Skip navigationen

Referat tillægsdagsorden

Torsdag den 6. juni 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Helle Barth (V), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Kim Dupont (V), Anne Funk (O)
Bemærkninger: Godkendelse tillægsdagsorden.
Godkendt.
Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).
 • 1
  Forslag til justeringer af budget 2019 - SU
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Tilpasning af klubbudget til antal børn:

  Anbefales over for KB.

  SSP: Besparelse på aktiviteter i 2019 på 100.000 t.kr.

  For stemte:

  5 (C+T+V)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-06-2019

  Udvalget besluttede, at stemme enkeltvis om de 2 besparelser på området.

  Tilpasning af klubbudget til antal børn:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SSP: Besparelse på aktiviteter i 2019 på 100.000 t.kr.

  For stemte:

  4 (C+T+V)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Anne Funk (O) var ikke tilstede.

  Kim Dupont (V) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrige-rede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et for-ventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.

  Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forven-tede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.

  I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmeple-je. Jf. notatet ”Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019” forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end bud-getteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at til-passe budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.

  Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kom-penserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Be-sparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.

  Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.

  Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag