Skip navigationen

Referat

Torsdag den 6. juni 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Helle Barth (V), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Kim Dupont (V), Anne Funk (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).
 • 1
  10. klasse
  Sagsid.: 18/5452

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget har ønsket endnu en drøftelse af muligheden for at placere en 10 klasse på en erhvervsskole. Administrationen har udarbejdet en redegørelse for de konkrete muligheder og konsekvenser ved placering af en 10. klasse på en erhvervsskole.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget drøfter muligheder og konsekvenser ved at placere en 10. klasse på en erhvervsskole

  2.

  at

  udvalget tager stilling til om der skal arbejdes videre med at undersøge muligheder for at placere en 10. klasse på en erhvervsskole.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-06-2019

  Ad. 1.

  Udvalget drøftede muligheder og konsekvenser.

  Ad. 2.

  Udvalget ønskede ikke at der blev arbejdet videre med at undersøge muligheder for at placere en 10. klasse på en erhvervsskole.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Anne Funk (O) var ikke tilstede.

  Kim Dupont (V) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Skoleudvalgets møde d. 17. januar 2019 blev det besluttet, at Det Rådgivende Skoleorgan skulle forholde sig til muligheder og visioner for Dragør Kommunes 10. klasser, samt at forvaltningen skulle redegøre for de konkrete muligheder og konsekvenserne heraf inkl. placering af en 10. klasse på en erhvervsskole.

  Det Rådgivende Skoleorgan drøftede på deres møde d. 12. marts 2019 temaet om 10. klasser, og der blev givet en opsamling heraf på Skoleudvalgets møde d. 4. april 2019. Skoleudvalget besluttede herefter, at de ønskede endnu en drøftelse af temaet om 10. klasser på et Skoleudvalgsmøde. De ønskede desuden at invitere udskolingsleder på Nordstrandskolen Christine Enemark, der har ansvaret for Dragør Kommunes 10. klasser til mødet. Christine Enemark vil på mødet redegøre for sit bud på muligheder og visioner for Dragør Kommunes fremtidige 10. klasser.

  Nedenfor vil den nuværende organisering af 10. klasse i Dragør Kommune blive præsenteret, samt muligheden for at placere en 10. klasse på en erhvervsskole.

  10. klasse i Dragør Kommune

  I dette skoleår er der to 10. klasser i Dragør Kommune med 21 elever i hver klasse. Den samlede beregnede udgift for at drive en 10. klasse i Dragør Kommune er 1.130.000 kr. om året. Dette giver en udgift på 53.810 kr. pr. elev om året.

  Dragør Kommune modtager mellemkommunal refusion for elever, der er bosat i andre kommuner, men går i 10. klasse i Dragør Kommune. Den mellemkommunale refusion er 65.000 kr. pr. elev. I dette skoleår er der indskrevet 20 elever fra andre kommuner i 10. klasse i Dragør Kommune. Dette giver samlet set en indtægt på 1.300.000 kr. til Dragør Kommune.

  10. klasse på en erhvervsskole

  Administrationen har undersøgt muligheder og konsekvenser for placering af en 10. klasse på en erhvervsskole.

  En kommunalbestyrelse kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om på vegne af kommunalbestyrelsen at varetage 10. klasseundervisning. Kommunalbestyrelsen kan vælge, at en erhvervsskole varetager hele kommunens 10. klassestilbud eller en del af kommunens 10. klassestilbud. Hvis kommunalbestyrelsen vælger, at en erhvervsskole skal varetager hele eller dele af kommunens 10. klassestilbud, gælder det, at 10. klasseforløbene finansieres af kommunalbestyrelsen, bortset fra perioder med brobygning, hvortil erhvervsskolen får statstilskud.

  Almindelig 10. klasse på en erhvervsskole

  Administrationen har været i kontakt med uddannelsesstedet NEXT, der varetager erhvervsuddannelser i Københavnsområdet. NEXT oplyser, at det vil koster ca. 60.000 kr. pr. elev pr. år, hvis de skal varetage en almindelig 10. klasse for Dragør Kommune.

  Andre 10. klasseformer på en erhvervsskole

  Ud over den almindelige 10. klasse findes der også to andre 10. klassestilbud: Eud10 og 20/20 modellen. Kommunalbestyrelsen er foruden den almindelige 10. klasse forpligtet til at tilbyde et erhvervsrettet 10. klassesforløb (eud10). Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at tilbyde 20/20 modellen.

  Nedenfor uddybes de forskellige 10. klasseformer samt de forskellige økonomiske modeller for 10. klasserne. 

  Eud10

  Eud10 er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. NEXT oplyser, at varetagelsen af Eud10 for Dragør Kommune vil koste ca. 65.000-67.000 kr. pr. elev om året.

  20/20 modellen

  20/20 modellen kombinerer 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Det er derfor vigtigt at bemærke, at det er en betingelse, at eleverne opfylder adgangskravet til eud-grundforløbet ved start på skoleåret.

  For 20/20 modellen finansieres 20 uger af kommunalbestyrelsen, bortset fra perioder med brobygning, hvortil institutionen får statstilskud. De øvrige 20 uger, hvor eleven gennemfører 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb modtager institutionen statstilskud.

  Muligheder og konsekvenser for placering af en 10. klasse på en erhvervsskole

  Placeringen af 10. klasse på en erhvervsskole vil have budgetmæssige konsekvenser.  Hvis hele eller dele af Dragør Kommunes 10. klassestilbuddet varetages af en erhvervsskole, vil Dragør Kommune ikke modtage mellemkommunal refusion for de elever fra andre kommuner, der vælger at tage 10. klasse på en erhvervsskole frem for i Dragør.

  En potentiel flytning af hele eller dele af 10. klassestilbuddet til en erhvervsskole vil være forbundet med mere transport for eleverne. NEXT har adresser flere steder i Storkøbenhavn, hvor det tætteste sted er i Valby.

  LOVE/REGLER:

  Det fremgår af kapitel 1 af ”Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning samt om 10. -klasseforløbene eud10 og kombineret 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb” at:

  §1. En kommunalbestyrelse kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse (herefter benævnt institutionen), om på vegne af kommunalbestyrelsen at varetage 10. klasseundervisning, herunder eud10, jf. folkeskolelovens § 19 j, og den kombinerede 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, jf. folkeskolelovens § 19 e, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. juni 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 2
  Skolernes lokale planer for øget kompetencedækning
  Sagsid.: 19/2490

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget får her en orientering om skolernes lokale planer for øget kompetencedækning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-06-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Anne Funk (O) var ikke tilstede.

  Kim Dupont (V) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede den 4. april 2019 at få en orientering om skolernes lokale planer for øget kompetencedækning.

  Kompetencedækning på en skole betyder i formelt regi, at de lærere, der underviser, har undervisningsfagskompetence (tidl. kaldet linjefag) i de fag, de underviser i.

  Et led i skolereformpakken var, at der blev indføjet et mål om, at der skulle være 100 % kompetencedækning i alle fag i 2020. Dette mål retter sig på en naturlig måde mod den almene, sunde fornuft, om end al forskning viser, at formel kompetencedækning ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at undervisningen bliver bedre. Samtidig konstaterer alle skoler, at det i praksis ikke er muligt at nå målet om 100 % kompetencedækning, særligt fordi målet er konfliktende med, at skolerne også skal tilstræbe få lærere om de mindste klasser, og sikre at øvrige lærere også har et rimeligt arbejdsmiljø, hvor den enkelte har timer i så få forskellige klasser og årgange som muligt. Hertil kommer uforudsete situationer på skolerne, f.eks. barsel, sygemeldinger, opsigelser og lignende. Derfor er netop dette mål også siden blevet justeret til noget mere realistisk, nemlig en foreløbig målsætning på national plan om 95 % kompetencedækning i 2025. 

  I forhold til at nå kompetencemålet i 2020 vil skolerne i Dragør kommune kunne arbejde hen mod målet ved at fordele timerne og klasserne på en måde, der bedre tilgodeser den faglige dækning, hvilket i forvejen er noget, skolerne arbejder konstant med. Herudover er det kun muligt at opfylde målet, hvis der ansættes nye lærere til at dække de her-og-nu manglende kompetencer, da det tager 1-2 år at efteruddanne til undervisningsfagkompetence.

  Inden for skolernes økonomiske rammer er det ikke en mulighed at justere på fagkombinationer for fx at få flyttet kompetencer over til mangelområder uden tilsvarende afskedigelser af personale, der giver et overskud af fagkompetencer i områder, der er fyldt op. Er der fx 9 lærere med undervisningsfagskompetence i dansk i en udskoling, hvor skolen kun behøver 8, og hvor skolen samtidig mangler en billedkunstlærer i indskolingen, så er der reelt kun mulighed for at omskole dansklæreren til billedkunst eller afskedige vedkommende for at give plads til en anden med den rette kompetence. Den fleksibilitet er meget svær at opnå på en undervisningsinstitution, og det er ikke en ønskværdig udvikling at komme ind i. For tryghed i ansættelsen må antages at påvirke medarbejdernes trivsel.

  Der er et øget behov for klasseledelseskompetence, som ikke relateres til noget specifikt fag, i lyset af den stadigt øgede elevdiversitet. Dette skyldes ikke kun inklusion, men også en generel udvikling i nutidens normative og generelle adfærdsmønstre hos børn. En diversitet, der fx giver sig udslag mange flere tilfælde af angst, ocd, skolevægring mm. hos børn, der i øvrigt ikke er diagnosticerede. Og selvom det ikke var en del af den oprindelige tanke med undervisningsfagskompetencemålet, så er det meget mere inden for dette område, at der er et mærkbart behov, hvorfor en del af vejledernes opgave generelt vil være at opkvalificere og vejlede kolleger på både faglig såvel som social inklusion.

  I lyset af ovenstående, er skolernes kompetenceudviklingsplan følgende:

  Kompetenceudviklingsplan

  1. Skolerne prioriterer, at lærere med undervisningsfagskompetence varetager undervisningsopgaven.
  2. Dette skal ske med behørigt hensyn til skolernes samlede ressourcer, og det kan forekomme, at få varetager undervisningen i mindre fag med den undervisningsfagskompetence, det er bemyndiget den pågældende skoleleder at tildele inden for kommunegrænsen.
  3. Lærere, der har relevant og længerevarende erfaring med undervisning i et fag, kan vurderes som havende undervisningsfagskompetence. Denne afgørelse træffes af skolelederen på baggrund af et konkret skøn jf. gældende regler.
  4. I de tilfælde hvor en lærer ikke har undervisningsfagskompetence, kan skolelederen enten vælge at tildele relevant efteruddannelse med henblik på at opnå kompetence i faget, hvilket skal ske inden for 2 år, eller tildele den intrakommunale undervisningsfagskompetence i det relevante fag.
  5. Skolerne prioriterer ved nyansættelser, at stillinger besættes med lærere, der har de relevante undervisningsfagskompetencer ift. manglerne, hvilket afdækkes hvert år ifm. time-fag fordelingen.
  6. Skolerne vurderer løbende behovet, bl.a. gennem MUS-konceptet, for kompetenceudvikling ifm. klasseledelse og generel konflikthåndtering og -mægling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. juni 2019.

 • 3
  Skolernes arbejde med faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen
  Sagsid.: 19/2491

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget præsenteres for skolernes oplæg om, hvordan man kan styrke støtte og inspiration på kommunens skoler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-06-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Anne Funk (O) var ikke tilstede.

  Kim Dupont (V) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede den 4. april 2019 at få et oplæg om, hvordan man kan styrke støtte og inspiration på kommunens skoler.

  I Dragør Kommune såvel som på landsplan er elevernes trivsel et fokuspunkt, fordi trivslen i skolen har klare sammenhænge med det læringsrum, den enkelte elev og klasse indgår i. Vi kan på denne baggrund konstatere, at trivslen i skolerne er stabil på skolerne, men dog en smule under landsgennemsnittet.

  Trivslen er således:

  Faglig trivsel

  Dragør: 3,8

  Landsgennemsnit: 3,7

  Støtte og inspiration i undervisningen

  Dragør: 3,2

  Landsgennemsnit: 3,3

  I Dragør Kommune er det skolepolitiske mål om trivsel:

  Trivslen blandt elever og medarbejdere skal øges i perioden 2015 til 2020.

  Trivsel i skolen skal i denne kontekst forstås som et samspil mellem skolens elever, snarere end en iboende konstant i det enkelte barn. Her defineres samspil således som snært sammenhængende med en forståelse af fællesskaber som væsentlige relationelle ”platforme” for elevernes læring. Samtidig skal opmærksomheden være på, at lærerens didaktiske valg i forbindelse med undervisningen har betydning for elevernes trivsel – læring giver således også trivsel.

  Endelig viser analyser af elevers trivsel i folkeskolen, at:

  Der er meget stærk sammenhæng mellem oplevelsen af fællesskab og alle facetter af trivsel: skoletrivsel, at lære mere, at blive involveret, at være mere kompetente, at være mere trygge og være uden smerter. De elever, som både oplever stærke elevfællesskaber og elev-lærer-fæl- lesskaber har i særklasse høj trivsel, mens elever som både oplever en lav grad af elevfællesskab og en lav grad af fællesskab med lærerne er tilbøjelige til at mistrives på alle de indikatorer for trivsel, der er undersøgt[1].

  Også på baggrund af DCUM’s (Dansk center for Undervisningsmiljø), konklusioner om trivsel i folkeskolen, har skolerne generelt og dagligt en stor opmærksomhed på konklusionerne i rapporten, herunder at:

  · Elever har brug for at forstå et fælles formål med undervisningen, for at kunne føle sig fælles om noget meningsfuldt i undervisningen.

  · Eleverne vil opleve et stadigt dybere fællesskab i fagene, hvis de oplever nye aspekter, de lærer som berigende.

  · Kvaliteten af læreprocesser styrker den enkelte elevs oplever og evne til at kunne indgå i fællesskaber. Muligheder for differentierede måder at lære på bliver dermed afgørende vigtige.

  For at imødekomme, at trivslen i skolerne er stabil, men ikke stigende, har skolerne derfor de seneste år iværksat en række initiativer, der skal være med til at styrke støtte og inspiration på kommunens skoler. Disse er (ikke-udtømmende):

  Initiativ

  Beskrivelse

  Understøtter

  GBL21

  St. Magleby Skole deltager i projektet ”Gamebased Learning in the 21st Century”. Fokus er på elevers motivation for at deltage i undervisningen samt udvikle deres faglige og almene kompetencer i et digitalt dannelsesperspektiv.

  Støtte og inspiration i undervisningen og

  faglig trivsel, fordi eleverne oplever nye måder at lære på, der i høj grad tager afsæt i elevernes interessefelt inden for spilforståelse. Eleverne udvikler nye kompetencer, såsom designtænkning, der kan overføres til andre undervisningsfag.

  FabLab

  St. Magleby Skole har etableret FabLab som en del af PLC.

  Fokus er på den funktionelle læringsforståelse der ligger bag tilrettelæggelse og eksperimenteren, dvs. handlingsorienterede læringshandlinger.

  Støtte og inspiration i undervisningen og

  faglig trivsel, fordi elevernes motivation og erkendelse i forhold til læreprocesser i nye fællesskaber på tværs af klassen og klasser styrkes.

  Idrætsstævner på tværs af skolerne

  I 2017 startede skolerne fælles idrætsstævner på tværs af skolerne. I skoleåret 2019/2020 er der fælles idrætsstævner på tværs af skolerne på 3., 5., 6., 7. og 8. årgang.

  Faglig trivsel, fordi eleverne via deltagelse i idrætsstævnerne oplever en større samhørighed i fællesskabet i klassen. Det er fællesskabets samlede engagement, der styrkes.

  Tværgående valgfag

  Skolerne arrangerer på tværs af skolerne et samlet vagfagsudbud, f.eks. masteclass, der tilbyder et fagligt boost til eleverne.

  Faglig trivsel, fordi eleverne får mulighed for at styrke deres faglige kompetencer inden for fagene.

  Åben skole, f.eks. karrierelæring, iværksætterpris, m.fl.

  Som led i folkeskolereformen har skolerne stor opmærksomhed på samarbejdet med eksterne aktører. Heriblandt fokus på uddannelsesvalg, samarbejde om iværksætteri og lignende.

  Støtte og inspiration, fordi eleverne gennem tiltagene får mulighed for at arbejde med anderledes kreative produkter, de kan tage ejerskab til og fremvise disse. Herudover understøttes elevernes karrierevalg, herunder de fag, der kommer i fokus her.

  Samarbejde med Den Blå Planet

  På 5. og 7. årgang er der samarbejde med Den Blå Planet, samarbejdet indeholder 3 undervisningsgange, 1 gang, hvor eleverne lærer at lære fra sig, samt 1 gang, hvor klasserne underviser elever fra lavere klassetrin.

  Faglig trivsel samt støtte og inspiration, fordi eleverne gennem forløbene modtager en mere praksisnær undervisning koblet med større krav til læringen, da eleverne skal kunne undervise andre elever om emnet.

  Æstetik i undervisningsmiljøet

  På skolerne er der generelt en opmærksomhed på, at det æstetiske læringsmiljø også er inspirerende. Derfor er der f.eks. arbejdet med indretningen på skolerne og visuelle læringsmidler såsom plancher, folier osv., der har et fagligt inspirerende indhold. F.eks. er der en folie med vandets kredsløb ved en vandpost.

  Støtte og inspiration understøttes, da de fysiske omgivelser i stigende grad bidrager med inspiration til elevernes refleksioner om læringen.

  Naturvidenskabsfestival –

  uge 39

  Hvert år afholder skolerne nu en festival i uge 39. Ugen er indrettet som en temauge, hvor eleverne arbejder på tværs i klasserne og årgangene om udvalgte temaer inden for især scienceområdet.

  Faglig trivsel samt støtte og inspiration. Disse understøttes gennem dels tilrettelæggelsen af ugen, dels arbejdsformen, der minder om den måde, der arbejdes på i FabLab og i projektet GBL21.

  Tysk praktikant i samarbejde med Goetheinstituttet

  På St. Magleby Skole er der ca. hvert eller hvert andet år en tysk lærerstuderende i praktik på skolen i to måneder i samarbejde med Goetheinstituttet. Et eksempel ud af flere fra skolerne på, at små fag også gør meget for at nytænke og udvide de normale faglige rammer for at give øget inspiration.

  Faglig trivsel samt støtte og inspiration understøttes her, da en tysk lærerstuderende kan bibringe nye dimensioner til faget tysk.


  [1] Kilde DCUM: http://dcum.dk/media/2107/dcum-rapport-elevernes-trivsellow.pdf

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. juni.

 • 4
  SFO på deltid
  Sagsid.: 19/2513

  RESUMÉ:

  Udvalget bliver præsenteret for mulighederne for at etablere et SFO tilbud i kommunen på deltid.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  udvalget drøfter fordele og ulemper ved at etablere en SFO ordning på deltid.

  2.

  at

  udvalget tager stilling til om der skal arbejdes videre med at opstille muligheder for at etablere en SFO ordning på deltid i Dragør Kommune. 

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-06-2019

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udvalget til næste drøftelse får en ny opdatering på ud- og indmeldelser på SFO’erne samt en undersøgelse af mulighederne for at indføre et to-dags modul som i Hedensted Kommune.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1.

  Drøftet.

  Ad. 2.

  For stemte:

  2(T)

  Imod stemte:

  3 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Anne Funk (O) var ikke tilstede.

  Kim Dupont (V) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede d. 7. marts 2019, at administrationen skulle undersøge muligheden for, at forældre kan tilmelde deres børn i SFO på deltid. Administrationen blev bedt om at undersøge, hvorledes det vil kunne udmøntes på en fleksibel måde for både børn, forældre og administrationen.

  Administrationen har været i dialog med Center for Grundskole i undervisningsministeriet vedr. mulighederne for at etablere deltidspladsordninger i skolefritidsordninger.

  Styrelsen kan generelt oplyse, at det fremgår af folkeskoleloven, at det er kommunalbestyrelsen, der fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed og træffer beslutning om skolestrukturen, herunder skolefritidsordning, jf. § 40, stk. 2, nr. 2.

  Af folkeskolelovens § 50, stk. 2, 1. pkt. følger det ydermere, at kommunalbestyrelsen opkræver forældrebetaling for børn, der er optaget i en skolefritidsordning.

  Efter folkeskoleloven er der intet til hinder for at etablere deltidsordninger i kommunens skolefritidsordninger, da kompetencen til at fastlægge mål, rammer og betaling for ordningen er tillagt kommunalbestyrelsen.

  Mulighed for udmøntning I Dragør Kommune

  Administrationen har ligeledes været i dialog med de tre skolers SFO- ledere med henblik på at få deres vurdering af mulighederne for at udmønte et SFO tilbud på deltid. I nedenstående opstilles SFO ledernes faglige vurdering af mulighederne for at udmønte en sådan ordning.

  I dag er tiden som børnene i Dragør Kommune har mulighed for at gå i SFO 14 timer ugen. Efter sommerferien vil det være 16,25 timer fordelt på fem dage.

  Opmærksomhedspunker

  Øget administration:

  Helt overordnet er det de tre SFO lederes vurdering, at en SFO på deltid vil medføre en del logistiske og administrative byrder for SFO personalet. Et SFO tilbud på deltid vil kræve, at der skal følges op på, hvilke børn der kan være der hvornår, og på hvilke tidspunkter. Derudover skal det vurderes, hvilke aktiviteter børn på deltid kan deltage i, og hvilke de ikke kan deltage i. En opgave som det vurderes vanskeligt at opfylde. Såfremt det ønskes at etablere en SFO ordning på deltid, er det nødvendigt at være opmærksom på, at pædagogerne er ansat 50% af deres arbejdstid i skolen og 50% i SFOen. Det vil kunne få personalemæssige konsekvenser, hvis økonomien reduceres. Endvidere vil øget tid til administration og logistik tage tid fra de øvrige pædagogiske aktiviteter. Fx må det påregnes, at den forbrugte tid et barn har haft i SFO skal gøres op pr. barn og matches den med forældrene aftalte tid, hvorfor der så enten skal udskrives en regning eller det modsatte. Der er ikke noget it-system der endnu understøtter en automatisk regningsudskrivning ift. komme-gå registrering, hvilket indebærer manuelle arbejdsgange.

  Realisering af mål og indholdsplaner

  SFO lederne giver udtryk for, at de er bekymret for, at de i SFO regi vil have en begrænset tid til at realisere de pædagogiske indsatser. Jf. mål og indholdsplaner, hvis tiden med børnene begrænses yderligere. Derudover vil nogle børn på deltid have begrænset tid til at indgå i og blive en del af fællesskabet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 6. juni 2019.

 • 5
  Nyt navn til Ungdomsklubtilbuddet i Dragør Kommune
  Sagsid.: 19/2417

  RESUMÉ:

  Klub Dragørs leder har i en mail d. 25. april 2019 ønsket at få ændret navnet på deres tilbud X2791. Udvalget skal i den forbindelse tage stilling til, om de kan imødekomme Klubbens ønske om navneforandring.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at klubtilbuddet X2791 ændrer navn til Dragør Ungdomsklub

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-06-2019

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Anne Funk (O) var ikke tilstede.

  Kim Dupont (V) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Klub Dragør har i en mail til direktionen d. 25. april 2019 anmodet om at få lavet en navneforandring i forhold til deres ungdomsklubtilbud, som i dag hedder X2791. Fremadrettet ønsker de, at dette tilbud skal gå under navnet Dragør Ungdomsklub.

  Ønsket er opstået, da Klub Dragør oplever en udfordring i forhold til at kommunikere klart ud, hvad deres forskellige tilbud omhandler, hvornår hvilke tilbud er, hvilke medarbejdere der er tilknyttet de forskellige tilbud, samt hvornår de er åbne. Ønsket om navneforandringen er blevet behandlet på LMU og på forældrerådet. Begge steder har medarbejder og forældre bakket op om navneforandringen.

  Efter en eventuel navneændring vil klubbens tilbud gå under navnene:

  · Fritidsklub (3. klasse (maj-børn) til 7. klasse)

  · Juniorklub (6.-7. klasse der er indmeldt i fritidsklubben)

  · Ungdomsklub (7. klasse til 19 år).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 6. juni 2019.

 • 6
  Opsamling fra Det Rådgivende Skoleorgan den 22. maj 2019
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter opsamlingen fra mødet i Det Rådgivende Skoleorgan d. 22. maj 2019. Mødet blev afholdt på Nordstrandskolen. Temaerne for mødet var, hvordan der arbejdes med inklusion på skolerne, samt hvilke opgaver som skolen og SFO har i den forbindelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter opsamlingen fra Det Rådgivende Skoleorgans møde den 22. maj 2019.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-06-2019

  Drøftet.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Anne Funk (O) var ikke tilstede.

  Kim Dupont (V) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på deres møde den 17.01.19 at temaerne for møderne I det Rådgivende Skoleorgan, i 2019, skulle være følgende:

  · Skolepolitiske mål

  · Social og faglig trivsel

  · Inklusion

  · Visioner for Dragørs 10. klasser inkl. Fokus på erhvervsuddannelser

  · Visioner og muligheder for Dragørs SFOer.

  · Økonomi Ressourcemodel.

  · Evaluering af ledelsesstrukturen

  På mødet i Det Rådgivende skoleorgan d. 22. maj 2019 var de to temaer Inklusion og SFO Mål og Indholdsplaner i et inklusionsperspektiv. Direktør Asger Villemoes Nielsen og skolernes tre didaktiske ledere indledte mødet med et oplæg om skolernes arbejde med inklusion. På mødet deltog ligeledes inklusionsvejledere fra hver skole, som fortalte om konkrete tiltag, der arbejdes med på skolerne. Oplæggene blev efterfulgt af en fælles drøftelse. Temaet om SFO Mål og Indholdsplaner i et inklusionsperspektiv blev afkortet grundet tidsmangel. SFO lederne gav i stedet en kort status for den nye SFO struktur.

  Opsamlingen fra mødet er vedhæftet som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 6. juni 2019.

  Bilag

 • 7
  Forslag til revideret anlægsplan 2019-2022
  Sagsid.: 19/2553

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har på mødet i april anmodet om forslag til en revideret anlægsplan for perioden 2019 – 2022, med henblik på prioritering af renovering, udskydelse eller aflysning af projekter. Det er udviklingen i kommunens likviditet som begrunder en revision.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag til revideret anlægsplan for 2019-2022 godkendes.

  2.

  at

  forvaltningen udarbejder et forslag til placering af udskudte anlægsprojekter i perioden 2023 og frem.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-06-2019

  Tillægsforslag fra C+T

  At det samlede budget for 2019-2022 genåbnes til forhandling uden ultimative krav fra alle partier.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  2 (A+V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 1+2

  Et enigt udvalg foreslår at sagen oversendes til ØU uden anbefaling i forhold til indstillingen.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Anne Funk (O) var ikke tilstede.

  Kim Dupont (V) var ikke tilstede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ændringsforslag fra C og T

  C og T gruppen foreslår at sagen oversendes til ØU med anbefaling til AOV om, at det samlede budget for 2019-2022 genåbnes til forhandling uden ultimative krav fra alle partier

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1

  Ændringsforslag fra AOV:

  a) Forbedrede forhold for kollektiv trafik fastholdes i 2019

  b) Ndr. Dragørvej signalregulering udskydes fra 2019 til 2023

  c) Trafikdæmpende foranstaltninger fastholdes i 2019 og halveres pr år i 2020-22.

  d) Madsens Krog fastholdes.

  e) Byggemodning af vestligt byggefelt udskydes til 2023.

  f) Havnens 10 mio. pulje udskydes til 2023

  g) Pulje til handicapfremmende tiltag fastholdes i 2019-22

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A og O:

  Pulje til udvikling af Engvej fastholdes.

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C+T+V)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Udvalget besluttede at stemme, om hvorvidt de enkelte anlægsposter inden for udvalgets område fortsat skulle fremstå som opstillet:

  Friluftstræning mv. langs Sydstranden

  Forslag fra A: Udskudt i stedet for stoppet:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Udvalget stemte om White water rafting anlæg skulle stoppes:

  For stemte:

  7 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  Maritime haver til undervisningsbrug

  Forslag fra A: Udskudt i stedet for stoppet.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har på mødet den 19. april 2019 besluttet, at få udarbejdet et forslag til en revideret anlægsplan for 2029-2022 med prioritering af vedligeholdelse og renoveringsprojekter samt færdiggørelse af igangværende projekter. Baggrunden er udviklingen i kommunens likviditet, som fremgår af bilag 2.


  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret anlægsplan, som tager udgangspunkt i en prioritering af projekter, som har til formål at renovere eller genoprette allerede eksisterende forhold. Herudover er digeprojektet prioriteret, ligesom igangværende projekter foreslås fastholdt. Anlægsplanen omfatter også forventede overførsler af anlægsmidler fra 2018 til 2019, som behandles på møderne i juni.

  Forslag til revideret anlægsplan fremgår af bilag 1.

  I forslag til revideret anlægsplan er der forslået at udskyde eller stoppe projekter for i alt 30.855.000 kr. Heraf er det administrationens vurdering, at det er muligt at aflyse projekter for i alt 22.000.000 kr. og udskyde projekter for 8.855.000 kr. Projekterne fremgår af anlægsoversigten.

  Der vil blive udarbejdet forslag til revideret anlægsplan for perioden efter 2023, for de projekter som besluttes udskudt. Projekterne kan herefter indgå i den fremtidige budgetlægning.

  I bilag 3 ses udviklingen i likviditeten med og uden revision af anlægsplanen.

  Det forslås, at de enkelte udvalg drøfter de projekter, som udvalget har i deres portefølje. De enkelte udvalgs projekter er markeret med farve på anlægsplanen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Skoleudvalget den 6. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-06-2019

  Forvaltningen orienterede om en kommende naturfagsstrategi, som vil blive sendt til udvalget med henblik på en sag efter sommerferien.

  Forvaltningen orienterede om, at der er ansat en Børne- og Kulturchef.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Anne Funk (O) var ikke tilstede.

  Kim Dupont (V) var ikke tilstede.