere kontroller, hvorved over 96 pct. var foretaget ved regnskabets afslutning.

  I 2020 blev ressourcerne anvendt på, at implementere en system-understøtning af den interne bilagskontrol, hvor budgetansvarlige ledere automatisk modtager stikprøve-udtrukne bilag til ledelseskontrol. I 2021 vil Økonomiafdelingen tilsikre, at der gennemføres en opfølgning på, om kontrollen gennemførtes rettidigt.

  Kontrollerne på lønområdet har i 2020 været mangelfulde som følge af medarbejderudskiftning og heraf vakancer, samt fejl i arbejdsgangene. Der er i foråret 2021 blevet redigeret i arbejdsgangene samt sikret en organisering i lønteamet, der gør sårbarheden ved eventuelle vakancer og fravær mindre.

  Kontroller af alternative modtagere og socialt bedrageri. Der er aktuelt (sommer 2021) ved at blive ansat en medarbejder i Borgerservice, som blandt andet får til sin opgave at varetage kontrol inden for alternative modtagere og socialt bedrageri på voksenområdet.

  På børneområdet kan Dragør Kommune bekræfte status i 2020 i forhold til kontrol af alternative modtagere vedr. §41 og 42. Da sagsbehandlingen her varetages af Tårnby Kommune, er der taget videre skridt i forhold til kontrol af praksis og opfølgning på sager.

  Konkret er der på ydelsesdelen i Dragør, efter anbefaling fra BDO indført stikprøvevis kvalitetskontrol på udbetalinger efter både § 41 og § 42: Dette sker ved at ledelsen 2 gange årligt udtager 2 cpr. nr. på hver af paragrafferne til kontrol. For så vidt angår bevillingsdelen revideres Tårnby kommunes udbetalingspraksis af revisionsfirmaet Deloitte.

  På baggrund af forslag om en generel vurdering af kontrolopgaver i Dragør Kommune, vil direktionen i Dragør Kommune derudover tage en drøftelse af omfang og indhold af kontrolopgaver samt prioritering heraf.

  Vedr. revisorerklæring KSD

  Gennemgangen af revisorerklæringen har givet anledning til følgende bemærkning, som gælder alle kommuner, der helt eller delvist har indført KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem).

  Vi har konstateret, at der i revisorerklæringen for KSD af systemleverandørens revisor er anført føl-gende forbehold:

  ”Grundlag for konklusion med forbehold

  Som anført under kontrolmål 6, ”Der er etableret kontroller, som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion”, har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i bereg-ningerne i KSD i erklæringsperioden. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået.”

  Det fremgår af § 26 stk. 2 i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021, at kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.

  Som følge af forbeholdet i KSD-revisorerklæringen kan vi ikke konkludere, hvorvidt disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikationskontrollerne, eventuelt kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser. Som konsekvens heraf er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang.

  Kommunen kan på det foreliggende grundlag ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen.

  Bemærkningen består frem til det tidspunkt, hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i udbetalingssystemet KSD, der dækker et kalenderår, og som er uden forbehold, der vurderes at kunne skabe sikkerhed vedrørende fuldstændigheden og nøjagtigheden i grundlaget for udbetaling af sociale ydelser.

  Dragør Kommunes bemærkning:

  Ingen - bemærkningen vedrører alle kommuner, og ikke Dragør Kommune særskilt.

  Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, jf. afsnit 1.3.3.

  Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

  Bemærkningen fremgår af beretning nr. 26 (side 761-762) af 12. februar 2021 og omhandler sagsrevision på sociale område, voksensocialområdet og børnesocialområdet

  Bemærkningen fremgår af beretning nr. 25 af 15. juni 2020 (side 722) og omhandler sagsrevision på sociale områder med statsrefusion (varetaget af Tårnby Jobcenter)

  Konklusion på opfølgning:

  Vi har foretaget opfølgning på, hvordan Kommunalbestyrelsen har behandlet revisionens bemærkning, og i hvilket omfang, der er truffet beslutninger om tiltag for opfølgning og tilsyn med områderne, der administreres af Tårnby Jobcenter.

  Det fremgår af møde i Kommunalbestyrelsen, at Dragør Kommune indgår i løbende tæt dialog med Jobcenterchefen i Tårnby Kommune om at opnå rettidighed på opfølgningen i forbindelse med de nævnte områder samt om at sikre rettidighed med forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet. Der er som beskrevet af revisor for Tårnby Kommune iværksat en række konkrete initiativer i Tårnby Kommune.

  Det fremgår, at det er aftalt med Tårnby Jobcenterchef, at der kvartalsvis vil ske en afrapportering om status for opfølgningen og forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet til Kommunalbestyrelsen i Dragør. Dragør Kommune har ifølge det oplyste været i tæt dialog med Tårnby Kommune om behovet for ekstra mødedage i 2020.

  Det er oplyst, at Tårnby Kommune på baggrund af resultaterne af revisionen for 2019 har iværksat skærpet fokus på de nævnte områder i deres ledelsestilsyn. Tårnby Kommune har ydermere, for at sikre rettidigheden i sagerne, indført en regel om at afholde mindst 1 samtale med borgerne for de nævnte målgrupper hver måned og har indarbejdet en automatisk udstilling af data i systemet, der viser et overblik på samtlige sager, inddelt på målgruppe. Denne opsætning aflægger rapport til medarbejdere og ledelsen ugentligt for at sikre overholdelse af deadlines for diverse reglementerede opfølgninger i henhold til gældende lov.

  Kommunen har ført indledningsvise stikprøvekontroller for at sikre, at opsætningen er korrekt, hvilket har vist sig at være tilfældet. Resultatet af denne regel om månedlige opfølgninger for de enkelte målgrupper har vist sig at være overholdt for de fleste målgrupper, og for få målgrupper, som Uddannelseshjælp og Ledighedsydelse, er der fortsat konstateret udfordringer.

  Der ses ikke i den løbende sagsrevision for 2020 at være konstateret fejl på områderne Revalidering, Sygedagpenge og Jobafklaring, hvorved vi vurderer, at opfølgning på bemærkning for disse områder er afsluttet.

  Der ses dog fortsat at være konstateret fejl vedrørende Uddannelseshjælp og Ledighedsydelse, men ikke i et antal eller i et omfang der gør, at der gives en bemærkning på (manglende) rettidig opfølgninger i 2020. Bemærkningen anses således som værende afsluttet pr. 29. juni 2021.

  Dragør Kommunes bemærkning:

  Dragør Kommune kan tilslutte sig konklusion på opfølgning.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, som derefter afgiver regnskabet til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  BDO Kommunernes Revision deltager ved behandlingen af årsberetningen på temamøde for Kommunalbestyrelsen d. 19. august.

  Regnskab 2020 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling og i sin endelige form blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn), samt diverse ministerier.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 5
  Månedsopfølgning efter maj 2021
  Sagsid.: 21/1990

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter maj 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atmånedsopfølgningen efter maj tages til efterretning,

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Månedsopfølgningen er udarbejdet i juni måned før Dragør Kommune modtog de kommunefordelte tal med konsekvenser af økonomiaftalen. Midtvejs- og efterreguleringer i 2021 ender betydeligt bedre for Dragør Kommune, end forventet i juni, hvor månedsopfølgningen er udarbejdet – og dermed også i forhold til præsentation på budgettemamøde den 24. juni. Administrationen fremlagde en forventning om at skulle aflevere 5,8 mio. kr. tilbage i reguleringer i 2021. I stedet kommer Dragør Kommune til at modtage 4,5 mio. kr. i reguleringer af tilskud og udligning i 2021.

  Størstedelen af forbedringen skyldes ”særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden”, hvor Dragør Kommune modtager 7,6 mio. kr. i 2021. Tilskuddet har tidligere været en del af Beskæftigelsestilskuddet, som med udligningsreformen er afskaffet. Delelementet af Beskæftigelsestilskuddet ”særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden” er dog videreført som særordning også efter udligningsreformen. Dette har administrationen ikke været opmærksomme på før udmeldingen af statsgarantien.

  Forbedringen vedrørende 2021, vil blive regnet ind i materiale til budget 2022, hvor det har betydning for likviditeten. Det vil naturligvis også blive indregnet i månedsopfølgningen på baggrund af ultimo juli, som præsenteres for ØU i midten af september.

  Forbedringen indgår ikke i nærværende/nedenstående månedsopfølgning.

  Administrationen har baseret på forbrugstal for maj, skøn over udviklingen i aktivitet, med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2021.

  De samlede forventninger til 2021 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2021, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. for hele 2021. Merforbruget efter april var på 3,5 mio.kr., udviklingen i mer-/mindreforbrug er angivet nedenfor (status efter april måned til sidst i parentes):

  Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor:

  • et merforbrug på skoleområdet (sektor 3) på 0,2 mio.kr (1,5 mio. kr.).
  • et mindreforbrug på kultur- og fritidsområdet (sektor 4) på 0,2 mio.kr. (0,1 mio. kr.).
  • et merforbrug på dagtilbudsområdet (sektor 5) på 1,8 mio. kr. (1,8 mio. kr.).
  • et mindreforbrug på beskæftigelses-, det specialiserede voksenområde og integrationsområdet (sektor 6) på i alt 2,8 mio.kr. (1,7 mio. kr.).
  • et merforbrug på Sundhed og Omsorg (sektor 7) på 2,3 mio. kr. (2,6 mio. kr.)
  • et mindreforbrug på forvaltningen (sektor 9) på 0,4 mio. kr. (0,5 mio. kr.).

  De samlede væsentligste årsager til de angivne mer-/mindreforbrug er:

  Dagtilbudsområdet oplever flere børn på ventelisterne, hvilket primært skyldes flere fødte børn, og sekundært at sygdom blandt dagplejen har medført mangel på vuggestue pladser der. Dette medfører et forventet merforbrug.

  Skoleområdet forventer merforbrug som følge af manglende indtægter fra SFO og merudgifter til specialskoler, ungdomsuddannelser samt privatskoler. Derimod forventes små mindreforbrug for kommunens tre folkeskoler, vedrørende forventede tidsforskydninger da skoleåret dækker 2021/2022. Merforbruget på kultur- og fritidsområdet skyldes manglende indtægter, primært i klubberne, i forbindelse med Coronanedlukning.

  På integrationsområdet forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr., mens der på det specialiserede voksenområde og pensioner forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Budgettet er jf. beslutning på KB den 27. maj øget med 7 mio. kr. til at dække store merforbrug til seniorpension og førtidspension. Merforbrugene skyldes en generel tendens med stigende tilgang til ordningerne, samt overgang til nye ordninger, som har højere kommunal medfinansiering.  Der er på beskæftigelses-, det specialiserede voksenområde og integrationsområdet kun mindre ændringer ifht. opgørelsen efter april måned.

  På ældreområdet forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. skyldes merforbruget forventede mindreindtægter på de mellemkommunale betalinger.

  Administrationen forventer at efterreguleringer og midtvejsreguleringer vedrørende overførselsudgifter reducerer de forventede indtægter med 5,8 mio. kr. (Efter midtvejsreguleringer tildeles Dragør kommune 4,5 mio. kr., jvnf. sagsfremstillingens indledning).  Resultatet på den ordinære drift forventes (driftsbalancen) herefter at være et overskud på 30,6 mio. kr. Det er 23,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budget, og 6,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Det er en lille forbedring svarende til 1,8 mio. kr. i forhold til månedsopgørelsen efter april. 

  Administrationen forventer et merforbrug for finansforskydninger på 16,6 mio. kr. Det skyldes forventede udgifter til indefrosne feriemidler på knap 5 mio. kr., samt likviditetsmæssig tidsforskydning vedrørende foreløbig restafregning af statsrefusioner for 2020 (knap 12 mio. kr.).

  Dette medfører samlet et forventet kasseforbrug på 44,6 mio. kr., som er godt 50,1 mio. kr. mere end den ved budgetvedtagelsen forventede kasseopbygning på 5,4 mio. kr. Dette er på baggrund af det samlede forventede regnskab som fremgår af resultatoversigten, herunder et forbrug på 36,5 mio. kr. til anlæg. På trods af ovenstående forventes kommunens gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen at være på 80,6 mio. kr. ved årets udgang.

  Corona Relaterede udgifter

  Der er fra KL indgået anmodning om at kommunerne skal opgøre deres forventede mer- og mindre-forbrug for første kvartal i 2021 i april måned. Opgørelsen anvendes til KL’s forhandlinger med regeringen om eventuel kompensation for de Coronarelaterede udgifter. I 2020 var de samlede merudgifter foreløbigt opgjort til 9,1 mio. kr. indenfor servicerammen. Det er 5,7 mio. kr. mere end den kompensation Dragør kommune indtil videre har fået.

  I forbindelse med månedsopfølgningen efter maj måned er der foreløbig skønnet Coronaudgifter for i alt 7,9 mio. kr. for hele 2021.

  Tabel 1. Månedsopfølgning efter april 2021 –forventet regnskab og budget

  * Lån optaget i 2021 vedrørende udgifter i 2020, jf. ØU 170321. Lån vedrørende 2021 optages i 2022.

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021 baseret på det forventede regnskab.

  Forelæggelsen af status på månedsopfølgning og forventet regnskab er aftalt som en del af ny procedure for økonomisk opfølgning, jf. meddelelse på ØU d. 20. februar 2020 (ØU 20/664)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 6
  Endelig vedtagelse af Lokalplan 79
  Sagsid.: 18/3772

  RESUMÉ:

  Lokalplanforslaget har været sendt i fornyet offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om planforslaget skal vedtages endeligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at, lokalplan 79 vedtages uden væsentlige ændringer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Ændringsforslag fra A. Tillægsforslag til BEPU den 10.8.2021 pkt. 1  lokalplan 79. A foreslår, at der gives mulighed for dispensation til større areal, hvor det kan påvises, at den ønskede placering ikke giver anledning til indbliksgener.

  For stemte   1 (A)

  Imod stemte  6 (C+O+T+V)

  Undlod at stemme  0

  Faldet.

  Administrationens indstilling.

  For stemte   7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte  0

  Undlod at stemme  0

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  A genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  Tillægsforslag til BEPU den 10.8.2021 pkt. 1 lokalplan 79. A foreslår, at der gives mulighed for dispensation til større areal, hvor det kan påvises, at den ønskede placering ikke giver anledning til indbliksgener.

  For stemte   2 (A)

  Imod stemte  5 (C+O+T+V)

  Undlod at stemme  0

  Faldet.

  Anbefaling fra BEPU.

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  A genfremsætter tillægsforslag fra ØU:

  Tillægsforslag til BEPU den 10.8.2021 pkt. 1 lokalplan 79. A foreslår, at der gives mulighed for dispensation til større areal, hvor det kan påvises, at den ønskede placering ikke giver anledning til indbliksgener.

  For stemte   3 (A)

  Imod stemte  12 (C+O+T+V)

  Undlod at stemme  0

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. september 2020 at sende et revideret planforslag i fornyet offentlig høring med følgende ændringer:

  • lokalplanområdet udvides til at omfatte åben-lav boligbebyggelse syd for Søndre Røsevej og nord for Tyrestien,
  • der indføres et forbud mod at opføre udendørs opholdsarealer over stueplan på villabebyggelse langs Raagaards Alle,
  • der gives mulighed for at dispensere fra lokalplanens maksimale udendørsareal (15 m2) over stueplan for ombygninger, som medfører en reduktion af et eksisterende areal, hvis indbliksgenerne bliver mindre end for oprindeligt godkendte areal.

  Det reviderede planforslag har været sendt i fornyet høring i perioden fra den 9. oktober 2020 til den 8. november 2020. Der indkom ingen bemærkninger i den fornyede høring.

  Lokalplanforslagets indhold

  Planforslaget har til formål at begrænse indbliksgener i forhold til nabobebyggelser, når der opføres udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne, herunder altaner og tagterrasser. Formålets opnås ved at regulere placering og omfang af disse.

  Ifølge lokalplanforslaget må udendørs opholdsarealer, som er hævet 1,5 m over terræn ikke være større end 15 m2 pr. ejendom samlet set (undtaget de situationer, hvor tilføjede dispensationsmulighed kan anvendes). De må kun opføres i direkte forbindelse med beboelsesbygninger, og de skal holde en minimums afstand til nabo- og skel mod sti på 5 m, medmindre de udføres med ugennemsigtig værn på mindst 1,2 m højde.

  Planområdet dækker stort set alle kommuneplanrammeområder udlagt til åbent-lav, med undtagelse af størstedelen af rammeområde 3.06A ’Boligbebyggelse i og omkring Strandparken (delområde B)’ som er primært udlagt i byplanvedtægten til tæt-lav. Her findes dog 13 matrikler mellem Søndre Røsevej og Tyrestien, som er udlagt til åben-lav bebyggelse, og som også vil blive omfattet af lokalplanen.

  Da der ikke er kommet bemærkninger mod planforslaget i den fornyede høring, vurderer administrationen, at der ikke bør foretages ændringer i lokalplanens indhold. Der vil derfor kun ske mindre redaktionelle tilretninger så lokalplanen eksempelvis ikke længere fremstår som et forslag, men som den endelige lokalplan.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og miljøvurderingsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 1. oktober 2019 til den 27. november 2019 og i fornyet offentlig høring fra den 9. oktober 2020 til den 8. november 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanforslaget relaterer sig til temaet ”Den nære boligkvalitet” i Kommuneplanstrategi 2019.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 7
  Kommuneplan 2021 - godkendelse af forslag til offentlig høring
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en fuld revision af kommuneplan 2021. Revisionen skal gennemføres i indeværende valgperiode. Der er udarbejdet forslag til Kommuneplan 2021, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslaget med henblik på at sende forslaget i høring i 8 uger jf. planlovens bestemmelser.

  Miljøscreeningen viser, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslaget. Miljøscreeningen er i høring og høringsresultatet vil foreligge inden mødet i By-, Erhverv- og Planudvalgets møde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, 

  1. at forslag til Kommuneplan 2021 og miljøscreening af forslaget godkendes og sendes i høring i 8 uger.
  1. at forvaltningen delegeres til at foretage tekstmæssigt/sproglige tilrettelser og foretage endelig billedvalg i planforslaget, der sendes i høring.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Ændringsforslag fra AOTV.

  AOTV ønsker, at kommuneplanens ændringer fremlægges på et temamøde for hele kommunalbestyrelsen, inden det besluttes at sende planen i høring.

  For stemte  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  0

  Undlod at stemme 1 (C)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 1 og 2

  Oversendes uden anbefaling.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  0

  Undlod at stemme 1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Ad 1 og 2

  Oversendes uden anbefaling.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Ændringsforslag fra AOTV:

  AOTV foreslår, at forvaltningen gennemfører en proces, hvor partierne inden udgangen af oktober fremsender kommentarer til Kommuneplanudkastet og at forvaltningen på baggrund af partiernes kommentarer udarbejder en opdateret udgave. Den opdaterede kommuneplan fremlægges derefter på BEPU, ØU og KB i december måned med henblik på:

  1. at opdateret forslag til Kommuneplan 2021 og miljøscreening af forslaget godkendes og sendes i høring i 8 uger

  2. at forvaltningen delegeres til at foretage tekstmæssigt/sproglige rettelser og foretage endelig billedvalg i planforslaget, der sendes i høring.

  For stemte  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte  0

  Undlod at stemme 3 (C)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal i henhold planloven i første halvdel af sin 4 årige periode vedtage en planstrategi for kommuneplanlægningen (planstrategi), og i den forbindelse tage stilling til behovet for revision af den gældende kommuneplan. 

  Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2019, at der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen. Kommuneplanstrategi 2019 blev vedtaget på møde i maj 2020. Kommuneplanstrategien, høringssvarene og resultaterne af borgermøderne har indgået i revisionen af kommuneplanen. Emnerne kan ses i udvalgssagen fra kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2020.

  I planstrategien er der arbejdet med 3 temaer. Den nære boligkvalitet, nye øjne på kulturarven og den robuste kystkommune. Der er gennemført borgerarrangementer om temaerne og kommunalbestyrelsen har særskilt drøftet spørgsmålet om byfortætning i boligområder, samt behandlet emnet om eventuel ansøgning om UNESCO udpegning og gennemført en parallelkonkurrence om Dragør som en klimarobust kystkommune.

  Forslag til kommuneplan 2021 er revideret på baggrund af følgende hovedelementer:

  • Planstrategi 2019 med de tre temaer samt opfølgning herpå, og bemærkninger modtaget i høringsperioden.
  • Sammenskrivning og revision af Kommuneplan 2009, Kommuneplantillæg 2013 og Kommuneplantillæg 2017.
  • Erhvervministerens udmelding om at Dragør Kommune må planlægge for et større erhvervsområde ved A.P Møllers Alle i form af inddragelse at det tidligere perspektivområde fra Kommuneplan 2009 i den kommende Kommuneplan 2021.
  • Planteknisk ajourføring af Kommuneplanen.

  Oversigt over ændringerne i forslag til Kommuneplan 2021 fremgår af vedlagte bilag 3.

  Herudover har kommunalbestyrelsen parallelt med revision af Kommuneplan 2021 igangsat planlægning for boligudvikling på del af Engvejsarealet. I første omgang i form af forslag til indkaldelse af ideer og forslag til den videre planlægning for området. Denne proces er igangsat og forløber i august og september.

  Administrationen anbefaler, at vedlagte forslag til Kommuneplan 2021 med tilhørende strategi for agenda 21 godkendes med henblik på høring i 8 uger, før kommunalbestyrelsen endelig skal godkende kommuneplanen. Det forventes at skulle ske på møde i december 2021.

  Miljøscreeningen er i høring hos eksterne institutioner. Resultatet af høringen vil foreligge umiddelbart op til By- Erhvervs- og Planudvalgets behandling af forslag til Kommuneplan. Derfor anbefales det, at forvaltningen delegeres til at kunne opdatere forslag til Kommuneplan 2021 samt foretage mindre tekniske rettelser mv., før materialet sendes i høring.

  Mindretalsudtalelse

  I henhold til planloven kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende planforslaget tilført beslutningsprotokollen, forlange, “at den afvigende mening offentliggøres samtidigt med forslaget, tillige med en kort begrundelse, der affatter af medlemmet”.

  Kommuneplantillæg
  Det skal bemærkes, at der i den løbende planlægning er mulighed for at vedtage tillæg til kommuneplanen om projekter og lignende, der ikke er indeholdt eller beskrevet i selve den planrevision der gennemføres hvert. 4 år. Typisk sker det i forbindelse med lokalplanlægning.

  LOVE/REGLER:

  Bestemmelser om indhold i og tilvejebringelse af kommuneplaner fremgår af planloven og i vejledningen “kommuneplankataloget”. Planforslag og endelig kommuneplan skal begge indberettes i plandata for at være gældende.

  Vedtagelse og offentliggørelse af kommuneplanforslag fremgår af planlovens § 23 og 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til Kommuneplan 2021 med tilhørende strategi for Agenda 21 og miljøscreening skal i offentlig høring i mindst 8 uger, inden Kommuneplan 2021 kan endelig godkendes.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplanen vil udgøre rammen for den videre planlægning og lokalplanlægning for Dragør Kommune samt udgør administrationsgrundlaget for kommunens forvaltning i øvrigt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhverv- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 8
  Vedtægtsændringer i ARC
  Sagsid.: 21/2222

  RESUMÉ:

  ARC løser en række kompetenceoverdragede opgaver for en del af ejerkommunerne og har i den forbindelse behov for at optage lån/påtage sig gældsforpligtelser til opgaveløsningen.

  Efter de nuværende vedtægter hæfter ejerkommunerne solidarisk over for tredjemand, hvorfor lån og andre gældsforpligtelser skal godkendes af alle ejerkommuner. Dette omfatter p.t. også låntagning, der alene knytter sig til opgaver, der løses for enkelte af ARCs ejerkommuner.

  For at afgrænse hæftelsen til de relevante kommuner, og i øvrigt forenkle godkendelsesprocedurer uden at forringe reel sikkerhed eller lånevilkår, er der udarbejdet et forslag til ændring af ARCs vedtægt, som giver adgang til anpartsvis hæftelse, så en kommunes lån m.v. til aktiviteter, som er kompetenceoverdraget til ARC, kan finansieres uden inddragelse af øvrige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

  Forudsat ejerkommunernes og Ankestyrelsens godkendelse af forslaget til ændring af ARCs vedtægt vil ejerkommuner, der har kompetenceoverdraget opgaver til ARC, fremover kunne godkende og særskilt hæfte for lån og anden gældsstiftelse som f.eks. finansiel leasing.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte forslag til vedtægtsændringer om lånoptagelse m.v., herunder at direktionen efterfølgende anmoder ejerkommunerne om at tiltræde ændringerne.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  For stemte  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte  0

  Undlod at stemme  2 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte  2 (T)

  Undlod at stemme  

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte  4 (T)

  Undlod at stemme  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at Dragør Kommune opnår et bedre samarbejde med de andre kommuner ved at fastholde den nuværende vedtægt, hvor kommunerne hæfter solidarisk over for tredjemand. ARC’s økonomiske situation er kritisk og denne ændring af vedtægterne vil yderligere komplicere selskabets forhold og skabe manglende fokus.

  SAGSFREMSTILLING:

  På bestyrelsesmødet den 16. april 2021 godkendte bestyrelsen en bevilling og frigivelse af en ramme på 500 mio. kr. til finansiering af renovationsbiler til indsamling i Københavns Kommune. Bevillingen blev givet under forudsætning af, at en efterfølgende vedtægtsændring godkendes af alle ejerkommuner og Ankestyrelsen, og at Københavns Kommune efterfølgende påtager sig den fulde hæftelse for indeholdte forpligtelser i de leasingaftaler, der indgås indenfor rammen på 500 mio. kr.

  Indstilling om tillægsaftaler om lånoptagelse m.v. til vedtægterne jf. punkt 5 på dagsordenen for mødet den 16. april 2021 blev udsat og erstattes af nærværende forslag til vedtægtsændring.

  I en række sager vedrørende de opgaver, der er kompetenceoverdraget til ARC, er der behov for at ind­ hente godkendelse af lånoptagelse fra alle ejerkommuner, da hæftelsen i henhold til vedtægterne vedrører selskabet som helhed og dermed alle kommuner.

  I de tilfælde, hvor optagelsen af lån sigter mod at løse opgaver for en del af ejerkommunerne (f.eks. affaldsindsamling i Tårnby, Dragør eller København), kan det virke unødigt tungt og uhensigtsmæssigt, at låneoptagelse skal godkendes i samtlige ejerkommuner, ligesom det kan være uhensigtsmæssigt, at alle kommuner hæfter for lån til aktiviteter, der alene vedrører en enkelt eller en del af ARCs ejerkommuner.

  På ovenstående baggrund etableres en alternativ model, hvor hæftelser afgrænses til berørte kommuner og i øvrigt forenkler godkendelsesprocedurer uden at forringe reel sikkerhed eller lånevilkår.

  Forslag til ændring af vedtægt

  Forslaget til vedtægtsændring har til formål at give en adgang til anpartsvis hæftelse, så en kommunes lån m.v. til aktiviteter, som er kompetenceoverdraget til ARC, kan finansieres uden inddragelse af øvrige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

  Lån m.v. dækker, ud over almindelig låntagning, over anden gældsstiftelse som f.eks. finansiel leasing , og långiver skal acceptere den afgrænsede hæftelse i forbindelse med aftale om lånets indgåelse.

  Den anvendte fremgangsmåde forudsætter, at der i forvejen er en vedtægtsfastsat aftale mellem kom­ munen og ARC jf. vedtægternes § 3 stk. 2 f.eks. jf. eksempelvis de kompetenceoverdragede opgaver vedrørende affaldsindsamling i Dragør, Tårnby og Københavns Kommune. Ud over den aktuelle sag om indsamlingsbiler til Københavns Kommune har der inden for det seneste år i to omgange været behov for at godkende lånoptagelse vedrørende indsamlingsfaciliteter til Københavns Kommune. Det forventes, at der de kommende år kan forventes flere andre lånesager bl.a. ved­ rørende indsamling i de tre kommuner, der har kompetenceoverdraget opgaven til ARC.

  Der vil i de tilfælde, hvor der fremlægges forslag om optagelse af lån, fortsat skulle træffes beslutning herom i den kommunalbestyrelse, som lånet vedrører, og for ARCs vedkommende kræver bestyrelsens godkendelse, at der er deltagelse fra alle bestyrelsesmedlemmer og en enstemmig beslutning.

  Gennemgang af vedtægtsændringer

  ./. ./. Forslag til vedtægtsændringer, som gennemgås nedenfor, og de gældende vedtægter pr. 15. december 2020 vedlægges. Af forslaget til vedtægtsændringer jf. Bech-Bruuns udkast dateret 23. april 2021 frem­ går de vedtægtspunkter, som forslås ændret; de konkrete ændringsforslag og advokatens bemærkninger.

  § 6, stk. 1

  Her fastsættes bestemmelse om, at der kan optages lån/stiftes gæld m.v., som over for tredjemand (långiver) optages med anpartsvis hæftelse, dvs. hvor alle ejerkommuner ikke hæfter solidarisk for lånet eller gældsforpligtelsen.

  Med formuleringen er der fortsat mulighed for, at ejerkommunerne kan optage lån m.v. med indbyrdes anpartsvis hæftelse, men med solidarisk hæftelse over for tredjemand. Denne mulighed kan benyttes til at fastlåse en fordeling af hæf­ telsen efter f.eks. indbyggertallet og er anvendt i forbindelse med beslutning om lån til nyt affaldsenergianlæg i 2012.

  Den valgte formulering indebærer, at ethvert lån eller anden gældsstiftelse til aktiviteter efter§ 3, stk. 2, skal være med anpartsvis hæftelse for de deltagende kommuner, hvilket er i sammenhæng med anvendelsen af§ 3, stk. 2, der vedrø­ rer aktiviteter, der er kompetenceoverdraget og indgår som bilag til vedtægten og som sådan er godkendt af tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen).

  § 11, stk. 3

  Tilføjelserne vedrører krav til bestyrelsens beslutning om fuldt fremmøde og en­ stemmighed, hvilket vedrører både indgåelse af aftaler om kompetenceoverdra­ gelse i.h.t. § 3 stk. 2 og lånoptagelse m.v. jf. § 11 stk. 5.

  § 11, stk. 5

  Punktet beskriver, at den kommunale godkendelse af lån m.v. med anpartsvis hæftelse til aktiviteter efter § 3 stk. 2 alene skal ske af den/de deltagende kom­ munalbestyrelser.

  Der skal indgås aftale med tredjemand, hvor hæftelsesforholdet er beskrevet.

  Henvisning til § 3 stk. 3 i stedet for § 3 stk. 2 retter en fejl i de gældende vedtægter.

  § 18

  Bestemmelsen angiver, at gæld m.v. vedrørende en kompetenceoverdraget op­ gave jf. § 3 stk. 2 i forbindelse med udtræden af selskabet kun vedrører delta­ gende kommuner. Dette vil også gælde allerede indgåede låneaftaler efter § 3, stk. 2

  Videre proces

  Under forudsætning af at vedtægtsændringerne godkendes af ARCs bestyrelse, fremsendes forslaget til ejerkommunerne i maj 2021 med forventet behandling i august 2021. Parallelt hermed sendes vedtægtsændringerne til Ankestyrelsen med henblik på forhåndsgodkendelse, hvilket sker for at øge sand­ synligheden for endelig godkendelse inden for en kortere tidshorisont.

  Forudsat ejerkommunernes godkendelse planlægges vedtægtsændringerne sendt til Ankestyrelsen omkring 1. september 2021 med henblik på endelig godkendelse senest omkring den 1. november 2021.

  ARC har forventning om, at godkendelsesprocessen hos Ankestyrelsen kan ske forholdsvist hurtigt, da Ankestyrelsen i efteråret 2020 har godkendt på væsentlige punkter lignende vedtægtsændringer i Reno­ Nord I/S. De lignende bestemmelser vedrører muligheden for særskilt indbyrdes hæftelse og dermed forholdet mellem kommunerne, som Ankestyrelsen har til opgave at påse.

  Desuden vurderes den forholdsvis nylige godkendelse, at der er større sikkerhed for Ankestyrelsens godkendelse af ARCs fremlagte forslag.

  Godkendelsesproces vedr. renovationsbiler til Københavns Kommune

  Bestyrelsen vedtog den 16. april 2021 en finansiering af renovationsbiler til indsamling i Københavns Kommune under nærmere angivne forudsætninger, herunder godkendelse af vedtægtsændringer. Bestyrelsens beslutning skete ved enstemmighed og fuld deltagelse af alle medlemmer.

  Når Borgerrepræsentationen har godkendt, at Københavns Kommune påtager sig den fulde hæftelse for indeholdte forpligtelser i de leasingaftaler, der indgås indenfor rammen på 500 mio. kr., og vedtægtsændringer er godkendt i alle ejerkommuner og Ankestyrelsen, er de aftalemæssige forudsætninger opfyldt.

  Ud over de respektive myndigheder skal KommuneKredit, som planlagt långiver i forbindelse med plan­ lagt finansiel leasing, acceptere, at hæftelsen afgrænses til Københavns Kommune.

  Tidsplan

  I henhold til det skitserede er tidsplanen for vedtægtsændringerne følgende:

  21. maj 2021

  ARCs bestyrelse behandler nærværende forslag

  Ultimo maj 2021

  Fremsendelse af anmodning om vedtægtsændring til alle ejerkommuner

  Ultimo maj 2021

  Fremsendelse af anmodning til Ankestyrelsen mhp, forhåndsgodkendelse

  Juni-august 2021

  Ejerkommunerne behandler vedtægtsændringerne

  Juni-august 2021

  Ankestyrelsen behandler anmodning om forhåndsgodkendelse

  Ultimo august 2021

  Fremsendelse af vedtægtsændring til Ankestyrelsens endelige godkendelse

  Ca. 1. sep. - 1. november 2021

  Ankestyrelsen behandler sagen

  Københavns Kommune behandler supplerende, om kommunen påtager sig den fulde hæftelse for indeholdte forpligtelser i de leasingaftaler, der indgås indenfor rammen på 500 mio. kr.

  Tidsplanen har til formål at sikre, at der kan tilvejebringes det fornødne finansieringsgrundlag inden november 2021, hvor der planlægges indgået kontrakt om billevering til Københavns Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By,- Erhverv- og Planudvalgsmøde den 10. august 2021.

  Økonomiudvalgsmøde den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsesmøde den 26. august 2021.

  Bilag

 • 9
  Godkendelse af indsatsplan for bjørneklo
  Sagsid.: 21/1492

  RESUMÉ:

  Indsatsplanen for bekæmpelse af bjørneklo har været i høring i 8 uger, og der skal tages stilling til endelig godkendelse af planen.

  Planen giver mulighed for, at forvaltningen kan give påbud til private grundejere om at bekæmpe bjørneklo på egne arealer.I dag sker dette i et samarbejde. Fremover vil forvaltningen kunne give et påbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget til plan for bekæmpelse af bjørneklo godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By- Erhverv- og Planudvalget besluttede på mødet den 9. marts 2021 at sende forslag til plan for bekæmpelse i 8 ugers høring. 

  Planen har været i høring, og der er ikke modtaget nogle høringssvar i perioden.

  Det forslås derfor, at planen godkendes.

  Baggrund

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til plan for bekæmpelse af bjørneklo i Dragør Kommune. Planen beskriver den indsats som Vej og Gartnerafdelingen udfører i dag.

  Planen giver mulighed for, at kommunen fremover kan meddele påbud til private grundejere om bekæmpelse, hvis der observeres bjørneklo på privat grund. Planen giver også mulighed for at kommunen mod betaling kan foretage bekæmpelse.

  I dag foregår dette ved frivillig samarbejde og dialog, men muligheden for at kunne give påbud forudsætter en beskrevet plan, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

  Bjørneklo er en invasiv art, som fortrænger andre arter og påvirker derved biodiversiteten i negativ retning. Bjørneklo skal bekæmpes.

  LOVE/REGLER:

  Planen har hjemmel i Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, § 3, stk. 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af planen har ingen økonomiske konsekvenser, da den beskriver den indsats som kommunen allerede udfører.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger og der er ikke modtaget nogle bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Planen følger kommunens miljøpolitik og politik for brug af sprøjtemidler på offentlige arealer, som foreskriver at der alene må benyttes sprøjtemidler i forbindelse med bekæmpelse af bjørneklo, hvis bekæmpelsen ikke kan ske ved hugst.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 10
  Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S
  Sagsid.: 21/2884

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget behandlede sagen den 19. august 2021 og indstillingen blev godkendt. Beslutningen skal efter vedtægterne træffes af kommunalbestyrelsen hvorfor sagen er sat til behandling i kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Anbefales overfor ØU.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter ”Selskabet”) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

  Baggrund

  Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebar at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

  I 2017 solgte selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

  Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

  I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

  Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

  I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne

  I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne

  I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner

  En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

  Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

  Videre proces for afvikling

  Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

  Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

  Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

  Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

  I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

  Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

  Vilkår for opløsningen

  Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.

  Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.

  Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.

  Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.

  Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne). Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

  Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 11
  Det forpligtigende samarbejde natur og miljø - bestilling 2022
  Sagsid.: 21/1379

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Der skal derfor senest med budgettet for 2022 tages stilling til om der skal ændres på bestillingen for 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke foretages ændringer på bestillingen på miljø og naturområdet – delaftale 3.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen er godkendt i BEPU, men ved en fejl ikke blev behandlet i Økonomiudvalget.

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune.

  Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

  ·          Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning

  ·          Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening

  ·          Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv

  ·          VVM

  ·          Rotter, klage- og ulempesager

  På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

  ·          Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder

  ·          Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner

  ·          Naturgenopretning og naturprojekter

  ·          Tilsyn

  ·          Information og vejledning

  Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2020 blev behandlet på By- Erhverv- og Planudvalgets møde i april.

  Tårnby Kommune har foretaget lovpligtig indberetning om tilsyn til Miljøstyrelsen, og det fremgår, at Dragør Kommune overholder de lovpligtige krav for tilsyn.

  Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2022.

  Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

  Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budget, da der ikke er budget til at udvide samarbejdet, og ressourcen svarer til, at vi alene kan honorere de lovpligtige opgaver.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 3 er på i alt ca. 1.7 mio. 2021.

  Beløbet svarer til ca. 2,5 årsværk og ressourcen har været uændret gennem tiden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

 • 12
  Godkendelse af betalingsaftale 2022 for delaftale 4, det specialiserede område - børn
  Sagsid.: 21/3039

  RESUMÉ:

  I denne aftale indgår bestilling og betaling for delaftale 4, det specialiserede område – børn, også kendt som børnehandicapområdet. Udvalget forelægges her forslag til bestilling på området gældende fra 01. september 2021 samt for 2022 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på delaftale 4, det specialiserede område – børn, for resten af 2021.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 4 omfatter primært følgende opgaver i henhold til Serviceloven:

  -          Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier (§ 11 stk. 7)

  Indholdet i aftalen og beskrivelse af indsatsen kan ses i Bilag 1.

  I delaftalen forudsættes det, at der på børnehandicapområdet skal bruges 2,876 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 2,417 socialrådgiverårsværk og 0,459 HK-årsværk.

  Selve specifikationen af betalingen ses i Bilag 2. Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 "Løn", som den fremgår af KL´s årlige budgetvejledning. Ved PL-fremskrivning udgør aftalen for 2022 med uændret indhold 1.879.594 kr., idet den løbende er fremskrevet fra den i Bilag 2 fra 2015 løbende fremskrevne betaling på ca. 1,65 mio. kr.

  Det er aftalt med Tårnby Kommune på baggrund af den dialog, der har været ift. delaftalen vedr. specialundervisning, at delaftale 4 kun fornys for resten af 2021, og at de to kommuner derefter sætter sig sammen og kigger aftalen grundigt igennem og får fastlagt det helt rigtige og gennemsigtige ydelses- og betalingsniveau. Det forventes ikke at få betydning i negativ retning for betalingsaftalen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder) samt Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den justerede betalingsaftale vil udgøre 1.879.594 kr. årligt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 13
  Godkendelse af revideret betalingsaftale 2021 samt 2022 for delaftale 5, voksenområdet
  Sagsid.: 21/2684

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på handicap og psykiatriområdet jf. delaftale 5 - voksenområdet. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på området gældende fra 01. september 2021 samt for 2022 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på voksenområdet – delaftale 5.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på det sociale voksen handicap- og psykiatriområde.

  Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne gældende fra 01. september 2021 samt for 2022 til godkendelse. I forhold til bestillingen for 2021 er der foretaget ændring af denne betalingsaftale ved hjemtagelsen af opgaver fra det forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune per 01. september 2021. Derved er opgaverne vedrørende Servicelovens §§ 82, 85 og 97 samt bofællesskabet Wiedergården taget ud af den nye betalingsaftale.

    

  I delaftalen forudsættes det, at der på myndighedsområdet i Tårnby Kommune skal bruges nedenstående årsværk til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde:

  Myndighedsområdet er opgjort som:

  • Total 2,714 årsværk. Heraf:
  • 2,095 socialrådgiverårsværk
  • 0,619 HK-årsværk
  • 1/8 afdelingsleder
  • Kontakt + Tilsyn + Orientering = 0,049 årsværk
  • Rapportering 0,073 årsværk
  • Forsikring mod barsel og langtidssygdom
  • Tjenestekørsel
  • Husleje
  • Kontorudgifter
  • EDB-udgifter
  • Udgifter til ledelse og administration
  • Udviklingsomkostninger
  • Forsikringer af ansatte mv.

  Dette medfører udgifter til det forpligtende samarbejde på:

  Bruttoløn myndighed

    1.455.609 kr.

  Overhead udgifter myndighed

    373.032 kr.

  Samlet udgift Myndighed

   1.828.641 kr.

  I sammenligning med sidste år så betalingsaftalen for 2021 således ud for myndigheden alene:

  Bruttoløn myndighed

  1.862.846 kr.

  Overhead udgifter myndighed

  508.006 kr.

  Samlet udgift Myndighed

  2.370.852 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 14
  Godkendelse af betalingsaftale 2022 for delaftale 6, beskæftigelse og integration
  Sagsid.: 21/2683

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. Beskæftigelse og integration jf. delaftale 6. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på områderne for 2022 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på beskæftigelse og integration - delaftale 6.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. beskæftigelse og integration.

  Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne for 2022 til godkendelse.

  Aftalen dækker:

  • I alt 18,760 årsværk. Heraf:
  • 9,918 socialrådgiverårsværk
  • 6,202 HK-årsværk
  • 2,640 AC-årsværk
  • ¼ jobcenterleder
  • Teamledelse
  • Faglig koordination
  • Tilsyn = 0,005 HK-årsværk
  • Forsikring mod barsel og langtidssygdom
  • Tjenestekørsel
  • Husleje
  • Kontorudgifter
  • EDB-udgifter
  • Udgifter til ledelse og administration
  • Udviklingsomkostninger
  • Forsikringer af ansatte mv.

  Bruttoløn i alt

  9.656.931 kr.

  Overhead udgifter i alt:

  2.584.913 kr.

  Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration

  12.241.844 kr.

  Den tilsvarende beregning for 2021 viste:

  Bruttoløn i alt

  9.510.165 kr.

  Overhead udgifter i alt:

  2.545.594 kr.

  Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration

  12.055.759 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Denne betalingsaftale dækker videreførelse af nuværende serviceniveau. Det vil sige at eventuelle forslag i budgetanalysen vil medføre yderligere omkostninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 15
  Godkendelse af betalingsaftale 2022 for delaftale 7, Ungecenter
  Sagsid.: 21/3038

  RESUMÉ:

  I denne aftale indgår bestilling og betaling for den del af Ungecenteret, der er reguleret af lov om forpligtende kommunale samarbejder, og som ift. unge under 30 år henhører under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, herunder også uddannelsesvejledning til unge under 18 år. Indholdet af aftalen er uændret ift. 2020 og betalingsaftalen indstilles derfor PL-fremskrevet og fastholdt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen og betalingsaftalen for delaftale7, Ungecenter.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 12-08-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven ift. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Betaling for disse opgaver for borgere under 30 år har indtil den separate aftale vedr. Ungecenteret blev indgået i juli 2020 været en del af betalingsaftalen vedrørende delaftale om beskæftigelse og integration, (se Bilag 1 for aftalens indhold).

  • Indsats for ledige borgere, kan være arbejdsløshedsforsikrede og borgere der modtager kontanthjælp, starthjælp, fleksjobberettigede på ledighedsydelse og sygedagpenge samt borgere med begrænsninger i arbejdsevnen eller med handicap.

  Personkredsen er:

  • Uddannelsesparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse
  • Aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse
  • Selvforsørgende under 30 år, der ikke har ret til forsørgelse, men har brug for en beskæftigelsesrettet indsats
  • Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

  Lønudgiften til personale i denne sagsbehandling er fastsat til de gennemsnitslønninger/omkostninger Tårnby Kommune har inden for de respektive faggrupper. Der er ikke indregnet løn til afdelingsledelse, idet Dragør Kommune betaler for afdelingsledelse i aftalen, der regulerer den del af Ungecenteret, der ikke er reguleret af lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  På Ungecenterområdet, skal der bruges 1,125 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,9 socialrådgiverårsværk og 0,225 HK-årsværk. (Se Bilag 2, den oprindelige betalingsaftale, der PL-fremskrives, for specificering af udgifter og ydelser).

  Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 "Løn", som den fremgår af KL´s årlige budgetvejledning. Første gang med virkning for regnskabsåret 2021. Ved PL-fremskrivning udgør aftalen for 2022 med uændret indhold 689.035 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder) samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Betalingsaftalen PL-fremskrives til 689.035 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 12. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 16
  Aftale om forpligtende samarbejde - Delaftale 8, Genoptræning
  Sagsid.: 21/824

  RESUMÉ:

  Grundet ændringer i samarbejdet er der udarbejdet udkast til ny aftale om forpligtende samarbejde – Delaftale 8, Genoptræning med Tårnby Kommune. Dertil beskrives bestillinger og afregning for myndighedsopgaven i resten af 2021 samt for 2022. Udvalget forelægges her udkast til delaftale 8 samt forslag til bestillinger på området til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at, udvalget godkender udkast til ny aftale om forpligtende samarbejde – Delaftale 8, Genoptræning med Tårnby Kommune.
  2. at, udvalget godkender administrationens forslag til bestillinger på genoptræningsområdet jf. delaftale 8.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Ad 1:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Aftale om forpligtende samarbejde – Delaftale 8, Genoptræning

  På deres møder hhv. 23. marts 2021 og 25. marts 2021 godkendte kommunalbestyrelserne i Tårnby og Dragør Kommune, at Dragør Kommune hjemtager genoptræning efter § 86 i Serviceloven pr. 1. september 2021.

  I forbindelse med hjemtagelsen, er der udarbejdet udkast til ny Aftale om forpligtende samarbejde – Delaftale 8, Genoptræning (Se bilag 1).

  Delaftalen omhandler genoptræningsområdet som Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune i henhold til Lov om Social Service og Sundhedsloven. Konkret er der tale om genoptræning efter sundhedslovens §140 og §84 om frit valg.

  Delaftalen er revideret som følge af dispensation fra det forpligtende samarbejde og opdateret i forhold til lov- og serviceændringer.

  Administrationen foreslår at, udvalget godkender aftalen om forpligtende samarbejde – Delaftale 8, Genoptræning.

  Bestillinger for myndighedsopgaven på genoptræningsområdet jf. delaftale 8I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på genoptræningsområdet jf. delaftale 8.

  Af årsrapporten fremgår det, at Tårnby Kommune i 2020 har modtaget 548 genoptræningsplaner jf. Sundhedslovens § 140 (se bilag 2.). Dette er et fald på 9,7 % i forhold til 2019. Faldet kommer på baggrund af et ellers stigende antal genoptræningsplaner (se tabel 1.).

  Tabel 1. Antal forløb og forbrug på sundhedslovens §140 i perioden 2018-2020.

  År

  2018

  2019

  2020

  Samlet antal § 140-forløb

  544

  607
   

  548

  Procentvis ændring fra året før

  + 8,8 %

  +11,6 %

  -9,7 %

  Samlet forbrug for alle §140 forløb i kr.

  -

  3.527.257 kr.

  2.640.496 kr.

  Faldet skyldes antageligt COVID-19 pandemien, som har betydet en reduktion i antallet af planlagte operationer og dermed også af behovet for genoptræningsplaner. Forventningen til de kommende år er, at de aflyste operationer i 2020, vil give en pukkel af operationer og dermed genoptræningsplaner i 2021 og 2022.

  Grundet ændringerne i forbindelse med samarbejdet om genoptræning jf. delaftale 8, er der udarbejdet en revideret betalingsaftale gældende fra den 1. september 2021. Denne er i overensstemmelse med bestillingen for 2021 (Se bilag 3). 

  Administrationen indstiller, at bestillingen for 2022 fastholdes på niveau med bestillingen for 2021 i forventning om et stigende antal genoptræningsplaner og i forventning om, at udligne mellem år 2020 og 2021 og 2022.

  Det forudsættes dermed, at der på genoptræningsområdet, med det angivne serviceniveau, skal bruges 1,293 årsværk af Tårnby Kommune til at løse de administrative opgaver tilknyttet genoptræningsopgaven for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,213 HK-årsværk og 1,08 administrative terapeut-årsværk til visitationsopgaver med mere vedrørende §140.

  Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør 1.071.250 kr. i 2022.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Samlede udgift for bestilling i 2022 vedrørende Delaftale 8, Genoptræning udgør 1.071.250 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 17
  Forslag til vedtægtsændringer for Museum Amager
  Sagsid.: 21/3008

  RESUMÉ:

  Blandt andet på grund af overtagelsen af driften af Lokalarkivet, ønsker Museum Amagers bestyrelse enkelte vedtægtsændringer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at ”Udkast til nye vedtægter for Museum Amager” godkendes som vedtægter for museet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Museum Amagers bestyrelse har set på vedtægterne og ønsker forskellige formuleringer justeret eller tilføjet. Fx drejer det sig om §§ 1, 2, 6 og 7 hvor forholdet vedrørende overtagelse af driftsansvaret for Lokalarkivet bør indskrives i vedtægterne.

  Derudover er der forslag til ændringer i § 10, som omhandler valg til og konstituering af bestyrelsen. Den tidligere § 10 er vanskelig at håndtere i praksis. Museet foreslår en mere klassisk konstituering og proces for samme, som ikke involver kommunalbestyrelsens stillingtagen flere gange, inden valget er på plads.

  Begge udgaver af vedtægterne er vedlagt som bilag, og i forslaget til de nye vedtægter (Bilag 2 – udkast til nye vedtægter for Museum Amager) er de ændrede passager ift. de gældende vedtægter i ovennævnte paragraffer fremhævet med gult.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 18
  Udmøntning af aftalen om øget frihedsgrad i folkeskolen i skoleåret 2021/22
  Sagsid.: 21/2589

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget skal tage stilling til, hvordan ”Aftalen om øget frihedsgrad i folkeskolen” i skoleåret 2021/22 skal udmøntes i Dragør kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der i Dragør Kommune fortsat i skoleåret 2021/22 udarbejdes en kvalitetsrapport.
  1. at folkeskolerne fortsat kan bruge elevplaner som et væsentligt instrument til at arbejde med at inddrage elever og forældre i elevens læring og faglige progression.
  1. at skolelederne til trods for frihedsaftalen fortsat skal bestræbe sig på at ansætte medarbejdere til skolerne, der har undervisningskompetence i de relevante fag.
  1. at vi fastholder den nuværende ordning, hvor kompetencen til afkortningen af skoledagen ligger hos skolelederen.  
  1. at Dragør Kommune tildeles 207.061 kr. til at styrke faglighed og trivselsindsatser i folkeskolen, SFO’er, fritids- og klubtilbud samt dertil;
  1. atmidlerne bliver tilført skoleområdet ved bloktilskudsregulering i juli 2021.
  1. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -207.061 kr. og udgifter på 207.061 kr. til skoleområdet.
  1. at de 207.061 kr. fordeles ud til skolerne ud fra den sædvanlige fordeling (2/8, 3/8 og 3/8) og anvendes som beskrevet af sagsfremstilling.
  1. at Dragør Kommune tildeles 79.831 kr. til trivselsfremmende aktiviteter og:
  1. at midlerne bliver tilført skoleområdet ved bloktilskudsregulering i juli 2021.
  1. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -79.831 kr. og udgifter på 78.831 kr. til skoleområdet.
  1. at midlerne anvendes til at styrke udeskoleindsatsen som beskrevet af sagsfremstilling.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 12-08-2021

  Ad 1-4:

  Anbefales overfor KB.

  Ad 5a-b:

  Anbefales overfor KB.

  Ad 5c:

  Ændringsforslag fra udvalget:

  -         at de 207.061 kr. fordeles ud til skolerne ud fra den sædvanlige fordeling (2/8, 3/8 og 3/8) og anvendes til at løfte faglige efterslæb som følge af corona.

  Anbefales overfor KB.

  Ad 6a-c:

  Anbefales overfor KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefalinger fra SU: 

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Coronakrisen har sat sit tydelige præg på hele samfundet. Det gælder også på skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor nødundervisning og sundhedsmæssige retningslinjer har forandret elevernes hverdag og undervisning. På trods af at alle elever før sommerferien vendte fysisk tilbage, og der overalt er blevet gjort en stor indsats for, at alle elever kunne få en god afslutning på skoleåret, vurderes det nationalt, at nogle elever vil vende tilbage til det kommende skoleår med et fagligt efterslæb.

  Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er blevet enige om at afsætte 295 mio. kr. til en opsamlende indsats i efteråret 2021 og sikre en række frihedsgrader til skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner i skoleåret 2020/2021. 

  Tildeling af ekstra økonomiske midler

  Der afsættes en ramme på 295 mio. kr. i 2021 til håndtering af faglige udfordringer mv., herunder:

  • udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022
  • ramme til skoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud mv. - 107 mio. kr. (hvoraf 83 mio. kr. er som tilskud til kommunerne).
  • uddannelsesforlængelser og initiativer på eud - 121,9 mio. kr.
  • uddannelsesforlængelser på FGU - 40,8 mio. kr.
  • forlængelse af frist for tilskud givet med aftale af d. 18. februar 2021
  • tilskud til Danske Skoleelever og elevorganisationerne på ungdomsuddannelserne - 10 mio. kr.
  • ramme til fagligt løft på de gymnasiale uddannelser - 15 mio. kr.

  Dragør Kommune har modtaget skriftlig henvendelse, om at kommunen modtager to direkte tilskud heraf til folkeskole- og fritidsområdet via bloktilskudsregulering i juli. Det fremgår af orienteringsbrev til kommunalbestyrelser af d. 15. juni (vedlagt), bl.a. følgende om midlerne:

  • Regeringen besluttede d. 1. juni at afsætte 83 mio. kr. til indsatser i folkeskolen, SFO’er samt fritids og klubtilbud, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største behov, herunder eleverne i udskolingen, som inden for de kommende år skal videre på en ungdomsuddannelse, eller til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring. Dragør Kommune modtager heraf 207.061 kr.
    
  • Regeringen besluttede d. 4. juni at afsætte 32 mio. kr. står, at tilskuddet eksempelvis kan gives til trivselsfremmende aktiviteter så som sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åben-skole-aktiviteter, ekskursioner mv. Dragør Kommune modtager heraf 79.831 kr.

  Det er op til Dragør kommune selv at beslutte, hvordan de ekstra puljemidler anvendes lokalt.

  Foreslået fordeling af de ekstra midler
  Administrationen foreslår, at de 207.061 kr. fordeles ud til skolerne ud fra den sædvanlige fordeling (2/8, 3/8 og 3/8). Hvorfor Dragør Skole vil tildeles 51.765 kr. og Nordstrandskolen/St.Magleby Skole hver tildeles 77.648 kr. i 2021. Samt at midlerne på skolerne skal anvendes til at identificere og iværksætte indsatser for faglige efterslæb som følge af corona. Skolerne forpligtes desuden til, at en del af tilskuddet skal anvendes til SFO’ernes indsatser.

  Administrationen foreslår, at de 79.831 kr. anvendes ind i udeskoleindsatsen, hvorfor midlerne herved anvendes på tværs af flere institutioner og går til trivselsfremmende åben-skole-aktiviteter.

  Af brev til kommunalbestyrelser af 15. juni fremgår desuden, at tidligere tildelte puljemidler til at styrke faglighed og trivsel (af beslutning 18. februar), hvoraf Dragør Kommune modtager 409.478 kr., ikke længere skal anvendes inden udgangen af august, men at skolerne nu kan anvende midlerne hele året ud. En anden ændring vedrørende de første tildelte midler er, som Økonomiudvalget med indstilling af Skoleudvalget godkendte fordelingen af d. 20. maj 2021, at ministeriet ikke skal modtage en efterfølgende redegørelse for anvendelsen af midlerne i september.

  Udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet

  I aftalen understreger partierne med henvisning til folkeskoleloven, at skolerne har frihed til at vælge f.eks. at variere timetallene over skoleåret, at samle timer i fagblokke, at undervise på mindre hold eller at bruge tolærerordning.

  Skolerne har desuden frihed i forhold til valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler samt mulighed for at gøre brug af udeundervisning og åben skole. En mulighed som skolerne i Dragør ikke vil opleve som noget nyt, da de allerede i høj grad benytter sig af disse metoder i deres undervisning. 

  Konkret foreslår aftalepartierne, at folkeskoler og kommuner skal have mulighed for ikke at udarbejde:

  (1)  Elevplaner

  (2)  Kvalitetsrapporter
   

  Hertil skal dog bemærkes, at aftalepartierne samtidig udtrykker en klar forventning om, at kommuner og skoler fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel.
   

  Derudover skal folkeskolerne have mulighed for:

  (3)  At fravige målsætningen om at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i, jf. folkeskolereformens krav om kompetencedækning.

  (4)  At konvertere alt understøttende undervisning i det kommende skoleår med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen – det vil i praksis sige at gøre skoledagen kortere.

  Aftalens perspektiver

  Ud over denne aftale om frihedsgrader, som er konkret begrundet i Coronakrisen, kan aftalen ses som en del af en mere generel politisk og faglig national debat om folkeskolens indhold, struktur og styring. Det kan således ikke udelukkes, at aftalen er forløber for generelle ændringer i folkeskoleloven i den retning som aftalen antyder.

  Muligheden for udvidede frihedsgrader i Dragør

  Kvalitetsrapport:

  Administrationen vurderer sammen med skolelederne, at det giver mening at fortsætte med at udarbejde en kvalitetsrapport for skolevæsenet. Dette skyldes, at kvalitetsrapporten tjener som en god anledning til at beskrive og drøfte kvaliteten i skolevæsnet. På skoleområdet er der blevet arbejdet på at gøre kvalitetsrapporten mere kvalitativ fremadrettet, ved f.eks. at inddrage elevernes syn på undervisningen.

  Muligheden for fritagelse vil dog medføre, at det vil blive overvejet, om alle de nuværende kvantitative data bør indgå i rapporten. I forlængelse af den fælles tilgang til implementering af skolepolitikken vil udarbejdelsen af og drøftelserne af kvalitetsrapporten være dialogbaserede og målrettet mod at skabe ny viden, der direkte kan implementeres i praksis.

  Elevplaner:

  Administrationen vurderer, sammen med skolelederne, at brugen af elevplaner kan være et godt instrument til en gensidig forventningsafstemning mellem skole og forældre, og et godt instrument til at involvere eleven i sin egen læringsproces. Skolerne i Dragør har alle arbejdet med at implementere elevplanerne og har været igennem forskellige processer for at opnå det. Der er derfor betydelige forskelle i anvendelsen af elevplanerne på skolerne, herunder i hvilket omfang de enkelte lærere oplever elevplanerne som en meningsfuld arbejdsform. Derfor foreslås det, at skolerne fortsat kan bruge elevplaner som et væsentligt instrument til at arbejde med at inddrage elever og forældre i elevens læring og faglige progression. Således vil der fortsat arbejdes med gensidig forventningsafstemning, og involvering af eleverne i læringssituationen i Dragør – i nogle teams ved hjælp af elevplaner og andre steder ved brug af andre redskaber.

  Kompetencedækning:

  Det foreslås, at skolelederne til trods for frihedsaftalen, fortsat skal bestræbe sig på at ansatte medarbejdere på skolerne, der har undervisningskompetence i de relevante fag. Den seneste kvalitetsrapport viser, at Lærernes undervisningskompetence i Dragør er på niveau med landsgennemsnittet. Kompetencedækningsgraden steg fra 87,7 % i skoleåret 2018/19 til 89,1 % i skoleåret 2019/20.

  Kortere skoledage:

  Med aftalen er der åbnet helt op for muligheden for at konvertere alt den understøttende undervisning til tolærer-timer og dermed afkorte skoledagen. Denne mulighed eksisterede dog allerede i folkeskoleloven jf. § 16.b.

  I Dragør er kompetencen til at afgøre dette uddelegeret til skolelederen og kan konkret ske efter ansøgning til skolelederen.

  Denne mulighed har skolerne i Dragør allerede gjort brug af i vidt omfang, og den udvidede mulighed i aftalen om øget frihedsgrader i folkeskolen vil derfor kun i begrænset omfang medføre kortere skoledage på kommunens skoler.

  Administrationen anbefaler, sammen med skolelederne, at den nuværende ordning, hvor der konkret kan ansøges til skolelederen, fortsætter i Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Aftaleteksten fraviger og supplerer enkelte dele af Folkeskoleloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Den foreslåede lokale implementering af aftalen skal ses i lyset af Dragør Kommunes Skolepolitik ”Fælles om skolen – En politik”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 12. august 2021

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021

  Bilag

 • 19
  Godkendelse af kvalitetsstandarder for servicelovens §§ 82, 85 og 97 samt bofællesskabet Wiedergården
  Sagsid.: 21/2445

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til godkendelse af kvalitetsstandarder på hjemtagne opgaver i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Denne sag vedrører godkendelse af kvalitetsstandarder for center for Politik, Service og Social.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at de fremlagte kvalitetsstandarder godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefaling fra SSAU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med at Dragør Kommune har valgt at hjemtage opgaver i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune skal der godkendes kvalitetsstandarder på de konkrete områder med ikrafttrædelse den 01. september 2021, hvor opgaverne hjemtages.

  For center for Politik, Service og Social forankres de hjemtagede opgaver i afdeling for Ydelses- og Socialservice.

  I dispensationen fra ministeriet er det bestemt, at der skal sikres kontinuitet i indsatserne. Hverken udnyttelse af dispensationen eller ophør heraf må derfor betyde forringelse, ændring eller ophør af de tilbud, indsatser og foranstaltninger, der forinden er igangsat. I forlængelse heraf er der for Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune i foråret 2021 blevet lagt op til, at kvalitetsstandarderne ved hjemtagelsen ikke ændres. Ud over ministerets bestemmelse, så er det administrationens anbefaling, at opgaverne hjemtages med så vidt muligt ens kvalitetsstandarder og arbejdsgange fra Tårnby Kommune, således at både administrationen og fagudvalget får en god erfaring med opgaverne, før kvalitetsstandarderne eventuelt ændres. Administrations anbefaling er at arbejdet med nye kvalitetsstandarderne tidligst igangsættes i efteråret 2022.   

  Kort beskrivelse af de hjemtagede opgaver 

  Kvalitetsstandarderne i denne sag beskriver serviceniveauet for den støtte der ydes til borgerne i Dragør Kommune inden for servicelovens §§ 82, 85 og 97. Det er blandt andet hjælp til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, tilbud om hjælp i form af socialpædagogisk bistand, støtte og omsorg og behandling af personsager om ledsagelse til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Desuden er der et sæt kvalitetsstandarder som beskriver serviceniveauet for den støtte der ydes til beboere i bofællesskabet Wiedergården i Dragør Kommune. Beboerne på Wiedergården er omfattet af målgruppen for servicelovens § 108, det vil sige længerevarende ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling.

  Indsatstrappen

  Servicelovens §§ 82, 85 og 97 kan også karakteriseres som forebyggende indsatser, og ved tilpasningen af kvalitetsstandarderne til hjemtagelse, har administrationen valgt at tilføje en introduktion til kvalitetsstandarderne med blandt andet præsentation af indsatstrappen. Indsatstrappen beskriver den faglige ramme for arbejdet med og forståelse af forebyggende indsatser, og er derfor både et værktøj for sagsbehandler samt en forståelsesramme for borgere og politikere. 

  Tårnby Kommune arbejder også med indsatstrappen som redskab under voksenudredningsmetoden (VUM), så tilføjelsen af indsatstrappen i kvalitetsstandarden er ikke en ændring af serviceniveau eller arbejdsgange, men blot en kommunikativ skærpelse.    

  Ændringer i kvalitetsstandarderne fra Tårnby Kommune

  De fremlagte kvalitetsstandarder følger niveauet i Tårnby Kommune for opgaver inden for servicelovens §§ 85 og 97 samt for bofællesskabet Wiedergården, hvor kvalitetsstandarderne kun er rettet i forhold til eksempelvis geografisk placering, klagevejledning og tilsvarende.

  Kvalitetsstandarderne vedrørende servicelovens § 82 er i mindre grad ændret i forhold til Tårnby Kommunes kvalitetsstandarder. Årsagen hertil er, dels at der ved forberedelse af hjemtagelsen i foråret og sommeren 2021 ikke er borgere fra Dragør Kommune visiteret til tilbud efter § 82, dels at § 82 ikke er omfattet af Lov om Forpligtigende samarbejde.

  Generelt er formålet med hjemtagelsen af opgaverne blandt andet at sikre en tættere forankring til Dragør Kommunes tilbud og organisering, og derfor anbefaler administrationen, at der allerede ved hjemtagelse af § 82 justeres lidt i kvalitetsstandarderne. Ændringerne til kvalitetsstandarderne for § 82 består af en mere fleksibel tilbudsvifte af eksempler på forebyggende indsatser, hvor indsatserne i Tårnby Kommunes kvalitetsstandard er specifikke til de konkrete tilbud. I praksis kan Dragør Kommune fortsat vælge at visitere til Tårnby Kommunes tilbud, men dette vil bero på en konkret vurdering i hver enkel sag, samt under forudsætning af at Tårnby Kommune har ledige pladser i tilbuddet.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 82, § 85 og § 97.

  Lov om Forpligtigende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der planlægges proces i administrationen for hjemtagelsen af bofællesskabet Wiedergården i forhold til MED-organisering, virksomhedsoverdragelse af personalesager og lignende i forhold til personaleforhold. Der rekrutteres en ny sagsbehandler til området til varetagelse af myndighed og administration med de nye sager, med forventet tiltrædelse den 01. september 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  MED-organiseringen (Hoved-MED-udvalget samt CMU Forvaltning) i Dragør Kommune er blevet orienteret om hjemtagelsen. Handicaprådet er blevet orienteret om hjemtagelsen. Der vil i Dragør Nyt og på hjemmesiden orienteres til borgerne i løbet af august 2021. For borgere med sager inden for de hjemtagede paragraffer vil de få direkte besked via e-boks, og for pårørende og beboere i bofællesskabet Wiedergården vil der i august 2021 blive afholdt et velkomst/orienteringsmøde.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 20
  Godkendelse: Videreførelse af kvalitetsstandarder og servicemål
  Sagsid.: 20/1382

  RESUMÉ:

  1. september 2021 hjemtager Dragør Kommune genoptræningsforløb efter servicelovens §86 og hjælpemiddelområdet fra Tårnby Kommune. Begge områder bliver i dag administreret efter de gældende kvalitetsstandarder 2021 i Dragør Kommune, hvori servicemål og kvalitetsstandarder fra Tårnby Kommune er indarbejdet og senest godkendt af Kommunalbestyrelsen 4. marts 2021. Udvalget forelægges her forslag til, at denne praksis fastholdes frem til den årlige revision af kvalitetsstandarder og servicemål i Dragør Kommune i foråret 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender, at genoptræningsforløb efter servicelovens §86 og hjælpemiddelområdet efter hjemtagelsen til Dragør 1. september 2021 fortsat administreres efter gældende standarder.
  2. at udvalget godkender, at genoptræningsforløb efter servicelovens §86 og hjælpemiddelområdet fortsat indgår i den årlige revision af kvalitetsstandarder og servicemål i Dragør Kommune, og drøftes særligt i forbindelse med den førstkommende revision, der igangsættes primo 2022.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Ad 1:

  Anbefales over for KB.

  Ad 2:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Anbefaling fra SSAU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  På deres møder hhv. 23. marts 2021 og 25. marts 2021 godkendte kommunalbestyrelserne i Tårnby og Dragør Kommune at hjemtage genoptræning efter § 86 i Serviceloven og hjælpemiddelområdet. Kommunerne er enige om, at hjemtagelsen sker pr. 1. september 2021.

  Der er tale om områderne:

  • Myndighedsbehandling samt genoptræning efter §86 i lov om social service.
  • Rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder efter § 10, stk. 4, i lov om social service.
  • Sager om hjælpemidler, forbrugsgoder og støtte til bil efter §§ 112-114 i lov om social service.
  • Sager om boligindretning efter § 116 i lov om social service.

  Begge områder bliver aktuelt varetaget af Tårnby Kommune som en del af det forpligtende samarbejde. Områderne bliver administreret efter gældende kvalitetsstandarder og servicemål i Tårnby Kommune. Disse kvalitetsstandarder og servicemål er indarbejdet i Dragør Kommunes gældende kvalitetsstandarder for 2021, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen 4. marts 2021.

  Kvalitetsstandarderne og servicemålene bliver justeret en gang årligt i starten af hvert år med henblik på godkendelse til det pågældende år. Administrationen foreslår, at områderne genoptræning efter § 86 i Serviceloven og hjælpemiddelområdet fremover indgår i denne årlige revision og at den nuværende praksis fastholdes indtil da.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

 • 21
  Kulturhus Dragør - det gamle bådeværft - den videre proces
  Sagsid.: 21/520

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til den videre proces for anvendelsen af det gamle bådeværft på længere sigt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det enten besluttes at give arbejdsgruppen for Kulturhus Dragør en skriftlig bekræftelse på at kommunen bakker op om projektet og er sindet at medvirke til realiseringen, eller
    
  2. at den videre proces for den mere permanente anvendelse af værftet/grunden besluttes at være følgende:
    

  2A: der foretages en åben idéindkaldelse som omfatter alle – det vil sige også interessenter der evt. endnu ikke har udvist interesse kan deltage.

  2B:Spørgeskemaet (bilag 4) godkendes som grundlag for den indledningsvise

  idéindkaldelse med særlig stillingtagen til:

  2C: hvorvidt der skal stilles spørgsmål som vedrører kommunens evt. salg af arealet.

  2D:De indkomne idéer screenes af administrationen i forhold til lokalplanen, og     

  forelægges herefter til politisk behandling.

  2E: herefter tages der stilling til, hvilke ideer der skal arbejdes videre med i forhold til

  en evt. ændring af lokalplanen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Ændringsforslag fra C:

  C gr foreslår, at ad 1 følges med tilføjelse af, at der skal forelægges en endelig sag i november 2021 fra arbejdsgruppen:

  For stemte   3 (C+O+V)

  Imod stemte  4 (A+T)

  Undlod at stemme  0

  Faldet.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 25. februar 2021 besluttede økonomiudvalget at genoptage sagen om anvendelsen af det gamle værft på længere sigt i august 2021.

  Siden sagens behandling i februar 2021 har administrationen i august modtaget et statusnotat fra arbejdsgruppen.

  Af statusnotatet fremgår at arbejdsgruppen for Kulturhus Dragør har udarbejdet et visionsoplæg, holdt et møde for offentligheden og indledt drøftelser med fonde; herunder Lokale og Anlægsfonden.

  Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at indsende en formel ansøgning, da Lokale og Anlægsfonden ikke vil bruge ressourcer på en ansøgning med mindre der ligger en utvetydig tilkendegivelse fra Dragør Kommunes side om, at kommunen bakker op om projektet og er sindet at medvirke til realiseringen dersom det på sigt kan lade sig gøre.

  Det er ikke kommunens økonomiske medvirken der ønskes, men medvirken i form af udarbejdelse af lempelige lejevilkår og udarbejdelse af ny lokalplan, da kulturhusformål ikke umiddelbart vurderes at kunne rummes inden for nugældende Lokalplan 70.

  Kommunen besluttede tidligere at foretage 50% medfinansiering af udarbejdelse af borgergruppen for kulturhus´ fondsansøgningsmateriale med henblik på etablering af et kulturhus med en biograf. Materialet er udarbejdet og vedlægges som bilag 3.

  Det blev dog samtidig også besluttet, at de øvrige interessenter der har henvendt sig til kommunen med forslag til udvikling af værftsgrunden skal indgå i de videre overvejelser.

  Henset til at arbejdsgruppen ikke kan indgive formelle ansøgninger til fonden skal det på nuværende tidspunkt besluttes om kommunen vil støtte det videre arbejde med kulturhuset eller i stedet ønsker at gennemføre en åben idéindkaldelse.

   

  En åben idéindkaldelse vil kunne give et mere mangfoldigt beslutningsgrundlag med henblik på evt. udvælgelse af et eller flere projekter at gå videre med.

  Administrationen vurderer, at dette vil være gunstigt for kommunen da de respektive forslag må forventes at kunne have forskellige konsekvenser for lokalplanen.

  Lokalplan 70, delområde A2 må anvendes til havnerelateret erhverv (værksteder, butikker, service, administration, grejopbevaring o. lign.) samt andet erhverv (liberalt erhverv, kontorer og service). Andet erhverv, der efter kommunalbestyrelsens skøn ikke er havnerelateret, må maksimalt udgøre ca. 45% af byggeriets etageareal, svarende til i alt ca. 1.700 m2.

  Det vurderes umiddelbart at den maritime karakter skal bevares. Det vurderes også at der forventeligt skal udarbejdes ny lokalplan, da der allerede er en del erhverv i delområdet som ikke er direkte havnerelateret.

  Den indledningsvise idéindkaldelse foreslås i givet fald at ske ved at interessenterne udfylder spørgeskemaet i bilag 4.

  Såfremt det ikke aktuelt overvejes at kommunen skal sælge arealet jf. indstillingspunkt 2C fjernes dette spørgsmål.

  Spørgeskemaet sendes til de interessenter som allerede har meldt sig, og skemaet vil kunne downloades fra kommunens hjemmeside.

  Når idéindkaldelsesfasen er udløbet vil administrationen screene de respektive forslag og overordnet gøre rede for, hvilke konsekvenser de har i forhold til lokalplanen. Herefter sendes sagen til politisk behandling med henblik på udvælgelse af et eller flere projekter der kan arbejdes videre med.

  Et bud på en overordnet tidsplan for denne del af processen skønnes at kunne vare indtil ultimo 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 22
  Ændring af styrelsesvedtægten
  Sagsid.: 21/699

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til ændring af styrelsesvedtægten for Dragør Kommune som konsekvens af hjemtagelse af dele af opgaver i det forpligtende samarbejde.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ny styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2021

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som konsekvens af at Dragør Kommune hjemtager opgaver fra det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune skal styrelsesvedtægten ændres så den afspejler virkeligheden.

  Konkret handler det om § 14 hvor BFKU får ansvaret for at føre tilsyn med opgaverne i delaftale 4 Det specialiserede område – børn. Opgaven har fejlagtigt været anført under SSAU.

  I § 15 markeres specialundervisning og PPR som et selvstændigt ansvarsområde under SU.

  I § 16 fjernes delaftale 4 fra SSAU og hjælpemiddelområdet indgår ikke som en del af det forpligtende samarbejde.

  Den nye styrelsesvedtægt skal behandles to gange i kommunalbestyrelsen, i juni 2021 og august 2021.

  Hvis styrelsesvedtægten godkendes, træder den i kraft den 1. september 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 23
  Valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet 2021
  Sagsid.: 20/2057

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til en række beslutninger i forbindelse med det forestående kommunalvalg i november 2021, eksempelvis udpegning af en næstformand for valgbestyrelsen og valg af formænd for valgstyrerne m.v.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, 

  1. at der udpeges syv stedfortrædere til valgbestyrelsen,
  2. at der blandt valgbestyrelsens medlemmer vælges en næstformand for valgbestyrelsen,
  3. at administrationen udpeger fem af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Dragør Skole og fem af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Hollænderhallen,
  4. at der blandt valgstyrerne vælges to formænd for valgstyrerne til de to afstemningssteder,
  5. at fastsættelse af antal tilforordnede vælgere tages til efterretning,
  6. at administrationen bemyndiges til at udpege én stemmemodtager og én stedfortræder til brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem,
  7. at administrationen bemyndiges til at udpege én stemmemodtager blandt personalet til brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem,
  8. at administrationen bemyndiges til at udpege fire valgstyrere til kontrol og gennemgang af brevstemmer før valgdagen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2021

  Sagen tages af dagsordenen.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Ad 1

  • AOTV: Kim (for Helle), Lisbeth (for Ole), Per (for Nicolaj), Anne (for Morten), Annette (for Peter), Ann (for Ebbe).
  • C: Martin (for Kenneth).

  Godkendt.

  Ad 2

  AOTV indstiller: Nicolaj.

  Godkendt.

  Ad 3

  Godkendt.

  Ad 4

  AOTV indstiller: Lisbeth til Dragør Skole og Per til Hollænderhallen.

  Godkendt.

  Ad 5

  Godkendt.

  Ad 6

  Ændringsforslag fra C:

  Kommunalbestyrelsen udpeger én stemmemodtager og én stedfortræder til brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem.

  Godkendt.

  Ad 7

  Godkendt.

  Ad 8

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

  Efter kommunal- og regionalvalgloven er der en række opgaver som kommunalbestyrelsen skal varetage i forbindelse med valget. Det er en fordel for administrationen, at kommunalbestyrelsen på mødet foreslår konkrete navne på de personer kommunalbestyrelsen skal udpege:

  Valgbestyrelse og valg af næstformand:

  Valget skal forberedes og ledes af en valgbestyrelse der mindst skal bestå af fem og højst syv medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.

  Ved konstitueringen i december 2017 nedsatte kommunalbestyrelsen en valgbestyrelse til kommunalvalget med følgende sammensætning:

  Medlem

  Eik Dahl Bidstrup (Helle Barth indtrådt pr. 1. juni 2021)

  Allan Holst (Ole H. Hansen indtrådt pr. 30. april 2020)

  Nicolaj Bertel Riber

  Morten Dreyer

  Peter Læssøe

  Ebbe Kyrø

  Kenneth Gøtterup

  Der er ikke i konstitueringssagen udpeget stedfortrædere for medlemmerne hvorfor kommunalbestyrelsen skal udpege syv personlige stedfortrædere til valgbestyrelsen som skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

  Administrationen skal indstille, at kommunalbestyrelsen vælger en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.

  Valgstyrere til de to afstemningssteder:

  Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningssted mindst fem og højst ni valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling på afstemningsstedet.

  Der er tradition for, at hele kommunalbestyrelsen med undtagelsen af borgmesteren deltager på valgdagen som valgstyrere. Ved sidste kommunalvalg blev partiernes spidskandidater fritaget for at være valgstyrere men blev i stedet udpeget som tilforordnede vælgere.

  Årsagen var kandidaternes mulighed for, at forlade afstemningsstederne når afstemningen er overstået om aftenen. Det er i valgloven fastsat, at samtlige valgstyrere skal være til stede ved underskrivningen af afstemningsbogen. Da der ikke stilles samme krav til de tilforordnede vælgere, udpeges de pågældende spidskandidater som tilforordnede vælgere. 

  Det skal foreslås, at administrationen udpeger fem af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Dragør Skole og fem af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Hollænderhallen.

  Udpegning af formænd for valgstyrerne:

  Blandt valgstyrerne vælger kommunalbestyrelsen en formand for valgstyrerne for hvert afstemningssted.

  Formændene vælges ved forholdstalsvalg, hvilket betyder at valggruppe 1 (A+O+T+V) udpeger begge formænd.

  Tilforordnede vælgere på valgdagen:

  Kommunalbestyrelsen vælger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen.

  Der er tradition for, at samtlige opstillingsberettigede partier til folketingsvalg får tildelt tre tilforordnede vælgere til kommunalvalget, hvilket vil sige 39 i alt, da der er 13 partier der opstiller. Da behovet på valgdagen udgør 38 tilforordnede vælgere, vil administrationen foretage lodtrækning såfremt alle partier ønsker at stille med tre tilforordnede vælgere.

  Det betyder, at A, C, O, T og V hver kan udpege tre tilforordnede vælgere. Alternativet, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Enhedslisten - De Rød-Grønne, Kristendemokraterne, Veganerpartiet og Socialistisk Folkeparti får ligeledes hver tildelt tre tilforordnede vælgere.

  Tilforordnet og stedfortræder som stemmemodtager på plejehjem og i vælgerens eget hjem:

  Hvervene som stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem varetages af to tilforordnede vælgere, der er valgt af kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt personale ansat i kommunens forvaltning. Den stemmemodtager, der udpeges blandt personale ansat i kommunens forvaltning, behøver ikke selv bo i kommunen.

  En kandidat, der er opstillet i kommunen eller kandidatens ægtefælle eller samlever, må ikke som stemmemodtager yde hjælp til brevstemmeafgivning. Det samme gælder for stedfortræderen.

  Administrationen foreslår, at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at udpege én stemmemodtager og én stedfortræder til at varetage hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem, og at administrationen bemyndiges til at udpege én stemmemodtager blandt personalet. 

  Administrationen vil koordinere brevstemmeafgivningen på plejehjemmet og i vælgernes hjem.

  Fire valgstyrere til kontrol og gennemgang af brevstemmer:

  Valgstyrerne gennemgår brevstemmerne inden afstemningens begyndelse og om nødvendigt en eller to dage før valgdagen. Der skal medvirke mindst to valgstyrere for hvert afstemningssted ved gennemgangen, undersøgelsen og afgørelsen af, om en brevstemme kan komme i betragtning.

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at vælge de fire valgstyrere til kontrol og gennemgang af de modtagne brevstemmer sammen med Valgsekretariatet.

  Gennemgangen foretages normalt dagen før valgdagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

 • 24
  Orienteringssag: Styrelsen for Patientsikkerheds reaktive tilsyn med hjemmesygeplejen og status på handleplan
  Sagsid.: 20/519

  RESUMÉ:

  12. juni 2021 har Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført et reaktivt tilsyn hos hjemmesygeplejen. På baggrund af tilsynet konkluderer styrelsen, at det eksisterende påbud kan hæves. Denne sag indeholder styrelsens resultater og en status på hjemmesygeplejens handleplan, som blev iværksat i maj 2021 for at imødegå kritikken rejst i påbuddet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at, udvalget tager tilsynsrapporten og afgørelsen om, at påbuddet til hjemmesygeplejen hæves, til efterretning.
  2. at, udvalget tager status på handleplanen i hjemmesygeplejen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Ad 1:

  Til efterretning.

  Ad 2:

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  3. maj 2021 behandlede Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget en sag om et reaktivt tilsyn hos hjemmeplejen 12. januar 2021 gennemført af Styrelsen for Patientsikkerhed. Ved det daværende tilsyn konkluderede styrelsen, at der var ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden” i hjemmesygeplejen. Styrelsen fastholdt derfor deres påbud og varslede endnu et opfølgende tilsyn og hjemmesygeplejen præsenterede udvalget for en handleplan, som skulle rette op på de kritikpunkter, styrelsen havde fremsat.

  På baggrund af behandlingen ønskede udvalget en orientering om status på sagen i august 2021. Orienteringen i form af styrelsens nye tilsynsrapport samt status på handleplanen præsenteres her.

  Påbuddet er hævet ved nyt reaktivt tilsyn 3. juni 2021

  Styrelsen har gennemført endnu et reaktivt tilsyn hos hjemmesygeplejen 3. juni 2021 med henblik på at vurdere, om påbuddet var efterlevet. På baggrund af det nye tilsyn konkluderer styrelsen, at der i hjemmesygeplejen er ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”. Styrelsen vurderer på den baggrund, at påbuddet kan hæves. Styrelsens afgørelsesbrev er vedlagt som bilag 1. og tilsynsrapporten er vedlagt som bilag 2.

  Tilsynet blev gennemført i form af interview med personalet, journalgennemgang og gennemgang af medicinbeholdningen. Styrelsen konkluderer, at hjemmesygeplejen nu fremstår velorganiseret med gode procedurer og en høj grad af systematik.

  Styrelsen har gjort enkelte fund under journalføring og medicinhåndtering og har på den baggrund givet hjemmesygeplejen tre henstillinger:

  1)     Det skal fremgå af journalen, at der foreligger den nødvendige sygeplejefaglige beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle problemer (målepunkt 3).

  2)     Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme (målepunkt 5).

  3)     Der skal være overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæsker/-poser (målepunkt 11).

  Styrelsen forudsætter for deres konklusion, at hjemmesygeplejen efterlever disse henstillinger. Arbejdet med at efterleve henstillingerne er integreret i den nuværende handleplan i form af journalgennemgange (målepunkt 3. og 5.) og medicinaudits og arbejde med tjeklister (målepunkt 11.).

  Status på handleplan

  Hjemmesygeplejen har arbejdet med handleplanen siden den blev præsenteret for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. maj 2021. Handleplanen har fokus på at etablere et systematisk kvalitetssikringsarbejde, som løbende skal opspore og korrigere fejl i dokumentation og medicinhåndtering.

  Handleplanen består af 11 indsatser inden for temaerne journalføring, medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation. Da tilsynet af 3. juni blev varslet, besluttede hjemmesygeplejen at intensivere arbejdet med de indsatser, som havde en forventet hurtig effekt og udsætte de indsatser, som havde et mere langsigtet perspektiv. Det har betyder, at 9 af de 11 indsatser er gennemført, mens 2 er udsat.

  Arbejdet med handleplanen er fortsat efter styrelsens tilsynsbesøg og vil fremover danne basis for de nye arbejdsgange i hjemmesygeplejen. Det er endvidere besluttet, også at udvide elementer af handleplanen til Omsorgscenter Enggården. Dette gælder; undervisning i dokumentation, journalgennemgange med medarbejderne og egenkontrol på faste egenkontroller i form af medicinaudits. Journaler fra Enggården indgår allerede i de faste auditeringer.

  Status på handleplanen er vedlagt som bilag 3.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven § 213, stk. 2.  og Sundhedsloven § 215 b, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 25
  Orienteringssag - Hjælp til kommunalbestyrelsesmedlemmer, som oplever chikane mv.
  Sagsid.: 21/2622

  RESUMÉ:

  Sagen er en orientering om kommunernes muligheder for dels at give administrativ bistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der oplever chikane, trusler mv. og ønsker at indgive politianmeldelse, dels at yde støtte til, at kommunalbestyrelsesmedlemmer efter behov kan få psykologbistand efter sådanne oplevelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ordentlige arbejdsvilkår for folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer er fundamentalt for at sikre et repræsentativt og aktivt kommunalt demokrati.

  Chikane, trusler, vold og hærværk mod folkevalgte er ødelæggende for demokratiet.

  KL har derfor henvendt sig til Indenrigs- og boligministeren for at få klare rammer for, hvordan kommunerne kan hjælpe kommunalbestyrelsesmedlemmer, som oplever chikane, trusler mv. som følge af deres kommunale hverv.

  Efter dialog med KL har ministeriet nu offentliggjort et notat, der fastslår, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen kan hjælpe med at indgive politianmeldelse, og når der konkret er behov herfor yde udgiftsgodtgørelse til psykologbistand.

  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte de nærmere betingelser, og kan overlade det til forvaltningen at vurdere, om betingelserne er opfyldt i de konkrete tilfælde.

  KL har desuden skrevet til justitsministeren for at gøre opmærksom på, at lange sagsbehandlingstider i politiet, når der indgives en politianmeldelse om chikane, vold eller trusler, er et stort problem. Justitsministeren har tilkendegivet, at det er vigtigt, at disse sager behandles inden for rimelig tid.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 26
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-08-2021

  Kirstine Bak spørger til orienteringssag punkt 25 om hjælp til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Borgmesteren og Nicolaj Bertel Riber svarer.