Skip navigationen

Referat

Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).
 • 1
  Temadrøftelse : Klubberne i Dragør
  Sagsid.: 18/2938

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget har været på tur rundt og se Klubberne i Dragør. På baggrund af dette drøfter udvalget deres indtryk. 

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-10-2018

  Drøftet.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget har forud for mødet i skoleudvalget været rundt at se klubtilbuddene i Dragør Kommune. På baggrund af dette drøfter udvalget, hvad de har set og hæftet sig ved på denne rundtur.

  LOVE/REGLER:

  Klubområdet er reguleret af Dagtilbudsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 11. oktober 2018.

 • 2
  Status på IT- og Mediestrategi på skoleområdet
  Sagsid.: 15/1052

  RESUMÉ:

  Udvalget får en status på arbejdet med effektueringen af IT- og Mediestrategien.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-10-2018

  Til efterretning.

  Udvalget ønsker en status på It- og mediestrategien til oktober 2019.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunebestyrelsen vedtog juni 2016 Dragør Kommunes IT- og Mediestrategi på skoleområdet. Udvalget får her en status på arbejdet med effektueringen af strategien.

  Efter vedtagelsen af IT- og Mediestrategien har administrationen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne udarbejdet en kommunal handleplan, som er blevet suppleret med skolernes egne handleplaner (disse er vedlagt sagen).

  Handleplanerne tager udgangspunkt i IT- og Mediestrategiens syv fokuselementer, og udvalget får her et kort resume af status på arbejdet med fokuselementerne:

  1.

  Kompetencer

  Målet er at sikre en bedre udnyttelse af det digitale potentiale som værktøj til pædagogiske ledelse og kompetence- og professionsudvikling. Der er fokus på Min Uddannelse, den nye samarbejdsplatform Aula, samt at udvikle brugen af it.

  MinUddannelse er blevet relanceret på skolerne, og der er udpeget ambassadører til videreuddannelse. Implementeringen af Aula er i fuld gang, og alle skoler sidder med i styregruppen og St. Magleby skole er pilot for kommunens overordnede projekt. Skolerne har arbejdet med flere digitale projekter for at udvikle brugen af IT og skal bl.a. etablere FabLab, som skal styrke elevernes digitale potentiale.

  2.

  Teknik og drift

  Målet er at sikre, at IT-infrastrukturen er fleksibel, stabil og tilgængelig, så eleverne færdes sikkert på nettet. Der er fokus på infrastrukturen, indkøb af software og sikkerhed.

  Skolerne er i løbende dialog med IT-afdelingen vedrørende drift og infrastruktur, og der arbejdes løbende på at indgå fælleskommunale løsninger for indkøb.

  Dragør Kommune lever i den udstrækning det er muligt op til persondataforordningen, hvilket har betydet, at sikkerheden på skolerne er blevet skærpet. Der er løbende dialog mellem skolerne og IT-afdelingen omkring arbejdet med dette.

  3.

  Digitale læremidler

  Målet er at sikre differentieret, varieret og alsidige læringsforløb med de rette didaktiske overvejsler passende til målgruppen og den enkelte elev. Der er fokus på PLC’s rolle og anskaffelsen af digitale læremidler.

  Der er etableret tværmatrikulære PLC-møder, hvor fælles tiltag, indkøb og it-didaktik drøftes.

  4.

  Kultur

  Målet er at sikre en højere grad af videndeling, så både elever og lærere finder det naturligt at videndele med hinanden.

  Der arbejdes fortsat videre på samarbejdsplatforme som Office 365, MinUddannelse og google-apps, og PLC er ansvarlig for at udvikle en strategi for den digitale dannelse, læring og udvikling

  5.

  Ledelse og styring

  Målet er at sikre den nødvendige styring til at skabe succes med IT og medier. Der er fokus på, at skoleledelsen har det overordnede ansvar og sørger for kvalitetssikring og sparring på tværs af matriklerne.

  På alle skoler er der etableret faste månedlige møder mellem skoleledelsen med PLC og der arbejdes på at lave en PLC-funktionsbeskrivelse der dels omhandler den løbende biblioteksopgave, men også indrammer PLC´s rolle som drivkraft for skolens udvikling.

  6.

  Kommunikation

  Målet er at sikre, at digitale medier anvendes til skriftlig kommunikation. Her er fokus på at sikre en god og konstruktiv dialog til og fra hjemmet.

  Skolebestyrelserne har udarbejdet principper for kommunikationen mellem skole og hjem. I forbindelse med implementeringen af Aula udarbejdes der en ny kommunikationsstrategi, hvor principperne indgår.

  7.

  Digital dannelse

  Målet er at sikre, at elever, medarbejdere og forældre opnår de basale digitale færdigheder med brug af it og medier. Der er her fokus på at udarbejde en digital læseplan for elevernes læring, fortsat at udvikle den digitale dåb, og at forældre kan understøtte deres børn i den digitale dannelse.

  Grundet mange projekter er arbejdet med en digital læseplan endnu ikke påbegyndt, og skolerne ønsker fremadrettet selv at tage styringen på dette.

  Den digitale dåb er et samarbejde mellem skolerne, biblioteket og borgercenter, som fungerer rigtig godt. Der arbejdes på at udvikle ’den digitale evolution’, hvor der bl.a. Vil være ni undervisningsforløb i fx teknologiforståelse, etik & moral, digital dannelse, sikkerhed, identitetsskabelse mm. Forældreaspektet inddrages i undervisningsmateriale vedrørende etik, web og identitetsskabelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  IT- og Mediestrategi på skoleområdet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 11. oktober 2018.

  Bilag

 • 3
  Mødeplan 2019
  Sagsid.: 18/3666

  RESUMÉ:

  Mødeplanen for 2019 indstilles til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødeplan 2019 godkendes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-10-2018

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2018

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2018

  Godkendt, med undtagelse af at fastelavnsmandag den 4. marts 2019 friholdes for møde.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Anette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til mødeplan 2019

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2019. Indholdet er beskrevet nedenfor. Alle møder vedr. budgetproces 2020 er lagt ind som udkast, men afventer beslutning herom.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 30. januar er en onsdag.

  Mødet den 3. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00-

  18.00.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Møderne den 14. maj 2019 og den 11. juni 2019 er en tirsdag.

  Mødet den 19. september 2019 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 13. maj er en mandag.

  Miniseminar:

  I 2019 er der indlagt 3 miniseminarer tirsdag den 26. februar, tirsdag den 21. maj og tirsdag den 12. november 2019.

  Budgetseminar:

  Der er indlagt budgetseminar fredag den 15. marts og mandag/tirsdag den 2.-3. september 2019.

  Infomøde om budget

  Der er i 2019 indlagt et infomøde om budget tirsdag den 19. marts 2019. Infomødet er for borgere og foreninger.

  Budgethøringsmøder:

  Der er 2019 indlagt et budgethøringsmøde tirsdag den 20. august 2019. Høringsmødet er for borgere og foreninger.

  Kommunaløkonomisk Forum (KØF):

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 10. januar og fredag den 11. januar 2019.

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn og Unge Topmøde torsdag den 31. januar og fredag den 1. februar 2019.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 21. marts og fredag den 22. marts 2019.

  Teknik og Miljø´19:

  KL afholder Teknik og Miljø´19 konference torsdag den 25. april og fredag den 26. april 2019.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 9. maj og fredag den 10. maj 2019.

  Kultur- og Fritidskonference 2019

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference onsdag den 15. maj og torsdag den 16. maj 2019

  Folkemøde på Bornholm

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 13. juni til søndag den 16. juni 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2018.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2018.

  Skoleudvalget den 11. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  Bilag

 • 4
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-10-2018

  Udvalget spurgte til processen i forhold lukning af Klub Sølyst og til processen i forhold til SFO´erne.

  Administrationen svarede.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).