Skip navigationen

Referat

Torsdag den 4. april 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Ann Harnek (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Forslag fra Liste T:
At punkt 5 optages som behandlingspunkt.
Faldet på grund af manglende enstemmighed.
Godkendt.
Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).
 • 1
  Opfølgning på kvalitetsrapport light 17/18
  Sagsid.: 18/5193

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget får her en redegørelse for sammenhængen mellem trivsel og faglige resultater i de nationale test og hvilke tiltag skolerne har gjort for at styrke trivsel samt kompetencedækningsplaner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-04-2019

  Udvalget tog sagen til efterretning og besluttede:

  - at forvaltningen kommer med et oplæg til, hvordan man kan styrke støtte og inspiration på kommunens skoler

  -at udvalget bliver orienteret om skolernes lokale planer for øget kompetencedækning

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på møde den 17. januar 2019

  · At få en redegørelse fra skolerne om, hvorvidt der er forbindelse mellem social/faglig trivsel og gode resultater i de nationale test, da der på landsplan er påvist en stærk forbindelse. Ligeledes bedes skolerne redegøre for, hvad der kendetegner de klasser, der har god social og faglig trivsel med henblik på videndeling.

  · At skolerne giver en skriftlig redegørelse på de tiltag, der er taget for at styrke trivslen i Dragørs skoler.

  · At skolerne redegør for kompetencedækningsplanerne på mødet i april.

  Ad. 1: trivsel og gode resultater i de nationale test

  Det vil være for simpelt at lave en entydig, kausal sammenhæng mellem social og faglig trivsel på den ene side og gode resultater i nationale test på den anden. Fx er den allerbedst performende klasse på en af skolerne også en af de dårligst socialt fungerende. Men på den anden side er der evidens for, at jo større trivsel der er i en klasse, jo bedre fungerende er klassen – og derved bliver der også overskud og ro til samt mulighed for bedre fagligt arbejde.

  Så gennemsnitligt er det korrekt, at der er en sammenhæng, men det er et komplekst billede af flere sammenhænge der er medvirkende til, at der så rent faktisk også kommer bedre resultater ved de nationale tests.

  Kendetegnende for en god klasse socialt er, at de moralske og sociale ordner i klassen er på plads. Dvs. at de forstår at udvise en adfærd, der er forenelig med skolens værdier, der er grundlæggende for sameksistens og læring. Dvs. respekt for hinanden og de voksne, en følelse af fællesskab og/eller community der understøtter aktiviteter i skolen – og endelig at der er en moralsk orden, der værdisætter læring som noget godt. Altså at det er ”in” at lære og gå i skole.

  Her spiller hjemmene en stor rolle. I klasser hvor der er en/flere elever, der har udfordringer med hjemmenes forståelse af det samme, der bæres kulturen og adfærden med i skolen og kan gøre både den sociale og faglige trivsel væsentlig dårligere.

  Ad 2: tiltag til at styrke trivslen

  Skolerne har lavet følgende tiltag til at fremme trivslen

  · Legepatruljer, hvor udvalgte elever deltager sammen med personale som lege-ansvarlige

  · Medieringskorps, hvor 5. klasser er konfliktmæglere for 0.-3. klasserne

  · www.klassetrivsel.dk der bruges til at arbejde med klassens trivsel og indbyrdes mikroregulering

  · Indeklimaoverblik mhp. at justere varme, luft og pauser mm., bl.a. i samarbejde med IOT Danmark samt RealDania/Arkitema

  · Multifunktionel møblering i opstart for at give større variation og bevægelse i undervisningen

  · Stillerum - for elever der har behov for, at pauserne bliver afviklet i mere rolige rammer, end det der kan tilbydes i skolegården.

  · Klassemøder - metode til at arbejde med at ændre på en uhensigtsmæssig klassedynamik. Klasseteamet kan få sparring/vejledning af skolens kompetencecenter til at gennemføre klassemøderne.

  · Børnesamtaler med enkelt elever. Samtalerne handler om at gå i skole.

  · Praksisvejledning med skolens inklusionsvejledere i at styrke det inkluderende klassemiljø.

  · Fri for mobberi. Forebyggende antimobbeprogram for de 0 – 9 årige. Benyttes i indskolingen/SFO.

  · ICDP - fælleskommunal indsats hvor en række medarbejdere bliver uddannet. ICDP er et program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem voksne og børn.

  Ad 3: kompetencedækningsplaner

  Før 2013 hed det linjefag. Siden Uddannelsesbekendtgørelse 2013 hedder det i læreruddannelsen ”undervisningsfag”. Det tager minimum 2 år at opnå undervisningskompetence i et, enkelt fag. Siger en lærer op, fx pension, flytning eller lignende, skal ”hullet” naturligvis dækkes. Derfor er den normale procedure i skoleverdenen, at der ansættes ind i kompetencen. I foråret laves en opgørelse over, hvilke fagtimer der ikke kan læses pga. lærermangel, og så rekrutteres der derefter.

  I det længere perspektiv forsøges der hele tiden at dækkes af i tynde fagrækker som fx geografi, tysk og fysik, men det er vanskeligt at rekruttere til Dragør Kommune. Derfor kan det undertiden være nødvendigt at dække læsning af enkelte fag i enkelte klasser med lærere, der ikke har undervisningsfagskompetence i de pågældende fag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Igen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. april 2019.

 • 2
  Opsamling fra Det Rådgivende Skoleorgan den 12. marts 2019
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter opsamlingen fra mødet i Det Rådgivende Skoleorgan den 12.03.19. Mødet blev afholdt på Dragør skole. Temaet fra dette møde var Skolernes tildelingsmodel og 10. klasse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter opsamlingen fra Det Rådgivende Skoleorgans møde den 12. marts 2019.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-04-2019

  Sagen drøftet.

  Udvalget ønsker en sag på et kommende møde om 10. klasser.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på deres møde den 17.01.19 at temaerne for møderne I det Rådgivende Skoleorgan, i 2019, skulle være følgende:

  · Skolepolitiske mål

  · Social og faglig trivsel

  · Inklusion

  · Visioner for Dragørs 10. klasser inkl. Fokus på erhvervsuddannelser

  · Visioner og muligheder for Dragørs SFOer.

  · Økonomi Ressourcemodel.

  · Evaluering af ledelsesstrukturen

  På mødet i Det Rådgivende skoleorgan d. 12. marts 2019 var de to temaer Økonomitildelingsmodellerne på skoleområdet, og Dragør Kommunes 10. klassestilbud.

  De to administrative ledere fra skolerne kom indledningsvis med et oplæg omhandlende deres erfaringer med den nuværende tildelingsmodel. Dette blev efterfølgende drøftet fælles. Til temaet om 10. klasse indledte de tre udskolingsledere punktet med deres erfaringer og viden om det lokale 10. klassestilbud. Dette blev ligeledes fulgt op af en fælles drøftelse.

  Opsamlingen fra mødet er vedhæftet som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. april 2019.

  Bilag

 • 3
  Ydereligere uddybning af skolernes budget 2019
  Sagsid.: 19/150

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget besluttede på møde den 7. februar 2019, at sende sagen om skolernes budget for 2019 retur til administrationens uddybning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-04-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på møde den 7. februar 2019, at sende sagen om skolernes budget for 2019 retur til administrationens uddybning.

  Skolernes budget

  Skolernes budgetter er fordeling ud fra principperne i tildelingsmodellen med et samlet elevtal på 1916 elever. Elevtallet har således ændret sig fra samlet 1923 elever til 1916 elever.

  Beslutningen om 3 ligeværdige skoler giver et fast beløb til leder og administrationen. Budgetterne til bygningsudgifter (el, vand, varme, indvendige og udvendig vedligeholdelse samt skatter og afgifter) er fastlagt ud fra tidligere års forbrug.

  De variable udgifter er beregnet ud fra den resterende budgetramme og det samlede antal elever (84.180.322 kr. / 1916 elever), som giver en tildeling pr. elev på 43.935 kr.

  Tabel 1 viser skolernes samlede budget for 2019.

  Tabel 1

  Dragør

  Skole

  Nordstrand-skolen

  St. Magleby Skole

  I alt

  Faste udgifter

  Ledere

  713.020

  713.020

  713.020

  2.139.060

  Pæd. ledere

  2.648.360

  2.648.360

  2.648.360

  7.945.080

  TAP – basisbeløb

  738.485

  738.485

  738.485

  2.215.455

  Leder og adm i alt

  4.099.865

  4.099.865

  4.099.865

  12.299.595

  Bygningsudgifter

  973.209

  1.639.745

  1.239.107

  3.852.058

  I alt

  5.073.074

  5.739.610

  5.338.972

  16.151.653

  Variable udgifter

  Tildeling pr. elev

  43.935

  43.935

  43.935

  43.935

  Antal elever

  449

  727

  740

  1.916

  I alt

  19.727.017

  31.941.072

  32.512.233

  84.180.322

  Samlet budget

  24.800.091

  37.680.682

  37.851.205

  100.331.978

  Gen. udgift pr. klasse

  1.240.005

  1.141.839

  1.221.007

  1.194.428

  Gen. udgift pr. elev

  55.234

  51.830

  51.150

  52.365

  På mødet den 7. februar 2019 undrede skoleudvalgets sig over, hvor stort et beløb der blev flyttet mellem skolerne grundet tildelingsmodellen. Der er ikke flyttet nogen midler imellem skolerne på baggrund af tildelingsmodellen. Det vedtagne budget for 2019 er samlet 100.331.978 kr., som er fordelt ud fra principperne i tildelingsmodellen.

  Tabel 2

  Samlet budget 2018

  100.077.473

  Samlet budget 2019 (i 2018 priser)

  100.082.762

  PL fremskrivning

  1.809.873

  Budget 2019

  101.892.635

  Rammebesparelse

  -1.560.657

  Vedtaget budget 2019

  100.331.978

  SFO’ernes budget:

  På mødet den 7. februar 2019 undrede skoleudvalget sig over, hvordan ledelsesbesparelsen på SFO’erne var effektueret. Administrationen har nu udarbejdet en ny tabel, hvor ledelsesbesparelsen fremgår.

  Tabel 3

  Dragør SFO

  Nordstrand SFO

  St. Magleby SFO

  I alt

  Fast løn

  5.087.609

  8.556.434

  8.777.681

  22.421.724

  Lederløn

  1.307.177

  1.416.109

  2.332.623

  5.055.909

  Driftsbudget

  799.759

  1.460.744

  1.865.574

  4.126.077

  Bygnings- og driftsbesparelse

  -92.950

  -92.950

  -139.100

  -325.000

  Ledelsesbesparelse

  -162.500

  -325.000

  -487.500

  -975.000

  Samlet budget

  7.101.595

  10.852.837

  12.349.278

  30.303.710

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. april 2019.

 • 4
  Afrapportering på delaftale 2 i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 19/1200

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2018 for delaftale 2 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-04-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Marts måned:

  Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

  Maj / juni:

  På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

  Frem til juni:

  Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde. Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

  Senest med udgangen af juni:

  Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  Oversigt over Dragør Kommunes syv delaftaler med Tårnby Kommune:

  Delaftale 1a:            Hjælpemidler
  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 1b:            Genoptræning

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2:             Specialundervisning og PPR

  (Skoleudvalget samt Børne, Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 3:             Natur og Miljø

  (By- Erhvervs- og Planudvalget)

  Delaftale 4 + 5:       Det sociale område og sociale personsager

  (Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 6:             Beskæftigelse og Integration

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 4. april 2019.

  Økonomiudvalget d. 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen d. 2. maj 2019.

  Bilag

 • 5
  Meddelelse - Strandengens SFO påbud fra arbejdstilsynet
  Sagsid.: 19/1205

  RESUMÉ:

  Udvalget får en orientering på arbejdet med at imødekomme Arbejdstilsynet påbud på Strandengens SFO.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-04-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede den 17. januar 2019 at få en orientering på Strandengens SFO’s arbejde med at imødekomme Arbejdstilsynets påbud.

  Strandengens SFO modtog den 18. december 2018 et påbud fra Arbejdstilsynet på at forebygge risikoen for vold og trusler om vold i arbejdet. Arbejdstilsynets påbud i sin fulde længde er vedlagt sagen.

  Siden Arbejdstilsynets besøg har SFO’en iværksat flere tiltag bl.a. møder mellem ledelse og medarbejdere, udarbejdelse af voldspolitik, guide og fast procedure for behandling af Arbejdsskadeanmeldelse samt registrering af magtanvendelse.

  Strandengens SFO er fortsat i proces med at efterkomme påbuddet, men forventer at give Arbejdstilsynet fyldestgørende besked om, at påbuddet er efterkommet senest den 8. juli 2019.

  Vedlaget er status fra Strandengs SFO om påbuddet, retningslinjer for ansatte der har været truet eller udsat for vold, guide til håndtering af vold og trusler, skema til registrering af magtanvendelse og skema til registrering af vold og trusler.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. april 2019.

  Bilag

 • 6
  Meddelelse - Status på SFO-omstruktueringen
  Sagsid.: 19/152

  RESUMÉ:

  Udvalget får en status på SFO omstruktureringen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-04-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med budgetvedtagelse for 2019-2022 blev det besluttet i Kommunalbestyrelsen at ændre SFO strukturen. Kommunalbestyrelsen frigav d. 28. februar 2019 2,1 mio. kr. til omstruktureringen af SFO strukturen, som en del af udmøntningen af budget 2019.

  På Skoleudvalgets møde d. 7. februar 2019 blev det, i forbindelse med punktet vedr. frigivelsen af midlerne aftalt, at udvalget på deres møde i april måned ville blive præsenteret for en status af de tre skolers omstrukturering på SFO området, samt hvor mange børn, der ville komme til at gå hvor.

  Skolerne har hver især tilrettelagt processer, hvor der er lagt vægt på at inddrage og involvere de personalegrupper, der bliver påvirket, samt at få tilrettelagt den rigtige kommunikation og dialog med forældre og børn, der bliver involveret i den fremtidige SFO struktur.

  St. Magleby Skole

  SFOen på St. Magleby skole vil fremadrettet være placeret på den nuværende Kirkevejens SFO og Tulipanen, hvilket betyder at hovedgaden og Sølyst lukker som SFO enheder.

  Fusionen mellem Tulipanen og Hovedgaden er allerede sket d. 18/2 pga. skimmelsvamp på Hovedgaden. I den forbindelse er der blevet skabt plads til 51 børn fra Hovedgaden på Tulipanen. D. 1/2 (før sammenlægningen) var der på Tulipanen 92 børn og på Hovedgaden 56 børn.

  I uge 17 påbegyndes nedlukningen af Sølyst, og de 24 børn fra 1.C rykkes til Kirkevejens SFO, mens børnene fra 3.C bliver på Sølyst frem til 1. maj, hvor de begynder i Klub.

  Der vil herefter være ca. 140 børn på Tulipanen og ca. 150 børn på Kirkevej. D. 1/2 (før sammenlægningen) var der på kirkevej 103 børn og på Sølyst var der 43 børn.

  Den endelige sammenlægning forventes realiseret d. 1. maj.

  Pædagogiske overvejelser

  Realiseringen af sammenlægningen af SFOerne er blevet organiseret ud fra følgende pædagogiske betragtninger:

  På St. Magleby skole har de valgt at fusionere Tulipanen/Hovedgaden og Kirkevej/Sølyst, da det vil give en ligelig fordeling af børnetallet. Derudover vil denne flytning betyde, at børnene får kendte voksne med. Desuden er det her besluttet, at have alle fire årgange på både

  Tulipanen og Kirkevej, da de større børn kan hjælpe de mindre, og de mindre kan lære af de større, jævnfør arbejdet med den Røde Tråd - børn hjælper børn. Derudover vil de lave årgangsprojekter på tværs af afdelinger - f.eks. ved at gøre 3. klasserne klar til klub, gennem særlige aktiviteter en dag om ugen. Endvidere vil de samle deres majbørn på den samme afdeling et par gange om ugen. Dette vil udvikle samarbejdet og kendskabet til hinanden både for børn og voksne.

  Dragør Skole

  SFOen på Dragør Skole vil fremadrettet være placeret på Blushøj og Strandengens SFO, hvilket betyder at Jægervejen lukkes. På Dragør skole er involveringsprocessen vedr. fremtidig placering af klasser endelig på plads i slutningen af marts.

  Fremadrettet vil der på Blushøj være et antal børn svarende til 2 skoleklasser, dvs. ca. 46 børn på Blushøj. På nuværende tidspunkt er der på Blushøj indskrevet 25 børn.

  Fremadrettet vil der på Strandengen væreet antal børn svarende til 6 skoleklasser, dvs. ca. 142 børn på Strandengen. På nuværende tidspunkt er der på Strandengen indskrevet 140 børn.

  På Jægervejen er der pt. indskrevet 41 børn, hvor de 23 er fra Dragør skole. Jægervejen lukkes ned pr. 1. maj.

  Den endelige sammenlægning forventes realiseret d. 1. maj.

  Pædagogiske overvejelser

  På Dragør skole SFO afd. Blushøj og afd. Strandengen, er beslutningen om fordeling af årgange bl.a. truffet ud fra følgende pædagogiske overvejelser:

  · Kendte klassepædagoger følger årgangene

  · Årgangene følges ad i skole og fritid

  · Børnenes sociale relationer på årgangene styrkes

  · Forældresamarbejdet på årgangene styrkes

  · Pædagogisk sammenhæng mellem skole og fritid

  De har besluttet, at 3. årgang tilknyttes Blushøj. Beslutningen er, b.la. truffet på følgende pædagogiske overvejelser:

  · 3. årgang kender til SFO-livets rutiner

  · Blushøj er pt. et hus for 3. A og er indrettet efter årgangen

  · Vi kan målrette aktiviteter til årgangen

  · Vi kan samarbejde med Klub Dragør (Elisenborg/Krudthuset) vedr. overgange fra SFO til Klub

  · 3. årgang undgår at blive ”overset” når maj børnene begynder

  Nordstrandskolen

  SFOen på Nordstrandskolen vil fremadrettet være placeret

  i lokalerne på Nordstranden og Hartkorn SFO, hvilket betyder at Jægervejens SFO lukkes.

  På Hartkorn SFO skal alle 0. klasser og 1. klasser fremadrettet være. Det betyder, at alle de nye 0. klasser bliver modtaget på Hartkorn. I alt vil der være 144 børn på Hartkorn. På nuværende tidpunkt er der 166 børn.

  På Nordstrandens SFO skal alle 2. og 3. klasser fremadrettet gå, og dermed målrettes SFOen tilsvarende aldersgruppen. I alt vil der være 134 børn på Nordstrandens SFO. På Nuværende tidspunkt er der 90 børn.

  På Jægervejen er der pt. indskrevet 41 børn, hvor de 18 er fra Nordstrandskolen. Jægervejen lukkes ned pr. 1. maj.

  Den endelige sammenlægning forventes realiseret d. 1. maj.

  Pædagogiske overvejelser

  Realiseringen af sammenlægningen af SFOerne er blevet organiseret ud fra følgende pædagogiske betragtninger:

  Alle 0. klasserne starter på Hartkorn i opstartsgrupper, det giver mulighed for at lave klassedannelse i midten af juni, dette for at sikre den bedst mulige dynamik i klasserne. Det, at børnene starter samme sted betyder at børnene undgår at skulle flytte matrikel i fritidsdelen.

  Tidligere oplevede de, at de nye 0.klasserne kunne have svært ved opstart på Hartkorn, fordi der var mange børn. Efter den nye struktur kommer der til at gå 22 færre børn på Hartkorn SFO.

  Overgangen fra børnehave til SFO sikrer, at børnene ikke bliver skilt på matriklerne. Børnenes venskaber fra børnehaverne giver mulighed for at fortsætte, da alle 0. klasserne er samlet samme sted. Så overgangen bliver markant mere overskuelig, ikke bare fra børnehave til SFO, men også når børnene rykker videre til den anden matrikel, hvor 2. og 3. klasserne går.

  Endvidere vil der blive arbejdet med at lave aktiviteter, der er målrettet aldersgrupperne på de to SFO matrikler. Derudover vil de arbejde med venskabsgrupper mellem de to huse eks. 0. klasse – 2. klasse.

  Samlede årgange kan give større chance for at få flere venner, i sin aldersgruppe, samt mulighed for at finde interessefælleskaber.

  En SFO for 2. - 3. klasse vil medføre, at børnene kommer til at opleve, at de har stedet mere for sig selv, så de f.eks. kan lave 3. klasse café. Derudover vil børnene opleve mere medbestemmelse og indflydelse, i forhold til kompetencer og alder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen Bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen Bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. april 2019.

 • 7
  Meddelelse - Status på klubområdet, nov 18 - feb 19
  Sagsid.: 15/2548

  RESUMÉ:

  Udvalget får en status på personalesituationen og medlemstal i Klub Dragør.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-04-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget får kvartalsvis en status på Klub Dragørs personalesituation og antallet af medlemmer.

  Udvalget får her en status på perioden november 2018 til februar 2019.

  I perioden november til februar er de ansatte gået fra at være 31 til 30, dette skyldes en afskedigelse.

  Klubben benytter ikke vikarer, men har i perioden en tidsbegrænset ansættelse grundet en medarbejders orlov.

  På baggrund af tildelingen af klubpladser til 3. klasserne har klubben modtaget 7 henvendelser fra forældre, som var utilfredse med tildelingen. Klubben har i den forbindelse afholdt møde med forældrene og indgået i dialog.

  Se figur 1.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. april 2019.

  Bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  Skoleudvalget den 4. april 2019.

  Lisbeth Dam Larsen (A) informerede om, at der kommer en sag vedrørende inklusion.

  Kim Dupont (V) spurgte til badeforholdene på Nordstrandskolen.

  Anne Funk (O) spurgte til analysen af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

  Administrationen informerede om processen i forhold til indeklimaprojektet.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).