Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Martin Wood Pedersen (C), Mia Tang (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A), Peter Læssøe (T), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)
Afbud fra: Lisbeth Dam Larsen (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Tim Meicker (A) deltog i stedet for Lisbeth Dam Larsen (A).
 • 1
  Godkendelse af Dragør Kommunes indtræden i fælleskommunalt §60a-selskab: Godkendt
  Sagsid.: 21/4201

  RESUMÉ:

  Zealand Care har opsagt kontrakten på driften af kommunens hjælpemiddeldepot pr. 1. januar 2022. Zealand Care vil fortsætte sin drift indtil 31. marts 2022, hvorefter det vil overdrage sine aktiviteter til Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. I november 2021 bemyndigede Kommunalbestyrelsen, efter forudgående behandling i fagudvalget og Økonomiudvalget, administrationen til at afgive et forhåndstilsagn om at Dragør Kommune vil indtræde i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S sammen med de seks andre interesserede kommuner. Der har den 3. februar 2022 været afholdt et temamøde i Kommunalbestyrelsen om sagen.

  Udvalget skal nu tage endelig stilling til Dragør Kommunes indtræden i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S samt den dertilhørende økonomi.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,
   

  1. at udvalget godkender, at Dragør Kommune deltager i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S under følgende forudsætninger:
    
   1. at Fælles Hjælpemiddeldepot I/S driver et hjælpemiddeldepot på vegne af Dragør Kommune og håndterer genbrugshjælpemidler til udlån til Dragør Kommunes borgere.
   2. at Fælles Hjælpemiddeldepot stiftes på baggrund af de fremlagte vedtægter og det øvrigt fremlagte materiale (bilag 1-8).
   3. at Dragør Kommune bidrager med et indskud på 560 t. kr. i 2022 til Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Indskuddet dækker Dragør Kommunes andel af udgiften til overtagelsen af aktiver samt ekstraordinært driftsbidrag for 2022. I 2023 forventes et ekstraordinært driftsbidrag på 454 t. kr. Indskuddet og driftsbidraget for 2022 og 2023 finansieres indenfor hjælpemiddelområdets budget på sektor 7.
   4. at Dragør Kommune afholder en befolkningsmæssig andel af kommunernes rådgiveromkostninger fra processen. Rådgiveromkostningerne, som udgør 65 t. kr., afholdes indenfor rammen på hjælpemiddelområdet på sektor 7.
   5. at der deponeres 2.967 t. kr. Midlerne finansieres af kassen. Deponeringen frigives løbende over 25 år.
  1. at udvalget godkender, at Dragør Kommunes deltagelse i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S er betinget af, at Kommunalbestyrelserne i nedenstående kommuner tillige godkender deltagelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S:
    
   1. Faxe Kommune.
   2. Greve Kommune.
   3. Halsnæs Kommune.
   4. Lejre Kommune.
   5. Ringsted Kommune.
   6. Solrød Kommune.
     

  at udvalget udpeger en repræsentant til bestyrelsen for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer for årene 2022-2025 samt en suppleant herfor.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Ad 1-3:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-02-2022

  Ad 1-3

  Godkendt.

  Tim Meicker (A) deltog i stedet for Lisbeth Dam Larsen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Ad 1-2

  Anbefales over for KB.

  Ad 3

  Nicolaj Bertel Riber (A) udpeges som repræsentant og Ole Hansen (A) som suppleant.

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Serviceloven pålægger Kommunalbestyrelsen at yde støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derfor er det nødvendigt at have et depot, som opbevarer genbrugshjælpemidler, når disse ikke er udlånt, og som kan vaske og desinficere hjælpermidler inden genudlån. Dragør Kommune har derfor tidligere, efter udbud, tildelt Zealand Care en kontrakt på at drive et hjælpemiddeldepot på kommunens vegne. Zealand Cares drift af hjælpemiddeldepotet ophører pr. 31. marts 2022 hvor Zealand Care nedlægges.

  Administrationen har i 2021 undersøgt forskellige muligheder for at etablere et nyt hjælpemiddeldepot, disse muligheder fremgår i materialet fremsendt til temamødet den 3/2-2022 for kommunalbestyrelsen. §60a-selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S er umiddelbart den eneste løsning, som sikrer forsyningssikkerheden over for borgerne.

  Etablering af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

  I 2021 har der været en omfattende proces om etableringen af et fælles hjælpemiddeldepot med de nedenstående kommuner:
   

  -         Faxe Kommune.

  -         Greve Kommune.

  -         Halsnæs Kommune.

  -         Lejre Kommune.

  -         Ringsted Kommune.

  -         Solrød Kommune.

  Tværkommunale arbejdsgrupper har undersøgt og vurderet muligheden for at etablere et §60a-selskab med bistand fra Advokatfirmaet Horten og Revisionsselskabet BDO. Der har været nedsat fem arbejdsgrupper som har vurderet følgende spørgsmål:
   

  -         Udformning af vedtægterne.

  -         Overdragelse af aktiver til drift af hjælpemiddeldepotet.

  -         Overdragelse af leasede biler.

  -         Overtagelse af lejemål.

  -         Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

  Om Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

  Fælles Hjælpemiddeldepot I/S vil være ansvarlig for levering, installation og afhentning af genbrugshjælpemidler hos borgere i Dragør Kommune. Fælles Hjælpemiddeldepot I/S skal herudover desinficere, rengøre og reparere hjælpemiderne efter udlån. I særlige tilfælde tilbydes også reparation hjemme hos en borger.

  Fælles Hjælpemiddeldepot I/S vil blive oprettet som et §60a-selskab. Et §60a-fællesskab er et fælleskommunalt selskab, der løser en eller flere opgaver på vegne af sine ejerkommuner. Dette betyder, at Dragør Kommune vil overføre udførselskompetencen på følgende områder til Fælles Hjælpemiddeldepot I/S:
   

  -         Levering af hjælpemidler.

  -         Installation af hjælpemidler.

  -         Afhentning af hjælpemidler.

  -         Reparation af hjælpemidler.
   

  Dragør Kommune indskrænker dermed sine beføjelser på disse områder ved indtrædelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, hvilket også er tilfældet i dag med Zealand Care som leverandør.

  Fælles Hjælpemiddeldepot I/S vil bestå af 40 medarbejdere med 33 driftsmedarbejdere, 6 administrative medarbejdere samt en direktør. Selskabet vil blive ledet af en bestyrelse bestående af ni medlemmer. Syv medlemmer er udpeget af ejerkommunerne således hver ejerkommune har én bestyrelsespost. På baggrund af en anbefaling fra den eksterne rådgiver, er det indarbejdet i vedtægterne, at formanden og næstformanden vil være eksternt udpeget.

  Evaluering ultimo 2023

  Administrationen vil ved udgangen af 2023 forelægge en orienteringssag for udvalget med erfaringer fra driften af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Forholdet vedrørende udtrædelsesbestemmelser indgår i vedtægterne jævnfør bilag 1 og er yderligere belyst i notat til temamødet for kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service.

  Lov om kommunernes styrelse.

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune vil pr. 1. april 2022 blive medejer af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S sammen med Faxe Kommune, Greve Kommune, Halsnæs Kommune, Lejre Kommune, Ringsted Kommune og Solrød Kommune. Ejerandelen mellem hver kommune er opgjort efter befolkningsandel. Dragør Kommune vil eje 6,60% af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S.

  Dragør Kommune vil være berettiget til en andel af et overskud i selskabet svarende til sin ejerandel samt hæfte for underskud i selskabet svarende til ejerandelen. Dragør Kommune vil også hæfte for eventuelle udgifter som måtte blive påført Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, hvis Dragør Kommune måtte vælge at udtræde heraf på et senere tidspunkt.

  Dragør Kommune skal i 2022 forbindelse med oprettelsen af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S betale i alt 625 t. kr. i indskud og dækning af rådgiverudgifter, mens de seks andre kommuner i alt skal bidrage med 8.849 t. kr. i indskud. Indskuddene medfører, at Fælles Hjælpemiddeldepot I/S har en driftskapital i sit første leveår samt kan afholde opstartsudgifter. Driftstilskuddet for 2023 forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 454 t. kr. Indskud og driftstilskud for begge år afholdes indenfor hjælpemiddelområdets budget på sektor 7.

  Herudover er det nødvendigt at deponere 2.967 t. kr. Det endelige beløb, som skal deponeres, kan blive reduceret såfremt, at ledige kontorer udlejes til Greve Kommune. I dette tilfælde forventes Dragør Kommunes andel at udgøre 2.347 t. kr (se scenarie 2 i bilag 7). Denne udgift finansieres af kassen. Deponeringen frigives løbende over 25 år.

  Yderligere betales i 2022 1.395 t. kr. for ydelser, svarende til en helårseffekt på 1.860 t. kr. Denne udgift er på niveau med hidtidige udgifter til dette og afholdes indenfor det nuværende budget.

  Fælles Hjælpemiddeldepot I/S vil få virksomhedsoverdraget 40 medarbejdere fra Zealand Care. Udgiften til medarbejderne er indregnet i budgettet for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, og Dragør Kommune vil afholde en befolkningsmæssig andel af disse udgifter gennem sine faste betalinger til selskabet.

  Ved oprettelsen af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S er der et stort fokus på at sikre, at selskabet kan levere de påkrævede ydelser fra opstarten og dermed sikre forsyningssikkerheden for borgerne. Interessenterne er enige om, at bestyrelsen for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S på længere sigt skal optimere depotets drift. Dette er derfor skrevet ind i selskabets vedtægter i §3.4. Det er derfor den nye bestyrelses opgave at reducere driftsomkostningerne i en sådan grad, at behovet for et driftstilskud mindskes eller helt fjernes.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget 7. februar 2022.
  Økonomiudvalget 23. februar 2022.

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen 23. februar 2022.

  Bilag