Skip navigationen

Referat

Torsdag den 12. september 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T)
Afbud fra: Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).
Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).
 • 1
  Orientering om skoleområdet
  Sagsid.: 19/3709

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget får en orientering om skoleområdet og mødes med skolelederne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at skoleudvalget tager følgende punkter til efterretning,

  1.

  Orientering om pausestruktur.

  2.

  Orientering om klassestørrelser.

  3.

  Tilrettelæggelse af forkortet skoledag.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 12-09-2019

  Til efterretning. Udvalget ønsker, at skolebestyrelserne drøfter pausestrukturen på et oplyst grundlag.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Skolelederne deltager på Skoleudvalgets møder to gange om året. Ved disse møder får Skoleudvalget en orientering om skoleområdet. Ved dette møde orienteres Skoleudvalget om følgende emner:

  Ad 1) Pausestruktur på skolerne

  Ad 2) Klassestørrelser på skolerne

  Ad 3) Tilrettelæggelse af forkortet skoledag

  Ad 1: Pausestruktur på skolerne

  Folkeskoleloven indeholder ikke regler om, hvor meget tid der skal afsættes til pauser i løbet af skoledagen. Både omfang og placering af pauser er derfor op til lokal beslutning. Af styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen fremgår det af afsnit 3.5, at kompetencen til at beslutte og organisere pauserne på skolerne er delegeret til skoleledelsen på skolerne. Den konkrete organisering og afvikling af pauserne er således et anliggende for den enkelte skole.

  På nuværende tidspunkt har skolerne valgt at organisere pauseafviklingen på følgende måde:

  • Dragør Skole: kl. 9:45-10:00, kl. 11:30-12:30 (11:30-12:00 med lærer) og kl. 14:00-14:15.
  • Nordstrandskolen: kl. 11:00-12:00
  • St. Magleby Skole: kl. 10:00-10:15 og kl. 11:15-12:00

  Skolerne er desuden forpligtet til at skabe en varieret skoledag og bevægelse i undervisningen. Dette betyder i praksis, at der i løbet af dagen er flere små pauser, der er bestemt af elevernes energiniveau og tidspunkt på dagen. På dage hvor eleverne arbejder godt og koncentreret, integreres pauserne i den varierede undervisning.  

  Faktaark om pauseafvikling i Folkeskolen er vedlagt som bilag.

  Ad 2: Klassestørrelser

  Elevtallet i klasserne på de enkelte skoler i Dragør varierer i størrelse. Nedenfor gives et overblik over, hvor mange elever der går i de enkelte klasser, og hvad den gennemsnitlige klassekvotient er på de enkelte årgange. Tallene er trukket den 21. august 2019.

  St. Magleby Skole

  Spor/

  klassetrin

  0. klasse

  1. klasse

  2. klasse

  3. klasse

  4. klasse

  5. klasse

  6. klasse

  7. klasse

  8. klasse

  9. klasse

  A

  22

  24

  23

  22

  27

  25

  25

  25

  36

  20

  B

  24

  24

  27

  25

  28

  27

  27

  23

  39

  24

  C

  23

  24

  24

  24

  27

  27

  27

  21

  22

  20

  I alt

  69

  72

  74

  71

  82

  79

  79

  69

  75

  64

  Gennemsnit-lig klassekvotient

  23,0

  24,0

  24,7

  23,7

  27,3

  26,3

  26,3

  23,0

  25,0

  21,3

  Nordstrandskole

  Spor/

  klassetrin

  0. klasse

  1. klasse

  2. klasse

  3. klasse

  4. klasse

  5. klasse

  6. klasse

  7. klasse

  8. klasse

  9. klasse

  C

  23

  24

  23

  21

  26

  24

  25

  24

  24

  23

  D

  24

  25

  23

  25

  25

  24

  24

  23

  25

  25

  E

  23

  25

  20

  23

  22

  22

  24

  20

  17

  18

  I alt

  70

  74

  66

  69

  73

  70

  73

  67

  66

  66

  Gennemsnit-lig klassekvotient

  23,3

  24,7

  22,0

  23,0

  24,3

  23,3

  24,3

  22,3

  22,0

  22,0

  Dragør Skole

  Spor/

  klassetrin

  0. klasse

  1. klasse

  2. klasse

  3. klasse

  4. klasse

  5. klasse

  6. klasse

  7. klasse

  8. klasse

  9. klasse

  A

  25

  22

  26

  23

  25

  23

  20

  23

  23

  20

  B

  25

  20

  26

  23

  23

  25

  22

  23

  23

  18

  I alt

  50

  42

  52

  46

  48

  48

  42

  46

  46

  38

  Gennemsnit-lig klassekvotient

  25

  21

  26

  23

  24

  24

  21

  23

  23

  19

  Ad 3: tilrettelæggelse af kortere skoledag i indskolingen

  De ventede justeringer af folkeskoleloven blev efter en hastebehandling vedtaget torsdag den 2. maj. Nogle af de varslede ændringer træder i kraft med virkning fra 1. august 2019 - andre træder først i kraft fra skoleåret 2020-21. Mest markant er den forkortede skoledag i indskolingen efter §14b til med nye minimums timetal på 1.100 timer og justere åbningstiden i SFO’en. Evt. ekstra omkostninger for kommunerne behandles i DUT-forhandlingerne mellem KL og staten. Ganske kort betyder dette en kortere skoleuge og justering af reglerne for forkortelse af skoledagen i indskolingen som følger:

  • Skoleugen i indskolingen (0.-3.) forkortes med 2,25 timer
   • Reduktion i timer til understøttende undervisning
   • Eksempel: Dansk i 1. klasse fra 400 (330+70) til 370 (330+40) årlige timer
   • Pædagogernes tid til understøttende undervisning fra 100 timer til 70 timer om året

  Det er op til den enkelte skole iht. ledelsens tilrettelæggelse af skoledagen samt bestyrelsens principper, hvorledes dette skal udmøntes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 12. september 2019.

  Bilag

 • 2
  Naturfagsstrategi på skole- og børneområdet forelagt SU
  Sagsid.: 19/3721

  RESUMÉ:

  I efteråret 2017 tilmeldte Dragør Kommune sig Astras Udviklingsrum 2017-19, der har til formål at facilitere, at de deltagende kommuner udarbejder en naturfagsstrategi og generelt fremmer naturfagsområdet. På baggrund heraf, er der blevet udarbejdet en naturfagsstrategi forskole- og børneområdet i Dragør Kommune.

  Naturfagsstrategien er blevet til gennem workshops i Astra-regi samt lokale workshops mellem naturfagslærere og pædagoger på de tre skoler i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender strategien foreløbigt, således at den kan sendes i høring hos alle skoler (inkl. Ungdomsskolen) og institutioner og deres bestyrelser.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 12-09-2019

  Godkendt at strategien sendes i høring.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Naturvidenskab er en af de fundamentale grundsten i det moderne samfund, og en grundlæggende del af børn og unges almendannelse. Der er i dag fokus på, at innovation, kreativitet og håndværksmæssige færdigheder er vigtige veje til et bæredygtigt liv.

  I efteråret 2017 tilmeldte Dragør Kommune sig Astras Udviklingsrum 2017-19, der har til formål at facilitere, at de deltagende kommuner udarbejder en naturfagsstrategi og generelt fremmer naturfagsområdet. Udviklingsrummet har fungeret i 2017 - 2019 og trukket på hidtidige erfaringer og anbefalinger til kommunale naturfagsstrategier samt den nationale Naturvidenskabsstrategi og Teknologipagten. På baggrund heraf, er der blevet udarbejdet en naturfagsstrategi for skole- og børneområdet i Dragør Kommune. Strategien er blevet til gennem workshops i Astra-regi samt lokale workshops mellem naturfagslærere og pædagoger på de tre skoler i Dragør.

  Motivation i den daglige undervisning efterlyses bl.a. i Kvalitetsrapporten, og det vigtige er, at god naturfagsundervisning indeholder hands-on-læring (forsøg, fange tudser mv.), der kan gøre undervisningen både relevant og varieret og derigennem øge elevernes motivation.

  Indsatsområderne og anbefalingerne i naturfagsstrategien er i tråd med den nationale naturvidenskabsstrategi. Det er muligt at opsætte følgende mål for strategien og dens operationaliserende handleplan:

  - Børn og unge oplever større motivation og interesse for naturfagene.

  - Børn og unges naturfaglige kompetencer styrkes, og det høje faglige niveau ved afgangsprøverne bevares.

  - Det naturfaglige netværk styrkes både lokalt og på tværs af kommunens skoler og institutioner med et øget læringsfællesskab som resultat.

  Strategien realiseres via dens handlingsplan. For at handlingsplanen kan fungere operationelt, indeholder den dels en centralt fastsat del, samt en lokal del hvor hver enkelt skole og institution kan agere med de specielle præferencer og muligheder, den pågældende institution nu engang har. Denne lokale del skal udarbejdes og evalueres en gang om året.

  Der vil naturligvis være forskel på, hvorledes en skole og en børnehave arbejder – eller leger – med naturvidenskab. Netop derfor er differentieringen vigtig at understrege, fordi fokus og metodik er forskellige alt afhængig af børnegruppe.

  Naturfagsstrategien og et grafisk eksempel er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Skolerne og institutionerne prioriterer i relevant omfang strategien ift. løbende aktiviteter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring til alle institutioner og deres bestyrelser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

  Skoleudvalget den 12. september 2019.

  Bilag

 • 3
  Prognose for skoleindskrivning 2020
  Sagsid.: 15/1858

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget indleder første drøftelse af skoledistrikterne for skoleåret 2020/2021 på baggrund af prognosen over antallet af børn, der skal starte i 0. klasse.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter prognosen for skoleindskrivningen for 2020/2021.

  2.

  at

  udvalget på baggrund af prognosen indleder drøftelsen af en eventuel ændring af skoledistrikterne

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 12-09-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Drøftet. Udvalget ønsker at administrationen går i gang med at justere de dynamiske skoledistrikter.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i Dragør Kommune er flydende skoledistrikter. Således kan skoledistrikterne tilpasses årligt, så klasserne sammensættes optimalt i forhold hensynet til søskende og afstand til skole, idet der ønskes en relativt jævn fordeling af klassestørrelser og tages hensyn til den politiske beslutning om det maksimale antal elever pr. klasse.

  Administrationen har i juni måned 2019 trukket en prognose for, hvor mange børn der skal starte i 0. klasse i skoleåret 2020/2021. Prognosen angiver, at der på nuværende tidspunkt vil skulle starte 183 elever i 0. klasse i 2020. Ud fra de nuværende skoledistrikter vil eleverne fordele sig mellem skolerne som angivet i tabellen nedenfor:

  Tabel 1: Prognose for skoleindskrivning 2020/2021

  Nordstrand

  Dragør

  St. Magleby

  I alt

  Antal børn

  87

  30

  66

  183

  Klassekvotient

  29

  15

  22

  22,9

  I styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen er 1. kriterie for indskrivning søskendekriteriet. Søskendekriteriet er gældende for kommunens egne elever og betyder, at der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen. Tager man højde for søskendekriteriet, vil eleverne fordele sig mellem skolerne som angivet i tabellen nedenfor:

  Tabel 2: Prognose for skoleindskrivning 2020/2021 inklusiv søskendegaranti

  Dragør Skole

  Nordstrandskolen

  St. Magleby Skole

  Antal elever

  Klassekvotient

  Antal elever

  Klassekvotient

  Antal elever

  Klassekvotient

  1. Fordeling: Søskendekriteriet

  11,5*

  37,5*

  33*

  2. Fordeling:

  Bosiddende i skoledistrikt

  21

  40

  40

  I alt

  32,5

  16,3

  77,5

  25,8

  73

  24,3

  * 3 børn har søskende gående på to forskellige skoler, og det kan derfor ikke forudsiges, hvilken skole de vil vælge. Et barn med søskende på to forskellige skoler, er derfor angivet som 0,5 børn på de pågældende skoler.

  2. kriterie for indskrivning er, at det ved skolestart i 0. klasse tilstræbes, at den enkelte klasses klassekvotient ikke overstiger 24 elever. Ud fra de nuværende skoledistrikter, vil 2. kriterie ikke kunne opfyldes, da klassekvotienten på Nordstrandskolen og St. Magleby Skole overskrider 24 elever, når man tager højde for søskendekriteriet. For at opfylde kriteriet om en klassekvotienten på højest 24 elever, vil det derfor kunne være nødvendigt at tilpasse de nuværende skoledistrikter. 

  I forbindelse med en eventuel tilpasning af skoledistrikterne, er det væsentligt at være opmærksom på, at den nuværende fordeling mellem skolerne forudsætter:

  1. At der ikke sker ændringer i prognosen for, hvor mange børn der skal starte i 0. klasse i 2020.
  2. At der søges den skole, hvor man har søskende frem for den skole, man er tilknyttet på baggrund af det skoledistrikt, man bor i.
  3. At der ikke er nogle børn, der søger om frit skolevalg uden for kommunen. De seneste år har det været omkring 2-5 børn.
  4. At der ikke er nogle børn, der søger om skoleudsættelse. De seneste år, har det været mellem 6 og 13 børn.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommune besluttet følgende kriterier i prioriteret rækkefølge for optagelse af børn i 0. klasse:

  1. Søskendekriteriet, gældende for kommunens egne elever, idet der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen.
  2. Ved skolestart i 0. klasse tilstræbes det, at den enkelte klasses klassekvotienter ikke overstiger 24 elever.
  3. Skoledistrikterne tilpasses, så der gives fortrinsret til den nærmeste boende.
  4. Kommunens borgere går forud for andre.
  5. Hvis der efter indskrivningen af elever fra skolens eget distrikt er under 22 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 22 elever i klassen, indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune.
  6. Afstandskriteriet, elever fra et andet skoledistrikt kan indskrives efter skolevejens længde, sådan at væsentlige forskellige i afstand mellem skole og bopæl og uden søskende på skolen giver fortrinsret til den nærmeste boende (her anvendes rutevejledning til fods via Google Maps).
  7. Hvis der efter optagelse af elever fra skolens eget distrikt og andre distrikter i Dragør Kommune er under 21 elever i den pågældende klasse, kan der - indtil der er 21 elever i klassen - optages elever fra andre kommuner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 12. september 2019.

 • 4
  Skolernes økonomi 2019
  Sagsid.: 17/2843

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om skolernes økonomi 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 12-09-2019

  Til efterretning.

  Udvalget foreslår, at orienteringen fremadrettet indeholder "Udgifter til folkeskolen pr. elev" fra Social - og Indenrigsministeriets nøgletal.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en årlig opfølgning giver administrationen hermed udvalget en orientering om skolernes økonomi i Dragør 2019. Se vedlagte notat ’Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019’.

  Notatet indeholder to afsnit, der vedrører henholdsvis folkeskolernes økonomi i Dragør Kommune 2018 (regnskab) og en sammenligningen af Dragør Kommunes udgiftsniveau med andre kommuner.

  Kort sammenfatning af notatet:

  · Udgifter pr. 6-16 årig til skolevæsnet samlet (inkl. SFO og klub) står til i 2019 (budget tal), at være væsentlig lavere (ca. 5000 kr. billigere pr. person 6-16 årig), hvorfor Dragør vil nærme sig gennemsnittet for hele landet, og have et lavere udgiftsniveau end sammenlignelige kommuner. Udgiftsniveauet pr. 6-16 årige folkeskoleelev samlet, inkl. fællesudgifter til skolevæsnet såvel som SFO og klub, er i 2018 nogenlunde tilsvarende 15 sammenlignelige kommuner.

  · Udgifter til det det samlede skolevæsen i Dragør Kommune 2018 (regnskab), inkl. fællesudgifter til skolerne og SFO (ekskl. klub), udgjorde 165,5 mio. kr. Der kan fordeles ud på Dragør Skole med 27,9 mio. kr. hvilket er 16,8% af den samlede udgift til skolevæsnet, Nordstrandsskolen med 42,4 mio.kr. eller 25,6% og St. Magleby Skole med 43,1 mio. kr. eller 26%. De resterende udgifter til skolevæsnet kan fordeles på SFO’er og ’fællesudgifter skolevæsen’, der henholdsvis udgør 13,6 % og 18% af det samlede forbrug i 2018.

  · En ny ressourcetildelingsmodel, vedtaget 22. november 2018 af Kommunalbestyrelsen, betyder at skolerne fra skoleåret 2018/2019 får tildelt økonomiske midler i forhold til hvor mange elever, som skolerne har indskrevet. Beslutningen tager udgangspunkt i, at det skal være tre selvstændige og ligeværdige skoler i Dragør.

  · Forskellen mellem regnskab 2018-tal og budget 2019-tal for de tre skoler, afspejler en reduktion af økonomiske midler, der bliver tilført de tre lokale skoler.

  Tabellen nedenfor viser budget for 2019 (oprindelige budget) fordelt på de forskellige udgiftsposter:

  Dragør Skole

  Nordstrandsskolen

  St. Magleby Skole

  Fast løn i alt

  18.630.234

  30.160.011

  30.593.052

  Driftsramme

  1.096.784

  1.781.062

  1.850.709

  Lederløn og adm. I alt

  4.099.865

  4.099.865

  4.099.865

  Bygningsudgifter

  973.208

  1.639.744

  1.239.106

  Budget i alt

  24.800.091

  37.680.682

  37.851.205

  Læs notat (bilag) om folkeskolernes økonomi i Dragør 2019 i sin fulde længde for uddybning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 12. september 2019.

  Bilag

 • 5
  Årshjul for besøgende i Skoleudvalget
  Sagsid.: 19/3692

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget orienteres om årshjul for udvalgets sager, besøg og aktiviteter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager årshjulet til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 12-09-2019

  Til efterretning. Med tilføjelse af besøg af SSP, Klub Dragør og SFO-området en gang om året.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Årshjul for sager, besøg og aktiviteter i Skoleudvalget

  Skoleudvalget har en række faste tilbagevendende sager samt aktiviteter. Nedenfor ses henholdsvis en kalender for udvalgets faste sager samt besøg og en kalender for aktiviteter i udvalget.

  De angivende datoer i kalenderen for aktiviteter er foreløbige, da de først kan endeligt fastlægges, når den politiske kalender for 2020 ligger fast. 

  Faste sager og besøg i Skoleudvalget

  Måned

  Faste sager i Skoleudvalget

  Besøg

  Januar

  Skolernes budget

  Kvalitetsrapport

  (godkendes i KB senest 31. marts)

  Februar

  Status på klubberne

  Marts

  Orientering om skoleområdet

  Skolelederne

  April

  Skoleindskrivning og SFO fordeling

  Maj

  Status på klubberne

  Juni

  Juli

  August

  Status på klubberne

  September

  Rapport om skolernes økonomi

  Orientering om skoleområdet

  Skolelederne

  Oktober

  Status på klubberne

  November

  SSP status + virksomhedsplan

  December

  Aktiviteter i Skoleudvalget

  Måned

  Aktiviteter i Skoleudvalget

  Dato i 2020

  Januar

  Februar

  Det Rådgivende Skoleorgan

  Mandag den 24. februar

  Marts

  April

  Dialogmøde med FEDK

  Torsdag den 16. april

  Maj

  Det Rådgivende Skoleorgan

  Torsdag den 21. maj

  Juni

  Juli

  August

  September

  Det Rådgivende Skoleorgan

  Mandag den 28. september

  Oktober

  November

  Det Rådgivende Skoleorgan

  Torsdag den 26. november

  December

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 12. september 2019.

 • 6
  Delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Sagen handler om drøftelse af delegationsplan 2019 med udgangspunkt i opdateret bilag med bemærkninger og spørgsmål til delegationsplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget med udgangspunkt i det opdaterede bilag tager en drøftelse inden endelig vedtagelse af delegationsplanen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 12-09-2019

  Punkterne blev drøftet og gennemgået.

  1. SU orienteres.

  2. SU orienteres.

  3. Udestår.

  4. SU orienteres.

  5. Administrationen beslutter og SU orienteres.

  6. Udestår.

  7. Udgår.

  8. SU orienteres.

  9. SU orienteres.

  10. Udestår.

  11. SU orienteres.

  12. SU orienteres.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Skoleudvalget i august måned drøftede udvalget nye bemærkninger og spørgsmål til udkastet til delegationsplan 2019.  

  På baggrund af yderligere fremsendte bemærkninger har administrationen opdateret bilaget, som her udsendes igen. Nye bemærkninger er markeret med rødt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 12. september 2019.

  Bilag

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 12. september 2019

  Administrationen orienterede om at SU-mødet den 10. oktober bliver rykket til kl. 16.

  Kim Dupont (V) spurgte til udearealer på skolerne.

  Annette Nyvang (T) spurgte til flexdagene i skolerne.

  Anne Funk (O) spurgte til atletikanlæg og rygning på skolerne.

  Annette Nyvang (T) spurgte til vakant stilling på dagtilbudsområdet.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder Martin Wood Pedersen (C).