Skip navigationen

Referat

Torsdag den 6. december 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Status på SSP 2018
  Sagsid.: 16/675

  RESUMÉ:

  Årlig status på SSP arbejdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager SSP rapporten 2018 til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-12-2018

  Udvalget ønsker, at forvaltningen kommer med et oplæg til, hvordan Dragør Kommune kan udvikle en ungepolitik i samarbejde med klub, skoler, ungdomsskolen, SSP og FEDK.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget får den årlige status på SSP arbejdet. SSP konsulent Peter Henriksen deltager i mødet.

  Rapporten konkluderer, at det overordnet har været roligt i Dragør i løbet af foråret og sommeren. De ca. 150 unge, som SSP har mødt i tidsperioden, har hovedsageligt været velfungerende unge, som ikke kan betegnes som særligt udsatte. Der har været få unge med bekymrende adfærd, ligesom tegn på misbrug har været begrænset.

  SSP har lavet opsøgende arbejde på gadeplan samt været til stede ved særlige begivenheder i Dragør, herunder Dragør Marked, sidste skoledag på Dragør Fort, Skt. Hans, Dragør Havnefest og Dragør Kulturnat.   

  I 2019 fortsætter SSP med de samme fokusområder med tilføjelse af fokus på en gruppe unge som isolerer sig og udviser bekymrende mønstre ift. at passe deres skolegang. Derudover vil der også være fokus på grænsesøgende unge.

  Vedlagt er rapporten i sin fulde længde og SSP årshjul for 2018-2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. december 2018.

  Bilag

 • 2
  Skoledistrikter tilbage fra høring
  Sagsid.: 18/2864

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget besluttede på møde den 8. november 2018, at sende forslag til nye distrikter i høring, som behandles i denne sagsfremstilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender distrikterne.

  2.

  at

  udvalget anbefaler den samlede sag, med beslutningerne fra den 8. november 2018, over for Kommunalbestyrelsen. 

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-12-2018

  Ad 1

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2, 3 og 4 er tilføjet efter behandling i SSU den 6. december 2018.

  Skoleudvalget besluttede på møde den 8. november 2018, at sende i høring hos skolebestyrelserne, at skoledistrikterne kan tilpasses i indskrivningsperioden og at indskrivningen for skoleåret 19/20 tager udgangspunkt i vedlagte forslag til nye distrikter (model 2).

  Høringsfristen er mandag den 3. december, hvorfor høringssvarene eftersendes til udvalget efter dagsordenens udsendelse. Administrationen har således ikke haft mulighed for at behandle høringssvarene, som en del af sagsfremstillingen.

  Skoleudvalget besluttede ligeledes på møde den 8. november 2018 kriterierne for indskrivning i prioriteret rækkefølge, som anbefales over for Kommunalbestyrelsen:

  1.

  Søskendekriteriet, gældende for kommunens egne elever, idet der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen.

  2.

  Ved skolestart i 0. klasse tilstræbes det, at den enkelte klasses klassekvotienter ikke overstiger 24 elever.

  3.

  Skoledistrikterne tilpasses, så der gives fortrinsret til den nærmeste boende.

  4.

  Kommunens borgere går forud for andre.

  5.

  Hvis der efter indskrivningen af elever fra skolens eget distrikt er under 22 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 22 elever i klassen, indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune.

  6.

  Afstandskriteriet, elever fra et andet skoledistrikt kan indskrives efter skolevejens længde, sådan at væsentlige forskelle i afstand mellem skole og bopæl og uden søskende på skolen giver fortrinsret til den nærmeste boende (her anvendes rutevejledning til fods via Google Maps).

  7.

  Hvis der efter indskrivningen af elever fra skolens eget distrikt og andre distrikter i Dragør Kommuner er under 21 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 21 elever i klasses - indskrives elever fra andre kommuner.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ændring af skoledistrikterne kan have økonomiske konsekvenser i forhold til skolebussen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. december 2018.

  Bilag

 • 3
  3. Budgetopfølgning 2018 SU
  Sagsid.: 18/4304

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gen-nemgået. Der forventes merforbrug på skoleområdet mens der forventes et mindreforbrug på klubberne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-12-2018

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  3. budgetopfølgning for SU

  På SU´s område forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. inden for servicerammen, som fordeler sig som følger:

  · Merforbrug på fællesudgifter skolevæsen                3,645.000 kr.

  · Mindreforbrug på klubberne                                  -1.237.000 kr.

  For fællesudgifter skolevæsen er der et forventet merforbrug på 3,6 mio.kr. Det skyldes hovedsageligt, at udgiften til bidrag til private og statslige skoler er steget med ca. 1,2 mio. kr. samt, at udgiften til STU (særlig tilrettelagt undervisning) er steget med ca. 0,8 mio. kr., da flere unge med særlige behov er blevet visiteret til denne ungdomsuddannelse. Derudover er udgiften til kommunale specialskoler, efterskoler, og ungdomskostskoler steget med ca. 0,7 mio. kr. som følge af en stigning i antallet af visiterede børn og unge til disse tilbud samt en stigning i udgiften pr. elev, samt mindreindtægt for mellem-kommunale betalinger

  Som følge af færre børn end forudsat har klubberne et forventet mindreforbrug på 1,2 mio.kr., der overføres til kassen i forbindelse med afslutningen af regnskabet som følge af ”pengene følger barnet”-ordningen.

  Merbruget på 2,4 mio.kr. udgør 1,4 pct. af det samlede driftsbudget for SU

  I forhold til ovenstående er ikke indarbejdet effekter af igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser.

  Generelt om 3. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for alle sektorer og fagudvalg viser, at Dragør Kommune for 2018 samlet set forventer, at overskride budgettet og servicerammen. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet.

  Den generelle økonomiske status og de igangsatte tiltag er videre beskrevet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at de igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser først vil slå fuldt igennem i 4. kvt. Der indstilles ikke yderligere korrigerende tiltag i forhold til budget 2018, jf. bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. december 2018

  Økonomiudvalget den 13. december 2018

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Ny arbejdstidsaftale for lærerne i Dragør Kommune 2018
  Sagsid.: 17/80

  RESUMÉ:

  Arbejdstidsaftale for lærere i Dragør Kommune er blevet forlænget for en 2-årig periode. Aftalen er indgået mellem Dragør Kommune og DLF kreds 13.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lærernes arbejdstidsaftale er blevet forlænget for en 2-årig periode. Aftalen er indgået mellem Dragør Kommune og DLF kreds 13 i efteråret 2018. Aftalen gælder for en 2-årig periode, og er gældende fra skoleåret 2019/2020 og 2020/2021. Aftalen ligner den tideligere aftale, og der er ikke foretaget ændringer i aftalen.

  Aftalen er vedhæftet i sin fulde længde som bilag til denne sag.

  LOVE/REGLER:

  Aftalen er indgået efter Lov 409 § 2 i bilag 2.1, som gør det muligt at fravige eller supplere reglerne om arbejdstid ved lokaleaftaler. Dermed baserer aftalen sig på en gensidig forståelse af, at lærernes arbejdstid er omfattet af ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet under hensyntagen til gældende aftaler indgået mellem arbejdsmarkedets parter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Bilag

 • 5
  Meddelelse - DM i skoleudvikling
  Sagsid.: 18/5054

  RESUMÉ:

  Skolerne og Ungdomsskolen i Dragør har deltaget i DM i Skoleudvikling i efteråret 2018. Juryen har udvalget vores udviklingsprojekt som et af de fem forløb, der skal præmieres.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skolerne og ungdomsskolen har i samarbejde indsendt en ansøgning til DM i skoleudvikling efteråret 2018. Dragør Kommunes ansøgning handlede om, hvordan der arbejdes med den åbne skole. Overskriften var: Den åbne skole i Dragør Kommune – samarbejde med folkeskolerne og Ungdomsskolen. Skoledage som elevene ikke glemmer – verdenshistorie i et lokalhistorisk perspektiv

  Juryen for DM i skoleudvikling udvalgte vores udviklingsforløb som et af de fem udviklingsprojekter, der blev præmieret til DM i skoleudvikling 2018. Fredag d. 23. november blev prisoverrækkelsen afholdt i Nyborg og skolerne og Ungdomsskolen fik en præmie på 5000 kr. for en 5. plads. 

  Om DM i skoleudvikling

  Skole og Forældre afholder i partnerskab med Danske Skoleelever DM i skoleudvikling. Ideen er at præmiere skoler, som har arbejdet nytænkende med et eller flere elementer i den nye folkeskolereform eller på anden måde med udvikling af folkeskolen. DM i skoleudvikling indsamler og deler de gode eksempler og skaber derved synlighed omkring skolernes ”best practice”. DM i skoleudvikling er en konkurrence for alle folkeskoler i Danmark. Der konkurreres om at være bedst til at udvikle den danske folkeskole. Konkurrencen skal være med til at få de udviklingsprojekter, som foregår ude på skolerne, i centrum – både så andre skoler kan lade sig inspirere og for at hylde de indsatser, skolens personale sætter i gang.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. december 2018.

  Bilag

 • 6
  Meddelelse - Status på klubområdet, august/september/oktober 2018
  Sagsid.: 15/2548

  RESUMÉ:

  Status på personalesituationen og medlemstal i Klub Dragør.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på deres møde den 13. september 2018, at status på Klub Dragør ændres fra månedligt til kvartalsvis.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 10. januar 2018, at Skoleudvalget skal have en månedlig opfølgning på Klub Dragørs personalesituation og antallet af medlemmer samt ind- og udmeldinger.

  Oversigt over personalesituationen og medlemstal i Klub Dragør for august, september og oktober er vedhæftet som bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. december 2018.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Opfølgning på ledelsessituationen, august/september/oktober 2018
  Sagsid.: 18/586

  RESUMÉ:

  Udvalget får en opfølgning på ledelsessituationen på Dragørs skoler.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på deres møde d. 13. september 2018, at status på ledelsessituationen på Dragørs skoler ophører med udgangen af 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde d. 10. januar 2018, at Skoleudvalget skal have en opfølgning på ledelsessituationen. Den første til udvalget i marts og herefter kvartalsvis.

  Udvalget besluttede, at der i opfølgningen skal indgå følgende:

  • Status på vikarforbrug
  • Status på opsigelse (både skole og SFO)
  • Status på klager fra forældre til skoleledere og forvaltning
  • Status på sygefravær

  Vedhæftet som bilag er oversigt over ledelsessituationen for august, september og oktober 2018 på de tre skoler i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. december 2018.

  Bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 6. december 2018

  Martin Wood Pedersen (C) opfordrede til, at møderne starter til tiden. Ros til formanden for styring af mødet.

  Kim Dupont (V) bakkede op om, at møderne starter til tiden.