Skip navigationen

Referat

Torsdag den 31. maj 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).
 • 1
  Analyse af det 9. spor i Dragør Kommune
  Sagsid.: 17/2997

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for Arkitema volumenstudie af mulighederne for etablering af et 9. skolespor i Dragør Kommune. Denne analyse skal vurdere mulighederne på alle tre skolematrikler og belyse mulighederne på hver matrikel ud fra pædagogiske, praktiske og økonomiske synsvinkler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget drøfter analysen (volumenstudiet) af et 9. spor i Dragør Kommune.

  2.

  at

  udvalget sender volumenstudiet til en drøftelse hos Det Rådgivende Skoleorgan med henblik på drøftelse af evt. etablering af et 9. spor, herunder evt. placering samt evt. alternativer som fx fleksible løsninger.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-05-2018

  Ad.1+2.

  Godkendt.

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udvalget besøger alle kommunens SFO’er for at kunne danne sig et indtryk af beliggenhed og faciliteter på de enkelte matrikler.

  Godkendt.

  Liste T ønsker en sag med et idekatalog med følgende to ting:

  • Inspiration til, hvordan vi kan styrke SFO’ernes pædagogik i SFO’en

  • Inspiration til indretning af SFO’er, så de både er egnet til fritidspædagogik og som læringsrum

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:
  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsesmødet d. 27.06.17 blev det besluttet, at der skal igangsættes en undersøgelse og planlægning af et 9. skolespor. Denne analyse skal vurderes på alle tre skolematrikler, med en belysning af mulighederne på hver matrikel ud fra; pædagogisk, praktisk og økonomisk vinkel. I analysen er der ønsket et særligt fokus på udviklingsmuligheder for Dragør Skole, Syd.

  Analysen skal også inddrage den allerede i gangsatte vurdering af fremtidens SFO, som skolebestyrelser, personale og ledelse skal komme med deres bud på. Derudover skal analysen også forholde sig til økonomien i forhold til de skitserede parametre.

  Det blev således på mødet bl.a. besluttet:

  ·

  At der straks igangsættes en proces med høring, der stiler mod at Dragørs skolevæsen så hurtigt som muligt – dog senest fra skoleåret 2018/19 - udgøres af 3 ligeværdige skoler med hver deres selvstændige ledelse

  ·

  At der igangsættes en undersøgelse og planlægning af et 9. skolespor

  ·

  At det 9. skolespor vurderes på alle tre matrikler med en belysning af mulighederne på hver matrikel ud fra en pædagogisk, praktisk og økonomisk vinkel. Der ønskes et særligt fokus på udviklingsmulighederne for Dragør Skole Syd

  ·

  Den allerede igangsatte vurdering af fremtidens SFO som skolebestyrelser, personale og ledelse skal komme med et bud på indgår i beslutningsgrundlaget

  ·

  Der ønskes gennemført en seriøs belysning af indhold og økonomi i ovenstående tiltag. Analysen igangsættes straks og forventes politisk behandlet inden udgangen af 1. kvartal 2018. Forvaltningen fremlægger tidsplan for analysen inden 15.10.2017

  ·

  BFKU (Det nuværende SU) underrettes løbende om fremdrift i ovenstående tiltag

  ·

  Ligeværdig: udvalget ønsker, at alle 3 skolers rammer er på niveau i forhold til de fysiske og pædagogiske muligheder samt opfylder de krav, der i dag stilles til et moderne læringsmiljø

  På kommunalbestyrelsesmødet d. 26.10.17 blev der frigivet 700.000 kr. til at udarbejde en analyse af mulighederne for at etablere 9. skolespor i Dragør Kommune, byggeprogram og udbud for anlæg på en af skolerne. Derudover blev det besluttet, at der skulle igangsættes et arbejde med at indhente tilbud på rådgivning på en analyse der bl.a. skal bestå af:

  1.Volumenstudie

  Der gennemføres en screening og et volumenstudie af mulighederne for udbygning på hver enkelt skolematrikel. Denne første undersøgelse medtager forhold som fysiske rammer inde og ude, plangrundlag, klassekvotienter, faglokaler, SFO, overordnet anlægs- og driftsøkonomi, samt forholder sig til læringsmæssige og pædagogiske muligheder i lokalerne.

  Med henblik på at belyse de pædagogiske og læringsmæssige muligheder på skolerne er relevante parter blevet inddraget.

  2.Indpasning af 9. spor på valgt matrikel

  Der gennemføres en proces i samarbejde mellem skole, rådgiver og forvaltning med henblik på at afklare, hvordan det 9. spor bedst kan indpasses på den valgte skole. Muligheder og begrænsninger og ønsker afstemmes i processen og munder ud i forslag til de forudsætninger, som skal være indeholdt i skolens udbygning – forudsætninger, som skal indgå i et byggeprogram. På baggrund af dette beregnes første overslag for anlæg og drift af det 9. spor

  Af Budgetaftalen for 2018-2021, der blev indgået mellem liste A, C, O & V, fremgår det at forligsparterne ønskede, at der arbejdes videre med tiltag, der kan modvirke klasser med over 24 elever, som er startet i og efter skoleåret 2018/19. Hvilket betyder, at nuværende klasser ikke deles. En forudsætning her er, at der arbejdes med flydende distrikter, hvor distrikterne justeres hvert år, for at sikre den ønskede fordeling på de tre skoler hvert år.

  I de følgende afsnit gøres kort rede for, hvordan styrelsesvedtægten forholder sig til klassekvotienten for Dragør Kommunes skolevæsen og den seneste elevtalsprognose:

  I de følgende afsnit gøres kort rede for Styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen og den seneste elevtalsprognose:

  Klassekvotient

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen og SFO, skolebestyrelsens principper og folkeskoleloven er gældende rammer for indskrivning og klassedannelsen i folkeskolen i Dragør Kommune. Ifølge folkeskolelovens § 36 stk. 2. skal der indenfor et skoledistrikt være plads til 28 elever i en klasse. I Dragør kommune er der fastsat en klassekvotient på 24 elever ved skolestart i 0. klasse.

  Elevtalsprognose

  Elevtalsprognosen viser et forholdsvist stabilt elevtal over de næste 10 år fra 2.095 elever i skoleåret 2017/18 til 2.059 elever i skoleåret 2027/28, dog med en midlertidig vækst i elevtallet i de kommende fire år til 2.136 elever, hvorefter det så igen falder tilbage til et niveau som i dag. 170 af de indskrevne elever i skoleåret 2017/18 benytter privatskoler, efterskoler eller skoler i andre kommuner.

  Som det kan læses i Demografi og kapacitetsanalysen for skoleområdet 2018 har Dragørs tre skoler samlet en betydelig merkapacitet i de år, hvor den maksimale klassestørrelse er på 28 elever, mens der i de kommende år vil opleves en reduceret overskudskapacitet, eller ligefrem en mangel på pladser i de år, hvor der er en maksimal klassekvotient på 24 elever. En manglende kapacitet i de kommende år som følge af den maksimale klassekvotient på 24 elever, vil kunne imødegås ved at øge det tilladte elevtal indenfor enkelte årgange til 25 elever (jf. tabel 8 i bilag med ”Demografi og kapacitet analysen for skoleområdet 2018”). Af denne fremgår det, at der over den markerede linje højst mangler 8-9 pladser og det kun er på et par enkelte årgange.

  St. Magleby skole er den skole, hvor kapaciteten er mest i balance i forhold til en fremadrettet klassekvotient på maksimalt 24 elever.

  Nordstrandskolen har ligeledes en rimelig balance mellem kapaciteten og den forventede søgning til skolen, men om 6-8 år kan der opstå mangel på kapacitet. Dette vil som ovenfor nævnt kunne løses ved en klassekvotient på 25 elever.

  For Dragør Skole er der dog i de kommende år en væsentlig mangel på kapacitet efterhånden som den maksimale klassekvotient på 24 elever implementeres. For Dragørs tre skoler i alt er der dog en rimelig balance mellem det forventede antal elever og kapaciteten ved de 8 spor. Der er en svag tendens til mangel på kapacitet efterhånden som grænsen på 24 elever implementeres.

  Demografi og kapacitets analysen for skoleområdet 2018 er vedlagt som bilag.

  Konklusioner fra Volumenstudiet

  I følgende udfoldes hovedkonklusionerne af det volumenstudie, der er udarbejdet i forhold til en vurdering af mulighederne for at etablere et 9. skolespor i Dragør Kommune. Analysen forholder sig til de opstillede parametre, som blev besluttet som grundlag for en vurdering på kommunalbestyrelsesmødet d. 27.06.17.

  Selve volumenstudiet er vedhæftet i sin fulde form som bilag. Derudover vil Arkitema præsentere konklusionerne på udvalgets møde.

  Etablering af et evt. 9.spor

  Volumenstudierne viser, at det er muligt at udbygge med et 9. spor i Dragør Kommune. Konsekvenser af dette for de tre skolematrikler er beskrevet nedenfor:

  På Nordstrandskolen vil være muligt at etablere et 9. spor. Etableringen af et ekstra spor vil kræve omplacering af skolens nuværende lokaliteter for indskoling, SFO, mellemtrin og udskoling. Derudover vil det også kræve en etablering og udvidelse af eksisterende faglokaler. I volumenstudiet bliver der ligeledes peget på muligheden for at inddrage et af de fælles gårdrum.

  Det vurderes at udearealet på Nordstrandskolen er tilstrækkeligt til også at kunne rumme eleverne fra et evt. ekstra spor.

  På St. Magleby skole vil det være muligt at etablere et 9. spor. Et eventuelt 9. spor kan evt. bygges som en ny selvstændig bygning på de eksisterende grønne arealer. En sådan bygning vil indeholde både nye klasselokaler og supplerende faglokaler. Skolen vil således være fordelt på flere selvstændige bygninger. Alternativt kan fx udskoling placeres i en selvstændig ny bygning.

  Den ekstra bygning vil betyde, at det vil være nødvendigt at inddrage de nuværende sportsbaner til at etablere udendørs læringsmiljø og ophold.

  På Dragør Skole er det muligt at etablere et 9. spor. Et eventuelt 9. spor kan fx ske ved, at der bygges tre steder på matriklen. En ny bygning mellem de eksisterende bygninger placeret på Vestgrønningen, nedrivning af toiletbygning og opførelse af ny selvstændig bygning, samt nedrivning af eksisterende gymnastiksal og omklædning og ny opførsel af gymnastiksal med omklædning og faglokaler.

  Udearealet på Dragør Skole er under et vist pres. Ved et ekstra 9. spor vil udearealerne blive sat under et yderligere pres, som kan betyde, at det vil være nødvendigt at etablere yderligere nye udearealer.

  Pædagogik og læring ved et evt. 9. spor

  Det pædagogiske grundlag for skolebyggeri bør tage hensyn til fremtidens pædagogiske udvikling, hvor der skal være mulighed for større variation af arbejdsformer, og som stiller krav til omstilling og forandring. Dette ligger i forlængelse af folkeskolereformens målsætning, om at kunne differentiere undervisning og holddeling med henblik på at kunne understøtte den enkelte elevs muligheder og potentiale. De fysiske rammer på skolerne lever i varierende grad op til dette.

  Skolerne har i processen givet udtryk for et ønske om en nytænkning af måden, hvorpå skolerne indrettes. De ønsker sig bl.a., at der skal være kodning af lokalerne, hvor det er tydeligt, hvad det er der sker i lokalerne. De giver i den forbindelse udtryk for, at det kan være en mulighed at etablere multifunktionelle rum eller fleksible rum på deres skoler.

  Derudover giver de udtryk for, at der er en generel problematik omkring faglokaler, og at nogle af faglokalerne ikke er tidssvarende.

  Der bliver gjort opmærksom på et ønske om hold- og grupperum, hvilket der er et stort behov for. Det har afgørende betydning, at man kan holddele, når klasserne har store klassekvotienter. Der er således fokus på grupperum og faglokaler.

  Skolerne ønsker yderligere et fokus på muligheder udover det som klasselokalerne lægger op til med et formål om at understøtte de pædagogiske rammer og strukturer på skolerne. Det er i den forbindelse centralt at vurdere, hvilke tiltag der kan forbedre læringsmiljøerne på de tre skoler.

  Ligeværdighedsbegrebet

  Fra beslutningen d. 27.06.17: udledes det; Vi ønsker, at alle tre skolers rammer er på niveau i forhold til de fysiske og pædagogiske muligheder samt opfylder de krav, der stilles til et moderne læringsmiljø”:

  Som tidligere nævnt er grupperum og mulighed for fleksible løsninger vigtige i forhold til at lave differentieret undervisning og holddelinger. Det styrker således lærerens muligheder for at imødekomme den enkelte elevs behov og elevens mulighed for at have indflydelse på egen læringssituation. De tre skoler har i varierende grad behov for dette. I dag benyttes gangareal som grupperum.

  Der er et øget krav til bevægelse i løbet af skoledagen, hvilket kan have mange facetter. Derfor er der behov for fleksible indretninger og nye muligheder for at skabe rum til dette. Herunder er det at kunne skifte læringssted også en betydningsfuld faktor i forhold til elevens mulighed for fysisk og mentalt fokus i løbet af skoledagen.

  Med folkeskolereformen er det tanken at skabe en mere varieret og sammenhængende skoledag. Dette kræver læringsmiljøer, der er fleksible i deres indretning. Der stilles i dag krav til moderne læringsfaciliteter til undervisning. Skolerne har med deres nuværende indretning ikke i tilstrækkelig grad mulighed for dette.

  Faglokalerne er i varieret stand og trænger til opgradering i forhold til nutidige krav til faglokaler. I fald, at der etableres et 9. spor vil det give et særligt pres på samtlige faglokaler, hvilket kan udledes af de udarbejdede skemapositioner for skolerne.

  I forhold til ligeværdighedsprincippet har Dragør Skole det mindste udemiljø. I forhold til ligeværdighedsbegrebet viser volumenstudiet, at Dragør skole og Nordstrandskolen er under niveau i forhold til St. Magleby Skole, når det gælder de fysiske læringsmiljøer.

  SFO – fremtidens SFO struktur i forhold til 9. spor

  Fra den allerede igangsatte analyse af SFO struktur var der følgende

  hovedkonklusion: En SFO pr. skole.

  I dialogerne med interessenterne er der fælles temaer og synspunkter. Der er dog et overordnet synspunkt, som fremstår særligt tydeligt i alle samtaler, nemlig at én skole har én samlet SFO, hvor klasser kan gå sammen både i skole og SFO tid. I det følgende har administrationen uddybet og kategoriseret de øvrige input:

  Den gode sammenhængende dag

  I alle samtalerne var der et ønske og et fokus på, hvordan skole og SFO kan bidrage til at skabe ”den hele gode sammenhængende og varierede dag for barnet”. Det kan konstateres, at de fleste børn har et vilkår med en dag fra kl 8.00 til ca. kl. 15.30 – 16.00. Den gode sammenhængende dag har en SFO, der understøtter, at hele klasser kan følges også i SFO. Derudover er følgende elementer fremhævet:

  ·

  Skoleudvalget den 31. maj 2018.

  ·

  At børn kan lære af børn. Det er vigtigt, at der er mulighed for at have relationer på samme årgang, også på tværs af årgangene

  ·

  Det er vigtigt, at der kan skabes nærhed for børnene

  ·

  Der skal være pædagogisk kvalitet alle steder både i SFO og i skole

  ·

  Der er et ønske om at samle 3. klasserne, så de kan få lov til at være de store

  Samarbejde og arbejdsmiljø

  I samtalerne blev samarbejdet mellem lærere og pædagoger og arbejdsmiljøet også nævnt. Der fremkom ønsker om, at omdrejningspunktet for samarbejdet var hele klasser både i skole og SFO. Det blev endvidere tydeligt i samtalerne, at de klasser og børn, der går i SFO på fx Jægervej eller Søvang bliver dekoblet i forhold til de øvrige klasser på årgangen og derfor ikke altid bliver en del af de fælles pædagogiske aktiviteter. I øvrigt blev det fremhævet:

  · At skabe mulighed for at samarbejde om hele klasser

  · At de fysiske afstande mellem skole og SFO har en betydning, da børn er lang tid om at flytte sig ved fx at gå til Jægervej eller cykle til Søvang.

  · At det er nødvendigt med respekt og ligeværdighed i det fagprofessionelle samarbejde

  · At de forskellige fagkompetencer udnyttes bedre

  Fysiske rammer

  De fysiske rammer og deres betydning for SFO tilbuddene blev fremhævet og der er gennemgående ønsker som følgende:

  ·

  SFO enheder, der kan rumme at hele klasser kan gå sammen

  ·

  At årgangene kan være sammen på samme SFO

  ·

  At vi bruger de kvadratmeter vi har klogt og anvender kvadratme-terne hele dagen

  ·

  SFO enheder, der kan rumme at hele klasser kan gå sammen

  ·

  At årgangene kan være sammen på samme SFO

  ·

  At vi bruger de kvadratmeter vi har klogt og anvender kvadratmeterne hele dagen

  ·

  At der investeres i SFO’erne så de i højere grad udvikles som læ-ringsrum

  ·

  At de fysiske rammer skal kunne skabe nærhed

  ·

  At logistikken omkring Dragør skole, Syd er udfordrende i forhold til lokationer og enhedernes størrelser

  ·

  At Jægervejens tilknytning til to skoler fremadrettet vil blive yderligere udfordret

  ·

  Drift af gamle huse er økonomisk urentabelt

  ·

  Små SFO enheder har svært ved at være fleksible og bliver sårbare, da de har få medarbejdere

  ·

  Vi kan blive meget bedre til at bruge SFO’en i skoletiden og om-vendt

  ·

  SFO ønskes tæt på skolen i sin fysiske placering, da mange ting løses ved tilgængelighed

  Konsekvenser for SFO ved et evt. 9. spor

  Ved et evt. 9. spor vil det være nødvendigt at etablere tilsvarende mere areal til SFO. Arkitemas Volumenstudie viser:

  ·

  Nordstrandskolen: SFOen bør placeres i den bygning, hvor støste-delen af indskolingen i dag er placeret.

  ·

  St. Magleby skole: Placeringen af SFO bør indtænkes i en evt. ny tilbygning.

  ·

  Dragør skole: Placeringen af SFO bør indtænkes i en evt. ny tilbygning.

  Behovet for et 9 skolespor?

  I henhold til den politisk godkendte elevprognose vil der ikke umiddelbart være behov for etablering af et 9. skolespor i Dragør Kommune.

  Et alternativ kan således være, at der på særlige klasser/årgange, hvor klassekvotienten overstiger 24 elever, arbejdes med den strategiske planlægning med fokus på årgangen som helhed. Her vil den samlede klassekvotient have mindre betydning, da man arbejder med differentieret undervisning og holddeling. Denne model vil også understøtte en bevægelse i at sætte årgangsteams i spil på en mere fleksibel måde.

  Hovedkonklusionen for volumenstudiet viser ligeledes, at niveauet for læringsmiljøet kan hæves på de tre skoler med henblik på at opfylde de krav, der stilles til moderne undervisning bl.a. i folkeskolereformen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsøkonomi

  Overslag fra Arkitema er vedlagt som bilag.

  Overordnet oversigt over budgetoverslag, jf. bilag fra Arkitema:

  Skole

  Evt. 9. spor (*)

  Dragør Skole

  48,2 mio. kr.

  Nordstrandskole

  39,0 mio. kr.

  Store Magleby Skole

  37,0 mio. kr.

  (*) Budgetoverslag, ekskl. moms

  Der er tale om et indledende økonomisk overslag. Overslag over anlægsøkonomi kendes først, når et evt. byggeprogram er udarbejdet, og den endelig anlægsøkonomi kendes efter udbud.

  Driftsøkonomi

  I budgetmappen fra 2018/21 blev der udarbejdet et estimat på driftsomkostninger ved et ekstra skolespor, som på det tidspunkt ville komme til at koste ca. 16. mio. kr. om året pr. år.

  Derudover vil der være merudgift til bygningsvedligehold, drift og el vand og varme samt rengøring. Det endelige driftsbudget vil først kunne opstilles, når et evt. byggeprogram er udarbejdet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes til drøftelse i det Rådgivning Skoleorgan d. 7. juni 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 31. maj 2018.

  Skoleudvalget d. 20. juni 2018.

  Bilag

 • 2
  Analyse af moderniseringsbehov for Dragør Skole
  Sagsid.: 18/344

  RESUMÉ:

  Der er udarbejdet en analyse af Arkitektfirmaet Arkitema, som har undersøgt moderniseringsbehovet af læringsmiljøerne på Dragør Skole. Arkitema præsenterer udvalget for denne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget drøfter analysen af moderniseringsbehovet for Dragør skole

  2.

  at

  udvalget sender analysen til drøftelse hos det Rådgivende Skoleorgan. 

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-05-2018

  Ad. 1.+2.

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsesmødet d. 22.02.18 blev det besluttet, at der udarbejdes en analyse af moderniseringsbehovet for Dragør Skole, som omfatter bygningernes tilstand og muligheder for ombygning til en skole der understøtter et opdateret pædagogisk undervisningsmiljø.

  Analysen skal indgå i de igangværende volumenstudier for et nyt supplerende 9. spor med henblik på, at analysen fremlægges som en del af volumenstudierne på møde i Skoleudvalget og videre politisk behandling i løbet af juni måned.

  Det meddeles, at der er en økonomisk ramme på kr. 250.000 som en tillægsbevilling til udarbejdelse af undersøgelsen.

  Moderniseringsbehov af Dragør Skole

  Hovedelementerne i analysen er:

  Tilstandsvurdering

  Der er udarbejdet en tilstandsvurdering af skolens bygninger både inde og ude, og skolen har behov for renovering på udvalgte områder.

  Hovedkonklusioner i forhold til vurdering af bygningernes tilstand:

  ·

  Facader og indgangspartier bør renoveres

  ·

  Gymnastiksalen inklusiv omklædningsområdet er vurderet ikke egnet til renovering

  ·

  Det er muligt at etablere godkendt undervisningsareal på tagetagen på den gamle røde bygning ved at etablere redningsåbninger/flugt veje

  Analyse af læringsmiljø

  Der er udarbejdet en analyse af arealerne i forhold til at etablere et tidssvarende læringsmiljø på Dragør Skole.

  Hovedkonklusion af analysen vedr. læringsmiljø viser:

  ·

  At de eksisterende klasselokaler på Dragør Skole generelt bør ombygges med henblik på at lokalerne kan leve op til tidssvarende læringsmiljø.

  ·

  At der er et reelt behov for mere areal til indskolingen.

  At der er behov for en central placering af PLC (pædagogisk læringscenter), som kan indeholde både bøger, og rum for vejledning, kreativitet, samt fordybelse.

  ·

  At skolegården bør indeholde et læringsmiljø, hvor det er muligt at have undervisning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overslag fra Arkitema er vedlagt som bilag.

  Samlede budgetoverslag (ekskl. moms) over moderniseringsplan der inkluderer ombygning af eksisterende bygninger, nedrivning og nybyggeri og øvrige omkostninger er i alt 34,5 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Rådgivende Skoleorgan d. 7. juni 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 31. maj 2018.

  Skoleudvalget den 20. juni 2018.

  Bilag

 • 3
  Formandens tilbagemeldinger fra referencetur d. 20. april 2018
  Sagsid.: 18/1297

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget, Det Rådgivende Skoleorgan, Arkitema og forvaltningen var den 20. april 2018 på en fælles referencetur og se fire skoler. Formanden giver sine tilbagemeldinger til udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager formandens tilbagemelding fra referenceturen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-05-2018

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på deres møde d. 7. marts 2018 at arrangere en referencetur til relevante skoler for Skoleudvalget, Det Rådgivende Organ (Dragør Modellen), Arkitema og Forvaltningen.

  Formålet med turen var at blive inspireret af andre skolers indretning inden beslutningen om en eventuel renovering af Dragør skole, beslutningen vedr. et 9. spor. Derudover var det også hensigten, at turen skulle bidrage til en god start på samarbejdet i Udvalget og i Det Rådgivende Organ.

  Den 20. april 2018 var Skoleudvalget, Det Rådgivende Skoleorgan, Arkitema og forvaltningen på en fælles referencetur.  Dagen blev faciliteret af chefkonsulent Morten Fisker fra SIGNAL, som har været lead på adskillige skoleprojekter for SIGNAL.  

  På turen kom deltagerne ud at se, Dyvekeskolen, Katrinedals Skole, Sundbyøster Skole og Ørestad Skole.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 31. maj 2018.

  Bilag

 • 4
  Styrelsesvedtægt for Skole og SFO, maj 2018 - Høringssvar
  Sagsid.: 14/2086

  RESUMÉ:

  Styrelsesvedtægten for Skole og SFO har været i høring, og der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne på St. Magleby Skole og Dragør Skole.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender ændringer i styrelsesvedtægten for Skole og SFO.  

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-05-2018

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at skolevedtægten ændres redaktionelt, men at ændringen omkring optag i skoledistrikter afventer det oplæg, forvaltningen kommer med om et flydende skoledistrikt.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  Administrationens indstilling godkendes med følgende ændringer:

  2.Ad2§10 - Forenede elevrødder bør fortsat dække 4.-10. klasse, da elevernes læring i det danske demokratis spilleregler er af væsentlig betydning (- og skolen bør nurse og understøtte)

  2.Ad2§12 - FEDK-opgave: at deltage i Det rådgivende Skoleorgan med 2 (ikke som nu med 1) repræsentanter.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Supplerende forslag fra Katrine Tholstrup (C):

  I forbindelse med kommende sag om ændret styrelsesvedtægt besluttet af KB 24/5 forslås tilføjet; at det samtidig undersøges, og sættes til høring, hvorvidt ændring af vedtægtens bestemmelse vedrørende tilstræbelse om 24 elever pr. klasse i kommende 0. klasser, fremover skal vige for søskendekriteriet.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På BFKU mødet den 29. november 2017 havde den daværende formand for BFKU anmodet om, at få en sag på dagsorden vedr. procedurer i forhold til det 29. barn i en klasse i løbet af et skoleår.

  Det var ønsket at drøfte dette med henblik på at undgå tvivlsspørgsmål vedr. procedurer i forhold til optag af det 29. barn i en klasse på distriktsskolen i løbet af et skoleår.

  Det blev på samme møde besluttet, at sagen skulle videresendes til det kommende udvalg – Skoleudvalget.

  På Skoleudvalgets møde d. 7. marts 2018 drøftede Skoleudvalget procedurerne vedr. optagelse af det 29. barn og godkendte ændringer i styrelsesvedtægten for Skole og SFO. Skoleudvalget besluttede endvidere at sende styrelsesvedtægten i høring hos skolebestyrelserne.

  Efter fristens udløb d. 7. maj 2018 er der indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne på St. Magleby Skole og Dragør Skole. Nedenfor er høringssvar efterfulgt af administrationens kommentarer. 

  St. Magleby Skole:

  ·

  Under 2.1.2. ”Regler for indskrivning”, punkt 1 om klassekvotient skal det specificeres, at det er den enkelte klasse, der ved skoleårets start ikke overstiger 24 elever. 

  Administrationens kommentar er, at rettelsen er foretaget i styrelsesvedtægten efter høring. Se side 14.

  ·

  §7 bør rettes til en korrekt fuldstændig gengivelse af Folkeskolelovens §44.

  Administrationens kommentar er, at rettelsen er foretaget i styrelsesvedtægten efter høring. Se side 7.

  ·

  I §7 stk. 6 er bestyrelsens pligt til at give udtalelse i forbindelse med ansættelser af ledere, lærere og pædagoger, fjernet. Muligheden for at give udtalelse bør stadig eksistere.  

  Administrationens kommentar er, at rettelsen er foretaget i styrelsesvedtægten efter høring. Se side 8.

  ·

  I §10 stk. 2 er Forenede Elevrødder Dragør Kommune ændret fra at dække 4.-10. klasse til 7.-9. klasse. Er det en konsekvensrettelse, der afspejler den nuværende sammensætning af FEDK, eller er det en indsnævring af FEDK´s bredde?

  Administrationens kommentar er, at det er en indsnævring af FEDK´s bredde, da administrationen oplever et for stort spænd fra 6. klasse til 9. klasse. Der er brug for en vis modenhed i forhold til typen af sager, som FEDK arbejder med. Se side 9.  

  ·

  Under 3.10 bør det specificeres at ferieplanerne skal godkendes af skolebestyrelserne.

  Administrationens kommentar er, at ferieplanen er, i delegationsplanen, lagt ud som en forvaltningsopgave. Administrationen vurderer, at det vil være fornuftigt at sende den til høring i skolebestyrelserne – dette er således skrevet ind i styrelsesvedtægten efter høring. Se side 21.

  Dragør Skole:

  Intet at bemærke.

  Vedhæftet som bilag er høringssvar i deres fulde længde samt styrelsesvedtægt for Skole og SFO uden rettelser fra høringssvar og styrelsesvedtægt for Skole og SFO med rettelser fra høringssvar. Rettelserne er markeret med gult i dokumentet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 31. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  Bilag

 • 5
  Meddelelse - Opfølgning på ledelsessituationen, februar/marts/april 2018
  Sagsid.: 18/586

  RESUMÉ:

  Udvalget får en opfølgning på ledelsessituationen på Dragørs skoler.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-05-2018

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde d. 10. januar 2018, at Skoleudvalget skal have en opfølgning på ledelsessituationen. Den første til udvalget i marts og herefter kvartalsvis.

  Udvalget besluttede, at der i opfølgningen skal indgå følgende:

  • Status på vikarforbrug
  • Status på opsigelse (både skole og SFO)
  • Status på klager fra forældre til skoleledere og forvaltning
  • Status på sygefravær

  Skoleudvalget præsenteres her for opfølgning for de tre skoler i tidsrummet februar/marts/april 2018:

  Sygefravær

  Vikartimer

  Opsigelser

  Klager

  Skole

  (lærer/pæd.)

  Skole

  (led/adm.)

  SFO

  (pæd.)

  SFO

  (led.)

  Februar

  Dragør Syd

  5,5 %*

  360

  0

  0

  0

  1

  0

  Dragør Nord

  5,5 %*

  697

  0

  1

  0

  0

  0

  St. Magleby

  4,4 %

  328

  0

  0

  0

  0

  0

  Marts

  Dragør Syd

  6,6 %*

  393

  1

  0

  0

  0

  0

  Dragør Nord

  6,6 %*

  738

  0

  0

  0

  0

  1

  St. Magleby

  6,8 %

  387

  1

  0

  0

  0

  0

  April

  Dragør Syd

  -**

  377

  0

  0

  0

  0

  0

  Dragør Nord

  -**

  702

  2

  0

  0

  0

  0

  St. Magleby

  -**

  239

  2

  0

  0

  0

  0

  *Bliver opgjort samlet for Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd samt tilhørende SFO´er.

  **Sygefraværsstatistikken for april måned er ikke tilgængelig endnu. Kommunen overgår til et nyt system.

  Bemærkninger

  Vikarskemaer anvendes også til at registrere pædagogers fravær, selvom disse reelt ikke vikardækkes i alle tilfælde. Vikarskemaerne anvendes også til at registrere fravær i forbindelse med 6. ferieuge, omsorgsdage, seniordage og anden aktivitet, der ikke kan placeres uden for undervisningstiden. Antallet af vikartimer skal således ikke sammenholdes snævert med mængden af sygefravær. Tilsvarende kan tallene ikke kun tolkes som lig med timer, eleverne har haft vikar, for dette tal er lavere. Men det er ikke umiddelbart muligt systemmæssigt eller manuelt at skille tallene ad i de forskellige kategorier.

  Til antallet af opsigelser skal knyttes bemærkning om, at der i dette tal kun medtages medarbejdere, der opsiger egen stilling efter eget ønske og kun for varige ansættelsesforhold. Der medtages ikke tidsbegrænsede ansættelsesforhold, der ophører som følge af tids- eller begivenhedsbestemt ophør samt uansøgt afsked.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 31. maj 2018.

 • 6
  Meddelelse - Status på Klubområdet april
  Sagsid.: 15/2548

  RESUMÉ:

  Status på personalesituationen og medlemstal i Klub Dragør.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-05-2018

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 10. januar 2018, at Skoleudvalget skal have en månedlig opfølgning på Klub Dragørs personalesituation og antallet af medlemmer samt ind- og udmeldinger.

  Status på personale- og medlemsforhold i Klub Dragør 2018

  Personale:

  Måned

  januar

  Februar

   Marts

  April

  Antal ansatte

  30

  30

   30

   30

  Sygefravær

  4,4%

  6,3%

   2%

   -*

  Vikarforbrug

  Intet

  Intet

   Intet

   Intet

  Opsigelser

  1

  0

   0

   1

  Klager fra forældre til klubleder

  4

  0

   0

   0

  *Sygefraværsstatistikken for april måned er ikke tilgængelig endnu. Kommunen overgår til et nyt system.

  Medlemmer:

  Afdeling

  Elisenborg

  Krudthuset

  Sølyst

  Indmeldte børn i januar

  259

  97

  70

  Ind

  2

  Ud

  7

  Ind

  0

  Ud

  0

  Ind

  1

  Ud

  6

  Indmeldte børn i februar

  244

  94

  62

  Ind

  1

  Ud

  16

  Ind

  1

  Ud

  4

  Ind

  2

  Ud

  10

    Indmeldte børn     

   i marts

  220

  94

  55

  Ind
  0

  Ud
  24

  Ind
  0

  Ud
  0

  Ind
  0

  Ud
  7

    Indmeldte børn

    i april

  213

  95

  53

  Ind

  0

  Ud

  7

  Ind

  1

  Ud

  0

  Ind

  0

  Ud

  3

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 31. maj 2018.

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 31. maj 2108

  Ann Harnek (T) spurgte til klubbernes åbningstider i sommerferien.

  Ann Harnek (T) spurgte til kosten i klubberne.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).