Skip navigationen

Referat

Torsdag den 2. juni 2022 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Theis Guldbech (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Trine Søe (C)
Afbud fra: Flemming Blønd (L), Mia Tang (C), Ole Hansen (A), Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Sven Norup (L) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L)
Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C)
Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A)
Peter Læssøe (T) var ikke til stede.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Kommunalbestyrelsen har fået et spørgsmål fra Hr. Morten Dreyer om, hvorvidt der vil komme vand på skulpturen ”skibet” på Nordre Væl inden turistsæsonen går i gang.

  Forvaltningen har oplyst, at de er i gang med at få vandbehandlingsanlægget repareret. Der har været udfordringer med såvel teknikken som driften, som har betydet, at der i kortere og længere perioder har været udfordringer med at få vand på skulpturen. Entreprenøren har oplyst, at vandet forventes at springe igen i løbet af et par uger.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Borgmesteren orienterede om HOFORs ejerdag den 29. juni.

 • 3
  Månedsopfølgning efter marts 2022 BOF1
  Sagsid.: 22/2857

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning efter første kvartal 2022 (BOF1)

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at månedsopfølgningen efter marts tages til efterretning,
  1. at bevillingsændringerne i bilaget ”Bevillingsændringer BOF1 2022” godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Såfremt der ekstraordinært kan frigives yderligere midler fra HNM, fremlægger administrationen selvstændig sag herom.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Ad 1:

  Til efterretning

  Ad 2:

  Godkendt.

  Sven Norup (L) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

  Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har baseret på forbrugstal for marts, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2022.

  De samlede forventninger til 2022 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2022, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et merforbrug på 8,4 mio. kr. for hele 2022.

  Effekten af handlerplaner som forelægges henholdsvis SSAU og BFKU i maj er ikke indregnet i det forventede regnskab efter marts. Såfremt handleplanerne tiltrædes, forventer administrationen at der kan sikres samlet balance i økonomien.

  Mer- og mindreforbrugene i marts månedsopfølgningen fordeler sig som vist nedenfor: Det forventede merforbrug er på Skoleområdet (sektor 3), Institutionsområdet (sektor 5) Sundhed og Omsorg (sektor 7), samt Plan og Teknik (sektor 2). Mindreforbruget er op Kultur- og fritidsområdet (sektor 4), samt Borger og Social (sektor 6). Det er fordelt således:

  • merforbrug på Plan- og Teknik på 0,3 mio. kr.
  • merforbrug på skoleområdet på 1,2 mio. kr.
  • mindreforbrug på kultur- og fritidsområdet på 0,8 mio.kr.
  • merforbrug på institutionsområdet på 5,4 mio. kr.
  • Mindreforbrug på Borger og Social 1,5 mio. kr.
  • merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet på 3,5 mio. kr.

  For uddybning af merforbrug henvises til bilag med samlenotat.

  Tabel 1 Månedsopfølgning efter januar 2022 – forventet regnskab og budget

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2022-2025 baseret på det forventede regnskab for 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025.

  Opmærksomhedspunkter i forbindelse med BOF1

  I forbindelse med udarbejdelsen af BOF 1 foreslås følgende ændringer til budget. De præcise beløb er angivet i bilaget ”Bevillingsskema BOF 1”, som der ligeledes er henvist til i indstillingen.

  Børn, Skole og Kultur

  Under sammenlægning af Børn, Skole og Kultur sektor 9, blev budgettet til folketingsudvalget fejlplaceret på sektor 9. Udgifterne til folketingsudvalget ligger under sektor 4, og derfor er budgettet flyttet i 2022 samt i overslagsårene (14 t. kr.).

  Der tilføres BFKU (sektor 6b) 650 t. kr. vedr. Rådgivning Serviceloven § 10 stk. 4 samt § 11 stk. 3. Det har fejlagtig været under hjælpemidler, på SSAU (sektor 7), hvor budgettet reduceres med et tilsvarende beløb.

  PPR

  Opgaven vedrørende PPR er hjemtaget pr. 01.09.2021. Børn, Skole og Kultur har lavet en fordeling af budget hvor udgifterne kommer til at ligge fremadrettet. Det oprindelig budget var placeret under sektor 6B og er flyttet ud mellem sektor 3, 5 og 9

  Projekter

  I Sagsfremstilling vedrørende overførsler som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022, har Økonomiafdelingen konstateret fejl i bilag 2. Ændringerne har betydning for overførsler på projekter vedrørende førstehjælp, samt minimumsnormeringer. I stedet for et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som er medregnet i overførselssagen, var der i 2021 kun et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Derfor tilbageføres 0,2 mio. kr. til kassen.

  Rengøringsafdelingen

  En del af Rengøringsafdelingens mindreforbrug i 2021 skal tildeles byggesagsbehandlere.

  Der er anført 450 t. kr. i sag til ØU/KB i februar 2022. Dette beløb er flyttet fra Rengøringsafdelingen til Byggesagsbehandling. Som følge af misforståelse i administrationen er beløbet ikke medtaget i overførselssagen, hvorfor der flyttes 450 t. kr. fra kassen til rengøringsafdelingen i indeværende år 2022. Dette svarer til at beløbet havde været medtaget i overførselssagen fra 2021 til 2022

  Til orientering oplyses endvidere følgende: I forbindelse med frigivelsen af deponerede midler fra udlodning af ejerandele i forsyningsvirksomheder har Indenrigs- og Boligministeriet oplyst kommunerne om, at der kan søges om frigivelse af et deponeret beløb, såfremt kommunen ekstraordinært nedbringer langfristet gæld eller har ledig låneramme.

  For regnskab 2021 har Dragør Kommune allerede foretaget beslutning om låneoptag i forhold til de låneberettigede udgifter (jf. KB 22/1674), og har ikke ledig låneramme. I stedet er der for 2022 ansøgt om frigivelse deponi til nedbringelse af langfristet gæld – og her anvendt til nedbringelse af langfristet gæld til indefrosne feriepenge. Dragør Kommune har pt. tre deponi fra udlodningen af HMN-aktier med en samlet værdi af 9,5 mio.kr., og har valgt en model med løbende frigivelse af de tre deponi over 10 år senest KB, 21/2141). Det ansøgte frigivne beløb, som for 2022 anvendes til nedbringelse af langfristet gæld til indefrosne feriepenge, udgør i 2022 samlet 1,2 mio. kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Bilag

 • 4
  Godkendelse af forslag om oprettelse af kassekredit til hovedstadens Beredskab
  Sagsid.: 22/3314

  RESUMÉ:

  Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 20. april 2022, at Hovedstadens Beredskab må oprette en kassekredit på op til 20 mio. kr.

  Det følger af vedtægternes § 8 stk. 1, at beslutninger om lån skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges dette til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 20. april 2022 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab opretter en kassekredit på op til 20 mio. kr.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Godkendt.

  Sven Norup (L) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

  Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Grundet den helt særlige økonomiske situation for 2022, som Hovedstadens Beredskab befinder sig i dels grundet de økonomiske konsekvenser af COVID-19 dels grundet tabet af ambulancetjenesten har Hovedstadens Beredskab været nødsaget til at sætte en lang række både planlagte og igangværende projekter på pause, som gør at der ikke er likviditet til at igangsætte en række særligt kritiske projekter. Som alternativ til en merbevilling til Hovedstadens Beredskab i 2022 til disse særligt kritiske projekter har Hovedstadens Beredskabs bestyrelse besluttet at etablere en kassekredit mhp. en midlertidig finansiering af disse merudgifter i 2022, samtidig med at meromkostningerne indarbejdes i form af en forøgelse af driftsbidraget i budget 2023.

  Hovedstadens Beredskab kan optage en kassekredit på maksimalt 125 kr. per indbygger i selskabets ejerkommuner, uden af dette kommer til at påvirke Hovedstadens Beredskabs ejerkommuners låneramme, jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 9.

  Hovedstadens Beredskab har indhentet et tilbud fra Nordea, hvoraf det fremgår, at selskabet kan få en kassekredit mod et gebyr på 0,5 pct. og en variabel rente, der medio marts 2022 lød på 0,4 pct.

  Det er aftalt med Nordea, at det er muligt at starte med en kassekredit på 10 mio. kr. og så justere den løbende op til eventuelt 20 mio. kr., hvis dette behov skulle opstå.

  Idet en kassekredit jf. vedtægternes pkt. 8.1. skal godkendes endeligt af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne har Hovedstadens Beredskab udarbejdet nærværende indstillingsparadigme.

  Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 20. april 2022 en godkendelse af, at Hovedstadens Beredskab opretter en kassekredit overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

 • 5
  Rækkefølge for kommune- og lokalplaner
  Sagsid.: 18/3939

  RESUMÉ:

  Forslag til rækkefølge for udarbejdelse af kommune- og lokalplaner fremlægges for udvalget til drøftelse og beslutning

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til rækkefølge for kommune- og lokalplaner godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Punktet blev taget af dagsorden.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  For stemte: 5 (A+C+L+V) 

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefalet over for ØU, dog afventer Poppelvej kommuneplanen og afklaring af byfortætning.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  Anbefaling fra KBEU:

  For stemte:  6 (A+C+L+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jfr. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Beslutning fra ØU:

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra Liste T:

  Det foreslås, at forvaltningen undersøger mulighederne for at udarbejde en temalokalplan i efteråret 2022 eller senest primo 2023 med henblik på at regulere ophængning af reklamer i kommunen. 

  For stemte: 2 (T)

  Imod stemte: 11 (A+C+V)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Faldet.

  Sven Norup (L) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

  Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet et forslag til rækkefølge (se tal i parentes), opdelt i kategorierne:

  1. Igangværende planprocesser.
  2. Mulige nye lokalplaner på vej.
  3. Mulig revision af eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter.
  4. Kommende kommuneplanrevision og planstrategi – udenfor prioritering.

  Rækkefølge for plansager blev senest behandlet på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde 5. oktober 2021. Her blev det besluttet, at der skal gennemføres et temamøde med henblik på at skabe en fælles opfattelse af status. På den baggrund afholdes temamøde som optakt til denne sag 9. marts 2022.

  Baggrund
  Der er ønsker og behov for flere lokalplaner end det er muligt at løfte med administrationens ressourcer. I denne sag orienteres det nye udvalg om status for kommune- og lokalplansager og udvalget får mulighed for at prioritere området.

  Konsekvensen er, at en række grundejere og interessenter afventer lokalplaner som grundlag for realisering af byggeri. Dette gælder eksempelvis boligudvikling på Sdr. Tangvej og udvidelse af Golfklubbens klubhus.

  Til baggrund viser bilag 1, hvilke planer, som er vedtaget de sidste 10 år i Dragør Kommune, samt en fremskrivning med de eksisterende planer, som er igangsat.

  Administrationen forventer at kunne igangsætte samlet 1-2 nye lokalplanprocesser fra kategori B og C i 3./4. kvartal 2022 bl.a. afhængigt af politiske beslutninger om Engvejsareal og beslutning om genopretning af byggesagsområdet.

  De 4 planlæggerne i administrationen arbejder bredt. Sagsbehandling med plangodkendelser jf. lokalplaner, bevaring og landzonesager fylder mest i dagligdagen. Derudover arbejdes der med større projekter, forespørgsler, projektmodning, naturprojekter og lokal- og kommuneplanlægning. Der er pt. fokus på afvikling af byggesager- og enkeltsager.

  Hvad indeholder en lokalplanproces
  Kommunen har pligt og ret til at lave en lokalplan, inden den kan give tilladelse til væsentlige ændringer i et bestående miljø. Det kan være større udstykninger, større nedrivninger eller større byggerier og anlægsarbejder. Fortolkningen af ordet ‘større’ varierer under hensyntagen til det pågældende områdes størrelse og karakter.

  Lokalplaner regulerer omfang og karakter af bebyggelse, udearealer og arealanvendelsen indenfor et afgrænset område. Lokalplaner er juridisk bindende for ejer af en grund, og planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidige udstykninger, bebyggelser og anvendelse. Et vigtigt formål med at udarbejde lokalplaner er at afstemme lokalområdets forventninger til projektet.

  En lokalplanproces indeholder som minimum tre politiske beslutninger, som er kendetegnet ved beslutning om 1.) Igangsættelse, som grundlag for at afstemme indhold, proces og tid mellem politisk niveau, bygherre og administration. 2.) Behandling af lokalplanforslag, hvor forslaget skal godkendes med henblik på udsendelse i høring. 3.) Behandling af høringssvar og vedtagelse af lokalplanen. Derudover kan det være hensigtsmæssigt og/eller lovpligtigt med en for-offentlighed/indledende høring, inden udarbejdelse af et lokalplanforslag fx som gennemført for temalokalplan 79 for udendørs opholdsarealer eller ved Engvejsarealet.

  Det tager typisk omkring et år at udarbejde en lokalplan afhængig af planens kompleksi­tet.

  I visse sager kan man gå direkte til denne proces, som fx Badehotel i Dragør eller Sdr. Tangvej.I andre sager er der forhold, som skal afklares før selve lokalplanprocessen kan igangsættes. Dette kan fx være afklaring om grundejerinteresser, kommunal finansiering, udbudsstrategi o. lign. Dette gælder fx erhvervsudvikling af Lufthavn syd, Engvejsarealet eller i kystbeskyttelsesprojektet.

  Hvis en udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen kan kommunen vælge at kræve - ifølge planlovens § 13, stk. 3 - at private betaler for at levere et lokalplanforslag.  Der er en række krav, herunder at private kun kan betale for den del som er private arealer. Det kunne fx være en mulighed ved Sdr. Tangvej og evt. golfklubben. Forvaltningen kan i nogle tilfælde finansiere lokalplanarbejdet ved brug af konsulentydelser. Administrationen har positiv erfaring med begge former. Dog underlagt den forudsætning, at det giver en tidsbesparelse på ca. 30-40% for administrationen, idet administrationen fortsat skal gennemføre de formelle processer, og bearbejde lokalplanen for at sikre myndighedsdelen.

  Forslag til rækkefølge, opdelt i kategorier

  1. Igangværende planprocesser

  For disse gælder, at der er taget politisk stilling til igangsættelse af en proces, og administrationen prioriterer færdiggørelse af disse:

  A.1. Forslag til Kommuneplan 2022

  Næste milepæl: Politisk behandling af høringssvar og vedtagelse af kommuneplanforslag, forventes juni 2022

  Emne: Forslag til fuld revision af Kommuneplanen for Dragør Kommune. Forslaget er udsendt i høring i 8 uger til og med 30. marts jf. planlovens bestemmelser.

  A.2. LP 76 - Dragør Badehotel

  Næste milepæl: Politisk behandling af forslag med henblik på udsendelse i høring, forventes april 2022.
  Emne: Lokalplan som muliggør renovering og udvidelse af Dragør Badehotel.

  A.3. Udvikling af Engvejsområdet

  Næste milepæl: Politisk drøftelse af Engvejsarealet med trafik- og plananalyse, forventet marts 2022.

  Emne: Administrationen skal være myndighed på kommende lokalplan for udvikling af området til boligbebyggelse.

  A.4. LP 78 - Madsens Krog

  Næste milepæl: Politisk behandling af høringssvar og vedtagelse af lokalplan for Madsens Krog, forventes juni 2022.

  Emne: Planen genfremsendes i høring, da den ikke er blevet indberettet efter vedtagelse i 2019. Planen muliggør en udvidelse af søsportsklubbernes fysiske rammer under hensyntagen til områdets bevaringsværdige bygninger og offentlighedens adgangsmuligheder.

  1. Mulige nye planer på vej

  Der er identificeret planprocesser, som kan være mulige at igangsætte i takt med, at de igangværende planprocesser afsluttes. Det er planer, som i væsentligt omfang muliggør nyt byggeri eller anlæg.

  B.1 Søndre Tangvej, Lokalplanpligtig boligbyggeri (1)

  Næste milepæl: Afventer prioritering og vedtagelse af Kommuneplan 2022

  Emne: En række grundejere og en developer er gået sammen om et boligudviklingsprojekt. Developeren Spadestik ved Anders Nielsen præsenterede et forslag til boligbebyggelse som oplæg til en drøftelse i udvalget d. 7. september 2021.

  B.2. Erhvervsområdet ved Lufthavn Syd – lokalplan og kommuneplantillæg (2)

  Næste milepæl: Afventer prioritering
  Emne: Forud for lokalplanproces og kommuneplantillæg skal der ske en afklaring om behov, ønsker og scenarier for erhvervsudvikling ved Lufthavn Syd. Dette skal ske på baggrund af dialog med grundejere og oplæg fra administrationen.

  Landsplandirektiv for erhvervsudvikling ved Lufthavn syd blev vedtaget ved lov i december 2021, og åbner op for en kommunal planlægning af arealerne. Erhvervsområdet ved Lufthavn Syd vil være med i oplæg til emner i den kommende planstrategi. Oplæg til emner forventes behandlet i juni 2022.

  B.3. Poppelvej 87B+89, Lokalplanpligtig boligbyggeri (8)

  Næste milepæl: Afventer prioritering

  Emne: Det er bygherres hensigt er at lave en enklave af tæt, lav bebyggelse bestående af to længer med i alt 6-7 boliger i 1,5 plan. Såfremt projektet skal nyde fremme vil realisering kræve lokalplan og kommuneplantillæg, da ansøgningen ikke er forenelig med gældende eller ny kommuneplan. Ansøgning om lokalplan til rækkehuse fra 2019, og ansøger har bekræftet at ansøgningen stadig er aktuel.

  B.4. Plangrundlag for kystbeskyttelse – lokalplan og kommuneplantillæg (7)

  Næste milepæl: Afventer at projektet udvikles frem mod et dispositionsforslag, som besluttes af lægge til grund for lokalplanlægning.
  Emne: Projekt for samlet kystbeskyttelse af Dragør Kommune ved kysten skal omgå en omfattende samlet myndighedsproces, som også indeholder lokalplanlægning og kommuneplantillæg.

  1. Mulig revision af eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter

  Der er identificeret tre planprocesser, som er mulige at igangsætte i takt med, at de igangværende planprocesser afsluttes. Det er planer, som skal give mulighed for en renovering, tilbygning og enkelte nye byggerier i eksisterende områder, gennem revidering af eksisterende plangrundlag.

  C.1. Lokalplan 25 for den gamle by (3)

  Næste milepæl: Tidsplan for ny revideret lokalplan. Lokalplanarbejdet afventer prioritering og frigivelse af ressource fra arbejdet med genopretning af byggesagsområdet.

  Emne: D. 24. juni 2021 besluttede kommunalbestyrelsen at der sættes et midlertidigt stop for dispensationer ift. lokalplan 25. Undtagelsesvis kan der gives dispensationer i forbindelse med nødvendige vedligeholdelsesarbejder eller nybyggeri eller tilbygninger, hvor der er en konkret, tvingende begrundelse for at fravige den eksisterende lokalplans forskrifter. Den midlertidige begrænsning forudsættes at gælde restriktivt frem til, at en eventuel revideret lokalplan kan træde i kraft.

  C.2. Golfklub (4)
  Næste milepæl: Afventer prioritering .
  Emne: Administrationen har modtaget forskellige ønsker til udvikling af Golfklubbens arealer – herunder udvidelse af klubhuset - som ikke kan indeholdes i nuværende plangrundlag og derfor kræver ny lokalplan før realisering. Administrationen har bedt golfklubben om at tænke langsigtet, så en evt. ny lokalplan kan rumme udviklingen af klubben på længere sigt.

  C.3. Ny lokalplan for Søvang (5)

  Næste milepæl: Afventer prioritering.

  Emne: Muligheden for ny lokalplan som erstatning for ældre byplanvedtægt og lokalplaner i Søvang er drøftet i grundejerforening. Ønsket er, at en ny lokalplan skal give tydeligere retning for renovering og nybygninger end gældende byplanvedtægter og lokalplaner.

  Boblere: Der er identificeret nedenstående emner, som muligvis vil blive genstand for lokalplanprocesser.

  C.4. Lokalplaner for boligområder generelt (6)
  En del boligområder er reguleret af ældre deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner. Plangrundlaget er i nogen udstrækning uhensigtsmæssigt at regulere efter, og det kan være svært at gennemskue muligheder og begrænsninger for borgerne. Administrationen skal vurdere behovets omfang, også set i forhold til kommuneplanforslag 2022 omkring øget mulighed for udstykning i byfortætningsområder.

  C.5 Kolonihaver (9)

  Administrationen har modtaget ønske fra 3 kolonihaveforeninger, AHF Bachersminde, AH Søndergården og PF Maglebylund, om ønsker til øget byggeret på grundene (10 m² per grund). Ønsket skal ses i sammenhæng med den eksisterende bebyggelsestæthed, og det skal afklares om, der er politisk vilje/ønske til at øge byggeretten, eller om man ønsker at fastholde den oprindelige tanke med små bebyggelser på kolonilodderne. Såfremt, der er politisk vilje til at øge byggeretten skal det afklare for hver enkelt forening, om det kræver lokalplanlægning eller om det kan ske i dispensationens form.

  D: Kommende kommuneplanrevision og planstrategi – uden for prioritering.

  Der er identificeret to planprocesser, som skal igangsættes i takt med planlovens bestemmelser om kommuneplanlægning. Kommunen har forpligtelse til at udarbejde eller revidere kommuneplan og kommuneplanstrategi jf. planloven hvert 4. år, og disse planer kan derfor ikke fravælges. Der kan dog være en afvejning af ambitionsniveau.

  D1. Planstrategi 2023

  Næste milepæl: Oplæg til proces og emner forventes fremlagt i juni 2022.

  Emne: Kommende planstrategi skal godkendes inden udgangen af 2023, og administrationen skal udarbejde oplæg til proces i 2022. Kommuneplanstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført, kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen samt en beslutning om, hvorvidt kommuneplan 2025 skal revideres i sin helhed eller om der udelukkende skal foretages en revision for særlige emner. Der er ikke formkrav til en kommuneplanstrategi, og strategien kan være mere eller mindre omfattende.

  D.2 Kommuneplanrevision 2025
  Næste milepæl: Forventes igangsat medio 2023.

  Emne: Der forventes en mindre kommuneplanrevision, idet kommuneplanen er revideret i sin helhed i kommuneplanforslag 2022. Der må påregnes, at der skal laves detailhandelsanalyse og evt. en digital version – borgerrettet version - af kommuneplanen frem mod kommuneplan 2025.

  LOVE/REGLER:

  Udarbejdelse af kommune- og lokalplaner samt administration af gældende planer sker i henhold til planloven i samspil med beslægtede lovgivning på teknik- og miljøområdet: miljøvurderingslov, byggelov, bygningsfredningslov, naturbeskyttelseslov, mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Bilag

 • 6
  Varmeplanlægning - Frigivelse af anlægsbevilling
  Sagsid.: 22/3426

  RESUMÉ:

  Det er i forbindelse med budget for 2022 besluttet, at kommunens varmeplan skal revideres i 2022-2023. Regeringens nylige udspil om at udfase naturgassen i den kollektive varmeforsyning hurtigst muligt og kravet til, at kommunerne skal informere borgerne ved brev inden årsskiftet om hvor, hvornår og til hvilken pris de eventuelt kan blive tilsluttet fjernvarme har yderligere aktualiseret, at opgaven skal igangsættes her og nu. Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. til opgaven.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 300.000 til udarbejdelse af en varmeplan for eventuel implementering af fjernvarme i Dragør Kommune og at beløbet frigives.
  2. at forvaltningen får mandat til at afsøge forskellige strategiske muligheder for at organisere eventuel udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU og KB. Med en bemærkning om, at det skal belyses, hvilke alternativer, der eventuelt findes samt overordnede økonomiske betragtninger herom.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Ad 1+2:

  Godkendt.

  Sven Norup (L) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

  Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Kommune har alle boliger mulighed for at blive tilsluttet naturgas som kollektiv varmeforsyning. Der er ingen mulighed for tilslutning til traditionel fjernvarme. Ca. 70 % af alle husstande er tilsluttet naturgas. Resten forsynes individuelt med el-varme, varmepumper, træpillefyr, jordvarme eller anden varmeforsyning.

  I forbindelse med budget 2022 blev der afsat 300.000 kr. til udarbejdelse af en revideret varmeplan for Dragør Kommune. Formålet var at belyse alternativer til opvarmning med naturgas, som del af kravet om grøn omstilling og de nationale mål om CO2-reduktion.

  Det nationale mål er, at Danmark skal være CO2 neutral inden 2050 og, at der skal opnås en reduktion på 70% inden 2030 i forhold til 1990-niveauet. I den forbindelse udgør rumopvarmning et stor og væsentligt indsatsområde. Varmeforsyningen udgør 58% af kommunens samlede CO2, som i 2019 er opgjort til ca. 55.000 ton. Opgørelsen er opgjort af Energiministeriet.

  Udfasning af naturgas til opvarmning er netop blevet aktualiseret yderligere med regeringens udspil om, at alle husstande - inden årets udgang - skal oplyses om hvor, hvornår og til hvilken pris de eventuelt kan forsynes med fjernvarme. KL har udarbejdet en overordnet procesplan for hvordan opgaven kan løses. Se bilag 1. Tidsplanen vil tjene som inspiration for forvaltningens videre arbejde med varmeplanen.

  Der er fjernvarme på Amager og udbredelsen er populært sagt fremført til motorvejen, som krydser Amager. Boligområderne nord for motorvejen er fjernvarmeforsynet og boligområderne syd for motorvejen er primært forsynet med naturgas. Tårnby Forsyning har dog enkelte større boligselskaber tilsluttet fjernvarme og de arbejder med en plan for yderligere udrulning af fjernvarme. Oversigt over fjernvarmeområder og planlagte områder fremgår af bilag 2.

  Tårnby Forsyning har oplyst, at de er igang med en supplerende plan for yderligere udrulning på baggrund af regeringens udspil.

  Dragør Kommune har ikke et forsyningsselskab for kollektiv varmeforsyning. Det foreslås, at forvaltningen afsøger forskellige løsningsmuligheder for at etablere fjernvarme i Dragør. Mulighederne for en selskabsløsning lokalt i samarbejde med fx Tårnby Forsyning / Kommune eller i regi af HOFOR, som iøvrigt er kommunens forsyningsselskab på vand- og spildevandsområdet, skal afsøges.

  Dragør Kommune har tradition for at samarbejde på tværs med kommunerne i hovedstadsområdet på bl.a. forsyningsområdet med fx København, Tårnby, Frederiksberg, Hvidovre.

  Kommunens rolle er, som udgangspunkt, at varetage varmeplanlægningen.

  Et forsyningsselskab vil skulle stå for den lokale forsyning, etablering af forsyningsnet, afregning med kunder og at få leveret fjernvarme fra det overordnede forsyningsnet, som i hovedstadsområdet varetages af CTR (hvad står ctr for ?). CTR er ejet af København, Frederiksberg, Gentofte og Tårnby Kommuner, og indgår i det samlede regionale fjernvarmenet med varmeleverandørerne. De leverer fjernvarme til kommunerne og de kommunale fjernvarmeselskaber står for den lokale forsyning.

  Den kommunale opgave er at få udarbejdet en analyse og plan for eventuel udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune. Som tidligere nævnt at belyse hvor, hvornår og til hvilken pris det i givet fald kan ske, samt at undersøge hvordan opgaven i praksis kan organiseres og håndteres.

  Forvaltningen er pt igang med at indhente tilbud på rådgivning og at afsøge, hvordan opgaven i givet fald kan håndteres via eventuelle samarbejder.

  Regeringens udspil er ikke omsat til lov endnu, men hvis kommunen skal kunne løse opgaven inden for tidsfristen skal arbejdet prioriteres og igangsættes nu. Da der er tale om en større opgave, kan den have betydning for de øvrige opgaver, som forvaltningen skal løse, jf plan for særlig indsats. Konsekvenserne er ikke vurderet på nuværende tidspunkt.

  Plan for den videre proces vil blive udarbejdet i samarbejde med rådgiver, og udvalget vil blive orienteret herom.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 300.000 kr. på anlægsbudget 2022 til revision af varmeplanen for Dragør Kommune. Undersøgelse af mulighed for fjernvarme vil under alle omstændigheder være en opgave, som skal belyses, som et element i revisionen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til varmeplan skal i offentlig høring for endelig vedtagelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Bilag

 • 7
  Forslag til indstillingsparadigme for ejerkommunerne
  Sagsid.: 22/3313

  RESUMÉ:

  Det følger af Hovedstadens Beredskabs vedtægters §8, stk. 1, samt af interessentskabets finansielle styringspolitik, at §60-fællesskabets mulighed for at foretage repo-forretninger skal godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser, og at denne godkendelse følger den kommunale valgperiode.

  I foråret 2017 godkendte ejerkommunerne, at Hovedstadens Beredskab kunne foretage repo-forretninger. Med henblik på at følge den kommunale valgperiode udløber bestyrelsens godkendelse af, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger med udgangen af 1. halvår af 2022. På den baggrund forelægges sagen ejerkommunerne påny til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Godkendt.

  Sven Norup (L) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

  Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på møde den 11. januar 2017 en opdateret finansiel styringspolitik for Hovedstadens Beredskab, der indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger jf. bilag 1.

  Der er fortsat en forventning om finansielle forhold med negativ rente i Danmark. Her kan repo-forretninger understøtte en optimering af likviditetsstyringen i en sådan situation. Repo-forretninger er nærmere forklaret i bilag 2.

  Hovedstadens Beredskab har løbende anvendt repo-forretninger med henblik på at optimere sin likviditetsstyring og dermed den samlede økonomi. I praksis varetages køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne af Nordea på baggrund af Hovedstadens Beredskabs indmeldte likviditetsbehov.

  Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger, jf. selskabets vedtægters §8, stk. 1, forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Med henblik på at følge den kommunale valgperiode udløber bestyrelsens godkendelse af, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger med udgangen af 1. halvår af 2022.

  Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 20. april 2022, at Hovedstadens Beredskab kan fortsætte med at foretage repo-forretninger. På den baggrund forelægges ejerkommunerne derfor forslag om, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026.

  Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen skal behandles på samme måde som kommunale kassekreditter, betyder det dels at omfanget af repo-forretninger maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger, hvilket for Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner svarer til ca. 120 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Bilag

 • 8
  Engvejsarealet - trafikanalyse og plannotat for boligudvikling
  Sagsid.: 20/1727

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til plannotat og trafikanalyse samt den videre proces.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at plannotatet og trafikanalysen drøftes.
  2. at det besluttes om administrationen skal udarbejde en sag om principper for udbud.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-04-2022

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-05-2022

  Ad 1

  Drøftet.

  Ændringsforslag til ad 2:

  A+T+V foreslår, at sagen om byggeri på Engvejsarealet stoppes.

  Anbefales over for ØU.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  Ad 1

  Drøftet.

  Anbefaling fra KBEU:

  For stemte:   4 (C+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:  3 (A+L)

  Godkendt.

  A begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Ad 1:

  Drøftet.

  Tillægsforslag:

  A og V foreslår, at der igangsættes en proces om at boligudvikle 6000 m2 med blandede ejerformer på Engvej.

  For stemte: 5 (A+V)

  Imod stemte: 9 (C+T+L)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Sven Norup (L) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

  Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 11. november 2021 at iværksætte udarbejdelse af trafikanalyse og plananalyse med henblik på at afdække relevante bekymringer i relation til byggeri på Engvej og flytning af hjemmeplejen til Enggården.

  Det blev ligeledes besluttet at der skulle udarbejdes en tilbundsgående trafikanalyse af betydningen af 14 seniorboliger, 10 familieboliger og 4 ungdomsboliger på Engvej.

  Plannotatet og trafikanalysen er nu udarbejdet.

  Hovedkonklusionerne i trafikanalysen er:

  • Opførelse af boligerne på Engvej vurderes ikke isoleret set at medføre mértrafik af afgørende betydning for trafikafviklingen. Administrationen vurderer ikke at der er behov for at etablere afværgeforanstaltninger ud over evt. at sikre bedre trafiksikkerhed på Lundevej for de lette trafikanter.
  • Flytningen af hjemmeplejen vil isoleret set medføre mærkbar trafikstigning, men vurderes ikke at ville have betydelig negativ indflydelse på trafikafviklingen. Der bør etableres P-areal fremfor at parkere på boligvejene. Administrationen vurderer endvidere at der bør etableres afværgeforanstaltninger i form af f.eks. bump på Wiedersvej og Drogdensvej.
  • Etablering af boliger og flytning af hjemmeplejen vil til sammen medføre en relativt stor trafikstigning på Markvænget, Engvej og Wiedersvej, men næppe have betydelig indvirkning på trafikafviklingen. Der bør etableres parkering og afværgeforan-staltninger jf. ovenstående

  Hovedkonklusionerne i plannotatet er:

  • Realiseringen af et boligbyggeri med senior-, familie- og ungdomsboliger vil leve op til målsætningen i forslag til kommuneplan 2022.
  • Forslag til kommuneplan 2022 indeholder de planmæssige rammer for at kunne realisere boligbyggeriet gennem en nødvendig lokalplanændring som også vil indeholde en miljøscreening. Byggeriet kan ikke realiseres under nugældende lokalplan 77A, da den udlægger området til sports- og fritidsområde som en del af bydelsparken.
  • I forhold til skoler og institutioner estimeres det, at der over tid vil bo 15-20 børn mellem 0-18 år. Heraf estimeres halvdelen at være i den skolesøgende alder. Området hører under skoledistriktet for Dragør Skole. Der er ikke udarbejdet en undersøgelse af yderligere institutionsbehov i forhold til opførelse af byggeriet.

  Administrationen anbefaler at plannotatet og trafikanalysen drøftes, og at der tages stilling til den videre proces i sagen.

  Konkret foreslår administrationen, at der tages stilling til, om der skal udarbejdes en sag til politisk behandling med forslag til principper for udbud.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 9
  Handleplan for merforbrug på sektor 3
  Sagsid.: 22/3033

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2022 besluttet, at ”forvaltningen indhenter det aktuelle merforbrug, og at henholdsvis Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkeds sikrer, at handleplan for indhentning af merforbruget finder sted, og foretager de fornødne politiske prioriteringer.”  Administrationen forventer et merforbrug på skoleområdet, sektor 3, og foreslår på denne baggrund nedenstående handleplan for at imødekomme denne udvikling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender handleplanen for at imødekomme det forventede merforbrug på sektor 3.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  For stemte: 4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  For stemte:   6 (A+C+L+V)

  Imod stemte: 1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Liste T begærede sagen tilbage til udvalgsbehandling:

  For stemte: 2 (T)

  Imod stemte: 11 (A+C+V)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 11 (A+C+V)

  Imod stemte: 2 (T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt.

  Sven Norup (L) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

  Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. på sektor 3 ved månedsopfølgning pr. marts 2022.

  Det er et forventet merforbrug på 1,4 % af den samlede forventede budgetramme på sektor 3 på 170 mio. kr. i 2022.

  Grunden til at der forventes et merforbrug er stigende udgifter til specialundervisningsområdet, herunder udgifter til specialskolekørsel. Hvis vi anser det forventede resultat herfor isoleret set på sektor 3 forventes ved opgørelse ved 1. kvartal et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr.

  Korr. budget

  Forv. resultat (merforbrug)

  Specialskoler

  10.673.655

  903.657

  Behandlingsskoler undervisning inkl. anbragte

  6.457.431

  1.515.084

  Specialskole kørsel

  1.062.304

  783.696

  Forventet merforbrug total

  3.202.437

  Der er andre steder på sektor 3, hvor der isoleret set er et forventet mindreforbrug og forvaltningen forsøger også at imødekomme merforbruget med tiltag, der kan gøres inden for området ved 1. kvartal. Det er vedrører ved opgørelse pr. 1. kvartal posterne:
   

  • Der forventes et mindre forbrug på fællesudgifter skolevæsen på 0,6 mio. kr.
  • Der forventet et mindre forbrug på Fælles SFO på 0,2 mio. kr. som følge af flere forældreindtægter og færre udgifter til fripladstilskud end budgetteret.


  Forventet merforbrug på kørslen af ny kørselsudbyder kan henføres til, at der generelt er flere børn som har fået visiteret befordring, når de går på special- eller behandlingsskole. Der er i marts-april lavet tiltag i forhåbning om at nedbringe den forventede årlige udgift. Der er bl.a. udsendt foldere til forældre med børn på specialiserede undervisningsområde som kører med kørselsudbyder med specifik information om afmelding af kørsler, dette med henblik på at nedbringe ’spildte kørsler’ i det daglige. Der er desuden i samarbejde med kørselsudbyder fortsat opmærksomhed på sikre samkørsel, hvor det er muligt, for herved at opnå en mindre gennemsnitlig udgift pr. elev. Når to børn eksempelvis kører sammen får kørselsudbyder 15 % af for andet barn af, hvad en kørsel ellers koster til den aftalte faste pris pr. kørsel jf. kørselsudbud.
   

  I forhold til forventede merforbrug til specialundervisningstilbud bør det, i denne sammenhæng, nævnes at der ikke er visiteret til specialundervisningsområdet, budgetomplacering til egne skoler (egne integrerede) eller behandlingsskoler, så vel som specialskole kørsel endnu for de sidste 3 mdr. af året 2022. Der forventes derfor at komme yderligere udgifter til det specialiserede børnerområde i løbet af 2022. Vedlagt er som bilag en oversigt over nuværende indregnede helårselever på det specialiserede børneområde i perioden.

  Kompenserende handleplan for merforbrug

  Det forventes at skolerne gennemfører kompenserende tiltag ved at lave et mindreforbrug på 2 %, der kan holdes inden for overførselsadgang for efterfølgende år.
   

  2 % af korr. budget 2022

  Nordstrandskolen inkl. SFO

  1.090.000

  Dragør Skole inkl. SFO

  780.000

  St. Magleby Skole inkl. SFO

  1.066.000

  total

  2.936.000


  Skolelederne og administrationen vil hver måned følge op på det forventede samlede forbrug for 2022 og vil henvende sig til udvalget igen, hvis der viser sig behov for mere indgribende kompenserende foranstaltninger. I yderste konsekvens vil merforbruget bliver indhentet via en rammebesparelse på sektoren.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen vil påvirke skolernes økonomiske handlerum herunder mulighed for nyansættelser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Bilag

 • 10
  Handleplan for merforbrug på sektor 5
  Sagsid.: 22/3033

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2022 besluttet, at ”forvaltningen indhenter det aktuelle merforbrug, og at henholdsvis Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkeds sikrer, at handleplan for indhentning af merforbruget finder sted, og foretager de fornødne politiske prioriteringer.”  Administrationen forventer et merforbrug på dagtilbudsområdet, sektor 5, og foreslår på denne baggrund nedenstående handleplan for at imødekomme denne udvikling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget drøfter foreslåede scenarier for handleplan på dagtilbudsområdet.
  2. at udvalget godkender en handleplan for at området samlet imødekommer overført merforbrug fra forrige regnskabsår.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  Ad 1:

  Drøftet.

  Ad 2:

  Afstemning om scenarie 2:

  For stemte: 1 (A)

  Imod stemte: 5 (C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om scenarie 1:

  For stemte: 5 (C+T+V)

  Imod stemte: 1 (A)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  Ad 1:

  Drøftet.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:   3 (C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:  4 (A+L+T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Liste T begærede sagen tilbage til udvalgsbehandling:

  For stemte: 2 (T)

  Imod stemte: 11 (A+C+V)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Faldet.

  Ad 1:

  Drøftet.

  Ad 2 - anbefaling fra ØU:

  For stemte: 8 (C+V)

  Imod stemte: 5 (A+T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt.

  Sven Norup (L) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

  Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af beslutning om at overfører, det generede merforbrug fra to dagtilbudsinstitutioner i 2021 på samlet 3,3 mio. kr., bedes udvalget forholde sig til, hvordan det overførte merforbrug håndteres på dagtilbudsområdet.

  Overført merforbrug, Halvejen

            1.498.000

  Overført merforbrug, Sølyst

            1.838.000

  Total

  3.336.000


  Det skal desuden nævnes for sektor 5 i 2022, at der herudover forventes at blive genereret et merforbrug på grund af mellemkommunal refusion på 1,0 mio. kr. samt hertil forventede udgift ved det stigende børnetal, der afregnes med kassen jf. ressourcetildelingsmodellen.
   

  Administrationen foreslår på denne baggrund, at der vedtages en handleplan som kompenserende tiltag mod økonomiske udvikling for dagtilbudsområdet grundet overførselssagen. Der foreslås to scenarier som udvalget bedes drøfte.

  Scenarie 1 (toårig):

  I 2022 findes samlet 1,8 mio. kr. ved at Sølyst og Halvejen bidrager hvert med 2 % af deres oprindelige budget, mens øvrige institutioner finder 1,75 % af deres oprindelige budget, ved at forvaltningens centrale midler til møder og kurser på dagtilbudsområdet inddrages (20 t.kr.), Støttekorpset finder 400 t.kr. samt at øvrige overførte mindre forbrug fra regnskabsår 2021 inddrages (samlet 337 t.kr.) hvoraf sidste ville påvirke Støttekorpset, Sansehuset, Harevænget og et mindre beløb på Køjevænget. Desuden foreslås 200 t.kr. fundet via anlægsmidler.

  I 2023 findes samlet 1,5 mio. kr. ved følgende tiltag: Sølyst og Halvejen bidrager med hver 2,75 % af budgettet, mens øvrige institutioner bidrager med 1,75 % af oprindelige budget 2022, samt at Støttekorpset finder 248 t.kr.


  Scenarie 2 (treårig):
  I 2022 findes samlet 1,6 mio. kr. ved at Sølyst og Halvejen bidrager med 2 % af deres oprindelige budget i 2022, mens institutioner på dagtilbudsområdet bidrager med 1,5 % af deres oprindelige budget i 2022. Støttekorpset bidrager med 400 t.kr. Trefjerdedele af overført mindre forbrug fra 2021 inddrages (samlet 262 t.kr. hvilket rammer Støttekorpset, Sansehuset, Harevænget og et mindre beløb på Køjevænget). Desuden foreslås 200 t.kr. fundet via anlægsmidler.

  I 2023 findes samlet 0,9 mio. kr. ved at Sølyst og Halvejen bidrager med 1,5 % af det oprindelige budget i 2022, øvrige institutioner 1 % af deres oprindelige budget 2022 og Støttekorpset 200 t.kr.

  I 2024 findes samlet 0,8 mio. kr. ved at Sølyst og Halvejen bidrager med 1,5 % af det oprindelige budget i 2022, øvrige institutioner 1 % af deres oprindelige budget 2022 og Støttekorpset 100 t.kr.

  Merforbruget fra 2021 kan delvist tilskrives, at der blev oprettet en ekstra vuggestuegruppe på Sølyst i 2021, der resulterede i udgifter til istandsættelse af fysiske rammer. Da Sølyst ikke modtog anlægsudgifter til denne opgave, er derfor indskrevet i begge scenarier, at der fra fælles anlægsmidler bidrages med 200 t.kr.

  Det påpeges desuden at merforbrug over 2 % i dette tilfælde er overført for de to institutioner, samtidig med at institutionen Sansehuset ikke fik overført mindre forbrug over 2 %. Sansehuset fik fra 2021 til 2022 overført 109 t.kr. ud af et samlet mindre forbrug på 243 t.kr. i 2021. Det overførte mindre forbrug på 109 t.kr. forventes dog inddraget i begge foreslåede scenarier.

  Begge foreslåede scenarier vil indhente det generede merforbrug fra 2021, der er overføres til kommende budgetår.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen vil påvirke institutionernes økonomiske handlerum generelt herunder kunne påvirke mulighed for nye ansættelser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Begge scenarier er drøftet i ledelsesgruppen på dagtilbudsområdet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0-6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Bilag

 • 11
  Handleplan for sektor 7 - Sundheds- og Ældreområdet
  Sagsid.: 22/3067

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2022 besluttet, at ”forvaltningen indhenter det aktuelle merforbrug, og at henholdsvis Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkeds sikrer, at handleplan for indhentning af merforbruget finder sted, og foretager de fornødne politiske prioriteringer.”  Administrationen forventer et merforbrug på sundheds- og ældreområdet, sektor 7, og foreslår på denne baggrund nedenstående handleplan for at imødekomme denne udvikling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender administrationens handleplan for indhentning af forventet merforbrug på sektor 7, som er beskrevet skematisk i dagsordenens afsnit 2.
    
  2. at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at det tages til efterretning, at administrationen vil udvide handleplanen jf. afsnit 3, hvis forbrugstallene for juni måned viser, at handleplanen alene ikke kan bidrage med tilstrækkeligt provenu til at håndtere de beskrevne udfordringer.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2022

  Ad 1:

  For stemte: 6 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2:

  For stemte: 6 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra ACV:

  Udvalget bemærker, at såfremt det er nødvendigt at inddrage initiativerne beskrevet i afsnit 3 skal det ske i følgende rækkefølge: Indkøb, tøjvask, bad og rengøring. Initiativerne skal bringes til ophør senest med udgangen af året. Såfremt initiativerne bringes i anvendelse, skal der sikres en god kommunikation til brugerne og pårørende. Udvalget orienteres med en midtvejsstatus.

  For stemte: 6 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  Ad 1+2 og tillægsforslag:

  For stemte:   6 (A+C+L+V)

  Imod stemte:  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Liste T begærede sagen tilbage til udvalgsbehandling:

  For stemte: 2 (T)

  Imod stemte: 11 (A+C+V)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Faldet.

  Ad 1+2 og tillægsforslag:

  For stemte: 11 (A+C+V)

  Imod stemte: 2 (T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt.

  Sven Norup (L) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

  Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 1 tilføjet efter behandling i SSAU den 10. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen har behandlet månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter januar 2022, der viser, at der er udfordringer på sektor 7. Endvidere er der i forbindelse med overførsler vedr. regnskab 2021 overført merforbrug til regnskabsåret 2022 vedrørende hjemmeplejen og Enggården. Disse samlede udfordringer på sektor 7 skal håndteres ved en handleplan for indhentning af merforbruget.

  Sektor 7, som omhandler sundheds- og ældreområdet, er påvirket af et økonomisk pres som følge af den demografiske udvikling med både flere børn og især ældre. Herudover påvirkes økonomien på sektor 7 af bl.a. hospitalernes produktivitet, som nu igen er stigende efter COVID-19, samt af sygdomsudviklingen i befolkningen.

  Det økonomiske pres på sektor 7 skal tillige ses i lyset af, at budgettet ikke, bortset fra hjemmeplejen, er demografireguleret. Endeligt er der ekstraordinære udgifter på hjælpemiddelområdet, som følge af, at den private virksomhed som tidligere har varetaget depotdriften har nedlagt sin virksomhed i Danmark. Dragør Kommune har derfor været nødsaget til at sikre forsyningen på området med meromkostninger til følge.

  Administrationen har derfor allerede iværksat forskellige initiativer for at styrke økonomistyringen på sektor 7. Det handler om tæt opfølgning på bevillinger, som myndighedsbehandles af Tårnby Kommune inden for specialiseret rehabilitering (dyre forløb), styrket bevillings- og regningskontrol på hjælpemiddelområdet og tilbageholdenhed i forhold til besættelse af vakante stillinger i myndighedsteamet, systematisk gennemgang af ventelister til plejeboliger hver måned, og endeligt tæt opfølgning på omkostningerne til privat leverandør af hjemmepleje.

  I forlængelse af ovenstående er der konkrete økonomiske udfordringer, der skal håndteres. De økonomiske udfordringer er beskrevet herunder.

  1. Baggrund og udgangspunkt for de økonomiske udfordringer
   

  1. Konstaterede udfordringer i indeværende regnskab 2022 (1,5 mio. kr.).

  -         Forventet merforbrug/mindreindtægt vedrørende køb af og salg af plejeboliger
   

  Der forventes efter månedsopfølgningen en samlet afvigelse på 2,5 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. er mindreindtægter på salg af plejeboliger til udenbys borgere og 0,5 mio. kr. er merudgifter til på køb af plejeboliger i andre kommuner. Tallet er et her-og-nu billede og vil ændre sig over året. Administrationen har opdateret prognosen og der tegner sig samlet set en aktuel udfordring på 1,5 mio. kr. bl.a. som følge af flere indtægter i forbindelse med hjemtagelse af refusion for udenbys borgere, der bor i ældre- og handicapboliger og modtager hjemmehjælp. Handleplanen forholder sig derfor til denne seneste vurdering.

  Afvigelsen vedr. køb og salg af pladser, er udtryk for dels den demografiske udvikling, hvor Dragør Kommune har et større ressourcebehov til ældre borgere i plejebolig og dermed ikke har ledige kapacitet på Enggården som tidligere, og dels en betydelig nedregulering af taksten (omkostningsbestemt) for pladser på Enggården og dermed færre indtægter i forbindelse med salg af pladser på Enggården til andre kommuner.

  Disse forhold er der ikke i fuldt omfang taget højde for i udarbejdelsen af budget 2022 og overslagsårene.

  -         Forventet merforbrug i den kommunale hjemmepleje (0,5 mio. kr.)

  Administrationen har konstateret, at der er udfordringer i den kommunale hjemmepleje, som følge af et særligt stort sygefravær i starten af 2022 og dermed et uforudset stort forbrug af vikarer. Udfordringen anslås pt. at udgøre ca. 0,5 mio. kr. Dette skal ses i lyset af højt sygefravær som er COVID-relateret og influenza, samt et stort langtidssygefravær i hjemmeplejens aften- og nattehold, hvor der skal vikardækkes for 6 fuldtidsstillinger på aften- og nattehold (sidstnævnte forventes normaliseret i løbet af foråret).

  1. Indhentninger af overførsler fra 2021, samt baggrund for opstået merforbrug.

  -         Hjemmeplejen (0,9 mio. kr.).

  Inden for hjemmeplejen er der overført et merforbrug på 981 t.kr. fra 2021 til 2022. Merforbruget er bl.a. opstået som følge af uforudset højere forbrug af vikarer og udbetaling af merarbejde som følge af COVID-19. Dette har været udfordringer både hen over sommeren 2021 og i efteråret/vinteren, hvor der var et særdeles stort sygefravær blandt medarbejdere. Herudover har hjemmeplejen anvendt ekstraordinære ressourcer til smitteopsporing og -håndtering samt vaccinationsindsats i relation til borgerne ifbm. COVID-19.

  -         Enggården (0,5 mio. kr.).

  Enggården overfører et merforbrug på 506 t.kr. hvilket især skyldes et merforbrug pga. COVID-19 og brug af vikarer i lighed med hjemmeplejen. Enggårdens budget for 2021 indeholdte herudover en tidligere overførsel af et merforbrug i 2020 på ca. 600 t. kr.  Enggården er kompenseret for direkte COVID-19 relaterede omkostninger ifbm. håndtering af værnemidler for hele Dragør Kommune.
   

  2. Handleplan for at indhente udfordring i R2022 (og R2023) fordelt på 4-trins-raketten med beskrivelse af tilhørende konsekvenser for aktiviteter – alle beløb er i 1000 kr.

  Udfordring R2022

  Håndtering i B2023

  Afledte konsekvenser
  /bemærkninger

  -         Køb/salg af pladser: 1.500.

  -         Est. forbrug i hj.plejen: 500.

  -         Overførsel i
  hj. pleje: 981.
  Overf. Enggården – 506
  I alt 3.487

  Trin 1 – indhentes indenfor institution

  -         Hjemmepleje 500

  -         Hjemmepleje 281   

  -         Enggården 506

  0

  0

  0

  Tiltag i hjemmeplejen til at indhente 781.000 kr. (igangsatte ledelsestiltag) (*):

  -         Effektiviseringer mhp. at bruge færre løn- og vikarmidler i R2022:

  • Indførelse af intern afløserliste mhp. at bruge færre vikarer.
  • Stram lønsumsstyring i samarbejde med ØA og hele ledelsen i hjemmeplejen, herunder:
  • Fordeling af midler til afløsere og vikarer blandt de 3 områdeledere.
  • Særligt fokus på øget brug af afløsere og færre vikarer.
  • Månedlig opdatering af lønfremskrivning med faktiske tal.
  • Løbende samlet styring og prioritering af vikarbudgettet og afløserbudgettet ift. lønsum og til de tre områder.
  • Fokus på nedbringelse af sygefravær.
  • Optimering af kørelister med fokus på ressourceoptimering.
  • Forstærket dialog med myndighedsteamet om tilpasning af ydelser og tid for borgere der er blevet mere selvhjulpne m.v.
  • Friholdelse af vakant stilling (terapeaut) året ud.

  Tiltag på Enggården til at indhente 506.000 kr.:

  -         Effektiviseringer:

  • Udskydelse af (gen)besættelsen af 2 stillinger (hhv. terapeut og sygeplejerske) , som ikke berører servicen.

  Trin 2 – indhentes indenfor egen sektor

  500

  200

  Tiltag i hjemmeplejen som helhed:

  -         Effektiviseringer:

  • Tæt opfølgning på et potentielt mindreforbrug hos den private leverandør af hjemmepleje. (*)

  Trin 3 – indhentes indenfor egen sektor-klynge

  0 kr.

  0

  Trin 4 – indhentes på tværs af alle sektorer

  Køb/salg af pladser - 1.500


   

  Der er ikke råderum inden for sektor 7 til at indhente. Beløbet forventes indhentet i øvrige sektorer inden for SSAU’s område.

  total

  3.287 

  200

   I alt  3.487

  (*) Der er tale om estimater baseret på det aktuelle forbrug og muligheder. Da det stadig er tidligt i regnskabsåret er disse behæftet med usikkerhed. Realiserbarheden vurderes derfor nøje frem mod sommerferien.

  Såfremt de ovenstående tiltag ikke kan indhente det forventede merforbrug i R2022 skal der ske en prioritering ved at kvalitetsstandarder og serviceniveau for borgerne med virkning for 2 halvår af 2022 og forventeligt 2023.

  Såfremt den administrative handlingsplan ikke kan indhente det forventede merforbrug, foreslås det at de nedenstående ændringer i kvalitetsstandarderne og serviceniveauet kan blive igangsat.
   

  3. Forslag til yderligere omprioritering af kvalitetsstandarderne og serviceniveauet, såfremt handleplanen ikke leder frem til det beskrevne provenu

  Der er fire tiltag, som eventuelt vil kunne blive påbegyndt implementeret fra 2. halvår af 2022 og fremad til at indhente et eventuelt merforbrug i den kommunale hjemmepleje. Tiltagene forventes først at have effekt i fjerde kvartal af 2022, da realisering af provenuer for tiltag 1 og 2 forudsætter en ressourcetilpasning i hjemmeplejen.
   

  1. Ændring i antallet af ugentlige bade fra 2 bade ugentligt til 1 bad ugentligt.
   • Dragør Kommune tilbyder i dag maksimalt 2 ugentlige bade. Forslaget betyder, at dette tilbud reduceres til ét ugentligt bad. Ændringen forventes at omfatte ca. 50 borgere som er visiteret til bad to gange om ugen.

    Budgetprovenu:
    • Helårseffekt: Ca. 625.000 kr.
    • Kvartalseffekt: Ca. 150.000 kr.
      
  2. Ændring i rengøringsfrekvensen fra 2,5 uger til 3 uger.
   • Dragør Kommune tilbyder i dag rengøring af 65 m2 22 gange årligt, hvilket svarer til en rengøring hver 2,5 uge jf. kvalitetsstandarden. Forslaget betyder, at antallet af årlige rengøringer reduceres til 17 gange. Ændringen forventes at omfatte ca. 400 borgere, som er visiteret til rengøring.

    Budgetprovenu:
    • Helårseffekt: Ca. 400.000 kr.
    • Kvartalseffekt: Ca. 100.000 kr.
      
  3. Indførsel af egenbetaling i indkøbsordningen.
   • Dragør Kommune tilbyder i dag borgere en indkøbsordning, hvori det er gratis for borgerne, som er visiteret til ordningen, at få leveret varer og sat dem på plads af en ekstern leverandør. Borgeren betaler i dag selv for selve varerne. Forslaget betyder, at der indføres en egenbetaling på indkøbsordningen á 100 kr. pr. måned som opkræves for det tidsrum borgeren er visiteret til ordningen. Egenbetalingen svarer til, at borgeren betaler ca. 25% af kommunens udgift til ordningen.

    Budgetprovenu:
  • Helårseffekt: Ca. 100.000 kr.
  • Kvartalseffekt: Ca. 25.000 kr.
    
  1. Prisstigning på tøjvaskeordningen.
   • Dragør Kommune tilbyder i dag en vaskeordning, hvori det er muligt for borgere, som ikke selv kan vaske deres tøj pga. fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, at få vasket tøj hos en ekstern leverandør. Tøjvaskeordningen er ikke blevet takstjusteret siden 2019. Det koster i dag 125 kr. om måneden at få vasket 8 kg. tøj mens det koster 188 kr. om måneden at få vasket 12 kg. tøj. Forslaget indeholder en takststigning fra 125 kr. til 145 kr. om måneden for vask af 8 kg. tøj. Forslaget betyder, at borgernes egenbetaling vil gå fra 46% til 53% af tøjvaskeordningen.
     

  Budgetprovenu:

  • Helårseffekt: Ca. 15.000 kr.
  • Kvartalseffekt: Ca. 1500 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den økonomiske udvikling på sektor 7 følges nøje af administrationen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kvalitetsstandarder for Sundheds- og Ældreområdet.

  Dragør Kommunes Sundhedspolitik.

  Dragør Kommunes Ældrepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Bilag

 • 12
  Anmodning om ekstra bevilling til 9. spor skoleåret 2022/23
  Sagsid.: 21/2805

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til en anmodning om en ekstra bevilling til etablering af det midlertidige ekstra spor på Store Magleby Skole fra det kommende skoleår 22/23

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en ekstra bevilling på 128.000 kr. til at dække mindre meromkostninger i forbindelse med etablering af et 9. skolespor på Store Magleby Skole, skoleåret 2022/23 ved at forøge kassetrækket fra 1,5 mio. kr. til 1,68 mio. kr.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Godkendt.

  Sven Norup (L) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

  Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 3.3.22, at der i skoleåret 2022/2023 etableres et midlertidige 9. skolespor på Store Magleby Skole, således at der vil være fire 0. klasser. I den forbindelse tilføres der kr. 1,5 million for skoleåret 2022/2023, som finansieres via et kassetræk i forhold til kommunens samlede økonomi (ikke særskilt sektoransvar).

  Det blev ligeledes besluttet at administrationen, skoleledelse og bestyrelse bemyndiges til at finde løsninger på lokalefordeling med så få omkostninger som muligt henset til kommunens samlede økonomiske situation og prioritering. Såfremt lokalefordeling medfører mindre meromkostninger forelægges sagen politisk.

  Der er lokalt på Store Magleby Skole nedsat en arbejdsgruppe i forhold til etableringen af en ekstra klasse på Store Magleby Skole og SFO. I arbejdsgruppen har de set på det samlede behov for indkøb til at kunne etablere en ekstra klasse.

  Samlet for SFO og skole, er der behov for indkøb, der svarer til 218.000 kr. Disse midler er ikke en del af skolens driftsbudget, da skole og SFO ikke får tildelt midler til eleverne førend med budgettet for 2023. Skolen kan anvende 90.000 kr. fra de afsatte 1,5 mio. kr. til dækning af udgifterne, hvilket medfører et behov for yderligere finansiering af de resterende 128.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

 • 13
  Ændring af vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S
  Sagsid.: 22/1013

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har i fællesskab med seks kommuner pr. 1. april 2022 etableret § 60a-selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Bestyrelsen for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S ønsker at ændre vedtægterne for selskabet, således bestyrelsen kun består af politisk udpegede repræsentanter fra de syv ejerkommuners Kommunalbestyrelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, atde foreslåede ændringer af vedtægterne godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2022

  For stemte: 6 (A+C+V)

  Imod stemte: 1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  Anbefaling fra SSAU:

  For stemte:   6 (A+C+L+V)

  Imod stemte: 1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 12 (A+C+L+V)

  Imod stemte: 2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Sven Norup (L) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

  Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2022, at Dragør Kommune indtrådte i § 60a-selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Som del af etableringen er der udarbejdet vedtægter for selskabet, der ligeledes blev godkendt. De væsentligste forhold i vedtægterne er:

  •         Den enkelte kommunes ejerandel opgøres på grundlag af indbyggertallet i henhold til Folkeregisteret og opgøres første gang pr. 1. april 2022.

  •         Udgifter i fællesskabet finansieres af den enkelte kommune ved dels et grundbidrag, der skal dække faste omkostninger og driftsunderskuddet i fællesskabet, dels afregning jf. de indgåede kontrakter.

  • Grundbidraget fordeles efter ejerandele.

  •         Ledelsen består af en bestyrelse og af en direktør. Hver kommune udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt kommunalbestyrelserne. Herudover udpeger kommunerne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for fællesskabets opgavevaretagelse og ledelse. Der udpeges tilsvarende suppleanter.

  •         De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen.

  Forslag om at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra ni til syv

  Bestyrelsen repræsenteret ved de syv ejerkommuner har været trådt sammen i forbindelse med etableringen. Vedtægternes formulering om eksterne medlemmer i bestyrelsen har været drøftet, herunder hvordan der findes kvalificerede kandidater til bestyrelsesposter, der ikke er lønnet. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 16a.

  Afledt af drøftelserne ønsker bestyrelsen at ændre vedtægterne, så bestyrelsen udelukkende består af bestyrelsesmedlemmer fra ejerkommunerne.

  Ændringer til godkendelse:
   

  Nuværende afsnit 7.2:

  "Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt interessenternes kommunalbestyrelser. Herudover udpeger interessenterne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for interessentskabets opgavevaretagelse og ledelse. Udpegningen følger den kommunale funktionsperiode, og et bestyrelsesmedlem udpeges for perioden frem til

  næste funktionsperiodes begyndelse."
   

  Forslag til ændring af afsnit 7.2:


  "Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt interessenternes kommunalbestyrelser. Udpegningen følger den kommunale funktionsperiode, og et bestyrelsesmedlem udpeges for perioden frem til næste funktionsperiodes begyndelse."

  Valg af formand og næstformand

  Ændringerne af bestyrelsens sammensætning betyder også, at der skal ændres i måden der vælges formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår en ordning, hvor formands- og næstformandspost går på skift mellem kommunerne for en valgperiode ad gangen. I bestyrelsen er det aftalt, at Solrød Kommune starter med at varetage formandsposten og Dragør Kommune starter med at varetage næstformandsposten. Dette betyder, at Dragør Kommunes repræsentant for valgperioden 2022-2025 vil varetage næstformandsposten i bestyrelsen for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S jf. nedenfor.

  Nuværende afsnit 7.5: 

  "De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen. Formandskabet kan træffe beslutninger om forhold, som ligger inden for det af bestyrelsen godkendte budget, som ikke har væsentlig betydning for interessentskabet eller interessenterne samt om forhold, hvor bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe beslutninger."

  Forslag til ændring af afsnit 7.5:

  "Posterne som formand og næstformand i bestyrelsen går på skift mellem interessenterne, og formandskabet følger den kommunale funktionsperiode. Solrød Kommune har formandsposten og Dragør Kommune har næstformandsposten i den første periode (2022 – 2025) og skifter herefter i et rul efter alfabetet, jf. interessentoversigten i punkt 2.1. Formandskabet kan træffe beslutninger om forhold, som ligger inden for det af bestyrelsen godkendte budget, som ikke har væsentlig betydning for interessentskabet eller interessenterne samt om forhold, hvor bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe beslutninger."

  LOVE/REGLER:

  Lov om kommunernes styrelse

  Vedtægterne for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ændring af vedtægterne skal godkendes i de syv ejerkommuners kommunalbestyrelser. Såfremt ændringerne godkendes i alle kommuner, skal de sendes til Ankestyrelsen til godkendelse. Når godkendelse foreligger fra Ankestyrelsen kan bestyrelsen træde sammen og siges at være lovmedholdelig.

  For at sikre, at selskabet kan indgå nødvendige aftaler, der kræver underskrifter ved bestyrelsen, er der underskrevet et dokument af ejerkommunerne, der giver bestyrelsesmedlemmerne fra henholdsvis Solrød og Dragør kommune bemyndigelse til at underskrive på vegne af ejerkommunerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. maj 2022.
  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Bilag

 • 14
  Udlejning af jord - Kalvebodvej 253-255
  Sagsid.: 22/3086

  RESUMÉ:

  Sager om udlejning af visse stykker jord skal forelægges Økonomiudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Økonomiudvalget godkender udlejning af jordlod på 4,7 ha til ny ejer af ejendommen, Kalvebodvej 249,
  1. at Økonomiudvalget giver administrationen bemyndigelse til at udleje arealet til eventuelt nye ejere af ejendommen ved salg.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  Forslag fra L:

  Sydamagerlisten foreslår, at arealet på Kalvebodvej 253-255 ikke genudlejes, men i stedet overgår til høslæt med fokus på biodiversitet.

  For stemte:    1 (L)

  Imod stemte:   5 (A+C+V)

  Undlod at stemme:   1 (T)

  Faldet.

  Ad 1-2

  For stemte:   5 (A+C+V)

  Imod stemte:  1 (L)

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Liste L begærede sagen tilbage til udvalgsbehandling:

  Godkendt.

  Sven Norup (L) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

  Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har gennem mange år udlejer et landbrugsareal på 4,7 ha på Kalvebodvej 253-255 til ejeren af ejendommen Kalvebodvej 249.

  Ejeren har solgt ejendommen pr. 1. april 2022 og den nye ejer ønsker at leje arealet.

  Arealet må kun anvendes til landbrugsjord. Ud af de 4,7 ha er det ca. 16.000 m2 som er en dyrknings-, beplantnings og anlægsfri zone.

  Det fremgår af lejeaftalen, at genudlejning ikke kan ske uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Udlejning er af jord er delegeret til Økonomiudvalget.

  Lejen er pt. 16.228 kr. pr. år og pristalsreguleres, hver den 1. januar.

  Administrationen ønsker, at Økonomiudvalget giver administrationen bemyndigelse til at genudleje jorden til eventuelt nye ejere af den aktuelle ejendom.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

 • 15
  Orientering om den faseopdelte budgetlægning
  Sagsid.: 21/8990

  RESUMÉ:

  Når Regeringen og KL hvert år i juni har aftalt de samlede rammer for kommunernes økonomi, sker hvert år en efterfølgende proces kommunerne imellem om at fordele de samlede rammer. Denne proces benævnes den faseopdele budgetlægning. I 2021 var den faseopdelte budgetlægning særligt udfordrende, hvorfor der er iværksat proces i forhold til at evt. at ændre processen. Dette er en orienteringssag om denne proces.

  INDSTILLING:

  Det indstilles at orienteringen tages til efterretning

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Til efterretning.

  Sven Norup (L) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

  Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hvert år i juni (som oftest) aftaler Regeringen og KL de samlede rammer om den kommunale økonomi for det kommende år. Der er tre overordnede rammer som begrænser kommunerne. En ramme for serviceudgifter, en ramme for bruttoanlægsudgifter og en ramme for skattestigninger (skatterne må ikke stige samlet set).

  Efter Økonomiaftalen er det de 98 kommuners opgave at fordele de tre rammer mellem sig.

  I de seneste år har det været styret via den faseopdelte budgetlægning. Det er en proces hvor alle kommuner løbende til KL indmelder, forventede serviceudgifter og forventede bruttoanlægsudgifter, samt forventninger til om der er skatter der ændres. I en årrække har summen af disse indmeldinger oversteget de aftalte rammer. Derfor afholdes, der møder med deltagelse af de 98 borgmestre og KL, hvor borgmestrene bliver bedt om at vurdere deres tal igen, med henblik på at kunne overholde de samlede rammer.

  Det er gennem denne proces alle år lykkedes at nå i mål og overholde de samlede rammer som er aftalt med Regeringen (bort set fra aftalerne omkring skat, hvor mindre samlede skattestigninger har medført modregulering af kommunernes bloktilskud).

  I 2021 var processen dog mere vanskelig end tidligere – særligt i forhold til fordelingen af den samlede ramme for bruttoanlægsudgifter. Der opstod i den forbindelse strid mellem kommuner, og forhandlingsklimaet mellem borgmestrene var meget anspændt. Der var mellem borgmestre og KL derfor bred enighed om at den proces ikke kunne gentages.

  Fra årsskiftet har kommunerne derfor været inddraget i en proces omkring at ændre den fælleskommunale budgetlægning. Det bliver blandt andet drøftet på borgmestermøder og alle kommunalbestyrelsesmedlemmer har været inviteret til orienteringsmøder (online) den 4. og 7. april.

  Ud fra drøftelserne har KL’s bestyrelse besluttet en justeret budgetproces, der tager udgangspunkt i styrket dialog mellem borgmestrene, styrket dialog med KB-medlemmer og tidligere udmeldinger om rammeudmeldinger (foreløbige) jævnfør vedlagte bilag 1. 

  Overordnet set er det også forventeligt, at de fremtidige udfordringer for den faseopdelte budgetlægning i – endnu – højere grad, vil vedrører fordelingen af anlægsrammen.

  Som en kommune med historisk relativt lave anlægsudgifter, vil et øget fokus her og et mindre samtidig fokus på optimering af kommunernes serviceramme ikke være i Dragør Kommunes overordnede interesse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2.juni 2022.

  Bilag

 • 16
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Felicia Hedman: hvordan har KB tænkt sig at tiltrække flere skatteborgere til kommunen, når niveauet på skolerne bliver så lavt?