Skip navigationen

Referat

Torsdag den 3. marts 2022 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Lisbeth Dam Larsen (A), Mia Tang (C), Martin Wood Pedersen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A), Peter Læssøe (T), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Ingen spørgsmål.

 • 3
  Månedsopfølgning - status efter december 2021
  Sagsid.: 21/9600

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab (foreløbigt regnskab) efter december 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomudvalget tager indstilling til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved budgetopfølgningen efter november blev Økonomiudvalget orienteret om et forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Medio januar har administrationen udarbejdet et forventet regnskab for 2021, som samlet indikerer et forventet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Nedenstående og vedhæftede relaterer sig til det forventede mindreforbrug på 9,6 mio. kr.

  Det skal understreges, at der fortsat er tale om forventninger til 2021 og ikke et endeligt regnskab. Der kan fortsat komme væsentlige ændringer.  

  Det samlede mindreforbrug på 9,6 mio. kr. er 5,8 mio. kr. større end ved seneste økonomiopfølgning. På flere af kommunens driftsenheder (daginstitutioner, skoler, bibliotek osv.) er bogføring efter december stort set afsluttet. Dermed er opfølgningen efter december i høj grad udtryk for et foreløbigt regnskab, hvor de tidligere har været forventninger/prognose til hvordan året ville gå. Skiftet fra ”forventet regnskab” til ”foreløbigt regnskab” har givet mange relativt mindre nedjusteringer af forventninger til årets forbrug. Der er også enkelte større nedjusteringer af det forventede regnskab. Det er uddybet i vedhæftede bilag. 

  Det samlede skøn for årets forbrug er dog kun nedjusteret med mindre end én procent (fra 884 mio. kr. til 878 mio. kr.).

  I tabel 1 fremgår forbrug og forventet regnskab per sektor. I tabel 2 fremgår afvigelserne måned for måned i 2021.

  Merforbrug i forbindelse med Corona er indregnet i det forventede resultat.

  Servicerammen forventes overholdt.

  Tabel 1. Månedsopfølgning december måned 2021 – forbrug og forventet regnskab pr. sektor

  Tabel 2. Forventet regnskab måned for måned 

  FVR efter marts 2021 (BOF 1)

  FVR efter juli 2021 (BOF 2)

  FVR efter  september 2021 (BOF 3)

   FVR 2021, efter november

  FVR 2021 efter

  decem ber

  2021

  Korr. Budget 2021

  Måne-dens afvigelse

  Sektor 1, Renovation

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  -0,1

  0,0

  0,4

  Sektor 2, Plan og Teknik

  34,7

  34,7

  34,6

  34,4

  34,3

  34,7

  -0,4

  Sektor 3 og 6b, Skoler og det specialiserede børneområde

  191,6

  191,5

  192,3

  193,4

  189,4

  191,1

    -1,1

  Sektor 4, Kultur og Fritid

  46,1

  45,1

  46,4

  44,7

  43,6

  45,8

  -2,3

  Sektor 5, Dagtilbudsområdet

  69,4

  71,6

  71,4

  75,3

  72,3

  69,8

  1,8

  Sektor 6, Borger og Social

  213,3

  211,2

  205,3

  203,3

  204,2

  215,0

  -10,9

  Sektor 7, Sundhed og Omsorg

  223,6

  224,3

  224,9

  224,4

  228,5

  221,0

  6,9

  Sektor 9, Forvaltning

  110,0

  108,9

  110,4

  108,0

  106,1

  110,0

  -3,3

  I alt

  888,7

  887,3

  885,2

  883,6

  878,3

  887,5

  -9,6

  + = merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2021.

  Bilag

 • 4
  Forslag til lokalplan 78 for Madsens Krog, genfremsendelse
  Sagsid.: 18/3664

  RESUMÉ:

  Et opdateret forslag til Lokalplan 78 for Madsens Krog skal vedtages med henblik på udsendelse i ny høring. Lokalplan 78 blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. september 2019 efter 8 ugers høring. Lokalplanen er ikke blevet indberettet til plandata, og er derfor ikke gældende. Der er der krav om fornyet høring, inden planen kan vedtages igen, og indberettes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 78 ”Madsens krog” godkendes i henhold til planlovens bestemmelser og offentliggøres i en høringsperiode på 4 uger.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lokalplanforslagets formål er, at fastlægge anvendelsen til fritidsmæssige og erhvervsmæssige havneformål, at muliggøre opførelsen af nye skure til havnerelaterede formål (byggefelt F) og, at fastholde den lokale byggeskik for de fredede og bevaringsværdige bygninger under hensyntagen til områdets karakter af offentligt tilgængeligt fritids- og havneområde.

  Administrationen har opdateret lokalplanen med de ændringer området har undergået siden lokalplanen blev vedtaget i 2019, sådan at lokalplanen afspejler de eksisterende forhold, når den genfremsendes i høring.

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. maj 2019, at forslag til Lokalplan 78 for Madsens Krog skulle fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanforslaget har været sendt i offentlig høring i perioden 16. maj til 11. juli 2019 og der har været afholdt et orienteringsmøde i Madsens Krog d. 17 juni 2019. Lokalplanen blev endeligt vedtaget 26.september 2019. Lokalplanen blev herefter ikke indberettet til plandata, og er derfor ikke gældende. Derfor er der krav om fornyet høring, inden planen kan vedtages igen, og indberettes.

  Høring

  Lokalplanen skal genfremsendes i høring. Både nye såvel som gamle høringssvar vil tilgå kommunalbestyrelsen, når den opdaterede plan fremlægges til endelig vedtagelse inden udgangen af første halvår 2022. I høringen i 2019 modtog administrationen 10 høringssvar.

  På baggrund af høringssvarene foretog administrationen i 2019 mindre indholdsmæssige og redaktionelle tilretninger. Den væsentligste indholdsmæssige tilretning var at byggeretten inde i byggefelt F – foran roklubben/kajakklubbens nuværende skure - blev udvidet fra 50 til 65 m².

  Opdatering af lokalplanen

  I den opdaterede udgave af lokalplan 78 har administrationen foretaget mindre ændringer.

  Administrationen har opdateret lokalplanen med de ændringer området har undergået siden lokalplanen blev vedtaget i 2019, sådan at lokalplanen afspejler er de eksisterende forhold. Dette omhandler matrikulære ændringer, et nyopført skur i byggefelt G og en gennemført udvidelse af Greisens Pakhus – begge opført af sejlklubben. Den opdaterede udgave indeholder også mindre plantekniske ajourføringer som den gennemførte affredning af Tolderhuset og opdatering af lovmæssige referencer. Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i 2019. Det er vurderet, at indholdet i lokalplanforslaget ikke har væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til hidtil gældende planer, i et sådant omfang, at der skal udarbejdes en mere detaljeret miljøvurdering.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Den tekniske revision er af begrænset omfang, og planen sendes i høring i 4 uger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder udpegning af bevaringsværdige bygninger.

  Forslaget understøtter hensigterne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 under fokusområdet ”Aktivt liv – i frihed og fællesskab”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 5
  Kystbeskyttelse - Fondsansøgning til realiseringsmidler
  Sagsid.: 21/3789

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er inviteret ind i en ansøgningsproces om midler til realisering af et eller dele af et kystbeskyttelsesprojekt. Det er et krav fra Partnerskabet, at ansøgningen skal godkendes politisk inden den sendes frem til Partnerskabet i marts 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune ansøger om tildeling af modnings- og realiseringsmidler fra Partnerskabet mellem Miljøministeriet og Realdania med afsæt i udkast til ansøgning (bilag 1).

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget har fokus på fortsat borgerdialog forud for endelig beslutning om valg af endelig digeløsning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte 28. oktober 2021 at deltage i den fastlagte ansøgningsproces om tildeling af realiseringsmidler med afsæt i et udkast til ansøgning. Ansøgningen er herefter færdiggjort og vedhæftet denne sag.

  Dragør Kommune har tidligere modtaget 1,5 mio. kr. til gennemførelse af konkurrence og udviklingsplan for kystbeskyttelse fra Partnerskabet. Ni kommuner på tværs af landet opnåede støtte i første ansøgningsrunde.

  Partnerskabet har afsat op til 40 mio. kr. til 2-3 realiseringsprojekter, som skal udvælges blandt de ni kommuner. Projektet skal have eksempelværdi i både planlægningen og anlægsløsningen. Endvidere ønskes projekter, der kan have første spadestik indenfor 3-5 år fra tildelingstidspunktet.

  Partnerskabet har i løbet af 2021 inviteret kommunerne på administrativt niveau til at deltage i tre dialogmøder som hjælp til kommunernes fokusering i udarbejdelse af ansøgning om realiseringsmidler, som skal sendes frem til Partnerskabet i marts 2022. En eventuel tildeling forventes offentliggjort i sommeren 2022. Oplæg til ansøgningen er vedhæftet som bilag 1. Der kan forventes mindre korrektioner fx specificeret budget inden fremsendelse.

  Fokus for ansøgning

  Partnerskabet har gennem dialogmøderne vist nysgerrighed på de landskabelige løsninger som etablering af forlande i kombination med tilbagetrukne løsninger i det mulighedsrum, som udviklingsplanen spænder ud på delstrækning 5 og 6. Se s. 98 i udviklingsplanen, bilag 3.

  Derudover ser Partnerskabet med interesse på den myndighedsmæssige opgave vedrørende naturbeskyttelse og Natura 2000 i et naturudviklingsperspektiv, sammenhængen med en eventuel regional opgradering af løsningerne, og ikke mindst har Partnerskabet en interesse i at følge hvilke stedtilpassede designløsninger på land, som kan findes gennem dialog med de enkelte grundejere på delstrækning 5 og 6.

  Administrationen har fået en forståelse af, at ovenstående opgaver kan have en generel interesse for andre kommuner, og derfor indeholder potentiale for en bevilling. Omvendt er der brug for tid og modning til at løse opgaverne set i forhold til opgavens kompleksitet, og det er usikkert om ansøgningen kan møde Partnerskabets behov for sikkerhed for løsninger inden for tidsperspektivet.

  På baggrund af dialogen og den politiske godkendelse i oktober 2021, har forvaltningen udarbejdet et færdigt udkast til ansøgning.

  Ansøgning har fokus på modning af den myndighedsmæssige proces ift. delstrækning 4 (Søvang), 5 og 6 (Søvang til Kongelunden) samt realisering af et kystbeskyttelsesprojekt på delstrækning 5 og 6 i det mulighedsrum, som udviklingsplanen spænder ud. Anbefalingen om realisering af et projekt for delstrækning 5 og 6 følger udviklingsplanens forslag til en tids- og etapeplan, idet delstrækning 5 og 6 har det laveste beskyttelsesniveau i dag, og oversvømmelse her kan også ramme andre områder fx Søvang.

  LOVE/REGLER:

  Før realisering af et eventuelt projekt skal der gennemføres omfattende myndighedsprocesser fx i forhold til naturbeskyttelseslov, miljøvurderingslov, planlov og kystbeskyttelseslov.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Projektbeskrivelsen lægger op til at søge samlet 22 mio. kr. i støtte (inkl. fondsafgift 17,5 procent). Heraf søges 19 mio. kr. til anlæg på delstrækning 5 og 6 samt 3 mio. kr. til modningsaktiviteter – projektudvikling og myndighedsbehandling på delstrækning 4,5 og 6.

  Det er administrationens foreløbige skøn, på baggrund af økonomien i udviklingsplanen, at kystbeskyttelsen for anlæg på delstrækning 5 og 6 skønnes til 41 mio. kr. Hertil kommer 3 mio. kr. til modningsaktiviteter og myndighedsbehandling samt medarbejdertimer skønnet til 2,5 årsværk.

  Såfremt Dragør Kommune modtager midler til realisering, skal kommunen som udgangspunkt medfinansiere 50 procent af det samlede projektbudget. En del af disse midler kan muligvis også komme fra andre parter fx fonde eller de statslige puljer i år 2022/23.

  Den kommunale finansiering vil som udgangspunkt kunne ske gennem et lån i kommunekredit, og arbejdet organiseres gennem et digelag med kommunen som bygherre, som besluttet af kommunalbestyrelsen i juni 2018. Grundejerne skal deltage i en betalingsmodel jf. kystbeskyttelsesloven. Der er med ansøgningen ikke taget stilling til finansieringsmodellen, idet en model skal besluttes i projektudviklingen. En tildeling fra Partnerskabet vil nedsætte grundejerfinansieringen betydeligt.

  I anlægsbudget 2022 til 2025 er der afsat i alt 14.5 mio. kr. til kystbeskyttelsesprojektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ud over de lovmæssige høringer, vil administrationen søge at inddrage grundejerne på forkant af den endelige politiske beslutning om placering af anlæg. For delstrækning 5 og 6 gælder det, at løsningen så vidt muligt skal findes inden for det mulighedsrum, som udviklingsplanen skitserer og med blik for det regionale perspektiv.

  I forbindelse med projektudviklingen skal der ske høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven og gennem en lokalplanproces.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til kommuneplan 2021 og risikostyringsplan 2021.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 6
  Kystbeskyttelse - Plan for gennemførelse af supplerende undersøgelser og bidragsmodel
  Sagsid.: 21/1459

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2021, at der skulle indhentes yderligere input fra grundejerne på delstrækning 1, 4 og 5, 6. Disse input er indhentet og er blevet fremlagt på temamøde 18. januar 2022. Der skal tages stilling til, at der udarbejdes undersøgelser af alternative forslag, som skal supplere udviklingsplan for kystbeskyttelse, i overensstemmelse med grundejernes input.

  Der skal tages stilling til, at der i samme periode udarbejdes oplæg til bidragsmodel for et samlet kystbeskyttelsesprojekt. Endelig foreslås proces og rækkefølge for gennemførelsen af undersøgelserne, borgerinddragelse og beslutning

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der udarbejdes supplerende undersøgelser for delstrækning 1 - Nordstranden, 4 – Søvang og 5,6 - Sydvestpynten på baggrund af grundejernes input.
  2. at der udarbejdes oplæg til en bidragsmodel.
  3. at resultatet af de supplerende undersøgelser og bidragsmodel danner grundlag for en politisk drøftelse med efterfølgende borgerinddragelse før endelig beslutning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Ad 1-3:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde den 28. oktober blev det besluttet, at udkast til udviklingsplanen skulle sætte den helt overordnede ramme og retning for arbejdet med kystbeskyttelse. Det blev også besluttet, at der skulle hentes supplerende input fra grundejerne fra delstrækning 1 – Nordstranden, 4 -Søvang og 5,6 – Sydvestpynten med henblik på at få udarbejdet supplerende undersøgelser inden der træffes politisk beslutning om projektet.

  Forvaltningen har i november/december 2021 afholdt møder med en række repræsentanter fra de tre delstrækninger foruden repræsentanter fra klubberne i Madsens Krog (bilag 1-8).

  I det følgende gennemgås, hvilke undersøgelser de afholdte møder og indsendte input giver anledning til at udarbejde:

  Delstrækning 1: Nordstrand

  Med afsæt i input fra Nordstrandens digelag (bilag 2 og 3) undersøges en løsning, der er karakteriseret ved en begrænset udbygning fra landsiden med en udvidelse af eksisterende dige og et forland til at tage kraften af bølger og gøre højden acceptabel.

  Derudover undersøges en løsning som tager udgangspunkt i klubbernes behov for et større vandspejl til brug for vandsportsaktiviteter og behovet for at kunne sætte både i vandet (bilag 1). Løsningen tager afsæt i en udbygning fra landsiden, men tilpasses efter forhold, som kan gøre løsningen mere robust i forhold områdets karakter og til det besluttede sikkerhedsniveau.

  Endelig undersøges en ”ydre” løsning, som tager udgangspunkt i klubbernes behov for et større vandspejl til brug for vandsportsaktiviteter og behovet for at kunne sætte både i vandet (bilag 1). En ”ydre løsning” udgøres i typologi af et forland der rykkes længere ud i bugten, hvilket muliggør sejlads i bugten i en stor lagune og samtidig sikrer vandgennemstrømning.

  Delstrækning 4: Søvang

  Med afsæt i input fra grundejerforeningen (bilag 5) i Søvang undersøges en løsning, som er mindre i udstrækning (og forventet økonomi) end løsningen, der er skitseret i udviklingsplanen men i øvrigt er af samme typologi.

  Delstrækning 5,6, Sydvestpynten

  Med afsæt i input fra grundejere på Sydvestpynten (bilag 7 og 8) undersøges dels et fremskudt dige, der ligger så tæt på de gamle ”strandvolde” som muligt. Derudover undersøges en løsning, som i hovedtræk følger linjeføringen for ”Kombinationsdiget” med landskabelig bearbejdning. Med henblik på landskabelig bearbejdning tages følgende i betragtning:

  • Grundejere der ønsker det, skal placeres bag hoveddiget (ikke ringdiger).
  • Mulighed for græsning fastholdes.
  • En eventuel stiforbindelse trækkes så langt væk fra bebyggelse som muligt.

  Endelig foreslår forvaltningen en overordnet undersøgelse af en løsning, som trækkes så langt ud i vandet som muligt, da der tidligere har været ønske om at få dette alternativ belyst. 

  Undersøgelserne vurderes med enslydende kriterier for at være sammenlignelige for hver delstrækning. Disse kriterier vil for alle delstrækninger dække det fastsatte sikkerhedsniveau om en 100 års hændelse i 2050 klima for hele kommunen, inkl. udbygningskrav, teknisk vurdering og realiserbarhed samt økonomisk overslag.

  Der vil indgå en indledende vurdering af forhold, der kan have særlig betydning for den enkelte delstrækning, eks. Ekspropriation/værdibetragtning på delstrækning 1; Natura 2000 og andre fredningsforhold på delstrækning 4,5 og 6.

  Endelig vil indgå en vurdering af, hvorvidt det er muligt at gennemføre den samlede kyststrækning billigere og hurtigere end skitseret i udviklingsplanen. Dette vil tage afsæt i kravene om at belyse alternativer, som skal beskrives i den efterfølgende myndighedsbehandling.

  Udarbejdelse af oplæg til bidragsmodel

  Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse efter §1 a i kystbeskyttelsesloven pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen. 

  Den enkelte grundejers konkrete bidrag afhænger bl.a. af den samlede pris på kystbeskyttelse, eventuel etapevis udbygning, miljømæssige krav om kompenserende foranstaltninger med mere. Det er altså ikke muligt på nuværende tidspunktet i projektet at udarbejde en bidragsfordeling, der oplyser, hvor stor udgiften til kystbeskyttelse bliver for den enkelte grundejer.

  Det er dog muligt for kommunalbestyrelsen at beslutte en række principper for en model, som udgifterne skal fordeles efter.

  For at nedbringe de samlede udgifter, vil der derudover være en løbende afsøgning af anden finansiering, eks. i form af de aktuelle statslige puljer til kystbeskyttelsesprojekter og fondsmidler, der kan bidrage til at nedbringe grundejerbetalingen.

  I udarbejdelse af oplæg til bidragsmodeller vil også forhold omkring organisering indgå.

  Kommunikation og inddragelse

  I forlængelse af tidligere beslutninger, har forvaltningen lagt op til, at kommunalbestyrelsen får forelagt resultaterne af de supplerende undersøgelser og arbejdet med bidragsmodeller og har mulighed for at deltage i den efterfølgende dialog for at afklare opbakning og holdninger til fysiske løsninger og indhold i bidragsmodeller.

  Forslag til proces for udarbejdelse af undersøgelser og bidragsmodel som præsenteret på kommunalbestyrelsens temadag den 18.1.2022 med forbehold for justeringer som følge af politiske beslutninger eller forsinkelser.

  Tid

  Hvem

  Indhold

  Februar 2022

  Politisk behandling

  • Plan for udarbejdelse af supplerende undersøgelser
  • Plan for udarbejdelse af forslag til bidragsmodel

  Marts – Juni 2022

  Rådgivere/ forvaltning

  Udarbejde supplerende undersøgelse

  Marts – Juni 2022

  Forvaltning/ rådgivere

  Udarbejde forslag til bidragsmodeller

  August 2022

  Politisk behandling

  • Drøftelse af supplerende undersøgelser
  • Drøftelse af forslag til bidragsmodel

  September/ oktober 2022

  Forvaltning

  Politikere

  Grundejere/ interessenter

  Inddragelse og afholdelse af dialogmøder med interessenter om resultater af supplerende løsningsforslag

  September/ oktober 2022

  Forvaltning

  Politikere

  Grundejere/ interessenter

  Borgerdialog og debat om forslag til bidragsmodel(ler)

  December 2022/ Januar 2023

  Politisk behandling

  •          Beslutning om valg af løsningstyper

  •          Beslutning om valg af bidragsmodel

  I øvrigt orienterer administrationen fortsat løbende ambassadørgrupper og borgere i bred forstand om de politiske beslutninger og øvrig fremdrift af bred interesse.

  Derudover fortsættes de eksterne samarbejder med bl.a. Sund og Bælt og samarbejdet med Tårnby, København og Hvidovre Kommune. Regeringen har besluttet at der skal udarbejdes en samlet model for stormflodsikring af København som led i national klimatilpasningsplan, og Dragør Kommune har leveret input hertil i samarbejde med de nævnte kommuner.

  LOVE/REGLER:

  Før realisering af et eventuelt projekt skal der gennemføres omfattende myndighedsprocesser fx i forhold til naturbeskyttelseslov, miljøvurderingslov, planlov og kystbeskyttelseslov.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke indhentet endeligt tilbud på udarbejdelse af de supplerende undersøgelser og bistand til udarbejdelse af bidragsmodeller. Udgifterne vil kunne afholdes indenfor for de afsatte midler til projektudvikling.

  I budget 2022 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt i årene 2022-2023 og 1 mio. kr. årligt i årene 2024 - 2025 til projektudvikling. Derudover er der afsat hhv. 3 mio. kr. i 2024 og 6,5 mio. kr. i 2025 til opsparing til den kommunale medfinansiering af kystbeskyttelsesprojektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Processen med inddragelse med afsæt i de supplerende undersøgelser og debat om bidragsmodel er en fortsættelse af den tidlige inddragelse forud for den formelle kap 1 a proces for at kvalificere de løsninger, der kommer til at indgå i den samlede behandling af projektet.

  I forbindelse med den senere projektudvikling vil der indgå direkte høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem en kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven.

  Derudover vil der være offentlige høringer knyttet til lokalplanproces og i forbindelse med miljøvurderingen af det samlede projekt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til kommuneplan 2021 og risikostyringsplan 2021.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 7
  Fremtidens Vandforsyning af Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/1974

  RESUMÉ:

  HOFOR skal træffe beslutning om den fremtidige vandforsyning i Dragør Kommune. Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. juni 2021 behandlet sagen og afgivet høringssvar med anbefaling om at HOFOR indhenter en ekstern vurdering af de mulige strategier med henblik på bl.a. at vurdere, hvad der giver den bedste vandforsyning med høj forsyningssikkerhed, til den laveste pris for forbrugerne i Dragør Kommune.

  Den eksterne vurdering foreligger nu og der skal træffes beslutning om høringssvar i sagen.

  Der er tema-drøftelse for Kommunalbestyrelsen den 9. februar kl. 17-18, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til rådgiver og HOFOR. Efter temamødet vil Klima-, By- og Erhvervsudvalget fortsætte deres møde, herunder behandle sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det meddeles HOFOR, at rapportens hovedkonklusion tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  For stemte   4 (C+V)

  Imod stemte

  Undlod at stemme  3 (A+L+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  For stemte:  5 (A+C+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  2 (L+T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  ØU anbefaling:

  For stemte: 11 (A+C+V)

  Imod stemte: 4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  Til efterretning.

  Tillægsforslag:

  ACLTV foreslår, at administrationen belyser ved ekstern juridisk vurdering, om Dragør kommune kan gøre et erstatningsansvar gældende. Det bemærkes i øvrigt, at borgmesteren afsøger dialog med Tårnbys borgmester, om de kan have interesse i at indgå i vurderingen. 

  For stemte: 15 (A+C+L+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR har fået udarbejdet en ekstern vurdering af forslag til fremtidig vandforsyning af Dragør Kommune, som Dragør Kommune har anmodet om i høringsbrev af 24. juni 2021.

  Den eksterne vurdering er udarbejdet af rådgivningsfirmaet COWI for HOFOR, og rapporten er vedlagt i bilag 1.

  Sagens samlede baggrund fremgår af udvalgssagen fra den 24. juni 2021, punkt 6. Sagen og dens bilag er vedlagt i bilag 2.

  I rapporten er fordele og ulemper for 4 forskellig løsningsmuligheder gennemgået. Det drejer dig om:

  1) nyt vandværk med membranfiltrering.

  2) nyt vandværk med membranfiltrering og ny HOFOR-ledning.

  3) lokalt mindre vandværk og ny HOFOR-ledning.

  4) ny HOFOR-ledning.

  COWI har også vurderet om der er andre løsningsmuligheder. Konklusionen er, at der ikke er andre realistiske alternativer end de 4 løsningsforslag som HOFOR har undersøgt. (jf rapporten side 14).

  COWI hovedkonklusion er, at en ny HOFOR ledning (forslag 4) overordnet set er mest attraktiv, når fordel og ulemper gøres op. (Jf rapportens side 28).

  Det kan oplyses, at behovet for at ændre på fremtidens vandforsyning hovedsageligt skyldes:

  - miljøfremmede stoffer i grundvandet i form af pesticider og PFAS.

  - saltvand i undergrunden, som betyder, at det ikke er muligt at flytte vandindvindingen til ny lokalitet i Dragør.

  - behov for renovering af de to vandværker i Dragør.

  - omstilling til blødt vand - etablering af blødtvandsanlæg.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I notatet fra HOFOR, bilag 1 til udvalgssagen den 24. juni 2021, fremgår det, at vandtaksten beregningsmæssigt vil stige med ca. 5 kr. pr. m3 ved valg af ny forsyningsledning til HOFOR og 7,5 kr. pr. m3 ved valg af nyt vandværk med membrananlæg. Hvis vandet fra rensningen i membrananlægget må afledes urenset til Øresund vil prisen kunne reduceres med ca. 2,5 kr. pr. m3 til ca. 5 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Vandforsyningsplan 2018 – 2027.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 8
  Frigivelse af midler til genopretning af havnen 2022
  Sagsid.: 22/314

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til frigivelse af midler til genopretning, udvikling og vedligeholdelse af havnen i henhold til budgetvedtagelse, og efter prioriteret liste.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives anlægsbevilling på kr. 2,0 mio. til genopretning af Dragør Havn, og at rådighedsbeløbet frigives, og
  2. at mindre forbruget på anlægsbevillingen fra 2021 omprioriteres til renovering af toiletbygning på Ny Havn og videreudvikling af video overvågning på havnen.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Ad 1-2:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2022 er der afsat 2,0 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn. Det foreslås at årets budget disponeres som følger:

  1. Belægning m.m., Dansesalen, Lodsbroen, Dampskibsbroen (750.000 kr.)
  2. Reparation af huller i stål spuns, Industrikajen (45.000 kr.)
  3. Pæle (5 stk.) for enden af Bro 1 (125.000 kr.)
  4. Molehoved, Gl. Havn (60.000 kr.)
  5. Slæbested, Nordre Mole (375.000 kr.)
  6. Renovering af kloakering, Gl. Havn (200.000 kr.)
  7. Uforudsete udgifter pkt. 1-6 (300.000 kr.)
  8. Rådgivning pkt. 1-6 (145.000 kr.).

  Det kan oplyses, at der er udarbejdet vedligeholdelsesplaner (bilag 1-3) for Dragør Havn, hvor det anslås at der skal investeres knap 19,5 mio. kr. de næste 5 år i vedligeholdelse.

  Herudover vurderer havneadministrationen løbende øvrige tekniske anlæg, og på den baggrund foreslår havnen disponering af årets anlægsbevilling.

  I 2021 er der gennemført følgende aktiviteter:

  Reparationer i Madsens Krog, udskiftning af beskadigede pæle og tagpap på masteskure, omfattende asfaltering samt belægning i ’bukkehullet’ i Ny Havn. To projekter blev dog ikke gennemført. Det drejer sig om:

  • renovering af toiletbygningen i Ny Havn blev ikke gennemført, fordi det afgivne tilbud lå væsentlig over budget.
  • renovering af Nordre Mole blev ikke gennemført, da de konstaterede skader ikke var så kritiske som først antaget, og det derfor gav mening at afvente den nye tilstandsvurdering.

  Derfor foreslås at ubrugte midler fra 2021 på 1,26 mio. kr. anvendes til følgende aktiviteter i 2022:

  1. Renovering af toiletbygning, Ny Havn (900.000 kr.).
  2. Yderligere CCTV dækning baseret på erfaring fra fase 1 (90.000 kr.).
  3. Uforudsete udgifter pkt. 7 (180.000 kr.).
  4. Rådgivning pkt. 7 (90.000 kr.).

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Pengene er afsat i anlægsbudget 2021 og 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 9
  Movia høring - Tilgængelighedskrav i udbud
  Sagsid.: 21/1860

  RESUMÉ:

  Movia har forespurgt, om kommunerne, der har fælles buslinjer og er en del af busudbuddet A21, ønsker, at der i det fælles udbud indføres krav om elektriske ramper i busserne, så ældre og handicappede i højere grad kan benytte bustilbuddet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune meddeler, at vi er indforstået med, at Movia i busudbuddet A21 medtager krav om elektriske ramper i busser med henblik på at sikre bedre tilgængelighed for ældre og handicappede.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har oplyst, at Region Hovedstaden i forbindelse med busdrift udbuddet A21 har besluttet at stille skærpede krav til tilgængeligheden i form af elektriske ramper på fire linjer, som regionen har med i udbud A21. Movia tilbyder afledt deraf, at også alle kommuner, som er involveret i udbud A21, får en mulighed for tilsvarende tilvalg. Et tilvalg af elektriske ramper forudsætter dog enighed blandt alle kommuner, som er involveret i fælles linjer og fælles udbudsenhed.

  For Dragør Kommunes vedkommende er der tale om buslinje 35, der er i fælles udbudsenhed med linjerne 31, 34, 36 og 77, som kører i København, Frederiksberg og Tårnby Kommune. Der skal således meddeles accept fra alle fire kommuner, hvis elektriske ramper skal medtages i udbud A21.

  I dag skal alle linjer betjenes af busser, der er udstyret med ramper. Movias busser lever op til kravet ved at være indrettet med manuelle, håndbetjente ramper, som giver ældre med nedsat mobilitet og passagerer med fysisk handicap, især kørestolsbrugere, adgang til bussen. Det kræver dog som passager, at man selv medbringer en hjælper til at folde rampen ud, da man ikke kan betjene rampen fra en kørestol, og chaufføren ikke må forlade førersædet i bussen.

  Movia har gennem en årrække fulgt udviklingen med elektriske rampeløsninger og vurderer, at elektriske ramper kan betyde øget tilgængelighed for særligt passagerer i kørestol, idet en elektrisk rampe kan aktiveres af chaufføren fra førersædet. Movia gør dog opmærksom på, at det ikke alene er rampeløsningen i bussen, der er afgørende for tilgængeligheden til busdriften, idet hældningen på rampen også afgøres af indstigningshøjden og den øvrige tilgængelighed ved stoppestederne. Dette uanset elektrisk eller manuel rampe. Således handler stoppestedernes tilgængelighed også om, hvor nemme de er at komme til og om, hvordan de indrettes for at fungere bedst muligt for passagerer med handicap. Fx skal der ved et stoppested være almindelig eller forhøjet kantsten, for at ramperne kan benyttes. Uden kantsten bliver hældningen på rampen for stor og dermed for svær at forcere. Movia tilbyder rådgivning om stoppestedsforhold til kommunerne i udbud A21, der har ønske derom.

  I den udstrækning at elektriske ramper bliver en del af udbud A21, og der måtte være behov for ændrede forhold ved stoppesteder langs linje 35s rute i Dragør Kommune, så foreslår administrationen, at Kommunens Vej- og Gartnerafdeling foretager de nødvendige ændringer samt, at disse ændringer udføres finansieret af anlægspuljen til handicapvenlige tiltag. Dog afhængigt af omfanget, der måtte blive afdækket.

  Det kan i øvrigt oplyses, at Movia har undersøgt Dragør Kommunes anmodning om at afsøge mulighederne for, at der afsættes mere plads til cykler og barnevogne på linje 35 i forbindelse med udbud A21.

  Det kan oplyses, at hverken Frederiksberg eller Københavns Kommune har kunne tilslutte sig Dragør Kommunes ønske om mere plads til cykler og barnevogne, hvorfor ønsket ikke kan medtages i udbud A21. Movia har oplyst, at de andre kommuners manglende tilslutning skyldes hensynet til ældre og gangbesværede.

  For at lave plads til 4 cykler/enheder i stedet for i dag 2 cykler/enheder, så skal der fjernes mindst 6 siddepladser i bussens lavgulvsområde. Det betyder typisk, at der kun er 2 siddepladser tilbage, som er ældre- og gangbesværvenlige. Det vil sige pladserne tæt på flexareal og midterdør. Der kan ikke skaffes mere flexareal på andre måder end at fjerne netop disse pladser. Som følge deraf har Movia heller ikke anbefalet løsningen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber samt udbudsreglerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Prismæssigt er den aktuelle markedsvurdering fra Movia, at elektriske ramper vil betyde en gennemsnitlig merpris i udbuddet i størrelsesordenen 4-5 kr./bustime.

  Buslinje 35 forventes alt andet lige at have 6.860 bustimer i Dragør Kommune i 2023. Det vil i så fald medføre en årlig merudgift til busdrift i størrelsesordenen 27.000 – 34.000 kr., hvis markedsvurderingen holder. Det samlede busbudget for Dragør Kommune er pt. i alt på 7.400.000 kr. inklusiv flextur.

  Merudgiften skønnes at være begrænset i forhold til det samlede budget for kollektiv busdrift. Og skønnes at kunne holdes inden for rammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen vil på møde i Handicaprådet den 25. januar 2022 fremlægge Movias forslag. Rådets umiddelbare respons vil blive medtaget mundligt på mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I henhold til Dragør Kommunes Trafikpolitik vil administrationen indarbejde trafikpolitikken ved at understøtte initiativer, som fremmer tilgængelighed.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

 • 10
  Udvidelse af Grønt Råd
  Sagsid.: 22/245

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til udvidelse af Grønt Råd og udpegning af et medlem og en stedfortræder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der udpeges et medlem og en stedfortræder til Grønt Råd.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Annette Nyvang (T). Stedfortræder: Flemming Blønd (L).

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Kommunalbestyrelsen udpegede som

  Medlem: Annette Nyvang (T).

  Stedfortræder: Flemming Blønd (L)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Grønt Råd er et rådgivende organ vedrørende miljø-natur- og friluftspolitik. Rådet fungerer som bindeled mellem politikere, administration og borgerne i Tårnby og Dragør Kommuner samt grønne interesseorganisationer.

  Tårnby Kommune udpeger tre medlemmer af kommunalbestyrelsen og Dragør Kommune udpeger to medlemmer.

  Tårnby Kommune har et ønske om at udvide antallet af medlemmer i deres politiske repræsentation. Det kræver en vedtægtsændring og Tårnby Kommune har forespurgt om Dragør Kommune kunne være interesseret i at udpege yderligere et medlem.

  Det er valggruppe to (L+T) som i givet fald skal udpege et medlem og en stedfortræder.

  Medlemmet og stedfortræderen skal være medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

 • 11
  Handicaprådets årsberetning
  Sagsid.: 22/395

  RESUMÉ:

  På Handicaprådets møde den 25. januar fremlagde formand Jeanet Barth årsberetningen. Som genudnævnt formand kommer Jeanet Barth på SSAU den 7. februar og fremlægger årsberetningen, der er bilagt sagen, til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager beretningen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Anbefales over for KB.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Årsberetningen er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor formanden for Handicaprådet fremlægger sin beretning om året der gik for rådet og efterfølgende for SSAU.

  Året har været præget af Corona og de restriktioner, der har ramt alle. Rapporten tager udgangspunkt i de aktiviteter, som Handicaprådet har beskæftiget sig med i 2021. Det er mange, og der er lavet et stort arbejde for at forbedre de generelle vilkår for handicappede jf. Handicappolitikken.

  Formanden Jeanet Barth, der på Handicaprådets møde 25. januar blev genvalgt ligesom tilfældet også var med næstformanden Nicolaj Riber (A), deltager på SSAU’s kommende møde den 7. februar 2022 til gennemgang af og orientering om årsberetningen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Handicappolitik 2020-2023.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 12
  Revidering af fundats for Dragør Kommunes Initiativpris
  Sagsid.: 12/786

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til revideringen af fundatsen for Dragør Kommunes Initiativpris, samt aftalen mellem Dansk Bank i Tårnby og Dragør Kommune, om sponsorering af Dragør Kommunes Initiativpris.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender samarbejdsaftalen med Danske Bank i Tårnby.
  2. at udvalget anbefaler fundatsen over for Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Udskudt til kommunalbestyrelsesmødet den 3. marts 2022.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Ad 1:

  Godkendt.

  Ad 2:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Ad 1-2:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune modtog i 2012 en henvendelse fra Danske Bank, der gerne ville sponsorere en årlig pris i Dragør Kommune. Forvaltningen foreslog at man oprettede en Dragør Kommunes Initiativpris, og den 12. juni 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen fundatsen for denne pris.

  Initiativprisen er en pris på 25.000 kr., der uddeles én gang årligt. Prisen overrækkes af borgmesteren sammen med en repræsentant for den aktuelle sponsor af prisen. 

  Administrationen har i samarbejde med Danske Bank i Tårnby, den nuværende sponsor af prisen, revideret fundatsen fra 2012, samt aftalen mellem Dragør Kommune og Danske Bank i Tårnby.

  Den aktuelle sponsor har blandt andet ytret ønske om at ændre kriterierne for hvem der kan modtage prisen. I samarbejde med Danske Bank i Tårnby, har administrationen lavet et udkast til en revideret fundats. Nedstående opsummerer de væsentligste ændringer og aftaler som er indgået.

  • Formål

  Under prisens formål, har man besluttet af fjerne borger og virksomhed. I stedet har man tilføjet: At prisen gives til en initiativrig institution, forening eller et fællesskab. Denne ændring er foretaget med henblik på at sikre, at prisen gør en forskel for fællesskaberne i kommunen.

  • Prisoverrækkelsen

  Det tilføjes at prisen uddeles ultimo august og senest ved udgangen af september.

  • Årlig genforhandling

  I aftalen har man tilføjet at aftalen mellem Danske Bank i Tårnby og Dragør Kommune genforhandles hvert år, forinden prisoverrækkelsen, i forbindelse med mødet om indstillinger til prisen.

  Vedlagt som bilag er den reviderede fundats for Dragør Kommunes Initiativpris, samt aftale mellem Danske Bank i Tårnby og Dragør Kommune, om sponsorering af Initiativprisen i 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 13
  Anmodning om udtrædelse af hvervet som skolebestyrelsesmedlem
  Sagsid.: 22/580

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen anmodes om at fritage Henrik Kjærsvold- Niclasen fra hvervet som forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,at Henrik Kjærsvold- Niclasen efter anmodning fritages fra hvervet som forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem på Nordstrandskolen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Godkendt med den præcisering, at der skal indkaldes en stedfortræder.

  SAGSFREMSTILLING:

  Henrik Kjærsvold- Niclasen, der er medlem af skolebestyrelsen på Nordstrandskolen har anmodet om at blive fritaget fra hvervet som forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem.

  Henrik Kjærsvold- Niclasen blev ved kommunalvalget i 2021 valgt ind i kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune. Som konsekvens heraf ønsker han at træde ud af skolebestyrelsen som forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem. Ved kommunalbestyrelsens konstituerende møde d. 7. december 2021 blev Henrik Kjærsvold- Niclasen valgt som kommunalbestyrelsens repræsentant i skolebestyrelsen på Nordstrandskolen.

  Administrationen anbefaler på den baggrund at anmodningen imødekommes.

  LOVE/REGLER:

  I Bekendtgørelsen nr. 28 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen fremgår af kap. 3 § 9, at en forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på denne fra kommunalbestyrelsen.

  I henhold til Bekendtgøreles nr. 28 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen kap. 3 § 10 indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden, når en forældrerepræsentant træder ud af skolebestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

 • 14
  Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Nordstrandskolen
  Sagsid.: 22/580

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen anmodes om at fritage Theis Guldbech fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler

  1. at Theis Guldbech efter anmodning fritages fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem på Nordstrandskolen.
  2. at Nordstrandskolen indkalder en stedfortræder for resten af valgperioden.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Ad 1-2:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Theis Guldbech, der er medlem af skolebestyrelsen på Nordstrandskolen har anmodet om at blive fritaget fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem i forbindelse med, at han ved Kommunalvalget 2021 blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i Dragør kommune.

  Administrationen anbefaler på den baggrund, at anmodningen imødekommes.

  LOVE/REGLER:

  I Bekendtgørelsen nr. 28 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen fremgår af kap. 3 § 9, at en forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på denne fra kommunalbestyrelsen.

  I henhold til Bekendtgøreles nr. 28 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen kap. 3 § 10 indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden, når en forældrerepræsentant træder ud af skolebestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen 3. marts 2022.

 • 15
  Ansøgning om dispensation til helårsbeboelse Militærvej 28A
  Sagsid.: 21/9537

  RESUMÉ:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om dispensation til at bebo sommerhuset, Militærvej 28A i sommerhusområdet Rosenlund, hele året.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen om dispensation til helårsbeboelse ikke imødekommes, da der ikke ses at foreligge særlige forhold, som kan begrunde en dispensation.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  For stemte:  3 (C+T)

  Imod stemte: 3 (A+V) 

  Undlod at stemme:  1 (L)

  Faldet.

  A og V begærende sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Ændringsforslag:

  A og V stiller ændringsforslag om, at ansøgningen imødekommes, idet det vurderes, at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgers bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter.

  For stemte: 5 (A+V)

  Imod stemte: 9 (C+T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning af 13. december 2021, om dispensation i henhold til planlovens § 40, stk. 2, til at ansøger kan bebo sommerhuset Militærvej 28A, hele året (bilag 1). Ansøgningen er motiveret med at ansøger ønsker at købe grunden af sin far, og at et køb er betinget af dispensation fra bankens side. Videre begrundes ansøgningen med, at ansøger med familie har er naturligt tilhørsforhold til området.

  Baggrund

  Der er gennem de senere år behandlet en række dispensationsansøgninger om helårsbeboelse i Rosenlund. Senest er der i efteråret blevet behandlet en række lignende sager, og de fleste blev behandlet på udvalgsmødet den 7. september 2021.  Udvalget har i de fleste tilfælde fundet at en ansøgning, hvor der ikke forelå andre konkrete dispensationsbegrundelser, kunne imødekommes, idet det blev vurderet, at der forelå ganske særlige forhold i form af ansøgers bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter. Dispensationerne blev i alle tilfælde gjort personlige og tidsbegrænset til 10 år, uden mulighed for fornyelse. I mellemtiden ville Kommunalbestyrelsen søge en afklaring af muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  Rosenlund er i gældende kommuneplan udpeget som perspektivområde, med ønske om en konvertering af sommerhusområdet til helårsområde.

  Perspektivplaner betragtes som en langsigtet byudviklingsmulighed, som endnu ikke kan realiseres inden for det gældende plangrundlag.

  Vurdering

  Administrationen henviser til baggrundsnotat 01.21, der er vedhæftet som bilag 2, og som redegør for forudsætningerne for at kunne meddele dispensation i henhold til planlovens § 40, stk. 2. Administrationen vurderer, at der i den pågældende ansøgning ikke foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde en dispensation til helårsbeboelse, jf. pkt. 1 - 4, i baggrundsnotatet.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens, Nr. 388 af 6. juni 1991, jf. LBK nr. 1157 af 1. juli 2020, § 40.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Rosenlunds status som udpeget perspektivområde i gældende kommuneplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 16
  Mødekalender 2022
  Sagsid.: 21/3061

  RESUMÉ:

  Administrationen præsenterer et forslag til mødekalender 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2022 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB med bemærkningen, at Handicapprisen på FN’s Handicapdag 3. december bør fremgå af kalenderen.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2022. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 19.00.

  Mødet den 29. september 2022 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det

  åbne møde.

  Temamøder

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og er

  som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Økonomiudvalg

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 23. februar 2022 er en onsdag.

  Mødet den 25. marts er en fredag.

  Mødet den 19. april 2022 er en tirsdag.

  Mødet den 22. juni er en onsdag.

  Mødet den 22. september 2022 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes tirsdage kl. 17.00.

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes onsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes torsdage kl. 17.00.

  Introseminar

  Afholdes i forbindelse med budgetseminaret den 24.-25. marts 2022.

  Miniseminar:

  I 2022 er der indlagt 3 miniseminarer. Den 1. marts 2022, den 3. maj 2022 og den 8. november 2022.

  Budgetseminar

  Der holdes to budgetseminarer. Den 24. – 25. marts 2022 og den 31. august 2022 til 1. september 2022.

  Infomøde om budget

  Der er indlagt et borgermøde om budget den 17. august 2022.

  Kommunalpolitisk Topmøde

  KL holder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 17. marts og fredag den 18. marts 2022.

  Teknik og Miljø ’22

  KL holder Teknik og Miljø konference onsdag den 20. april 2022 og torsdag den 21. april 2022.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum

  KL holder Social- og Sundhedspolitisk Forum tirsdag den 24. maj 2022 og onsdag den 25. maj 2022.

  Folkemøde på Bornholm

  Der holdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 16. juni 2022 til søndag den 19. juni 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022.

  Klima,- By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 17
  Indstilling til skatteankenævn og vurderingsankenævn
  Sagsid.: 22/800

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler indstilling af kandidat og suppleant til skatteankenævnet og kandidat til vurderingsankenævnet. Ved indstillingen af kandidater og suppleant er der en række betingelser m.v. som skal være opfyldt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der indstilles én kandidat til skatteankenævnet,
  2. at der indstilles én suppleant til skatteankenævnet,
  3. at der indstilles én kandidat til vurderingsankenævnet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Kommunalbestyrelsen udnævnte

  Erik Skovgaard som medlem af skatteankenævnet.

  Claus Andresen som suppleant til skatteankenævnet.

  Jytte Bandolowski som medlem af vurderingsankenævnet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal indstille én kandidat som medlem og én suppleant til skatteankenævnet og én kandidat som medlem til vurderingsankenævnet.

  Kommunalbestyrelsen har i 2020 indstillet Jan Geert Jensen som medlem og Michael Markussen som suppleant til skatteankenævnet. Jytte Bandolowski blev indstillet som kandidat til vurderingsankenævnet.

  Det er ifølge habilitetsreglerne ikke muligt at være medlem af eller suppleant i flere ankenævn på samme tid.

  De tre personer som skal indstilles vælges ved almindelig flertalsafstemning.

  Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at personerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Kommunalbestyrelsen skal derfor inddrage en alders- og kønsfordeling. Afspejler de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren undlade at udnævne de indstillede personer, og anmode om, at der foretages en ny indstilling.

  Specifikt for indstillingen til vurderingsankenævn skal kommunalbestyrelsen lægge vægt på, at den indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan for eksempel bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering.

  Generelt skal kandidaterne til ankenævnsmedlemmer og suppleanter opfylde visse krav for at kunne udnævnes.

  Kandidaterne skal være valgbare til kommunalbestyrelsen – det betyder blandt andet, at personen skal være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og ikke være idømt eller have modtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed.

  Kandidaterne skal opfylde habilitets- og decorumkrav hvilket blandt andet betyder, at personen for eksempel ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.

  Kandidaterne skal have basale IT-kundskaber hvilket blandt andet betyder, at personen forudsættes at være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau.

  I det udsendte bilag ”Nærmere om betingelser, forhold og hensyn ved indstilling af personer til medlemskab af ankenævn” er ovennævnte uddybet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 18
  Indstilling af formand for husleje- og beboerklagenævnet
  Sagsid.: 22/753

  RESUMÉ:

  Der skal indstilles en formand og en suppleant til husleje- og beboerklagenævnet over for Bolig- og Planstyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at specialkonsulent i Indenrigs- og Boligministeriet, Jacob Lichtenstein indstilles til hvervet som formand for husleje- og beboerklagenævnet,
    
  2. at fuldmægtig i Indenrigs- og Boligministeriet Rasmus Sjöholm Rønne indstilles til hvervet som suppleant for formanden i husleje- og beboerklagenævnet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Kommunalbestyrelsen udnævnte

  Jacob Lichtenstein, specialkonsulent i Indenrigs- og Boligministeriet, til formand for husleje- og beboerklagenævnet.

  Rasmus Sjöholm Rønne, fuldmægtig i Indenrigs- og Boligministeriet, til suppleant for formanden i husleje- og beboerklagenævnet.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 7. december 2021, skulle A+C+V indstille end formand og en suppleant til husleje- og beboerklagenævnet. Da dette ikke har været muligt, har administrationen annonceret efter interesserede på hjemmesiden og i Dragør Nyt, der kom ingen ansøgninger. Efterfølgende har administrationen været i dialog med Indenrigs- og Boligministeriet om ideer til rekruttering. I den forbindelse har specialkonsulent Jacob Lichtenstein vist interesse for formandsposten i begge nævn og fuldmægtigt Rasmus Sjöholm Rønne har vist interesse for suppleantposten i begge nævn.

  Jacob Lichtenstein, der uddannet jurist, har gennem længere tid arbejdet med lejelovgivningen i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Transport- og Boligministeriet og nu i Indenrigs- og Boligministeriet.

  Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. Jacob Lichtenstein har på den baggrund oplyst, at han ejer udlejningslejemål i Randers og Hobro.

  Professor Hans Henrik Edlund, som er formand for huslejenævnsforeningen og medforfatter til Karnovs kommenterede Leje- og boliglove, har i mail af 15. februar 2022 vurderet, at Jacob Lichtenstein ikke er inhabil efter forvaltningslovens § 3, da en afgørelse fra nævnet i Dragør Kommune ikke vil kunne påvirke Jacob Lichtensteins personlige eller økonomiske interesser.

  Som udlejer er Jacob Lichtenstein heller ikke generelt inhabil i medfør af forvaltningslovens opsamlingsbestemmelse i § 3, stk. 1, nr. 5, da interessen er så svag, at den undtages i § 3, stk. 2.

  Det er endvidere professorens vurdering, at Jacob Lichtenstein ikke kommer i karambolage med boligreguleringslovens § 36, stk. 1, da Jacob Lichtenstein efter det oplyste ikke er erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler eller har særlig tilknytning til udlejer- eller lejerorganisationer.

  På den baggrund, anbefaler administrationen at Jacob Lichtenstein indstilles over for Bolig- og Planstyrelsen som formand for husleje- og beboerklagenævnet i Dragør Kommune.

  Rasmus Sjöholm Rønne, der er uddannet jurist, har gennem længere tid arbejdet med lejelovgivningen, de seneste par år i Boligministeriets kontor for boliglovgivningen.

  Suppleanten skal have bestået juridisk kandidateksamen. Suppleanten må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

  På den baggrund, anbefaler administrationen at Rasmus Sjöholm Rønne indstilles over for Bolig- og Planstyrelsen som suppleant for formand for husleje- og beboerklagenævnet i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Udpegning foretages med hjemmel i almenlejelovens kapitel 17 og boligreguleringslovens kapitel VI.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

 • 19
  Orienteringssag - Administrationens særlige indsatser 2022 - BFKU
  Sagsid.: 21/3428

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres et overblik over hvilke særlige indsatser der planlægges at arbejde med i de kommende år inden for BFKUs område. Oversigten viser kun udvalgte driftsopgaver, såfremt de er vurderet særligt kritiske for den samlede organisation.

  Formålet med sagen er, at give indsigt i og skabe overblik over administrationens arbejdsopgaver de kommende år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at oversigt over administrationens særlig indsatser 2022-2024 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Til efterretning.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over særlige indsatser i 2022 til 2024 på BFKUs område. Oversigten indeholder udvalgte opgaver og tiltag der skal arbejdes med i Dragør Kommune.

  Formålet med sagen er dels at give et overblik over administrationens opgaver for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere mulighederne for eventuel prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem organisationen og Kommunalbestyrelsen om hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på. Derudover er det en supplering af den introduktion til udvalgenes arbejde der blev givet på mødet i januar 2022.

  Som også fremhævet under introduktionen til udvalgets arbejde i januar forventer administrationen følgende temaer vil fylde mest de kommende år.

  Dagtilbudsområdet

  Skoleområdet

  Kultur- og fritidsområdet

  • Corona
  • Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet
  • Ny 0-6 års politik
  • Styrket tilsynspraksis
  • Fastholdelse og rekruttering af pædagogisk personale
  • Minimumsnormeringer fra 2024
  • Corona
  • Implementering af skolepolitik
  • Nyt bedømmelses- og evalueringssystem
  • Nyt fællesskab om udvikling af folkeskolen
  • Udeskole
  • Inkluderende læringsmiljøer
  • Ny didaktik (Teknologiforståelse)
  • Fastholdelse og rekruttering
  • Mulighedernes Hus: Fælles administrative arbejdsopgaver og styrket samarbejde
  • Genetablering af Billed- og Dramaskolen under Musikskolen
  • Fortsat implementering af biblioteksstrategi
  • Ny styrelsesvedtægt for Idrætshallerne
  • Genåbning af kultur- og fritidsområdet efter corona
  • Turismestrategi

  Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor der er en lang række driftsopgaver og mindre projekter der ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i syv kategorier, hvilket gør det muligt at se, hvorfra opgaven udspringer.

  Kriterierne er for udvælgelsen har været:

  Opgavekategori

  Forklaring/Formål

  Drift/tilbagevendende opgave

  Større kritiske driftsopgaver der løber gennem hele året eller er tilbagevendende og ressourcekrævende.

  Projekt

  Konkrete projekter der slutter et givent tidspunkt. Projektet skal være besluttet lokalt. Gælder f.eks. Ny skolepolitik, lokalplaner, anlægsprojekter, §17.4 udvalg.

  Pulje

  Opgaver knyttet op på en konkret økonomisk pulje. De kan derfor have karakter af projekter, hvis puljen ikke er tilgængelig på et senere tidspunkt.

  Ny lovgivning/nationale initiativer

  Skal-opgaver der kommer udefra. Dimensioneringen kan nogen gange diskuteres, men ikke altid.

  Implementering af aftaler

  Opgaver som følge af f.eks. budgetbeslutninger eller konstitueringsaftale.

  Politisk/strategisk udvikling

  Indeholder f.eks. implementering af politiker og strategier, samt større strategiske udviklingsopgaver forvaltningen udfører af egen drift.

  Udviklingen af driften

  Opgaver forvaltningen udfører for f.eks. at øge effektiviteten eller kvaliteten af løsningen af kerneopgaven

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 20
  Orienteringssag - Administrationens særlige indsatser 2022 - KBEU
  Sagsid.: 21/3428

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres et overblik over hvilke særlige indsatser der planlægges at arbejde med i de kommende år inden for KBEUs område. Oversigten viser kun udvalgte driftsopgaver, såfremt de er vurderet særligt kritiske for den samlede organisation.

  Formålet med sagen er, at give indsigt i og skabe overblik over administrationens arbejdsopgaver de kommende år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at oversigt over administrationens særlig indsatser 2022-2024 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over særlige indsatser i 2022 til 2024 på KBEUs område. Oversigten indeholder udvalgte opgaver og tiltag der skal arbejdes med i Dragør Kommune. Oversigten indeholder ikke en detaljeret gennemgang af anlægsprojekter, men der er et kontinuert arbejde med anlægsprojekter og udvalget vil løbende blive orienteret om relevante projekter og halvårligt blive givet en samlet status.

  Formålet med sagen er dels at give et overblik over administrationens opgaver for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere mulighederne for eventuel prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem organisationen og Kommunalbestyrelsen om hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på. Derudover er det en supplering af den introduktion til udvalgenes arbejde der blev givet på mødet i januar 2022.

  Som også fremhævet under introduktionen til udvalgets arbejde i januar forventer administrationen følgende temaer vil fylde mest de kommende år.

  • Kystbeskyttelse – undersøgelser, fondsansøgning, bidragsfordeling, borgerinddragelse
  • Kommuneplan 2021, Planstrategi 2023, revision Kommuneplan 2025
  • Lokalplaner:
   • Boligudvikling Engvej, Sdr. Tangvej
   • Dragør Badehotel
   • Revision af Lokalplan for Dragør Gl. By
  • Erhvervsudvikling lufthavn syd – nye muligheder

  Der følges som minimum op på oversigten i forbindelse med budgetseminaret i eftersommeren 2022.

  Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor der er en lang række driftsopgaver og mindre projekter der ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i syv kategorier, hvilket gør det muligt at se, hvorfra opgaven udspringer.

  Kriterierne er for udvælgelsen har været:

  Opgavekategori

  Forklaring/Formål

  Drift/tilbagevendende opgave

  Større kritiske driftsopgaver der løber gennem hele året eller er tilbagevendende og ressourcekrævende.

  Projekt

  Konkrete projekter der slutter et givent tidspunkt. Projektet skal være besluttet lokalt. Gælder f.eks. Ny skolepolitik, lokalplaner, anlægsprojekter, §17.4 udvalg.

  Pulje

  Opgaver knyttet op på en konkret økonomisk pulje. De kan derfor have karakter af projekter, hvis puljen ikke er tilgængelig på et senere tidspunkt.

  Ny lovgivning/nationale initiativer

  Skal-opgaver der kommer udefra. Dimensioneringen kan nogen gange diskuteres, men ikke altid.

  Implementering af aftaler

  Opgaver som følge af f.eks. budgetbeslutninger eller konstitueringsaftale.

  Politisk/strategisk udvikling

  Indeholder f.eks. implementering af politiker og strategier, samt større strategiske udviklingsopgaver forvaltningen udfører af egen drift.

  Udviklingen af driften

  Opgaver forvaltningen udfører for f.eks. at øge effektiviteten eller kvaliteten af løsningen af kerneopgaven

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 21
  Orienteringssag - Administrationens særlige indsatser 2022 - SSAU
  Sagsid.: 21/3428

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres et overblik over hvilke særlige indsatser der planlægges at arbejde med i de kommende år inden for SSAUs område. Oversigten viser kun udvalgte driftsopgaver, såfremt de er vurderet særligt kritiske for den samlede organisation.

  Formålet med sagen er, at give indsigt i og skabe overblik over administrationens arbejdsopgaver de kommende år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at oversigt over administrationens særlig indsatser 2022-2024 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Til efterretning.

  Trine Søe var ikke til stede under punktet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over særlige indsatser i 2022 til 2024 på SSAUs område. Oversigten indeholder udvalgte opgaver og tiltag der skal arbejdes med i Dragør Kommune.

  Formålet med sagen er dels at give et overblik over administrationens opgaver for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere mulighederne for eventuel prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem organisationen og Kommunalbestyrelsen om hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på. Derudover er det en supplering af den introduktion til udvalgenes arbejde der blev givet på mødet i januar 2022.

  Som også fremhævet under introduktionen til udvalgets arbejde i januar forventer administrationen følgende temaer vil fylde mest de kommende år.

  Sundheds- og ældreområdet

  Social- og arbejdsmarkedsområdet

  • Demografisk udvikling
  • Rekrutteringsgrundlag og kompetenceudvikling
  • Flytning af hjemmeplejen til Enggården
  • Kapacitetsbehov og evt. udbygning i tilknytning til Enggården
  • Rehabilitering, herunder rehab-teams, forebyggelse af (gen) indlæggelser
  • Optimering inden for hjemmeplejen
  • Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
  • Sundhedsklynger, det nære sundhedsvæsen, kronikere og forløbsprogrammer
  • Ny model for aktivitetsbaseret afregning
  • Konsolidering af teamet – kompetenceudvikling, kultur og onboarding af leder
  • Lande endelig opgaveportefølje – også i relation til Tårnby
  • Efter et travlt og omskifteligt år (bl.a. pga. lederskifter, sygdom og udskiftning af 3 nøgle-it-systemer) skal organiseringen og strukturen for netop Borger- og socialområdet tages op igen, og der skal samtidig fokuseres på kontrol og tilsyn med en del af sagsområderne, f.eks. brøkpensioner, sygedagpenge, 225-timers beskæftigelsen mm.
  • Implementering af Borgerblikket
  • Implementering af IT-systemer

  Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor der er en lang række driftsopgaver og mindre projekter der ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i syv kategorier, hvilket gør det muligt at se, hvorfra opgaven udspringer.

  Kriterierne er for udvælgelsen har været:

  Opgavekategori

  Forklaring/Formål

  Drift/tilbagevendende opgave

  Større kritiske driftsopgaver der løber gennem hele året eller er tilbagevendende og ressourcekrævende.

  Projekt

  Konkrete projekter der slutter et givent tidspunkt. Projektet skal være besluttet lokalt. Gælder f.eks. Ny skolepolitik, lokalplaner, anlægsprojekter, §17.4 udvalg.

  Pulje

  Opgaver knyttet op på en konkret økonomisk pulje. De kan derfor have karakter af projekter, hvis puljen ikke er tilgængelig på et senere tidspunkt.

  Ny lovgivning/nationale initiativer

  Skal-opgaver der kommer udefra. Dimensioneringen kan nogen gange diskuteres, men ikke altid.

  Implementering af aftaler

  Opgaver som følge af f.eks. budgetbeslutninger eller konstitueringsaftale.

  Politisk/strategisk udvikling

  Indeholder f.eks. implementering af politiker og strategier, samt større strategiske udviklingsopgaver forvaltningen udfører af egen drift.

  Udviklingen af driften

  Opgaver forvaltningen udfører for f.eks. at øge effektiviteten eller kvaliteten af løsningen af kerneopgaven

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 22
  Orienteringssag - Administrationens særlige indsatser 2022 - ØU
  Sagsid.: 21/3428

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres et overblik over hvilke særlige indsatser der planlægges at arbejde med i de kommende år inden for Dragør Kommunes administration. Oversigten viser kun udvalgte driftsopgaver, såfremt de er vurderet særligt kritiske for den samlede organisation.

  Formålet med sagen er, at give indsigt i og skabe overblik over administrationens arbejdsopgaver de kommende år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at oversigt over administrationens særlig indsatser 2022-2024 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over udvalgte særlige indsatser i 2022 til 2024 på Dragør Kommunes administrations område. Hvert fagudvalg har fået forelagt en oversigt relevant for deres område.

  Formålet med sagen er dels at give et overblik over administrationens opgaver for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere mulighederne for eventuel prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem organisationen og Kommunalbestyrelsen om hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på. Derudover er det en supplering af den introduktion til udvalgenes arbejde der blev givet på møderne i januar 2022.

  Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor der er en lang række driftsopgaver og mindre projekter der ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i syv kategorier, hvilket gør det muligt at se, hvorfra opgaven udspringer.

  Kriterierne er for udvælgelsen har været:

  Opgavekategori

  Forklaring/Formål

  Drift/tilbagevendende opgave

  Større kritiske driftsopgaver der løber gennem hele året eller er tilbagevendende og ressourcekrævende.

  Projekt

  Konkrete projekter der slutter et givent tidspunkt. Projektet skal være besluttet lokalt. Gælder f.eks. Ny skolepolitik, lokalplaner, anlægsprojekter, §17.4 udvalg.

  Pulje

  Opgaver knyttet op på en konkret økonomisk pulje. De kan derfor have karakter af projekter, hvis puljen ikke er tilgængelig på et senere tidspunkt.

  Ny lovgivning/nationale initiativer

  Skal-opgaver der kommer udefra. Dimensioneringen kan nogen gange diskuteres, men ikke altid.

  Implementering af aftaler

  Opgaver som følge af f.eks. budgetbeslutninger eller konstitueringsaftale.

  Politisk/strategisk udvikling

  Indeholder f.eks. implementering af politiker og strategier, samt større strategiske udviklingsopgaver forvaltningen udfører af egen drift.

  Udviklingen af driften

  Opgaver forvaltningen udfører for f.eks. at øge effektiviteten eller kvaliteten af løsningen af kerneopgaven

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 23
  Forslag fra C, Nicolaj Bertel Riber (A) og Ole H. Hansen (A) - Ophør af arbejdet med optagelse på UNESCOs verdensarvsliste
  Sagsid.: 22/608

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Procedureforslag fra (V):

  At sagen om ophør af arbejdet med optagelse på UNESCO verdensarvsliste sendes tilbage til BFKU, for at afvente den nye turismestrategi, hvorefter der tages endelig stilling til, om ansøgningen skal færdiggøres og indsendes.

  For stemte: 6 Lisbeth Dam Larsen (A)+T+V

  Imod stemte: 8 C + Ole Hansen (A) + Nicolaj Bertel Riber (A)

  Undlod at stemme: 1 Flemming Blønd (L)

  Faldet.

  Medlemsinitieret forslag:

  For stemte: 9 C + Nicolaj Bertel Riber (A) + Ole Hansen (A) + 1 Flemming Blønd (L)

  Imod stemte: 6 Lisbeth Dam Larsen (A)+T+V

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 8. februar 2022 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Konservative samt Nicolaj Bertel Riber og Ole H. Hansen (A) foreslår, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at Dragør Kommune ikke arbejder videre med optagelse af Dragør på Unesco verdens kulturarvs liste.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

 • 24
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-03-2022

  Kristine Bak:

  Spurgte til opgaver under pkt. 20 vedr. varmeplanlægning.