Skip navigationen

Referat

Torsdag den 16. august 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Opsamling fra Det Rådgivende Skoleorgan vedr. Evalueringen af Ledelsesstrukturen på skoleområdet
  Sagsid.: 18/2199

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter opsamlingen fra Det Rådgivende Skoleorgan den 09.08.18, der blev afholdt på St. Magleby Skole. Temaet fra dette møde var bl.a. evalueringen af Ledelsesstrukturen på skoleområdet. De tre skoleledere deltager under punktet. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atudvalget drøfter opsamlingen fra mødet i Det Rådgivende Skoleorgan den 9. august 2018.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-08-2018

  Udvalget drøftede opsamlingen fra det Rådgivende Organ.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 20. juni 2018 besluttede Skoleudvalget, at sende evalueringen af ledelsesstrukturen på skoleområdet til drøftelse i det Rådgivende Skoleorgan d. 9. 2018 august.

  Den 9. august blev der afholdt møde i Det Rådgivende Skoleorgan. Opsamlingen fra dette møde vil blive eftersendt som bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 16. august 2018.

 • 2
  Opsamling fra Det Rådgivede Skoleorgan vedr. skolernes tilbagemelding på udvikling af de pæd. rammer
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Udvalget får en tilbagemelding på dels, hvad de enkelte skoler i særlig grad prioriterer i forhold udvikling/forbedring af de pædagogiske læringsmiljøer og delt tilbagemeldinger på hvilke tiltag, der især kan give den enkelte skole bedre rammer for en fleksibel skoledag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter opsamlingen fra Det Rådgivende Skoleorgans møde den 09.08.18.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-08-2018

  Udvalget drøftede opsamlingen fra det Rådgivende Organ.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 20. juni 2018 besluttede Skoleudvalget at sende nedenstående protokollering vedr. volumenstudiet af et muligt 9. spor i Dragør Kommune og analysen af moderniseringsbehovet for Dragør Skole til drøftelse i Det Rådgivende Skoleorgan: 

  Skoleudvalget ønsker skolernes tilbagemelding på dels, hvad de enkelte skoler i særlig grad prioriterer i forhold udvikling/forbedring af de pædagogiske læringsmiljøer og dels tilbagemeldinger på hvilke tiltag, der især kan give den enkelte skole bedre rammer for en fleksibel skoledag.

  Dette blev drøftet på et møde i Det Rådgivende Skoleorgan den 9. august 2018. Opsamlingen fra dette møde vil blive eftersendt som bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 16. august 2018.

 • 3
  Tildelingsmodel på SFO-området
  Sagsid.: 18/3086

  RESUMÉ:

  Administrationen har i samarbejde med lederne og de administrative ledere udarbejdet et forslag til tildelingsmodel på SFO-området. Modellen tildeler SFO’erne budget på baggrund af antal børn mv. og har til formål at danne grundlag for udarbejdelse af det administrative budget 2019 og efterfølgende år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tildelingsmodellen, jf. nedenstående principper, drøftes og sendes i høring til høringsberettigede på skoleområdet.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-08-2018

  Sagen drøftet og sagen udsat med henblik med videre drøftelse på SU´s møde den 13.september 2018.

  Udvalgets medlemmer sender spørgsmål til KB Postkassen inden mandag den 20. august 2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”, jf. vedlagte bilag. Som et element i udviklingen af rammestyringen har administrationen udarbejdet en ny tildelingsmodel på SFO-området. Modellen er udarbejdet i samarbejde med afdelingschef, skolelederne, de administrative ledere og relevante medarbejdere fra økonomiafdelingen. Det overordnede princip for modellen har været at udarbejde en model der er: gennemsigtig, enkel, ensartethed, giver budgetsikkerhed, er aktivitetsafhængig og følger én-pose-penge-princippet. 

  Overordnet set har tildelingsmodellen til formål, at få fastlagt tildelingen af budgetrammen for skolernes SFO’er og fastlægge principperne for hvordan rammen tilpasses, når der sker aktivitetsændringer over tid. Som forudsat i ”Grundlaget for rammestyring i Dragør Kommune”, har den enkelte skoleleder derefter mulighed for at disponere indenfor for den tildelte budgetramme.

  Modellens forudsætninger og styringsmekanisme

  Den nye resursetildelingsmodel er beregnet på grundlag af budgettet for 2018 og fordeler dermed det samlede budget på området samtidig med, at budgettets størrelse kobles direkte til de parametre, som kan påvirke omkostningerne i op- eller nedadgående retning, dvs.

  ·

  Den nuværende SFO struktur. Her medgår de 9 SFO’er, hvor budgettet overordnet set tilgår de 3 skoler.

  ·

  Antallet af børn. Modellen baseres på det forventede antal børn i SFO’erne, og reguleres efter det faktuelle antal børn pr. 5. september

  ·

  Åbningstider. Den aktuelle åbningstid for de SFO’erne er lagt til grund.

  ·

  Belastningsgraden. Antal børneenheder pr. voksen.

  ·

  Lukkedage. Der er indregnet de aktuelle 10 årlige lukkedage.

  ·

  Antal ledere og ledelsestid. Her er anvendt det aktuelle antal

  ·

  Beløb til basisdrift af institution – 500.000 kr. pr. stk.

  ·

  Beløb til basisdrift pr. skole – 500.000 pr. stk.

  Såfremt modellen vedtages vil modellen danne grundlag for tildelingen til skolernes SFO’er for budget 2019 på baggrund af det forventede antal børn og det forudsatte niveau på de øvrige styringsparametre.

  Som en konsekvens af modellens principper om ensartethed i tildelingen, dvs. at skolernes og SFO’ernes budget reguleres ens, betyder modellens indførelse, at der vil ske lille intern omfordeling af budgetmidler på op til i alt 0,1 mio.kr. mellem skolerne. Ses omfordelingen i sammenhæng med den nye tildelingsmodel på SFO-området vil omfordelingen være endnu mindre.

  I forbindelse med budgetlægningen vil det som i dag være muligt politisk at ændre budgetniveauet i op- eller nedadgående retning ved den forudsatte åbningstid, antal lukkedage, beløb til basisdrift og belastningsgrad.

  Princippet om at pengene følger eleven er bærende i modellen, således at budgettet reguleres på baggrund af det antal elever der er indskrevet d. 5. september og ændres ikke i løbet af budgetåret.

  Falder antallet af elever i forhold til de indarbejdede forudsætninger tilføjes den afledte besparelse kassen – og omvendt – stiger antallet af elever finansieres den afledte merudgift af kassen.

  Udgifter til bygningsdrift medgår også i tildelingsmodellen; men reguleres ikke med udviklingen i antallet af børn.

  Fordelene ved modellen er, at:

  ·

  Modellen er smidig, gennemsigtig og let

  ·

  Pengene følger barnet – ressourcetildelingen afspejler forældrenes valg og den demografiske udvikling.

  På mødet præsenteres den nye tildelingsmodel af Økonomiafdelingen.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunens økonomiske politik.

  Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Modellens grundlag er fordeling på baggrund af budget 2018. Modellen ændrer SFO’ernes samlede tekniske budgetramme såfremt antallet af tilmeldte børn stiger eller falder.

  I forbindelse med budgetvedtagelsen vil taksterne blive fastlagt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tildelingsmodel for SFOérne samt tilhørende indstilling sendes i høring til de respektive bestyrelser for de 3 skoler, samt CMU og LMU. Høringsfristen er fastsat til 17. september. Efter høringsrunden genfremsendes indstilling med henblik på behandling inkl. opsamling på høringssvar i SU, ØU og Kommunalbestyrelsen i oktober 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 16. august 2018.

  Bilag

 • 4
  Tildelingsmodel på skoleområdet
  Sagsid.: 18/3085

  RESUMÉ:

  Administrationen har i samarbejde med lederne og de administrative ledere udarbejdet et forslag til tildelingsmodel på skoleområdet. Modellen tildeler skolerne budget på baggrund af antal børn mv. og har til formål at danne grundlag for udarbejdelse af det administrative budget 2019 og efterfølgende år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tildelingsmodellen, jf. nedenstående principper, drøftes og sendes i høring til høringsberettigede på skoleområdet.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-08-2018

  Sagen drøftet og sagen udsat med henblik med videre drøftelse på SU´s møde den 13.september 2018.

  Et enigt udvalg ønsker at få en model som både tildeler ressourcer ud fra antal klasser og antal elever.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”, jf. vedlagte bilag. Som et element i udviklingen af rammestyringen har administrationen udarbejdet en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Modellen er udarbejdet i samarbejde med afdelingschef, skolelederne, de administrative ledere og relevante medarbejdere fra økonomiafdelingen. Det overordnede princip for modellen har været at udarbejde en model der er: gennemsigtig, enkel, ensartethed, giver budgetsikkerhed, er aktivitetsafhængig og følger én-pose-penge-princippet. 

  Overordnet set har tildelingsmodellen til formål, at få fastlagt tildelingen af budgetrammen for skolerne og fastlægge principperne for hvordan rammen tilpasses når der sker aktivitetsændringer over tid. Som forudsat i ”Grundlaget for rammestyring i Dragør Kommune”, har den enkelte skoleleder derefter mulighed for at disponere indenfor for den tildelte budgetramme.

  Modellens forudsætninger og styringsmekanisme

  Den nye resursetildelingsmodel er beregnet på grundlag af budgettet for 2018 og fordeler dermed det samlede budget på området samtidig med, at budgettets størrelse kobles direkte til de parametre, som kan påvirke omkostningerne i op- eller nedadgående retning, dvs.

  ·

  Den nuværende skolestruktur: Her medgår de 3 kommunale skoler.

  ·

  Antallet af børn: Modellen baseres på det forventede antal børn i de 3 skoler, og reguleres efter det faktuelle antal børn pr. 5. september.

  ·

  Antal skoleledere samt pædagogiske- og administrative ledere: Her er anvendt det aktuelle antal ledere.

  ·

  Antal teknisk administrativt personale: Her er anvendt det aktuelle antal.

  Såfremt modellen vedtages vil modellen danne grundlag for tildelingen til skolerne for budget 2019 på baggrund af det forventede antal børn og det forudsatte niveau på de øvrige styringsparametre.

  Som en konsekvens af modellens principper om ensartethed i tildelingen, dvs. at skolernes budget reguleres ens, betyder modellens indførelse, at der kun vil ske en meget begrænset omfordeling af budgetmidler på samlet set under 0,1 mio.kr. Ses omfordelingen i sammenhæng med den nye tildelingsmodel på SFO-området vil omfordelingen være endnu mindre.

  I forbindelse med budgetlægningen vil det være muligt politisk at ændre budgetniveauet i op- eller nedadgående retning ved ændring i den forudsatte udgift pr. elev.

  Princippet om at pengene følger eleven er bærende i modellen, således at budgettet reguleres på baggrund af det antal elever der er indskrevet d. 5. september og ændres ikke i løbet af budgetåret.

  Falder antallet af elever i forhold til de indarbejdede forudsætninger tilføjes den afledte besparelse kassen – og omvendt – stiger antallet af elever finansieres den afledte merudgift af kassen.

  Udgifter til bygningsdrift medgår også i tildelingsmodellen; men reguleres ikke med udviklingen i antallet af børn.

  Fordelene ved modellen er, at:

  ·

  Modellen er smidig, gennemsigtig og le

  ·

  Pengene følger eleverne – ressourcetildelingen afspejler forældrenes valg pr. 5. september og den demografiske udvikling.

  ·

  Skolerne tilføres midler når elevtallet stiger

  På mødet præsenteres den nye tildelingsmodel af Økonomiafdelingen.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunens økonomiske politik.

  Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Modellens grundlag er fordeling på baggrund af budget 2018. Modellen ændrer skolerne samlede tekniske budgetramme såfremt antallet af elever stiger eller falder.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tildelingsmodel på skolerne samt tilhørende indstilling sendes i høring til de respektive bestyrelser for de 3 skoler, samt CMU og LMU. Høringsfristen er fastsat til 17. september. Efter høringsrunden genfremsendes indstilling med henblik på behandling inkl. opsamling på høringssvar i SU, ØU og Kommunalbestyrelsen i oktober 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 16. august 2018.

  Bilag

 • 5
  2. budgetopfølgning 2018 på SUs område
  Sagsid.: 18/3429

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes et samlet mindreforbrug på 2.100.000 kr. Mindreforbruget er fordelt med 1.200.000 kr. på fællesudgifter til skolevæsen og SFO, og 900.000 kr. til klubberne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-08-2018

  Ændringsforslag fra A:

  Udvalget sender sagen i ØU/KB uden anbefaling.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  Generelt om 2. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for 2018 viser at Dragør Kommune samlet set forventer, at overskride budgettets serviceramme med 16,6 mio. kr. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede børne- og voksenområde på i alt 13 mio. kr. Dette beløb søges der nu tillægsbevilling til.

  Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 1. budgetopfølgning blev det besluttet at ”… meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige”. Direktionen har, i samarbejde med de budgetansvarlige, på denne baggrund gennemgået budgetterne med henblik på at finde kompenserende besparelser og strammere økonomistyring resten af året. De konkrete forslag til besparelser, svarende til 5 mio. kr, kan ses i tabel 2 i baggrundsnotatet. Forslagene vedrører konkrete mindreforbrug, som har lille eller ingen servicepåvirkning for borgerne. Men reduktioner begrænser naturligvis kommunens økonomiske prioriteringsmuligheder. De konkrete forslag vedrører ikke decentrale institutioner. Institutionernes eventuelle mindreforbrug indgår i Dragør Kommunes økonomiske rammestyring og medgår til forbedring af det endelige regnskabsresultat, som en del af de 5 mio. kr. der budgetteres overført til 2019.

  2. budgetopfølgning for SU

  På SU´s område forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. inden for servicerammen, som fordeler sig som følger:

  · Mindreforbrug på fællesudgifter skolevæsen og fælles SFO

  · Mindreforbrug på klubberne

  For Fællesudgifter skolevæsen og fælles SFO (sektor 3) er der forventet mindreforbrug på fællesudgifter skolevæsen på 0,7 mio. kr. og Fælles SFO på 0,5 mio. kr.

  Klubberne (Sektor 4) forventer på dette tidspunkt af året et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af pengene følger barnet ordningen, hvor der i gennemsnit forventes 36,6 børn mindre pr. måned end forudsat i budgettet.

  I forhold til SU’s område indstilles på baggrund af ovenstående, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Samtidig fastholdes et styrket økonomisk fokus med henblik på at opnå budgetbalance i 2018 for kommunen under ét.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 16. august 2018

  Økonomiudvalget den 23. august 2018

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018

  Bilag

 • 6
  Evaluering af år fire med folkeskolereformen
  Sagsid.: 15/1438

  RESUMÉ:

  Evaluering af år fire med folkeskolereformen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at evalueringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-08-2018

  Sagen oversendes til næste møde i SU den 13.september 2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  I foråret 2015, 2016 og 2017 udførte skoleafdelingen i Dragør Kommune en række fokusgruppeinterviews med elever fra indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, medarbejdere og forældre, som havde til formål at undersøge deres oplevelser og refleksioner af, hvordan det er at gå i skole i Dragør. Denne evaluering er gentaget i foråret 2018. Fokus for evalueringen har igen været på folkeskolereformens elementer. Med evalueringen er det hensigten at følge implementeringen af folkeskolereformen.

  VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har ligeledes foretaget en evaluering af folkeskolereformen på tre forskellige skoler. Datamaterialet består af interviews med elever på 2. og 4. klassetrin, lærere og forældre samt observationer af undervisningen og tegninger fra eleverne.

  Sammenholdt med evalueringen af folkeskolereformen i Dragør Kommune, er VIVES undersøgelse således mere omfattende metodisk, men repræsenterer derimod en mere snæver målgruppe af elever. Ikke desto mindre er der sammenfald mellem evalueringerne på følgende punkter:

  • Den rette dosering af variation og struktur i skolen er vigtig for eleverne.
  • Potentialet i forhold til at motivere og engagere eleverne er formentligt ikke udtømt.
  • Eleverne er generelt positivt stemte overfor bevægelse i undervisningen, da det øger koncentrationen og gør undervisningen sjovere. De efterspørger endvidere mere bevægelse i løbet af skoledagen.
  • Lærerne er delte i deres vurdering af, om bevægelse gavner undervisningen. Nogle oplever det har en positiv indvirkning på undervisningen, mens andre oplever at det skaber uro og det kan være svært for nogle elever at falde tilbage igen efter en bevægelsesaktivitet.
  • Bevægelsesaktiviteter kan variere fra at være fysisk aktivitet, som får pulsen op, til at være læringsunderstøttende bevægelsesaktiviteter.
  • Mange elever oplever, at skoledagen er for lang og gør dem trætte. Denne oplevelse afhænger dog også af, om undervisningen er tilpas varieret og differentieret. Tiden går hurtigere, når eleverne oplever at faget er sjovt, spændende og interessant. 
  • Eleverne får i varieret grad lektier for derhjemme.
  • Lærerne ser en værdi i at bruge IT i undervisningen, da det giver eleverne en alternativ undervisningsplatform og er med til at skabe en varieret og interaktiv undervisning.

  Vedhæftet som bilag er begge evalueringsrapporter i deres fulde længde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 16. august 2018.

  Skoleudvalget den 13.september 2018.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Status på klubområdet juni
  Sagsid.: 15/2548

  RESUMÉ:

  Status på personalesituationen og medlemstal i Klub Dragør.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-08-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 10. januar 2018, at Skoleudvalget skal have en månedlig opfølgning på Klub Dragørs personalesituation og antallet af medlemmer samt ind- og udmeldinger.

  Oversigt over personalesituationen og medlemstal i Klub Dragør for juni måned er vedhæftet som bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 16. august 2018.

  Bilag

 • 8
  Meddelelse - Oversigt over politiske sager efteråret 2018
  Sagsid.: 17/3792

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for et overblik over kommende politiske sager i efteråret 2018.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-08-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet en oversigt over de, på nuværende tidspunkt kendte, sager til politisk behandling i efteråret 2018.

  Der tages forbehold for at sagerne kan rykkes afhængigt af sagsbehandlingen.

  Oversigten er vedlagt sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 16. august 2018.

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 16. august 2018.

  Intet.