Skip navigationen

Referat

Mandag den 13. maj 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Anne Funk (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O) under punkt 1,2,3 og 7.
 • 1
  Status på pilotprojekt vedr. skolernes indeklima
  Sagsid.: 18/3977

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er blevet udvalgt som pilotkommune i RealDanias indsats vedr. skolernes indeklima. Udvalget får på mødet en status på projektet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretningen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  Til efterretning.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune er blevet udvalgt som pilotkommune i RealDanias indsats vedr. skolernes indeklima medhenblik på at skabe bedre læring og trivsel børnene i skolen. I den forbindelse samarbejder Dragør Kommune med arkitektfirmaet Arkitema om realiseringen af pilotprojektet.

  Arkitema deltager på Skoleudvalgsmødet d. 13. maj og giver en status på pilotprojektet, hvor de første Workshops netop er afholdt på de tre skoler.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 13. maj 2019.

  Bilag

 • 2
  Drøftelse af KL's 11 kerneværdier på børne- og ungeområdet
  Sagsid.: 19/2103

  RESUMÉ:

  KL har udformet et bud på 11 kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet. KL ønsker input og refleksioner fra kommunerne omkring kerneværdierne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter KL’s kerneværdier og kommer med input til disse som videresendes til KL.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  Drøftet.

  Nicolaj Bertel Riber var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  KL har præsenteret et bud på 11 fælles kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet. Kerneværdierne blev debatteret på KL’s årlige Børn og Unge topmøde, der blev afholdt den 31. januar til 1. februar 2019. KL og Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, ønsker i den kommende tid at fortsætte dialogen og samle input og refleksioner fra alle landets kommuner. Målet er, at kommunerne i fællesskab kan få formuleret kerneværdier på børne- og ungeområdet.

  KL har taget initiativ til de fælles kerneværdier, da de vurderer, at der er brug for at starte en samtale om de fælles ambitioner på børne- og ungeområdet, da kommunerne har behov for et stærkt og fælles ståsted.

  Fristen for kommunernes input til KL er overskredet, men administrationen har været i dialog med KL vedrørende overskridelse af denne deadline. KL ønsker fortsat Dragør Kommunes input til kerneværdierne, der ønskes fremsendt umiddelbart efter Skoleudvalgets møde den 13. maj.

  Nedenfor fremgår KL’s bud på 11 kommunale kerneværdier:

  1. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der både danner og uddanner
  2. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der sætter børnene og de unge forrest og lægger vægt på inddragelse
  3. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, som samarbejder med forældrene, og løfter opgaverne i samspil med kommunalbestyrelse og forvaltning
  4. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der er en central del af lokalmiljøet, og som spiller sammen med børnenes, de unges og deres familiers liv
  5. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der efterspørger forskning af høj kvalitet og relevans, som kan bruges i hverdagen
  6. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der baserer indsatser på data og viden for at lykkes bedre med at styrke alle børn og unges læring og trivsel
  7. Vi vil dagtilbud og folkeskoler med en stærk faglig ledelse, der er understøttet af en forvaltning, der sætter rammen
  8. Vi vil dagtilbud og folkeskoler med dygtige fagprofessionelle, der trives og udvikler egen praksis i dialog med kollegaer og ledelse
  9. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, hvor det tværprofessionelle samarbejde er i centrum med henblik på at løfte og udfordre alle børn
  10. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, hvor initiativer kan vokse nedefra, og hvor den lokale og nationale ramme gør det muligt at udvikle de lokale tilbud
  11. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, som skaber sammenhæng mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse.

  Link til KL’s kerneværdier:

  https://www.kl.dk/nyheder/boern-og-folkeskole/2019/kommunale-kernevaerdier-paa-boerne-og-ungeomraadet-skal-vaere-faelles-pejlemaerke-for-kommunerne/

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 13. maj 2019.

 • 3
  Nyt udkast til mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør
  Sagsid.: 19/1035

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for et nyt udkast til overordnede fælles kommunale mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler udkast til mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  Udvalget besluttede, at en enkelt rettelse skulle indarbejdes, samt at der skulle indføjes et mindre afsnit om sundhed, kost og ernæring, og at der skal indføjes en bullit øverst side 9 om FGU, hvorefter en revideret udgave tages op på næste skoleudvalgsmøde med samme indstilling fra administrationen.

  Rettelse:

  Side 4 1. linje: Klub Dragørs ledelse varetages af én klubleder samt 2 pædagogiske ledere

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget behandlede på møde den 7. februar første udkast til mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør. Udvalget ønskede en revidering på baggrund af klubleder Per Eltongs oplæg samt bemærkninger fra udvalget.

  Administrationen har i samarbejde med klublederen udarbejdet et nyt udkast til mål- og indholdsbeskrivelser. Det nye udkast er gjort mere læservenligt ved at fjerne tung lovgivning og i stedet beskrevet indledende formålet med mål-og indholdsbeskrivelsen. Ligeledes er der indsat hvordan klubben konkret arbejder med de 5 fokusområder.

  Mål- og indholdsbeskrivelsen giver en fælles ramme og retning for arbejdet i de enkelte klubber og fungerer som grundlag og arbejdsredskab for ledelse og medarbejdere. Ligeledes giver det borgerne et indblik i det pædagogiske og faglige arbejde i klubtilbuddene.

  Med udgangspunkt i mål- og indholdsbeskrivelserne kan hver enkelt klub således udarbejde deres egne handleplaner og hvert år vil administrationen lave en status opfølgning på mål- og indholdsbeskrivelserne for Klub Dragør, som præsenteres for Skoleudvalget.

  Vedlagt er mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 13. maj 2019.

  Bilag

 • 4
  Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Dragør Kommune
  Sagsid.: 14/42

  RESUMÉ:

  Udvalget havde mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Dragør Kommune på mødet den 7.februar og besluttede, at sagen skulle genoptages i maj, med deltagelse af de 3 SFO-ledere.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget sender udkast til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i høring hos skolebestyrelserne.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-02-2019

  Sagen genoptages i maj, med oplæg fra de 3 SFO-ledere. Sagen sendes desuden til drøftelse i det rådgivende skoleorgan i maj.

  SAGSFREMSTILLING:

  Undervisningsministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger (SFO).

  Administrationen har, i samarbejde med indskolingslederne og skolebestyrelserne på St. Magleby Skole, Nordstrandskolen og Dragør skole, udarbejdet et udkast til overordnede fælles kommunale mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Dragør Kommune.

  Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO skal give borgerne mulighed for at få indblik i kommunens prioriteringer og serviceniveau på SFO området. Desuden skal de medvirke til, at det pædagogiske og faglige arbejde i skolefritidsordningerne bliver mere synligt og konkretiseret for borgerne og medarbejderne.

  Mål- og indholdsbeskrivelserne giver endvidere en fælles ramme og retning for arbejdet i de enkelte SFO"er og fungerer som grundlag og arbejdsredskab for ledelse og medarbejdere. Med udgangspunkt i mål- og indholdsbeskrivelserne skal hver enkelt SFO således udarbejde deres egne handleplaner som fremlægges og godkendes i skolebestyrelsen.

  Hvert år vil administrationen lave en status opfølgning på mål- og indholdsbeskrivelser for SFO, der præsenteres for Skoleudvalget.

  I henhold til Folkeskoleloven § 40 stk. 4, fastsætter og offentliggør Kommunalbestyrelsen mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

  Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Dragør Kommune er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40 stk. 4.


  Bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens fritidsordninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. februar 2019.

  Bilag

 • 5
  Status på inklusion
  Sagsid.: 19/2007

  RESUMÉ:

  Danmarks Lærerforening, kreds 13 Amagerkredsen Tårnby & Dragør, har på eget initiativ i foråret 2019, foretaget en undersøgelse af inklusion på skolerne i Tårnby og Dragør. Med anledning i Danmarks lærerforenings undersøgelse ønsker Skoleudvalgsformanden at drøfte status på inklusion I Dragør Kommune.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter status på inklusion.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalgsformanden Lisbeth Dam Larsen har modtaget en undersøgelse om inklusion på skolerne i Tårnby og Dragør Kommune. Undersøgelsen er udarbejdet af Danmarks læreforening kreds 13, Amagerkredsen, Tårnby og Dragør. Undersøgelse er vedlagt denne sag som bilag.

  Status på arbejdet med inklusion i Dragør Kommune

  Dragør Kommunens Inklusionspolitik tager udgangspunkt i Salamancaerklæringens principper, der blandt andet fastslår, at et inkluderende skole- og uddannelsessystem er grundlag for opbygningen af et inkluderende og demokratisk samfund for alle borgere på alle niveauer og områder i samfundet (http://static.uvm.dk/Publikationer/1997/salamanca.pdf).

  Endvidere er der med folkeskolereformen eller læringsreformen fra 1. aug. 2014 på skoleområdet i hele landet et ændret fokus med en bevægelse væk fra lærerens undervisning hen til et fokus på elevernes læring.

  Kommunalbestyrelsen vedtog en Inklusionspolitik den 15. december 2016, denne er vedlagt i sin fulde længde som bilag.

  Af inklusionspolitikken fremgår det at:

  I Dragør Kommune skal børn og unge have mulighed for at indgå aktivt i faglige og sociale fællesskaber, hvor de bliver hørt og anerkendt. Børn og unge skal have mulighed for at lære at håndtere, forholde sig til og værdsætte forskelligheder.

  Indsatsområder

  I Dragør Kommune har vi fire indsatsområder for arbejdet med inklusion:

  1 Faglighed

  2 Organisering

  3 Forældresamarbejde

  4 Tidlig indsats

  Arbejdet med inklusion i Dragør

  I Dragør kommune er arbejdet med inklusion organiseret således, at det på skoleområdet er de didaktiske ledere og på Dagtilbudsområdet er Lederen af støttekorpset, der er tovholder på arbejdet med pædagogiske indsatser, og understøtter at børn i udsatte positioner får de rette tilbud på systematisk vis. Organisering af de pædagogiske indsatser er vedlagt som bilag.

  Skolernes indsatser

  Der er fire forskellige måder at få ressourcer på jævnfør bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand:

    1. understøttende forløb som fx specialpædagogisk bistand omkring et barn, et hold eller en klasse.
    2. udførende indsatser med flere voksne omkring klassen, holddelingstøtteforanstaltninger eller lign.
    3. vejledning af medarbejderne om faglige og eller trivselsmæssige udfordringer
    4. Materialer i form af indretning eller undervisningsmidler

  Der aftales mål, handleplaner og opfølgning på alle indsatser.

  Skolens opgave

  l skolen skal der skabes mulighed for at alle børn har en oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og et optimalt læringsmæssigt udbytte, samt trivsel. I den proces skal der tages særligt hensyn til de børn i udsatte positioner.

  Inklusion indebærer:

  I folkeskolen er opgaven således, at vi sikrer :

  • At barnet deltager i de fælles læringsmiljøer
  • At vi ændrer vores perspektiv fra individ til system
  • At vi fokuserer på befordrende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer alles behov
  • At vi tager et almenpædagogisk ansvar, hvor vi bringer   kompetencer fra både almen - og specialområdet i spil.

  LOVE/REGLER:

  I folkeskoleloven  fremgår det som følgende jf.:

  § 3 Stk, 2. Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, jf. § 16, stk. 4.

  Elever, der har brug for støtte i mindre end ni undervisningstimer ugentligt skal have støtte inden for den almindelige undervisning. I undervisningen kan blandt andet anvendes undervisningsdifferentiering, holddannelse, tolærerordninger og undervisningsassistenter, som både kan hjælpe den enkelte elev og klassen som helhed

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 13. maj 2019.

  Bilag

 • 6
  Nye navne til skolernes SFOer
  Sagsid.: 18/5134

  RESUMÉ:

  I forbindelse med omstruktureringen af skolernes SFOér skal de have nye navne. Udvalget præsenteres for Skolernes forslag til SFOérne ny navne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  St. Maglebys Skoles SFOs nye navn bliver; St. Magleby Skole SFO, med underafdelingerne St. Magleby skoles SFO, Kirkevejen og St. Magleby Skole SFO, Tulipanen

  2.

  at

  Nordstrandskolens SFOs nye navn bliver; Nordstrandskolens SFO med underafdelingerne Nordstrandskolens SFO, Diget (den nuværende Hartkorn) og Nordstrandskolens SFO, Dalen (den nuværende Norstrand).

  3.

  at

  Dragør skoles SFOs nye navn bliver; Dragør Skole SFO med underafdelingerne Dragør Skole SFO, Blushøj og Dragør Skole SFO, Strandengen. 

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  Ad. 1+2+3.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nye navne til Skolernes SFOer

  I forbindelse med udmøntningen af beslutningen vedr. ændringerne af SFO strukturen har skolerne i samarbejde med medarbejdere kommet frem til følgende forslag til nye navne til Skolernes SFOér. De inddragende processer har taget sit udgangspunkt på skolernes og SFOérnes LMU møder samt på skolebestyrelsesmøderne. 

  St. Magleby skole

  Her forslår skolen og medarbejderne at navnet bliver Store Magleby Skoles SFO, hvor underafdelingerne vil hedde St. Magleby skoles SFO, Kirkevejen og St. Magleby skoles SFO, Tulipanen

  Store Magleby Skoles SFO-personale har været igennem en lang proces med at finde et navn til den fusionerede, nye SFO. Processen startede med en fælles personaledag lørdag d 3/11 2018, hvor medarbejderne i grupper kom med forslag til nye navne. Efterfølgende er der på to fælles personalemøder blevet talt om nye navne og lavet en større og større indsnævring af muligheder. Undervejs i processen blev det besluttet at fastholde noget af det gamle og genkendelige i den store omstillingsproces.

  Navnene er også blevet drøftet og godkendt i skolebestyrelsen.

  Nordstrandskolen

  Her forslår skolen og medarbejderne, at navnet bliver Nordstrandsskolens SFO, hvor underafdelingerne kommer til at hedde Nordstrandskolens SFO, Diget (den nuværende Hartkorn) og Nordstrandskolens SFO, Dalen (den nuværende Norstrand)

  Personalet på Nordstrandskolens SFO har været igennem en lang proces med at finde navnene til de to matrikler.

  Arbejdsgruppen besluttede at skrive på skoleintra, at personale på skolen kunne indlevere ønsker til nye navne på skolens kontor. Der kom fire ønsker, som var SFO personalets ønsker.

  Lørdag den 30. marts havde personalet fra alle stederne personale lørdag og det var en af opgaverne, at komme navnene nærmere. Der blev stemt og valget faldt på Diget og Dalen.

  Diget for matriklen Hartkorn SFO, fordi den ligger højt og Dalen for Nordstrandens SFO, fordi den ligger nede ved stien.

  Da personalet samlet var enige om at kalde os for Nordstrandskolens SFO, blev det besluttet, at det tidligere navn for Nordstrandens SFO lå for tæt på det fælles navn.

  Navnene er blevet drøftet og godkendt i skolebestyrelsen.

  Dragør Skole

  Her forslår skolen og medarbejderne, at navnet bliver Dragør Skoles SFO med underafdelingerne Dragør Skole SFO, Blushøj og Dragør Skole SFO, Strandengen. 

  I LMU blev det besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, som har arbejdet med den nye SFO struktur, herunder de nye navne.

  Navnene er blevet drøftet og godkendt i skolebestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 13. maj 2019.

 • 7
  Det forpligtende samarbejde, bestillinger 2020 - SU
  Sagsid.: 19/1850

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne jf. delaftale 2.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen i Tårnby Kommune og Dragør Kommune foretager en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde i anden halvdel af 2019 som efterfølgende forelægges til politisk behandling

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på specialundervisningsområdet og PPR jf. delaftale 2

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  Ad. 1.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  For stemte:

  5 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedforræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

  På grund af nye regler er nogle af opgaverne registreret under FGU – Forberedende grunduddannelse (se bilag).

  Der har ikke været væsentlig ændring i omfanget af indsatsen og administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil for delaftale 2.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 2: Specialundervisning er på i alt 4.235.745 kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 13. maj 2019

  Økonomiudvalget d. 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen d. 23. maj 2019.

  Bilag

 • 8
  1. budgetopfølgning 2019 på SUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået og der forventes overordnet at der er et opmærksomhedspunkt vedrørende en række eksterne tilbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på skoleområdet som følge af flere udgifter til eksterne tilbud vedrørende specialundervisning, privatskoler, efterskole og mellemkommunale betalinger som følge af flere elever end forudsat i budgettet.

  Aktivitetsbilledet efter årets tre første måneder kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  Selv om udgifterne kan ændre sig, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen i juni måned vil fremlægge konkrete forslag til kompenserende besparelser i det omfang det vurderes nødvendigt for at overholde årets budget, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 13. maj 2019

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019

  Bilag

 • 9
  Forberedelse af budget 2020-2023
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Indledende drøftelse af økonomiske og politiske pejlemærker som forberedelse af budget 2020-23.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  Drøftet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Drøftet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Drøftet.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under behandling af punktet.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Drøftet.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af forberedelsen af budget 2020-23 indgår drøftelse af økononien på de enkelte fagområder. Drøftelsen sker på baggrund af, at fagudvalgene primo marts drøftede grundlaget for budget 2020 og efterfølgende på budgetseminaret rapporterede omkring de budgetmæssige opmærksomhedspunkter.

  Økonomiudvalget har efterfølgende peget på hvilke pejlemærker der skal være i budgetprocessen

  De 5 pejlemærker er:

  · at der arbejdes mod et budget i balance over 4 år

  · at der udarbejdes et prioriteringskatalog med forslag til driftsbesparelser på 10 mio. kr.

  · at der forelægges et revideret anlægsbudget, med henblik på prioriteringer af renovering, udskydelse og aflysning af projekter

  · at mulighederne for låneomlægning vurderes og

  · at der arbejdes med forslag til muligheder for at tiltrække flere borgere, herunder byfortætning.

  Som tidligere år har administrationen involveret ledere og medarbejdere på de forskellige fagområder i udarbejdelsen af forslag til driftsbesparelser på i alt 10 mio. kr. På fagudvalgs-møderne i maj vil administrationen præsentere de indledende overvejelser omkring budgetforslag på udvalgets fagområder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Skoleudvalget den 13. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 10
  Delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Sagen handler om drøftelse af bemærkninger og spørgsmål til udkast til delegationsplan 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at de indkomne bemærkninger og spørgsmål til delegationsplanen drøftes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  Drøftet, udvalget ønskede et tema møde i Skoleudvalget om delegationsplanen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Drøftet, administrationen vender tilbage med en opfølgning på de indkomne spørgsmål og bemærkninger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Drøftet, forvaltningen vender tilbage med oplæg om administration af Planloven.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Drøftet.

  Udvalget ønsker et årligt møde med boligorganisationer om boligsociale indsatser, tilføjes årsplanen.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Samtlige udvalg har på møderne i marts drøftet udkast til delegationsplan 2019 hvor der også blev truffet beslutning om, at konkrete forslag om henholdsvis beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møder i udvalgene.

  Administrationen har modtaget 40 bemærkninger og spørgsmål til udkastet til delegationsplan 2019.

  Det hele er samlet i udsendte bilag. Administrationen skal foreslå, at udvalget med udgangspunkt i bilaget drøfter de indkomne bemærkninger og spørgsmål til delegationsplanen. På baggrund af drøftelserne vil administrationen formulere udkast til ændring af delegationsplanen som fremlægges til yderligere udvalgsbehandling i juni 2019.

  Når samtlige udvalg er færdige med at behandle delegationsplanen, vil den blive oversendt til kommunalbestyrelsens samlede godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Skoleudvalget den 13. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  Ann Harnek (T) spurgte til inklusion.

  Kim Dupont (V) spurgte til Nordstrandskolens udearealer.