Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Mandag den 11. oktober 2021 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A), Per Faldborg Olesen (V), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Dagsorden: Godkendt

Ulrik Ankerstjerne (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).
 • 1
  2. behandling af budget 2022-2025
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2022-2025 den 26. august 2021 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2022-2025 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. september at udsætte 2. behandlingen af budgettet.

  Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år, og 2. behandlingen af budgettet for 2022-2025 er på den baggrund fastsat til den 11. oktober 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det korrigerede tekniske budget godkendes, jf. tabel 1.
  1. at der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2022-2025.
  1. at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning.
  1. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2022.
  1. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 i 2022.
  1. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 8,5; 8,75 og 12,235 promille i 2022.
  1. at kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2022.
  1. at taksterne godkendes jf. bilag 1.
  1. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne samt evt. tilpasninger af takster, renter og afdrag som følge af tiltrådte ændringsforslag til det korrigerede tekniske budget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 11-10-2021

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra C:

  For stemte:  3 (C)

  Imod stemte: 12 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+O+T+V:

  For stemte:  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Ad 3-9

  Godkendt.

  Ulrik Ankerstjerne (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen og Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2022-2025 den 26. august 2021 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2022-2025 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. september at udsætte 2. behandlingen af budgettet.

  Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år, og 2. behandlingen af budgettet for 2022-2025 er på den baggrund fastsat til den 11. oktober 2021.

  Siden 1. behandling er der indarbejdet en mindre p/l-regulering af det tekniske budget. Den samlede nettovirkning heraf er 0,2 mio.kr.

  Det samlede korrigerede tekniske budget, inkl. p/l-regulering fremgår af tabel 1:

  Tabel 1

  Mio. kr. i løbende priser

  2022

  2023

  2024

  2025

  Nettodriftsudgifter

   905,9

   924,6

   944,4

   963,6

  Skatter, tilskud og udligning

  -933,1

  -961,0

  -986,1

  -1.006,8

  Ordinær drift i alt

  -27,2

  -36,6

  -41,7

  -43,2

  Anlægsudgifter

  31,4

  36,6

  15,4

  14,9

  Skattefinansieret område i alt

  4,2

  0,0

  -26,3

  -28,3

  Lån og øvrige finansforskydninger

  8,8

  9,6

  19,5

  19,5

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  13,0

  9,8

  -6,9

  -8,8

  + = udgift

  - = indtægt

  I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2022 et udgiftsbudget på 905,9 mio. kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -933,1 mio. kr. Inkl. renteindtægter medfører dette en driftsbalance (overskud) på -27,2 mio.kr. i 2022. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 31,4 mio. kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 8,8 mio. kr. Det samlede resultat er derfor et kassetræk på 13,0 mio. kr. i 2022. Set over hele perioden 2022-2025 er der et samlet kassetræk på i alt 7,2 mio. kr.

  Der er i det tekniske budget ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen for 2022.

  Dragør Kommune har i august 2021 ansøgt om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Dragør Kommune har modtaget svar, og Indenrigs- og Boligministeriet har tilkendegivet, at Dragør Kommune ikke kommer i betragtning hertil.

  Dragør Kommune har valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering. I budgettet til 2. behandlingen indstiller administrationen, at der budgetteres med statsgaranti.

  Administrationen indstiller endvidere, at der budgetteres med følgende skatteprocenter:

  • Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.
  • Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47. Som konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommes grundværdi til 12,235, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
  • Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastsættes til uændret 8,5.
  • Kirkeskatteprocent fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2021

  Takster:

  Taksterne for 2022 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget. Derudover foretages evt. tilpasninger af takster som følge af tiltrådte ændringsforslag til det korrigerede tekniske budget. Egenbetalingen for omsorgstandplejen fastsættes af sundhedsstyrelsen, og meddeles af Tandplejeinformation i november måned 2021. Endeligt takstbilag – inkl. de nævnte justeringer - indgår som en del af udmøntningssagen og forelægges til politisk beslutning i november

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  Taksterne på daginstitutionsområdet på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2022.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne. De endelige takster på daginstitutionsområdet mv. vil derfor blive korrigeret på baggrund af den endelige budgetbeslutning, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 11.10.2021, og indgår som en del af udmøntningssagen og forelægges til politisk beslutning i november. De endelige takster vil derefter kunne offentliggøres i november måned, og således overholde de formelle frister for offentliggørelsen

  Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 27. august 2021. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2021.

  Bilag