Skip navigationen

Referat

Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Per Faldborg Olesen (V), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Katrine Tholstrup (C), Ole Hansen (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).
Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Ingen meddelelser.

 • 2
  Månedsopfølgning efter august 2021
  Sagsid.: 21/3167

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter august 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atmånedsopfølgningen efter august tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-10-2021

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har baseret på forbrugstal for august, skøn over udviklingen i aktivitet, med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2021.

  De samlede forventninger til 2021 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2021, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. for hele 2021. Merforbruget efter juli var på 0,6 mio.kr., udviklingen i mer-/mindreforbrug er angivet nedenfor (status efter juli måned til sidst i parentes):

  Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor:

  • et mindreforbrug på Teknik og miljøområdet (sektor 2) på 0,2 mio. kr. (0,0 mio.kr.)
  • balance på skoleområdet (sektor 3), (1,2 mio. kr.).
  • et mindreforbrug på kultur- og fritidsområdet (sektor 4) på 0,2 mio.kr. (0,0 mio. kr.).
  • et merforbrug på dagtilbudsområdet (sektor 5) på 1,7 mio. kr. (1,8 mio. kr.).
  • et mindreforbrug på beskæftigelses-, det specialiserede voksenområde og integrationsområdet (sektor 6) på i alt 5,4 mio.kr. (2,9 mio. kr.).
  • et merforbrug på Sundhed og Omsorg (sektor 7) på 2,3 mio. kr. (2,3 mio. kr.)
  • et mindreforbrug på forvaltningen (sektor 9) på 0,0 mio. kr. (-1,2 mio. kr.).

  De samlede væsentligste årsager til de angivne mer-/mindreforbrug er:

  Dagtilbudsområdet oplever flere børn på ventelisterne, hvilket primært skyldes flere fødte børn, og sekundært at sygdom blandt dagplejen har medført mangel på vuggestue pladser der. Dette medfører et forventet merforbrug.

  Merforbruget på kultur- og fritidsområdet skyldes manglende indtægter, primært i klubberne, i forbindelse med Coronanedlukning.

  Der er på beskæftigelses-, det specialiserede voksenområde og integrationsområdet sket en samlet stigning i mindreforbruget på i alt 2,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til beskæftigelsesområdet, hvor fremgangen i økonomien, betyder fald i forventede udgifter til overførsler. På integrationsområdet forventes et mindreforbrug på 0,4 mio.kr., mens der på det specialiserede voksenområde og pensioner forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Budgettet på det samlede område (jf. beslutning på KB den 27. maj) er øget med 10 mio. kr., heraf 7 mio. kr. til at dække store merforbrug til seniorpension og førtidspension. Forøgelsen af budgetterne skyldtes en generel tendens med stigende tilgang til ordningerne, samt overgang til nye ordninger, som har højere kommunal medfinansiering. 

  På ældreområdet forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. som skyldes forventede mindreindtægter på salg af pladser på Enggården (der er ikke tomme pladser).

  Resultatet på den ordinære drift forventes (driftsbalancen) herefter at være et overskud på 42,0 mio. kr. Det er 11,8 mio. kr. mindre end oprindeligt budget, og 4,7 mio. kr. mere end korrigeret budget. Det er en lille forbedring svarende til 0,7 mio. kr. i forhold til månedsopgørelsen efter april. 

  Administrationen forventer et merforbrug for finansforskydninger på 12,8 mio. kr. hvilket skyldes likviditetsmæssig tidsforskydning vedrørende foreløbig restafregning af statsrefusioner for 2020 (knap 12 mio. kr.), samt betaling til indefrosne feriemidler (godt en mio. kr.).

  Dette medfører samlet et forventet kasseforbrug på 28,1 mio. kr., som er knap 34 mio. kr. mere end den ved budgetvedtagelsen forventede kasseopbygning på 5,4 mio. kr. Dette er på baggrund af det samlede forventede regnskab som fremgår af resultatoversigten, herunder et forbrug på 35,2 mio. kr. til anlæg. På trods af ovenstående forventes kommunens gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen at være på 82,7 mio. kr. ved årets udgang.

  Corona Relaterede udgifter

  Der er fra KL indgået anmodning om at kommunerne skal opgøre deres forventede mer- og mindre-forbrug for første kvartal i 2021 i april måned. Opgørelsen anvendes til KL’s forhandlinger med regeringen om eventuel kompensation for de Coronarelaterede udgifter. I 2020 var de samlede merudgifter foreløbigt opgjort til 9,1 mio. kr. indenfor servicerammen. Det er 5,7 mio. kr. mere end den kompensation Dragør kommune indtil videre har fået.

  I forbindelse med månedsopfølgningen efter august måned er der foreløbig skønnet Coronaudgifter for i alt 7,9 mio. kr. for hele 2021.

  Tabel 1. Månedsopfølgning efter august 2021 –forventet regnskab og budget

  * Lån optaget i 2021 vedrørende udgifter i 2020, jf. ØU 170321. Lån vedrørende 2021 optages i 2022.

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021 baseret på det forventede regnskab.

  Forelæggelsen af status på månedsopfølgning og forventet regnskab er aftalt som en del af ny procedure for økonomisk opfølgning, jf. meddelelse på ØU d. 20. februar 2020 (ØU 20/664)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 3
  Fonden Amager Bakke - udvidelse af ansvarligt lån
  Sagsid.: 21/2993

  RESUMÉ:

  Fonden Amager Bakke ansøger om en udvidelse af de ansvarlige lån til brug for en udskiftning af skimåtterne.

  For Dragør Kommunes vedkommende drejer det sig om en eventuel udvidelse af lånet med 200.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det besluttes om det ansvarlige lån udvides med 200.000 kr. gennem en tillægsbevilling til ØU’s område, som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-10-2021

  For stemte  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte  1 (T)

  Undlod at stemme 0

  Anbefales over for ØU.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-10-2021

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte  2 (T)

  Undlod at stemme 0

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  For stemte:  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Tilbage i 2014-2015 sagde Liste T "ja" til at bevilge det oprindelige ansvarlige lån på 800.000 kr. med en bemærkning i byrådssalen om, at disse penge aldrig nogensinde ville blive betalt tilbage. Et så kreativt projekt skulle støttes – især når flere fonde også var bidragsydere. Men – nej – Liste T ønsker ikke at bevilge yderligere ansvarlige lån til fonden Amager Bakke. Vi ønsker, at Fonden Amager Bakke i stedet fokuserer på, at skabe bedre forhold for de gående på bakken.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen har tidligere været behandlet i By-, Erhvervs – og Planudvalget den 10. august 2021 og i Økonomiudvalget den 19. august 2021. Økonomiudvalget besluttede at oversende sagen til budgetforhandlingerne.

  Som led i budgetforhandlingerne er der ytret ønske om, at sagen udvalgsbehandles på ny med henblik på, at der træffes en afgørelse i indeværende budgetår.

  Fra sagens tidligere behandling:

  Fonden Amager Bakke har fremsendt en ansøgning til ARCs fem ejerkommuner om en udvidelse af de ansvarlige lån med i alt 9.5 mio. kr.

  Ansøgningen fremsendes fordi det har vist sig nødvendigt at udskifte skibelægningen, da der er konstateret omfattende slidtage de steder hvor belægningen er monteret fast i tagopbygningen.

  Det er blevet vurderet nødvendigt at udskifte skibelægningen på hele tagfladen, da slidtagen accelererer.

  Der verserer en sag mellem Fonden Amager Bakke, totalrådgiver og Tryg hvor fonden har tegnet rådgiveransvarsforsikring. Der er ikke enighed mellem parterne om årsag og ansvarsplacering og Tryg har på det foreliggende grundlag afvist anmeldelsen af skaden.

  Der er indkaldt til syn- og skønsforretning ultimo juni 2021, men Fonden Amager Bakke forventer at tvisten om ansvar kommer til at blive afgjort ved en voldgiftssag som i yderste konsekvens først vil være afgjort i 2024.

  Fonden skitserer to handlemuligheder i forhold til en udskiftning af skibelægningen:

   1. Skibakken lukkes ned fra efteråret 2021 til 2024 hvor udfaldet af voldgiftssagen forventes at foreligge. Denne løsningsmulighed ønsker fonden ikke at forfølge, da det vil kunne medføre krav fra operatøren, Copenhill A/S´side om tabt indtjening, ligesom der er risiko for, at operatøren helt stopper driften af anlægget.

  2.  Samtlige skimåtter udskiftes snarest muligt og anlægget kan forblive åbent. Risikoen ved denne løsning er, at udskiftningen sker før resultatet af voldgiftssagen kendes. På den anden side sikrer løsningen fondens og operatørens indtjening.

  Fonden har p.t. ansvarlige lån hos ARCs fem ejerkommuner på 50.1 mio. Kr. Det er disse lån som ansøges udvidet med i alt 9.5 mio. Kr.

  For Dragør Kommunes vedkommende drejer det sig om en udvidelse på 200.000 Kr. svarende til 2% af den samlede udvidelse, da fordelingsnøglen er fastsat efter indbyggertal.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En udvidelse af det ansvarlige lån påvirker ikke kommunens låneramme.

  En udvidelse af det ansvarlige lån vil påvirke den oprindelige business case, da den samlede restgæld vil være større end forudsat ved periode 30 hvor de ansvarlige lån forudsættes afdraget. Oprindeligt var forudsat en samlet restgæld på 1.5 mio. kr. Ved en udvidelse vil den samlede restgæld udgøre 10.5 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs – og Planudvalget den 5. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 4
  Kystbeskyttelse - Fondsansøgning til realiseringsmidler
  Sagsid.: 21/3789

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er inviteret ind i en ansøgningsproces om midler til realisering af et kystbeskyttelsesprojekt. Det er et krav fra Partnerskabet, at den endelige ansøgning skal politisk godkendes. Administrationen finder det derudover hensigtsmæssigt med en politisk stillingtagen til, om der skal arbejdes videre med den indledende projektbeskrivelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune deltager i den fastlagte ansøgningsproces om tildeling af realiseringsmidler fra Partnerskabet mellem Miljøministeriet og Realdania med afsæt i den indledende projektbeskrivelse (bilag 1), med henblik på at kunne fremlægge den endelige ansøgning til politisk beslutning start 2022.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-10-2021

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har tidligere modtaget 1,5 mio. kr. til gennemførsel af konkurrence og udviklingsplan for kystbeskyttelse fra Partnerskabet. Ni kommuner opnåede støtte i første ansøgningsrunde.

  Partnerskabet har afsat op til 40 mio. kr. til 2-3 realiseringsprojekter, som skal udvælges blandt de ni kommuner. Projektet skal have eksempelværdi i både planlægningen og anlægsløsningen. Endvidere ønskes projekter, der kan have første spadestik indenfor 3-5 år fra tildelingstidspunktet.

  Partnerskabet har i forsommeren 2021 inviteret de ni pilotkommuner fra første ansøgningsrunde til fastlagte dialogmøder om ansøgning om realiseringsmidler.

  Proces for dialogmøder

  1. Dialogmøde blev afholdt i slutningen af juni. Her gennemgik partnerskabet processen for ansøgningsprocessen, og der var en indledende drøftelse af, hvor Partnerskabets kriterier kan møde det lokale behov og parathed i Dragør Kommune. På baggrund af dette møde har administrationen udfærdiget en indledende projektbeskrivelse som afsæt for den videre dialog.

  2. Dialogmøde skal afholdes 29. september 2021, og vil tage afsæt i vedhæftede indledende projektbeskrivelse.

  3. Dialogmøde forventes afholdt i november, og skal tage bestik af den politiske beslutning i denne sag samt tilbagemeldinger fra Partnerskabet.

  Den endelige ansøgning forventes politisk behandlet primo 2022, og en eventuel tildeling forventes offentliggjort i sommeren 2022.

  Fokus for ansøgning

  Ved 1. dialogmøde udviste Partnerskabet nysgerrighed på de landskabelige løsninger som etablering af forlande og eventuelt tilbagetrækkede løsninger langs kysten, den myndighedsmæssige opgave vedrørende naturbeskyttelse og natura 2000, og sammenhængen med en eventuel regional løsning.

  På baggrund af dette møde har administrationen beskrevet et foreløbigt fokus for den videre dialog, og ønsker politisk stillingtagen hertil. Dialogen er ikke afsluttet, og der må forventes tilretninger i forhold til en nærmere afgrænsning af fokus for projektet.

  Den indledende projektbeskrivelse har fokus på modning af den myndighedsmæssige proces ift. delstrækning 4 (Søvang), 5 og 6 (Søvang til Kongelunden) samt realisering af et kystbeskyttelsesprojekt på delstrækning 5 og 6. Anbefalingen om realisering af et projekt for delstrækning 5 og 6 følger udviklingsplanens forslag til en tids- og etapeplan, idet delstrækning 5 og 6 har det laveste beskyttelsesniveau i dag, og oversvømmelse her kan også ramme andre områder fx Søvang.

  LOVE/REGLER:

  Før realisering af et eventuelt projekt skal der gennemføres omfattende myndighedsprocesser fx i forhold til naturbeskyttelseslov, miljøvurderingslov, planlov og kystbeskyttelseslov.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Projektbeskrivelsen lægger op til at søge samlet 25 mio. kr. i støtte (inkl. fondsafgift 17,5 procent). Heraf søges 22 mio. kr. til anlæg på delstrækning 5 og 6 samt 3 mio. kr. til modningsaktiviteter – projektudvikling og myndighedsbehandling på delstrækning 4,5 og 6.

  Det er administrationens foreløbige skøn, på baggrund af økonomien i udviklingsplanen, at kystbeskyttelsen for anlæg på delstrækning 5 og 6 skønnes til 41 mio. kr. Hertil kommer 3 mio. kr. til modningsaktiviteter og myndighedsbehandling samt medarbejdertimer skønnet til 2,5 årsværk.

  Såfremt Dragør Kommune modtager midler til realisering, skal kommunen som udgangspunkt medfinansiere 50 procent af det samlede projektbudget. En del af disse midler kan muligvis også komme fra andre parter fx fonde eller de statslige puljer i år 2022/23.

  Den kommunale finansiering vil som udgangspunkt kunne gennem et lån i kommunekredit, og arbejdet organiseres gennem et digelag med kommunen som bygherre, som besluttet af kommunalbestyrelsen i juni 2018. Grundejerne skal deltage i en betalingsmodel jf. kystbeskyttelsesloven. Der er med ansøgningen ikke taget stilling til finansieringsmodellen, idet en model skal besluttes i projektudviklingen. En tildeling fra Partnerskabet vil nedsætte grundejerfinansieringen betydeligt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udover de lovmæssige høringer, vil administrationen søge at inddrage grundejerne på forkant af den endelige politiske beslutning om placering af anlæg. For delstrækning 5 og 6 gælder det, at løsningen så vidt muligt skal findes inden for de muligheder, som udviklingsplanen skitserer og med blik for det regionale perspektiv.

  I forbindelse med projektudviklingen skal der ske høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven og gennem en lokalplanproces.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til kommuneplan 2021 og risikostyringsplan 2021.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 5
  Kystbeskyttelse - udkast til udviklingsplan som retning for det videre arbejde
  Sagsid.: 21/1459

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen udpegede 4. marts 2021 en vinder af konkurrencen om Dragør Kommune som Klimarobust kystkommune, og besluttede, at vinderholdet skulle udarbejde et udkast til en udviklingsplan til behandling i oktober 2021. Udkast til udviklingsplan fremlægges nu og skal miljøvurderes før det må godkendes. Derfor foreslås det, at udkastet danner grundlag for det videre arbejde som beskrevet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender;

  1. at udkast til udviklingsplan og appendix (bilag 1 og 2) sætter retning og ramme for arbejdet med kystbeskyttelse og i aktuelle dialoger med interessenter, kommuner, stat og fonde.

  2. at udkastet miljøvurderes efter dialog med Miljøministeriet.

  3. at strategiafsnit præciseres og suppleres med en handlingsplan, som lægges frem til politisk beslutning vinter/forår 2022, hvorefter der kan arbejdes videre med delstrækningerne.

  4. at administrationen gennemfører en borgerinddragelse omkring projektets mulige finansieringsprincipper i foråret 2022, som del af baggrunden for politisk beslutning om lokal finansieringsmodel.
  4. at samlet status kystbeskyttelsesprojektet fremlægges for kommunalbestyrelsen i vinter/forår 2022.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-10-2021

  Sagen oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-10-2021

  Ændringsforslag fra A+O+T+V:

  AOTV foreslår, at;

  1. at udkast til udviklingsplan og appendix (bilag 1 og 2) sætter den helt overordnede retning og ramme for arbejdet med kystbeskyttelse – det vil sige, at der arbejdes videre ad det spor som Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af konkurrencen inkl. sikringsniveau mod en 100 års hændelse, mulighed for udbygning og tilpasning til stigende grundvand samt
  2. at der afholdes et heldagstemamøde i januar for den nye kommunalbestyrelse med henblik på at sagen kan blive behandlet i januar af hensyn til fondsansøgning.
  3. at forvaltning og rådgiverhold også fremover holder løbende dialog med repræsentanter for de enkelte delstrækninger.

  For stemte  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  

  Undlod at stemme 1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Ændringsforslag fra C:

  Beslutning om den videre retning for diger udsættes til endelig afgørelse senest i maj måned 2022 og partierne forpligter sig til, at træffe den endelige afgørelse senest på dette tidspunkt. Forud for en endelig afgørelse foretages følgende:

  1)    Der afholdes et eller flere længerevarende temamøder for den nye kommunalbestyrelse, hvor digesagen i sin helhed gennemgås. Formålet er, at der bliver brugt ordentlig tid til at få gennemgået nuværende sag i sin helhed

  2)    Den henvendelse, der har været fremsendt til borgmesteren fra borgeres advokat vedr. erstatning efter ekspropriationslovgivningen, foretages der en forvaltningsmæssig vurdering af og fremlægges for kommunalbestyrelsen.

  3)    Der foretages en uddybende forvaltningsmæssig vurdering af de alternative forslag som digelaget på Dragør Nord, samt Søvangs grundejerforening har fremsendt.

  4)    Der foretages en vurdering af, om tidsplanen for etablering generelt kan fremskyndes.

  5)    Der foretages en politisk drøftelse af konsekvenserne og løsningsmodeller, såfremt der ikke kan gives dispensation fra Natura 2000 områderne.

  For stemte:  3 (C)

  Imod stemte: 12 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Ændringsforslag fra AOTV:

  1. at udkast til udviklingsplan og appendix (bilag 1 og 2) sætter den helt overordnede retning og ramme for arbejdet med kystbeskyttelse – det vil sige, at der arbejdes videre ad det spor som Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af konkurrencen inkl. sikringsniveau mod en 100 års hændelse, mulighed for udbygning og tilpasning til stigende grundvand,
  2. at der afholdes et heldagstemamøde i januar for den nye kommunalbestyrelse med henblik på at sagen kan blive behandlet i januar af hensyn til fondsansøgning. På temamødet gennemgås blandt andet:
   1. Baggrund for kystbeskyttelse i Dragør.
   2. Skitseforslag for de enkelte delstrækninger jf. udviklingsplanen.
   3. Supplerende input fra grundejerforeninger (Nordstranden, Søvang og Sydvestpynten) ift. udviklingsplanen, herunder at fordele og ulemper forbundet med en forlandsløsning på strækning 5 og 6 belyses.
   4. Tids- og aktivitetsplan.
   5. Erstatning som følge af kystbeskyttelse, og evt. ekspropriation.
   6. Erstatningsnatur og Natura 2000.
  3. at forvaltning og rådgiverhold også fremover holder løbende dialog med repræsentanter for de enkelte delstrækninger, herunder om de supplerende input fra grundejerforeninger inden kommunalbestyrelsen træffer nærmere beslutning om de konkrete løsninger.

  For stemte:  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:  3 (C)

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen udpegede 4. marts 2021 en vinder af konkurrencen om kystbeskyttelse af Dragør Kommune, og besluttede, at vinderholdet skulle udarbejde et udkast til en udviklingsplan med afsæt i anbefalingerne i bedømmelsesrapporten (bilag 3, side 10) fra konkurrencen. Anbefalingerne behandles sidst i denne sagsfremstilling.

  Indhold af udkast til udviklingsplan og appendiks

  Udviklingsplan og appendiks beskriver Dragør Kommunes udfordringer med oversvømmelser fra havet på kort og lang sigt, og angiver hovedidéer til løsninger til fremtidens kystbeskyttelse.

  Hovedidéerne langs kysten tager afsæt i det minimums sikringsniveau, som kommunalbestyrelsen har besluttet (100 års beskyttelsesniveau), og løsningerne skal realiseres i løbet af de næste ca. 10 år. Udviklingsplanen viser også, at løsningerne skal udbygges på sigt. På nuværende tidspunkt forventes en udbygning at skulle ske ml. år 2050-2070.

  Udviklingsplanen og appendiks beskriver, hvordan den nuværende kystnatur vil ændre sig grundet klimaforandringer, og redegør for kommende naturværdier og beskyttelsesforhold ved realisering af hovedidéerne. Planen indeholder et bud på en tids- og etapeplan, en overordnet anlægsøkonomi samt bud på bidragsmodeller. De økonomiske beregninger er lavet uden evt. indtjening på jord, evt. indhentning af tilskud (stat/fonde), og at løsningsforlagenes er optimeret.

  Miljøvurdering

  Administrationen har behov for yderligere afklaring med Miljøministeriet om proces for miljøvurdering af planen, og det kommende arbejde - med henblik på en samlet og økonomisk smart proces. Behovet for dialog med Miljøministeriet skal ses i lyset af at udviklingsplanen er en ny type plan og kystbeskyttelse i Dragør Kommune er et stort projekt i en dansk kontekst.

  Strategisk handlingsplan

  På bagrund af ovenstående, men også af hensyn til det generelt komplekse projekt med mange hensyn, fx perspektivet om eventuel samlet ydre beskyttelse af København fremlagt af Regeringen, lægger administrationen op til at præcisere udviklingsplanen med en strategisk handlingsplan. Denne skal anvise kommende handlinger, og hvad som skal afklares og igangsættes for at komme i gang med realisering dvs. en nærmere step by step model.

  Anbefalinger fra bedømmelsesrapporten og hovedidéerne

  Udviklingsplanen har taget sit udgangspunkt i anbefalingerne i bedømmelsesrapporten fra konkurrencen. Administrationen vurderer ikke, at have nået alle indsatser bl.a. grundet corona, og vil fortsat arbejde ud fra anbefalingerne. Administrationen lægger ikke op til videre udvikling af de konkrete projekter på delstrækningerne før udviklingsplanen er suppleret med den strategisk handlingsplan. Der har været dialoger med ambassadørgrupperne på delstrækningerne parallelt med udarbejdelse af udviklingsplanen. Her følger en kort status:

  Nordstranden: Ambassadørgruppen har ønsket, at kommunen undersøgte deres forslag til alternativ løsning (bilag 4). Konklusionen er, at denne løsning – i nuværende form – yder en mindre beskyttelse end det besluttede minimumssikring, og har en række udfordringer fx forhold til bølgeoverskyld, grundvandsniveau i fremtiden og videreudbygning. Ambassadørgruppens forslag kan siges at modsvare det niveau man traditionelt set har beskyttet sommerhusområder til i Danmark. Det kan lade sig gøre at afskære Nordstranden rent teknisk i de første år indtil ca. 2050, og give dem lavere niveau for beskyttelse end resten af Dragør Kommune. Det vil også være muligt at undersøge, om der kan findes en løsning, som lever op til minimumsikringsniveauet, som er mindre indgribende i bugten, og om der kan findes alternative finansieringsmuligheder her.

  Dragør by og Havn: Der har været undersøgt og drøftet 3 idéer til løsninger med ambassadørgruppen. Udviklingsplanen indeholder en indre løsning, som er blevet stedstilpasset og består af en kombination af beredskabsløsninger, mure og hævede bolværker, hvilket ambassadørgruppen overvejende har været positive stemt for. Derudover skitserer planen en ydre løsning til sikring på længere sigt. Forholdet mellem en indre eller en ydre sikring af havnen, er i nogen grad afhængigt af beslutningen om, hvorvidt der skal søges en samlet ydre sikring af København, og niveau for denne.
  Sydstranden: Ambassadørgruppen har haft særlig fokus på fremtidig trafikafvikling, trafiksikkerhed i området og rekreative ruter. Gruppen var positivt stillet overfor idéen om nedlæggelse af en del af Søndre Strandvej. Forholdet mellem løsningen på kort og lang sigt langs Sydstranden, er i nogen grad afhængigt af beslutningen om, hvorvidt der skal søges en samlet ydre sikring af København, og niveau for denne.
  Søvang: Der er stor tilslutning til forlandsløsning i ambassadørgruppen. Ambassadørgruppen har på eget initiativ i løbet af sommeren 2021 udarbejdet et input til videreudvikling af en forlandsløsning (bilag 5). Dette input skal bl.a. ses som et ønske om at minimere anlægsudgifterne, og administrationen vil undersøge dette, når, der skal arbejdes videre med det samlede projekt.

  Søvang til Kongelunden: Der har været utilfredshed blandt grundejerne til Arkitema/Cowi´s forslag til konkurrence, blandt andet fordi et landskabsdige er tegnet tæt på boligerne. På den baggrund skitserer udviklingsplanen et bredere mulighedsrum, hvor forvaltningen forventer, at den endelige løsningen skal findes i dilemmaet mellem natur og beskyttelse.

  LOVE/REGLER:

  Før realisering af et eventuelt projekt skal der gennemføres omfattende myndighedsprocesser fx i forhold til naturbeskyttelseslov, miljøvurderingslov, planlov og kystbeskyttelseslov

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vedtagelsen af indstillingen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

  Løsninger og forslag til finansiering i planen er skitseret på et overordnet niveau. De økonomiske beregninger er lavet uden evt. indtjening på jord, evt. indhentning af tilskud (stat/fonde), og uden at løsningsforlagenes er økonomisk optimeret.

  I budget 2021 er der afsat 500.000 kr. årligt i årene 2022-2024 til projektudvikling. Til budgetforhandlingerne 2022 er der foreslået, at der afsættes yderligere 1.000.000 årligt til projektudvikling, og at der afsættes 10. mio. kr. til opsparing til den kommunale medfinansiering af kystbeskyttelsesprojektet årligt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen vil afklare omfang af en miljøvurdering, og dette vil afgøre, hvornår kystbeskyttelsesprojektet kan komme i høring, og i hvilken form.

  I forbindelse med den senere projektudvikling skal der som minimum ske høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven og gennem en lokalplanproces.

  Ud over de lovmæssige høringer, vil administrationen søge at inddrage grundejerne på forkant af den endelige politiske beslutning om placering af anlæg. Administrationen lægger i første omgang op til en offentlig orientering og debat omkring projektets mulige finansieringsprincipper i vinter/foråret 2022, som del af baggrunden for politisk beslutning om finansieringsmodel.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til kommuneplan 2021 og risikostyringsplan 2021.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 6
  Implementering af sensorer i affaldsbeholdere
  Sagsid.: 21/1068

  RESUMÉ:

  På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om undersøgelse af brug af sensorer i affaldsbeholderne for at minimere kørsel ved tømning, er der i samarbejde med Amager Ressourcecenter blevet udarbejdet et notat, der beskriver forholdene.

  Notatet vedlægges hermed.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det fremlagte notat vedrørende implementeringen af sensorer i affaldsbeholderne tages til efterretning.
  1. at potentialet for sensorer i glasbeholdere og andre større beholdere undersøges i en forsøgsordning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-10-2021

  Ad 1 og 2 anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-10-2021

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Ad 1:

  Til efterretning.

  At 2:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelse besluttede på mødet d. 29 juni 2021, at det skal undersøges, hvorvidt sensorer kan implementeres i affaldsbeholderne for at spare kørslen og antal afhentninger.

  Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet et notat i samarbejde med Amager Ressourcecenter, der beskriver de forskellige forhold for implementeringen af sensorer i affaldsbeholderne.

  Notatet indiker, at:

  1. der vurderes ikke at være et gavnlig potentile i forhold til besparelse af kørsel og afhentninger, med implementering af sensorer i affaldsbeholdere med almindelig ugetømning.
  2. der er potentiale i at undersøge brugen af sensorer i kommunens glaskuber og større affaldsbeholdere f.eks. omkring Dragør Gamle By.

  LOVE/REGLER:

  -         Affaldsbekendtgørelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Affaldsområdet er et ”Hvil-i-sig-selv” område, div. At indtægter og udgifter modsvare hinanden. Forvaltningen udarbejder et revideret budget for 2022, som forelægges BEPU/ØU/KB i oktober, med henblik på at takster kan opkræves på skattebilletten for 2022 (November).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 7
  Lugtgener v. 14 dags tømning på madaffald
  Sagsid.: 21/1068

  RESUMÉ:

  På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om undersøgelse af evt. lugtgener ved 14 dagstømning på madfraktioner, er der i samarbejde med Amager Ressourcecenter blevet udarbejdet et notat, der beskriver forholdene.

  Notatet vedlægges hermed.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det fremlagte notat vedr. lugtgener ved 14 dags tømning på madfraktionen i almene haveboliger tages til efterretning.
  1. at tømningsfrekvensen på indsamlingen af madaffald, ved en fælles affaldsordning, er ugentlig.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-10-2021

  Ad 1 og 2 anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-10-2021

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Ad 1:

  Til efterretning.

  Ad 2:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 29 juni 2021, at det skal undersøges, hvorvidt en 14 dags tømning på madfraktionen giver anledning til lugtgener.

  Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet et notat i samarbejde med Amager Ressourcecenter, der beskriver forholdene for indsamlingen af madaffald med en 14 dags tømning ved almindelig haveboliger og de evt. lugtgener, der er forbundet hermed.

  Notat indikerer:

  -         at en tømningsfrekvens på madaffald på 14 dage for almindelige haveboliger er tilstrækkelig.

  -         at der kan være behov for ugentlig tømning af madaffald ved en fælles affaldsordning bl.a. i etageejendomme.

  LOVE/REGLER:

  -         Affaldsbekendtgørelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Affaldsområdet er et ”Hvil-i-sig-selv” område. Det vil sige, at indtægter og udgifter modsvarer hinanden. Administrationen udarbejder et revideret budget for 2022, som forelægges BEPU/ØU/KB i oktober med henblik på, at takster kan opkræves for 2022 (November).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14 oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 8
  Overslag over takster, budget og økonomiske konsekvenser, for den nye affaldsordning
  Sagsid.: 21/1068

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen godkender årligt takster for renovation ifm. vedtagelsen af kommunens budget og takster. Renovationsordningen i Dragør Kommune er under omlægning pga. nyt lovgivning om kildesortering af affald i 10 fraktioner. Herudover har Kommunalbestyrelsen besluttet, at de økonomiske konsekvenser for den nye affaldsordning skal foreligges, inden effektuering af den videre proces. De økonomiske konsekvenser for omlægningen er på 4,5 mio. kr. årligt.

  Det har i år ikke været muligt at behandle budget og takster, som er en del af kommunens samlede budget for 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at forslag til budget og takster for 2022 godkendes.
  1. at de fremlagte økonomiske konsekvenser for den nye affaldsordning tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-10-2021

  Ad 1 og 2 anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-10-2021

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Ad 1:

  Godkendt.

  Ad 2:

  Til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er kommet ny lovgivning på affaldsområdet, som betyder, at der skal indsamles 10 affaldsfraktioner ved hver husstand.

  På baggrund af denne er der blevet udarbejdet et revideret driftsbudget for renovationen inkl. nye takster, og de økonomiske konsekvenser ved ændringen er opgjort.

  Budgettet er revideret med hensyn til:

  -         Affaldsbeholderne leases af Amager Ressourcecenter (ARC) og afskrives over 5 år.

  -         Informationskampagner, ekstra moduler til IT-Styring af beholder mv.

  -         Leje af nye beholdere for dagrenovation og emballageaffald, bioaffaldsbeholder til køkken, bioposer, beholder til farligt affald.

  -         Etageboliger: Beholdere til madaffald, bioaffaldsbeholdere til køkken, bioposer og miljøskab til farligt affald. 660L beholdere til emballageaffald indkøbes efter behov eller restaffaldsbeholdere konverteres.

  -         Erhverv: uændret.

  -         Implementeringsomkostninger i 2022.

  Omlægningen af renovationen betyder en stigning på driftsbudgettet på cirka 4,3 mio. kr. årligt. Herudover er der 2022 implementeringsomkostninger på yderligere 2,4 mio. kr. som afholdes i 2022.

  Det reviderede budget er vedlagt i bilag 1, og forslag til nye takster er vedlagt bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Affaldsområdet er et ”Hvil-i-sig-selv” område det vil sige, at indtægter og udgifter modsvare hinanden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 9
  Forslag til paradigme til ejerkommunerne
  Sagsid.: 21/2778

  RESUMÉ:

  Revisionen af beredskabspolitikken for Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner blev godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab i forbindelse med mødet den 23. juni 2021, ligesom bestyrelsen anbefaler, at beredskabspolitikken godkendes af de enkelte ejerkommuner.

  I forlængelse heraf forelægges beredskabspolitikken til godkendelse i henholdsvis Borgerrepræsentationen og kommunalbestyrelserne i ejerkredsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender udkastet til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-10-2021

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Hovedstadens Beredskab har en ambition om at understøtte ejerkommunerne i at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer. Det betyder, at kommunerne skal have en robusthed, der sikrer, at drifts- og serviceniveauerne kan opretholdes, eller hurtigst muligt reetableres, uanset hvilke hændelser der indtræffer.

  Beredskabspolitikken danner rammen for beredskabsarbejdet i Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner. Ambitionen for beredskabspolitikken er at øge robustheden, opretholde trygheden, mindske sårbarhederne, og sikre en udvikling af kommunernes samlede beredskab.

  Beredskabspolitikken fastlægger de overordnede rammer for den planlægnings- og krisestyringsmæssige organisering i forhold til fortsat drift efter en hændelse, herunder også Hovedstadens Beredskabs roller i forhold til ejerkommunernes krisestyring.

  Beredskabspolitikken er rammen for arbejdet med revision af kommunernes planer for fortsat drift, der pågår for tiden.

  Hovedstadens Beredskab har udarbejdet et forslag til revideret beredskabspolitik for ejerkommunerne, der bringer planen ajour med den faktiske praksis.

  Revisionen af beredskabspolitikken bidrager således med til at sikre, at der er overensstemmelse imellem rammen og planerne.

  I forbindelse med erfaringsopsamlingen fra håndteringen af COVID-19 situationen lægges der op til implementering af læringspunkter, der har haft særlig betydning for krisestyringen under den konkrete hændelse.

  Det er dog også vigtigt at fastholde, at COVID-19 situationen adskiller sig fra de fleste andre sandsynlige hændelser, beredskabspolitikken og planerne skal rettes imod. COVID-19 situationen er bl.a. meget langvarig, relativt langsomt udviklende, meget driftsorienteret og med helt særlige restriktioner i forhold til at kunne mødes fysisk.

  Det er derfor Hovedstadens Beredskab vurdering, at erfaringerne med fordel kan indarbejdes i beredskabspolitikken, men at der samtidigt skal fastholdes en fleksibilitet, der muliggør et valg baseret på den konkrete hændelse, dens karakteristika og koordinationsmæssige udfordringer.

  Erfaringerne fra COVID-19 situationen peger blandt andet på, at det har haft en positiv effekt, at kommunerne har haft mulighed for at arbejde hjemme i kommunerne. I den nuværende beredskabspolitik indgår det i organiseringen, at der etableres en fælles tværgående og koordinerende stab hos Hovedstadens Beredskab, hvortil kommunerne afgiver medarbejdere.

  Værdien af den mere decentrale organisering har vist sig i form af en positiv indvirkning på det aktuelle behov for minimering af smittespredning, transportomkostninger og muligheden for at være tættere på egen organisation og krisestyring.

  Derudover har etableringen af - og arbejdet i ”den koordinerende stab” bestående af repræsentanter fra Hovedstadens Beredskabssamordning, samt relevante repræsentanter fra forvaltningsområderne, bidraget positivt med mulighed for sparring, synergi og inspiration til løsninger på tværs af kommunegrænser under en hændelse med omfattende begrænsninger af mulighederne for gennemførelse af fysiske møder.

  Hertil kommer, at anvendelsen af de muligheder for at gennemføre virtuelle møder, der er udviklet betydeligt igennem det seneste år, har vist, at mange møde- og koordinationsaktiviteter kan gennemføres effektivt og med tilfredsstillende resultater.

  Med den foreslåede ændring indarbejdes den ønskede fleksibilitet, der ikke fremgår eksplicit af den nuværende beredskabspolitik. Hovedstadens Beredskab lægger til grund, at der i forbindelse med kommende hændelser sker en konkret overvejelse om, hvilken af de mulige organiseringsformer, der vælges ved krisehåndteringen.

  Der er derfor indarbejdet følgende forslag til substantiel ændring af Beredskabspolitik 2021:

  Det er muligt for kommunerne at varetage krisestyring og koordination fra egen forvaltning, hvis der er ønske eller behov herfor og at det er i sammenhæng med kommunens øvrige krisestyring.

  Ved hændelser der rammer flere kommuner, vil der hos Hovedstadens Beredskab kunne etableres en koordinerende stab, der erfaringsudveksler og opsamler problemer og udfordringer for kommunerne og etablerer kommunalt samspil om løsninger.

  Ændringsforslaget imødekommer flere ejerkommuners ønske om åbning af mulighederne for en mere decentral organisering, der kan være et supplement til den nuværende centrale koordinerende stab. Valget af organisering kan derfor træffes i den konkrete situation.

  Ændringsforslaget har været drøftet i Hovedstadens Beredskabssamordning (HOBS) forud for COVID-19 forløbet og afprøvet med positive erfaringer under COVID-19 forløbet.

  Herudover er der foretaget mindre redaktionelle justeringer. Justeringerne tydeliggør, at det er rammevilkårene for tryghed, som Hovedstadens Beredskabs i særlig grad har til formål at understøtte. Samtidigt lægges der tydeligere vægt på koordinering og vidensdeling i interessefællesskabet på tværs af ejerkommunerne.

  Forslag til Beredskabspolitik 2021 fremgår af bilag 1a. De indarbejdede ændringer fremgår eksplicit af bilag 1b. Det indstilles at, kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen godkender forslag til Beredskabspolitik 2021.

  Hovedstadens Beredskab vil arbejde videre med konkretisering af erfaringerne fra håndteringen af COVID-19 situationen og i en dialog med repræsentanterne i Hovedstadens Beredskabssammenslutning vurdere, hvorvidt der er grundlag for yderligere justeringer af beredskabspolitikken. Sådanne ændringer kunne eksempelvis være i forhold til at tydeliggøre ansvarsområder samt at indarbejde erfaringerne med inddragelse af borgerne, som en aktiv og nødvendig medspiller i krisehåndteringen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 10
  Frigivelse Genopretning af Kommandørboligen 2021
  Sagsid.: 21/3643

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning, om anlægsbevilling på i alt 744.000 kr. til genopretning af Kommandørboligen skal frigives eller om anlægsbevillingen skal overføres til 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsbevillingen for 2021 på i alt 744.000 kr. overføres til 2022.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-10-2021

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2021 afsat 744.000 kr. til genopretning af Kommandørboligen.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  I 2020 blev der ikke igangsat nye genopretningsopgaver på Kommandørboligen. Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2020 at udskyde store dele af anlægsbudgettet grundet kommunens økonomi.

  I 2021 har administrationen fået gennemgået ejendommens vand, varme og afløbsinstallationer. Det vurderes, at installationerne generelt er gamle og har opbrugt deres levetid. Derudover er varmeforsyningen fra fyrrummet på nuværende tidspunkt udført som interims, idet den eksisterende varmeforsyning er utæt og ikke mulig at reparere. Arbejdet med udskiftning af installationerne vurderes at koste 2 mio. kr. Administrationen anbefaler på baggrund af dette, at anlægsbevillingen for 2021 overføres til 2022, så installationerne kan udskiftes i 2022.

  Alternativt kan foreslås, at anlægsbevillingen frigives og følgende arbejder udføres:

  -         Renovering af facader, zinkinddækninger mm. 350.000 kr.

  -         Udskiftning samt malerbehandling af vinduer 250.000 kr.

  -         Uforudsete udgifter 144.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 5. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

 • 11
  Genopretning af bygninger 2021 - Elisenborg
  Sagsid.: 20/4709

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til omprioritering af aktiviteter, som udføres i år på puljen genopretning af bygninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dele af anlægsbevillingen bruges til skimmelsanering af Elisenborg.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-10-2021

  Administrationens indstilling:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Tillægsforslag fra A+O+T+V:

  AOTV foreslår, at der i forbindelse med skimmelsaneringen af Elisenborg om muligt gennemføres fase 1 om etablering af udearealer omkring klub Elisenborg, som beskrevet i A-skema nr. 2 i budgetmappen. Merudgiften på cirka 250.000 kr. finansieres via et tilsvarende mindre forbrug i 2021 forbundet med LED-belysningsprojektet. 

  For stemte   5 (A+O+T+V)

  Imod   1 (C)

  Undlod at stemme 0

  Anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-10-2021

  Anbefaling fra BEPU (administrationens indstilling):

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra BEPU (tillægsforslag fra A+O+T+V):

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget afsat 5.139.000 kr. til genopretning af bygninger.

  På By-, Erhvervs-, og Planudvalgets møde den 12. januar 2021 blev administrationens forslag til prioritering af aktiviteter godkendt.

  På Klub Elisenborg er der efterfølgende blevet konstateret skimmelsvamp i store dele af bygningen. Skimmelsvampen sidder både i yderforsatsvægge samt i gulvkonstruktioner.

  Administrationen har fået udarbejdet et oversalg på skimmelsanering af bygningen.

  Det forventes, at arbejderne vil koste 1,5 mio. kr. og tage ca. 3 måneder.

  I 2021 er der prioriteret indvendige arbejde for i alt 1.320.000 mio. kr. samt afsat 529.000 kr. til uforudsete udgifter.

  Budgettet afsat til indvendige arbejder dækker over udskiftning af gulve, lofter samt malerbehandling i institutioner og på skoler.

  Administrationen foreslår, at der laves en omprioritering af midlerne til genopretning af bygninger 2021 således at midlerne afsat til indvendig vedligeholdelse samt uforudsete udgifter omprioriteres til skimmelsaneringen på Elisenborg.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Omprioriteringen sker inden for besluttede anlægsbudget og er frigivet i november 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 5. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

 • 12
  Movia - Udbud af busdrift A21 Indretning
  Sagsid.: 21/1860

  RESUMÉ:

  I forbindelse med udbud af busdrift har Movia oplyst, at ønsker til indretning af busser kan være en del af et udbud. Aktuelt pågår arbejdet med udbud A21, som omfatter buslinje 35 i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune oplyser Movia om, at der i forbindelse med det kommende udbud af busdrift (A21) vedrørende buslinje 35 ønskes afsat mere plads til cykler/barnevogne i busserne.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-10-2021

  Sagen oversendes til ØU uden anbefaling.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-10-2021

  Administrationens indstilling anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med udbud af busdrift A21 har Movia oplyst, at ønsker til størrelse/indretning af busser kan være en del af et udbud. Der er endelig frist for fremsendelse af ønsker den 30. oktober 2021.

  Administrationen havde ved den tidligere behandling af udbud A21 i By-, Erhvervs- og Planudvalget den opfattelse, at den slags ønsker henhørte under den årlige busbestilling.

  Movia har nu oplyst, at der ud fra de indkomne ønsker arbejdes videre med 12 meter busser/el-busser på linje 35. Men spørgsmålet om indretning af busserne kan stadig være til diskussion i detailfasen. Dog gør Movia opmærksom på, at det kræver enighed med de øvrige kommuner, som buslinje 35 kører igennem.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber samt Udbudsreglerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movia oplyser, at et eventuelt ønske om indførelse af længere busser på ruten end 12 meter busserne i dag må forventes at medføre dyrere kontrakt, end hvad en 12 meter bus vil bevirke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Movia har kontaktet administrationen efter møde i Movias Repræsentantskab, hvor spørgsmålet om mere plads til cykler/barnevogne var blevet bragt op.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

 • 13
  Skurbyen - udkast til nyt regulativ for udlejning af skurgrunde på Dragør Havn
  Sagsid.: 21/3644

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om udkast til nyt regulativ for leje af skurgrunde på Dragør Havn kan godkendes med henblik på udsendelse i høring hos af brugerne på havnen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udkastet godkendes til udsendelse i høring hos Dialogforum og de nuværende lejere af skurgrunde.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-10-2021

  Sagen oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-10-2021

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår at der indarbejdes flg. I regulativet:

  -          At klubbens vurderingsmænd indstilles af Havnens Dialogforum og godkendes af BEPU

  -          At der indarbejdes varslingsregler ifht.  At hvis havneadministrationen skal ind i skurerene

  For stemte  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  

  Undlod at stemme 1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 17. december 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes nyt udkast til regulativ for leje af skurgrunde på Dragør Havn.

  Administrationen har nu udarbejdet et udkast, og de væsentligste ændringer er:

  • Det foreslås, at nye ansøgere, der optages på ventelisten, betaler et administrationsgebyr i henhold til de til enhver tid gældende takster for Dragør Havn – p.t. 330 kr. Administrationsgebyret gælder i ansøgningsåret og dækker det næste kalenderår som ”ventelistegebyr”. Herefter skal der betales et årligt ventelistegebyr på 210 kr.
  • De ansøgere, som allerede er optaget på ventelisten, foreslås at skulle betale det årlige ventelistegebyr på 210 kr. fra regulativets ikrafttræden.
  • Der foreslås indarbejdet en lempelse for skurlejere, der ikke længere opfylder betingelsen for at opretholde et lejemål (pensionering i kategori 1, bortfald af fiskeritilladelse, kategori 1). De vil – modsat nu – kunne ansøge havnemyndigheden om at opretholde lejemålet til én skurgrund, forudsat at det kan dokumenteres, at de fortsat har tilknytning til Dragør Havn.
  • Der foreslås en skærpelse af reglerne om fremleje samt i øvrigt at overlade brugen af skuret/skurgrunden til andre. Dette vil fremadrettet blive betragtet som misligholdelse, og kan medføre ophævelse af lejeaftalen efter konkret vurdering.
  • I forhold til kommunens adgang til at ophæve lejemålet (ved misligholdelse) så kunne dette i henhold til gældende regulativ finde sted med en måneds varsel. I udkastet foreslås at der – i overensstemmelse med gældende regler – ikke indeholdes en frist, således at en eventuel ophævelse har effekt med omgående virkning. For de grunde hvor der er bygget et skur, vil der naturligvis blive meddelt en bestemt frist for enten salg af skuret til en på ventelisten eller til bortfjernelsen af skuret.
  • Endelig er der i udkastet skrevet regler ind for kørsel og parkering i skurbyen.

  Såfremt det foreliggende udkast godkendes, skal det sendes i høring hos havnens brugere (Dialogforum samt eksisterende lejere af skurgrunde).

  Efter høringsperiodens udløb vil de endelige høringssvar og regulativet blive fremsendt til endelig politisk godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger på det foreliggende grundlag. Det er ikke muligt at vurdere, om en evt. indførelse af administrations- og ventelistegebyr vil have indflydelse på antallet af ansøgere til ventelisten eller antallet af de der allerede er skrevet op; p.t. 45 personer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der skal ske høring som beskrevet i sagsfremstillingen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs – og Planudvalget den 5. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 14
  Udbud af administration af ældreboliger
  Sagsid.: 21/2420

  RESUMÉ:

  Aftalen på administration af ældreboliger udløber den 31. december 2021. Kommunen skal derfor indgå en ny kontrakt, som skal være klar den 1. januar 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender udbudsprocessen på udbud af administration af almene boliger.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-10-2021

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Godkendt med tilføjelsen ”af hensyn til overholdelse af de forvaltningsmæssige principper forlænges tilbudsfristen til den 22. november 2021”.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Indkøb har udarbejdet udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen som er vedlagt som bilag.

  Der er tale om i alt 117 almene pleje- og ældreboliger, alle beliggende på Enggården. Udbuddet omfatter levering af ejendomsadministration vedrørende almene pleje- og ældreboliger samt administration af servicearealer.

  Når værdien af en tjenesteydelseskontrakt, som i dette tilfælde, ligger under tærskelværdierne for udbud, kan kommunen anvende udbudslovens mere fleksible regler ved indgåelse af kontrakten.

  Det kommer blandt til udtryk ved et mindre omfattende udbudsmateriale, færre krav til annoncering og principielt kortere tilbudsfrist.

   

  Udbudsmaterialet er stort set identisk med sidste udbud, udover at der er tilføjet arbejdsklausuler og der er foretaget enkelte sproglige præciseringer.

  Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Dragør Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

  Kontrakten indgås for en periode på 4 år og kan ydereligere forlænges i 2 x 12 måneder.

  Tilbudsfristen udløber den 1. november 2021 og resultatet af konkurrenceudsættelsen vil blive fremlagt til orientering i november.

  LOVE/REGLER:

  Konkurrenceudsættelsen foretages efter udbudslovens § 193, stk. 1, nr. 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 15
  Forslag til nye skoledistrikter tilbage fra høring
  Sagsid.: 21/2805

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget besluttede på møde den 12. august 2021, at sende forslag til nye skoledistrikter i høring. Høringssvarene behandles i denne sagsfremstilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  At udvalget vedtager nye skoledistrikter.

  At udvalget anbefaler de nye skoledistrikter over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-10-2021

  Ad 1

  Godkendt.

  Udvalget ønsker protokolleret, at udvalget ønsker skoleindskrivning så tidligt som muligt.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på mødet den 12. august at sende administrationens forslag til nye skoledistrikter i høring hos skolebestyrelserne.

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i Dragør Kommune er flydende skoledistrikter. Således kan distrikterne tilpasses årligt, så klasserne sammensættes optimalt i forhold til hensyn til søskende og afstand til skole, idet der ønskes en jævn fordeling af de kommende elever til 0. klasse, samt at der tages hensyn til den politiske beslutning om det maksimale antal elever pr. klasse.

  Administrationen trak i juni 2021 en prognose for, hvor mange elever der skulle starte i 0. klasse i skoleåret 2022/2023. Ud fra nuværende distrikter, vil 2. kriterie ikke kunne opfyldes, da klassekvotienten på Dragør Skole overskrider 24 elever pr. klasse. Derfor har administrationen udarbejdet et forslag til nye skoledistrikter, der har været i høring hos skolebestyrelserne.

  Skolernes høringssvar til skoledistrikterne er i sin fulde længe vedlagt som bilag.

  Nedstående fremhæver de væsentligste punkter fra høringssvarene:

  Skolebestyrelser:

  Dragør Skole

  Skolebestyrelsen gør opmærksomme på, at selve skoleindskrivningen ligger sent i forhold til børnenes start på de respektive skoler. Dette giver udfordringer i forhold til forældrenes forberedelse af, hvilken skole barnet skal gå på. Med den nuværende tidslinje vil forældrene få endelig besked i start/midt marts og børnene starter på SFO allerede d. 1. maj.

  Ligeledes gives der udtryk for at den sene skoleindskrivning er en hæmsko for det arbejde, der ligger i daginstitutionerne, som netop bruger tiden fra januar og frem til at forberede børnene på, at de nu skal starte i skole.

  Der er et ønske om at skoleindskrivning tilpasses således, at skoletildeling kan meldes ud senest i januar.

  St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen lægger vægt på, at klassekvotienten ikke overstiger 24 børn for alle klasser. Samtidig mener de at ønsker og behov for de berørte familier så vidt muligt tilgodeses, som det ikke er muligt at kommentere på uden et mere detaljeret indblik i søgemønstret.

  Nordstrandskolen

  Tilslutter sig forslaget om ændring af skoledistrikterne.

  LMU:

  Dragør Skole

  LMU på Dragør skole tilslutter sig forslaget om ændring af skoledistrikterne. LMU finder det i den forbindelse vigtigt, at skoleindskrivningen påbegyndes tidligere end hidtil, så forældre og elever i god tid får besked om, hvilken skole de skal gå på.

  St. Magleby Skole

  LMU St. Magleby Skole har ingen bemærkninger til forslaget, men lægger vægt på, at de nye skoledistrikter giver skolerne ligeværdige klassekvotienter og grundlag for ressourcetildeling.

  Nordstrandskolen

  LMU Nordstrandskolen anerkender at alle skoler skal have samme antal elever i klasserne og der derfor er behov for, at anvende beslutningen om dynamiske distrikter.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 16
  Engparken - årsregnskab 2020
  Sagsid.: 21/4910

  RESUMÉ:

  I henhold til gældende regler skal Kommunalbestyrelsen godkende årsregnskaberne for de almene boliger med hovedsæde i kommunen.

  Denne sag vedrører godkendelse af årsregnskab 2020 for Engparken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at årsregnskab 2020 for Engparken, Dragør Boligforening godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav,
  1. at dagsordenen for styringsdialogmødet den 18. november 2021 godkendes med følgende hovedindhold:

  a)     Generel drøftelse af boligselskabets økonomi.

  b)     Drift og vedligehold; herunder status for helhedsplanen og

  c)      det videre arbejde.

  d)     Kyst- og klimasikring.

  e)     Stigning i renovationsomkostningerne.

  f)       Sagsbehandlingstid på igangværende sager.

  g)     Parkering.

  h)     Eventuelt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-10-2021

  Tillægsforslag fra A+C+O+T+V til indstillingens pkt. 2:

  ACOTV ønsker, at dagsorden for styringsdialogmødet tilføjes punktet: Dokumentation og overblik over kommunens tildeling af anvisningsret i det forløbne år. 

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Ad 1 + 2:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat, årsberetning og styringsrapport for Engparken for regnskabsåret 2020.

  Revisionen har gennemgået regnskaberne uden at dette har givet anledning til forbehold.

  Boligorganisationen har realiseret et underskud på 21.000 Kr. i regnskabsperioden som primært er begrundet i udgift til skitse til nye boliger.

  Boligselskabets eneste afdeling har i året realiseret et resultat på ca. – 63.000 Kr.

  Dispositionsfonden udgør 13.582.456 Kr. hvoraf 3.517.708 Kr. er disponibel dispositionsfond.

  Den samlede egenkapital udgør 14.129.454 Kr. og den samlede disponible egenkapital er 3.881.167.

  Den samlede disponible egenkapital svarer til 13.600 Kr. pr. lejemålsenhed og heraf udgør den disponible dispositionsfond 12.326Kr.

  Den disponible arbejdskapital udgør 1.274 Kr.

  På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at årsregnskab 2020 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

  Dragør kommune og Engparken har aftalt at afholde det årlige styringsdialogmøde den 18. november 2021 og administrationen anbefaler at dagsorden godkendes med et hovedindhold som anført i indstillingens pkt. 2 A-G.

  Indholdet af udkast til dagsorden afspejler de forhold kommunen ønsker drøftet og de emner som boligselskabet p.t. har fremsendt ønske om at drøfte.

  Boligselskabet kan som hidtil fremsende yderligere punkter som selskabet måtte ønske drøftet til dagsordenen.

  Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet til orientering for Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om almene boliger som dels foreskriver at kommunen skal føre økonomisk tilsyn med årsregnskabet i almene boliger samt gennemføre styringsdialogmøde med boligselskaberne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 17
  Anmodning om fritagelse for hvervet som medlem af kommunalbestyrelsen
  Sagsid.: 21/4692

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til anmodning om fritagelse for hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem med udgangen af oktober 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommunalbestyrelsen fritager Katrine Tholstrup for medlemskabet af kommunalbestyrelsen med udgangen af oktober 2021,
    
  2. at Jerrik Walløe erklæres valgbar og indtræder i kommunalbestyrelsen fra den 1. november 2021,
  1. at C udpeger en person til de poster hvor Katrine Tholstrup er udpeget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Katrine Tholstrup har i mail af 28. september 2021 anmodet kommunalbestyrelsen om tilladelse til at træde ud af kommunalbestyrelsen med udgangen af oktober 2021.

  Katrine Tholstrup begrunder anmodningen om fritagelse således:

  ”Som følge af min graviditet, øget travlhed op mod termin og et stort behov for ikke at brænde mit lys i begge ender, ser jeg mig derfor nødsaget til at foretage prioritering. En prioritering der både tilgodeser mine virksomheder, min datter og ikke mindst Dragørs borgere, der alle fortjener hensyn og fokus.

  Det er på denne baggrund, at jeg hermed gerne vil bede om at blive fritstillet fra mine forpligtelser som kommunalbestyrelsesmedlem i Dragør Kommune.”

  Det fremgår af den kommunale valglov § 103, at et medlem efter anmodning skal fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen.

  Det fremgår endvidere af den kommunale valglov § 104, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder eller dør, indtræder vedkommende stedfortræder i det pågældende medlems sted. Jerrik Walløe er stedfortræder for Katrine Tholstrup.

  Det fremgår af styrelseslovens § 28 stk. 1, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori hun er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

  Valggruppen der udpegede Katrine Tholstrup er C, hvorfor det er samme gruppe som skal udpege til følgende poster hvor Katrine Tholstrup er udpeget: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Forældrebestyrelsen i Hollænderhus.

  Administrationen skal anbefale, at kommunalbestyrelsen fritager Katrine Tholstrup for medlemskabet af kommunalbestyrelsen med udgangen af oktober 2021, at Jerrik Walløe erklæres valgbar og indtræder i kommunalbestyrelsen den 1. november 2021 og at C udpeger en person til de poster hvor Katrine Tholstrup er udpeget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

 • 18
  Mødekalender 2022
  Sagsid.: 21/3061

  RESUMÉ:

  Administrationen præsenterer et forslag til mødekalender 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2022 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB med følgende bemærkninger:

  -         Der er lagt ØU Skt. Hansaften.

  -         17. december er en dårlig dag som julefrokost, da mange andre arrangementer måtte ligge der.

  -         Den elektroniske ønskes opdateret hurtigst muligt, inkl. mødested.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB med de samme kommentarer som fremkommet i BFKU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-10-2021

  Mødet Skt. Hans aften flyttes.

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-10-2021

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C), Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2022. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 19.00.

  Mødet den 29. september 2022 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det

  åbne møde.

  Temamøder

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer

  som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Økonomiudvalg

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 23. februar 2022 er en onsdag.

  Mødet den 19. april 2022 er en tirsdag.

  Mødet den 22. september 2022 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes mandage kl. 17.00.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes tirsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes onsdage kl. 17.00.

  Skoleudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes torsdage kl. 17.00

  Mødet den 12. januar 2022 er en onsdag.

  KB-seminar

  For den nye kommunalbestyrelse holdes der et 2-dagsseminar den 3. januar 2022 til den 4. januar 2022.

  Miniseminar:

  I 2022 er der indlagt 3 miniseminarer. Den 1. marts 2022, den 17. maj 2022 og den 8. november 2022.

  Budgetseminar

  Der holdes to budgetseminarer. Den 22. marts 2022 og den 31. august 2022 til 1. september 2022.

  Infomøde om budget

  Der er indlagt 2 borgermøder om budget. Den 15. marts 2022 og den 17. august 2022.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL holder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 13. og fredag den 14. januar 2022.

  KL Børn og Unge Topmøde

  KL holder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 27. og fredag den 28. januar 2022.

  Kattegatkursus

  Komponent (Kommunernes Udviklingscenter) holder kursus for alle nye kommunalbestyrelsesmedlemmer fra den 24. februar 2022 til den 26. februar 2022.

  Kommunalpolitisk Topmøde

  KL holder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 17. marts og fredag den 18. marts 2022.

  Teknik og Miljø ’22

  KL holder Teknik og Miljø konference onsdag den 20. april 2022 og torsdag den 21. april 2022.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum

  KL holder Social- og Sundhedspolitisk Forum tirsdag den 24. maj 2022 og onsdag den 25. maj 2022.

  Folkemøde på Bornholm

  Der holdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 16. juni 2022 til søndag den 19. juni 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. oktober 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2021.

  Skoleudvalget den 7. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag