Skip navigationen

Referat

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Status på pilotprojekt vedr. skolernes indeklima oktober
  Sagsid.: 18/3977

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er blevet udvalgt som pilotkommune i Realdanias indsats vedr. skolernes indeklima. Udvalget får på mødet en status på projektet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-10-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune er blevet udvalgt som pilotkommune i Realdanias indsats vedr. skolernes indeklima med henblik på at skabe bedre læring og trivsel for børnene i skolen. I den forbindelse samarbejder Dragør Kommune med arkitektfirmaet Arkitema om realiseringen af pilotprojektet.

  Arkitema deltog senest på Skoleudvalgets møde d. 13. maj 2019 og gav en status på pilotprojektet. Arkitema deltager på Skoleudvalgsmødet d. 10. oktober og giver endnu en status på pilotprojektet, hvor de nye prøveindretninger på skolerne er blevet taget i brug efter sommerferien.

  Som del af projektet, skal Dragør Kommune udforme en strategisk plan med forslag til forbedringer af indeklimaet på skolerne. Planen skal afleveres til Realdania den 30. november 2019. Planen er fortsat under udarbejdelse, men den foreløbige plan er vedlagt sagen som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalgets møde den 10. oktober 2019.

  Bilag

 • 2
  Opsamling fra Det Rådgivende Skoleorgan den 24. september 2019
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter opsamlingen fra mødet i Det Rådgivende Skoleorgan d. 24. september 2019. Mødet blev afholdt i Hollænderhallen. Temaerne for mødet var SFO mål og indholdsplaner i et inklusionsperspektiv samt budget 2020 og skolernes økonomi.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter opsamlingen fra Det Rådgivende Skoleorgans møde den 24. september 2019.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-10-2019

  Drøftet.

  Udvalget ønsker at mødes med Det Rådgivende Skoleorgan en gang om året.

  Udvalget ønsker på baggrund af forslag fra liste T, på næste møde at tage stilling til, om skolernes kvalitetsrapport fremover kommer til at indeholde en status på implementeringen af SFO’ernes mål- og indholdsbeskrivelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på deres møde den 17.01.19 en række temaer, der skulle danne ramme for møderne I det Rådgivende Skoleorgan i 2019. 

  På mødet i Det Rådgivende skoleorgan d. 24. september 2019, blev temaet om SFO Mål og Indholdsplaner i et inklusionsperspektiv diskuteret. Herudover blev budget 2020 og skolernes økonomi drøftet.

  SFO-lederne indledte mødet med et oplæg om SFO mål og indholdsplaner i et inklusionsperspektiv, samt SFO’ernes generelle arbejde med inklusion. Oplægget blev efterfulgt af en fælles drøftelse. Herefter blev budget 2020 og skolernes økonomi drøftet fælles på mødet.

  Opsamlingen fra mødet er vedlagt som bilag.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 10. oktober 2019.

  Bilag

 • 3
  Projekt for afprøvning af demokratiudvalgets anbefalinger
  Sagsid.: 19/4113

  RESUMÉ:

  Demokratiudvalgets anbefalinger til lokaldemokrati og borgerinddragelse skal afprøves, og derfor skal alle fagudvalg vælge et projekt, hvor de gerne vil afprøve eller udvikle metoder til borgerinddragelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget udvælger to pilotprojekter, nemlig afprøvning og udvikling af metoder til elevinddragelse vedrørende indeklima, samt udvikling af samarbejdsformer med forældre i forbindelse med implementering af nyt skoleintra (Aula).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-10-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formål og fælles proces for alle fagudvalg

  Økonomiudvalget har i august besluttet, at alle fagudvalg i oktober skal vælge et projekt, hvor de gerne vil afprøve eller udvikle de metoder og anbefalinger til borgerinddragelse og lokaldemokrati, som demokratiudvalget har udarbejdet. Projektet skal være et, hvor der i forvejen er en beslutning eller plan om, at en form for borgerinddragelse skal indgå – fx en høring, en undersøgelse, en evaluering af en politik o. lign.

  Blandt demokratiudvalgets deltagere har et par stykker tilbudt at fungere som ’ambassadører’, og som fx kan anvendes til rådgivning eller sparring i borgerinddragelsesprojekterne o. lign. På kommunens hjemmeside vil der være kontaktoplysninger til dem, således at der fra projekt til projekt kan laves nærmere aftaler.

  Den del af udvalgets projekt, som omhandler borgerinddragelse, skal være afsluttet senest i marts 2020 med en opsamling for udvalget. Inden sommerferien 2020 vil Økonomiudvalget lave en samlet evaluering af demokratiudvalgets anbefalinger, på bagrund af fagudvalgenes opsamlinger.

  Udvalgets projekter

  Administrationen foreslår, at følgende to projekter udvælges til afprøvning af demokratiudvalgets anbefalinger.

  1. Pilotprojekt om skolernes indeklima

  Administrationen ønsker at udvikle og afprøve metoder til at inddrage børn og elever både i udviklings- og beslutningsprocesser. Ydermere ønsker administrationen at undersøge, hvordan børne- og elevperspektiver kan kvalificeres og, i højere grad end i dag, anskues som centrale inputs i beslutningsprocesser.

  Konkret er Dragør Kommune i samarbejde med arkitektfirmaet Arkitema udvalgt som pilotkommune i Realdanias indsats vedrørende skolernes indeklima. Formålet med projektet er at sætte fokus på bedre indeklima i skolerne med henblik på at skabe bedre læring og trivsel for eleverne.

  Projekt startede op i januar 2019. Projektet er således allerede i gang, men der arbejdes løbende med at udvikle, indtænke og afprøve metoder til at inddrage eleverne og deres perspektiver i projektet. Projektet forsøger at afsøge nye veje og udfordre grænserne for, hvad elever kan inddrages i og hvordan. Der arbejdes blandt andet med at formidle kompliceret stof om indeklima til børn helt ned i 1. og 2. klasse samt at undersøge, hvilke indretninger børnene selv oplever som understøttende for deres læring og trivsel i forskellige læringssituationer. 

  Ved at udvælge dette projekt til afprøvning, vil det blive muligt at sætte endnu større fokus på elevinddragelse i resten af projektet. Samtidig vil det sikre, at der ved projektets afslutning ikke kun evalueres på projekts resultater i forbindelse med arbejdet med indeklimaet, men også på de afprøvede metoder for elevinddragelse. Således vil arbejdet og erfaringerne med elevinddragelse også komme til at indgå i implementeringen af anbefalingerne fra projektet. Målet er at metoderne skal inspirere og danne grundlag for forvaltningens arbejde med inddragelse af børne- og elevperspektiver i øvrige projekter og beslutningsprocesser.

  1. Udvikling af nye samarbejdsformer med forældre i forbindelse med implementering af nyt skoleintra (Aula)

  Skolerne har et tæt dagligt samarbejde med de fleste forældre. Der er på skolerne og i administrationen et ønske om at kvalificere og udvikle dette samarbejde, så det dels er så konstruktivt som muligt, og dels så samarbejdet og kommunikationen opleves som relevant af alle forældre.

  I 2019 etableres som bekendt en ny elektronisk samarbejdsplatform – Aula – og skolerne/bestyrelserne har i den forbindelse udarbejdet såkaldte anvendelsesstrategier for Aula, dvs. anvisninger om hvordan man på skolen bruger Aula.

  I forbindelse med etableringen af Aula, og brugen af anvendelsesstrategierne, vil skolerne afprøve nye metoder til at inddrage forældrene i samarbejdet, og på den måde sikre, at strategierne bliver brugt, og at de er relevante for alle forældre.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Eftersom projektet i forvejen er planlagt til at indeholde borgerinddragelse, bør det ikke føre til udgifter, som ikke kan rummes inden for egen ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 10. oktober 2019.

 • 4
  Kriterier for skoleindskrivning tilbage fra høring
  Sagsid.: 19/3456

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget vedtog den 15. august 2019 at ændre kriterium 6 for skoleindskrivning, som fremgår af styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen og SFO. Kriteriet blev efterfølgende sendt i høring på skolerne. Udvalget får her en sammenfatning af de modtagene høringssvar.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager høringssvarene til efterretning og endeligt godkender ændringen af kriterium 6 vedr. skoleindskrivning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-10-2019

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T og C:

  T og C stemte imod ændringen af kriterium 6, idet den gør kriteriet for optag på skolen uigennemskuelig.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2018 en række kriterier vedr. skoleindskrivning i Dragør Kommune, som fremgår af styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen og SFO. Skoleudvalget drøftede tiltrædelse af kriterier for skoleindskrivningen for 2020/2021 den 15. august 2019 med et forslag om et ændret kriterium 6. Det ændrede kriterium 6 blev godkendt og sendt i høring på skolerne. Nedenfor fremgår det ændrede kriterium, der blev sendt i høring:

  6. Afstandskriteriet

  Elever fra et andet skoledistrikt kan indskrives efter skolevejens naturlige rute og længde, sådan at væsentlige forskelle i afstand mellem skole og bopæl og uden søskende på skolen giver fortrinsret til den elev, der opnår størst afkortning af skolevejen, (her anvendes begrundelse i ansøgningen samt rutevejledning til fods via Google Maps).

  Høringssvar

  Administrationen har modtaget høringssvar fra alle LMU’er og Skolebestyrelser på skolerne.

  LMU på St. Magleby Skole anbefaler, at kriteriet formuleres i et tydeligere sprog, så der ikke er fortolkningsmuligheder. LMU vurderer, at dette vil give skolen et bedre administrationsgrundlag.

  Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole finder ændringen af afstandskriteriet uhensigtsmæssig, da de vurderer, at ændringen lægger op til subjektiv vurdering, og dermed øget usikkerhed om udfaldet af skoleindskrivningen.

  LMU og Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen tager ændringen til efterretning uden yderligere bemærkninger.

  LMU og Skolebestyrelsen på Dragør Skole har ingen bemærkninger til ændringen.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag i deres fulde længe.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 10. oktober 2019.

  Bilag

 • 5
  Privatskole i Dragør
  Sagsid.: 19/3705

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har pr. mail modtaget en henvendelse fra en initiativkreds, der ønsker at oprette en privatskole i Dragør Kommune. På baggrund af anmeldelsen får Skoleudvalget en generel orientering om gældende love og regler i forbindelse med oprettelse af en privatskole.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-10-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Anmeldelse om oprettelse af privatskole

  Den 15. august modtog Kommunalbestyrelsen pr. mail henvendelse fra en initiativkreds, der ønsker at oprette en privatskole i Dragør Kommune. Oprettelsen vil kræve en ændring af lokalplanen, da de påtænkte bygninger ikke er godkendt til at drive skole i. Forslaget om ændring af lokalplanen behandles i By-, Erhvervs- og planudvalget den 8. oktober 2019. 

  På baggrund af anmeldelsen orienteres Skoleudvalget generelt om gældende love og regler i forbindelse med oprettelse af en privatskole, samt hvordan en privatskole vil kunne påvirke det øvrige skolevæsens økonomi i kommunen.

  Oprettelse af privatskole

  Alle har ret til at oprette en fri grundskole, herunder privatskoler. Af friskolelovens §8 fremgår det, at oprettelse af en fri grundskole skal anmeldes for kommunalbestyrelsen i skolekommunen og for Børne- og Undervisningsministeriet. Anmeldelse af en ny skole, der ønsker statstilskud, skal indgives til Børne- og Undervisningsministeriet senest den 15. august året forud for skoleårets start. Ved anmeldelsen indbetales et depositum til Børne- og Undervisningsministeriet.

  Rammer og krav til privatskoler

  Rammerne for undervisning i privatskoler er friere, men undervisningen skal altid stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Ligeledes skal et barn, der går på en privatskole, have samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen. Det er endvidere lovbestemt, at elever på en privatskole skal modtage en undervisning, der forbereder dem til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

  Privatskoler kan tilbyde undervisning af børn i grundskolealderen, det vil sige i alderen 6 – 17 år på klassetrin 0. - 9. og kan desuden omfatte 10. klassetrin.

  Tilsyn

  Der er flere former for tilsyn med undervisningen i en privatskole. Dels skal forældrene på en privatskole selv føre tilsyn med undervisningen og læringen hos eleverne. Dette vil typisk ske via en certificeret tilsynsførende, som forældrene selv vælger. Derudover fører Undervisningsministeriet tilsyn med, at privatskolen overholder de grundlæggende vilkår i friskolelovgivningen, herunder at friskolen skal forberede eleverne på at leve i et samfund som det danske, med hvad det indebærer af respekt for folkestyre, deltagelse og demokrati.

  Økonomi

  Oprettelse af en privatskole i Dragør Kommune, vil have indflydelse på økonomien for kommunens øvrige skolevæsen, såfremt at elever bosiddende i kommunen indskrives i privatskolen i stedet for kommunens egne folkeskoler.

  Bopælskommunen betaler bidrag til staten for undervisning af elever på frie grundskoler. Af takstkataloget for Finanslov 2019 fremgår det, at det kommunale bidrag pr. elev i frie grundskoler er 38.672 kr. pr. år. Ligeledes betaler bopælskommunen også bidrag til børn, der går i SFO ved frie grundskoler. Bidraget til SFO er i 2019 7.768 kr. pr. barn.

  På Kommunalbestyrelsens møde d. 22. november 2018, blev tildelingsmodellen for skolerne vedtaget. Af modellen fremgår det, at hver skole tildeles 43.935 kr. pr. elev i 2019.

  Opstiller man et eksempel, hvor 100 elever bosiddende i Dragør Kommune vælger privatskolen frem for kommunens folkeskoler, vil det betyde, at der samlet set tildeles kommunens tre skoler 4.303.500 kr. færre pr. år, hvis finansieringen findes internt på skoleområdet. (100 elever x 43.935 kr.). Dragør Kommune vil under alle omstændigheder samlet set have en udgift på 3.867.200 kr. til de elever (100 elever x 38.672 kr.), der vælger at gå på privatskole. Eksemplet er beregnet på baggrund af tal fra 2019. 

  Færre elever i kommunens egne tre folkeskoler vil dog potentielt også kunne give mulighed for klasseoptimering, hvis det antal elever, der vælger en privatskole fordeler sig således, at klasser kan nedlægges eller slås sammen.

  LOVE/REGLER:

  Friskoleloven kapitel 6 - Kommunale bidrag m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 10. oktober 2019.

 • 6
  Mødekalender 2020
  Sagsid.: 19/4099

  RESUMÉ:

  Mødekalenderen for 2020 indstilles til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2020 godkendes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til mødekalender 2020

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2020. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 29. januar 2020 er en onsdag.

  Mødet den 1. oktober 2020 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00. Temamøde revision ligger før ØU den 20. august 2020.

  Økonomiudvalg:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 19. maj 2020 er en tirsdag.

  Mødet den 24. september 2020 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Miniseminar:

  I 2020 er der indlagt 3 miniseminarer. Tirsdag den 10. marts, tirsdag den 26. maj og tirsdag den 24. november 2020.

  Budgetseminar, infomøde om budget og budgethøringsmøder:

  Møder om budget 2021 afklares senere.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 9. januar og fredag den 10. januar 2020.

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 30. januar og fredag den 31. januar 2020.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 19. marts og fredag den 20. marts 2020.

  Teknik og Miljø ’20:

  KL afholder Teknik og Miljø ’20 konference torsdag den 16. april og fredag den 17. april 2020.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum 2020:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum ’20 torsdag den 14. maj og fredag den 15. maj 2020.

  Kultur- og Fritidskonference 2020:

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference i maj. Dato er endnu ikke fastsat.

  Folkemøde på Bornholm:

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 11. juni til søndag den 14. juni 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2019.

  Skoleudvalget den 10. oktober 2019.

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Sagen handler om endelig godkendelse af delegationsplan 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at delegationsplan 2019 godkendes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-10-2019

  Godkendt.

  Udvalget ønsker en udvidet orientering fra forvaltningen, når der bliver ansat eller afskediget skoleledere.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Skoleudvalget i september måned drøftede udvalget konkrete forslag til ændringer af delegationsplan 2019.

  Udvalget valgte at udsætte forslag om ansættelse og afsked af skoleledere. Liste T har forslået, at administrationen indstiller og udvalget beslutter ansættelse af skoleledere. A og V har foreslået, at udvalget orienteres ved ansættelse og afsked af skoleledere.

  De besluttede ændringer er indarbejdet i delegationsplan 2019 som udsendes til endelig godkendelse for udvalgets eget område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 10. oktober 2019.

  Bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 10. oktober 2019

  Kim Dupont (V) spurgte til opfølgning på 10. klasse.