Skip navigationen

Referat

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør
  Sagsid.: 14/42

  RESUMÉ:

  Udvalget tager stilling til overordnede fælles kommunale mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atudvalget anbefaler udkast til mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-02-2019

  Udvalget ønsker en revidering af udkastet på baggrund af oplægget af klubleder Per Eltong og bemærkninger fra udvalget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med udgangspunkt i dagtilbudsloven § 65 Formål for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge har administrationen, i samarbejde med Klub Dragør, udarbejdet et udkast til overordnede fælles kommunale mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør.

  Mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør skal give borgerne mulighed for at få indblik i kommunens prioriteringer og serviceniveau på klubområdet. Desuden skal de medvirke til, at det pædagogiske og faglige arbejde i klubtilbuddene bliver mere synligt og konkretiseret for borgerne og medarbejderne.

  Mål- og indholdsbeskrivelserne giver endvidere en fælles ramme og retning for arbejdet i de enkelte klubber og fungerer som grundlag og arbejdsredskab for ledelse og medarbejdere. Med udgangspunkt i mål- og indholdsbeskrivelserne kan hver enkelt klub således udarbejde deres egne handleplaner.

  Hvert år vil administrationen lave en status opfølgning på mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør, som præsenteres for Skoleudvalget.  

  Mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør er vedlagt som bilag.

  Klubleder Per Eltong deltager under punktet af mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven § 65 Formål for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. februar 2019.

  Bilag

 • 2
  Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Dragør Kommune
  Sagsid.: 14/42

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til overordnede fælles kommunale mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget sender udkast til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i høring hos skolebestyrelserne.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-02-2019

  Sagen genoptages i maj, med oplæg fra de 3 SFO-ledere. Sagen sendes desuden til drøftelse i det rådgivende skoleorgan i maj.

  SAGSFREMSTILLING:

  Undervisningsministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger (SFO).

  Administrationen har, i samarbejde med indskolingslederne og skolebestyrelserne på St. Magleby Skole, Nordstrandskolen og Dragør skole, udarbejdet et udkast til overordnede fælles kommunale mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Dragør Kommune.

  Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO skal give borgerne mulighed for at få indblik i kommunens prioriteringer og serviceniveau på SFO området. Desuden skal de medvirke til, at det pædagogiske og faglige arbejde i skolefritidsordningerne bliver mere synligt og konkretiseret for borgerne og medarbejderne.

  Mål- og indholdsbeskrivelserne giver endvidere en fælles ramme og retning for arbejdet i de enkelte SFO"er og fungerer som grundlag og arbejdsredskab for ledelse og medarbejdere. Med udgangspunkt i mål- og indholdsbeskrivelserne skal hver enkelt SFO således udarbejde deres egne handleplaner som fremlægges og godkendes i skolebestyrelsen.

  Hvert år vil administrationen lave en status opfølgning på mål- og indholdsbeskrivelser for SFO, der præsenteres for Skoleudvalget.

  I henhold til Folkeskoleloven § 40 stk. 4, fastsætter og offentliggør Kommunalbestyrelsen mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

  Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Dragør Kommune er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40 stk. 4.


  Bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens fritidsordninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. februar 2019.

  Bilag

 • 3
  Status på skoleindskrivning til skoleår 19/20
  Sagsid.: 15/1858

  RESUMÉ:

  Udvalget får en status på fordelingen af de kommende 0. klasse til skolestart 19/20.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Status på skoleindskrivningen tages til efterretning.

  2.

  at

  Skoledistrikterne, som er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018, fastholdes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-02-2019

  Ad. 1.

  Til efterretning.

  Ad. 2.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleindskrivningen for 0. klasse til skoleåret 19/20 er overstået og der er i alt 183 børn, som er indskrevet.

  Tabel 1 viser fordelingen af kommende 0. klasses børn ud fra forældrenes ønsker

  Tabel 1: Fordeling ud fra ønsker

  St. Magleby

  Nordstrand

  Dragør

  Indskrevet

  56

  52

  29

  Søgt skolen grundet søskende

  11

  8

  9

  Søgt skolen af anden grund*

  13

  3

  2

  I alt

  80

  63

  40

  Klassekvotient

  26,6

  21

  20

  * anden grund kan være afstand til skole, relationer mm.

  Jf. styrelsesvedtægten og kriterierne for indskrivning punkt nr. 5, hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt er under 22 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 22 elever i klassen indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune.

  Dette betyder, at administrationen ikke kan tilgodese de elever som har søgt en skole af anden grund, da der er over 22 elever i de pågældende klasser.

  Der er således overensstemmelse mellem de besluttede bestemmelser i Styrelsesvedtægten og de allerede godkendte skoledistrikter, hvorfor der ikke er basis for at foretage ændringer i disse.

  Fordelingen af de kommende elever vil således være:

  Tabel 2: Fordeling ud fra kriterier

  St. Magleby

  Nordstrand

  Dragør

  Indskrevet

  56

  52

  29

  Søgt skolen grundet søskende

  11

  8

  9

  Søgt anden skole, men afvises jf. styrelsesvedtægten og optages på distriktsskolen

  0

  11

  7

  I alt

  67

  71

  45

  Klassekvotient

  22,3

  23,6

  22,5

  Derudover er der i alt 5 børn der har søgt om at komme på privatskole/specialskole og 8 børn som har søgt skoleudsættelse.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesvedtægt for Dragør Kommunens skolevæsen og SFO.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen 28. februar 2019.

 • 4
  Dialogmøde mellem skoleudvalget og FEDK foråret 2019
  Sagsid.: 15/2564

  RESUMÉ:

  Foråret 2019 skal der være dialogmøde mellem SU og FEDK.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-02-2019

  Til efterretning, udvalget ønsker en ny dato.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. april 2016 en ny dialogmødestruktur på 0-18 års området. I den forbindelse blev det vedtaget, at der skal være et årligt møde med fælles elevråd (FEDK).

  SU og FEDK afholder dialogmøde onsdag d. 10. april 2019. FEDK vil på deres kommende møde komme med input til, hvilke temaer de kunne finde interessante og som de vil forslå SU som omdrejningspunkt for dialogmødet. Disse forslag vil blive præsenteret for SU på udvalgsmødet i marts.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. februar 2019.

 • 5
  Skolernes budget 2019
  Sagsid.: 19/150

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om skolernes budget for 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-02-2019

  Punktet sendes retur til administrationen til uddybning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har den 4. oktober 2018 godkendt budgettet for 2019-2022 og den 22. november 2018 tildelingsmodel 3 på skoleområdet.

  Med budgetvedtagelsen blev der besluttet en samlet rammebesparelse på 5.000.000 kr. i 2019 og efterfølgende år, samt en nedjustering i pris- og lønregulering (P/L) med 1.350.000 kr. i 2019.

  Tabel 1 viser en sammenligning af budgettet for skoler i 2018 og 2019 med påvirkningen af det politisk vedtagne budget for 2019-2022.

  Tabel 1

  Dragør Skole

  Nordstrand-skolen

  St. Magleby skole

  I alt

  2018 budget

  24.688.470

  37.119.663

  38.269.340

  100.077.473

  2019 opr. budget

  (i 2018 priser)

  24.885.982

  37.960.862

  37.235.918

  100.082.762

  PL fremskrivning

  451.553

  686.082

  672.238

  1.809.873

  Opr. budget i 2019 priser

  25.337.535

  38.646.944

  37.908.156

  101.892.635

  Rammebesparelse

  -366.260

  -594.768

  -599.629

  -1.560.657

  Ændringer iht tildelingsmodel

  -171.184

  -371.494

  542.678

  0

  Vedtaget 2019 budget

  24.800.091

  37.680.682

  37.851.205

  100.331.978

  Forventet regnskab 2018

  Skolernes forventede regnskab vil også have en indflydelse på skolernes budget for 2019, da budgetterne vil blive korrigeret efter regnskabet. Det samlede forventet regnskab for skolerne er på 0,6 mio. kr. i merforbrug fordelt med, et forventet merforbrug på Dragør Skole på 0,7 mio. kr., på Nordstrandskolen på 1,8 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på St. Magleby Skole på 1,9 mio. kr.

  Skolernes budget 2019

  I Tabel 2 nedenfor kan aflæses skolernes samlede budget for 2019 fordelt på løn- og driftskonti.

  Tabel 2

  Dragør Skole

  Nordstrand-skolen

  St. Magleby skole

  I alt

  Faste udgifter

  Ledere

  713.020

  713.020

  713.020

  2.139.060

  Souschef/pædagogisk leder

  2.648.360

  2.648.360

  2.648.360

  7.945.080

  TAP - basisbeløb

  738.485

  738.485

  738.485

  2.215.455

  Leder og administration i alt

  4.099.865

  4.099.865

  4.099.865

  12.299.595

  Bygningsudgifter

  973.209

  1.639.745

  1.239.107

  3.852.058

  I alt

  5.073.074

  5.739.610

  5.338.972

  16.151.653

  Variable udgifter

  Tildeling pr. elev

  43.935

  43.935

  43.935

  43.935

  Antal elever

  449

  727

  740

  1.916

  I alt

  19.727.017

  31.941.072

  32.512.233

  84.180.322

  Samlet budget

  24.800.091

  37.680.682

  37.851.205

  100.331.978

  Gennemsnitlig udgift pr. klasse

  1.240.005

  1.141.839

  1.221.007

  1.194.428

  Gennemsnitlig udgift pr. elev

  55.234

  51.830

  51.150

  52.365

  Skolernes budgetter er fordelt ud fra principperne i tildelingsmodellen med et samlet elevtal på 1916. Dog forventes det samlede elevtal at stige til 1950 i august, da det er en lille 9. årgang som går ud og en stor 0. årgang der begynder. Vi ved endnu ikke, hvordan 0. årgang fordeler sig blandt de tre skoler, da dette afventer skoleindskrivningen.

  Beslutningen om 3 ligeværdige skoler giver et fast beløb til leder og administration. Budgettet til bygningsudgifter indeholder el, vand og varme, samt udvendig og indvendig vedligehold, skatter og afgifter.  De variable udgifter er beregnet på grundlag af antal elever og en sats på 43.935 kr. pr. elev. Beløbet dækker fast løn og undervisningsmidler.

  SFO’ernes budget 2019

  Dragør SFO

  Nordstrandens SFO

  St. Magleby SFO

  I alt

  Fast løn

  5.087.609

  8.556.434

  8.777.681

  22.421.724

  Lederløn

  1.307.177

  1.416.109

  2.332.623

  5.055.909

  Driftsbudget

  706.809

  1.066.194

  1.411.639

  3.184.642

  Bygnings- og driftsbesparelse

  -185.900

  -172.665

  -358.565

  Samlet budget

  7.101.595

  10.852.837

  12.349.278

  30.303.710

  SFO’ernes forventede regnskab 2018 er samlet et mindreforbrug på 653.772 kr., fordelt med et mindreforbrug på Dragør SFO på 176.584 kr., og på Nordstrandens SFO på 708.274 kr. og et merforbrug på St. Magleby SFO på 231.086 kr.

  SFO’ernes forventede regnskab vil have indflydelse på SFO’ernes budget for 2019, da budgetterne vil blive korrigeret efter regnskabet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. februar 2019.

 • 6
  Frigivelse af midler til udmønting af budget 2019- 2022 vedr. SFO og Dagtilbud
  Sagsid.: 19/152

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om, at der frigives 2,1 mio. kr. til udmøntningen af budget 2019- 22 beslutning vedr. omstruktureringer på SFO og dagtilbudsområdet.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. til realiseringen af omstruktureringerne på SFO og dagtilbudsområdet og at rådighedsbeløbet frigives.  

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-02-2019

  Ændringsforslag fra AOV:

  Udmøntningen af de i budgettet afsatte 2,1 mio. kr. er drøftet og anbefales over for ØU og KB med bemærkning om, at udvalget er opmærksom på behovet for at tilføje yderligere midler, når muligheden indfinder sig.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at det er uforsvarligt at gå i gang med så stor en rokade af børn og institutioner i Dragør uden at have den fulde finansiering af renoveringsbehovene på plads.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C-gruppen finder det beklageligt, at budgettet til de meget store ændringer ved SFO strukturen vedtages med så få midler. Vi finder det uforsvarligt og mener ikke at vi kan tilbyde vore børn så kummerlige forhold.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2019

  Ændringsforslag fra Morten Dreyer (O):

  Udmøntningen af de i budgettet afsatte 2,1 mio. kr. er drøftet og anbefales over for ØU og KB med bemærkning om, at udvalget er opmærksom på behovet for at tilføje yderligere midler, når muligheden indfinder sig.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at det er uforsvarligt at gå i gang med så stor en rokade af børn og institutioner i Dragør uden at have den fulde finansiering af renoveringsbehovene på plads.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C-gruppen finder det beklageligt, at budgettet til de meget store ændringer ved SFO strukturen vedtages med så få midler. Vi finder det uforsvarligt og mener ikke at vi kan tilbyde vore børn så kummerlige forhold.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2019 -2022 blev det besluttet, at der skal gennemføres følgende ændringer:

  Der etableres en samlet SFO for Store Magleby Skole i lokalerne for Tulipanen og Kirkevejens SFO. Dette indebærer, at Sølyst SFO og Hovedgadens SFO lukkes.

  Der etableres en samlet SFO for Nordstrandskolen i eksisterende lokaler. Det indebærer, at Jægervejens SFO lukkes.

  Der etableres en samlet SFO for Dragør Skole i lokalerne for Strandengens SFO og Blushøj SFO. Det indebærer, at Jægervejens SFO lukkes.

  Med budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet, at der skal gennemføres følgende ændringer på dagtilbudsområdet:

  ·

  Lukning af den integrerede institution Høgevænget 1. januar 2020.

  ·

  Oprettelse af en integreret institution i Søvang

  ·

  Sammenlægning af den integrerede institution Hollænderhus og børnehaven Kornblomsten.

  ·

  Opsigelse af driftsoverenskomsten med Dragør Menighedsbørnehave.

  Derudover fremgår det også af budgetaftalen, at der i 2019 tilføres 2.100.000 kr. til ombygningsudgifter i forbindelse med ny SFO- og dagtilbudsstruktur.

  Administrationen har på baggrund af besigtigelse, og skolernes og daginstitutions input til eventuelle ombygninger og anskaffelser, udarbejdet første udkast til budgetoverslag samt prioritering og ønsker ift. budget.

  Der er ikke projekteret, indhentet priser eller myndighedsprojekter. Indhentning af priser pågår.

  Den foreløbige tidsplan er at flytte SFO´erne til maj og kunne tage børneinstitutionen Sølyst i brug til oktober. Derfor søges anlægsmidlerne frigivet på nuværende tidspunkt.

  Ønsker og prioritering fremgår af det vedhæftede bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

  Skoleudvalget den 7. februar 2019

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 7. februar 2019.

  Lisbeth Dam Larsen (A) ønskede en drøftelse om et fremtidigt Børn og Unge Topmøde i januar 2020 i Dragør.

  Kim Dupont (V) spurgte til flexdage på skolerne.