Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 23. september 2021 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Per Faldborg Olesen (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  2. Behandling af Budget 2022-2025
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2022-2025 den 26. august 2021 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2022-2025 til 2. behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag.

  Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det tekniske budget godkendes, jf. tabel 1.
    
  2. at der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2022-2025,
    
  3. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-09-2021

  Ændringsforslag fra AOTV:

  Oversendes til KB uden anbefaling.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2021

  Procedureforslag fra A+O+T+V:

  Sagen om 2. behandling af budgettet udsættes. Borgmesteren indkalder til ekstraordinære møder inden udløbet af fristen for budgetvedtagelsen.

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2022-2025 den 26. august 2021 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2022-2025 til 2. behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Det tekniske budgetforslag fremgår af tabel 1.

  Tabel 1

  Mio. kr. i løbende priser

  2022

  2023

  2024

  2025

  Nettodriftsudgifter

   905,9

   924,6

   944,4

   963,5

  Skatter, tilskud og udligning

  -933,1

  -961,0

  -986,1

  -1.006,8

  Ordinær drift i alt

  -27,2

  -36,6

  -41,7

  -43,3

  Anlægsudgifter

  31,4

  36,6

  15,4

  14,9

  Skattefinansieret område i alt

  4,2

  0,0

  -26,3

  -28,4

  Lån og øvrige finansforskydninger

  8,8

  9,6

  19,5

  19,5

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  13,0

  9,8

  -6,9

  -8,9

  + = udgift / - = indtægt

  I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2022 et udgiftsbudget på 905,9 mio. kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -933,1 mio. kr. Inkl. renteindtægter medfører dette en driftsbalance (overskud) på -27,2 mio.kr. i 2022. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 31,4 mio. kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 8,8 mio. kr. Det samlede resultat er derfor et kassetræk på 13,0 mio. kr. i 2022. Set over hele perioden 2022-2025 er der et samlet kassetræk på i alt 7,0 mio. kr.

  Der er i det tekniske budget ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen for 2022.

  Dragør Kommune har i august 2021 ansøgt om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Dragør Kommune har modtaget svar, og Indenrigs- og Boligministeriet har tilkendegivet, at Dragør Kommune ikke kommer i betragtning hertil.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  Taksterne på daginstitutionsområdet på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2022.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne. De endelige takster vil derfor blive korrigeret på baggrund af den endelige budgetbeslutning, i kommunalbestyrelsen. De endelige takster vil derefter kunne offentliggøres i november måned, og således overholde de formelle frister for offentliggørelsen.

  Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 27. august 2021. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.