Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 5. januar 2022 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Flemming Blønd (L), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Mia Tang (C), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Theis Guldbech (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A), Trine Søe (C)
Afbud fra: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten
  Sagsid.: 21/9144

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til forslag til ny styrelsesvedtægt som konsekvens af konstitueringsaftalen af 22. november 2021 mellem A, C og V.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ny styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 05-01-2022

  Ændringsforslag fra Helle Barth (V):

  Navnet ”By-, Erhvervs- og Klimaudvalg” ændres til ”Klima-, By- og Erhvervsudvalg”, forkortet KBEU.

  Administrationens forslag med ændringsforslaget anbefales over for KB.

  Peter Læssøe var fraværende under punktet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 05-01-2022

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T), Annette Nyvang (T) og Ann Harnek (T) var fraværende under punktet.

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen fra den 22. november 2021 mellem A, C og V er det blandt andet aftalt, at nedlægge Skoleudvalget og By-, Erhvervs- og Planudvalget ændres til By-, Erhvervs- og Klimaudvalget.

  Opgaver vedrørende levnedsmidler under By-, Erhvervs- og Planudvalget er slettet da kommunen ikke løser sådanne opgaver.

  Under By-, Erhvervs- og Klimaudvalget er klima indskrevet som en selvstændig opgave.

  De turismemæssige opgaver som hørte under By-, Erhvervs- og Planudvalget overføres til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  De opgaver som hørte under Skoleudvalget overføres også til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Under Børne-, Fritids- og Kulturudvalget er idrætsområdet indskrevet som en selvstændig opgave.

  Væksthus Hovedstadsregionen er ændret til Erhvervshus Hovedstaden.

  I konstitueringsaftalen er det endvidere aftalt, at formanden for By-, Erhvervs- og Klimaudvalget skal modtage samme vederlag som formændene for de to andre stående udvalg. Derfor er procentsatsen ændret fra 10,7 % til 19 %.

  Den nye styrelsesvedtægt skal behandles to gange i kommunalbestyrelsen, første gang den 5. januar 2022 og anden gang den 19. januar 2022.

  Hvis forslaget til ny styrelsesvedtægt godkendes, træder den i kraft den 20. januar 2022.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vederlaget til Skoleudvalget spares fra 1. februar 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 5. januar 2022.

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 5. januar 2022.

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 19. januar 2022.

  Bilag