Skip navigationen

Referat

Torsdag den 13. september 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Skolernes økonomi 2018
  Sagsid.: 17/2843

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om skolernes økonomi 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-09-2018

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Til efterretning.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T kan ikke tage orienteringen til efterretning, idet tallene ikke flugter med Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget præsenteres for rapporten ”Folkeskolernes økonomi i Dragør Kommune 2018”, som viser Dragør Kommune udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner og udgiftsudviklingen på kommunens skoler.

  Kort sammendrag fra rapporten:

  ·

  Udgiftsniveauet pr. 6-16 årig til folkeskoler og fællesudgifter til skolevæsnet ligger markant over gennemsnittet for sammenlignelige kommuner, gennemsnittet for kommuner i Region Hovedstaden og gennemsnittet for hele landet. Den relativt lave privatskolefrekvens betyder, at udgiften pr. 6-16 årig er relativt højere i Dragør Kommune.

  ·

  Udgiften til ”normalundervisning” i kommunens folkeskoler og i privatskoler pr. 6-16 årig ligger en smule over gennemsnittet for sammenlignelige kommuner og over gennemsnittet for kommuner i Region Hovedstaden samt markant over gennemsnittet for hele landet.

  ·

  Udgiftsniveauet til kommunale specialskoler, bidrag til statslige og private skoler og PPR er markant lavere i Dragør Kommune end i sammenlignelige kommuner, Region Hovedstaden og hele landet

  ·

  Udgiftsniveauet til SFO- og klubområdet er højere end hos sammenlignelige kommuner, Region Hovedstaden og hele landet. Dragør Kommune har ligeledes besluttet, at SFO- og klubpædagoger skal indgå i hhv. indskolingen og mellemtrinet og har således på den måde tilført skolerne ekstra ressourcer til den understøttende undervisning.

  ·

  Dragør Kommune har politisk besluttet, at skolevæsnet består af tre relativt store skoler med samlet set 8 spor fra 0. til 9. klasse. Det giver gode forudsætninger for en økonomisk effektiv drift af skolevæsnet.

  ·

  Dragør Kommune har generelt elever med en ressourcestærk social baggrund. Det betyder bl.a., at stort set alle børn og unge i Dragør Kommune modtager et undervisningstilbud i kommunens folkeskoler, hvilket har indflydelse på kommunens samlede udgifter til folkeskolen. Et lavt udgiftsbehov har indflydelse på udgiftsniveauet.

  I tabellen nedenfor kan aflæses skolernes samlede budget for 2018 (oprindeligt budget) fordelt på løn og drift.

  Dragør Skole

  Nordstrandskolen

  St. Magleby Skole

  Budget i alt

  24.688.470

  37.119.663

  38.269.340

  Fast løn

  19.204.093

  30.136.106

  31.137.792

  Lederløn

  3.300.000

  3.300.000

  3.297.703

  Administration

  385.021

  385.021

  695.588

  Driftsramme

  1.799.356

  3.298.536

  3.138.257

  Vedlagt findes rapporten om folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2018 i sin fulde længde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 13. september 2018.

  Bilag

 • 2
  Tildelingsmodel på SFO-området
  Sagsid.: 18/3086

  RESUMÉ:

  Administrationen har i samarbejde med lederne og de administrative ledere udarbejdet et forslag til tildelingsmodel på SFO-området. Modellen tildeler SFO’erne budget på baggrund af antal børn mv. og har til formål at danne grundlag for udarbejdelse af det administrative budget 2019 og efterfølgende år. På baggrund af Skoleudvalgets drøftelser d. 16. august 2018 forelægges på reviderede modeller.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tildelingsmodellen, jf. nedenstående principper, drøftes og sendes i høring til høringsberettigede på skoleområdet.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-09-2018

  Sagen sendes i høring og behandles igen på udvalgets møde 8. november 2018.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-08-2018

  Sagen drøftet og sagen udsat med henblik med videre drøftelse på SU´s møde den 13.september 2018.

  Udvalgets medlemmer sender spørgsmål til KB Postkassen inden mandag den 20. august 2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen blev på mødet d. 16.8.2018 drøftet og med henblik med videre drøftelse på SU´s møde den 13.september 2018. Der er ikke fremkommet spørgsmål efter mødet.

  Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”, jf. vedlagte bilag. Som et element i udviklingen af rammestyringen har administrationen udarbejdet en ny tildelingsmodel på SFO-området. Modellen er udarbejdet i samarbejde med afdelingschef, skolelederne, de administrative ledere og relevante medarbejdere fra økonomiafdelingen. Det overordnede princip for modellen har været at udarbejde en model der er: gennemsigtig, enkel, ensartethed, giver budgetsikkerhed, er aktivitetsafhængig og følger én-pose-penge-princippet. 

  Overordnet set har tildelingsmodellen til formål, at få fastlagt tildelingen af budgetrammen for skolernes SFO’er og fastlægge principperne for hvordan rammen tilpasses, når der sker aktivitetsændringer over tid. Som forudsat i ”Grundlaget for rammestyring i Dragør Kommune”, har den enkelte skoleleder derefter mulighed for at disponere indenfor for den tildelte budgetramme.

  Modellens forudsætninger og styringsmekanisme

  Den nye resursetildelingsmodel er beregnet på grundlag af budgettet for 2018 og fordeler dermed det samlede budget på området samtidig med, at budgettets størrelse kobles direkte til de parametre, som kan påvirke omkostningerne i op- eller nedadgående retning, dvs.

  ·

  Den nuværende SFO struktur. Hermed indgår de 9 SFO’er, hvor budgettet overordnet set tilgår de 3 skoler.

  ·

  Antallet af børn. Modellen baseres på det forventede antal børn i SFO’erne, og reguleres efter det faktuelle antal børn pr. 5. september.

  ·

  Åbningstider. Den aktuelle åbningstid for de SFO’erne er lagt til grund.

  ·

  Belastningsgraden. Antal børneenheder pr. voksen.

  ·

  Lukkedage. Der er indregnet de aktuelle 10 årlige lukkedage.

  ·

  Antal ledere og ledelsestid. Her er anvendt det aktuelle antal

  ·

  Beløb til basisdrift af institution – 500.000 kr. pr. stk. (skal tjekket)

  ·

  I den tidligere fremlagte model var der en fejl omkring løn. Dette er nu rettet og modellen er justeret i forhold til basisdrift.

  Der er desuden blevet udarbejdet en model hvor alle budgetmidlerne fordeles via børneantallet, dvs. at der ikke er afsat et fast beløb til basisdrift pr. SFO-enhed. Denne model medfører større omfordeling mellem SFO’erne/skolerne.

  Såfremt en ny tildelingsmodel vedtages vil modellen danne grundlag for tildelingen til skolernes SFO’er for budget 2019 på baggrund af det forventede antal børn og det forudsatte niveau på de øvrige styringsparametre.

  Som en konsekvens af modellens principper om ensartethed i tildelingen, dvs. at skolernes og SFO’ernes budget reguleres ens, betyder modellens indførelse, at der vil ske intern omfordeling af budgetmidler mellem skolerne.

  I forbindelse med budgetlægningen vil det som i dag være muligt politisk at ændre budgetniveauet i op- eller nedadgående retning ved den forudsatte åbningstid, antal lukkedage, beløb til basisdrift og belastningsgrad.

  Princippet om at pengene følger eleven er bærende i modellen, således at budgettet reguleres på baggrund af det antal elever der er indskrevet d. 5. september og ændres ikke i løbet af budgetåret.

  Falder antallet af elever i forhold til de indarbejdede forudsætninger tilføjes den afledte besparelse kassen – og omvendt – stiger antallet af elever finansieres den afledte merudgift af kassen.

  Udgifter til bygningsdrift medgår også i tildelingsmodellen; men reguleres ikke med udviklingen i antallet af børn.

  Fordelene ved modellen er, at:

  ·

  Modellen er smidig, gennemsigtig og let

  ·

  Pengene følger barnet – ressourcetildelingen afspejler forældrenes valg og den demografiske udvikling

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunens økonomiske politik.

  Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Modellens grundlag er fordeling på baggrund af budget 2018. Modellen ændrer SFO’ernes samlede tekniske budgetramme såfremt antallet af tilmeldte børn stiger eller falder.

  I forbindelse med budgetvedtagelsen vil taksterne blive fastlagt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tildelingsmodel for SFOérne samt tilhørende indstilling sendes i høring til de respektive bestyrelser for de 3 skoler, samt CMU og LMU. Høringsfristen er fastsat til 17. september. Efter høringsrunden genfremsendes indstilling med henblik på behandling inkl. opsamling på høringssvar i SU, ØU og Kommunalbestyrelsen i oktober 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 16. august 2018.

  Bilag

 • 3
  Tildelingsmodel på skoleområdet
  Sagsid.: 18/3085

  RESUMÉ:

  Administrationen har i samarbejde med lederne og de administrative ledere udarbejdet et forslag til tildelingsmodel på skoleområdet. Modellen tildeler skolerne budget på baggrund af antal børn mv. og har til formål at danne grundlag for udarbejdelse af det administrative budget 2019 og efterfølgende år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tildelingsmodellen, jf. nedenstående principper, drøftes og sendes i høring til høringsberettigede på skoleområdet.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-09-2018

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at sagen skydes 1 måned, og at udvalget får en grundig gennemgang af alle modeller.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Udvalget sender model 7 i høring:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Udvalget sender model 3 i høring:

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (T+V)

  Godkendt.

  Udvalget sender model 6 i høring:

  For stemte:

  2 (C+O)

  Imod stemte:

  2 (A+ Kim Dupont (V))

  Undlod at stemme:

  3 (T+ Helle Barth (V))

  Faldet.

  Sagen sendes i høring og behandles igen på udvalgets møde 8. november 2018.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder, at beslutningsgrundlaget for, hvilke modeller der sendes i høring, er ufuldstændigt, idet der er modtaget nye modeller helt frem til mødets start.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-08-2018

  Sagen drøftet og sagen udsat med henblik med videre drøftelse på SU´s møde den 13.september 2018.

  Et enigt udvalg ønsker at få en model som både tildeler ressourcer ud fra antal klasser og antal elever.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”, jf. vedlagte bilag. Som et element i udviklingen af rammestyringen har administrationen udarbejdet en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Modellen er udarbejdet i samarbejde med afdelingschef, skolelederne, de administrative ledere og relevante medarbejdere fra økonomiafdelingen. Det overordnede princip for modellen har været at udarbejde en model der er: gennemsigtig, enkel, ensartethed, giver budgetsikkerhed, er aktivitetsafhængig og følger én-pose-penge-princippet. 

  Overordnet set har tildelingsmodellen til formål, at få fastlagt tildelingen af budgetrammen for skolerne og fastlægge principperne for hvordan rammen tilpasses når der sker aktivitetsændringer over tid. Som forudsat i ”Grundlaget for rammestyring i Dragør Kommune”, har den enkelte skoleleder derefter mulighed for at disponere indenfor for den tildelte budgetramme.

  Modellens forudsætninger og styringsmekanisme

  Den nye resursetildelingsmodel er beregnet på grundlag af budgettet for 2018 og fordeler dermed det samlede budget på området samtidig med, at budgettets størrelse kobles direkte til de parametre, som kan påvirke omkostningerne i op- eller nedadgående retning, dvs.

  ·

  Den nuværende skolestruktur: Her medgår de 3 kommunale skoler.

  ·

  Antallet af børn: Modellen baseres på det forventede antal børn i de 3 skoler, og reguleres efter det faktuelle antal børn pr. 5. september.

  ·

  Antal skoleledere samt pædagogiske- og administrative ledere: Her er anvendt det aktuelle antal ledere.

  ·

  Antal teknisk administrativt personale: Her er anvendt det aktuelle antal.

  Såfremt modellen vedtages vil modellen danne grundlag for tildelingen til skolerne for budget 2019 på baggrund af det forventede antal børn og det forudsatte niveau på de øvrige styringsparametre.

  Som en konsekvens af modellens principper om ensartethed i tildelingen, dvs. at skolernes budget reguleres ens, betyder modellens indførelse, at der kun vil ske en meget begrænset omfordeling af budgetmidler på samlet set under 0,1 mio.kr. Ses omfordelingen i sammenhæng med den nye tildelingsmodel på SFO-området vil omfordelingen være endnu mindre.

  I forbindelse med budgetlægningen vil det være muligt politisk at ændre budgetniveauet i op- eller nedadgående retning ved ændring i den forudsatte udgift pr. elev.

  Princippet om at pengene følger eleven er bærende i modellen, således at budgettet reguleres på baggrund af det antal elever der er indskrevet d. 5. september og ændres ikke i løbet af budgetåret.

  Falder antallet af elever i forhold til de indarbejdede forudsætninger tilføjes den afledte besparelse kassen – og omvendt – stiger antallet af elever finansieres den afledte merudgift af kassen.

  Udgifter til bygningsdrift medgår også i tildelingsmodellen; men reguleres ikke med udviklingen i antallet af børn.

  Fordelene ved modellen er, at:

  ·

  Modellen er smidig, gennemsigtig og le

  ·

  Pengene følger eleverne – ressourcetildelingen afspejler forældrenes valg pr. 5. september og den demografiske udvikling.

  ·

  Skolerne tilføres midler når elevtallet stiger

  På mødet præsenteres den nye tildelingsmodel af Økonomiafdelingen.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunens økonomiske politik.

  Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Modellens grundlag er fordeling på baggrund af budget 2018. Modellen ændrer skolerne samlede tekniske budgetramme såfremt antallet af elever stiger eller falder.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tildelingsmodel på skolerne samt tilhørende indstilling sendes i høring til de respektive bestyrelser for de 3 skoler, samt CMU og LMU. Høringsfristen er fastsat til 17. september. Efter høringsrunden genfremsendes indstilling med henblik på behandling inkl. opsamling på høringssvar i SU, ØU og Kommunalbestyrelsen i oktober 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 16. august 2018.

  Bilag

 • 4
  Analyse af moderingsbehov for Dragør Skole
  Sagsid.: 18/344

  RESUMÉ:

  Moderniseringsbehovet af læringsmiljøerne på Dragør Skole er blevet undersøgt af arkitektfirmaet Arkitema, som tideligere har præsenteret denne for udvalget. Dette er efterfølgende blevet drøftet på Det Rådgivende Skoleorgan af to omgange.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  Skoleudvalget tager tilbagemeldinger fra Det Rådgivende Skoleudvalg til efterretning.

  2.

  at

  tilbagemeldinger fra Det Rådgivende Skoleudvalg og analysen af moderniseringsbehovet for Dragør Skole udarbejdet af Arki-tema videresendes til de kommende budgetforhandlinger med henblik på en stillingstagen til eventuel realisering samt prioritering heraf.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-09-2018

  Ad. 1.

  Til efterretning.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsesmødet d. 22. februar 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af moderniseringsbehovet for Dragør Skole, som omfatter bygningernes tilstand og muligheder for ombygning til en skole der understøtter et opdateret pædagogisk undervisningsmiljø.

  Skoleudvalget drøftede analysen udarbejdet af Arkitema på sit møde d. 31. maj og videresendte analysen til drøftelse i Det Rådgivende Skoleorgan d. 7. juni. Opsamlingen fra dette møde blev herefter sendt til drøftelse i Skoleudvalget d. 20. juni.

  På Skoleudvalgets møde d. 20. juni blev det besluttet, at skolerne i Det Rådgivende Skoleorgan d. 9. august skulle give tilbagemeldinger på dels, hvad de enkelte skoler i særlig grad prioriterer i forhold udvikling/forbedring af de pædagogiske læringsmiljøer og dels have tilbagemeldinger på, hvilke tiltag der især kan give den enkelte skole bedre rammer for en fleksibel skoledag.

  Opsamlingerne fra begge møder I Det Rådgivende Skoleorgan samt Arkitemas analyse af moderingsbehov for Dragør Skole er vedlagt denne sag som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 13. september 2018.

  Bilag

 • 5
  Analysen af det 9.spor i Dragør Kommune
  Sagsid.: 17/2997

  RESUMÉ:

  Der er udarbejdet en analyse af Arkitektfirmaet Arkitema, som har undersøgt et muligt 9. skolespor i Dragør kommune. Denne er blevet drøftet i skoleudvalget af to omgange, hvorefter det efterfølgende er blevet drøftet på Det Rådgivende Skoleorgan af to omgange.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  skoleudvalget tager tilbagemeldingerne fra Det Rådgivende Skoleorgan til efterretning.

  2.

  at

  tilbagemeldingerne fra Det Rådgivende Skoleudvalg og analy-sen af et muligt 9. skolespor i Dragør Kommune videresendes til de kommende budgetforhandlinger med henblik på en stillingstagen til eventuel realisering samt prioritering heraf.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-09-2018

  Ad. 1.

  Til efterretning.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsesmødet d. 27.06.17 blev det besluttet, at der skal igangsættes en undersøgelse og planlægning af et 9. skolespor. Denne analyse skal vurderes på alle tre skolematrikler, med en belysning af mulighederne på hver matrikel ud fra; pædagogisk, praktisk og økonomisk vinkel. I analysen er der ønsket et særligt fokus på udviklingsmuligheder for Dragør Skole, Syd.

  Skoleudvalget sendte d. 31. maj analysen til drøftelse i Det Rådgivende Skoleorgan. Opsamlingen fra dette møde blev herefter sendt til orientering i skoleudvalget d. 20. juni.

  På Skoleudvalgsmødet d. 20. juni blev det besluttet, at Det Rådgivende Skoleorgan, til brug for den videre behandling af de to analyser, gerne ville have tilbagemeldinger på dels, hvad de enkelte skoler i særlig grad prioriterer i forhold udvikling/forbedring af de pædagogiske læringsmiljøer og dels have tilbagemeldinger på, hvilke tiltag der især kan give den enkelte skole bedre rammer for en fleksibel skoledag.

  Opsamlingerne fra de to møder i Det Rådgivende Skoleorgan er vedlagt denne sag som bilag. Hovedkonklusionerne er opsummeret i nedenstående:   

  De tre skoler gav på mødet deres bud på, deres prioritering i forhold til forbedring og udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer på deres skole, samt en vurdering af hvad der kan give den enkelte skole bedre rammer for fleksible skoledage. Dette blev afstemt med Det Rådgivende Skoleorgan.

  Dragør Skole

  · Sætte uudnyttede lokaler i spil til at styrke læringsmiljøerne

  · Indeklima

  · Grundlæggende renovering

  · Skolemøbler/fleksible møbler, der kan bidrage til fleksible læringsmiljøer

  · Udarbejde en langsigtet plan

  · Udearealerne

  · Toiletterne

  · Gymnastiksal/”idrætshal”

  Nordstrandskolen

  · Grundlæggende renovering

  · Skolemøbler/fleksible møbler der kan bidrage til fleksible læringsmiljøer

  · Et samlende punkt på skolen, et centrum for skolen, hvor det er muligt at samles

  · Udvikling af gangarealer

  · Indeklima

  St. Magleby Skole

  · Grundlæggende renovering

  · Skolemøbler/fleksible møbler der kan bidrage til fleksible læringsmiljøer

  · Etablering af grupperum

  · Makers Space

  · Udearealer

  Fælles

  · Udearealerne - det fulde projekt

  · Renovering

  · Fleksible møbler

  · Afklaring af SFO

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 13. september 2018.

  Bilag

 • 6
  Ledelsesstrukturen på skoleområdet.
  Sagsid.: 18/2199

  RESUMÉ:

  Der er udarbejdet en evaluering af ledelsesstrukturen på skoleområdet i Dragør Kommune af konsulentfirmaet Genitor. Den er præsenteret for Skoleudvalget og Det Rådgivende Skoleorgan, som har videregivet deres anbefalinger til Skoleudvalgets videre bahandling af dette.   

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  den nuværende ledelsesstruktur på skoleområdet bevares

  2.

  at

  ledelsesopgaven vedrørende SFO områdets struktur skal ses i sammenhæng med den politiske behandling af Kapacitets og Ejendomsanalysen, der er udarbejdet i 2018 til brug for budgetforhandlingerne vedrørende budget 2019.

  3.

  at

  skolepolitikken revideres således, at den opstiller mål for de politiske forventninger til skoleledelse i Dragør Kommune.

  4.

  at

  souschefer/ stedfortræderes funktionen ikke anvendes fremadrettet.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-09-2018

  Ad. 1.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  - Antallet af ledere skal reduceres med en stilling på hver skole

  - Skolelederen på den enkelte skole selv skal beslutte, hvilken ny struktur lederen finder fornuftig med fem ledere frem for seks. 

  - Det beløb, der frigives ved ændringen af strukturen, skal blive i skolens budget og bruges til lærerlønninger eller til at øge rammebeløbet.

  - Skæres den didaktiske leder væk, skal pengene bruges på inklusion (idet de didaktiske ledere er finansieret af de såkaldte Tårnbypenge – penge kommunen tidligere brugte til sårbare børn, og som man politisk har lovet fortsat at bruge på sårbare børn).

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra AOV:

  AOV forslag til fremtidig ledelsesstruktur for skoleområdet i Dragør Kommune:

  På baggrund af hidtidig erfaring med ledelsesstrukturen, anbefalinger fra Det rådgivende Skoleorgan, fra Dragørs tre skoleledere og fra evalueringsrapporten udarbejdet af konsulentfirmaet Genitor fastholdes ledelsesstrukturen for skoleområdet med justeringer og med det justerede ledelsesdiagram som udgangspunkt, jf. notat om AOV’s forslag til fremtidig ledelsesstruktur, som er vedlagt referat som bilag.

  I den fremtidige ledelsesstruktur gives der rum for forskellige ledelsesstrukturer og forskellige kulturer på de tre skoler under forudsætning af fortsat samarbejde, erfaringsudveksling og sparring, og fastholdelse af en overordnet målsætning for folkeskolerne i Dragør. Det tydeliggøres samtidigt, at ikke alle stillingstyper med ordet ’leder’ nødvendigvis har et ledelses- og personaleansvar, men mere har karakter af stabsfunktion, som f.eks. didaktisk leder og administrativ leder.

  Ledelsesansvaret og beslutningskompetencen flyttes ud til skolelederen på den enkelte skole fra politikere og fra forvaltning således, at der politisk fastsættes mål og rammer, og at forvaltningen skal have en koordinerende rolle i forhold til politiske mål og lovgivning, frem for den daglige ledelse. Skolelederen har samtidig ansvaret for løbende at justere og tilpasse ledelsesstrukturen herunder at uddelegere ledelsesansvaret ift. egen vurdering af, hvordan den enkelte skoles personaleressourcer bedst udnyttes, så der opnås en tydelig, effektiv ledelseskraft ift. at løse skolens kerneopgaver, herunder at sikre medarbejdernes og børnenes trivsel og at nå skolens mål gennem ”ledelse tæt på”.

  Det er skolelederens ansvar og beslutningskompetence at tilrettelægge en hensigtsmæssig ledelsesstruktur, dog anbefales det, at skolelederen i sine overvejelser inddrager

  ·

  vurdering af, om det relativt store antal lederstillinger er nødven-digt

  ·

  at afdelingsledere og didaktisk leder til en vis grad bør deltage i undervisningen

  ·

  hvordan Skolebestyrelsen, tillidsrepræsentanter (TR) og MED bedst inddrages som en aktiv del af ledelsesarbejdet

  Skolerne beholder det bevilligede ledelsestillæg, uanset hvilken ledelsesstruktur den enkelte skoleleder vælger. Med den økonomiske rammestyring vil det betyde, at det er op til den enkelte skoleleder at vurdere, hvilken ledelsesstruktur, der kan give mest værdi for skolens tildelte midler. 

  Forslag og baggrund for forslaget er vedlagt referatet som bilag.

  Indenfor 1 år ønskes gennemført en evaluering. I første omgang ved høring i Det rådgivende Skoleorgan og ved Skoleudvalgets drøftelse med de tre skoleledere. Herefter i forbindelse med gennemgang og vurdering af Kvalitetsrapporten for skoleåret 18/19.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udvalget definerer vision og mål for SFO’erne i Dragør i samarbejde med interessenterne på SFO’erne og skolerne, inden man går i gang med en diskussion af SFO-strukturen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Ad. 3.

  Godkendt.

  Ad. 4.

  Udgår på baggrund af beslutning under ad. 1.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har bedt konsulenthuset Genitor om at evaluere ledelsesstrukturen på skoleområdet. Evalueringen er udarbejdet med inddragelse af skolebestyrelser, skoleledelse, medarbejdere og FEDK (det Fælles Elevråd).

  Genitor fremlagde evalueringens resultater på Skoleudvalgets møde d. 20. juni. Udvalget drøftede sagen og videresendte den til Det Rådgivende Skoleorgan, som afholdt møde d. 9. aug. 2018. Genitor deltog også på dette møde. Anbefalingerne fra dette møde blev præsenteret for Skoleudvalget d. 16. august.

  I følgende præsenteres indledningsvis identificerede problemstillinger og anbefalinger fra Genitors Evaluering. Dette efterfølges af de anbefalede politiske opmærksomhedspunkter fra Det Rådgivende Skoleorgan. Afslutningsvis vil forvaltningens overvejelser på baggrund af disse blive præsenteret.

  Evaluering af ledelsesstrukturen

  Genitor har på baggrund af evalueringen af ledelsesstrukturen i Dragør Kommune fremlagt nedenstående anbefalinger med henblik på mulig implementering:

  I evalueringens første del er der identificeret en række problemstillinger:

  1. Folkeskoleområdet i Dragør Kommune har behov for stabilitet.

  2. Den nye ledelsesstruktur bør have tid til at virke.

  3. Opgave- og ansvarsfordelingen mellem lederne kan tydeliggøres.

  4. De enkelte ledergrupper bør fokusere på at udvikle mere ledelseskraft.

  5. Politikere bør overveje, hvilket ledelsesrum, der skal være.

  6. Der ér en strukturel udfordring på SFO-området.

  På baggrund af ovenstående anbefaler Genitor:

  Hold fast i nuværende struktur

  Det anbefales i evalueringen, at Dragør Kommune gør, hvad der er muligt for at sikre stabilitet på folkeskoleområdet. Det er der ifølge evalueringen behov for.

  Det anbefales derfor yderligere, at kommunen ikke ændrer på den nuværende organisationsmodel; at kommunen holder fast i den ledelsesstruktur, der er vedtaget og fokuserer på at implementere strukturen, og give den reel mulighed for at virke.

  Tydeliggør opgave- og ansvarsplacering

  Det anbefales i evalueringen at tydeliggøre opgave og ansvarsfordelingen på skoleledelsesniveauet. I evalueringen bliver det beskrevet som muligt at tydeliggøre opgave- og ansvarsplaceringen gennem en klarere beskrivelse af de forskellige roller, som de enkelte organisatoriske enheder har.

  Forøg ledelseskraften

  Det anbefales i evalueringen at arbejde med at forøge ledelseskraften.

  Dette peger evalueringen på kunne realiseres ved at styrke afdelingsledernes linjeledelse, så medarbejderne oplever, at der hurtigt kan træffes beslutninger og handles i konkrete sager. Ledergruppen skal være klarere på, hvad den skal beskæftige sig med og – endnu vigtigere – hvad den ikke skal beskæftige sig med. Dette kan med fordel tydeliggøres gennem et kommissorium for ledergruppen.

  Skab mere ledelsesrum på skolerne

  Det anbefales i evalueringen at den politiske og administrative ledelse etablerer en klar arbejdsdeling, således at ledelsen på de enkelte skoler får et større ledelsesrum.

  Den nuværende organisationsmodel er politisk vedtaget, og den gælder for alle tre skoler som en slags ”one-size-fits-all”. Genitor peger på, at der bør være plads til, at strukturen afspejler de forskelle, der er og opstår mellem skolerne. Skolerne er forskellige. Derfor kan det også være forskelligt, hvad der på sigt er den rigtige ledelsesstruktur. Også fordi det giver mulighed for lokalt at tilpasse opgave- og ansvarsfordelingen i forhold til de ledelseskompetencer, der er på skolerne.

  Genitor anbefaler, at man politisk forholder sig til, det man vil opnå med ledelsesstrukturen. At man formulerer hensigten og følger op på denne.

  Strukturen på SFO området

  Det anbefales i evalueringen at der er en samlet SFO til hver skole, da en del pædagoger og pædagogmedhjælpere oplever, at de referer til flere ledere, og at ledelsesudøvelsen ikke altid er koordineret og samstemt.

  I evalueringen anbefales det, såfremt ovenstående er umuligt at kommunen fastholder den nuværende organisering med stedlige ledere på de enkelte matrikler.

  Tag stilling til Souschefer/ stedfortrædere

  Det anbefales i evalueringen, at der ikke er souschefer eller viceskoleledere.

  Anbefalinger fra Det Rådgivende Skoleorgan

  På Det Rådgivende Skoleorgans møde d. 9. august blev evalueringen af ledelsesstrukturen drøftet og Det Rådgivende Skoleorgan prioriterede, at politikkerne fremadrettet skal være særligt opmærksomme på:

  1.

  Udvidet Ledelsesrum (skoleledelser)

  2.

  Stabilitet – tid til at virke (ledelsesstruktur)

  3.

  Øget kommunikation – tillid (strukturens opgave- og kompetencefordeling)

  4.

  SFO kræver beslutning (SFO-struktur og grundlag)

  5.

  Tydelige mål og rammer (forventninger til skoleledelse)

  6.

  Politikkerne bestemmer HVAD, og skolevæsnet bestemmer HVOR-DAN

  Administrationens overvejelser

  Administrationen tager sit udgangspunkt i Genitors evaluering og anbefalingerne fra Det Rådgivende Skoleorgan. Det er administrationens vurdering, at det ikke er alle punkter, der kræver en politisk beslutning for at kunne blive realiseret.

  I nedenstående fremgår forvaltningens overvejelser i forhold til de enkelte punkter.

  Stabilitet og ro

  Det fremgår både af Genitors evaluering og af anbefalinger fra Det Rådgivende Organs, at det er vigtigt med stabilitet og ro på skoleområdet. Dette gælder også i forhold til ledelsesstrukturen. Der er brug for ro og stabilitet og tid til at få den nuværende ledelsesstruktur til at virke.

  Administrationen indstiller derfor at bevare den nuværende ledelsesstruktur med den præcisering, at den didaktiske leder og administrative leder er stabsfunktioner, som løser opgaver af tværgående karakter for den øvrige ledelse.

  Ledelsesrum

  Det fremgår af Genitors evaluering og af anbefalingerne fra Det Rådgivende Skoleorgan, at ledelsesrummet og ledelseskraften bør udvides og styrkes.

  Det er administrationens vurdering, at dette løses i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen. Skolerne skal således tydeliggøre opgave- og ansvarsfordelingen for den enkelte leder og for ledelsesteamet.

  opgave- og ansvarsfordelingen skal være tydeligt for skolens medarbejdere, og der skal i den forbindelse være et særligt fokus på kommunikationen af dette.

  SFO Struktur

  Det fremgår af Genitors evaluering og af anbefalingerne fra Det Rådgivende Skoleorgan, at der er behov en politisk stillingtagen til ledelsesstrukturen på SFO området. Dragør Kommune har netop fået udarbejdet en omfattende Ejendoms og Kapacitetsanalyse, hvor også SFO området indgår. Ejendoms og Kapacitetsanalysen er udarbejdet til brug for budgetforhandlingerne. Det er administrationens vurdering at både SFO strukturen generelt og ledelsesstrukturen på SFO området bør indgå i den politiske behandling af Ejendoms og Kapacitetsanalysen.

  Tydelige Mål og Rammer og ledelsesrum

  Det fremgår af Genitors evaluering og af anbefalingerne fra Det Rådgivende Skoleorgan, at der skal tages politisk stilling til ledelsesrummet på skolerne. Administrationen vurderer også, at der skal være løbende opmærksomhed på og tydeliggørelse af arbejdsfordelingen mellem politikere, forvaltning og skoler.

  Derudover er det administrationens vurdering, at den nuværende skolepolitik bør revideres således, at der bliver formuleret mål for de politiske forventninger til skoleledelse i Dragør Kommune.

  Souschefer/ stedfortrædere

  Det fremgår af Genitors evaluering, at disse funktioner kan bortfalde.

  Administrationen tager disse anbefalinger til efterretning og indstiller, at disse ikke længere anvendes i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 13. september 2018.

  Bilag

 • 7
  Opfølgning på ledelsessituationen, maj/juni/juli 2018
  Sagsid.: 18/586

  RESUMÉ:

  Udvalget får en opfølgning på ledelsessituationen på Dragørs skoler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  udvalget tager status til efterretning.

  2.

  at

  status på ledelsessituationen på Dragørs skoler ophører med udgangen af 2018.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-09-2018

  Ad.1.

  Til efterretning.

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T ønsker en tilbundsgående analyse af vikarforbruget på de tre matrikler. Sygefraværet på de tre matrikler tilsiger ikke en stor forskel i vikarforbrug. Analysen skal have fokus på de underliggende årsager og  best practice ang. vikardækning. Når analysen foreligger, kan den kvartalsviseopfølgning stoppe.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad.2.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 10. januar 2018, at Skoleudvalget skal have en opfølgning på ledelsessituationen. Den første til udvalget i marts og herefter kvartalsvis.

  Udvalget besluttede, at der i opfølgningen skal indgå følgende:

  · Status på vikarforbrug

  · Status på opsigelse (både skole og SFO)

  · Status på klager fra forældre til skoleledere og forvaltning

  · Status på sygefravær

  Tabel med opfølgning fra de tre skoler i tidsrummet maj/juni/juli 2018 er vedhæftet som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 13. september 2018.

  Bilag

 • 8
  Skoledistrikter - Ét skoledistrikt med søskendegaranti og afstand til nærmeste skole
  Sagsid.: 18/2864

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget præsenteres for en model for den fremtidige indskrivning til Dragør Kommunes 0. klasser med udgangspunkt i ét skoledistrikt og søskendegaranti.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-09-2018

  Ændringsforslag fra AOV:

  AOV forslag til skoleindskrivning og opdeling i skoledistrikter:

  Dragør har fremover flydende skoledistrikter, hvilket betyder at skoledistrikterne tilpasses årligt, så klasserne sammensættes optimalt i forhold hensynet til søskende og afstand til skole, idet der ønskes en relativt jævn fordeling af klassestørrelser og tages hensyn til den politiske beslutning om det maksimale antal elever pr. klasse. Den foreløbige skoleplacering forventes færdig ultimo januar 2018, hvorefter forældrene bliver orienteret.

  Når indskrivningsprocessen er afsluttet, vurderer forvaltningen, om der er behov for ændringer af skoledistrikter. Eventuelle ændringer i skoledistrikterne vil efter behandling i Skoleudvalget sendes i høring i skolebestyrelserne.

  Ved indskrivningen gælder følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  1.

  Søskendekriteriet, idet der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen.

  2.

  Ved skolestart i 0. klasse overstiger den enkelte klasses klassekvotient ikke 24 elever.

  3.

  Skoledistrikterne tilpasses, så der gives fortrinsret til den nærmeste boende.

  4.

  Kommunens egne borgere går forud for andre.

  5.

  Hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt er under 22 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 22 elever i klassen – indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune.

  6.

  Afstandskriteriet, elever fra et andet skoledistrikt kan indskrives efter skolevejens længde, sådan at væsentlige forskelle i afstand mellem skole og bopæl og uden søskende på skolen giver fortrinsret til den nærmeste boende (her anvendes rutevejledning til fods via Google Maps)

  7.

  Hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt og andre distrikter i Dragør Kommune er under 21 elever i den pågældende klasse, kan der - indtil der er 21 elever i klassen - indskrives elever fra andre kommuner.

  Forslag og baggrund for forslaget er vedlagt referatet som bilag.

  Sagen sendes i høring og behandles igen på udvalgets møde 8. november 2018.

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr. foreslår at hidtidig praksis opretholdes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2018, at administrationen skulle udarbejde en ny model for den fremtidige indskrivning til Dragør Kommunes 0. klasser. Modellen skal tage udgangspunkt i ét skoledistrikt og skal prioritere søskendegaranti og dernæst afstanden til nærmeste skole.

  Derudover skal administrationen ligeledes præsenterer en eller flere modeller for indskrivningen af øvrige elever, hvor der udover eventuelt søskende og afstand til nærmeste skole, også tages hensyn til den politisk ønskede klassekvotient.

  Ét skoledistrikt

  Gældende lovgivning vedr. skoleindskrivning

  Folkeskolelovens § 36 stk. 2-7 sætter rammerne for skoleindskrivning. Af lovgivningen fremgår det, at der til hver skole hører et skoledistrikt, dvs. ved indskrivning til 0. klasse eller som tilflytter i løbet af et skoleår, har forældrene krav på, at deres børn indskrives på distriktsskolen - uanset klassekvotienten.

  Administrationen har rådført sig hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som vurderer, at oprettelsen af ét skoledistrikt til tre selvstændige skoler ikke kan ske inden for den gældende lovgivning, da § 36 stk. 2 siger ”til hver skole hører et skoledistrikt” – se vedlagte bilag. Ét skoledistrikt kan således kun oprettes ved at skolerne organiseres som én distriktsskole.

  Forvaltningens vurdering

  På baggrund af informationerne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er det forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at oprette et samlet skoledistrikt for skolerne i Dragør Kommune indenfor gældende lovgivning. Det vil derfor fortsat være nødvendigt, at hver skole har sit eget skoledistrikt.

  Mulighed for at søge om dispensation

  Det er muligt at søge dispensation fra folkeskolelovens § 36 stk. 2, så der etableres ét fælles skoledistrikt for hele kommunen uden ydereliger ændring i skolestrukturen. Undervisningsministeriet har i flere tilfælde givet dispensationer i forhold til skoledistriktsdannelser. Det er uvist, hvor lang behandlingstid der er for en sådan dispensationsansøgning i ministeriet. En dispensation gives typisk for et par år.

  Politisk vedtagne kriterier for skoleindskrivning

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen og SFO er senest blevet besluttet den 21. juni 2018 af Kommunalbestyrelsen. Af styrelsesvedtægten fremgår følgende kriterier i prioriteret rækkefølge for indskrivning af børn i 0. klasse:

  1. Ved skolestart i 0. klasse overstiger den enkelte klasses klassekvotient ikke 24 elever.
  2. Søskendekriterie, der indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen ved skoleårets begyndelse.
  3. Afstandskriteriet, elever indskrives efter skolevejens længde, sådan at væsentlige forskelle i afstand mellem skole og bopæl giver fortrinsret til den nærmest boende (her anvendes rutevejledning til fods via Google Maps)
  4. Kommunens egne borgere går forud for andre.
  5. Hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt er under 24 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 24 elever i klassen – indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune.
  6. Hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt og andre distrikter i Dragør Kommune er under 22 elever i den pågældende klasse, kan der - indtil der er 22 elever i klassen - indskrives elever fra andre kommuner.

  Fordeling ud fra søskendegaranti og afstand til nærmeste skole

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderer, at oprettelsen af ét skoledistrikt til tre selvstændige skoler ikke kan ske inden for den gældende lovgivning, jf. ovenfor. Derfor tager administrationen udgangspunkt i prioritering af søskendegaranti og dernæst afstand til nærmeste skole, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. maj. 2018. Med udgangspunkt i fordelingen af de potentielt kommende skolebørn til 0. klasse i skoleåret 2019/2020 og de nuværende skoledistrikter vil fordelingen være:

  Fordeling med søskendegaranti og afstand til nærmeste skole

  Dragør Skole

  Nordstrandskolen

  St. Magleby Skole

  Antal elever

  Klassekvotient

  Antal elever

  Klassekvotient

  Antal elever

  Klassekvotient

  1. Søskende garanti

  25,5

  34,5

  32

  2. Afstand til nærmeste skole

  26,5

  20,5

  46

  I alt

  52

  26

  55

  18,3

  78

  26

  Ud fra overstående tabel ses det, at det ikke er muligt at tilgodese at klassekvotienten holdes under 24 med de nuværende distriktsgrænser. Det betyder, at administrationen i sagen om skoleindskrivning/skoledistrikter – hvis der bliver truffet politisk beslutning om at ændre kriterier – kommer med et oplæg til ændring af distriktsgrænser således, at kriteriet om maks. 24 elever i hver ny 0. klasse kan overholdes.

  Ud fra overstående tabel ses det også fordelingen efter disse kriterier fx giver en relativ lav klassekvotient på Nordstrandskolen. Grunden til at der er en lav klassekvotient på Nordstrandskolen er, at der er en stor koncentration af familier omkring Dragør Skole, som har kortere afstand til Dragør Skole og dermed skifter distrikt med det nye afstandskriterium – og som ville høre til Nordstrandskolen med de nuværende kriterium.

  Fordeling ud fra nuværende kriterier

  Nedenstående tabel viser, hvorledes de kommende skolebørn til 0. klasse i skoleåret 2019/2020 fordeler sig ud fra de nuværende fordelingskriterier med de nuværende distriktsgrænser:

  Fordeling ud fra nuværende kriterier

  Dragør Skole

  Nordstrandskolen

  St. Magleby Skole

  Fordeling: Nuværende kriterier

  Antal elever

  Klassekvotient

  Antal elever

  Klassekvotient

  Antal elever

  Klassekvotient

  51

  25,5

  65

  21,6

  69

  23

  Ud fra overstående tabel ses det, at det ikke er muligt at tilgodese at klassekvotienten holdes under 24 med de nuværende distriktsgrænser. Det betyder, at administrationen i sagen om skoleindskrivning/skoledistrikter – også hvis de nuværende kriterier fastholdes – kommer med et oplæg til ændring af distriktsgrænser således, at kriteriet om maks. 24 elever i hver ny 0. klasse kan overholdes.

  Opmærksomhedspunkter

  Det er vigtigt at påpege, at når der udarbejdes skoledistrikter og prognoser, er der visse faktorer som er ubekendte. Disse faktorer skal der derfor tages forbehold overfor uanset hvordan distrikterne inddeles, da de kan ændre fordelingen/klassekvotienten. Det kan fx være:

  • Hvor mange der søger om skoleudsættelse?
  • Hvor mange der søger om frit skolevalg uden for kommunen?
  • Hvor mange tilflyttere vil der komme, som har børn der skal begynde i 0. klasse?
  • Frit skolevalg. Ved indskrivningen har forældrene mulighed for at ønske den skole, de ønsker deres barn optaget på. Vi kan således ikke forudse, om forældrene vælger den skole, hvor der i forvejen går søskende på eller den skole som ligger tættest (det kan her nævnes, at der er flere, som har søskende gående på to skoler, flere som har lige langt til to skoler, eller hvor den skole som ligger tættest indebærer at krydse Kirkevej).

  Indskrivning af øvrige elever

  Hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt er under 24 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 24 elever i klassen – indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune.

  Det er muligt at tallet således klassekvotienten bliver højere eller lavere end 24 elever. Den nuværende grænse er dog hensigtsmæssigt, fordi det gør det muligt at indskrive elever fra andre distrikter i Dragør Kommune i løbet af året. Hvis grænsen ændres og fx er 22 elever vil der således være behov for stadig at kunne indskrive elever fra andre distrikter i Dragør Kommune under særlige omstændigheder.

  Folkeskoleloven giver forældre et krav på, at deres børn indskrives på distriktsskolen. Det betyder, at familier der flytter til Dragør i løbet af et skoleår har krav på at blive optaget på deres distriktsskole uanset klassekvotienten.

  Familier som bor udenfor Dragør Kommunes grænser kan søge om at blive optaget ud fra styrelsesvedtægtens kriterier. Her fremgår det, at klassekvotienten i den pågældende klasse skal være under 22 elever, før der kan optages elever fra andre kommuner. Det er muligt at ændre tallet, således at klassekvotienten bliver højere eller lavere end 22 elever. Der kan således fastsættes, at klassekvotienten i den pågældende klasse skal være under 20 elever, før der kan optages elever fra andre kommuner

  LOVE/REGLER:

  Fremgår af sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 13. september 2018.

  Bilag

 • 9
  Fordelingskriterier ved skoleindskrivning - klassekvotient vige for søskendegaranti
  Sagsid.: 18/3660

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget skal beslutte om klassekvotient på maks. 24 elever skal vige for søskendekriteriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  udvalget beslutter, om klassekvotient på maks. 24 elever skal vige for søskendekriteriet.

  2.

  at

  sagen sendes i høring hos skolebestyrelserne

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-09-2018

  Et enigt udvalg besluttede at sagen udgår set i lyset af udvalgets beslutning under dagsordenspunkt 8 (Skoledistrikter - Et skoledistrikt med søskendegaranti og afstand til nærmeste skole).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2018, at Skoleudvalget skulle behandle, hvorvidt styrelsesvedtægten skal ændres, således at vedtægtens bestemmelser vedrørende maks. 24 elever pr. klasse i kommende 0. klasser, fremover skal vige for søskendekriteriet.

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen og SFO er senest blevet besluttet den 21. juni 2018 af Kommunalbestyrelsen. Af styrelsesvedtægten fremgår følgende kriterier i prioriteret rækkefølge for indskrivning af børn i 0. klasse:

  1.

  Ved skolestart i 0. klasse overstiger den enkelte klasses klassekvotient ikke 24 elever.

  2.

  Søskendekriterie, der indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen ved skoleårets begyndelse.

  3.

  Afstandskriteriet, elever indskrives efter skolevejens længde, sådan at væsentlige forskelle i afstand mellem skole og bopæl giver fortrinsret til den nærmest boende (her anvendes rutevejledning til fods via Google Maps)

  4.

  Kommunens egne borgere går forud for andre.

  5.

  Hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt er under 24 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 24 elever i klassen – indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune.

  6.

  Hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt og andre distrikter i Dragør Kommune er under 22 elever i den pågældende klasse, kan der - indtil der er 22 elever i klassen - indskrives elever fra andre kommuner.

  Fordeling ud fra søskendegaranti

  Ændres prioriteringsrækkefølgen for fordelingen af kommende skolebørn, således at klassekvotient viger for søskendekriteriet, vil fordelingen – ud fra de nuværende distriktsgrænser – af kommende skolebørn til 0. klasse i skoleåret 2019/2020 fordele sig således:

  Fordeling med søskendegaranti

  Dragør Skole

  Nordstrandskolen

  St. Magleby Skole

  Antal elever

  Klassekvotient

  Antal elever

  Klassekvotient

  Antal elever

  Klassekvotient

  1. Fordeling: Søskendekriteriet

  25,5

  34,5

  32

  2. Fordeling:

  Bosiddende i skoledistrikt

  23

  29

  41

  I alt

  48,5

  24,3

  63,5

  21,2

  73

  24,3

  Ud fra overstående tabel ses det, at indførelsen af søskendegaranti betyder, at klassekvotienten tilnærmelsesvis kan holdes på 24. Det er dog vigtigt igen at påpege, at der er ubekendte faktorer, som påvirker fordelingen/klassekvotienten, jf. opmærksomhedspunkter nævnt nedenfor.

  Fordeling ud fra nuværende kriterier

  Nedenstående tabel viser, hvorledes de kommende skolebørn til 0. klasse i skoleåret 2019/2020 fordeler sig ud fra de nuværende fordelingskriterier med de nuværende distriktsgrænser:

  Fordeling ud fra nuværende kriterier

  Dragør Skole

  Nordstrandskolen

  St. Magleby Skole

  Fordeling: Nuværende kriterier

  Antal elever

  Klassekvotient

  Antal elever

  Klassekvotient

  Antal elever

  Klassekvotient

  51

  25,5

  65

  21,6

  69

  23

  Ud fra overstående tabel ses det, at det ikke er muligt at tilgodese at klassekvotienten holdes under 24 med de nuværende distriktsgrænser. Det betyder, at administrationen i sagen om skoleindskrivning/skoledistrikter – også hvis de nuværende kriterier fastholdes – kommer med et oplæg til ændring af distriktsgrænser således, at kriteriet om maks. 24 elever i hver ny 0. klasse kan overholdes.

  Opmærksomhedspunkter

  Det er vigtigt at påpege, at når der udarbejdes skoledistrikter og prognoser, er der visse faktorer som er ubekendte. Disse faktorer skal der derfor tages forbehold overfor uanset hvordan distrikterne inddeles, da de kan ændre fordelingen/klassekvotienten. Det kan fx være:

  · Hvor mange der søger om skoleudsættelse?

  · Hvor mange der søger om frit skolevalg uden for kommunen?

  · Hvor mange tilflyttere vil der komme, som har børn der skal begynde i 0. klasse?

  · Frit skolevalg. Ved indskrivningen har forældrene mulighed for at ønske den skole, de ønsker deres barn optaget på. Vi kan således ikke forudse, om forældrene vælger den skole, hvor der i forvejen går søskende på eller den skole som ligger tættest (det kan her nævnes, at der er flere, som har søskende gående på to skoler, flere som har lige langt til to skoler, eller hvor den skole som ligger tættest indebærer at krydse Kirkevej).

  LOVE/REGLER:

  Fremgår af sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der kan være omkostninger forbundet med indførelse af søskendegaranti i forhold til bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014, som siger, at kommunen skal sørge for transport til elever, der bor langt fra deres distriktsskole. Dragør Kommune skal sørge for transport, hvis afstanden overstiger:

  • Børn på 0.-3. klassetrin: Over 2½ km.
  • Børn på 4.-6. klassetrin: Over 6 km.
  • Børn på 7.-9. klassetrin: Over 7 km.
  • Børn på 10. klassetrin: Over 9 km.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Såfremt ad. 1. besluttes skal sagens sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 13. september 2018.

 • 10
  Evaluering af år fire med folkeskolereformen
  Sagsid.: 15/1438

  RESUMÉ:

  Evaluering af år fire med folkeskolereformen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at evalueringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-09-2018

  Evalueringen taget til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-08-2018

  Sagen oversendes til næste møde i SU den 13.september 2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  I foråret 2015, 2016 og 2017 udførte skoleafdelingen i Dragør Kommune en række fokusgruppeinterviews med elever fra indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, medarbejdere og forældre, som havde til formål at undersøge deres oplevelser og refleksioner af, hvordan det er at gå i skole i Dragør. Denne evaluering er gentaget i foråret 2018. Fokus for evalueringen har igen været på folkeskolereformens elementer. Med evalueringen er det hensigten at følge implementeringen af folkeskolereformen.

  VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har ligeledes foretaget en evaluering af folkeskolereformen på tre forskellige skoler. Datamaterialet består af interviews med elever på 2. og 4. klassetrin, lærere og forældre samt observationer af undervisningen og tegninger fra eleverne.

  Sammenholdt med evalueringen af folkeskolereformen i Dragør Kommune, er VIVES undersøgelse således mere omfattende metodisk, men repræsenterer derimod en mere snæver målgruppe af elever. Ikke desto mindre er der sammenfald mellem evalueringerne på følgende punkter:

  ·

  Den rette dosering af variation og struktur i skolen er vigtig for eleverne.

  ·

  Potentialet i forhold til at motivere og engagere eleverne er formentligt ikke udtømt.

  ·

  Eleverne er generelt positivt stemte overfor bevægelse i undervisningen, da det øger koncentrationen og gør undervisningen sjovere. De efterspørger endvidere mere bevægelse i løbet af skoledagen

  ·

  Lærerne er delte i deres vurdering af, om bevægelse gavner undervisningen. Nogle oplever det har en positiv indvirkning på undervisningen, mens andre oplever at det skaber uro og det kan være svært for nogle elever at falde tilbage igen efter en bevægelsesaktivitet.

  ·

  Bevægelsesaktiviteter kan variere fra at være fysisk aktivitet, som får pulsen op, til at være læringsunderstøttende bevægelsesaktiviteter

  ·

  Mange elever oplever, at skoledagen er for lang og gør dem trætte. Denne oplevelse afhænger dog også af, om undervisningen er tilpas varieret og differentieret. Tiden går hurtigere, når eleverne oplever at faget er sjovt, spændende og interessant. 

  ·

  Eleverne får i varieret grad lektier for derhjemme.

  ·

  Lærerne ser en værdi i at bruge IT i undervisningen, da det giver eleverne en alternativ undervisningsplatform og er med til at skabe en varieret og interaktiv undervisning.

  Vedhæftet som bilag er begge evalueringsrapporter i deres fulde længde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 16. august 2018.

  Skoleudvalget den 13.september 2018.

  Bilag

 • 11
  Status på klubområdet, juli 2018
  Sagsid.: 15/2548

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for personalesituation og medlemstal i Klub Dragør. Derudover får udvalget en status på fremmødte børn i sommerferien 2018 i Klub Dragør samt et budgetoverslag på, hvad en ændret åbningstid i klubberne i sommerferien vil koste.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  udvalget tager status til efterretning.

  2.

  at

  status på klubområdet ophører med udgangen af 2018.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-09-2018

  Ad. 1.

  Til efterretning.

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udvalget får status kvartalsvis

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på mødet d. 20. juni 2018, at klubberne, i sommerferien 2018, registrerer fremmøde af børn i klubberne med henblik på at afdække, om der er behov for at ændre åbningstiden fra kl. 10.00 til kl. 8.00. Derudover at der laves et budgetoverslag på, hvad en ændret åbningstid i sommerferien vil koste.

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 10. januar 2018, at Skoleudvalget skal have en månedlig opfølgning på Klub Dragørs personalesituation og antallet af medlemmer samt ind- og udmeldinger.

  I tabellen over ind- og udmeldinger i klubberne fremgår det, at Krudthuset har færre udmeldinger sammenholdt med de andre klubber. Der er forskellige elementer, som kan have indflydelse på, om medlemmerne oplever klubben som attraktiv. Disse kan være, at klubben er traditionsbunden og har særegne aktiviteter. Endvidere at klubben skaber plads til alle børn, giver dem medindflydelse og har afstemte forventninger til opførsel. Det er desuden vigtigt, at antal indmeldte svarer til klubbens fysiske kapacitet, da medlemmerne således har mulighed for at komme ind på værkstederne uden lang ventetid. Dertil har forældresammenholdet også en betydning, da det skaber gode forudsætninger for et godt fællesskab i klubben.

  Vedhæftet som bilag er oversigt over personalesituation og medlemstal i Klub Dragør for juli 2018 samt oversigt over fremmødte børn i klubberne i sommerferien 2018 med tilhørende budgetoverslag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 13. september 2018.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - ny oversigt over politiske sager
  Sagsid.: 17/3792

  RESUMÉ:

  Udvalget får her en ny oversigt over kommende politiske sager.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-09-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af udvalgets ønsker om, at oversigten over kommende sager bliver ensrettet på tværs af de politiske udvalg, har administrationen udarbejdet en ny oversigt.

  Der er således tilføjet de sager som er kendte i første halvår 2019 samt en oversigt over politikker på området.

  Den nye oversigt er vedlagt sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 13. september 2018.

  Bilag

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-09-2018

  Administrationen informerede om:

  Børn og Unge Topmøde den 31. januar – 1. februar 2019.