Skip navigationen

Referat

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Anne Funk (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).
 • 1
  Indledende drøftelse af budget 2020-23
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har besluttet budgetprocessen for budget 2020-23. Som en del af forberedelsen til budget 2020-23 drøfter fagudvalgene og Økonomiudvalget grundlag for budget med henblik på opmærksomhedsområder i budgetlægningsfasen, analyser og udfordrede områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  fagudvalget drøfter opmærksomhedspunkter, udfordrede områder og forslag til analyser vedr. budget 2020-23.

  2.

  at

  fagudvalget giver en tilbagemelding vedr. ovenstående til Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret d. 15. marts 2019.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2019

  Ad. 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 11. marts 2019.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Ad. 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 11. marts 2019.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 11. marts 2019.

  Ad 2.

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af erfaringerne fra den nyvalgte Kommunalbestyrelses første år med budgetudarbejdelse har Økonomiudvalget på sit møde d. 24. januar 2019 besluttet, at fagudvalgene drøfter grundlaget for budget 2020-2023 tidligt i budgetprocessen.

  Drøftelsen skal tage udgangspunkt i opmærksomhedsområder i budgetlægningsfasen, udfordrede områder og forslag til analyser.

  Der er på det ordinære fagudvalgsmøde afsat 1 time til drøftelsen. Her vil administrationen give en kort overordnet status for kommunens økonomi, derefter vil der præsenteres de økonomiske og faglige tendenser på fagområdet, hvorefter udvalget vil overgå til en fælles drøftelse.

  Konklusionen på udvalgenes drøftelser vil efterfølgende indgå på budgetseminaret den 15. marts, hvor der, sættes tid af til en tilbagemelding fra fagudvalgene i forhold til de opmærksomhedspunkter, spørgsmål og analyser, der skal arbejdes videre med.

  De valgte analyser og størrelsen af det økonomiske råderum vil blive forelagt ØU til endelig godkendelse på møde den 11. april.

  Der vil på fagudvalgsmødet i maj desuden være en politisk drøftelse af økononien på de enkelte fagområder. Form og indhold afklares på et senere tidspunkt, men der forventes ikke et større administrativt indspil.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der afholdes digital borgerdialog den 19. marts 2019. Det samlede budgetmateriale kommer i høring fra den 15. august til den 29. august 2019.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Børne-, Fritids – og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Skoleudvalget den 7. marts 2019.

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Bilag

 • 2
  SU - driftsoverførsler fra 2018 til 2019
  Sagsid.: 19/928

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på Skoleudvalgets område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Skoleudvalget tager til efterretning, at der på Skoleudvalgets område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres mindreforbrug på 721.163 kr., som finansieres af den i 2019 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  Skoleudvalget anbefaler, at overførelserne af merforbrug reduceres med henholdsvis 600.000 kr. for Nordstrandskolen og 200.000 kr. for Dragør Skole med baggrund i opdelingen af Dragør Skole.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2019

  Ad. 1.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder på ingen måde, hverken sagsfremstilling eller bilag tilfredsstillende: De giver ikke et retvisende billede af den økonomiske situation i skolevæsnet og sektor 3.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På Skoleudvalgets område anbefales overførsel af samlet mindreforbrug på i alt 721.163 kr. på driftsbudgettet.  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/-3 pct.

  Delingen af Dragør Skole i henholdsvis Nordstrandskolen og Dragør Skole har medført en omfordeling af budgettet, som ikke har været umiddelbart synlig i regnskabet for skolerne. Samtidig har f.eks. fratrædelsesordning for administrativt personale i forbindelse med delingen af Dragør Skole givet ekstra omkostninger. På denne baggrund indstiller administrationen, at overførelserne af merforbruget reduceres med henholdsvis 600.000 kr. for Nordstrandskolen og 200.000 kr. for Dragør Skole.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2019 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2018 til 2019.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på Skoleudvalgets område er, at der samlet overføres samlet mindreforbrug på 721.163kr. fra 2018 til 2019.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,2 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen, og vil påvirke servicerammen for regnskab 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den. 28. marts 2019.

  Bilag

 • 3
  Delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  De enkelte udvalg skal behandle den opdaterede delegationsplan for hvert udvalgsområde efter at Økonomiudvalget har godkendt processen for opdatering af delegationsplan 2019 og har drøftet de overordnede principper for delegation.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget inden for eget område drøfter niveau og principper for delegation

  2.

  at

  udvalget på baggrund af drøftelserne godkender udkast til delegationsplan 2019 med relevante ændringer.  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i Skoleudvalget.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i BFKU.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i BEPU.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har i januar 2019 haft en indledende drøftelse om de overordnede principper for delegation og har godkendt processen for opdatering af delegationsplan 2019.

  Den nuværende delegationsplan fra 2016 svarer ikke til den udvalgsstruktur, som blev besluttet i januar 2018, hvor kommunalbestyrelsen ændrede styrelsesvedtægten og oprettede et skoleudvalg. Der skal derfor træffes beslutning om en opdateret delegationsplan, som også tager højde for ny og ændret lovgivning samt en forventet ændring af styrelsesvedtægten på beskæftigelsesområdet.

  Administrationen har derfor opdateret delegationsplanen svarende til kommunens styrelsesvedtægt. Desuden afspejler delegationsplanen den forventede beslutning om ændring af styrelsesvedtægten på beskæftigelsesområdet og navneændringen af Social- og Sundhedsudvalget.

  Herudover er delegationsplanen opdateret i forhold til ny og ændret lovgivning.

  Administrationens udkast til en opdateret delegationsplan behandles en eller flere gange efter behov i udvalgene inden der træffes samlet beslutning om ny delegationsplan i kommunalbestyrelsen.

  For at gøre udvalgenes behandling af delegationsplanen mere overskuelig, udsendes der to udgaver af delegationsplanen, en med samtlige synlige rettelser og en udgave uden synlige rettelser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Skoleudvalget den 7. marts 2019.

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Bilag

 • 4
  Dialogmøde mellem FEDK og Skoleudvalget - valg af tema
  Sagsid.: 15/2564

  RESUMÉ:

  Foråret 2019 skal der afholdes dialogmøde mellem SU og FEDK. Der skal tages stilling til datoen og temaet for dialogmødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget godkender, at dialogmødet mellem FEDK og SU bliver afholdt d. 27. maj 2019. 

  2.

  at

  udvalget vælger pausestruktur og trivsel som de to temaer for dialogmødet mellem FEDK og SU.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2019

  Ad. 1.

  Godkendt.

  Mødets forventede varighed er 2,5 time.

  Ad. 2.

  SU godkendte de 4 temaer:

  · Pausestruktur

  · Bevægelse og variation i undervisningen

  · Indretning og møblering af skolerne

  · Udvalget stiller spørgsmål til FEDK

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. april 2016 en ny dialogmødestruktur på 0-18 års området. I den forbindelse blev det vedtaget, at der skal være et årligt møde med kommunens fælles elevråd (FEDK).

  FEDK drøftede på deres møde d. 29. januar 2019, hvilke temaer de kunne finde relevante at drøfte på dialogmødet med Skoleudvalget.

  FEDK forslog følgende temaer:

  • Pausestruktur
  • Bevægelse og variation i undervisningen
  • Indretning og møblering af skolerne

  FEDK har i løbet af februar og marts gennemført en spørgeskemaundersøgelse, af skoleelevernes oplevelse, af pauserne på de tre skoler. Resultaterne af denne undersøgelse vil FEDK gerne præsentere for udvalget på dialogmødet, hvorfor forvaltningen indstiller, at Skoleudvalget vælger dette som ét af temaerne på dialogmødet.

  Skoleudvalget har på deres møde d. 7. februar 2019 foreslået følgende temaer:

  • Trivsel
  • Medinddragelse

 • 5
  Forslag fra T - Tilmelding af børn på deltid i SFO
  Sagsid.: 19/826

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2019

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 8. februar 2019, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”På vegne af SFO-forældre vil Liste T gerne stille forslag om, at forældre kan tilmelde deres børn ”på deltid” i SFO’en.

  Liste T foreslår derfor, at forvaltningen undersøger muligheden for, at forældre kan tilmelde deres børn i SFO’en på deltid. Forvaltningen bedes undersøge, hvorledes dette kan udmøntes på en fleksibel måde for både børn, forældre og forvaltning.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. marts 2019.

 • 6
  Meddelelse - Aftale om justeringer af folkeskolen
  Sagsid.: 19/881

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2019

  Til efterretning.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen har d. 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolen.

  I henhold til det lovforslag som er sendt i høring, forventes hovedparten af ændringerne at træde i kraft pr. 1. august 2019.

  Administrationen vender tilbage med en konkretisering af betydningen for Dragør Kommune, samt hvordan justeringerne håndteres lokalt, når lovforslaget er vedtaget og der foreligger en konkret udmelding fra ministeriet om udmøntning heraf.

  Aftaleteksten er vedlagt som bilag til denne sag. Derudover er undervisningsministeriets Faktaark over aftaleteksten ligeledes vedlagt som bilag.

  Fakta om aftalen i overskrifter

  Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen

  1. Kortere skoleuge i indskolingen

  2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af paragraf 16b

  Øget faglighed og kvalitet

  3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning

  4. Prioritering af udvalgte fag

  5. Styrket læseindsats

  6. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen

  7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning

  8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfælleskab

  Øget frihed

  9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens

      Leder

  10. Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne til

  Skolebestyrelsen

  11. Forenkling af elevplanen

  12. Evaluering af de nationale test

  13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen

  Bilag

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Kommunaldirektøren gav en kort status i forhold til bemandingen i forvaltningen.

  Helle Barth (V) spurgte til Tandplejen.

  Annette Nyvang (T)spurgte til en redegørelse i forhold til skolernes økonomi.

  Annette Nyvang (T) spurgte til processen i forhold til SFO´erne.

  Martin Wood Pedersen (C) spurgte til forholdene på Nordstrandskolen.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).