Skip navigationen

Referat

Torsdag den 8. november 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Principper for skoleindskrivning tilbage fra høring
  Sagsid.: 18/2864

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny model for skoleindskrivning af kommende o. klasser og skoledistrikter. Disse har nu været sendt i høring og behandles i denne sagsfremstilling. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget beslutter indskrivningskriteriernes prioriterede rækkefølge.

  2.

  at

  skoledistrikterne kan tilpasses i indskrivningsperioden og at indskrivningen for skoleåret 19/20 tager udgangspunkt i distrikterne for 18/19, dvs. de nu gældende distrikter (model 1.).

  Eller

  3.

  at

  skoledistrikterne kan tilpasses i indskrivningsperioden og at indskrivningen for skoleåret 19/20 tager udgangspunkt i vedlagte forslag til nye distrikter (model 2), som sendes i høring hos skolebestyrelserne med høringsfrist den 3. december

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-11-2018

  Ad. 1.

  AOV anbefaler den prioriterede rækkefølge, dog med tilføjelse til punkt 1, at søskendekriteriet gælder for kommunens egne elever og med ændring af punkt 2 til: ved skolestart i 0. klasses tilstræbes det, at den enkelte klasses klassekvotient ikke overstiger 24 elever.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad.3.

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen giver udvalget et overblik over mulighederne for at oprette et 9. spor på årgang 2013, hvis klassekvotienten overstiger 24.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (A+O+ Helle Barth(V))

  Undlod at stemme:

  2 (C+ Kim Dupont (V))

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra C:

  Konservative beklager at skoleudvalget har valgt, at nedprioritere den maksimale klassekvotient på 24 til fordel for søskendekriteriet. Samtidig med at der indføres flydende skoledistrikter, som kan skabe usikkerhed hos forældre og børn omkring hvilken skole ens barn kommer til at gå på.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede den 13. september 2018 at sende sagen om skoledistrikter i høring.

  Beslutningen bestod i, at Dragør fremover har flydende skoledistrikter, således at skoledistrikterne tilpasses årligt, så klasserne sammensættes optimalt i forhold hensynet til søskende og afstand til skole, idet der ønskes en relativt jævn fordeling af klassestørrelser og tages hensyn til den politiske beslutning om det maksimale antal elever pr. klasse.

  Samtidig ændres kriterierne for indskrivning til:

  1.

  Søskendekriteriet, idet der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen.

  2.

  Ved skolestart i 0. klasse overstiger den enkelte klasses klassekvotient ikke 24 elever.

  3.

  Skoledistrikterne tilpasses, så der gives fortrinsret til den nærmeste boende.

  4.

  Kommunens egne borgere går forud for andre.

  5.

  Hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt er under 22 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 22 elever i klassen – indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune.

  6.

  Afstandskriteriet, elever fra et andet skoledistrikt kan indskrives efter skolevejens længde, sådan at væsentlige forskelle i afstand mellem skole og bopæl og uden søskende på skolen giver fortrinsret til den nærmeste boende (her anvendes rutevejledning til fods via Google Maps)

  7.

  Hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt og andre distrikter i Dragør Kommune er under 21 elever i den pågældende klasse, kan der - indtil der er 21 elever i klassen - indskrives elever fra andre kommuner.

  Høringsvar

  Der er i alt kommet 6 høringsvar. Alle høringssvarene er vedlagt som bilag i deres fulde længde. I nedenstående opridses høringssvarene kort.

  Dragørskole

  Skolebestyrelsen Dragør Skole

  Skolebestyrelsen tilslutter sig det fremsendte forslag, hvor søskendekriteriet fremover har førsteprioritet i forhold til skoleindskrivning. Derudover sætter de pris på den fortsatte prioritering af en klassekvotient på 24 elever ved start i 0.klasse samt at nærhedsprincippet tilgodeses i den udstrækning det er muligt.  

  LMU Dragør skole

  LMU tilslutter sig forslaget, der er sendt i høring, men har nogle bemærkninger. De udtrykker en bekymring for at skoledistrikterne kan tilpasses i indskrivningsperioden, hvilket vil medføre at det kan være svært for en familie at gennemskue, hvilken skole deres barn skal gå på.  Dette beskrives som væsentligt, da der også er behov for at den afgivende børnehave kan skabe en relation til den kommende skole. De bakker op om at søskende kriteriet er væsentligt.

  Personalet udtrykker ligeledes et behov for at kunne forberede sig til de boligtyper, som skoledistriktet omfatter. Derudover forventer LMU at ændringer i skoledistrikterne forventes at give flere flytninger af elever i forhold til det frie skolevalg.

  St. Magleby skole

  Skolebestyrelsen St. Magleby Skole

  Bakker op om at skoledistrikterne tilpasses i indskrivningsperioden som middel til at opnå en maksimal indskrivning på 24 elever i kommende 0. klasser med hensyntagen til elever, der har søskende på skolen. Det understreges i høringssvaret, at der er en vigtig kommunikationsopgave til forældre vedr. tilpasning af skoledistrikter i indskrivningsperioden. Derudover gør de opmærksom på, at der bør være særligt fokus på sikre skoleveje.

  Skolebestyrelsen har forslået nogle konkrete ændringer i forhold til kriterierne for skoleindskrivning:

  ”Ved indskrivningen gælder følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  1.

  Ved skolestart i 0. klasse overstiger den enkelte klasses klassekvotient ikke 24 elever.

  2.

  Søskendekriteriet, idet der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen.

  3.

  Princippet om ligeværdige skoler: ved skolestart i 0. klasse fordeles de indskrevne elever jævnt i kommunens 0. klasser.

  4.

  Skoledistrikterne tilpasses, så der gives fortrinsret til den nærmeste boende.

  5.

  Kommunens egne borgere går forud for andre.

  6.

  Hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt er under 22 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 22 elever i klassen – indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune.

  7.

  Afstandskriteriet, elever fra et andet skoledistrikt kan indskrives ef-ter skolevejens længde, sådan at væsentlige forskelle i afstand mellem skole og bopæl og uden søskende på skolen giver fortrinsret til den nærmeste boende (her anvendes rutevejledning til fods via Google Maps)

  8.

  Hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt og an-dre distrikter i Dragør Kommune er under 21 elever i den pågældende klasse, kan der - indtil der er 21 elever i klassen – indskrives elever fra andre kommuner”

  LMU St. Magleby Skole.

  LMU støtter ideen om at skoledistrikterne tilpasses i indskrivningsperioden, som middel til opnå en maksimal indskrivning på 24 elever pr. klasse i 0. klasse, og vægter dette som det væsentligste kriterium. Dernæst som sekundært kriterium, at eleverne fordeles jævnt på byens skoler. Som tredje kriterium at der tages hensyn til elever med søskende på skolen.

  Nordstrandskolen

  Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen   

  Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen tilslutter sig, at søskendekriteriet fremover har førsteprioritet i forbindelse med skoleindskrivning for kommende 0.klasser. De sætter pris på den fortsat høje prioritering af max 24 elever i klasserne og at nærhedsprincippet tilgodeses i den udstrækning det er muligt.

  LMU Nordstrandskolen

  LMU ønsker, at søskendekriteriet prioriteres, men påpeger, at årligt skiftende skoledistrikter, i indskrivningsperioden, giver en langsom indskrivningsprocedure, med sen klassedannelse til følge, samt en stor usikkerhed hos de forældre, der bor tæt på distriktsgrænserne.

  Administrationens bemærkninger til høringssvarene

  Administrationen ser en udfordring i den usikkerhed tilpasning af skoledistrikter i indskrivningsperioden kan medføre hos forældre.

  Administrationen oplever i stigende grad usikkerhed omkring skoledistrikterne.

  Dette gælder både fra nuværende borgere, men også for forældre der påtænker at flytte til Dragør. Med indførelsen af tilpasning af skoledistrikter i indskrivningsperioden har forældrene ikke længere en garanti for, at de tilhører en bestemt skole frem for en anden.

  Ligeledes vil tilpasning af skoledistrikter i indskrivningsperioden have indflydelse på overgangen mellem børnehave og SFO/skole, da arbejdet med den Røde Tråd og overgangen lægger op til, at man ved, hvor børnene skal gå i skole. Administrationen anser det for vigtigt, at man så tidligt som muligt kan opbygge relation mellem børnehave og den kommende SFO/skole. Dette arbejde bliver udskudt, hvis der efter indskrivningen foretages ændringer af skoledistrikterne.

  Administrationen anbefaler derfor at lægge distrikterne fast inden indskrivningen og dermed imødekomme en mere klar kommunikation både til forældrene og medarbejderne.

  Fastlæggelse af skoledistrikter for skoleåret 2019/20

  I forhold til fastlæggelse af skoledistrikter er der flg. generelle betragtninger:

  ·

  Frit Skolevalg. Elever kan stadig frit vælge skole efter gældende regler i styrelsesvedtægten. 

  ·

  Frit skolevalg. Det er vanskeligt at forudsige, hvor mange elever der søger frit skolevalg inden- og udenfor kommunen. Det samme gælder antallet af børn, der vælger privatskole.

  ·

  Skoleudsættelse. Det er vanskeligt at forudsige, hvor mange børn som søger skoleudsættelse. Det samme gælder for antallet af omgængere pr. årgang.

  Der er således usikkerhedsmomenter om den endelige fordeling af elever efter skoleindskrivningen. Det er ligeledes værd at bemærke, at der på blot en måned er sket et stort ryk i børnetallet. For en måned siden forventedes 185 børn til de kommende 0. klasser. Dette tal er steget til 195.

  Model 1. Nu gældende skoledistrikter

  Hvis der tages udgangspunkt i de nu gældende skoledistrikter, de

  børn der bliver 6 år i 2019 og søskendekriteriet, jf. ovenstående principper for indskrivning vil den gennemsnitlige klassekvotient for Dragør Skole være 27,3 elever pr. klasse, for Nordstrandskolen være 19,7 elever pr. klasse, og for Store Magleby Skole være 27,2 elever pr. klasse.

  Hvis de nu gældende skoledistrikter fastholdes under indskrivningen, kan den faktiske fordeling herefter tilpasses, jf. princippet ”flydende skoledistrikter”, og der kan således sikres en jævn fordeling af de kommende skolebørn på kommunens 3 skoler.

  Fordeling med søskendegaranti med NUVÆRENDE distrikter

  Dragør Skole

  Nordstrandskolen

  St. Magleby Skole

  Antal elever

  Klassekvotient

  Antal elever

  Klassekvotient

  Antal elever

  Klassekvotient

  1. Fordeling: Søskendekriteriet

  26,5

  35,5

  32

  2. Fordeling:

  Bosiddende i skoledistrikt

  28

  23,5

  49,5

  I alt

  54,5

  27,3

  59

  19,7

  81,5

  27,2

  Model 2. Forslag til nye skoledistrikter

  Hvis der tages udgangspunkt i de nye gældende skoledistrikter, de

  børn der bliver 6 år i 2019, søskendekriteriet og en klassekvotient der ikke overstiger 24 elever pr. klasse, jf. ovenstående principper for indskrivning vil den gennemsnitlige klassekvotient for Dragør Skole være elever 24,2 pr. klasse, for Nordstrandskolen være 24,5 elever pr. klasse, og for Store Magleby Skole være 24,3 elever pr. klasse.

  Hvis de nye forslag til skoledistrikter besluttes under indskrivningen, kan den faktiske fordeling stadig tilpasses efterfølgende, jf. princippet ”flydende skoledistrikter”, og der kan således sikres en jævn fordeling af de kommende skolebørn på kommunens 3 skoler.

  Fordeling med søskendegaranti NYE distrikter

  Dragør Skole

  Nordstrandskolen

  St. Magleby Skole

  Antal elever

  Klassekvotient

  Antal elever

  Klassekvotient

  Antal elever

  Klassekvotient

  1. Fordeling: Søskendekriteriet

  26,5

  35,5

  32

  2. Fordeling:

  Bosiddende i skoledistrikt

  22

  38

  37

  I alt

  48,5

  24,2

  73,5

  24,5

  73

  24,3

  Administrationens bemærkninger til ændring af skoledistrikter

  Jf. folkeskolelovens § 40 stk. 3 kan beslutninger vedrørende distriktsændringer først træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Jf. styrelsesvedtægten § 14 tilstræbes en høringsfrist på minimum 21 dage.

  Administrationen skal således påpege, at en ændring af skoledistrikterne nu og efter indskrivningen vil forlænge indskrivningsprocessen. Det har konsekvenser for børnenes overgange og arbejdet med Den Røde Tråd. Desuden kan der – hvis der skoledistrikterne ændres efter indskrivningen med efterfølgende høring – forventes økonomiske konsekvenser, da børnene bliver i børnehaverne og således ikke overgår til SFO pr. 1. maj som planlagt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 2
  Tildelingsmodel på skoleområdet - tilbage fra høring
  Sagsid.: 18/3085

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”. Som et element i udviklingen af rammestyringen har administrationen udarbejdet forslag til nye tildelingsmodeller på skoleområdet. Skoleudvalget besluttede den 13. september 2018 at sende model 3 og 7 i høring. Disse har nu været sendt i høring og behandles i denne sagsfremstilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tildelingsmodel 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-11-2018

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at skolernes økonomi underkastes en nøjere granskning, og at der udarbejdes en ny model, der i højere grad er gennemskuelig og understøtter ønsket om 3 ligeværdige skoler.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  AOV anbefaler tildelingsmodel 3 idet der dog ønskes en evaluering af modellen inden næste budgetlægning ud fra ønsket om, at tildelingsmodellen fremover skal give de tre skoler ligeværdige rammer.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede den 13. september 2018 at sende tildelingsmodeller 3 og 7 i høring.

  Der er i alt kommet 6 høringssvar. Alle høringssvarene er vedlagt som bilag i deres fulde længde. I nedenstående opridses høringssvarene kort.

  Dragør Skole

  Skolebestyrelsen Dragør Skole

  Skolebestyrelsen mener, at de fremlagte modeller både giver et misvisende billede af, hvilke ramme de enkelte skoler har til rådighed til at kunne opfylde målene for Dragør Kommunes skolevæsen og at Kommunalbestyrelsens definition af rammerne for ligeværdige skoler ikke kan opfyldes i de fremlagte tildelingsmodeller.

  Skolebestyrelsen stiller sig undrende overfor, hvorfor der i model 7 er en grænse på 27 elever, da dette er i modstrid med beslutningen om, at der kun skal være 24 elever i klasserne.

  Skolebestyrelsen foreslår derfor, at model 7 tilpasses, således at der rent faktisk gives samme rammer for skolerne.

  LMU Dragør Skole

  LMU er enig med skolebestyrelsens høringssvar og opfordre derfor også til, at model 7 tilpasses, således at der gives samme rammer for skolerne.

  St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen undrer sig over de foreslåede modeller begge resulterer i, at en elev på Dragør Skole er dyrere end en på St. Magleby Skole. Skolebestyrelsen finder model 7 uacceptabel, og er uforstående over for, hvorfor man i modellen bruger et elevtal på 27 som udløsende faktor for en ekstra økonomisk tildeling.

  Den foreslåede model 3 er, med modifikationer, spiselig for St. Magleby Skole, men ser en udfordring i, at modellem ikke forklare, hvorfor elever på St. Magleby Skole skal have færre penge end eleverne på de to andre skoler.

  LMU St. Magleby Skole

  LMU mener, at tildelingsmodellerne fremstår tilfældige og finder model 7 uacceptabel. Model 3 er, med modifikationer, spiselig for St. Magleby Skole.

  Nordstrandskolen

  Skolebestyrelsen Nordstrandskolen

  Af de fremførte modeller, er det skolebestyrelsens opfattelse, at model 3 er den bedste og den de tilslutter sig. Dog påpeger skolebestyrelsen bekymring ved ikke at kunne rekruttere lærere, grundet lave lønninger og at det ikke er muligt at leve op til skolepolitikken, hvis de ikke får tildelt flere ressourcer.

  LMU Nordstrandskolen

  LMU mener, at tildelingsmodellerne bør tage udgangspunkt i elevantallet. Økonomifordelingen bør ske gennem en jævn fordeling af eleverne ud på skolerne, hvilket også vil give det bedste pædagogiske miljø for alle eleverne. Selve klassedannelsen bør være et anliggende for den enkelte skole, og ikke en parameter i forhold til økonomifordelingen. Derfor foretrækker LMU model 3.

  Administrationens bemærkninger

  Administrationen anbefaler tildelingsmodel 3 på baggrund af høringssvarene, og at denne bygger videre på kendte principper.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 3
  Tildelingsmodel på SFO-området - tilbage fra høring
  Sagsid.: 18/3086

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”. Som et element i udviklingen af rammestyringen har administrationen udarbejdet forslag til ny tildelingsmodel på SFO-området. Skoleudvalget besluttede den 13. september 2018 at sende tildelingsmodel i høring. Denne har nu været sendt i høring og behandles i denne sagsfremstilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler tildelingsmodellen over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-11-2018

  Et enigt udvalg anbefaler, at tildelingsmodellen udskydes, så det gælder fra 2020, og afventer, at den nye SFO-struktur falder på plads.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på deres møde den 13. september 2018 at sende tildelingsmodel på SFO-området i høring.

  Der er i alt kommet 6 høringssvar. Alle høringssvar er vedlagt som bilag i deres fulde længde. I nedenstående opridses høringssvarene kort.

  Dragør Skole

  Skolebestyrelsen Dragør Skole

  Skolebestyrelsen har vanskeligt ved at gennemskue om tildelingsmodellen afviger væsentligt fra den hidtidige tildeling. Skolebestyrelsen fremhæver dog, at forudsætningerne for modellen er ændret i og med, at der ligger en beslutning om at ændre hele SFO-strukturen. Skolebestyrelsen finder det bekymrende, at de pædagogiske ledere på SFO"erne reduceres fra 9 til 3 ledere.

  Afslutningsvis foreslår skolebestyrelsen en ny eller revideret tildelingsmodel for SFO-området, når den nye struktur endeligt er på plads.

  LMU Dragør Skole

  Generelt har LMU vanskeligt ved at gennemskue om tildelingsmodellen afviger væsentligt fra den hidtidige tildeling. LMU fremhæver dog, at forudsætningerne for modellen er ændret i og med, at der ligger en beslutning om at ændre hele SFO-strukturen. LMU finder det vigtigt, at man i den nye struktur sikrer, at opgørelserne for SFO"ernes åbningstider på skoledage samt skolelukningsdage er korrekt, da opgørelsen vil ligge til grund for budgettildelingen. LMU finder det bekymrende, at de pædagogiske ledere på SFO"erne reduceres fra 9 til 3 ledere.

  St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen kan ikke forholde sig til tildelingsmodel på SFO-området, da forudsætningerne for SFO-området har ændret sig fundamentalt med offentliggørelsen af budgetaftalen for 2019. Skolebestyrelsen forventer at modtage reviderede forslag til tildelingsmodel.

  LMU St. Magleby Skole

  LMU forventer at modtage reviderede forslag til tildelingsmodel på SFO-området, da forudsætningerne på SFO-området har ændret sig fundamentalt med offentliggørelsen af budgetaftalen for 2019. Derudover udviser LMU bekymring overfor lukning af Sølyst og Hovedgaden, da dette er en stor omvæltning for personale, forældre og børn og vil medføre en helt ny SFO kultur, som vil tage lang tid at indarbejde og kræve en stor indsats fra personale, børn og forældre.

  Nordstrandskolen

  Skolebestyrelsen Nordstrandskolen

  Skolebestyrelsen er positivt indstillet overfor tildelingsmodellen. Skolebestyrelsen påpeger dog, at tildelingsmodellen rammer SFO-området tilhørende St. Magleby Skole unødigt hårdt, på en måde, som de ikke finder rimeligt. Skolebestyrelsen efterspørger endvidere en belysning af beløb til basisdrift af institutionen. Derudover undrer skolebestyrelsen sig over, at udgifter til bygningsdrift ikke reguleres med udvikling af antal børn, hvorfor de ønsker dette belyst yderligere.

  LMU Nordstrandskolen

  LMU ønsker, at der udarbejdes en ny tildelingsmodel, hvor beregningerne tager højde for den nye SFO-struktur. Dette med baggrund i det vedtagne budgetforlig. 

  Administrationens bemærkninger

  Høringen omkring modellerne vedrører principperne for tildeling/fordeling af budget til de 3 SFO’er. Ændringen af SFO strukturen har ikke betydning for de overordnede principper. Den nye struktur medføre, at tildelingen for basisdrift pr. SFO enhed (550.000 kr.), skal justeres. Justeringen sikrer, at der ikke sker omfordeling mellem de 3 nye SFO’er.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tildelingsmodel for SFO-området har været sendt i høring hos skolebestyrelser og LMU på Dragør Skole, St. Magleby Skole og Nordstrandskolen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 4
  Godkendelse af takster til budget 2019 – SU
  Sagsid.: 18/4719

  RESUMÉ:

  Takster på Skoleudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. SFO-taksterne er pris- og lønfremskrevet fra 2018, samt korrigeret på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutninger i forbindelse med budget 2019-21. Taksten for fritidsklub blevet genberegnet på baggrund af budget 2019, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. oktober 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-11-2018

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra C og Liste T:

  Liste T og C finder det urimeligt, at taksten på SFO’erne sættes op med næsten 40 procent, mens tilbuddet gøres markant ringere.

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende takster forelægges på Skoleudvalgets område:

  Takst 2018 i kr.

  Takst 2019 i kr.

  SFO

  1.060,-

  1.465,-

  Fritidsklub

  501,-

  487,-

  Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingsandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2018 er fremskrevet til 2019-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL, samt korrigeret i overensstemmelse med beslutninger i kommunalbestyrelsen d. 4. oktober 2018 i forbindelse med budget 2019-22.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2019-2022 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af daginstitutionstaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På SU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2019 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 22. november 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

 • 5
  Status på inklusion 2018
  Sagsid.: 17/803

  RESUMÉ:

  Jf. Dragør Kommunes inklusionspolitik skal der hvert år udarbejdes en opgørelse over inklusionsindsatserne på dagtilbuds- og skoleområdet til det politiske udvalg.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-11-2018

  Et enigt udvalg besluttede, at få et oplæg om, hvordan der arbejdes med at styrke den sociale trivsel i skolerne, og at Det Rådgivende Skoleudvalg og skolebestyrelserne inddrages.

  Udvalget ønsker, at kommunalbestyrelsen får et temamøde om skolerne herunder inklusion.

  Udvalget tog sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

  Udvalget tog sagen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 15. december 2016 Dragør Kommunes inklusionspolitik. Af inklusionspolitikken fremgår det, at administrationen systematisk foretager opfølgning på inklusionsindsatsen, hvor der blandt andet hvert år skal udarbejdes en opgørelse til det politiske udvalg.

  Denne opgørelse skal indeholde:

  ·

  Procentdelen af børn og unge, der er inkluderet i de almene tilbud.

  ·

  Opgørelse over hvor mange børn og unge, der har fået handleplaner, og hvor mange der modtager enkeltundervisning.

  ·

  Opgørelse over ekstern visitation for hele området samt antallet af ansøgninger, behandlet i visitationsudvalget.

  På mødet i Børne-, Fritids- og kulturudvalget den 29. november 2017 besluttede udvalget, at opgørelsen tillige skal indeholde:

  ·

  De eksakte tal på inklusionsgrad og børn med handleplaner 5 år tilbage.

  ·

  En nærmere beskrivelse af, hvad handleplanerne består i/af.

  ·

  En opgørelse over, hvor mange ansøgninger visitationsudvalget er kommet i møde, samt hvor mange af ansøgningerne, der omhandlede kørsel.

  ·

  Den mest aktuelle sprogvurdering/børnemiljøvurdering på 0-6 års området som bilag samt den mest aktuelle trivselsmåling på skolerne.

  På mødet i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2018 deltager leder af Støttekorpset og ressourceteams Mie Schaltz.

  På Skoleudvalget d. 8. november deltager de tre didaktiske ledere Nils Djervad, Signe Schandorff og Anna Harder. De vil på mødet give en introduktion til arbejdet med inklusion på deres områder, herunder vil de beskrive, hvad handleplaner består i og af.

  Opfølgning på inklusionsindsatsen

  Dagtilbudsområdet

  På dagtilbudsområdet er 100 procent af børn på 0-6 års området på nuværende tidspunkt inkluderet i almene dagtilbud.

  Opgørelse over indsatsskema (handleplan) i 2018 til den 5. oktober 2018 er:

  ·

  0-3 års institutioner, 5 indsatsskemaer

  ·

  3-6 års institutioner, 30 indsatsskemaer

  ·

  SFO´erne, 13 indsatsskemaer

  Nogle af indsatserne er på det samme barn i løbet af 2018, hvor de er gået fra børnehave til SFO. Der kan være stor forskel på, hvad indsatserne indebærer og hvor lang tid indsatsen løber. Der er visitation hver 6. uge.

  Yderligere opfølgning på inklusionsindsatsen vil for dagtilbudsområdet være via en årlig undersøgelse af børnenes læringsmæssige inklusion gennem sprogvurdering og hvert andet år børnenes fysiske og sociale inklusion gennem børnemiljøvurderinger.

  Seneste kvalitetsrapport for dagtilbud er vedhæftet som bilag.

  Skoleområdet

  Inklusionsgraden i Dragør Kommunes skolevæsen har igennem de sidste år ligget over 98 %, og for skoleåret 2017/2018 er den 98,8 %. Beregning af Styrelsen for IT og læring, baseret på Danmarks Statistiks registre. Der er i alt 188 elever med handleplaner og 2 elever som modtager enkeltundervisning i nogle timer om ugen.

  Vedlagte bilag viser en opgørelse over udviklingen i specialtilbud for skoleområdet fra 2015 til 2018. Pr. 25. september 2018 er der 10 børn på behandlingsskoler, 4 anbragte og 21 på specialskoler.

  For skoleområdet undersøges årligt børnenes fysiske, sociale og læringsmæssige inklusion gennem kvalitetsrapport og trivselsmålinger. Seneste kvalitetsrapport for skole er vedhæftet som bilag.

  Visitationer

  Visitationsudvalget behandler sager på tværs af dagtilbud-, skole- og socialområdet.

  Visitationsudvalget har i skoleåret 2017-2018 behandlet 39 sager. 2 af disse sager omhandlede udelukkende kørsel. Ud af de i alt 39 sager, blev der givet 2 afslag.

  Visitationsudvalget har i indeværende skoleår 2018-2019 på nuværende tidspunkt til og med oktober 2018 behandlet 13 sager. 1 af disse sager omhandlede udelukkende kørsel. Ud af de i alt 13 sager, blev der givet 1 afslag.

  Det er væsentligt at bemærke, at sagerne om kørsel kun dækker de sager, der udelukkende omhandler kørsel. Det er derfor muligt at kørsel er blevet behandlet som en del af andre sager.

  LOVE/REGLER:

  Visitationsudvalget: Grundlaget for de fleste visitationer findes dels i folkeskoleloven og dels i serviceloven.

  Ifølge folkeskoleloven har Dragør Kommune pligt til at sørge for specialundervisning og anden pædagogisk bistand og i flere tilfælde visiteres børnene på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, der er gennemført i medfør af servicelovens § 50, stk. 2.

  For så vidt angår kørsel, har kommunen pligt, ifølge folkeskolelovens §26, til at befordre børnene til skole.

  Folkeskoleloven § 20. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen, jf. § 54.

  Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 2, til de i stk. 1 nævnte børn og unge. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

  Folkeskoleloven § 26. Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen eller brobygningsinstitutionen, jf. kapitel 2 a og kapitel 2 a i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og hjemmet eller dettes nærhed af

  1) børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, og

  2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever.

  Stk. 3. Under de i stk. 1 angivne betingelser skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring af elever til og fra de af regionsrådet drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v., jf. § 20, stk. 3 og 4. Det samme gælder for de af Borgerrepræsentationen drevne landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune.

  Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på befordring mellem skole og dagtilbud i henhold til lov om social service af elever, der uden for skoletiden er anbragt i daginstitution m.v.

  Stk. 5. Forpligtelsen til at sørge for befordring efter stk. 1 kan opfyldes ved at henvise eleverne til offentlige trafikmidler eller ved at godtgøre deres udgifter til egen befordring.

  Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1 omfatter ikke elever, som undervises i en anden skole end distriktsskolen, bortset fra elever, der er henvist til undervisning i henhold til § 5, stk. 6 og 7, og § 22. Bestemmelserne i stk. 1 omfatter også elever, der fortsætter skolegangen i en skole, hvortil eleven har været henvist i henhold til § 5, stk. 7. Elever, der ved optagelsen i en skole i en anden kommune end bopælskommunen, jf. § 36, stk. 3, er henvist til undervisning i henhold til § 5, stk. 7, er ikke omfattet af stk. 1.

  Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for elever, som optages i en anden skole, jf. § 36, stk. 3. I disse tilfælde skal kommunalbestyrelsen i stedet afholde udgifter til befordring svarende til udgifterne til den befordring, som kommunalbestyrelsen ville være forpligtet til at afholde efter stk. 2, hvis eleven benyttede det tilbud, som eleven er visiteret til, eller hvis eleven gik på sin distriktsskole.

  Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om befordring.

  Serviceloven § 50. Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes som en børnefaglig undersøgelse, gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsens undersøgelse, jf. stk. 1, skal anlægge en helhedsbetragtning, der medmindre konkrete forhold betyder, at et eller flere af nedenstående numre ikke er relevante i forhold til det pågældende barn eller den unge, skal omfatte barnets eller den unges

  1) udvikling og adfærd,

  2) familieforhold,

  3) skoleforhold,

  4) sundhedsforhold,

  5) fritidsforhold og venskaber og

  6) andre relevante forhold.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07. november 2018.

  Skoleudvalget d. 8. november 2018

  Bilag

 • 6
  Opfølgning på politikker på skoleområdet 2018
  Sagsid.: 18/4246

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet et overblik over, hvordan der følges op på de værdier og målsætninger, som fremgår af kommunens politikker på skoleområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-11-2018

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Kommunes Skolepolitik samt IT- og mediestrategi fremgår en række værdier og målsætninger. Administrationen har gennemgået politikkerne og lavet et samlet overblik over, hvordan der på systematisk vis bliver fulgt op på disse værdier og målsætninger.

  Som det fremgår af overblikket, følges der op på de fremsatte værdier og målsætninger gennem en række aktiviteter, som administrationen løbende forelægger Skoleudvalget. Fx opfølgning på de skolepolitiske mål via skolernes udviklingsplan.

  Skoleudvalget besluttede på deres møde den 13. september 2018, at Skolepolitikken revideres i 2019, således at den også opstiller mål for de politiske forventninger til skoleledelse i Dragør Kommune.

  Evaluering af politikkerne foretages ultimo 2019.

  Vedhæftet som bilag er dokument med samlet overblik samt Dragør Kommunes Skolepolitik.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Skolepolitik. 

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. november 2018.

  Bilag

 • 7
  Evaluering af projekt Den Røde Tråd
  Sagsid.: 16/3361

  RESUMÉ:

  Udvalget får en evaluering af projektet Den Røde Tråd og en status på dets betydning for overgangen fra børnehave til SFO og skole.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-11-2018

  Udvalget tog evalueringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

  Udvalget tog evalueringen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 31. januar 2018 at både Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Skoleudvalget får en evaluering af projektet Den Røde Tråd og en status på dets betydning for overgangen fra børnehave til SFO og skole.

  Det overordnede formål med Den Røde Tråd er at skabe helhed og sammenhæng i overgangene fra børnehave til skole og skabe et meningsfuldt læringsmiljø for børnene, imens de bevæger sig fra en institution til en anden. Børnene skal opleve tryghed og genkendelighed uden unødige brud i deres trivsel og læring.

  I Dragør Kommune arbejdes der med fire principper, som danner et fælles pædagogisk grundlag:

  1.

  Fælles grundfaglighed – hvor pædagoger og lærere arbejder, i en samskabende proces, med fokus på udvikling af resiliensfremmende læringsmiljøer i deres fælles praksis og på grundlag af en fælles grundfaglighed.

  2.

  Fælles professionelt sprog – hvor der er fokus på at udvikle et fælles fagligt og værdibaseret sprog på tværs af professioner og institutioner.

  3.

  3Børn hjælper børn - ved at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber, så overgangen fra en institution til en anden bliver præget af genkendelighed og tryghed.

  4.

  Fælles didaktik - I det konkrete og praktisk pædagogisk samarbejde videreudvikler medarbejdere den fælles didaktisk kompetence, så de begrundet, og i fællesskab, kan forberede, tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter med henblik på at fremme læring og trivsel.

  Evaluering af projekt Den Røde Tråd

  Projektet Den Røde Tråd er omsat til en strategi for overgange fra børnehave til SFO og skole (strategien er vedlagt sagen).

  Heri fremgår det, at der arbejdes med styregrupper og arbejdsgrupper, som mødes løbende og arbejder på at styrke overgangene inden for de fire principper. 

  Der er tilfredshed med Den Røde Tråd, som opleves som en væsentlig strategi i arbejdes med børnenes overgang fra børnehave til SFO og skole. Arbejdet med at styrke overgangene er ikke færdigt og vil fortsat blive udviklet og kvalificeret.

  Fremadrettet er der fokus på:

  - Fri for mobberi

  - Zak i Skole

  - Natur og science

  Som opfølgning på dagtilbudsaftalen ”Stærke dagtilbud – alle skal med i fælleskabet” er ”Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen” blevet vedtaget. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018 og ændrer i folkeskolelovens § 40 stk. 4 og tilføjer dagtilbudslovens § 45 a. Med lovændringen skal skolefritidsordninger og fritidshjem enten arbejde med temaerne i den pædagogiske læreplan for dagtilbud eller med de kompetenceområder der gælder for børnehaveklassen.

  Arbejdet med temaerne fri for mobberi, natur og science og Zak i skole understøtter temaerne alsidig personlig udvikling, social udvikling og natur, udeliv og science i den pædagogiske læreplan samt kompetenceområderne naturfaglige fænomener og engagement og fællesskab i børnehaveklassen.

  Status på dets betydning for overgangene

  Via arbejdet med overstående temaer og principper, sikres en genkendelighed samt fælles sprog på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet.

  Den Røde Tråd er derfor med til at understøtte, at børnene er klædt bedst muligt på til at starte i skole, og at de oplever sammenhæng og tryghed i overgangen.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskolelovens § 40 stk. 4, 2. pkt.

  Dagtilbudsloven § 45 a

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2018.

  Skoleudvalget den 8. november 2018.

  Bilag

 • 8
  Forslag fra Liste T - Støjmåling i SFO Tulipanen
  Sagsid.: 18/4608

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-11-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail den 28. oktober 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Liste T foreslår, at der gennemføres en støjmåling i SFO Tulipanen snarest.

  Baggrund: Vi har jævnligt hørt, at forældre og personale har beklaget sig over akustik/støjforhold i SFO Tulipanen - særligt i den ombyggede gymnastiksal.

  Set i lyset af AOVs budgetbeslutning om, at yderligere 50 børn skal gå i SFO Tulipanen, finder vi, at en støjmåling nu vil kunne afklare, om rummet i sin nuværende udformning kan huse flere børn på betryggende vis.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. november 2018.

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-11-2018

  Kim Dupont (V) spurgte til et dialogmøde med den nye leder af klubberne.

  Administrationen informerede om processerne for de institutioner, hvor der skal ske ændringer.