Skip navigationen

Ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 19. maj 2022 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Mia Tang (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A), Peter Læssøe (T), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Ordinær generalforsamling i HOFOR A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
  Sagsid.: 22/3091

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 31. maj 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
  2. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
  3. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat.
  4. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

  -          Susanne Juhl som bestyrelsens formand

  -          Lars Gravgaard Hansen

  -          Kent Max Magelund

  -          Martin Wood Pedersen

  -          Thomas Gyldal Petersen

  -          Charlotte Munch

  -          Britt Jensen

  -          Henrik Rasmussen

  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for valg af den revisor, der vinder det igangværende revisorudbud

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner. 

  Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Dragør kommune er Morten Dreyer repræsentanten i dag.

  De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 31. maj 2022.

  Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 2,49 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Dragør har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

  I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

  Indstillingspunkterne

  Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2021 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2021 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på t.kr. 52.507 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på t.kr. 2.231.000 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

  Indstillingens punkt 4 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

  Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås, at Dragør Kommune stemmer for den revisor, der vinder det igangværende udbud. Når vinderen af udbuddet er fundet, forventeligt medio maj måned i år, vil kommunen blive orienteret herom.

  Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 19. maj 2022.

  Bilag