Skip navigationen

Referat

Torsdag den 5. april 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Introduktion til skolepolitik og delegering omkring folkeskolen
  Sagsid.: 18/1686

  RESUMÉ:

  Administrationen giver et overblik over delegationer i forhold til lovgivning, kommunens delegationsplan og vedtagne politikker på skoleområdet.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-04-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleområdet er komplekst og har mange interessenter.

  Administrationen vil derfor give et kort overblik og anskueliggøre hvorledes opgaver er delegeret på skoleområdet, særligt med udgangspunkt i den vedtagne skolepolitik.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. april 2018.

  Bilag

 • 2
  Årshjul for Skoleudvalget 2018
  Sagsid.: 17/3792

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for et årshjul over kendte politiske sager i 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-04-2018

  Til efterretning, administrationen tilretter, jf. udvalgets bemærkninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget har ønsket, at administrationen udarbejder et årshjul, der beskriver de sager, der skal politisk behandles i 2018.

  Administration har udarbejdet et årshjul over de på nuværende tidspunkt kendte sager. Årshjulet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. april 2018.

  Bilag

 • 3
  Vejledningssamtale til alle elever i 9. klasse
  Sagsid.: 16/3080

  RESUMÉ:

  Alle elever i 9. klasse tilbydes individuelle vejledningssamtaler med henblik på at skabe refleksion over uddannelsesvalg.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at alle elever i 9. klasse i Dragør Kommune får mulighed for individuelle vejledningssamtaler.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-04-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) oplever hvert år, at mange uddannelsesparate elever sender uddannelsesplaner, der ikke er realistiske og nogle endda fejlbehæftede. UU har længe gerne villet yde vejledning til denne gruppe unge, da de på trods af, at de er vurderet uddannelsesparate, ofte fremtræder usikre og ureflekterede.

  Det er generelt svært for vejlederne, i den kollektive vejledning, at skabe tilstrækkelig refleksion i forhold til den enkelte elevs styrker og svagheder, og hvordan disse forudsætninger spiller op mod de krav, der er på de forskellige ungdomsuddannelser. Hertil kommer, at mange uddannelsesparate unge ikke har mulighed for støtte og dialog hjemme.

  Individuelle vejledningssamtaler til alle elever i 9. klasse i Dragør Kommune understøtter blandt andet målsætningen om, at flere elever fremadrettet vælger en erhvervsuddannelse.

  En individuel vejledningssamtale medvirker til, at eleverne vil opleve at blive udfordret på deres uddannelsesvalg og understøttet med viden i forhold til deres konkrete ønsker. 

  LOVE/REGLER:

  Implementeringen af gymnasieaftalen og trepartsforhandlingerne har medført ændringer i fire bekendtgørelser, som vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den væsentligste ændring er beslutningen om, at en elev i 8. klasse, som sigter mod en gymnasial uddannelse, opfylder de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat, hvis eleven har mindst 5,0 i gennemsnit i standpunktskarakter. Tidligere var kravet 4,0. Dette medfører flere ikke uddannelsesparate elever. 

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Individuelle vejledningssamtaler til alle elever i 9. klasse i Dragør Kommune udgør et beløb på 66.250 kr.. Pengene findes indenfor rammen.   

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. april 2018.

 • 4
  Status på Skolernes antimobbestrategi
  Sagsid.: 17/2292

  RESUMÉ:

  Udvalget får en opdatering af, hvordan skolerne arbejder i tilfælde af klager og hvem, der fungerer som klage ansvarlig ved tilfælde af mobning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-04-2018

  Til efterretning.

  Udvalget henstiller til skolebestyrelserne, at der bliver arbejdet på at formulere principper for digital dannelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 1. august 2017 trådte loven om den nationale klageinstans mod mobning i kraft. Loven medfører et skærpet krav om antimobbestrategier på skolerne, klageadgang til kommunalbestyrelsen og en statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisning.

  BFKU besluttede den 16. august 2017, at behandlingen af konkrete mobbesager delegeres til skolelederne. Derudover ønskede udvalget en status på skolernes antimobbestrategier, samt en status på arbejdsgangene i forhold til når en borger henvender sig vedr. mobning.

  BFKU ønskede d. 29. 11.17, skolerne skulle opdatere deres antimobbestrategier med en udfoldelse omkring digitalmobning. Samt en tydelig angivelse af, hvem der håndterer en melding af mobning, samt tydelige offentliggørelse på skolernes hjemmesider af deres antimobbestrategier.

  Opdatering af trivselspolitik

  De to skoler har opdateret deres trivselspolitikker i forhold til digital mobning. Denne opdatering har pågået i skolebestyrelsesregi og er blevet godkendt her. De opdaterede dokumenter ligger på skolernes hjemmesider.

  Klagegang i tilfælde af mobning

  I tilfælde af klager vedr. mobning undersøger skoleledelsen, som ved alle andre klager, sagens omstændigheder og agerer i forhold til disse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 7 marts 2018.

  Bilag

 • 5
  Status på skoleindskrivning og SFO fordeling 2018
  Sagsid.: 15/1858

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en status på skoleindskrivning og SFO fordeling 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  sagen tages til efterretning.

  2.

  at

  udvalget drøfter ansøgning om dispensation til at blive optaget på Nordstrandskolen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-04-2018

  Ad. 1.

  Til efterretning.

  Ad. 2.

  Udvalget stemte om at imødekomme ansøgningen om dispensation til at blive optaget på Nordstrandskolen.

  For stemte:

  3 (A+T)

  Imod stemte:

  4 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleindskrivning til skolestart 2018 er overstået og forældrene har modtaget brev om optagelse på henholdsvis Dragør Skole, Nordstrandskolen og St. Magleby Skole.

  Sammenlagt er 179 børn indskrevet

  St. Magleby skole:

  St. Magleby skole har i alt indskrevet 71 børn, med en fordeling med 24 elever i to klasser og 23 elever i en klasse. Der skal gå en klasse på henholdsvis Tulipanens SFO, Kirkevejens SFO og Hovedgadens SFO.

  Der er 10 børn, som har søgt frit skolevalg om at komme på St. Magleby skole. Alle ønsker er blevet opfyldt.

  2 børn har søgt og fået skoleudsættelse.

  Dragør skole:

  Dragør skole har i alt indskrevet 36 børn, med 18 i hver klasse. Begge klasser skal gå på Strandengens SFO.

  Der er 10 børn, som har søgt frit skolevalg om at komme på Dragør skole. Alle ønsker er blevet opfyldt.

  4 børn har søgt og fået skoleudsættelse.

  Nordstrandskolen:

  Nordstrandskolen har indskrevet i alt 72 børn, fordelt med 24 elever i hver klasse. To af klasserne skal gå på SFO Hartkorn og en klasse på Nordstrandens SFO.

  Der er 13 børn, som har søgt frit skolevalg om at komme på Nordstrandskolen. Der har ved indskrivningen været så stort et antal ansøgere til Nordstrandskolen, at klassestørrelsen overstiger 24 elever, og det har derfor ikke været muligt at imødekomme alle ansøgninger. Alle som har søgt frit skolevalg om at komme på Nordstrandskolen har søskende gående på skolen. Eftersom alle ansøgere har søskende gående på skolen, er der benyttet skolevejens længde som kriterie til at afgøre, i hvilke tilfælde ansøgningerne kunne imødekommes. Der er således to ansøgninger som ikke er imødekommet, da de via google maps, har den længste skolevej til Nordstrandskolen. Disse børn er blevet optaget på deres distriktsskole.

  Administrationen har efterfølgende modtaget en ansøgning om at dispensere fra reglen om maks. 24 elever i klassen. Ansøgningen er vedlagt sagen.

  Administrationen har ligeledes modtaget en klage over at deres ansøgning ikke er imødekommet. Forældrene undrer sig over, at man ændrer distrikterne og dermed placerer deres to børn på hver sin skole. Da afstanden er stor betyder det, at de også bliver afvist ved frit skolevalg. Forældrene har her valgt at lade sit barn optage på distriktsskolen, men undre sig over beslutningen.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes Styrelsesvedtægt for Skole og SFO.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. april 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 6
  Meddelelse - Opsamling fra møde i Det Rådgivende Organ 28.02.18
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for referatet fra det første møde i de Rådgivende Organ i regi Dragørmodellen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-04-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragørmodellen er vedtaget som ny dialogstruktur på skoleområdet. Dragør modellen er resultatet af dialogmøder mellem skolebestyrelserne og BFKU i 2017.

  Modellen er udformet på baggrund af input fra disse møder. 

  d. 28.02.18 blev der afholdt det første møde i det Rådgivende Organ i regi Dragørmodellen.

  På dagsorden til dette møde var; 

  • En introduktion og baggrund for det Rådgivende Organ.
  • En drøftelse af mulige emner til dagsorden i det Rådgivende Organ fremadrettet.
  • En proces for det igangværende arbejde med Analysen af det 9 spor

  Vedhæftet denne sag er referatet fra dette møde. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. april 2018.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Status på Klubområdet februar
  Sagsid.: 15/2548

  RESUMÉ:

  Status på personalesituationen og medlemstal i Klub Dragør.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-04-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget besluttede ved mødet 10. januar 2018, at Skoleudvalget skal have en månedlig opfølgning på Klub Dragørs personalesituation og antallet af medlemmer, samt ind- og udmeldinger.

  Status på personale- og medlemsforhold i Klub Dragør 2018

  Personale:

  Måned

  januar

  Februar

  Antal ansatte

  30

  30

  Sygefravær

  4,4%

  6,3%

  Vikarforbrug

  Intet

  Intet

  Opsigelser

  1

  0

  Klager fra forældre til klubleder

  4

  0

  Medlemmer:

  Afdeling

  Elisenborg

  Krudthuset

  Sølyst

  Indmeldte børn i januar

  259

  97

  70

  Ind

  2

  Ud

  7

  Ind

  0

  Ud

  0

  Ind

  1

  Ud

  6

  Indmeldte børn i februar

  244

  94

  62

  Ind

  1

  Ud

  16

  Ind

  1

  Ud

  4

  Ind

  2

  Ud

  10

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget 4. april 2018.

 • 8
  Meddelelse - Sikker skolevej
  Sagsid.: 16/3366

  RESUMÉ:

  Beskrivelse af skoledistrikternes betydning for en sikker skolevej.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-04-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2018, at Skoleudvalget skal oplyses om skoledistrikternes betydning for sikker skolevej.

  For skoleåret 2018/2019 er skoledistrikterne i Dragør Kommune blevet ændret i forhold til hidtidig distriktsinddeling. Fremover er der tre separate skoler i forhold til tidligere, hvor der var to skoler på tre matrikler. De områder/veje, der tilknyttes nyt skoledistrikt og dermed får ny skolevej er følgende:

  1.       Kronager skifter til Store Magleby Skole

  2.       Rytterager skifter til Dragør Skole Nord

  3.       Hollændervænget, Skippervænget, Borgervænget, Sandbakken, Duevænget, Skyttevænget samt del af Harevænget skifter til Dragør Skole Syd

  4.       ”Kålmarken” skifter til Store Magleby Skole

  Administrationen anbefaler følgende sikker skolevej for de enkelte områder:

  1.       Direkte adgang fra Kronager til Store Magleby Skole via Lunde-stien

  2.       Fra Rytterager via Lundestien til Jægervej og på tværs af lysre-guleringen på Kirkevej til Aldershvilestien til Dragør Skole Nord

  3.       Fra villavejene i Vængekvarteret via fx Markvænget til Engvej og derfra til Dragør Skole Syd

  4.       Fra ”Kålmarken” på tværs af St Magleby Strandvej til nord / syd-gående skolesti til stien langs Krudttårnsvej. På tværs af Krudttårnsvej ved gulblink fodgængerovergangen ved Mågevæn-get. Herfra gennem Vængekvarteret til stiunderføringen af Hart-kornsvej ved Høgevænget og ad skolesti til Store Magleby Skole.

  De nye og tidligere skoledistrikter er vedhæftet som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. april 2018.

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-04-2018

  Annette Nyvang (T) spurgte til den endelige evaluering af A.P. Møller projekt.

  Annette Nyvang (T) spurgte til valgvedtægterne for skolebestyrelserne.