Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 16. december 2021 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Per Faldborg Olesen (V), Helle Barth (V), Jerrik Walløe (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Biodiversitet - Omlægning af plejen på en række offentlige arealer
  Sagsid.: 21/1984

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er med i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune. I den sammenhæng har afdelingen for Vej og Gartner udarbejdet et forslag til ændret pleje af en række offentlige mindre arealer. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. juni at sende forslaget i høring. Høringen blev gennemført i august 2021.

  Administrationen har på baggrund af høringen suppleret forslaget med nogle overordnede retningslinjer for omlægning af offentlige arealer, som en del af den daglige drift af arealerne. Den reviderede udgave af ”Omlægning af plejen af en række offentlige arealer – tema biodiversitet” er vedlagt som bilag 1.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den reviderede udgave af ”Omlægning af plejen af en række offentlige arealer – tema biodiversitet” med supplerende overordnede retningslinjer godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Oversendes uden anbefaling.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

  Administrationens forslag:

  For stemte:  3 (T+V)

  Imod stemte: 3 (A+C+O)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  C foreslår, at områderne Køjevænget, Lunden, cirkusplads/gåserepublik, udtages og plejes som hidtil. St. Magleby Skoles skolebestyrelse bedes fremkomme med deres ønske til endelig beslutning.

  For stemte:  3 (A+C+O)

  Imod stemte: 3 (T+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Helle Barth (V) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens §23.

  Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Administrationens forslag samt supplerende sætning:

  Administrationen indstiller, at den reviderede udgave af ”Omlægning af plejen af en række offentlige arealer – tema biodiversitet” med supplerende overordnede retningslinjer godkendes, og at de overordnede retningslinjer evalueres om et år.

  For stemte:  9 (A+T+Per Faldborg og Helle Barth (V))

  Imod stemte:  4 (C)+Kim Dupont (V)

  Undlod at stemme: 2 (O)

  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. juni at sende forslag til ændret pleje af en række offentlige mindre arealer i høring og at samtidig tilføje supplerende tiltag ved Gåserepublikken. Forslaget har bagefter været i høring i 4 uger med høringsfrist den 31. august 2021.

  Sammendrag af høring:

  I høringsperioden er der indkommet 15 høringssvar, hvor de 11 er fra privatpersoner. Samlet høringssvar er vedlagt som bilag 2.

  I høringssvarene kan ses en generel underen over, hvordan, og i hvilket omfang, den foreslåede pleje vil påvirke kommunens biodiversitet i en positiv retning. Der stilles også spørgsmål til, hvorvidt kommunen har afsat nok ressourcer til opgaven, om andre arealer kunne udpeges og at planen overordnet mangler konkrete faglige forslag.

  Ud fra høringssvarene har administrationen udarbejdet forslag til nogle overordnede retningslinjer, som gør sig gældende for samtlige udpegede arealer.

  Overordnede retningslinjer:

  På baggrund af de høringssvar der kom ind til planen for omlægning af plejen af en række offentlige arealer, har administrationen udarbejdet fire overordnede retningslinjer som en del af ”Omlægning af plejen af en række offentlige arealer – tema biodiversitet”. Disse er fremlagt herunder:

  1. INDDRAGELSE
   Organisationer og institutioner der har særlig interesse i berørte områder, inddrages og høres i forbindelse med omlægningen af arealerne. På opfordring vil administrationen bl.a. inddrage St. Magle By Skole om omlægning af pleje og drift af arealerne ved bakkerne på Store Magleby Skole. På samme måde vil f. eks. Grushullernes venner involveres i pleje- og driftsomlægningen af de fredede områder ved grushullerne.
  1. VILDTPLEJE
   Dragør Kommune skal arbejde videre med afgræsning som en del af plejeplanen. I gennem 10 år har dyr afgræsset flere områder i Dragør, hvilket har betydet at disse områder, bl.a. ved Strandengene og Hvidtjørnen er gået fra at være områder med tæt vegetation til de lysåbne enge vi ser i dag. Administrationen vil derfor forsætte samarbejdet med TAMU centeret om vildtplejen og sørge for at denne praksis fortsætter.
  1. HJEMMEHØRENDE ARTER
   For at opnå mere biodiversitet og vild natur, skal hjemmehørende arter, som f.eks. urter fra den naturlige frøbank og træer og buske så som hyld, mirabelle, havtorn og slåen gives gode betingelser. Ved at fremme netop den her type af arter vil også hjemmehørende insekter, der ernærer sig ved disse planter få bedre betingelser i kommunens grønne områder.
  1. DEN PRIVATE HAVE
   Borgerne skal kunne lade sig inspireres til at fremme biodiversiteten gennem små tiltag i deres egne haver. De private haver skal fungere som naturens små åndehuller. Der skal være tilgængelig information på kommunens hjemmeside til borgere, der ønsker at tiltrække flere insekter og skabe mere vild natur.

  Forslaget omfatter ikke en praksis for kommunens øvrige naturområder, f.eks. strandenge eller skove.

  Der foretages fortsat slåning af græs ved Gåserepublikken jf. tidligere beslutning i udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at det reviderede forslag til omlægning af plejen af en række offentlige arealer kan ske inden for rammerne af eksisterende driftsbudget. Det vurderes i øvrigt ikke, at forslaget rummer nogen besparelser ved omlægningen af driften.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Forslaget understøtter kommunens miljø- og naturpolitik om biologisk mangfoldighed.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs og Planudvalget den 30. november 2021.

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag