Skip navigationen

Referat

Onsdag den 7. marts 2018 kl. 18:30

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Kvalitetsrapport 16/17 efter høring
  Sagsid.: 17/3593

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til om kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen 2016/2017 skal godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  skolebestyrelsernes høringssvar tages til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2018

  Ad.1.+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår, at forvaltningen anmoder om at få tilbagemeldinger fra de tre skoleledere på, hvordan de ser deres handlemuligheder i forhold til

  • at øge trivslen inden for “støtte og inspiration”
  • muligheden for at løfte også de allerdygtigste elever
  • samt øvrige hensigtsmæssige tiltag på baggrund af kvalitetsrapporterne

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at skolelederne beskriver deres handlemuligheder i forhold til at hæve danskniveauet i de nationale test.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+V+C)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 29. november 2017, at sende kvalitetsrapporterne i høring hos skolebestyrelserne.

  Ved deadline for høringsfrist har administrationen modtaget høringssvar fra Dragør Skoles skolebestyrelse og St. Magleby Skoles skolebestyrelse.

  Kvalitetsrapporterne består af 3 rapporter og dertil hørende 3 fortrolige bilag. Hovedrapporten omfatter status og resultater for det samlede skolevæsen, mens de mere detaljerede resultater fermgår af henholdsvis Dragør- og St. Magleby Skoles kvalitetsrapport. Hertil er der et fortroligt bilag til begge skoler med resultaterne fra de nationale test.

  Kort oprids af høringssvar

  Dragør Skoles skolebestyrelse fremhæver, at tallene i rapporten overordnet ser pæne ud, og påpeger at de ser en stor opgave i at løfte de allerdygtigste elever, samt at de finder trivslen inden for ’støtte og inspiration’ for bekymrende.

  St. Magleby Skoles skolebestyrelse ønsker fortsat et øget fokus på trivsel, specifikt i forhold til trivslen inden for ’støtte og inspiration’. Skolebestyrelsen ønsker fremover at rapporterne gøres kortere og indeholder analyser og konklusioner, som går bag tallene. Derudover påpeger skolebestyrelsen flere forhold som ligger uden for høring af kvalitetsrapporten i form af bl.a. reducering af klassestørrelse og øget ressourcer til inklusion.

  Administrationens bemærkninger

  Jf. Folkeskolelovens § 40a er der fastsatte regler for, hvad kvalitetsrapporten som minimum skal indeholde. Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at gøre rapporterne kortere, da vi lever op til minimumskravet for indhold.

  Administrationen har i disse rapporter ikke mulighed for at gå tættere på tallene og lave analyse af fx klasseniveau, da disse data kun er tilgængelige for skolerne. Administrationen har vurderet, at det er muligt at gå lidt tættere på resultaterne for de kommunale mål, og har udarbejdet et fortroligt bilag med opfølgning på de seks kommunale mål. Derudover er helhedsvurderingen i rapporterne udvidet, så det er klart, hvordan kommunen og skolerne lever op til de kommunale mål, samt en tilføjelse i de fortrolige bilag omkring gennemsnittet af resultater, til sammenligning med resultater fra foregående år.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 2
  Klassedannelse
  Sagsid.: 17/3684

  RESUMÉ:

  Procedure og retningslinjer vedr. skoleindskrivning og klassedannelse ved indskrivning af den 29 elev på distriktsskolen i en klasse i løbet af skoleåret præsenteres for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Udvalget drøfter procedurerne vedr. optagelse af det 29. barn på distriktsskolen i en klasse i løbet af et skoleår.

  2.

  at

  udvalget godkender de forslåede rettelser af styrelsesvedtægten for Skole og SFO i Dragør kommune.

  3.

  at

  styrelsesvedtægten sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2018

  Ad.1.

  Drøftet.

  Ad.2.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Ad.3.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På BFKU d. 29. november 2017 havde den daværende formand for BFKU anmodet om, at få en sag på dagsorden vedr. proceduren i forhold til det 29. barn i en klasse i løbet af et skoleår.

  Det var ønsket at drøfte dette medhenblik på at undgå tvivlsspørgsmål vedr. procedure i forhold til optag af det 29 barn i en klasse på distriktsskolen i løbet af et skoleår.

  Det blev på samme møde besluttet, at sagen vedr. klassedannelse skulle videresendes til det kommende udvalg. Skoleudvalget. I følgende udfoldes de lovgivningsmæssige rammer for skoleindskrivning og klassedannelse i forhold til folkeskoleloven og den lokalt besluttede styrelsesvedtægt.

  Rammerne for skoleindskrivning og klassedannelse

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen og SFO, skolebestyrelsens principper og folkeskoleloven er gældende ramme for indskrivning og klassedannelsen i folkeskolen i Dragør Kommune. 

  Indskrivning

  Vedr. indskrivning hedder det i Folkeskolelovens § 36, stk. 2, at der ”til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin. Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig” og videre i stk. 3, at ” Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til § 40, stk. 2. Det samme gælder, hvis forældrene ønsker, at barnet skifter skole under skoleforløbet, herunder til distriktsskolen. (…)Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde træffe beslutning om suspension af det frie skolevalg efter 1. og 2. pkt., jf. § 40, stk. 2, nr. 4. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen i skolekommunen for, hvilke børn der skal optages først.

  Eventuelle ændringer i styrelsesvedtægten kan ikke fravige, at forældre har ret til at deres børn optages på distriktsskolen selvom klassekvotienten overstiger den til skønnede klassekvotient.  

  Klassedannelse

  Folkeskolelovens § 17 bestemmer endvidere, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Det betyder, at hvis antallet af elever vokser i løbet af skoleåret, medfører det ikke automatisk en deling af klassen, hvilket er noget, der først eventuelt skal ses på ved næste skoleårs begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan jf. § 17, stk. 1 altid tillade et højere elevtal i særlige tilfælde, dog ikke over 30.

  Proceduren i forhold til det 29 barn i en klasse er således, at de børn der kommer til i løbet af et skoleår altid har ret til at blive optaget på distriktsskolen.

  Kommunalbestyrelsen skal godkende klasser med over 29. elever, når det er ved skoleårets begyndelse, men ikke når en klasse kommer over 28 elever i løbet af et skoleår. I denne situation skal klassen ikke nødvendigvis deles op - og der skal ikke søges om godkendelse. Først i det nye skoleår kan man se på en evt. ny konstruktion, hvis denne konstruktion ikke er hensigtsmæssig.

  Ovenstående tekst fremgår på nuværende tidspunkt ikke af kommunens styrelsesvedtægt. I det vedhæftede bilag er denne ændring markeret som et forslag til en ændring. Skoleudvalget kan på skoleudvalgsmødet drøfte om teksten med fordel kunne tilføjes til styrelsesvedtægten, medhenblik på at skabe klarhed over gældende procedure og retningslinjer. I nedenstående udfoldes lokalt besluttet kriterier for optagelse af børn på kommunens skoler. 

  Styrelsesvedtægten for Dragør kommunes skolevæsen og SFO 

  I styrelsesvedtægten for Dragør kommunes skolevæsen og SFO udstikkes de lokale rammer for optagelse af børn. I Dragør Kommunes styrelsesvedtægt står der bl.a.:

  ”I forlængelse af § 36 har Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttet følgende kriterier for optagelse af børn:

  · Klassekvotienten i 0. klasse ved skolestart tilstræbes ikke at overstige 24 elever

  · Hvis der efter optagelse af elever fra skolens eget distrikt er under 22 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 24 elever i klassen – optages elever fra andre distrikter i Dragør Kommune

  · Hvis der efter optagelse af elever fra skolens eget distrikt og andre distrikter i Dragør Kommune er under 22 elever i den pågældende klasse, kan der - indtil der er 22 elever i klassen - optages elever fra andre kommuner.”

  · Derudover fremgår det, at … for børn der ikke er borgere i Dragør Kommune gælder, at der skal være 22 elever eller færre elever tilmeldt pr. klasse efter optagelse af kommunens egne elever (elev nr. 23 kan afvises)

  Ændringer til styrelsesvedtægten

  Administrationen har foretaget nogle konsekvensrettelser i forhold til beslutningen om 3 skoler. Derudover er bilaget omkring indskrivning blevet tilføjet overstående tekst om klassedannelse. Afsnittet er desuden opstillet på en anden måde, så reglerne bliver mere gennemskuelige.

  De foreslåede ændringer/tilføjelser til styrelsesvedtægten er markeret med gult, hvor forslag til afsnit som kan slettes er markeret med rødt.

  Udkastet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Se sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. marts 2018.

  Bilag

 • 3
  Nye navne til Dragør Skole Syd og Nord efter høring
  Sagsid.: 17/3617

  RESUMÉ:

  De nye skolenavne har været i høring og udvalget skal godkende de endelige skolenavne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Skole Nords navn bliver til Nordstrandskolen

  2.

  at

  Dragør Skole Syds navn bliver til Dragør Skole.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2018

  Ad.1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. oktober 2017 at der etableres 3 selvstændige skoler. Som konsekvens heraf skal Dragør Skoles to matrikler, Nord og Syd, deles til to selvstændige skoler og eventuelt have nye navne.

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget besluttede på møde den 10. januar 2018 at sende de to nye skolenavne i høring. Ved høringsfristen har administrationen modtaget 5 høringssvar fra CMU undervisning, Dragør Skoles LMU, Dragør Skoles skolebestyrelse, St. Magleby Skoles skolebestyrelse og fra FEDK.

  Af høringssvarende fremgår det, at der er opbakning til, at skolerne går tilbage til deres gamle navne og Dragør Skole Nord derfor kommer til at hedde Nordstrandskolen og Dragør Skole Syd kommer til at hedde Dragør Skole.

  Høringssvarende er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 4
  Skoleudvalg - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
  Sagsid.: 18/1319

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på Skoleudvalgets område.

  INDSTILLING:

  På Skoleudvalgets område anbefales overførsler på i alt 2.636.774 kr. på driftsbudgettet. Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Skoleudvalget tager til efterretning, at der på Skoleudvalgets område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres 2.240.487 kr., som finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  Skoleudvalget godkender, at der på Skoleudvalgets område ud over de +/- 3 pct. overføres 396.288 kr. Beløbet finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2018

  Ad.1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ændringsforslag fra Liste T til ad. 2:

  Liste T foreslår, at overførslen godkendes med den bemærkning, at puljen til kompetenceudvikling øremærkes den handlingsplan på fuld kompetencedækning med særligt fokus på et hurtigt løft af Nordstrandsskolen og Dragør Skole samt et fokus på alle tre skoler med henblik på at opnå fuld kompetencedækning i 2020, som BFKU i november 2017 vedtog, at forvaltningen udarbejder.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad.2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På Skoleudvalgets område anbefales overførsler på i alt 2.636.774 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel på 2.240.487 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres 396.288 kr. udover de +/- 3 pct.

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører: 

  Pulje på skoleområdet

  På skoleområdet søges om overførsel af mindreforbrug på 363.272 kr., som vedrører midler Dragør Kommune har fået fra staten til kompetenceudvikling mv. på skolerne.

  Da puljen ikke er omfattet af overførselsadgangen, søges ekstraordinært om overførsel til 2018 til kompetenceudvikling, implementering af Aula og MinUddannelse.

  Klub Dragør inkl. og SSP

  Klub Dragørs mindreforbrug på 414.502 kr. vedrører primært opsparing til indkøb af bus, digitalt værksted og udearealer.

  De 381.486 kr. ligger inden for grænsen på 3 pct. mens de resterende 30.016 kr. søges ekstraordinært overført.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat en pulje på i alt 5,1 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2017 til 2018.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på Skoleudvalgets område er, at der samlet overføres 2.636.774kr. fra 2017 til 2018.

  Det samlede beløb, som indstilles overført for alle udvalg udgør 6.458.606 kr. heraf udgør statslige puljer 2.285.547 kr.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,1 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen vil belaste servicerammen for regnskab 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget, den 7. marts 2018

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018

  Kommunalbestyrelsen den. 22. marts 2018

  Bilag

 • 5
  Forslag fra Liste T - Autisme
  Sagsid.: 18/1335

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2018

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+ Kim Dupont (V))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Helle Barth (V))

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail den 18. februar 2018 bedt om, at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Forslag fra Liste T til førstkommende SU:

  Idet ny forskning viser, at normalt begavede børn med svær autisme, der inkluderes i almenklasser, ikke har bedre faglige kundskaber efter endt skolegang end børn med sværere autisme, der har gået i specialskole hele deres skolegang (hvad de burde have), foreslår Liste T, at skoleudvalget får en orientering om:

  - antallet af børn i Dragør med autisme, der går i specialklasse og hvor mange der har hhv. infantil autisme, er normalt begavede med svær autisme eller har mild autisme.

  - antallet af børn i Dragør med autisme, der går i den almene folkeskole - og hvor mange der har hhv. infantil autisme, er normalt begavede med svær autisme eller har mild autisme.

  - hvordan man pt. arbejder med tidlig opsporing og diagnosticering af autisme og tidlige indsatser.

  Forskningen, omtalt i flere medier i november 2017: http://www.centerforautisme.dk/media/250273/sammenfatning-og-diskussion-af-resultaterne__12-11-2017.pdf ”

 • 6
  Forslag fra formanden - Referencetur for skoleudvalg og skoleråd
  Sagsid.: 18/1297

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2018

  Tillægsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at turen begynder med et besøg på Dragør Skole

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at udgiften for Arkitemas deltagelse i dagen afholdes inden for den tillægsbevilling AOV bevilgede på KB mødet i februar måned.

  Godkendt.

  Formandens forslag:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lisbeth Dam Larsen (A) har i mail den 15. februar 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Formanden foreslår

  Referencetur for skoleudvalg og skoleråd

  AOV foreslår, at der gennemføres en referencetur til relevante skoler med deltagelse af skoleudvalget, skolerådet, forvaltning og rådg. arkitekter (Arkitema) med det formål at blive inspireret inden beslutningen om en eventuel renovering af Dragør Skole samt om indplacering af det niende skolespor SAMT bidrage til en god start på samarbejdet i udvalg og råd.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. marts 2018.

 • 7
  Meddelelse - Klub Dragør Personalestatus januar 2018
  Sagsid.: 15/2548

  RESUMÉ:

  Status på personalesituationen i kommunens klubber (Klub Dragør).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 10. januar, at Skoleudvalget skal have en månedlig opfølgning på Klub Dragørs personalesituation.

  Udvalget besluttede, at der i opfølgningen skal indgå følgende:

  • Status på vikarforbrug
  • Status på opsigelser
  • Status på klager fra forældre til klubleder
  • Status på ind- og udmeldinger
  • Status på sygefravær

  Opfølgning for status på klubområdet, januar 2018:

  Emne

  Status

  Bemærkninger

  Antal ansatte

  30

  Heraf:

  1 Leder

  3 Afdelingsledere

  Vikarforbrug

  Intet

  Antal opsigelser

  1

  Antal klager

  4

  Klubleder har modtaget fire klager fra forældre der alle beklager leders valg, af fordeling af ressourcer i form, af en medarbejderflytning fra Sølyst til Elisenborg.

  (Medarbejderen har sagt sin stilling op)

  Sygefraværsprocent

  4,4 %

  Samme måned sidste år 11,1 %

  Normering

  Elisenborg

  Krudthuset

  Sølyst

  250

  150

  100

  Indmeldte børn i enhederne

  259,4

  97,5

  70

  Indmeldelser denne måned

  2

  0

  1

  Udmeldelser denne måned

  7

  0

  6

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. marts 2018.

 • 8
  Meddelelse - Opfølgning på ledelsessituationen, januar 18
  Sagsid.: 18/586

  RESUMÉ:

  Udvalget får en opfølgning på ledelsessituationen på Dragørs skoler.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 10. januar, at Skoleudvalget skal have en opfølgning på ledelsessituationen. Den første til udvalget i marts og herefter kvartalvis.

  Udvalget besluttede, at der i opfølgningen skal indgå følgende:

  • Status på vikarforbrug
  • Status på opsigelse (både skole og SFO)
  • Status på klager fra forældre til skoleleder og forvaltning
  • Status på sygefravær

  Skoleudvalget præsenteres her for opfølgning for de tre skoler, januar 2018:

  St. Magleby Skole

  Dragør Skole Syd

  Dragør Skole Nord

  Bemærkninger

  Antal vikartimer

  352

  489

  765

  Antal opsigelser (skole)

  0

  1

  0

  Antal opsigelser (SFO)

  1

  0

  0

  Opsigelsen er modtaget i efteråret, men medarbejderen stoppede i januar.

  Antal klager

  0

  0

  0

  Sygefraværsprocent

  Januar 2018

  2,9 %

  5,1 %

  Januar 2017

  7,5 %

  3,3 %

  Bemærkninger

  Vikarskemaer anvendes også til at registrere pædagogers fravær, selvom disse reelt ikke vikardækkes i alle tilfælde. Vikarskemaerne anvendes også til at registrere fravær i forbindelse med 6. ferieuge, omsorgsdage, seniordage og anden aktivitet, der ikke kan placeres uden for undervisningstiden. Antallet af vikartimer skal således ikke sammenholdes snævert med mængden af sygefravær. Tilsvarende kan tallene ikke kun tolkes som lig med timer, eleverne har haft vikar, for dette tal er lavere. Men det er ikke umiddelbart muligt systemmæssigt eller manuelt at skille tallene ad i de forskellige kategorier.

  Til antallet af opsigelser skal knyttes bemærkning om, at der i dette tal kun medtages medarbejdere, der opsiger egen stilling efter eget ønske og kun for varige ansættelsesforhold. Der medtages ikke tidsbegrænsede ansættelsesforhold, der ophører som følge af tids- eller begivenhedsbestemt ophør samt uansøgt afsked.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. marts 2018.

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2018

  Annette Nyvang (T) spurgte til skolernes økonomi.