Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 19. januar 2022 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Flemming Blønd (L), Annette Nyvang (T), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Mia Tang (C), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Theis Guldbech (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A), Trine Søe (C), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ann Harnek (T), Jan Madsen (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).
 • 1
  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten
  Sagsid.: 21/9144

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til forslag til ny styrelsesvedtægt som konsekvens af konstitueringsaftalen af 22. november 2021 mellem A, C og V.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ny styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 05-01-2022

  Ændringsforslag fra Helle Barth (V):

  Navnet ”By-, Erhvervs- og Klimaudvalg” ændres til ”Klima-, By- og Erhvervsudvalg”, forkortet KBEU.

  Administrationens forslag med ændringsforslaget anbefales over for KB.

  Peter Læssøe var fraværende under punktet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 05-01-2022

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T), Annette Nyvang (T) og Ann Harnek (T) var fraværende under punktet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-01-2022

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen fra den 22. november 2021 mellem A, C og V er det blandt andet aftalt, at nedlægge Skoleudvalget og By-, Erhvervs- og Planudvalget ændres til By-, Erhvervs- og Klimaudvalget.

  Opgaver vedrørende levnedsmidler under By-, Erhvervs- og Planudvalget er slettet.

  Under By-, Erhvervs- og Klimaudvalget er klima indskrevet som en selvstændig opgave.

  De turismemæssige opgaver som hørte under By-, Erhvervs- og Planudvalget overføres til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  De opgaver som hørte under Skoleudvalget overføres også til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Under Børne-, Fritids- og Kulturudvalget er idrætsområdet indskrevet som en selvstændig opgave.

  Væksthus Hovedstadsregionen er ændret til Erhvervshus Hovedstaden.

  I konstitueringsaftalen er det endvidere aftalt, at formanden for By-, Erhvervs- og Klimaudvalget skal modtage samme vederlag som formændene for de to andre stående udvalg. Derfor er procentsatsen ændret fra 10,7 % til 19 %.

  Den nye styrelsesvedtægt skal behandles to gange i kommunalbestyrelsen, første gang den 5. januar 2022 og anden gang den 19. januar 2022.

  Hvis forslaget til ny styrelsesvedtægt godkendes, træder den i kraft den 20. januar 2022.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 5. januar 2022.

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 5. januar 2022.

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 19. januar 2022.

  Bilag

 • 2
  Valg til Økonomiudvalget
  Sagsid.: 21/9207

  RESUMÉ:

  Der skal vælges syv medlemmer til Økonomiudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der foruden borgmesteren vælges seks medlemmer til Økonomiudvalget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-01-2022

  Følgende medlemmer udpeges til Økonomiudvalget:

  Jan Madsen

  Nicolaj Bertel Riber

  Ole H. Hansen

  Helle Barth

  Peter Læssøe

  Flemming Blønd

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen fra den 22. november 2021 mellem A, C og V er det aftalt, at Skoleudvalget nedlægges. Det betyder, at styrelsesvedtægten skal ændres og der skal ske omkonstituering af Økonomiudvalget og de stående udvalg.

  Efter styrelsesvedtægten består Økonomiudvalget af syv medlemmer.

  Valget foretages som forholdstalsvalg blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de valggrupper, som medlemmerne har anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen med ved det pågældende valg.

  Gruppeanmeldelsen ved valg til Økonomiudvalget og de stående udvalg skal være den samme.

  Borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget, og denne plads regnes for valgt af borgmesterens valggruppe som første plads.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens §§ 24, stk. 3 og 25, stk. 2.

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommune § 10.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 19. januar 2022.

 • 3
  Valg til By-, Erhvervs- og Klimaudvalget
  Sagsid.: 21/9207

  RESUMÉ:

  Der skal vælges syv medlemmer til By-, Erhvervs- og Klimaudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der vælges syv medlemmer til By-, Erhvervs- og Klimaudvalget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-01-2022

  Følgende medlemmer udpeges til By-, Erhvervs- og Klimaudvalget:

  Helle Barth

  Henrik L. Kjærsvold-Niclasen

  Martin Wood Pedersen

  Mia Tang

  Ole H. Hansen

  Annette Nyvang

  Flemming Blønd

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen fra den 22. november 2021 mellem A, C og V er det aftalt, at Skoleudvalget nedlægges. Det betyder, at styrelsesvedtægten skal ændres og der skal ske omkonstituering af Økonomiudvalget og de stående udvalg.

  Efter styrelsesvedtægten består By-, Erhvervs- og Klimaudvalget af syv medlemmer som vælges af kommunalbestyrelsen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Valget af medlemmer til de stående udvalg foretages ved forholdstalsvalg, og partierne stemmer i de samme valggrupper, som er anmeldt til borgmesteren ved valget af medlemmer til Økonomiudvalget.

  Valget foretages for hvert udvalg for sig.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens §§ 24, stk. 3.

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommune § 13.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 19. januar 2022.

 • 4
  Valg til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
  Sagsid.: 21/9207

  RESUMÉ:

  Der skal vælges syv medlemmer til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der vælges syv medlemmer til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-01-2022

  Følgende medlemmer udpeges til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Lisbeth Dam Larsen

  Mia Tang

  Theis Guldbech

  Trine Søe

  Henrik L. Kjærsvold-Niclasen

  Ann Harnek

  Annette Nyvang

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen fra den 22. november 2021 mellem A, C og V er det aftalt, at Skoleudvalget nedlægges. Det betyder, at styrelsesvedtægten skal ændres og der skal ske omkonstituering af Økonomiudvalget og de stående udvalg.

  Efter styrelsesvedtægten består Børne-, Fritids- og Kulturudvalget af syv medlemmer som vælges af kommunalbestyrelsen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Valget af medlemmer til de stående udvalg foretages ved forholdstalsvalg, og partierne stemmer i de samme valggrupper, som er anmeldt til borgmesteren ved valget af medlemmer til Økonomiudvalget.

  Valget foretages for hvert udvalg for sig.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens §§ 24, stk. 3.

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommune § 14.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 19. januar 2022.

 • 5
  Valg til Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget
  Sagsid.: 21/9207

  RESUMÉ:

  Der skal vælges syv medlemmer til Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der vælges syv medlemmer til Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-01-2022

  Følgende medlemmer udpeges til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Nicolaj Bertel Riber

  Ole H. Hansen

  Jan Madsen

  Theis Guldbech

  Trine Søe

  Helle Barth

  Peter Læssøe

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen fra den 22. november 2021 mellem A, C og V er det aftalt, at Skoleudvalget nedlægges. Det betyder, at styrelsesvedtægten skal ændres og der skal ske omkonstituering af Økonomiudvalget og de stående udvalg.

  Efter styrelsesvedtægten består Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget af syv medlemmer som vælges af kommunalbestyrelsen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Valget af medlemmer til de stående udvalg foretages ved forholdstalsvalg, og partierne stemmer i de samme valggrupper, som er anmeldt til borgmesteren ved valget af medlemmer til Økonomiudvalget.

  Valget foretages for hvert udvalg for sig.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens §§ 24, stk. 3.

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommune § 15.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 19. januar 2022.