Skip navigationen

Referat

Torsdag den 7. november 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O)
 • 1
  Evaluering af tildelingsmodel på skolerne
  Sagsid.: 18/3085

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. november 2018 ressourcetildelingsmodellen på skolerne. Det blev desuden besluttet, at modellen skulle evalueres efter ét år. Evaluering af modellen præsenteres for Skoleudvalget i denne sag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager evalueringen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-11-2019

  Til efterretning.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Som element i udviklingen af rammestyringen i Dragør Kommune vedtog Kommunalbestyrelsens den 22. november 2018 tildelingsmodellen på skolerne. Det overordnede mål var at udvikle en model, der var gennemsigtig, enkel, skabte ensartethed, gav budgetsikkerhed, var aktivitetsafhængig og fulgte én-pose-penge-princippet.

  Tildelingsmodellens formål var at få fastlagt tildelingen af budgetrammen for skolerne og fastlægge principperne for, hvordan rammen tilpasses, når der sker aktivitetsændringer over tid. Som forudsat i ”Grundlaget for rammestyring i Dragør Kommune”, har den enkelte skoleleder derefter mulighed for at disponere indenfor for den tildelte budgetramme.

  Evaluering af tildelingsmodellen

  Med vedtagelse af modellen på Kommunalbestyrelsens møde den 22. november, blev det desuden besluttet, at modellen skulle evalueres efter ét år.

  Forvaltningen har drøftet skolernes erfaringer med tildelingsmodellen sammen med de tre skoleledere. Skolerne oplever det som positivt, at modellen, ligesom det var tilsigtet, skaber gennemsigtighed, ensartethed og budgetsikkerhed. Særligt positivt er det, at der ikke sker reguleringer i løbet af budgetåret.

  Skolerne påpeger desuden nogle opmærksomhedspunkter omkring modellen. Et af disse punkter omhandler 10. klassestilbuddet, som i øjeblikket varetages af Nordstrandskolen. 10. klasserne finansieres på nuværende tidspunkt som normale klasser uden en fælles finansiering på tværs af skolerne, hvilket opleves som uhensigtsmæssigt. Et andet opmærksomhedspunkt er, at tildelingsmodellen tager udgangspunkt i en elevtalsmodel, hvilket gør det mest rentabelt at have klasser med høje klassekoefficienter. Det udgiftsdrivende på skolerne er antallet af klasser, da alle klasser skal have en lærer uanset antallet af elever. Men omvendt kan der også være ekstra udgifter forbundet med mange elever i klassen.

  Bevidstheden omkring antallet af elever i klasserne gør sig gældende på alle tre skoler. Således må man være opmærksom på, at den nuværende tildelingsmodel favoriserer dét at drive klasser med høje klassekoefficienter, hvorfor der er god, praktisk raison i at tilstræbe lige antal elever i klasserne. Herudover må det generelt vurderes om modellen skaber de ligeværdige vilkår for skolerne, som var et af formålene. Dette lykkes modellen til dels med, men det må også påpeges, at der er strukturelle udfordringer forbundet med at drive en skole med to spor frem for tre, lige så vel som der er faktorer ift. undervisningstid, sygdom mm., der har indflydelse på den økonomi, der aktivt kan bruges på en skole.

  Udover ovenstående punkter har skolerne og forvaltningen en opmærksomhed på, at der skal ske en tilpasning af modellen ift. fælleskommunale opgaver, der løses på tværs af skolerne. Således skal den enkelte skole, der har en medarbejder ansat, som løser opgaver på tværs af de tre skoler, ikke afholde denne udgift alene.

  Samlet set er der enighed om, at fordelene ved tildelingsmodellen er større end ulemperne, og at tildelingsmodellen således bør bibeholdes med ovenstående mindre justeringer i forhold til 10. klassestilbuddet og finansiering af fælleskommunale opgaver.

  Skolernes generelle økonomiske rammer

  I forlængelse af drøftelsen af tildelingsmodellen bemærker skolerne, at der generelt er en stor opmærksomhed på, om tildelingen af økonomiske ressourcer til skolerne følger de politiske mål. Således ønsker forvaltningen og skolerne, at der ved revideringen af de skolepolitiske mål i 2020 er en opmærksomhed på, om der er sammenhæng mellem de samlede tildelte ressourcer og de mål, man sætter for skolevæsenet i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. november 2019.

 • 2
  Skoleindskrivning og skoledistrikter 2020/2021
  Sagsid.: 15/1858

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget drøftede på deres møde den 12. september den første prognose for skoleindskrivningen af børn i august 2020. På baggrund heraf besluttede udvalget, at administrationen skulle gå i gang med at justere de dynamiske skoledistrikter. Udvalget bliver i denne sag præsenteret for et forslag til tilpassede skoledistrikter for skoleåret 2020/2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tilpasser skoledistrikterne for 2020/2021 som foreslået i bilaget Kort 3 og sender dem i høring i skolebestyrelserne.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-11-2019

  Godkendt, kort 3 sendes i høring.

  Udvalget diskuterede bilaget til udsendelse og havde flere ændringsforslag, der efter høringsperiode vil indgå i den endelige inddeling af skoledistrikter.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dynamiske skoledistrikter

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i Dragør Kommune er flydende skoledistrikter. Således kan skoledistrikterne tilpasses årligt, så der sikres en jævn fordeling af elever i klasserne, og klasserne kan sammensættes optimalt i forhold til hensynet til søskende og afstand til skole.

  Skoleudvalget blev d. 12. september orienteret om den første prognose for skoleindskrivningen for 2020/2021, og besluttede at man skulle gå i gang med at tilpasse de dynamiske skoledistrikter.

  Fordeling af børn

  Ifølge den seneste prognose trukket fra KMD elev d. 7. oktober 2019, er der i øjeblikket 188 børn, der skal starte i skole i Dragør Kommune i august 2020. Ønsker man en jævn fordeling af børn i klasserne, betyder det, at der skal starte 23,5 børn i hver 0. klasse i 2020. Således skal der på Dragør Skole, der har to spor, starte 47 nye elever i 0. klasse, og på St. Magleby Skole og Nordstrandskolen, der har tre spor, skal der starte 70,5 nye elever i 0. klasse. Ud fra de nuværende skoledistrikter, vil børnene fordele sig mellem skolerne som angivet i Tabel 1 i bilag 1.

  I styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen er 1. kriterie for skoleindskrivning søskendekriteriet. Søskendekriteriet er gældende for kommunens egne elever, hvilket betyder, at børn der i forvejen har søskende gående på en bestemt skole, har fortrinsret til at blive indskrevet på den pågældende skole. Tager man højde for søskendekriteriet, vil eleverne fordele sig mellem skolerne som angivet i Tabel 2, der fremgår af bilag 1.

  Tilpasning af skoledistrikter

  Som det fremgår af Tabel 2, fordeler børnene sig ikke jævnt med 23,5 elever i hver klasse. Der kan således være behov for at tilpasse de dynamiske skoledistrikter for at sikre en jævn fordeling. Ønsker man at tilpasse distrikterne, skal man være opmærksom på, at der vil være en række børn, som har fortrinsret til at blive indskrevet på en bestemt skole. Børn der allerede er indskrevet på en skole i 2019/2020, men har fået skoleudsættelse, og børn der har ældre søskende på en bestemt skole er, ift. kriteriet om søskendegaranti, sikret en plads på de pågældende skoler. Det betyder, at det reelt set er de øvrige børn, der bor i de nuværende skoledistrikter, man skal se på, hvis man ønsker at tilpasse distrikterne.

  Af Tabel 3 i bilag 1 fremgår det, hvor mange børn der skal indskrives på hver skole, for at fordelingen af børn bliver jævn i hver klasse. Herudover fremgår det, hvor mange børn der skal flyttes for at skabe en jævn fordeling, samt hvor mange børn, der er mulige at flytte, samt hvor mange børn, der ikke kan flyttes mellem skolerne.

  Som det fremgår af Tabel 3, skal man, for at sikre en jævn fordeling af børn, tilpasse grænserne for distrikterne således, at det nuværende distrikt, der hører til Dragør Skole, kommer til at omfatter 10,5 ekstra børn. Herudover skal grænserne for Nordstrandskolens distrikt tilpasses, så det omfatte 6 færre børn, og skoledistriktet for St. Magleby Skole skal omfatte 4,5 færre børn.

  I forbindelse med en eventuel tilpasning af skoledistrikterne, er det væsentligt at være opmærksom på, at den nuværende fordeling mellem skolerne forudsætter:

  1. At der ikke sker ændringer i prognosen for, hvor mange børn der skal starte i 0. klasse i 2020.
  2. At der søges den skole, hvor man har søskende frem for den skole, man er tilknyttet på baggrund af det skoledistrikt, man bor i.
  3. At der ikke er nogle børn, der søger om frit skolevalg uden for kommunen. De seneste år har det været omkring 2-5 børn.
  4. At der ikke er nogle børn, der søger om skoleudsættelse. De seneste år, har det været mellem 6 og 13 børn.

  Kort over skoledistrikter

  Der er vedlagt to kort som bilag, der viser de nuværende skoledistrikter. På Kort 1, er alle børn, der skal starte i skole i august 2020 indtegnet. Børnene er angivet som prikker på kortet, hvor prikkernes farver indikerer forskellige ting. En gul prik indikerer, at det pågældende barn ikke har nogle ældre søskende, der går på en af skolerne i Dragør Kommune. De øvrige farver indikerer, at barnet har en eller flere ældre søskende, der går på en skole i Dragør. De forskellige farver viser, hvilken skole barnet har søskende på.

  På Kort 2 er det kun de gule prikker, der fremgår. Kortet viser således kun de børn, der ikke har ældre søskende på en af skolerne i Dragør.

  Kort 3 viser et forslag, der rykker skoledistrikternes rammer, så der vil komme 10 børn mere på Dragør skole, 6 børn færre på Nordstrandskolen og 4 børn færre på St. Magleby Skole, og dette forslag indstilles til politisk drøftelse og godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven, kapitel 5.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ved tiltrædelse af forslaget sendes dette efterfølgende i høring i de tre skolebestyrelser med høringsfrist fredag 29. november.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolepolitikken og styrelsesvedtægten.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. november 2019.

  Bilag

 • 3
  Status på IT- og Mediestrategi på skoleområdet 2019
  Sagsid.: 15/1052

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen vedtog juni 2016 Dragør Kommunes IT- og Mediestrategi på skoleområdet for 2016-2020. I denne sag får udvalget en status på arbejdet med effektueringen af strategien.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-11-2019

  Til efterretning.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunebestyrelsen vedtog juni 2016 Dragør Kommunes IT- og Mediestrategi på skoleområdet for 2016-2020.

  Efter vedtagelsen af IT- og Mediestrategien udarbejde administrationen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne en kommunal handleplan, som er blevet suppleret med skolernes egne handleplaner. Disse handleplaner, samt status på handleplanerne, blev forelagt Skoleudvalget i oktober 2018. Strategien og den kommunale handleplan er vedlagt sagen som bilag.

  Status på IT- og Mediestrategiens handleplan

  Handleplanen tager udgangspunkt i IT- og Mediestrategiens syv fokuselementer. Tilsvarende Skoleudvalget møde i oktober 2018 får Skoleudvalget her et kort resumé af status på arbejdet med fokuselementerne:

  1. Kompetencer

  Målet er at sikre en bedre udnyttelse af det digitale potentiale som værktøj til pædagogiske ledelse og kompetence- og professionsudvikling. Der er fokus på Min Uddannelse, den nye samarbejdsplatform AULA, samt at udvikle brugen af it.

  Skolerne har siden den seneste status haft et primært fokus på imple-menteringen af AULA. I denne sammenhæng er der en afsmittende ef-fekt på brugen af MinUddannelse, da nogle af funktionerne fra skoleintra nu skal anvendes i MinUddannelse i stedet. Der er blevet arbejdet med anvendelsesstrategier, retningslinjer for kommunikation, samt en bedre og udvidet brug af MinUddannelse, som i forbindelse med AULA, fuldt ud overtager den faglige informationskilde til hjemmet (årspla-ner, ugeplaner osv.). Der er således et stigende anvendelsesområde for MinUddannelse, som skolerne er i en god proces omkring anvendelsen af. Som forberedelse til ibrugtagelsen af AULA, er der blevet gennemført kurser for medarbejdere og forældre på skolerne.

  Herudover er Nordstrandskolen og Dragør Skole, med midler fra digitaliseringspuljen, i gang med opbygge viden, undervisningsforløb og hardware til Fablab/Makerspace.

  2. Teknik og drift

  Målet er at sikre, at IT-infrastrukturen er fleksibel, stabil og tilgængelig, så eleverne færdes sikkert på nettet. Der er fokus på infrastrukturen, indkøb af software og sikkerhed.

  Skolerne er i løbende dialog med IT-afdelingen vedrørende drift og infrastruktur, og der arbejdes løbende på at indgå fælleskommunale løsninger for indkøb.

  I forbindelse med persondataforordningen er sikkerheden på skolerne blevet skærpet. Der er løbende dialog mellem skolerne og IT-afdelingen omkring arbejdet med dette.

  Skolerne har med særlig god støtte fra IT-afdelingen fået implementeret Google Cloud Print-server, således at alle elever og ansatte kan printe fra egne enheder, samt fra skolernes Chromebooks. Løsningen fungerer tilfredsstillende og er senest testet bredt i forbindelse med Folkeskolens Prøver i maj 2019.

  3. Digitale læremidler

  Målet er at sikre differentieret, varieret og alsidige læringsforløb med de rette didaktiske overvejsler passende til målgruppen og den enkelte elev. Der er fokus på PLC’s rolle og anskaffelsen af digitale læremidler.

  Siden den seneste status har forvaltningen og skolerne i samarbejde omstruktureret samarbejdet mellem skolernes PLC’er. Kommunen har fået en fælles PLC koordinator samt en fast møderække for PLC personale i kommunen. Dette har skabt et fornyet fokus på samarbejde mellem skolerne på området, herunder et tæt samarbejde om valg af digitale læremidler.

  4. Kultur

  Målet er at sikre en højere grad af videndeling, så både elever og lærere finder det naturligt at videndele med hinanden.

  På alle skolerne arbejdes der med forskellige løsninger ift. videndeling.

  På Dragør Skole arbejdes der med videndeling i såvel Office 365 og Google og de programmer og apps, der hører under disse.

  På Store Magleby Skole er arbejdet med anvendelsen af Google Apps for Education godt i gang og fuldt implementeret. Skolen konstaterer således, at værktøjet er godt integreret i lærernes pædagogiske og didaktiske valg i planlægningen af den daglige undervisning og elevernes samarbejdsformer. Skolen har igangsat et forsøg på 6. årgang, hvor eleverne har en enhed hver. Hensigten med forsøget er kritisk at undersøge, hvorledes denne mængde af enheder påvirker anvendelsen af enheder, lærernes planlægning, mm.

  På Nordstrandskolen arbejdes der i praksis bredt med vidensdelingsværtøjerne, idet både Office365, Google for Education samt MinUddannelse, er en fast del af IT i undervisningen. I Indskolingen er Windows-enheder blevet udskiftet med Chromebooks, da de er driftsikre, solide og har hurtig opstartstid. Enhederne på mellemtrinnet er blevet organiseret således, at alle årgange har Chromebooks, og hermed benytter dem som en fast og integreret del af undervisningen. Udskolingen arbejder med skolens Windows-enheder, samt egne medbragte enheder. Her er hovedparten diverse Apple-enheder, hvilket understøttes af skolens Office365 og Google for Education-løsning. De medbragte enheder drager således stor nytte af skolens Google Cloud Print-server-løsning.

  5. Ledelse og styring

  Målet er at sikre den nødvendige styring til at skabe succes med IT og medier. Der er fokus på, at skoleledelsen har det overordnede ansvar og sørger for kvalitetssikring og sparring på tværs af matriklerne.

  Skolerne arbejder løbende på at opdatere og modernisere funktionsbeskrivelserne for PLC. På Nordstrandskolen tager skolens projekt omkring "Teknologiforståelse" blandt andet afsæt i disse beskrivelser, og projektet er en integreret del af PLC i dets løbetid. På Store Magleby Skole laver PLC-teamet på Store Magleby Skole projektbeskrivelser for igangværende projekter med henblik på implementering, kontinuitet, opfølgning og vidensdeling.

  6. Kommunikation

  Målet er at sikre, at digitale medier anvendes til skriftlig kommunikation. Her er fokus på at sikre en god og konstruktiv dialog til og fra hjemmet.

  På Store Magleby Skole har ledelse, medarbejdere, skolebestyrelse og elevråd drøftet skolens kommunikation. Dette har resulteret i en retningslinje for god kommunikation til hjemmene, der nu er sendt til alle forældre på skolen.

  På Nordstrandskolen er der med udgangspunkt i erfaringer og inputs fra de ansatte udarbejdet forventninger og retningslinjer for kommunikation, hvilke platforme der benyttes mm.

  På Dragør Skole er der blevet lavet en kommunikations- og anvendelsesstrategi for AULA. Disse indrammer forventningerne til skole-hjem kommunikationen.

  7. Digital dannelse

  Målet er at sikre, at elever, medarbejdere og forældre opnår de basale digitale færdigheder med brug af IT og medier. Der er her fokus på at udarbejde en digital læseplan for elevernes læring, fortsat at udvikle den digitale dåb, og at forældre kan understøtte deres børn i den digitale dannelse.

  På Store Magleby Skole er der igangsat et projekt kaldet ”Den digitale evolution”. Projektet fortsætter nu på andet år. Fokus i dette projekt er at udarbejde en forløbsplan med hensigt at udvikle elevernes digitale kompetencer. På Dragør Skole arbejdes der med digital dannelse og teknologiforståelse. Undervisningsforløbene er tilrettelagt, så der over skoleårene er konstant udvikling samt tilpasning.

  På Nordstrandskolen er PLC i gang med at udarbejde en plan for det fortløbende arbejde med og omkring "Digital Dannelse”. Målet er at de "gode vaner" og den rigtige færden og forståelse for den digitale verden og dens muligheder, og faldgrubber, skal læres allerede i Indskolingen, hvor eleverne starter deres færden på de sociale medier osv.

  Ny IT- og mediestrategi

  It- og mediestrategien løber til 2020, hvorfor der er behov for at vedtage en ny strategi på området, der kan træde i kraft ved begyndelsen af skoleåret 2020/2021. Administrationen vil i samarbejde med It-afdelingen og skolerne igangsætte arbejdet med at udarbejde en ny strategi. Skoleudvalget vil blive forelagt sagen i foråret 2020, med henblik på at den nye strategi kan vedtages inden det nye skoleårs begyndelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. november 2019.

  Bilag

 • 4
  Orientering om merforbrug på specialundervisningsområdet
  Sagsid.: 19/4470

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om baggrund for budgetoverskridelse/merforbrug på specialundervisningsområdet i 2019. Et merforbrug på 3,69 mio. kr. for skolevæsnet (sektor 3), som det fremgår pr. 1.10.2019. Herudover forelægges udvalget en procesbeskrivelse af, hvordan børn/unge henvises til special- og behandlingsskoler i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-11-2019

  Til efterretning.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Til efterretning.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Martin Wood Pedersen var ikke til stede (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udgifter til specialundervisningsområdet er stigende i hele landet. I Dragør Kommune forventes budgettet, på baggrund af tal pr. 1.10.2019, at overskride med 3,69 mio. kr. i 2019 på sektor 3 (skolevæsnet fællesudgifter). Dette er på trods af en af landets højeste inklusionsprocenter.

  Merudgiften skyldes, at der er kommet flere børn/unge på specialskoler og behandlingsskoler i løbet af året, hvortil også udgifter til kørsel og fritidstilbud følger. For en generel beskrivelse af hvordan børn/unge henvises til specialskoler og behandlingsskoler i Dragør, se vedlagte bilag ’Procesbeskrivelse af henvisning til specialskoler og behandlingsskoler’.

  Se nedenstående tabel, der giver et overblik over den samlede udgift for 2019 på området (forventet ud fra tal pr. 1.10.2019).

  Antal
  institutioner

  Antal elever

  Budget 2019

  Forventede udgift i 2019

  Forskel

  Specialskoler

  9

  23

  6.523.259

  8.823.810

  -2.300.551

  Behandlingsskoler

  9

  13

  3.548.132

  4.231.060

  -628.928

  Anbragte

  3

  4

  Samlet til undervisningsdel i 2019

  21

  40

  10.071.391

  13.054.870

  -2.983.479

  Kørsel til specialskoler

  Bus + taxa

  Rejsekort

  17

  8

  1.070.843

  1.405.200

  -334.357

  SFO på specialskoler (fritidstilbud)

  5

  14

  1.635.086

  2.009.472

  -374.386

  Forventede merforbrug i 2019

  -

  -

  12.777.320

  16.469.542

  -3.692.222

  Der skal tages højde for, at de nævnte udgifter på sektor 3 (skolevæsnet) er en antagelse, der tager udgangspunkt i nuværende antal børn i nuværende institutioner (pr. 1.10.2019). Der kan derfor potentielt, de sidste to måneder af året, forekomme forandringer, der gør at budgettet evt. overskrides yderligere.

  Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i alt 36 (+4 anbragte) børn/unge fra Dragør pr. 1.10.2019 som modtager specialundervisningstilbud i 21 forskellige institutioner (24 forskellige institutioner i løbet af 2019, se bilag). Hertil kommer 4 yderligere børn/unge som modtager hjælpepakker til synshandicap af Kommunikationscentret.

  For oversigt over hvor mange nye elever der er kommet til institutionerne i løbet af 2019 se vedlagte bilag ’Uddybende om merforbrug på specialundervisningsområdet’. Det kan eksempelvis være et barn/ung som starter i forløb på en specialskole/behandlingsskole halvvejs inde i året, eller en elev som skifter fra en institution til en anden dyrere institution.


  Sidste år overskred budgettet ikke på specialundervisningsområdet, som det fremgår af nedenstående tabel:

  Budget 2018

  Regnskab 2018

  Forskel

  Special- og behandlingsskoler

  9.865.264

  10.171.841

  -306.577

  Kørsel

  1.091.713

  1.067.767

  23.946

  Fritidstilbud

  1.974.513

  1.751.283

  223.230

  Samlet

  12.931.490

  12.990.891

  -59.401

  Øvrige udgifter på området

  Som en del af de samlede udgifter til området, der kan udgifter til PPR i Tårnby Kommune yderligere medregnes. I 2019 betaler Dragør til Tårnby Kommune 4.235.745 kr., jf. det forpligtende samarbejde (delaftale 2) for PPR(/RoF)-samarbejdet.

  Udgifter til behandlingsdelen kan også medregnes, som en del af de samlede udgifter, hvor Borger og Social (sektor 6) i 2019 forventes at udbetale 3.866.200 kr. for behandlingsdelen for samme børn/unge i pågældende behandlingsskoler (tal pr. 1.10.2019).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. november 2019.

  Skoleudvalget den 7. november 2019.

  Bilag

 • 5
  Naturfagsstrategien tilbage fra høring
  Sagsid.: 19/3721

  RESUMÉ:

  Udvalget skal på baggrund af de i alt 8 høringssvar, tage endelig stilling til Dragør Kommunes naturfagsstrategi 2019-2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter de 8 hørringssvar.

  2.

  at

  udvalget godkender naturfagsstrategien for Dragør Kommune 2019-2022.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-11-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Godkendt, udvalget ønsker at strategien på sigt opdateres med organisationsformen på 0-6 området og de pædagogiske mål for ’Natur, udeliv og science’, der er en af seks læreplanstemaer på dagtilbudsområdet.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Godkendt, udvalget ønsker at strategien på sigt opdateres med organisationsformen på 0-6 området og de pædagogiske mål for ’Natur, udeliv og science’, der er en af seks læreplanstemaer på dagtilbudsområdet.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det blev på møde i Skoleudvalget d. 12. september og på Børne-Fritids og Kulturudvalget d. 11. september 2019 besluttet, at kommunens naturfagsstrategi godkendes foreløbigt og sendes i høring blandt kommunens skoler (inkl. ungdomsskolen) og daginstitutioner.

  Naturfagsstrategien (vedlagt) blev sendt i høring d. 19. september med svarfrist for høringssvar d. 10. oktober 2019.

  Der er i alt kommet 8 høringssvar fra følgende parter:

  1. Dragør Bibliotekerne
  1. Dragør Ungdomsskole
  1. Skolebestyrelsen ved Nordstrandskolen
  1. St. Magleby Skole LMU
  1. Nordstrandskolen LMU
  1. Skolebestyrelsen ved St. Magleby Skole
  1. Dragør Skoles skolebestyrelse og LMU
  1. Dagtilbudsområdet

  Sammenfatning af høringssvar:

  De 8 hørringssvar er grundlæggende positive over for naturfagsstrategien. Samarbejdet på tværs af skoler fremhæves eksempelvis som et positivt tiltag, der giver eleverne en fælles referenceramme på tværs af kommunen og en generelt styrket indsats af naturfagene.

  Det påpeges at teksten i naturfagsstrategien er præget af naturfaglige begreber, hvilket kan være problematisk for ikke naturfagligt kyndige. Det påpeges desuden, at der bør afsættes midler til den fælles kommunale naturfagskoordinator for at give strategien liv.

  Når strategien skal evalueres i 2022, foreslår 0-6 års området, at strategien opdateres, så ordlyden og beskrivelsen af aktiviteterne også afspejler den nye styrkede læreplan på 0-6 års området.

  Se vedlagte bilag for høringssvar i deres fulde længde.

  Om naturfagsstrategien:

  Naturfagsstrategien for Dragør Kommune 2019-2022 er udarbejdet i et samarbejde mellem naturfagslærere, pædagoger, ledelse og kommunens naturfagskoordinator.

  Strategien har følgende mål:

  • Børn og unge oplever større motivation og interesse for naturfagene.
  • Børn og unges naturfaglige kompetencer styrkes, og det høje faglige niveau ved afgangsprøverne bevares.
  • Det naturfaglige netværk styrkes både lokalt og på tværs af kommunens skoler og institutioner med et øget læringsfællesskab som resultat.

  Naturfagsstrategien har sit udgangspunkt i samarbejdet med ASTRA (det nationale naturfagscenter), og dermed i skoleområdet. Dagtilbudslederne vil nu gå i gang med at tilpasse strategien til 0-6 års området, så strategien også kan få en positiv betydning for dagtilbuddenes praksis.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Denne sag baserer sig på en høring på skole-, kultur- og dagtilbudsområdet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 6. november 2019.

  Skoleudvalget den 7. november 2019.

  Bilag

 • 6
  Meddelelse - Status på klubområdet juli - september 2019
  Sagsid.: 15/2548

  RESUMÉ:

  Udvalget får en status på personalesituationen og medlemstal i Klub Dragør for perioden juli - september 2019.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-11-2019

  Til efterretning.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget får kvartalsvis en status på Klub Dragørs personalesituation og antallet af medlemmer.

  Udvalget får her en orientering for perioden juli 2019 til september 2019. Den seneste status blev forelagt på skoleudvalgets møde den 15. august 2019.

  Medlemmer i klubberne

  Siden juni 2019 er antallet af medlemmer i de tre klubber (Elisenborg, Krudthuset og Sølyst) løbende faldet fra 587 medlemmer i juni til 518 medlemmer i september. Faldet i antallet af medlemmer for disse måneder svarer overens med udvikling de tidligere år, og det er derfor ganske forventeligt.


  For samtlige af de tre måneder (juli, august og september) har der været flere medlemmer af Klub Dragør i 2019, end der var i de to foregående år.

  Personalesituationen

  Der har ikke være afgang af medarbejdere i perioden. Der er ansat en projektmedarbejder i en begrænset periode.

  Sygefraværet på Klub Dragør (inkl. SSP-konsulent) har været i stigning fra juli til september. Det skyldes bl.a. en langtidssygemeldt medarbejder på ubestemt tid, en medarbejder med fysisk arbejdsskade til følge (afgrænset fravær på 6-8 uger) samt at en medarbejder har gennemgået et enkeltstående operationsforløb med fravær i op til 4 uger.

  Sammenlignet med 2018 er sygefraværet markant højere i september 2019, hvor fraværsprocenten når helt op på 14%.

  Se vedlagte bilag for udviklingen i antal medlemmer og sygefravær.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. november 2019.

  Bilag

 • 7
  Forslag fra T - Indhold i skolernes kvalitetsrapport
  Sagsid.: 19/4543

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-11-2019

  Udvalget ønsker at skolernes kvalitetsrapport fremover kommer til at indeholde en status på implementeringen af SFO’ernes mål- og indholdsbeskrivelse.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail den 10. oktober 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T foreslår, at skolernes kvalitetsrapport fremover kommer til at indeholde en status på implementeringen af SFO’ernes mål- og indholdsbeskrivelse.

  Vi tænker, at det er en god ide, at der følges op på SFO’erne i skolernes kvalitetsrapport.

  Det vil tvinge os alle - SFO’erne, skoleledere, forvaltning, skolebestyrelser og politikere - til at forholde sig til SFO’erne.

  De gør det i Ballerup:

  https://ballerup.dk/sites/default/files/baltorpskolen_050319.pdf ”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. november 2019.

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 7. november 2019

  Udvalget drøftede henvendelse fra forældregruppe på Dragør Skole.

  Annette Nyvang (T) spurgte til SFO tildelingsmodellen.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).