Skip navigationen

Referat

Torsdag den 28. april 2022 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Flemming Blønd (L), Annette Nyvang (T), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Mia Tang (C), Lisbeth Dam Larsen (A), Theis Guldbech (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A), Trine Søe (C), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Punkt 15 rykket op som første punkt efter meddelelser.

Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T), Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Spørgsmål 1:

  Morten Dreyer, Ålegårdsvænget 27, spurgte til tidspunkt for hvornår Dragør Gamle Rådhus reelt kan tages i brug som medborgerhus?

  Svar:

  Forvaltningen har oplyst, at Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, er åbent til lån i og med, at reglementet for brug er vedtaget. Der er dog flere forhold, der stadigt arbejdes på at få tilrettelagt – nemlig bookingmulighed og låsesystemer. Driften af bygningen som hus for foreninger kræver også jf. den oprindelige politiske beslutning en forholden sig til lejeafgift, idet der oprindeligt var indregnet en indtægt på udlån/udlejning af rådhuset. Der arbejdes på at få de sidste ting på plads og forelagt BFKU den 9. juni.

  Spørgsmål 2:

  Kristine Bak, Rønne Allé 29, spurgte, om træerne på Vestgrønningen bliver erstattet af træer af samme sort?

  Svar:

  Forvaltningen har oplyst, at træerne på Vestgrønningen er af typen storbladet lind, Tilia platyphyllos. Kroneformen er noget Kommunens gartnere tilstræber ved beskæring gennem flere år, i lighed med tidligere genplantninger, hvor formen også er opnået gennem beskæring.

  Bladene bliver som de eksisterende, med naturlig variation og den ønskede krone opnås ved beskæring. Dragør Kommune planlægger derfor ikke at foretage genplantning.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Dragør Kommune er nu begyndt at få tildelt fordrevne Ukrainere fra Udlændingestyrelsen. Vi har i denne uge fået tildelt 23, hvor af 5 boede her privat i forvejen. Jf. tidligere beslutning om boliger, fordeles de ukrainske flygtninge indtil videre på hhv. Halvejen og Badehotellet.

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C).

 • 3
  Månedsopfølgning for februar 2022
  Sagsid.: 22/1028

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter februar 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter februar tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har baseret på forbrugstal for februar, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2022.

  De samlede forventninger til 2022 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2022, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et merforbrug på 5,3 mio. kr. for hele 2022.

  Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor: Det forventede merforbrug er på Skoleområdet (sektor 3), Sundhed og Omsorg (sektor 7), samt Plan og Teknik (sektor 2) De er fordelt således:

  • merforbrug på Plan- og Teknik på 0,3 mio. kr.
  • merforbrug på skoleområdet på 1,5 mio. kr.
  • mindreforbrug på kultur- og fritidsområdet på 0,8 mio.kr.
  • merforbrug på institutionsområdet på 1,2 mio. kr.
  • merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet på 3,0 mio. kr.

  Plan- og Teknik forventer mindreindtægter som følge af mindre indkrævet beløb til dækning af skadedyrsbekæmpelse er påkrævet, samt efterregulering for kollektiv trafik.

  Skoleområdet forventer et merforbrug som følge af flere elever på specialområdet, flere elever til STU og forventet merforbrug på befordring af elever.

  Mindreforbrug på kultur- og fritidsområdet skyldes primært færre klubbørn.

  Merforbruget på dagtilbudsområdet skyldes både flere vuggestue- og børnehavebørn og en højere mellem kommunal afregning end ventet.

  Der forventes et samlet merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet, som er sammensat af mindreindtægter på salg af plejehjemspladser til udenbys borgere og for merudgifter på køb af udenbys plejehjemspladser. Desuden merforbrug på den kommunale hjemmepleje.

  I forbindelse med månedsopfølgningen har alle områderne afsøgt muligheder- og løsninger for at håndtere de annoncerede merforbrug. Status herom er nævnt under de enkelte sektorer i det vedlagte bilag. I maj vil BFKU og SSAU blive forelagt sager, der anviser løsning på de økonomiske udfordringer i 2022. Herunder udfordringer vedrørende overførte merforbrug fra 2021. Udfordringen på KBEU’s område forventes at kunne håndteres indenfor området, uden tiltag der kræver politisk behandling.

  Tabel 1 Månedsopfølgning efter januar 2022 – forventet regnskab og budget

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2022-2025 baseret på det forventede regnskab for 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

  Bilag

 • 4
  Regnskab 2021
  Sagsid.: 22/3019

  RESUMÉ:

  Regnskabet for 2021 er aflagt fra administrationen. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse, beslutte at oversende regnskabet for 2021 til revisionen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at regnskabet for 2021 oversendes til revisionen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 1. oktober 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens budget for 2021 – 2024 med udgangspunkt i den økonomiske politik.

  Dragør Kommunes økonomiske politik for 2020-2023 har følgende overordnede økonomiske mål:
   

  1. Sikre en bæredygtig økonomi

  2. Sikre budgetoverholdelse

  3. Sikre balance mellem mål/politikker og hensynet til økonomien

  For at nå disse mål tilføjes en række konkrete delmål for budgetperioden:
   

  a) Opbygge en kultur, der fremmer robust økonomistyring i organisationen
  b) Driftsoverskud på 60 mio.kr. Driftsoverskuddet skal kunne finansiere renter, afdrag, og anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres samt en kasse- og likviditetsforøgelse i perioden.

  c) Gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 40 mio.kr.

  d) Anlægsinvesteringer reducerer de efterfølgende driftsudgifter i de efterfølgende år

  e) Overførselsmulighed på +/- 2 % indtil ovenstående er realiseret, hvorefter der tages

  stilling til nyt måltal. [1]
   

  Servicerammen og anlægsrammen angiver Dragør Kommunes andel af de samlede service- og anlægsudgifter i den indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL.
   

  Regnskabet viser, at serviceudgifterne i 2021 er 5,8 mio. kr. højere end Dragør Kommunes serviceramme. Da kommunerne samlet set også har overskredet den samlede serviceramme, er det på nuværende tidspunkt uvist om Dragør Kommunes overskridelse af servicerammen vil medføre en sanktion i 2022.

  I forhold til de samlede driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) viser resultatet et merforbrug på 14,1 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget; men et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.


  Tabel over Kommunalbestyrelsens økonomiske mål i 2021

  mio. kr.

  Målsætning

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Regnskab

  Servicerammen skal overholdes

   Max 685,2

  685,2

  693,7

  691,0

  Anlægsrammen skal overholdes

   Max 49,2

  30,9

  42,1

  23,6

  Driftsoverskud skal overstige 60 mio.kr

   Mindst -60

  -53,9

  -37,3

  -44,6

  Den gennemsnitlige kassebeholdning skal holdes sig over 40 mio.kr.

  Mindst 40,0

  -

  -

  Min 48 mio.kr (1. januar 2021)

  Overskuddet af ordinær driftsvirksomhed er i regnskabet på 40,8 mio. kr., hvilket er 4,7 mio. kr. bedre end det korrigerede budget og 5,3 mio. kr. bedre end resultatet i regnskab 2020.
   

  Dragør Kommunes anlægsudgifter var i 2021 på 23,6 mio. kr. Det er 7,4 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Det korrigerede budget er påvirket af den store overførsel fra 2020, der vedrører projekter der ikke var afsluttet.

  Den gennemsnitlige likviditet har i hele 2021 holdt sig over 40 mio. kr. Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning var på ca. 48 mio. kr. Det var ved indgangen til 2021. Den er nu - ved udgangen af 2021 - på 91,3 mio. kr., hvilket er en stigning på mere end 40 mio. kr. sammenholdt med likviditeten ved udgangen af 2020.  Dette skal dels ses i sammenhæng med årets resultat på den ordinære drift, mindreforbrug på anlæg samt den likviditetsmæssige effekt af låneoptag i 2020.

  Det økonomiske resultat - resultatopgørelsen

  Årets samlede resultat er sammensat af summen af:

  Kommunens indtægter

  Driftsudgifter

  Finansielle poster

  Anlægsudgifter

  Det samlede regnskabsresultat, jf. resultatopgørelsen, af den ordinære drift er sammensat af resultatet af det skattefinansierede område og resultatet på det brugerfinansierede område.

  På det skattefinansierede område var resultatet et samlet overskud på 17,3 mio. kr., idet der var et overskud på 40,8 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed, og et forbrug på 23,6 mio. kr. på anlægssiden. Hertil kommer, at der på det bruger finansierede område (renovation) er en nettoindtægt på 0,5 mio. kr. Kommunens overskud er 4,5 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret; men 23,2 mio.kr. højere end det korrigerede budget. Overskuddet skyldes primært færre afholdte udgifter til anlæg.

  [1] I overførelsen fra regnskab 2019 til 2020 og fra regnskab 2020 til 2021, er det forudsat, at det fulde merforbrug overføres (hvor det vurderes muligt at hente) for at fastholde økonomisk ansvarlighed.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af §45 i lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2021 til revisionen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regnskab 2021 fremsendes til BDO, kommunens revisionsfirma. Revisionens endelige revisionsberetning for regnskab 2021 forelægges af revisionen forud for behandling i Økonomiudvalget d. 18. august.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

  Bilag

 • 5
  Forslag til Lokalplan 76 med kommuneplantillæg for en udvidelse af Dragør Badehotel
  Sagsid.: 17/3240

  RESUMÉ:

  Forslag til ny lokalplan med kommuneplantillæg, der muliggør en udvidelse af Dragør Badehotel, indstilles til godkendelse med henblik på udsendelse af forslaget i høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 76 med tilhørende kommuneplantillæg godkendes i henhold til planlovens bestemmelser med henblik på offentlig høring i 8 uger.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

  Anbefalet overfor ØU, med en bemærkning om, at bygning C fremrykkes så den flugter med udspringene ud mod Drogdensvej. Endvidere præcisere i retningslinjerne i lokalplanen, at der mod gården kun må være franske altaner på første sal. 

  Administrationen skal i dialog med ansøger undersøge, at det er muligt at fremrykke bygning C. 

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  Forudgående politiske behandlinger vedrørende udvidelse af Dragør Badehotel fremgår af sagen, og beslutninger er indarbejdet i lokalplanforslaget. Derudover er den oprindelige del af badehotellet udpeget som bevaringsværdig i lokalplanforslaget med henblik på at fastholde det karakteristiske badehotel på kanten af Dragør By ud mod strandengene.

  Tidligere politiske beslutninger

  På baggrund af en revideret ansøgning om udvidelse af Dragør Badehotel besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget på mødet den 13. august 2019 at lokalplanarbejdet (for en udvidelse og ombygning af Dragør Badehotel) skulle genoptages på baggrund af det ansøgte projekts placering og med en maks. højde på 2 etager, og at lokalplanen (skulle) give umiddelbar mulighed for at opføre den ansøgte facadebeklædning med naturfarvet træbrædder med lister/trælameller med partielt pudset murværk i stueplan.

  Udvalget protokollerede at parkeringsforhold og miljøvurdering (skulle) belyses ved fremlæggelse af lokalplanforslaget. På mødet den 10. september 2019 besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget derudover at godkende forslag om at der ved det videre lokalplanarbejde vedr. tilbygningerne til Dragør Badehotel arbejdes med træbeklædning uden partiel murværk, som det også er anbefalet af Dragør Bevaringsnævn.

  Det godkendte alternativ – med træbeklædte tilbygninger i to etager er efterfølgende indarbejdet i lokalplanforslaget med tilhørende tillæg til kommuneplanen, se Bilag 1.

  Skitseprojektet har ikke ændret karakter, siden sidste behandling af lokalplanforslaget.

  Skitseforslaget omfatter en udvidelse af hotellet i form af en forlængelse mod nord af det oprindelige bygningsprofil i 3 etager, samt opførelse af 2 tilbygninger forbundet gennem forbindelsesbygninger i glas der adskiller det gamle fra det nye byggeri. Udvidelsen vil medføre et samlet værelsesantal på 61. Visualiseringerne i lokalplanen illustrerer indpasning af den udvidede bebyggelse med hensyn til placering og omfang i bybilledet i forhold til lokalplanens byggefelter og højdebestemmelser mv, men gengiver ikke alle bygningsdetaljer, herunder den detaljerede facadeudformning.

  Lokalplanforslagets indhold

  Planforslaget indeholder bestemmelser om byggeriets placering, omfang og ydre fremtræden med baggrund i det udarbejdede skitseforslag. Der udlægges byggefelter og fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 82 og maximale bygningshøjder på 12,5 meter, med undtagelse af muligheden for et elevatortårn på maksimalt 14 meter ind mod på gårdsiden. Lokalplanen stiller krav om, at nuværende hovedbygning – det gamle badehotel - bevares og at bygningens bærende arkitektoniske træk skal videreføres ved udvidelsen af bygningen.

  Parkering

  Udvalget har protokolleret at parkeringsforhold (skulle) belyses ved fremlæggelse af lokalplanforslaget. Administrationen har derfor med afsæt i tidligere politiske drøftelser samt parkeringsanalyse i og omkring den gamle by fra 2019 (bilag 2), bedt ansøger om, at tilstræbe samme antal parkeringspladser på egen grund svarende til udvidelse af værelseskapaciteten. Dette kan ikke imødekommes fuldstændigt, men antallet udvides fra 12 pladser (32 værelser) til i alt 20 parkeringspladser (61 værelser) på egen grund, hvilket vurderes at være det maksimalt mulige på grunden. Øvrig parkering henvises til parkering på nærliggende offentlige p-pladser – i lighed med tidligere udkast til lokalplan.

  I parkeringsanalysen fremgår det at ”Ved en større udbygning af Dragør Badehotel vil der formentlig ikke være tilstrækkelig parkeringskapacitet omkring Dragør Badehotel herunder på Prins Knuds Dæmning. Nogle parkanter til Dragør Badehotel vil derfor skulle parkere længere væk, som på boligveje eller i havnen. Det bemærkes, at den nuværende parkeringsplads er beliggende på et fredet område, hvorfor en udvidelse ikke vurderes mulig.”

  Udpegning til bevaringsværdig bebyggelse

  Den oprindelige del af badehotellet er i dialog med hotellets ejer fastlagt som bevaringsværdig i lokalplanforslaget med henblik på at fastholde det karakteristiske badehotel på kanten af Dragør by som et vidnesbyrd for sin tid. Dette medfører, at den nuværende hovedbygning ikke må nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse, samt at udvendige ændringer og ombygninger, også skal tillades af kommunalbestyrelsen. Der er dog givet mulighed for at nuværende hovedbygning kan udvides mod nord gennem videreførelse af hovedbygningens bærende arkitektoniske værdier.

  Kommuneplantillæggets indhold

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5, fastlægger bebyggelsesprocenten for ejendommen Drogdensvej 43, til maksimalt 85 og den maksimale bygningshøjde til 14 m. Dette indskærpes yderligere af lokalplanforslaget. Derudover udpeges Dragør Badehotel som bevaringsværdig bygning under Kommuneplanens retningslinjer for fredede og bevaringsværdige bygninger.

  Miljøvurdering

  Udvalget har protokolleret at miljøvurdering (skulle) belyses ved fremlæggelse af lokalplanforslaget. Der er derfor foretaget en fornyet miljøscreening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - LBK nr 1976 af 27/10/2021, som skal offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Det er vurderet, at lokalplanforslaget ikke har væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til hidtil gældende planer, i et sådant omfang, at der skal udarbejdes en mere detaljeret miljøvurdering.

  Sagens forhistorie / tidligere behandlinger

  Forslag til udvidelse af Dragør Badehotel har tidligere været politisk behandlet i 7 omgange:

  BEPU den 5.4.2016

  BEPU den 7.6.2016

  BEPU den 1.11.2016

  BEPU den 7.3.2017 / KB den 30.3.2017

  BEPU den 28.11.2017

  BEPU den 2.4.2019 / ØU den 11.4.2019 / KB den 7.5.2019

  BEPU den 13.8.2019

  BEPU den 10.9.2019

  LOVE/REGLER:

  Planloven og Miljøvurderingsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udpegning af en ejendom som bevaringsværdig og fastsættelse af bestemmelser om bevaring af bebyggelse i en lokalplan, herunder om at bebyggelsen ikke må ændres eller nedrives uden byrådets tilladelse er som det klare udgangspunkt udtryk for en almindelig erstatningsfri regulering. I de tilfælde, hvor en lokalplan indeholder bestemmelser om, at en ejendom ikke må nedrives, følger det dog af bestemmelsen i planlovens § 49, at ejeren har mulighed for at fremsætte krav om, at ejendommen skal overtages af kommunen mod erstatning. Dette gælder fx også for alle bygninger i lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  Denne situation opstår dog først, hvis ejeren kan godtgøre på baggrund af en konkret vurdering, at vedkommende ikke kan udnytte ejendommen, fordi han ikke kan anvende sin ejendom med et fornuftig økonomisk afkast sammenlignet med en tilsvarende ejendom, med en tilsvarende beliggenhed, uden bevaringsudpegning. Altså at bevaringen udgør en ekstra økonomisk byrde.

  Ovenstående situation opstår dog først, hvis ejeren efter lokalplanens vedtagelse har anmodet om tilladelse til nedrivning af den pågældende bygning og kommunalbestyrelsen herefter siger nej til at give en sådan tilladelse (= dispensation fra lokalplanen). Hvis der efter lokalplanens vedtagelse måtte blive fremsat krav om overtagelse, eksempelvis efter et ejerskifte, betyder det således, at kommunalbestyrelsen i sidste ende kan vælge tillade nedrivning for at undgå et krav om, at skulle overtage ejendommen. Hvis kommunalbestyrelsen i en sådan situation måtte fastholde, at bygningen ikke må nedrives, kan ejeren fremsætte krav om overtagelse, men det betyder ikke nødvendigvis, at kommunen er forpligtet hertil, da han skal godtgøre at han ikke kan anvende ejendommen med et fornuftig økonomisk afkast sammenlignet med tilsvarende ejendom.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslagene skal i 8 ugers høring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet understøtter kommunens turismepolitik og kommunens arkitekturpolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 6. april 2022.

  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

  Bilag

 • 6
  Frigivelse af anlægsbevilling til havnen 2022
  Sagsid.: 22/1715

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til fortsat renovering af Dragør Havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på kr. 1,2 mio. til genopretning af Dragør Havn, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 3. marts 2022 frigivet 2,0 mio. kr. fra anlægsbudget 2022 samt overført mindre forbrug på 1,26 mio. kr. til genopretning, renovering og udvikling af Dragør Havn.

  Der er overført en uforbrugt anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. fra tidligere år til genopretning af Dragør Havn, som ikke er tidligere frigivet. Det foreslås, at anlægsbevillingen frigives til fortsat genopretning af Dragør Havn jf. vedlagte oversigt fra tilstandsrapporten, samt renoveringer af eksisterende toiletbygninger.

  Det kan oplyses, at der er udarbejdet vedligeholdelsesplaner (bilag 1-3) for Dragør Havn, hvor det anslås at der skal investeres knap 19,5 mio. kr. de næste 5 år i vedligeholdelse.

  Herudover vurderer havneadministrationen løbende øvrige tekniske anlæg, og på den baggrund foreslår havnen disponering af årets anlægsbevilling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Pengene er overført fra tidligere år til 2021, og bevillingen indgår i overførselssagen som behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Klima- og Erhvervsudvalget den 6. april 2022.

  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

  Bilag

 • 7
  Frigivelse LED Belysning i kommunens bygninger
  Sagsid.: 22/1911

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af traditionel belysning med LED belysning i kommunens bygninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 6 mio. kr. til udskiftning af traditionel belysning med LED belysning i kommunens ejendomme og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2022 er der afsat 6 mio. kr. til udskiftning af traditionel belysning med LED belysning i kommunens bygninger. Der er tale om et energispare projekt (ESCO) hvor energibesparelsen finansierer investeringen.

  Administrationen har i 2019 sammen med rådgiver gennemgået og registreret den eksisterende belysning i alle kommunens bygninger.

  Registreringerne viste, at kommunens bygninger flere steder er underbelyst i forhold til gældende krav. Det er således ikke muligt at foretage en 1:1 udskiftning af den eksisterende belysning. Endvidere viste registreringerne, at den samlede investering for udskiftning af belysning i alle kommunens bygninger ville være på ca. 11 mio. kr. Den samlede bevilling var i 2018 på 5.5 mio. kr.

  Bygningerne blev i 2019 prioriteret ud fra hensynet til den korteste tilbagebetalingstid og de ejendomme som havde den dårligste belysning.

  Der blev dermed udført ny LED belysning i følgende bygninger:

  -         Elisenborg, Klub

  -         Krudthuset, Klub

  -         Blushøj SFO

  -         Nordstrandens vuggestue

  -         Nordstrandens SFO

  -         Sølyst Børnehave

  -         Sølyst Vuggestue

  -         Sølyst klub

  -         Strandengens SFO

  -         Hollænderhuset

  -         Kornblomsten

  -         Dagplejen

  -         Hollænderhallen

  -         Kongelundshallen

  -         Musikskolen

  I 2022 er det planen, at der skal udføres LED Belysning i følgende bygninger:

  -         St Magleby Skole

  -         Nordstrandsskolen

  -         Dragør Skole

  -         Rådhuset

  Projektet bliver udbudt iht. Tilbudsloven som et offentligt udbud med annoncering.

  Arbejderne forventes udført i den sidste halvdel af 2022 i sammenarbejde med ekstern rådgiver.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede energibesparelse forventes at være på ca. 350.000 kr. i alt. Besparelsen er realiseret i driftsbudgettet for 2023 og frem.

  Brugerne får i mange tilfælde en bedre lysoplevelse, da lysniveauet vil blive opgraderet til gældende lovgivning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 6. april 2022.

  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

 • 8
  Frigivelse af midler til sikring af skolerne
  Sagsid.: 21/532

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til tryghedsskabende tiltag på skolerne. I form af opsætning af udvendig lys på alle tre skoler og alarm på Dragør Skole.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevillig på i alt 257.000 kr. til sikring af skolerne og, at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet 2022 er der blevet afsat 257.000 kr. til sikring af skolerne. Midlerne skal anvendes i 2022.

  Baggrund

  I 2020/21 nedsatte administrationen en tværgående arbejdsgruppe vedr. sikring af skolerne. I arbejdsgruppen var der repræsentanter fra Skolerne, Klub Dragør, SSP og nærpolitiet. Formålet med arbejdsgruppen var at se på, hvordan det var muligt at forebygge hærværk og deslige på kommunens Skoler og Klubber.

  Gennemgang af skolerne

  Alle repræsentanterne i arbejdsgruppen har haft mulighed for at gennemgå deres bygninger med tyverienheden fra Københavns politi. På baggrund af denne gennemgang er der indhentet tilbud på lys og alarm, der kan skabe en sikring af skolerne.

  Følgende etableres og fornyes:

  Nordstrand skolen

  Lys:

  • Levering og montering af lampe der monteres på stolpe ved/mod bålhytte (ved diget) montering af sensor for denne med gitter foran
  • Levering og montering af to lamper med indbygget sensor ved dalen. Bliver sat op med gitter foran (dalen)
  • Levering af tre lamper ved boldbane monteres på eksisterende lamper

  Dragør Skole

  Alarm:

  • Etablering af Alarmsystem, udgifterne til driften af dette  varetages fremadrettet af skolen, som på de øvrige skoler og institutioner i kommunen.
    

  Lys:

  • To stk. lamper monteres på/over scene tænder på sensor
  • To stk. armaturer etableres på ved ud mod kirkestigen modsat gymnastiksal i
  • smedefabrikeret hus (sensor)
  • En lampe monteres omkring hovedindgang og giver en grundbelysning
  • omkring boldbane - denne monteres på eksisterende skumringsrelæ

  Store Magleby Skole

  Lys

  • Udskift af lampehoveder på p-plads 1:1
  • Montering af fire lamper mod cykelparkering/gård
  • Lys bag skole på de grønne områder seks stk. Lyset tændes på bevægelses
  • Lys på gul bygning (tulipan) tre lamper på arm i højde
  • Skift af en lampe i gammel gård

  Administrationen har indhentet tilbud i på arbejderne. Det forventes, at de kan udføres i løbet af foråret 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 6. april 2022.

  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

 • 9
  Ny tildelingsmodel for Klub Dragør
  Sagsid.: 22/1443

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til udkast for ny tildelingsmodel for Klub Dragør. Det foreslås af forvaltningen, at der laves en ny tildelingsmodel gældende fra budget 2023, der tager højde for Klub Dragørs nye tværinstitutionelle opgaveløsninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender principperne for en ny tildelingsmodel for Klub Dragør.
  2. at den nye tildelingsmodel for Klub Dragør træder i kraft fra 01.01.2023.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-04-2022

  Ad 1:

  Anbefales over for ØU/KB med tilføjelsen:

  Udvalget ønsker ifm. budgettet at få belyst, hvordan de konkrete udgifter på klubområdet fordeler sig - herunder hvad der afstedkommer, at Dragør Kommune bruger dobbelt så meget pr. barn som gennemsnittet i Region Hovedstaden. Udvalget ønsker ligeledes et overblik over, i hvilket omfang klubberne benyttes - dvs. fremmøde kontra antal tilmeldte. 

  Ad 2:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var ikke tilstede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Ad 1+2 fra BFKU:

  Anbefales over for KB.

  Forslag fra A:

  A præciserer, at inklusionsindsatsen sker i et ligeværdigt samarbejde mellem Klub Dragør og Skolerne, samt at forbruget og tilrettelæggelsen af timer til inklusionsindsatser sker under mest muligt hensyn til det almene klubarbejde. Derudover skal der i forbindelse med budgetforhandlingerne tages stilling til, om vi organisere inklusionsindsatsen korrekt mellem skoler og klub.

  For stemte  2 (A)

  Imod stemte  3 (C+V)

  Undlod at stemme 2 (L+T)

  Faldet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Ad 1-2:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  Klub Dragør har de seneste år påtaget sig en række tværinstitutionelle opgaveløsninger, der ligger ud over den almene klubdrift. Det foreslås derfor, at der laves en ny tildelingsmodel for Klub Dragør, der ikke kun er afhængigt af udviklingen i medlemstal hen over året.

  De tværinstitutionelle opgaveløsninger er skolepædagoger (siden skolereformen i 2014), inklusionsindsatser (jf. vedtagne budget 2021-24) og kontaktpersonopgaver (jf. vedtagne budget 2022-25). De forskelligartede og relativt nye opgaver for Klub Dragør er beskrevet i kvalitetsrapporten for Klub Dragør (side 6-9), der blev godkendt af Skoleudvalget den 4. november 2021. Kvalitetsrapporten er vedlagt denne sag til en uddybende orientering, om de opgaver som Klub Dragør løser for børne- og ungeområdet i kommunen samlet.


  Den nuværende budgettildeling for Klub Dragør følger 100 procent udvikling i medlemstal. Det vil sige, hvis medlemstallet stiger meget et år ift. forventet, så tildeles Klub Dragør yderligere budget sidst på året – og omvendt. Det nuværende princip gør, at Klub Dragørs økonomi er meget følsom for udsving i medlemstal. I 2021 blev Klub Dragør eksempelvis trukket 1,1 mio. kr. i slutningen af året, som følge af de flere udmeldelser pga. corona og at Klub Elisenborg var lukket i store dele af året.

  Begrundelsen for at lave en ny tilskudsmodel er, at Klub Dragør nu varetager en lang række nye opgaver, hvis opgaveudførsel ikke er afhængig af medlemstal. Den foreslåede tildelingsmodel vil dog fortsat være påvirkelig af medlemstal for ca. halvdelen af budgettet, den halvdel af budgettet som vedrører de almene klub opgaver. Den nye model kan implementeres pr. 1. januar 2023. Vedhæftede tilskudsmodel er med udgangspunkt i budgettal for 2022. I foreslåede model er indsat en grundtildeling til de almene klubopgaver på 15 % for at tilsikre en stabilitet i driften af klubtilbudsopgaven.

  Som følge af budgetvedtagelse om delvis hjemtagelse af kontaktpersonopgaver er der i skrivende stund tildelt 450 t.kr. fra Børneteamets budget til eksterne leverandører til Klub Dragør til denne opgaveløsning. Når der i vedhæftede model står 450.000 kr. er det derfor, de kontaktpersonopgaver der for nuværende er vurderet kan udføres, billigere og internt igennem Klub Dragør, men dette beløb kan øges henover året, såvel som i kommende år. Det er børnesocialrådgiverne der visitere kontaktpersoner til enten eksterne leverandører (oprindelige budget i 2022 var 2,7 mio.kr.) eller via Klub Dragør, som det også fremgik på møde i BFKU d. 10.03.2022.

  Der vil fortsat være efterregulering sidst på året, december måned, der følger det gennemsnitlige antal medlemmer for året. De forskellige udgiftstyper vil ved de tekniske korrektioner blive Pris- og lønfremskrevet fra år til år.

  Tilpasning af økonomiopsætning for Klub Dragør
  Økonomiopsætningen for Klub Dragør vil samtidig tilpasses, således at udgiftsniveauet for Klub Dragør fremadrettet vil afspejle den korrekte opgaveløsning eller serviceydelse. Når Klub Dragørs budget divideres med antallet af 6-16 årige i kommunen og udgiftsniveauet generelt sammenlignes med andre kommuner fremgår det, at Klub Dragørs udgifter er væsentligt højere end andre sammenlignelige kommuner.

  En del af forklaringen herpå skyldes kontering. De 2 årsværk som Klub Dragør har medarbejdere på skolen er bogført på Klub Dragør, men vil fremadrettet blive bogført med korrekt funktion (3.22.01 folkeskole). Medarbejdere som udover deres arbejdstimer på klubberne har timer på skolerne vil fremadrettet få et lønsplit, så dele af deres løn bliver fra Klub Dragørs lønbudget og dele af lønnen bliver fra et nyt oprettet lønbudgettet oprettet til ’Skolepædagoger’, fortsat under Klub Dragør på sektor 4.

  På samme vis har Klub Dragør sammenlagt ca. 1 årsværk medarbejder i 2021, der arbejder med inklusionsindsatser på skolerne. Medarbejdere der på samme vis fremadrettet vil blive konteret med korrekt funktion (3.22.01), som en del af Klub Dragørs økonomi.

  En tredje tilretning af Klub Dragørs økonomiopsætning i KMD Opus er lønudgift til kontaktpersoner, der skal udbetales med funktion 05.28.21-007.

  Disse tilpasninger af økonomiopsætningen foretages i de tekniske korrektioner for 2023 på Klub Dragør, og har til hensigt at udgiftsniveauet for Klub Dragør bliver mere retvisende i sammenligning af serviceniveau på tværs af kommuner.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udarbejdet i samarbejde med ledelsen af Klub Dragør.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og Fritidspolitikken.
  Skolepolitikken.
  Børne- og Ungepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. april 2022.

  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen 28. april 2022.

  Bilag

 • 10
  Fordeling af midler til indfasning af minimumsnormeringer 2022
  Sagsid.: 21/3580

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om kommunen modtager statslige midler til øgede normeringer på dagtilbudsområdet samt fordelingen af midlerne.

  INDSTILLING:

   Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommune modtager tilskuddet på 2.450.000 kr. i 2022.
  1. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -2.450.000 kr. og udgifter på 2.450.000 til daginstitutionsområdet.
  1. at udvalget tager til efterretning, at forældretaksten på dagtilbudsområdet er steget i 2022 fra starten af året som følge af tilførte ekstra midler, der øger dagtilbudsområdets samlede bruttodriftsudgifter. Dette besluttet ved indgåelse af budget 2022-2025 af reduktionsskema nr. 11 ’øgede midler til normeringer, øget forældrebetaling’.
  1. at midlerne fordeles mellem institutionerne efter principielt besluttede fremgangsmåde, mellem private og kommunale institutioner, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-04-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var ikke tilstede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Ad 1-4:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  Med finanslovsaftalen mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet for 2020 blev der afsat midler til, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. De lovbundende minimumsnormeringer vil fra 2024 medføre, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

  Dragør Kommune modtog den 19. januar 2022 bevillingsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om, at kommunen modtager tilskud på 2.450.000 kr. til at øge normeringerne i daginstitutioner i 2022. I marts 2023 skal Dragør Kommune redegøre for anvendelsen af midlerne til ministeriet, og puljemidlerne skal her forinden revisions godkendes.

  Rammerne for puljeudmøntningen i 2021-2023 blev fastsat med Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Det følger af aftalen, at der i 2022 skal udmøntes 957,4 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner. De 911,7 mio. kr. fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter kommunens andel af skønnede antal 0-5 årige børn i 2022, som den fremgår af Danmarks Statistik befolkningsfremskrivning fra maj 2021. Endvidere fordeles 45,7 mio. kr. til den tredjedel af kommunerne, der er svagest stillet socioøkonomisk.

  I 2020 modtog Dragør Kommune beløb 1.259.000 kr. og i 2021 beløb 2.009.000 kr. til samme formål.
   

  Fordeling af midlerne i 2022

  Midlerne fordeles ud fra samme princip, som det blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2021 på møde den 27. maj 2021. Ved godkendelse af fordeling af de statslige midler i 2021, besluttede udvalget samtidig principperne for fordelingen i perioden 2022-2025. I fordelingen af midler modtager også de private institutioner tilskud med udgangspunkt for hele tilskudsperioden 01.01-31.12.2022. Der afsættes desuden midler til fællesrelaterede udgifter som følge af at taksten forældretaksten er steget i 2022.

  Nordstrandens Vuggestue

  266.121

  Køjevænget

  569.582

  Harevænget

  369.507

  Børnehuset Sølyst

  236.669

  Halvejen

  421.759

  Sansehuset

  183.362

  Støttekorpset

  253.000

  Øget tilskud til privatinstitutioner (Dragør Menighedsbørnehave og Eventyrhuset)

  592.505

  Frit valg, pasning af eget barn, øvrige fællesudgifter

  95.695

  Revision

  25.000

  Der udbetales tilskud til privatinstitutioner, der er udregnet på baggrund af de samlede øgede bruttodriftsudgifter jf. dagtilbudsloven. Der er desuden også beløb afsat til forventede øgede udgifter til pasning af eget barn, frit valg og øvrige fællesudgifter.

  Midlerne vil blive budgetomplaceret til institutionernes driftsbudgetter umiddelbart efter politisk behandling.


  Ændring i tildelte midler og øget forældretakst

  Reduktionsskemaet vedtaget i budgetprocessen for budget 2022-25 blev udarbejdet i marts 2021, hvor det var udmeldingen og forventningen fra ministeriets side, at kommunen ville modtage 3,0 mio. kr. Forældretaksten blev opjusteret på baggrund af en forventet samlet tildeling på 3,0 mio. kr. i 2022, hvoraf den andel som tildeles de kommunale budgetter udgør 2,3 mio. kr., og sidst nævnte beløb danner grundlag for at øge forældretaksten.

  I januar 2022 modtog Dragør Kommune bevillingsbrev, hvor det fremgår at kommunen reelt modtager 2,4 mio. kr. Det oplyses af Børne- og Undervisningsministeriet at forskellen mellem forventede tildeling og reelle tildeling i 2022 skyldes, at der er afsat færre midler end det oprindeligt var aftalt mellem parterne, på finansloven for 2022.

  På trods af at der modtaget 0,6 mio. kr. færre statslige midler end forventet, fordeles 2,3 mio. kr. til de kommunale institutioner som forventet, da forældretaksten er sat op på denne baggrund i 2022. Det gør derfor, at det øgede tilskud til de private institutioner vil være underbudgetteret. Det er dog administrationens forventning ved 1. kvartal i 2022, at der vil være færre børn på de private institutioner i 2022, og at budgettet i tilskud til de private institutioner alligevel forventes at kunne overholdes.

  LOVE/REGLER:

  Finansloven for 2022 på §20.21.05.20 Pulje til indfasning af minimumsnormeringer.
  Bekendtgørelse nr. 20 af 11/01/2022.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budget for tilskud til private institutioner er i 2022 beløb 16.955.042 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0 - 6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. april 2022.
  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

  Bilag

 • 11
  Beslutning om ændring af navn på Omsorgscenter Enggården
  Sagsid.: 21/9438

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget har den 7. februar 2022 sendt forslag om ændring af navn på Omsorgscenter Enggården til Plejecenter Enggården i høring i Bruger- og Pårørenderådet på Enggården samt Ældrerådet.

  Høringsfristen er nu udløbet og der er modtaget to høringssvar.

  Det skal besluttes, hvorvidt der skal foretages en navneændring af Omsorgscenter Enggården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og træffer beslutning om eventuel ændring af navnet på Omsorgscenter Enggården.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Udvalget anbefaler navnet ”Enggården” over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget har den 7. februar sendt spørgsmålet om ændring af navn på Omsorgscenter Enggården til Plejecenter Enggården i høring hos Bruger-og Pårørenderådet på Enggården samt Ældrerådet.

  Høringsperioden var fra den 8. februar 2022 til 8. marts 2022.

  Administrationen har modtaget høringssvar fra Ældrerådet samt høringssvar fra formanden fra Beboer-og Pårørenderådet på Enggården.

  I nedenstående ses uddrag af de modtagne høringssvar.

  Ældrerådet
  ”Ældrerådet har besluttet at anbefale, at navnet alene skal være ’Enggården’”.

  Bruger-og Pårørenderådet ved formanden
  ”Undertegnede vil foreslå ændringen til ’Enggården Dragør’”.
   

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ved en ændring af navnet estimeres et beløb på 20.000 kr. der skal dække udgifter til grafiker og ændring af skilte. Beløbet afholdes inden for Enggårdens rammme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været i høring hos Ældrerådet i Dragør samt Bruger-og Pårørenderådet på Omsorgscenter Enggården.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 2022.

  Økonomiudvalget 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen 28. april 2022.

  Bilag

 • 12
  Endelig godkendelse af Kvalitetsstandarder og Sundhedstilbud i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/938

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget har den 7. februar 2022 godkendt og sendt ”Kvalitetsstandarder og Sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022” i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

  Høringsfristen er udløbet og der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet.
  På baggrund af høringssvaret foreslår administrationen, at der foretages enkelte justeringer i kataloget ”Kvalitetsstandarder og Sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022”, som fremlagt i sagsfremstillingen.

  Udvalget bedes drøfte og godkende de foreslåede ændringer, hvormed ”Kvalitetsstandarder og Sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022” er endeligt godkendt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender ”Kvalitetsstandarder og Sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022” med ændringer som fremlagt i sagen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget har den 7. februar 2022 godkendt, at udkast til kataloget ”Kvalitetsstandarder og Sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022” blev sendt i høring i Ældrerådet samt Handicaprådet i perioden 8. februar til den 8. marts 2022. I udkastet som har været i høring (bilag 1), er der med synlige markeringer foretaget redaktionelle præciseringer, samt ændringer i layout i forhold til den oprindelige kvalitetsstandard. Dermed er serviceniveauet uændret.

  Administrationen har modtaget høringssvar fra Ældrerådet, hvilket er vedlagt (bilag 2).

  Justeringer på baggrund af høringssvar

  På baggrund af Ældrerådets høringssvar anbefaler administrationen, at der foretages yderligere redaktionelle justeringer i udkast til kvalitetsstandarder og sundhedstilbud:

  • Termen ”indsats” erstattes i udgangspunktet af udtrykket ”ydelse”
  • I afsnittet ”Forebyggende hjemmebesøg” præciseres teksten, herunder i forhold til at det årlige arrangement på Wiedergården også omhandler kort information om de forebyggende hjemmebesøg (bilag 1, side 8)

  Med hensyn til høringssvarets forslag om, at der trykkes eksemplarer af kataloget til udlevering i Borgerservice, imødekommes dette ved, at der fremlægges læseeksemplarer til udlån i Borgerservice, på biblioteket samt på Wiedergården.

  For så vidt angår høringssvarets bemærkning om layout og typografi, skal bemærkes, at layoutet er udarbejdet med henblik på kommunens kommende, nye hjemmeside, hvor der, under hensyntagen til webtilgængelighed for synshandicappede, er krav om specifik layout.

  Endelig skal bemærkes, at den efterspurgte ”Kvalitetsstandard for bevilling af beboerindskudslån”, som vedrører lån ifm. indflytning i almene boliger; herunder ældreboliger, ikke er medtaget i ”Kvalitetstandarder og Sundhedstilbud” idet den primært vedrører det sociale område.  ”Kvalitetsstandarden for bevilling af beboerindskudslån” kan findes på Dragør Kommunes Hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven, Sundhedsloven, Almenboligloven, Ældreboligloven, Postloven, Lov om trafikselskaber, Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Kvalitetsstandarden har været i høring hos Ældrerådet samt Handicaprådet i perioden 8. februar til 8. marts 2022.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019 – 2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 2022.

  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen 28. april 2022.

  Bilag

 • 13
  Udmøntning af statslige puljemidler til opkvalificering af ufaglærte i ældreplejen
  Sagsid.: 21/3109

  RESUMÉ:

  I 2021 fik kommunerne via finansloven tildelt mulighed for at anvende puljemidler, som kunne bruges til at ansatte erstatningspersonale for ufaglærte medarbejdere, som påbegyndte en uddannelse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Administrationen vurderede på daværende tidspunkt, at det i Dragør Kommune ikke var muligt at sende ufaglærte medarbejdere på opkvalificerende uddannelse inden for den fastsatte tidsramme i år 2021. Administrationen søgte derfor ikke om midlerne i år 2021.

  Socialstyrelsen har nu givet tilsagn om, at Dragør Kommune kan få udbetalt 1.383.957 kr. i år 2022. Midlerne kommer også fra finansloven og skal bruges til at ansætte erstatningspersonale og vikarer til at dække for 3 ufaglærte medarbejdere, som måtte ønske at påbegynde opkvalificerende undervisning til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent i år 2022. Dette er under forudsætning af, at anvendelsen af de statslige puljemidler godkendes af Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:
   

  1. at der gives en tillægsbevilling på 1.383.957 kr. i år 2022 til sektor 7. Midlerne finansieres af tilskuddet afsat på Finansloven til Dragør Kommune i år 2022.
  2. at det tages til efterretning, at administrationen vil arbejde for at få 3 ufaglærte medarbejdere til at tage imod tilbuddet om at begynde på opkvalificerende undervisning.
  3. at det tages til efterretning, at ubrugte midler ikke kan overføres til andre år, hvorfor ubrugte midler skal returneres til Socialstyrelsen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Ad 1-3:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Ad 1-3:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  På Finansloven for 2022 er der afsat midler til, at kommunen kan ansætte erstatningspersonale for ufaglært personale i ældreplejen, som påbegynder en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Formålet med midlerne er at sikre, at borgerne ikke oplever færre hænder i ældreplejen, hvorfor midlerne kan anvendes til ansættelse af erstatningspersonale og vikarer. Puljen giver samtidigt kommuner et incitament til at motivere ufaglærte til at påbegynde uddannelse, da kommunen får dækket lønudgifterne til erstatningspersonalet.

  Der er i år 2022 afsat 1.383.957 kr. i tilskud til Dragør Kommune som kan bruges til at dække op til 3 årsværk som påbegynder en social- og sundhedsuddannelse i år 2022.

  Administrationen vil intensivere dialogen med ufaglærte ansatte i Dragør Kommune med henblik på at motivere dem til at tage en sundhedsfaglig uddannelse i samarbejde med de faglige organisationer. Hjemmeplejen og Omsorgscenter Enggården ansætter dog som udgangspunkt uddannede medarbejdere, hvilket dermed betyder at der pt. er få ufaglærte på ældreområdet i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Finansloven for 2022.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tilskuddet på 1.383.957 kr. skal bruges i år 2022. Hvis ikke tilskuddet bruges i år 2022 skal det returneres til Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har tilkendegivet, at Dragør Kommune, under forudsætning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb, kan forventes at modtage tilskud på 1.369.313 kr. i år 2023 og på 1.521.862 kr. i år 2024.

  Administrationen har til Socialstyrelsen afgivet en hensigtserklæring om i år 2022, i år 2023 samt i år 2024 hvert år at sende 3 nye medarbejdere på opkvalificerende uddannelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken for 2019-2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 5. april 2022.

  Økonomiudvalget 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen 28 april. 2022.

 • 14
  Tilladelse til sammenlægning af 2 boliger
  Sagsid.: 22/1265

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning om sammenlægning af 2 boliger til én på adressen Ndr. Dragørvej 8.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til sammenlægning af de to boliger på Ndr. Dragørvej 8.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejerne af ejendommen Ndr. Dragørvej 8 har rettet henvendelse til administrationen med en ansøgning om, at måtte sammenlægge de to boliger der i dag er i ejendommen.

  Der har tidligere været registreret 3 boliger i ejendommen, og nuværende ejere fik i 2016 tilladelse til at sammenlægge de to stuelejligheder.

  Nu ønsker ejerne at sammenlægge boligen på 1. sal med stueetagen.

  I henhold til boligreguleringsloven § 46 forudsætter det tilladelse fra kommunalbestyrelsen, når boligen efter sammenlægning får et bruttoetageareal på mere end 130 m2.

  Boligen vil efter en sammenlægning få et bruttoetageareal på 180 m2.

  Der er ingen lejere i ejendommen, og det er de nuværende ejere af ejendommen der vil bebo den sammenlagte bolig.

  Der er intet planretligt til hinder for en sammenlægning, og Dragør Kommune har praksis for at tillade sammenlægninger som den ansøgte.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven § 46. Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 6. april 2022

  Økonomiudvalget den 19. april 2022

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022

 • 15
  Kulturhus Dragør - Status fra arbejdsgruppen pr. 31. marts 2022
  Sagsid.: 21/520

  RESUMÉ:

  Arbejdsgruppen for Kulturhus Dragør meddeler status pr. 31. marts 2022. Arbejdsgruppen efterspørger også yderligere dialog med Dragør Kommune vedrørende oprensning af grunden, lejekontrakt og økonomisk involvering fra kommunens side.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at arbejdsgruppens status pr. 31. marts 2022 tages til efterretning,
    
  2. at det besluttes om der ønskes en videre dialog med arbejdsgruppen i forhold til:

  a)     Yderligere økonomisk involvering i projektet fra kommunens side.

  b)     Hvorvidt kommunen oprenser værftsgrunden.

  c)      Udarbejdelse af lejeaftale.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Ad 1

  Til efterretning.

  Udvalget noterer sig, at der ikke er fundet den tilstrækkelige finansiering.

  Ad 2

  Udvalget ønsker, at der optages forhandlinger mellem alle partier om den fremtidige anvendelse af det vestlige byggefelt/værftsgrunden. Kulturhus-gruppen inviteres til møde med partierne.

  For stemte  5 (A+C+V)

  Imod stemte 

  Undlod at stemme  2 (L+T)

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra L:

  Sydamagerlisten indstiller, at der udarbejdes et materiale til udbud i licitation af anden bebyggelse/anvendelse af værftsgrunden. Enten som køb af grunden eller som 50 års leje af grunden. Betingelserne og forbehold for oprensning af grunden indarbejdes i udbudsmaterialet, idet graden af og oprensningsmetoden kan afhænge af projektforslaget.  Præmisserne for bebyggelsen og anvendelsen af grunden udarbejdes med afsæt i Lokalplan 70 og med ideer fra fx Tænketankens arbejde, havnens mange brugere, herunder fiskerne og havnens klubber. Det kan fx være et mix af ideer som “De maritime torvehaller”, “Den maritime skurby”, kulturelle værksteder eller “sejlerhotel/hytter”. Aktiviteter, der vil skabe værdi for både Dragørs borgere og havnens brugere, og som vil skabe rammer for mere liv – også uden for sæsonen.

  For stemte:  1 (L)

  Imod stemte: 5 (A+C+V) 

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Faldet.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Ad 1

  Ændringsforslag fra ACV:

  At orienteringen tages til efterretning og kommunalbestyrelsen noterer sig, at den nødvendige finansiering ikke er fundet,

  For stemte:  12 (A+C+L+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra L til ad 2:

  Sydamagerlisten indstiller, at der udarbejdes et materiale til udbud i licitation af anden bebyggelse/anvendelse af værftsgrunden. Enten som køb af grunden eller som 50 års leje af grunden. Betingelserne og forbehold for oprensning af grunden indarbejdes i udbudsmaterialet, idet graden af og oprensningsmetoden kan afhænge af projektforslaget. Præmisserne for bebyggelsen og anvendelsen af grunden udarbejdes med afsæt i Lokalplan 70 og med ideer fra fx Tænketankens arbejde, havnens mange brugere, herunder fiskerne og havnens klubber. Det kan fx være et mix af ideer som “De maritime torvehaller”, “Den maritime skurby”, kulturelle værksteder eller “sejlerhotel/hytter”. Aktiviteter, der vil skabe værdi for både Dragørs borgere og havnens brugere, og som vil skabe rammer for mere liv – også uden for sæsonen.

  For stemte:  1 (L)

  Imod stemte: 11 (A+C+V)

  Undlod at stemme:  3 (T)

  Faldet

  Ændringsforslag fra ACV til ad 2:

  At kulturhusgruppens arbejde vedr. etablering af kulturhus på værftsgrunden stoppes. Der optages forhandlinger mellem alle partierne om en fremtidig udvikling og anvendelse af såvel det vestlige byggefelt som værftsgrunden.

  For stemte:  12 (A+C+L+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T fik ført mindretalsudtalelse til protokol:

  Liste T beklager, at kommunalbestyrelsen ikke giver kulturhusprojektet på værftsgrunden et økonomisk grundlag, herunder at grunden bliver værdisat, så arbejdet med at skaffe fondsstøtte kunne være fortsat.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  Arbejdsgruppen for Kulturhus Dragør aflagde senest status for gruppens arbejde i december 2021 (Økonomiudvalget den 9. december 2021).

  Nu aflægges status for 1. kvartal 2022.

  Arbejdsgruppen har afholdt dialogmøde i Kedelhuset, og har planlagt yderligere 2 dialogmøder i hhv. april og maj 2022.

  Arbejdsgruppen har haft dialog med Lokale- og Anlægsfonden, der vil forhåndsvurdere gruppens materiale.

  Der er også dialog med Realdania og Sparekassen Sjællands Fond. Sidstnævnte afventer en egentlig foreningsdannelse, og arbejdsgruppen har fremsendt udkast til vedtægter til kommunens orientering.

  Arbejdsgruppen skriver, at projektets videre realisering afhænger af en række forhold, som arbejdsgruppen gerne vil i dialog med Dragør Kommune om.

  Arbejdsgruppen oplyser, at fondene – for at gå yderligere ind i projektet – anser det for nødvendigt, at Dragør Kommune indgår i et mere formaliseret samarbejde, og at der foreligger økonomisk medvirken til projektet fra kommunens side.

  Fondene har også stillet krav om, at kommunen stiller en forureningsfri grund til rådighed for projektet – og i den forbindelse ønsker arbejdsgruppen status på kommunens oprensning af grunden.

  Endelig anfører arbejdsgruppen at have brug for en lejeaftale i forhold til fondsansøgningsarbejdet.

  Administrationen kan oplyse, at det, administrationen bekendt, hidtil har været en forudsætning fra kommunens side, at der ikke bidrages økonomisk fra kommunens side, ud over de 50.000 Kr. som blev tilført projektet ved Kommunalbestyrelsens beslutning af 17. december 2020. Beløbet blev tilført gruppen til 50% dækning af omkostningerne ved udarbejdelse af fondsansøgning.

  Status for oprensning af grunden er, at oprensning ikke er påbegyndt og at de præcise omkostninger forbundet med en oprensning ikke kan opgøres nu. Dette hænger sammen med, at oprensningsmetoden (oprensning eller indkapsling) afhænger af, hvad grunden i sidste ende skal bruges til.

  I forhold til en lejeaftale vurderer administrationen, at udarbejdelsen af en endelig aftale vil forudsætte yderligere oplysninger og et mere konkret projekt. Kommunen vil godt kunne tage stilling til hvor lang tids uopsigelighed man er villig til at give gruppen. Lejeniveau m.v. vil skulle fastsættes under hensyntagen til omfanget af eventuelle kommercielle aktiviteter m.v. og forudsætter derfor som anført flere oplysninger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

  Bilag

 • 16
  Tillægsbevilling til afholdelse af folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet 2022
  Sagsid.: 22/3024

  RESUMÉ:

  Administrationen anmoder om tillægsbevilling til afholdelse af folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tillægsbevilling til afholdelse af folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet 2022.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  I år hvor der ikke holdes kommunalvalg, er der afsat 100.859 kr. i budgettet til betaling af det årlige abonnement for valgsystem (KMD) og andre uforudsete udgifter. Ikke forbrugte midler overføres til de efterfølgende år med Folketingsvalg. På grund af afholdelsen af Kommunalvalget 2021 er der ikke overført uforbrugte midler fra budgettet i 2021. 

  Der er ikke afsat midler til folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet, som skal holdes den 1. juni 2022 og derfor søges der om en tillægsbevilling på 200.000 kr. til dækning af nedenstående udgifter i forbindelse med afholdelse af valget:

  Enme

  Beskrivelse

  Omkostning

  Forplejning (Sven-Ole)

  Mad og drikkevarer

  35.000 kr.

  Lønudgift til de administrative medarbejdere *

  Betaling for overarbejde efter arbejdstidsophør

  150.000 kr.

  Diæter til de tilforordnede

  35 x 880 kr.

  30.800 kr.

  Diæter - Valgbestyrelsesmøder

  16 x 440 kr.

  7.040 kr.

  Diæter - Brevstemmegennemgang

  4 x 440 kr.

  1.760 kr.

  Diæter - Brevstemmeafgivning i hjem og ved plejehjem

  3 x 880 kr.

  2.640 kr.

  Betaling til Tårnby ved fintælling

  Stemmesedler, vagt, mad og valgsystem i forbindelse med fintælling og betaling af det administrative personale

  50.000 kr.

  Årligt abonnement KMD

  Abonnement for valgsystem

  6.018 kr.

  I alt

  383.285 kr.

  Rest budget 2022

  -94.851 kr.

  Forventet merforbrug

  383.285 – 94.851

  187.258 kr.

  * Lønudgiften til de administrative medarbejdere omfatter løn til medarbejdere ved valgborde, medarbejdere til optælling efter valget, rådhusbetjente til kørsel om morgenen til valgstederne og til Tårnby Kommune efter optælling, valgsekretærer og valgansvarlige.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

 • 17
  Revision af Økonomisk Politik
  Sagsid.: 22/3059

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. februar 2020 den Økonomisk Politik for 2020-2023. Den Økonomiske Politik indeholder både kort- og langsigtede mål, og den skal revideres én gang årligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det besluttes om den Økonomiske Politik skal ændres på et eller flere punkter.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Forslag fra A+C+V:

  A+C+V foreslår, at den økonomiske politik tilføjes følgende;

  • At den gennemsnitlige kassebeholdning, jf. Indenrigsministeriet, med udgangen af valgperioden skal være på kr. 50 mio.
  • At der som udgangspunkt ikke i budgetperioderne gives tillægsbevillinger, uden der findes finansiering inden for kommunens samlede ramme,
  • At der sikres et overskud på den strukturelle balance der kan medvirke til, at vi får et øget anlægsbudget, set i forhold til anlægsbudgettet fra 2022, så kommunale bygninger og veje kan vedligeholdes.

  Ved budgetforhandlingerne for 2023-2026 vurderes om der skal indskrives yderligere pejlemærker i den økonomiske politik.

  For stemte  6 (A+C+L+V)

  Imod stemte 

  Undlod at stemme   1 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:  12 (A+C+L+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T fik ført mindretalsudtalelse til protokol:

  Liste T mener, at flertallets forslag til ændring af den økonomisk politik er uargumenteret og uambitiøs.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med den økonomiske politik er, at den fastlægger kommunalbestyrelsens mål og delmål for de kommende års budgetlægning og løbende budgetopfølgninger, dvs. at politikken bliver anvendt i styringen af kommunens løbende drift. Endelig bidrager den til det økonomiske grundlag, så kommunalbestyrelsen kan realisere sine politikker og mål for kommunens drift og udvikling set over et flerårigt perspektiv.

  Politikken indeholder følgende overordnede målsætninger, idet det er kommunalbestyrelsens mål at: 1. Sikre en bæredygtig økonomi 2. Sikre budgetoverholdelse 3. Sikre balance mellem mål/politikker og hensynet til økonomien. 

  For at nå disse mål indgår der blandt andet i den økonomiske politik en række konkrete delmål for budgetperioden:

  a) Opbygge en kultur, der fremmer robust økonomistyring i organisationen

  b) Driftsoverskud på 60 mio.kr.

  c) Gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 40 mio. kr.

  d) Anlægsinvesteringer reducerer de efterfølgende driftsudgifter i de efterfølgende år

  e) Overførselsmulighed på +/- 2% indtil ovenstående er realiseret, hvorefter der tages stilling til nyt måltal

  Det blev besluttet i forbindelse med den seneste revision af den økonomiske politik, at den skal revideres årligt. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at drøfte revisionen blandt andet på baggrund af tilkendegivelserne i konstitueringsaftalen.

  LOVE/REGLER:

  Budget og regnskabssystemet for kommuner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den økonomiske politik 2022-2025 erstatter den økonomiske politik 2020-2023

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Den økonomiske politik indgår som bilag til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

  Bilag

 • 18
  Ændring af kommunens styrelsesvedtægt
  Sagsid.: 22/998

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til ændring af kommunens styrelsesvedtægt.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ny styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2022

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med at kommunalbestyrelsen ændrede kommunens styrelsesvedtægt på møder den 5. januar og den 19. januar 2022 har Ankestyrelsen bekræftet den ændrede udvalgsstuktur m.v.

  Ankestyrelsen er dog blevet opmærksom på, at bestemmelsen i kommunens styrelsesvedtægt § 19, stk. 2, ikke er i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsen.

  Af styrelsesvedtægtens § 19, stk. 2, fremgår det, at funktionsvederlag efter § 19, stk. 1, højst kan oppebæres i en uafbrudt periode på 6 måneder.

  Af § 10 i vederlagsbekendtgørelsen fremgår det, at et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, i funktionsperioden modtager vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode. [...] Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder.

  På baggrund af ovenstående, anbefales det, at § 19 stk. 2 i kommunens styrelsesvedtægt ændres således, at ”Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder”.

  I § 19 stk. 1 henvises der fejlagtigt til § 19 stk. 1-6. Der skal henvises til § 18 stk. 1-5.

  Den ændrede styrelsesvedtægt skal behandles to gange i kommunalbestyrelsen, første gang den 31. marts 2022 og anden gang den 28. april 2022.

  Hvis forslaget til ny styrelsesvedtægt godkendes, træder den i kraft den 29. april 2022.

  LOVE/REGLER:

  Vederlagsbekendtgørelsen og kommunens styrelsesvedtægt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

  Bilag

 • 19
  Ændring af kommunalbestyrelsens forretningsorden
  Sagsid.: 22/375

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til ændring af kommunalbestyrelsens forretningsorden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsens opdaterede forretningsorden godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

  Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsens forretningsorden er ikke for nylig blevet opdateret og administrationen har udarbejdet en udgave hvor samtlige rettelser fremgår med rødt.

  Foruden stavefejl har administrationen slettet afsnit som ikke længere giver mening på grund af den teknologiske udvikling, eksempelvis afsnittene:

  ”Kommunalbestyrelsen kan give pressens repræsentanter en personlig tilladelse til at optage lyden fra hele mødet eller under behandling af bestemte emner på dagsordenen, under den forudsætning, at lydoptagelsen kun benyttes som internt hjælpemiddel for pressen. Yderligere udnyttelse af lydoptagelserne kræver kommunalbestyrelsens tilladelse”.

  ”Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse – medmindre det forinden er tilsendt medlemmerne – være tilgængeligt på kommunekontoret i mindst 3 hverdage inden mødet, heraf mindst 1 dag i tidsrummet kl. 16-24. En fortegnelse over sagerne skal samtidig være fremlagt”.

  ”Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver borgmesteren i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet”.

  ” Når en sag undergives to behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling så vidt muligt fremlægges til eftersyn for medlemmerne eller cirkulere blandt disse”.

  Herudover er der enkelte mindre rettelser i § 7 stk. 2, §§ 10 og 14 som fremgår af bilaget.

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 25. marts 2022 at følgende afsnit skal indarbejdes i § 4 stk. 7:

  ”Borgmesteren, udvalgsformanden, stilleren af et medlemsforslag eller det medlem, der har standset et forslag kan holde et indledende oplæg på op til 5 minutter. Derefter har hvert parti mulighed for et hovedindlæg på 3 minutter og den efterfølgende debat kan hvert medlem have kortere indlæg af 1 minuts varighed.

  Borgmesteren giver taletiden i den rækkefølge man anmoder om ordet. Borgmesteren skal dog tildele ordet til repræsentanter fra partier og løsgængere, der ikke har haft ordet til den pågældende sag, før øvrige talere i den orden, hvori de anmoder om det. Borgmesteren kan herudover ændre rækkefølgen for at bringe meningsudvekslinger om bestemte punkter til afslutning, eller hvor praktiske hensyn i øvrigt taler derfor. Talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren. Det er ikke tilladt at tiltale nogen direkte under forhandlingerne, ligesom omtale af kommunalbestyrelsens medlemmer skal ske ved benyttelse af både fornavn og efternavn. Borgmestre og udvalgsformænd benævnes med den officielle titel. Såfremt partier, der ikke har haft ordet, indtegner sig efter talerlisten er lukket, får de ordet.”

  Det anbefales, at de foretagne ændringer godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

  Bilag

 • 20
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

  Bent Larsen havde to spørgsmål:

  1) Angående dagsorden side 12 vedr. Badehotellets lokalplan: hvem har vurderet, at P-pladsen ligger på et fredet område?

  2) Ønsker Kommunalbestyrelsen at nedlægge St. Magleby Bevaringssfond?

  Borgmesteren svarede.