Skip navigationen

Referat

Onsdag den 31. januar 2018 kl. 18:30

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
 • 1
  Konstituering af Skoleudvalget
  Sagsid.: 18/195

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en formand og en næstformand.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  1.

  at

  der vælges en formand

  2.

  at

  der vælges en næstformand

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

  Forslag fra Helle Barth (V):

  At Lisbeth Dam Larsen (A) vælges til formand for Skoleudvalget.

  For stemte:

   4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Forslag fra Lisbeth Dam Larsen (A)

  At Kim Dupont (V) vælges til næstformand for Skoleudvalget.

  For stemte:

   4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget skal på sit konstituerende møde vælge en formand og næstformand.

  Valget ledes af det medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse. Dermed er det Helle Barth (V), der leder valget.

  Formanden leder herefter valget af næstformand.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 31. januar 2018.

 • 2
  Introduktion til Skoleudvalget
  Sagsid.: 17/4127

  RESUMÉ:

  Introduktion til udvalgets område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at introduktion til udvalgets område tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet vil administrationen give en præsentation af udvalgets område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 31. januar 2018.

  Bilag

 • 3
  Mødeplan 2018
  Sagsid.: 17/3063

  RESUMÉ:

  Mødeplanen for 2018 indstilles til godkendelse. Der er tilføjet et udvalg (Skoleudvalget) i forhold til den tidligere godkendte mødeplan. På den baggrund er der foreslået ændringer i mødetidspunkterne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødeplanen 2018 godkendes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

  Ændringsforslag fra AVO:

  Skoleudvalget mødes torsdage kl. 17.00

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31-01-2018

  Et enigt udvalg besluttede, at flytte fremtidige BFKU møder til kl. 17.00.

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T forslår at By-, Erhvervs- og Planudvalgets møder afholdes på tirsdage kl. 17.00

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

  Ændringsforslag fra C

  C gruppen foreslår at Social- og Sundhedsudvalgets møder afholdes på mandage og kl. 17.00.

  For stemte:

  6 (A+C+V+T+ Anne Funk (O))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Morten Dreyer (O))

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. november 2017 den politiske mødeplan for 2018. Den nye kommunalbestyrelse har efterfølgende besluttet at nedsætte et nyt stående udvalg i form af Skoleudvalget. Det har ført til nogle tilpasninger af mødeplanen, som fremgår af denne sag.

  Ændringerne i punktform:

  · Økonomiudvalgsmøder afholdes torsdage, kl. 8-10 om formiddagen.

  · By-, Erhvervs- og Planudvalget samt Social og Sundhedsudvalget afholder møder på de samme datoer, henholdsvis kl. 16-18 og kl. 18.30-20.30 (som udgangspunkt tirsdage).

  · Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Skoleudvalget afholder møder på de samme datoer, henholdsvis kl. 16-18 og kl. 18.30-20.30 (som udgangspunkt onsdage).

  Ændringerne er skrevet ind i den uddybende beskrivelse nedenfor, som derudover er uændret i forhold til den tidligere besluttede mødeplan. Alle møder og arrangementer er skrevet ind i kalenderen, der er vedlagt som bilag. Kommunalbestyrelsens medlemmer vil blive inviteret via Outlook.

  Forslag til mødeplan 2018

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2018. Indholdet er beskrevet nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 4. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00-

  18.00.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 8.00-10.00.

  Møderne den 11. april og 16. maj 2018 er en onsdag.

  Mødet den 12. juni 2018 er en tirsdag.

  Mødet den 27. september 2018 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 18.30-20.30.

  Møderne den 3. maj, 7. juni og 6. september er en torsdag.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes tirsdage kl. 16.00-18.00.

  Møderne den 3. maj, 7. juni og 6. september er en torsdag.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 16.00-18.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 18.30-20.30.

  Intro ny KB:

  Der er intro for ny KB torsdag den 4. og fredag den 5. januar 2018.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 11. januar og fredag den 12. januar 2018.

  Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børne og Unge Topmøde torsdag den 1. februar og fredag den 2. februar 2018.

  Miniseminar:

  I 2018 er der igen indlagt 3 miniseminarer tirsdag den 20. februar, tirsdag den 15. maj og tirsdag den 13. november 2018. Det samme var tilfældet i 2016 (samme måneder), mens der i 2017 kun var indlagt 2 miniseminarer pga. kommunalvalget i august. Seminarerne afholdes normalt kl. 17-20.

  Kattegat kursus ny KB

  Der er Kattegat kursus for ny KB torsdag den 1. marts, fredag den 2. marts og lørdag den 3. marts 2018.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 8. marts og fredag den 9. marts 2018.

  Budgetseminar:

  Der er indlagt budgetseminar fredag den 16. marts og mandag/tirsdag den 3.-4. september 2018.

  Infomøde om budget

  Der er i 2018 indlagt et infomøde om budget tirsdag den 20. marts 2018. Infomødet er for borgere og foreninger.

  Teknik og Miljø´18:

  KL afholder Teknik og Miljø´18 konference torsdag den 12. april og onsdag den 13. april 2018.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 17. maj og fredag den 18. maj 2018.

  Budgethøringsmøder:

  Der er 2018 indlagt et budgethøringsmøde tirsdag den 21. august 2018. Høringsmødet er for borgere og foreninger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2018.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31. januar 2018.

  Skoleudvalget den 31. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar. 2018.

  Bilag

 • 4
  Udpegning til Det Rådgivende Organ - Dragørmodellen
  Sagsid.: 18/170

  RESUMÉ:

  Der skal – foruden formanden for Skoleudvalget – udpeges ét medlem af skoleudvalget til Det Rådgivende Organ.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at der – foruden formanden for Skoleudvalget – udpeges yderligere et medlem af Skoleudvalget til Det Rådgivende Organ.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

  Annette Nyvang (T) er udpeget, som det andet medlem fra Skoleudvalget til Det Rådgivende Organ.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 1. november 2017 godkendte Børne-, Fritids- og Kulturudvalget rammerne for Dragørmodellen på skoleområdet samt sammensætningen af Det Rådgivende Organ.

  Dragørmodellen skal skabe bedre dialog, inddragelse og involvering medhenblik på at give reel indflydelse på skoleområdet.

  Det Rådgivende Organ har blandt andet til formål at udvælge sager som skal indgå i en fællesproces, sætte rammerne for inddragelse og involvering.

  Sammensætningen af Det Rådgivende Organ fremgår af sagens bilag 1 og heri angives, at der bl.a. er tale om formand og ét medlem fra Skoleudvalget.

  Den efterfølgende oprettelse af Skoleudvalget medfører, at udpegningen til Det Rådgivende Organ skal ske fra dette udvalg.

  Da formanden for Skoleudvalget er født medlem, skal udvalget udpege yderligere ét medlem fra Skoleudvalget til Det Rådgivende Organ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 31. januar 2018

  Bilag

 • 5
  Forslag fra Liste T - Evaluering af projektet den røde tråd.
  Sagsid.: 18/209

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31-01-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail den 14. januar 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Liste T foreslår, at både BFKU og det nye skoleudvalg får en evaluering snarest af projektet Den Røde Tråd og en status for dets betydning for overgangen fra børnehave til SFO og skole.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31. januar 2018.

  Skoleudvalget den 31. januar 2018.

 • 6
  Forslag fra AOV - Analyse af moderniseringsbehovet for Dragør Skole
  Sagsid.: 18/344

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

  Liste T foreslår, at skolelederen og skolebestyrelsen på Dragør Skole til en start melder ind, hvilke behov skolen har for modernisering før der tages stilling til eventuel indkøbt analyse.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (AOV)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  C gruppen finder, at de kr. 700.000 der allerede er afsat bør kunne tage højde for det stillede forslag og der ikke skal anvendes yderligere midler

  For stemte:

  3 C+T)

  Imod stemte:

  3 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Kim Dupont (V))

  Faldet

  AOV foreslår,

  - at der, jf. KB beslutning den 25. juni 2017, udarbejdes en analyse af moderniseringsbehovet for Dragør Skole, som omfatter bygningernes tilstand og muligheder for ombygning til en skole der understøtter et opdateret pædagogisk undervisningsmiljø

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over ØU/KB.

  - at analysen skal indgå i de igangværende volumenstudier for et nyt supplerende 9. spor med henblik på, at analysen fremlægges som en del volumenstudierne på møde i Skoleudvalget og videre politisk behandling i løbet af juni måned.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over ØU/KB.

  - at der meddeles en økonomisk ramme på kr. 250.000 som en tillægsbevilling til udarbejdelse af planen.”

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i en mail den 21. januar 2018 bedt om at få følgende sag på dagsorden:

  ”AOV foreslår,

  - at der, jf. KB beslutning den 25. juni 2017, udarbejdes en analyse af moderniseringsbehovet for Dragør Skole, som omfatter bygningernes tilstand og muligheder for ombygning til en skole der understøtter et opdateret pædagogisk undervisningsmiljø

  - at analysen skal indgå i de igangværende volumenstudier for et nyt supplerende 9. spor med henblik på, at analysen fremlægges som en del volumenstudierne på møde i Skoleudvalget og videre politisk behandling i løbet af juni måned.

  - at der meddeles en økonomisk ramme på kr. 250.000 som en tillægsbevilling til udarbejdelse af planen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 31. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar. 2018.

 • 7
  Meddelelse - Revideret tidsplan for analyse af 9.spor
  Sagsid.: 18/338

  RESUMÉ:

  Orientering om revideret tidsplan for udarbejdelse af 1. fase ”indledende volumenstudie mv” af analysen af et 9. spor på skolerne i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26. oktober 2017 bl.a. bevilliget 700.000 kr. til en analyse af et 9. spor på skolerne i Dragør Kommune. Analysen er opdelt i 4 faser. 1. fase omhandler et indledende volumenstudie af hver af de 3 skoler med tilhørende anlægsøkonomi, klassekvotienter, pædagogik mv.

  Analysearbejdet er i gang. I henhold til tidsplanen skulle analysen afleveres til forvaltningen i februar 2018 med henblik på politisk behandling i 1. kvartal 2018. Det er desværre ikke muligt at udarbejde de 3 volumenstudier mv. før primo maj 2018.

  Til orientering er vedlagt en revideret tidsplan pr. 23. januar 2018 for den samlede proces.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 31. januar 2018.

  Bilag

 • 8
  Meddelelse – Dragør Kommune afholder Børne- og Ungetopmøde den 11. april 2018
  Sagsid.: 16/2369

  RESUMÉ:

  Børne- og Ungetopmødet afholdes i Hollænderhallen onsdag den 11. april 2018 for interesserede borgere i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31-01-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune afholder Børne- og Ungetopmøde onsdag den 11. april 2018 fra klokken 18:00 til 21:00 i Hollænderhallen.

  Temaerne for topmødet blev besluttet på mødet i Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget den 4. oktober 2017 og er ”Digitalisering – hvorfor og hvordan?” og ”Dannelse i stærke fællesskaber”.

  Børne- og Ungetopmødet er for alle politikere, medarbejdere, forældre og andre interesserede.

  Administrationen udsender invitationer igennem flere kanaler for at sikre, at informationen om topmødet når hele målgruppen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31. januar 2018.

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

  Forvaltningen orienterede om ungeprofilundersøgelsen.

  Annette Nyvang (T) spurgte til fordelingen af børn til klubberne.