Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 20. juni 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Opsamling fra møde i det Rådgivende Skoleorgan
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter opsamlingen fra Det Rådgivende Skoleorgan den 07.06.18, der blev afholdt på Nordstandskolen. Temaet fra dette møde var Volumenstudiet af behovet for det 9. spor og Analysen af moderniseringsbehovet for Dragør skole.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter opsamlingen fra Det Rådgivende Skoleorgans møde d. 07.06.18. og herunder prioriterer, hvilke områder der skal indgå mødet med Det Rådgivende Skoleorgan d. 9. august 2018.

  2.

  at

  at udvalget sender Skoleudvalgets prioriteringer til drøftelse i Det Rådgivende Skoleorgan d. 9.aug. 2018

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 20-06-2018

  Forslag fra formanden:

  Skoleudvalget ønsker skolernes tilbagemelding til Skoleorganet på dels, hvad de enkelte skoler i særlig grad prioriterer i forhold udvikling/forbedring af de pædagogiske læringsmiljøer og dels have tilbagemeldinger på hvilke tiltag, der især kan give den enkelte skole bedre rammer for en fleksibel skoledag.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  D. 31. Maj 2018 besluttede Skoleudvalget, at sende Volumenstudiet af det 9. Spor og analysen af Moderniseringsbehovet på Dragør skole til drøftelse i det Rådgivende Skoleorgan.

  D. 7. juni 2018 blev, der afholdt møde i Det Rådgivende Skoleorgan. Opsamlingen fra dette møde er vedhæftet som bilag til denne sag.  

  Der er møde i Det Rådgivende Skoleorgan d. 9. aug. 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 20. juni 2018.

  Bilag

 • 2
  Evaluering af ledelsesstruktur skoleområdet
  Sagsid.: 18/2199

  RESUMÉ:

  Der er udarbejdet en evaluering af ledelsesstrukturen på skoleområdet i Dragør Kommune af konsulentfirmaet Genitor. Denne præsenteres på mødet af Genitor.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter evalueringen af ledelsesstrukturen

  2.

  at

  udvalget sender evalueringen af ledelsesstrukturen til drøftelse hos Det Rådgivende Skoleorgan den 9. august 2018.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 20-06-2018

  Ad 1 + 2

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra Liste T:

  At evalueringen også sendes i høring hos LMU, MED, Skolebestyrelserne og FEDK.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har bedt konsulenthuset Genitor om at evaluere ledelsesstrukturen på skoleområdet. Evalueringen er udarbejdet med inddragelse af skolebestyrelser, skoleledelse, medarbejdere og FEDK (det Fælles Elevråd).

  Genitor kommer og fremlægger evalueringens resultater på Skole Udvalgsmødet d. 20. juni. Evalueringen er vedlagt som bilag.

  Genitor har på baggrund af evalueringen har også fremlagt anbefalinger, som ville kunne implementeres.

  I evalueringens første del er der identificeret en række problemstillinger:

  1. Folkeskoleområdet i Dragør Kommune har behov for stabilitet.

  2. Den nye ledelsesstruktur bør have tid til at virke.

  3. Opgave- og ansvarsfordelingen mellem lederne kan tydeliggøres.

  4. De enkelte ledergrupper bør fokusere på at udvikle mere ledelseskraft.

  5. Politikere bør overveje, hvilket ledelsesrum, der skal være.

  6. Der ér en strukturel udfordring på SFO-området.

  På baggrund af ovenstående anbefaler Genitor:

  Hold fast i nuværende struktur

  Det anbefales i evalueringen, at Dragør Kommune gør, hvad der er muligt for at sikre stabilitet på folkeskoleområdet. Det er der ifølge evalueringen behov for.

  Det anbefales derfor yderligere, at kommunen ikke ændrer på den nuværende organisationsmodel; at kommunen holder fast i den ledelsesstruktur, der er vedtaget og fokuserer på at implementere strukturen, og give den reel mulighed for at virke.

  Tydeliggør opgave- og ansvarsplacering

  Det anbefales i evalueringen at tydeliggøre opgave og ansvarsfordelingen på skoleledelsesniveauet. I evalueringen bliver det beskrevet som muligt at tydeliggøre opgave- og ansvarsplaceringen gennem en klarere beskrivelse af de forskellige roller, som de enkelte organisatoriske enheder har.

  Forøg ledelseskraften

  Det anbefales i evalueringen at arbejde med at forøge ledelseskraften.

  Dette peger evalueringen på kunne realiseres ved at styrke afdelingsledernes linjeledelse, så medarbejderne oplever, at der hurtigt kan træffes beslutninger og handles i konkrete sager. Ledergruppen skal være klarere på, hvad den skal beskæftige sig med og – endnu vigtigere – hvad den ikke skal beskæftige sig med. Dette kan med fordel tydeliggøres gennem et kommissorium for ledergruppen.

  Skab mere ledelsesrum på skolerne

  Det anbefales i evalueringen at den politiske og administrative ledelse etablerer en klar arbejdsdeling, således at ledelsen på de enkelte skoler får et større ledelsesrum.

  Den nuværende organisationsmodel er politisk vedtaget, og den gælder for alle tre skoler som en slags ”one-size-fits-all”. Genitor peger på, at der bør være plads til, at strukturen afspejler de forskelle, der er og opstår mellem skolerne. Skolerne er forskellige. Derfor kan det også være forskelligt, hvad der på sigt er den rigtige ledelsesstruktur. Også fordi det giver mulighed for lokalt at tilpasse opgave- og ansvarsfordelingen i forhold til de ledelseskompetencer, der er på skolerne.

  Genitor anbefaler, at man politisk forholder sig til, det man vil opnå med ledelsesstrukturen. At man formulerer hensigten og følger op på denne.

  Strukturen på SFO området

  Det anbefales i evalueringen at der er en samlet SFO til hver skole, da en del pædagoger og pædagogmedhjælpere oplever, at de referer til flere ledere, og at ledelsesudøvelsen ikke altid er koordineret og samstemt.

  I evalueringen anbefales det, såfremt ovenstående er umuligt at kommunen fastholder den nuværende organisering med stedlige ledere på de enkelte matrikler.

  Tag stilling til Souschefer/ stedfortrædere

  Det anbefales i evalueringen, at der ikke er souschefer eller viceskoleledere.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Rådgivende Skoleorgan den 9. august

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 20. juni 2018.

  Bilag

 • 3
  Forslag fra Liste T - Forhold vedrørende klubben.
  Sagsid.: 18/2736

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 20-06-2018

  Godkendt.  

  SAGSFREMSTILLING:

  Ann Harnek (T) har i mail den 10. juni bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Liste T foreslår

  - at klubberne i sommerferien 2018 registrerer, hvor mange børn, der benytter klubberne i skolernes sommerferie med henblik på at få afdækket, om der er behov for at ændre åbningstiden fra kl. 10 til 8.00.

  - at udvalget får sagen tilbage med et budgetoverslag på, hvad en ændret åbningstid i sommerferien vil koste

  - at klubberne øger fokus på sund mad i klubberne, så den mad, der tilbydes, er i overensstemmelse med Dragør Kommunes Sundhedspolitik

  Baggrund: I Liste T mener vi, at en ændret åbningstid til kl 8.00 kan understøtte, at flere børn ønsker at benytte sig af klubtilbud i sommerferien, og at særligt de nystartede børn i klubben får en god og stabil klubstart. En registrering af børnenes klubgang i sommerferien 2018 kan være en indikator på, hvorvidt åbningstiden i dag er relevant.

  Mht. til sund mad: Det nuværende tilbud til de 10-13-årige i klubben er ikke i overensstemmelse med Dragør Kommunes Sundhedspolitik, hvor børn og unge i kommunen skal opnå "gode kostvaner for livet igennem at kunne træffe sunde valg", og hvor kommunen forpligter sig til at arbejde efter følgende målsætninger:

  ✓ Sunde kostvaner er en naturlig del af hverdagen

  ✓ Steder, hvor kommunen er ansvarlig for

  produktion og tilbud af mad, er præget af

  ernæringsrigtigt mad samt gode

  fysiske og sociale rammer for måltiderne

  ✓ Børn i institutioner og skoler skal have

  fornuftigt sammensatte måltider”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 20. juni 2018.

 • 4
  Meddelelse - Status på klubområdet maj
  Sagsid.: 15/2548

  RESUMÉ:

  Status på personalesituationen og medlemstal i Klub Dragør.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 20-06-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 10. januar 2018, at Skoleudvalget skal have en månedlig opfølgning på Klub Dragørs personalesituation og antallet af medlemmer samt ind- og udmeldinger.

  Oversigt over personalesituationen og medlemstal i Klub Dragør for maj måned er vedhæftet som bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 20. juni 2018.

  Bilag

 • 5
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 20. juni 2018

  Intet.