Skip navigationen

Referat

Torsdag den 23. september 2021 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Per Faldborg Olesen (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2021

  Ingen meddelelser.

 • 2
  Månedsopfølgning for juli 2021, BOF 2
  Sagsid.: 21/2777

  RESUMÉ:

   Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter juli 2021

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.at månedsopfølgningen efter juli tages til efterretning.

  2.at følgende bevillingsændringer godkendes: Budgetneutral budgetomplacering, fra ØU til BFKU, med flyt af bevilling på 0,2 mio.kr. til fejring af jubilæum i forbindelse med kongehusbesøg.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2021

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har baseret på forbrugstal for juli, skøn over udviklingen i aktivitet, med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2021

  De samlede forventninger til 2021 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2021, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. for hele 2021. I dette merforbrug indgår merudgifter som følge af Corona.

  Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor: Det forventede merforbrug er på Skoleområdet (sektor 3), Dagtilbud (sektor 5) samt Sundhed og Omsorg (sektor 7). På områderne Borger og Social (sektor 6) og Forvaltning (sektor 9) er der et forventet mindreforbrug. De samlede væsentligste årsager er:

  • et merforbrug på skoleområdet på 0,5 mio. kr.
  • et merforbrug på Dagtilbud på 1,8 mio.kr.
  • et merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet på 2,3 mio. kr.
  • et samlet mindreforbrug på Borger og Social (sektor 6) på 2,9 mio. kr
  • et mindreforbrug på forvaltningen på 1,2 mio. kr.

  Skoleområdet forventer et merforbrug som følge af manglende indtægter for SFO, merudgifter til specialskoler, merforbrug på ungdomsuddannelser – primært pga. flere elever til STU end forudsat i budgettet. Desuden merforbrug på privat- og efterskoler, hvilket skyldes større søgning. For skoleområdet er der mindreforbrug for fællesudgifter og ligeledes et samlet planlagt mindreforbrug for de tre skoler. Det specialiserede børneområde forventer et samlet mindreforbrug.

  For dagtilbud forventes et samlet merforbrug, hvilket primært skyldes flere fødte børn, og derved flere indskrevne børn. Merforbruget vil blive tilført daginstitutionerne ultimo 2021, jf. tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet. Men det medfører ekstra træk på kommunekassen.

  For Borger og Social forventes mindreforbrug på 2,9 mio. kr. – hovedsageligt på det specialiserede voksenområde - efter at kommunalbestyrelsen i maj gav en samlet tillægsbevilling på 10 mio.kr.

  Der forventes et samlet merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet, som er sammensat af merforbrug på særlige pladser på psykiatriske afdelinger, den private indkøbsordning, mindreindtægter fra salg af plejeboligpladser på Enggården. Desuden forventer sektoren mindreforbrug på hjælpemidler, den kommunale hjemmepleje, Aktivitetshuset samt Enggården.

  For forvaltning forventes merindtægter fra byggesagsbehandling og mindreforbrug på mødeforplejning og uddannelsespuljer. I forvaltningens mindreforbrug er indregnet eftervederlag til borgmesteren og merforbrug på tjenestemandspensioner.

  Corona relaterede udgifter

  Dragør kommune opgør de forventede udgifter i forbindelse med Corona Pandemien. Opgørelsen forventes revideret i løbet af september måned. Der er ikke indregnet kompensation til kommunerne for eventuelle merudgifter som følge af Corona Pandemien.

  Bevillingsændringer

  Budgettet til fejring af jubilæum er fejlagtigt placeret på ØU og ikke på BFKU, hvor aktiviteten rettelig bør placeres. Det er en teknisk administrativ fejl som foreslås udbedret ved at øge budgettet til fejring af jubilæum i forbindelse med kongehusbesøg med 0,2 mio. kr. på BFKU, og tilsvarende sænke budgettet på ØU med 0,2 mio. kr. Den bevillingsmæssige omplacering er overordnet set budgetmæssigt neutral.

  Tabel 1 Månedsopfølgning efter juli 2021 – forventet regnskab og budget

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021 baseret på det forventede regnskab.

  Der var indtil juli 2021 forventet tilbagebetaling på tilskud og udligning på godt 5 mio. kr. Dragør kommune er i stedet blevet kompenseret med i alt 4,5 mio. kr. Det skyldes primært at Dragør Kommune i 2021 modtager 7,6 mio. kr. fra pulje til kommuner med særlig ugunstig udvikling i ledigheden. Puljen har tidligere været en del af beskæftigelsestilskuddet, som med udligningsreformen er afskaffet. Den konkrete ordning vedrørende kommuner med særlig ugunstig udvikling i ledigheden er dog fastholdt også efter udligningsreformen, hvilket administrationen først blev opmærksom på med tilskudsmeddelelsen fra Bolig- og Indenrigsministeriet den 1. juli 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør kommunes økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. september 2021

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021

  Bilag

 • 3
  Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden 2022
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til udviklingsbidrag til Region Hovedstaden, som fastsættes i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. I 2022 udgør beløbet 115 kr. pr. indbygger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunen tilslutter sig at det kommunale udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2022 fastsættes til 115 kr. pr. indbygger.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det regionale udviklingsområde er finansieret af et statsligt bloktilskud på

  659 mio. kr. og et udviklingsbidrag fra kommunerne på 210 mio. kr.

  Kommunernes udviklingsbidrag udgør et fast beløb pr. indbygger for alle kommuner i den enkelte region og betales årligt.

  I Region Hovedstadens budgetforslag for 2022 foreslås det, at kommunernes udviklingsbidrag for 2022 udgør 115 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2022 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2021.

  Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2022 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2021.

  Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2021 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

  Det er aftalt med Region Hovedstaden, at administrationen giver en tilbagemelding til regionen med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse af udviklingsbidraget for 2021.

  Det indstiller, at kommunen tilslutter sig at det kommunale udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2022 fastsættes til 115 kr. pr. indbygger.

  Administrationens svar til Region Hovedstaden vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

  Bilag

 • 4
  Bestilling af busdrift Movia 2022
  Sagsid.: 20/4021

  RESUMÉ:

  Administrationen foreslår, at der bestilles en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2022 i forhold til 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune hos Movia bestiller busdrift i 2022 svarende til den besluttede busdrift for 2021. Busbestillingen forløber i 2 tempi. Først foretages en drøftelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget med tanke på at indsamle eventuelle ønsker fra fagudvalget, der skal belyses, inden den endelige busbestilling efterfølgende besluttes i både fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-09-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Forslag fra A:

  A foreslår, at forvaltningen retter henvendelse til Movia for at spørge om muligheden for at bus 33 har afgangstider, så at børn fra Søvang kan nå til henholdsvis St. Magleby Skole og Nordstrandsskolen inden kl 8.00.

  For stemte:

  5 (A+C+T+V)

  Imod stemte: 

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra BEPU:

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2021

  Anbefaling 1 fra ØU (forslag fra A):

  For stemte:

  13 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anbefaling 2 fra ØU (anbefaling fra BEPU):

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal afgive endelig busbestilling for 2022 til Movia primo oktober 2021. Busbestillingen forløber i 2 tempi. Først foretages en drøftelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget med tanke på at indsamle eventuelle ønsker fra fagudvalget, der skal belyses, inden den endelige busbestilling efterfølgende besluttes i både fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget drøftede busbestilling den 7. april 2021 og besluttede at fastholde en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2022 i forhold til busdriften i 2021.

  Det kan oplyses, at der i forbindelse med input til budget 2022 efterfølgende er fremlagt forslag til besparelse på busdriften bestående i at annullere den udvidede myldretidsdrift på linje 33 og 35. Såfremt besparelsesforslaget vedtages, skal nærværende foreslåede busbestilling justeres i henhold til besparelsesforslaget.

  Baggrunden for busbestilling er i øvrigt følgende: 

  Metrocityringen åbnede i efteråret 2019, og medførte mange ændringer også for busdriften i hovedstadsområdet (Bynet 2019). På trods af covid19 situationen er det lykkedes Movia at evaluere busdriften efter Bynet 2019. For Dragør Kommunes vedkommende er der alene justeret i køreplanen på den regionale linje 250S, hvor der efter åbningen var opstået tydelige uhensigtsmæssigheder for passagererne. Gladsaxe Kommune har undervejs haft et ønske om at gaffeldele linjen som følge af problemer i Høje Gladsaxe. Dette er dog efter høring af bl.a. Dragør Kommune ikke blevet til noget. Der søges i stedet for andre lokale løsninger.

  Administrationen foreslår at fastholde en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2022 i forhold til den bestilte busdrift til 2021. 

  Dette indebærer følgende busbestilling for Dragør Kommune i 2022:

  -      Linje 33

  Kører fra Dragør Stationsplads via Dragør Nord, Store Magleby og Søvang til Rådhuspladsen, hvor hver anden afgang får afstikker via Tømmerupvej i stedet for direkte ad Skovvej til Kongelundsvej.

  Linjens frekvens: 2 afgange pr. time i myldretiden, 1 pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  Hertil kommer, at linjen fungerer som natbus mellem Søvang og København alle ugens 7 nætter.

  -      Linje 35

  Kører fra Dragør Stationsplads i retning mod København til Sundbyvester Plads med linjefrekvens 2 afgange pr. time i myldretiden, 2 afgange pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne.

  Kører fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen via Dragør Nord ad Kystvejen med følgende linjefrekvens: 4 afgange pr. time i myldretiden, 4 afgange pr. time i dagtimerne og 2 afgange pr. time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  -      Linje 250S (finansieret af Region Hovedstaden)

  Kører mellem Dragør Stationsplads og Bagsværd Station via Dragør Sydstrand, Store Magleby, Tårnby Station, Amagerbro Station, Rådhuspladsen, Nørrebro Station og Gladsaxe trafikplads.

  Linjens frekvens: 6 afgange pr. time i myldretiden, 4 afgange pr. time i dagtimerne, 3 afgange pr. time i aftentimerne og 1 afgang pr. time om natten.

  Hertil kommer muligheden for bestilling af en flextur for ture internt i Dragør Kommune samt bestilling af flexture til/fra øvrige kommuner, som er tilmeldt Movias åbne flextur ordning.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movias seneste estimat for busdriften i Dragør Kommune 2022 beløber sig til 7,3 mio. kr. inklusiv den åbne flextur ordning men eksklusiv covid19-konsekvenser.

  I forhold til covid19-situationen, så er der også for 2021 indgået en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner, som sikrer, at trafikselskaberne (Movia m.fl.) får dækket den samlede corona-regning for hele 2021.

  Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en aftale for 2022 mellem ovennævnte parter. Parterne vil drøfte situationen for 2022 i det tidlige efterår 2021.

  Movia har estimeret de forventede merudgifter for Dragør Kommune i 2022 til 0,4 mio. kr. som følge af covid19-situationen. Movia gør i den forbindelse opmærksom på, at budgetforslaget for 2022 er præget af, at der er usædvanligt stor usikkerhed forbundet med prognoserne som følge af covid-19 pandemien.

  Såfremt der ønskes udgiftsdrivende justeringer af busdriften, skal der findes finansiering i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

  Jf. endvidere besparelsesforslaget på busdriften nævnt i sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. september 2021.

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

 • 5
  Endelig vedtagelse af Tillæg 2 til Lokalplan 27
  Sagsid.: 20/3659

  RESUMÉ:

  Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 27 har været i offentlig høring, og står nu over for endelig vedtagelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Tillæg 2 til Lokalplan 27 vedtages med de foreslåede ændringer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-09-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2021 at sende Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 27 samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring. Tillægget muliggør, at der inden for planens område må etableres kontor- og lagervirksomheder uden tilknytning til lufthavnen. Derudover øgede forslaget til tillægget bebyggelsesprocenten fra 40 til 53 og satte krav om støjafskærmende foranstaltninger, der sikrer støjfølsomme virksomheder mod støjgener fra lufthavnen.

  Tillæg 4 til Kommuneplan 2009 konsekvensretter dette i et nyt rammeområde, svarende til ejendommen og fastsætter, at området (ejendommen) ikke må udstykkes.

  Ved høringsperiodens udløb, var der indkommet et enkelt høringssvar (se bilag 1). De ændringer som administrationen foreslår på baggrund af høringsvaret, har desuden været i høring hos grundejer, som har indsendt sine bemærkninger hertil (se bilag 2).

  Høringssvaret samt grundejers bemærkninger er gennemgået og kommenteret af administrationen (se bilag 3).

  Administrationen foreslår en væsentlig ændring til den endelige lokalplan. I forslaget til Tillæg 2 til Lokalplan 27 er det angivet, at bebyggelsesprocenten for byggeriet er 53 %, hvilket ligger til grund for, at man skrev ind i lokalplanforslaget, at den fremtidige bebyggelsesprocent skulle være 53 %. Der er dog sket en fejl i beregningen, da kælderarealet for bygningen er regnet ind i den samlede bebyggelsesprocent. Dette skal den ikke, jf. bygningsreglementets § 458, da det kun er kældre, hvor loftet ligger mere end 1,25 meter over terræn, der skal medregnes i den endelige bebyggelsesprocent. Dette er ikke tilfældet på A.P. Møllers Alle 55. Derfor foreslår administrationen, at lokalplantillægget rettes til, så bebyggelsesprocenten på 53 skrives ud, både i redegørelsen og planens bestemmelser. Det vil dermed være bebyggelsesprocenten på 40 fra Lokalplan 27 der er gældende fremover.

  Administrationen finder derudover, at der på baggrund af bemærkningerne i høringssvaret, bør foretages følgende ændring i Kommuneplantillæg nr. 4, så der på side 18 bliver tilføjet følgende (understreget tekst):

  ”I forbindelse med den offentlige høring af Kommuneplantillæg nr. 4 indkom desuden et ønske om, at området kun anvendes til virksomheder i miljøklasse 1 og 2.

  Bemærkningerne vil i det omfang det er muligt indgå i den videre planlægning for et større område end den aktuelle plan”.

  Jf. håndbog om miljø og planlægning kan miljøklasse 1 og 2 forstås som følger:

  Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger er 0 m.

  Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger er 20 m.

  Derudover foretages der mindre redaktionelle ændringer i den endelige version af lokalplantillæg og kommuneplantillæg.

  LOVE/REGLER:

  Planloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring fra den 23. juni – 3. august 2021. Derudover har administrationens forslag til ændringer i den endelige lokalplan været sendt i høring hos ejer af A.P. Møllers Allé 55, da ændringer kan være til ugunst for denne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. september 2021.

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

  Bilag

 • 6
  Frigivelse Trafikdæmpende foranstaltninger 2021
  Sagsid.: 21/3235

  RESUMÉ:

  Frigivelsessag for Trafikdæmpende foranstaltninger 2021, der er afsat i anlægsbudget 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives anlægsbevilling på i alt 95.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2021 og at rådighedsbeløbet frigives til indkøb og opsætning af 3-4 stk. ”Din fart” målere

  ELLER

  1. at anlægsbevillingen overføres til 2022.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-09-2021

  Ad 1 anbefales overfor ØU/KB på de foreslåede strækninger.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2021

  Ad 1

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2021 afsat 95.000 kr. til trafikdæmpende foranstaltninger 2021.

  Trafikdæmpende foranstaltninger er en årlig pulje, som ved frigivelse prioriteres ved politisk beslutning sædvanligvis ud fra kommunens trafiksikkerhedsplan Trafiksikker i Dragør 2016, hvori på side 20 ses en liste over kommunens større fysiske udfordringer (listen vedlagt som bilag 1).

  Projekter, der er vurderet til at koste under 100.000 kr. står nævnt som projekt nr. 1-8. Heraf er nr. 1, 3, 5 og 8 udført.

  Nr. 2 og 7 omhandler forholdene på Vestgrønningen, hvor der pågår overvejelser om parkeringsforhold kontra cykelbaner/cykelstier og indeholder en økonomi over 100.000 kr. og derfor pt. ikke er relevant.

  Man kunne overveje at iværksætte nr. 4 eller 6 og ændre forholdene lokalt ved at fjerne rabatten på cykelstien mod kørebanen på Kirkevej ved Hartkornsvej eller at adskille vendeplads og cykelgangsti på Aldershvilestien ved Bøgeengen.

  Alternativt kan foreslås, at indkøbe 3 eller 4 ekstra ”Din fart” målere, som den, der er opsat på Englandsvej før Store Magleby, og som synes at have haft fin effekt der.

  Administrationen kan foreslå at indkøbe og opsætte ”Din fart” måler på følgende lokaliteter, hvor der ofte registreres for høj fart:

  1 stk. på Hartkornsvej nord for Nordstrandskolen for trafikanter kørende mod syd.

  1 stk. på Hartkornsvej syd for Nordstrandskolen for trafikanter kørende mod nord.

  1 stk. på Søndre Strandvej umiddelbart vest for det nye fodgængerfelt ved Wiedersvej for trafikanter i retning mod Vestgrønningen og Dragør Skole.

  1 stk. på Kirkevej øst for Store Magleby Skole for trafikanter kørende mod skolen og tunnelen.

  En anden mulighed er at overføre anlægsbevillingen til budgetår 2022 med tanke på at spare op til fx en krydsningshelle på Krudttårnsvej ved Mågevænget (projekt nr. 9 på listen side 20) eller andre tilsvarende projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløb på 95.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2021 er afsat i anlægsbudget 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. september 2021.

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af Risikostyringsplan 2021
  Sagsid.: 17/4162

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er beliggende i Køge Bugt-området, et ud af ti områder, der er udpeget som risiko-område for oversvømmelse. Dragør Kommune er derfor pålagt at udarbejde en risikostyringsplan. Dette er kommunens anden risikostyringsplan og gælder for perioden 2021 – 2027. Planen skal være godkendt senest den 22. oktober 2021 og erstatter kommunens første risikostyringsplan fra 2015. Planen har været i høring i seks måneder til 1. august 2021, og skal endelig godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Risikostyringsplan 2021 godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-09-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Ved møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021 blev forslag til Risikostyringsplan 2021 godkendt med henblik på offentliggørelse. Risikostyringsplan 2021 er en plan for, hvordan Dragør Kommune vil håndtere risiko for oversvømmelse fra Køge Bugt i syd og Øresund i Nord, og indeholder en opdatering af risikovurderingen fra risikostyringsplan 2015. De nye data betyder, at kystbeskyttelsen i Dragør Kommune ikke er så høj som tidligere antaget. 

  Risikostyringsplanen omfatter ikke konkrete tiltag til anlæg, men beskriver og redegør generelt for Dragør Kommunes indsats i forhold til at reducere risikoen for oversvømmelse. Risikostyringsplan 2021 peger blandt andet på, at Dragør kommune vil udarbejde en samlet strategisk udviklingsplan for kystbeskyttelse af Dragør Kommune i den kommende periode. Denne er under udarbejdelse, og vil blive fremlagt i efteråret 2021.

  Med hensyn til beskrivelse af forslag til risikostyringsplan 2021 henvises til bilag 7, som er udvalgssagen fra sidste behandling.

  Høring

  I høringsperioden er der modtaget seks høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til, at forvaltningen foreslår ændringer i planen. Høringssvar er vedlagt som bilag og præsenteret kortfattet i sagsfremstillingen.

  Høringssvarene fra grundejerforeningens Kongelunden samt to borgere omhandler primært bemærkninger til et fremtidigt konkret kystbeskyttelsesprojekt fx placering og udformning af digeforløb samt prioritering af rækkefølge for realisering. Høringssvarene falder uden for risikostyringsplanens formål, idet planen overordnet skal beskrive kommunens samlede risikobillede samt overordnet mål. Høringssvarene er aktuelle i forhold til det videre arbejde med det konkrete kystbeskyttelsesprojekt, og vil blive taget med videre.

  HOFOR og Sund & Bælt Holdning A/S (S&B) påpeger, at det er nødvendigt/ønskeligt med ensartet/koordineret sikringsniveau mellem kommunerne for at sikre en fælles indsats mod stormflod fra syd. Spørgsmålet om sikringsniveau og muligheder for samarbejde vil blive behandlet af Dragør Kommunalbestyrelse i efteråret 2021, som del af beslutning om udviklingsplan ”Dragør som klimarobust kystkommune”, og beslutning om de næste skridt.

  Til baggrund kan nævnes, at Dragør Kommune har besluttet at anlægge et lavere niveau for kystbeskyttelse på den korte bane end fx S&B og Københavns Kommune. S&B og Dragør Kommune undersøger pt. muligheder for fælles løsning. Disse undersøgelser vil blive fremlagt til politisk stillingtagen. Hvis der ikke kan findes fælles løsninger i det indledte samarbejde omkring et højere sikringsniveau, vil S&B med flere se sig nødsaget til at arbejde videre med en digeløsning bag om Dragør Kommune.

  Udvalgte punkter fra høringssvarene:

  1. Høringssvar fra Sund & Bælt Holding A/S:
   Sund & Bælt (S&B) ser ikke behov for at indgive indsigelser mod Risikostyringsplan 2021. Dog har S&B et ønske om at fremhæve Øresund Landanlægs vigtige funktion som kritisk infrastruktur i Danmark, og at en oversvømmelse af den samme ville få betydelige samfundsmæssige konsekvenser. S&B ser derfor et højt sikringsniveau som eneste mulighed for at imødegå disse meget alvorlige samfundsmæssige konsekvenser og konsekvenser for anlæggene. Dette niveau er af ovenstående årsager højere end det af Dragør Kommune foreslåede. Da Øresund Landanlæg i dag er truet af stormflod over flere kommuner, ser S&B det som absolut nødvendigt, at kommunerne går sammen om at sikre en helhedsbaseret stormflodssikring baseret på et koordineret sikringsniveau således, at den samlede stormflodssikring ikke kompromitteres af én kommunes lavere sikringsniveau, som medfører huller, hvorigennem stormfloden kan finde vej.
  2. Høringssvar fra Kystdirektoratet:
   Generelt bemærker Kystdirektoratet, at det er en grundig gennemarbejdet plan. Kystdirektoratet har ingen bemærkninger til opfyldelse af lovkravene i forslaget til risikostyringsplanen.
  3. Høringssvar fra HOFOR:
   Høringssvaret redegør for HOFORs holdning til risikostyringsplanerene i alle berørte kommuner i Køge Bugt-området. Deres overordnede opfattelse er, at planerne udgør et godt grundlag for det videre arbejde med at sikre kommunerne mod konsekvenserne af fremtidens klimaændringer i relation til stormflod og havvandsstigninger. Høringssvaret opfordrer til, at der så vidt muligt sker en samordning af sikringsniveauerne kommunerne imellem med henblik på at sikre mod en stormflod fra syd. Samtidig ønsker HOFOR, at kommunerne i sine planer beskriver, over hvilken tidshorisont man forventer, at sikringen vil ske.
  4. Høringssvar fra Grundejerforeningen Kongelunden:
   Foreningen udtrykker sin bekymring over for, at alle boliger ikke er tilstrækkeligt sikrede i vinderforslaget (Arkitema/COWI) fra arkitektkonkurrencen om kystbeskyttelse, og at resterende boliger, syd for Kalvebodvej, får ændrede udsigtsforhold som følge heraf. Grundejerforenings holdning er, at risikostyringsplan 2021 er en for løs og ukonkret plan, der, ligesom den forrige, nemt kan skride uden andre konsekvenser end, at deres boliger fortsat er i risiko for at blive oversvømmet. I det hele taget anser foreningen, at planen er uambitiøs, og med en alt for langsigtet og løs tidsplan.
  5. Høringssvar fra privatperson Jan Engell:
   Høringssvaret giver udtryk for, at planen mangler et langsigtet perspektiv. Herunder efterspørges en strategisk overvejelse, som illustrerer, hvordan Dragør sikres på længere sigt end planperioden, det vil sige på den anden side af år 2050. Ifølge høringssvaret burde planens realisering også bygge på en prioriteringsliste, hvor de mest udsatte og samfundsmæssigt værdifulde områder sikres først.
  6. Høringssvar fra anonym privatperson:
   Høringssvaret giver udtryk for, at kommunens kystsikring burde ske i et tættere samarbejde med Tårnby og Københavns kommuner.

  LOVE/REGLER:

  Ifølge EU’s Oversvømmelsesdirektiv 2007/60EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser, skal alle medlemslande forholde sig til ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv og økonomi.

  Når en kommune er udpeget som risikoområde efter oversvømmelsesloven, LBK nr. 1085 af 22. september 2017 og BEK nr. 894 af 21. juni 2016, er det kommunens ansvar at udarbejde en risikostyringsplan eller revidere den eksisterende.

  Herunder er Dragør Kommune udpeget, som værendes en del af Køge Bugt-området. Kommunen har derfor pligt til at udarbejde en Risikostyringsplan for oversvømmelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vedtagelse af Risikostyringsplan 2021 for Dragør Kommune har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  De konkrete kystbeskyttelsesprojekt skal gennemføres i henhold til kystbeskyttelsesloven og finansieres i henhold hertil.

  Revision af beredskabsplan og beredskabstiltag derimod kan forudsætte særskilt kommunal finansiering. Finansiering vil indgå i de konkrete projekter. Disse er ikke besluttet med dette forslag til plan.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til Risikostyringsplan 2021 for Dragør Kommunes del af risikoområdet Køge Bugt har været udsendt i offentlig høring fra 1. februar 2021 til 1. august 2021. Derved er kravet om minimum seks måneders høring overholdt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. september 2021.

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

  Bilag

 • 8
  Implementerings- og kommunikationsplan for den nye affaldsordning i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/1068

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal foreligges en implementeringsplan og kommunikationsplan, i forbindelse med den nye affaldsordning. Forslag til dette vedlægges hermed.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at planen for implementering og kommunikation tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-09-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede bl.a. på mødet d. 29 juni 2021, at forvaltningen inden udgangen af september måned (2021), fremlægger en implementerings- samt en kommunikationsplan, der skal klarlægge den kommende proces for den nye affaldsordning. 

  Administrationen har på baggrund af ovenstående, udarbejdet et forslag til plan for implementering af den nye ordning, sammen med en kommunikationsplan.

  Implementeringsplanen viser, at implementeringen af den nye affaldsordning kan implementeres i 2022 i 4 etaper:

  1. Alm. villaer i marts 2022.
  2. Etageejendomme, tæt-lav-bebyggelse, rækkehuse og havekolonier.
  3. Offentlige institutioner og private virksomheder.
  4. Dragør Gamle By.

  Implementeringsplanen uddyber de enkelte etaper og de processer der ligger forud for implementeringen. Dertil beskrives de politiske beslutninger, der skal tages i form af et nyt regulativ og udarbejdelse af en ny affaldsplan.

  Med implementeringsplanen følger også en plan for kommunikationen til borgerne. Denne følger 4 faser og beskriver de tiltag, der tages i brug for at sikre at borgerne bliver informeret om den nye ordning og er klar til at sortere deres affald. Dette indbefatter bl.a. afholdelse af borgermøde, opsætning af nye beholdere til skue for borgerne og udarbejdelse af solidt kommunikationsmateriale heraf bl.a. en sorteringsvejledning.

  Begge planer er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelsen om affald.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Affaldsområdet er et ”Hvil-i-sig-selv” område, dvs. At indtægter og udgifter modsvare hinanden. Forvaltningen udarbejder et revideret budget for 2022, som forelægges BEPU/ØU/KB i oktober, med henblik på at takster kan opkræves på skattebilletten for 2022 (November).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. september 2021.

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

  Bilag

 • 9
  Aftale om intravenøs behandling i kommunalt regi i Region Hovedstaden
  Sagsid.: 21/3252

  RESUMÉ:

  KKR Hovedstaden godkendte aftale om intravenøs (IV) behandling til borgere i kommunalt regi den 16. juni 2021. Aftalen er efterfølgende sendt ud til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Der er i aftalen ikke opnået enighed mellem regionen og kommunerne angående behandling med parenteral ernæring og herunder IV-væske- og medicinbehandling til korttarmspatienter. Aftalen forventes at træde i kraft 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender aftale om IV-behandling i kommunalt regi.
  2. at udvalget godkender at afvise alle nye henvisninger af korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2021

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2 er tilføjet efter behandling i SSAU den 6. september 2021.

  IV-behandling er behandling med medicin eller væske, der gives direkte i en blodåre via et drop. Borgere i hovedstadskommunerne kan med aftalen modtage nogle typer IV-behandling i eller tæt på eget hjem. Dermed kan de undgå ambulante besøg på hospitalet i den periode, behandlingen varer.

  Aftalen skal sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i IV-behandling i kommunalt regi på delegation fra hospitalet. Grundprincippet for samarbejdet er, at ingen borgere skal opleve ubegrundede overgange eller unødvendige indlæggelser.

  Aftalens indhold

  Som beskrevet i aftalen beholder hospitalerne finansierings- og behandlingsansvaret for IV-behandlingen. Aftalen omfatter forløb med IV-antibiotika, IV-væske (isoton) og IV-pumpe. IV-behandling i kommunalt regi kan ske i tidsrummet 07-23 og med maksimalt fire daglige besøg. Tidsforbruget i borgerens hjem må ikke overstige en time pr. besøg. Endvidere er det en forudsætning, at borgerne er indstillede på at fortsætte eller færdiggøre deres IV-behandling i kommunalt regi samt at borgerne lægefagligt er vurderet egnede til at modtage IV-behandling i kommunalt regi. Se aftalen i bilag.

  En væsentlig del af aftalen er takstmodellen, der fastsætter den takst, som regionen skal afregne med kommunerne for at løse opgaven. Takstmodellen er baseret på forløbstakster for tre typer IV-behandling (IV-antibiotika, IV-væske, IV-pumpe) samt dagstakster, der bliver afregnet for længere forløb. Dagstakst bliver alene anvendt når forløbene strækker sig ud over de antal dage, der er forudsat i forløbet. Forløbstakster er valgt for at skabe en enkel model, der er let at administrere. Det er forventningen, at hovedparten af forløbene alene vil blive afregnet med forløbstakst. Se uddybende beskrivelse og takster i bilag –afsnit 3, side 7.

  Taksterne er beregnet på de reelle udgifter kommunerne afholder til sygeplejersker samt erfaringsbaserede vurderinger af tidsforbruget. For hvert forløb er medtaget tid til opstart og afslutning af borgeren. For hvert besøg er medtaget tid til forberedelse, indløb og transport. Der er i takstmodellen forudsat, at halvdelen af forløbene sker i borgernes hjem og halvdelen på kommunal klinik. Forudsætningerne vil blive evalueret efter to år.

  Det er forventningen, at der i Region Hovedstaden er ca. 5.700 årlige IV-forløb i kommunalt regi, når aftalen er fuldt implementeret. Dette estimeret til 45 årlige IV-forløb i Dragør Kommune.

  I Dragør Kommune kan medarbejderne ved aftalens ikrafttrædelse varetage opgaven om IV-behandling i kommunalt regi.

  Aftalen træder i kraft 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år. Implementeringen af aftalen forankres i regi af Samordningsudvalg Syd.

  Administration anbefaler, at udvalget godkender aftalen.

  Korttarmspatienter

  Der ikke er opnået enighed mellem regionen og kommunerne angående behandling med parenteral ernæring og herunder IV-væske- og medicinbehandling til korttarmspatienter. Kommunerne vurderer, at der er tale om sygehusbehandling i hjemmet, og dermed en regional opgave, hvor hospitalet har behandlings- og finansieringsansvaret. Det er derfor nødvendigt at indgå aftale om behandlingen med regionen, før hospitalerne kan delegere opgaven til kommunerne. En sådan aftale skal indeholde afregning af kommunerne for de udgifter, der er forbundet med varetagelse af behandlingen i kommunalt regi, da kommunerne ikke må varetage sygehusopgaver vederlagsfrit, jf. opgavefordelingsprincippet. Udgifterne til varetagelse af behandlingen i kommunalt regi anslås at være ca. 800.000 kr. årligt pr. patient

  Behandling af korttarmspatienter i kommunalt regi er ikke omfattet af aftalen om IV-behandling i kommunalt regi, indtil der er opnået enighed om ansvarsfordelingen og dermed aftalt en takst. Dermed kan den enkelte kommune beslutte at afvise at varetage behandlingen, indtil der er fundet en løsning, eller varetage behandlingen uden en aftale og uden finansiering fra regionen. KKR-Hovedstaden opfordrer kommunerne til at afvise ny-henviste patienter.

  Dragør Kommune har aktuelt ikke igangværende behandling af korttarmspatienter. Administrationen anbefaler, at udvalget godkender at afvise alle nye henvisninger af korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven §203-205.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Region Hovedstaden har finansieringsansvaret og der er udarbejdet en takstmodel til afregning af konkrete forløb samt en dagstakst. Takstmodellen er beskrevet i bilag til sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 6. september 2021.

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

  Bilag

 • 10
  Kulturhus Dragør - det gamle bådeværft - den videre proces - fortsat behandling
  Sagsid.: 21/520

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til den videre proces for anvendelsen af det gamle bådeværft på længere sigt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det enten besluttes at give arbejdsgruppen for Kulturhus Dragør en skriftlig bekræftelse på at kommunen bakker op om projektet og er sindet at medvirke til realiseringen, eller

  2. at den videre proces for den mere permanente anvendelse af værftet/grunden besluttes at være følgende:

  2A: der foretages en åben idéindkaldelse som omfatter alle – det vil sige også interessenter der evt. endnu ikke har udvist interesse kan deltage.

  2B:Spørgeskemaet (bilag 4) godkendes som grundlag for den indledningsvise

  idéindkaldelse med særlig stillingtagen til:

  2C: hvorvidt der skal stilles spørgsmål som vedrører kommunens evt. salg af arealet.

  2D:De indkomne idéer screenes af administrationen i forhold til lokalplanen, og     

  forelægges herefter til politisk behandling.

  2E: herefter tages der stilling til, hvilke ideer der skal arbejdes videre med i forhold til

  en evt. ændring af lokalplanen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2021

  Ad 1

  Godkendt

  Med bemærkningen: ACOTV er grundlæggende enige om, at Dragør Kommune bakker op om projektet, og er sindet at medvirke til en realisering. Men ACOTV forudsætter, at kommunens opbakning til projektet er uden forpligtelse af økonomi, men med mulighed for at stille grunden til rådighed som langtids leje, og at medvirkning til realiseringen er betinget af, at arbejdsgruppen for Kulturhus Dragør senest ved udgangen af 1. kvartal 2022 præsenterer et konkret bud på projektet inkl. økonomi og en tidsmæssig plan for realiseringen. Der gives politisk status på fremdrift fra kulturhus- arbejdsgruppen i december 2021.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen har tidligere været behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2021 hvor Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelsesloven § 23.

  Sagen var sat til behandling på kommunalbestyrelsesmødet den 26. august 2021. Sagen blev taget af dagsordenen med henblik på behandling af sagen i september 2021.

  Fra Sagens tidligere behandling:

  Den 25. februar 2021 besluttede økonomiudvalget at genoptage sagen om anvendelsen af det gamle værft på længere sigt i august 2021.

  Siden sagens behandling i februar 2021 har administrationen i august modtaget et statusnotat fra arbejdsgruppen.

  Af statusnotatet fremgår at arbejdsgruppen for Kulturhus Dragør har udarbejdet et visionsoplæg, holdt et møde for offentligheden og indledt drøftelser med fonde; herunder Lokale og Anlægsfonden.

  Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at indsende en formel ansøgning, da Lokale og Anlægsfonden ikke vil bruge ressourcer på en ansøgning med mindre der ligger en utvetydig tilkendegivelse fra Dragør Kommunes side om, at kommunen bakker op om projektet og er sindet at medvirke til realiseringen dersom det på sigt kan lade sig gøre.

  Det er ikke kommunens økonomiske medvirken der ønskes, men medvirken i form af udarbejdelse af lempelige lejevilkår og udarbejdelse af ny lokalplan, da kulturhusformål ikke umiddelbart vurderes at kunne rummes inden for nugældende Lokalplan 70.

  Kommunen besluttede tidligere at foretage 50% medfinansiering af udarbejdelse af borgergruppen for kulturhus´ fondsansøgningsmateriale med henblik på etablering af et kulturhus med en biograf. Materialet er udarbejdet og vedlægges som bilag 3.

  Det blev dog samtidig også besluttet, at de øvrige interessenter der har henvendt sig til kommunen med forslag til udvikling af værftsgrunden skal indgå i de videre overvejelser.

  Henset til at arbejdsgruppen ikke kan indgive formelle ansøgninger til fonden skal det på nuværende tidspunkt besluttes om kommunen vil støtte det videre arbejde med kulturhuset eller i stedet ønsker at gennemføre en åben idéindkaldelse.

   

  En åben idéindkaldelse vil kunne give et mere mangfoldigt beslutningsgrundlag med henblik på evt. udvælgelse af et eller flere projekter at gå videre med.

  Administrationen vurderer, at dette vil være gunstigt for kommunen da de respektive forslag må forventes at kunne have forskellige konsekvenser for lokalplanen.

  Lokalplan 70, delområde A2 må anvendes til havnerelateret erhverv (værksteder, butikker, service, administration, grejopbevaring o. lign.) samt andet erhverv (liberalt erhverv, kontorer og service). Andet erhverv, der efter kommunalbestyrelsens skøn ikke er havnerelateret, må maksimalt udgøre ca. 45% af byggeriets etageareal, svarende til i alt ca. 1.700 m2.

  Det vurderes umiddelbart at den maritime karakter skal bevares. Det vurderes også at der forventeligt skal udarbejdes ny lokalplan, da der allerede er en del erhverv i delområdet som ikke er direkte havnerelateret.

  Den indledningsvise idéindkaldelse foreslås i givet fald at ske ved at interessenterne udfylder spørgeskemaet i bilag 4.

  Såfremt det ikke aktuelt overvejes at kommunen skal sælge arealet jf. indstillingspunkt 2C fjernes dette spørgsmål.

  Spørgeskemaet sendes til de interessenter som allerede har meldt sig, og skemaet vil kunne downloades fra kommunens hjemmeside.

  Når idéindkaldelsesfasen er udløbet vil administrationen screene de respektive forslag og overordnet gøre rede for, hvilke konsekvenser de har i forhold til lokalplanen. Herefter sendes sagen til politisk behandling med henblik på udvælgelse af et eller flere projekter der kan arbejdes videre med.

  Et bud på en overordnet tidsplan for denne del af processen skønnes at kunne vare indtil ultimo 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021

  Bilag

 • 11
  Café Havslapning - ansøgning vedr. træterrasse m.m.
  Sagsid.: 21/3185

  RESUMÉ:

  Café Havslapning har ansøgt om at lade den flytbare træterrasse stå hele året, samt om at måtte føre ølslanger ind gennem den kommunale toiletbygning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives tilladelse til at føre slangerne ind gennem det kommunale toilet på de betingelser der fremgår af sagsfremstillingen,
    
  2. at der på det foreliggende grundlag gives afslag på at lade træterrassen stå hele året med begrundelse om, at ansøger skal søge byggetilladelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Ad 1

  For stemte:

  3 (C+O+V)

  Imod stemte: 

  3 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra O:

  Café Havslapning gives tilladelse til den eksisterende udeterrassen i en 5 årig periode, som angivet i hans ansøgning. Tegninger over terrassen godkendes senere. Den planlagte asfaltering af molearealet i oktober lægges uden om terrassen.

  Ved et nej fra udvalgets side, vil Café Havslapning om senest 14 dage skulle have nedtaget terrassen.

  For stemte:

  1 (O)

  Imod stemte: 

  5 (A+C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C til ad 2:

  C gr. foreslår, at der gives tilladelse til at terrassen må forblive over vinteren, men på samme betingelser som om sommeren.

  For stemte:

  2 (C+O)

  Imod stemte: 

  3 (A+T)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet.

  Administrationens indstilling ad 2:

  For stemte:

  4 (A+T+V)

  Imod stemte: 

  2 (C+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2021

  Ad 1

  For stemte:

  8 (C+O+V)

  Imod stemte:

  7 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra C: 

  Der gives midlertidig forlængelse til opretholdelse af flytbar terrasse - på samme vilkår som tidligere - indtil byggeansøgning er behandlet. Revideret byggeansøgning indsendes senest 1. november, og er ansøgning ikke modtaget inden da, bortfalder forlængelsen.

  For stemte:

  6 (C+O+Kim Dupont (V))

  Imod stemte: 

  9 (A+T+Per Faldborg Olesen (V)+ Helle Barth (V))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 2

  Administrationens forslag:

  For stemte:

  10 (A+T+V)

  Imod stemte:

  5 (C+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget 2 ansøgninger fra Café Havslapning.

  Den ene vedrører et ønske om at flytte caféens fadølsanlæg. Flytningen vil indebære at det er nødvendigt at føre ølslangerne ind gennem det kommunale toilet.

  Administrationen har vurderet ansøgningen og anbefaler at den imødekommes på følgende vilkår:

  • Slangen fra fadølsanlægget skal udføres rør i rør således at en evt. utæthed i slagen ikke vil medføre vandskade i kommunens bygning.
  • Kanalen skal lægges på bagsiden af bjælken og må ikke være højre end bjælken så den er synlig ude fra.
  • Evt. skader som opstår i forbindelse med arbejdet udbedres af lejer/for lejers regning.
  • Lejer skal frostsikre slangen.

  Caféen har også søgt om tilladelse til at lade den flytbare træterrasse stå hele året.

  Kontraktligt skal terrassen nedtages når udeserveringssæsonen er slut.

  Terrassen skal under alle omstændigheder nedtages i løbet af efteråret/vinteren 2021, da havnen skal have udført asfaltarbejder.

  Administrationen vurderer dog klart, at der ikke kan gives tilladelse til at lade terrassen stå hele året på det foreliggende grundlag, og at der derfor skal gives afslag.

  En eventuel tilladelse forudsætter, at ansøger indgiver en byggeansøgning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

  Bilag