Skip navigationen

Referat

Torsdag den 3. maj 2018 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Ann Harnek (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).
 • 1
  Skolernes udviklingsplan 2018/19
  Sagsid.: 14/3475

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en del af skolernes arbejde med realiseringen af de skolepolitiske mål, i form af Skolernes Udviklingsplan for skoleåret 2018/19.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-05-2018

  Udvalget tog præsentationen til efterretning med undtagelse af Liste T.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Skolerne og politikerne i Dragør kommune har de seneste år arbejdet med at udfolde kommunes skolepolitik og de skolepoliske mål. Disse tager sit afsæt i den nationale lovgivning og politik på området.

  Udvalget orienteres, i det vedhæftede bilag, om skolernes arbejde med at realisere de skolepolitiske mål, hvor fokus er på de udviklingstiltag der skal understøtte en realisering af de skolepolitiske mål.

  Skolerne og skoleforvaltningen har i samarbejde udarbejdet ”Skolernes Udviklingsplan”. En handlingsplan med retning og tiltag som den enkelte skole selv kan folde yderligere ud.

  Udviklingsplanen er tænkt som en dynamisk udviklingsplan, forstået på den måde, at der ikke er en forventning om at tingene løses én til én. Med andre ord er det hensigten, at planen skal kunne give retning samtidig med at have respekt for, at skolerne skal have et lokalt handlerum med mulighed for at løse opgaverne således, at de passer til deres lokale kontekst.

  I planen beskrives nogle temaer mere udførligt end andre. Dette er et udtryk for, at der har været arbejdet med disse temaer i en længere periode, mens temaer, der ikke er beskrevet i samme omfang vil blive udfoldet fremadrettet. Temaer inden for skoleområdet er ikke statiske, hvorfor også udviklingsplanen er dynamisk. Dermed vil drøftelserne vedrørende temaerne være cirkulære og tilbagevendende.

  Handlingsplanen omkring de skolepolitiske mål er mere konkrete, da ønsket er at have en klar plan for arbejdet frem mod 2020, hvor målene skal indfries.

  På Kommunalbestyre4lsens møde den 22. marts 2018 blev det besluttet:

  At forvaltningen anmoder om at få tilbagemeldinger fra de tre skoleledere på, hvordan de ser deres handlemuligheder i forhold til:

  • at øge trivslen inden for “støtte og inspiration”

  • muligheden for at løfte også de allerdygtigste elever

  • samt øvrige hensigtsmæssige tiltag på baggrund af kvalitetsrapporterne

  Derudover ønskes det at få tilsvarende tilbagemelding på, hvordan det er muligt:

  • at øge trivslen på de årgange, hvor vi ligger efter landsgennemsnittet på generel trivsel, og

  • at skolelederne beskriver deres handlemuligheder i forhold til at hæve danskniveauet i de nationale test, og

  • at skolelederne inviteres til en drøftelse med skoleudvalget om, hvordan de nationale test bruges til at evaluere undervisningen - både med fokus på at anerkende gode resultater og med fokus på anbefalinger til at forbedre eleverne - samt hvordan skolernes arbejde med nationale test formidles til udvalget

  Skolernes arbejde med overstående elementer indgår bl.a. i skolernes udviklingsplan, hvor der konkret følges op på kvalitetsrapporten i forhold til disse og de skolepolitiske mål.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 7. marts 2018

  Bilag

 • 2
  1. budgetopfølgning 2018 på SUs område
  Sagsid.: 18/1804

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennem-gået, og det forventes at budgettet overholdes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  Der forventes et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 9,5 mio. kr. set i forhold til de politisk vedtagne serviceudgifter. På SU´s område forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. inden for servicerammen. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politisk er målsætningen, at servicerammen søges overholdt og man undgår tillægsbevillinger, jf bilag.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er SU´s område gennemgået, og på baggrund af de budgetansvarliges indmeldinger forventes et samlet netto mindreforbrug på 1.700.000 kr. Det er sammensat af flg.:

  Merrindtægter fra mellemkommunale betalinger        

  -700.000 kr.

  Mindreudgifter til mellemkommuale Betalinger     

  -500.000 kr.

  Mindreforbrug i Klub Dragør

  -500.000 kr.

  Merindtægterne fra mellemkommunale betalinger kommer fra støtteundervisning til plejebørn fra andre kommuner. Mindreudgifterne til mellemkommunale betalinger skyldes færre børn i SFO i andre kommuner.

  Mindreforbruget i Klub Dragør skyldes, at der forventes færre børn end budgetteret.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 1. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 3. maj 2018

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018

  Bilag

 • 3
  Forslag fra Liste T - Dispensation ved skoleindskrivning.
  Sagsid.: 18/2051

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-05-2018

  Udvalget stemte om Liste Ts forslag:

  For stemte:

  3 (A+T)

  Imod stemte:

  4 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i en mail den 23. april 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Med henvisning til Hvidovre og Gladsaxe Kommune - og deres udfordringer med at overholde søskendekriteriet ved klassedannelser - ønsker Liste T, at udvalget genovervejer den tidligere beslutning om ikke at give dispensation til en elev, der gerne vil begynde i 0. klasse på Nordstrandskolen, hvor elevens storebror går (søskendekriteriet).

  Vi lægger til grund, at man både i Hvidovre og Gladsaxe Kommune, hvor man også er/har været presset på klassekvotienten, tager søskendegarantien for pålydende i et sådant omfang, at man:

  - i Gladsaxe Kommune har ændret distriktsgrænsen for at optage børn og overholde søskendekriteriet: http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/0DA9825F1DCA846CC125768800383EE1

  - i Hvidovre Kommune gør opmærksom på, at nye skoledistrikter vil tage tid om "at slå igennem", fordi søskendekriteriet gælder (vedhæftet).

  Vi ønsker desuden en drøftelse af, hvordan udvalget kan arbejde med følgende dot fra vores egen styrelsesvedtægt både i denne sag og fremover:

  "Der kan af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget uden formel vedtægtsændring foretages mindre distriktsomlægninger i forbindelse med den årlige indskrivning, hvis der er ekstraordinært store udsving i elevtallet i et enkelt år". ”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 3. maj 2018

 • 4
  Meddelelse - Status på Klubområdet marts
  Sagsid.: 15/2548

  RESUMÉ:

  Status på personalesituationen og medlemstal i Klub Dragør.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-05-2018

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget besluttede ved mødet 10. januar 2018, at Skoleudvalget skal have en månedlig opfølgning på Klub Dragørs personalesituation og antallet af medlemmer, samt ind- og udmeldinger.

  Status på personale- og medlemsforhold i Klub Dragør 2018

  Personale:

  Måned

  januar

  Februar

   Marts

  Antal ansatte

  30

  30

  30

  Sygefravær

  4,4%

  6,3%

  2%

  Vikarforbrug

  Intet

  Intet

  Intet

  Opsigelser

  1

  0

  0

  Klager fra forældre til klubleder

  4

  0

  0

  Medlemmer:

  Afdeling

  Elisenborg

  Krudthuset

  Sølyst

  Indmeldte

  børn i januar

  259

  97

  70

  Ind

  2

  Ud

  7

  Ind

  0

  Ud

  0

  Ind

  1

  Ud

  6

  Indmeldte

  børn i februar

  244

  94

  62

  Ind

  1

  Ud

  16

  Ind

  1

  Ud

  4

  Ind

  2

  Ud

  10

  Indmeldte

  børn i marts

  220

  94

  55

  0

  24

  0

  0

  0

  7

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 3. maj 2018.

 • 5
  Meddelelsessag - Autisme
  Sagsid.: 18/1335

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget orienteres om, hvor mange børn med autisme i Dragør går i den almene folkeskole og i specialklasse, samt hvordan skolerne arbejder med tidlig opsporing og diagnosticering af autisme og tidlige indsatser. 

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-05-2018

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  På Skoleudvalgets møde d. 7. april 2018 blev det besluttet, at Skoleudvalget orienteres om følgende:

  · Antal af børn i Dragør med autisme, der går i specialklasse, og hvor mange der har hhv. infantil autisme, er normalt begavede med svær autisme og har mild autisme.

  · Antal af børn i Dragør med autisme, der går i den almene folkeskole, og hvor mange der har hhv. infantil autisme, er normalt begavede med svær autisme og har mild autisme.

  · Hvordan man p.t. arbejder med tidlig opsporing og diagnosticering af autisme og tidlige indsatser.

  Annette Nyvang (T) har i en mail d. 18. februar 2018 foreslået, at skoleudvalget bliver orienteret om ovenstående. Dette grundet, at ny forskning viser, at normalt begavede børn med svær autisme, der inkluderes i almenklasser, ikke har bedre faglige kundskaber efter endt skolegang end børn med svær autisme, der har gået i specialskole hele deres skolegang. 

  Antal børn diagnosticeret med autisme

  Nedenstående tabel giver en oversigt over, hvor mange børn, diagnosticeret med autisme, der går i den almene folkeskole i Dragør og i specialklasse. Tallene fra skolerne dækker over de børn, som personalet har kendskab til. Børn, som er sendt til diagnosticering udenom skolen, er derfor ikke inkluderet.

  I tabellen er børnene i den almene folkeskole opdelt efter hvilken diagnose de har indenfor autismespektret. Denne opdeling er, ifølge PPR, ikke mulig i forhold til børn i specialklasse, da de har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

  Dragør Skole Syd

  Dragør Skole Nord

  St. Magleby Skole

  Specialklasse


  Infantil autisme

  1

  2

  1

  -

  Mild autisme

  1

  1

  1

  -

  Aspergers syndrom

  0

  0

  1

  -

  Børn i alt

  2

  3

  3

  7

  Arbejdet med tidlig opsporing og diagnosticering af autisme og tidlige indsatser lokalt på skolerne i Dragør:


  Mange børn med autisme bliver diagnosticeret allerede i børnehaven - ved skift fra daginstitution til skole laves en overlevering, så disse børn følges videre i skoleforløbet.

  Ressourceteamet har møder med åben rådgivning, hvor de professionelle kan henvende sig, hvis der er en bekymring om et barn. Ressourceteamet består af skolepsykolog, sundhedsplejerske, sagsbehandler og didaktisk leder. Forældre kan også deltage.

  De didaktiske ledere på skolerne deltager i teammøder, hvor de tilbyder supervision og vejledning i, hvordan undervisningen bedst kan tilrettelægges, for at forudse eventuelle udfordringer i det videre skoleforløb. Deltagere på teammøder i 0. klasse er børnehaveklasseledere, børnehaveklasseassistenter, skolepædagoger og indskolingsleder. Teammøder på de øvrige klassetrin består af lærere, skolepædagoger og indskolingsleder.

  De didaktiske ledere og pædagogiske afdelingsledere observerer derudover i klasserne i forhold til, hvordan børnene agerer socialt, fagligt og i forhold til de fysiske rammer. Observationen foretages med udgangspunkt i deres viden og erfaring med udsatte elever og specialpædagogiske viden om kendetegn vedrørende autisme.   


  Når der sættes ind med specialpædagogiske tiltag på skolen og i hjemmet er det vigtigt at have øje for det sociale, didaktiske og tværfaglige aspekt. Barnets netværk inddrages, herunder familie, lærere og pædagoger. Parametrene for de pædagogiske tiltag er barnets evt. sociale, faglige og motoriske vanskeligheder. 

  Vedhæftet som pdf er Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik og Inklusionspolitik.  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik.

  Dragør Kommunes Inklusionspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 3. maj 2018.

  Bilag

 • 6
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-05-2018

  Kim Dupont spurgte til udgiften til tolkebistand på skolerne.

  Annette Nyvang orienterede om ny klassedannelse i en 6. klasse på Nordstrandskolen.

  Helle Barth spurgte til valg til de nye skolebestyrelser.

  Administrationen orienterede om arbejdet med skolernes udearealer og en ændring af rækkefølgen i dette arbejde.

  Der startes med arbejdet i skolegården på St. Magleby skole i starten af august 2018.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).