Skip navigationen

Referat

Torsdag den 5. december 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Status på SSP 2019
  Sagsid.: 16/675

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges den årlige status på SSP arbejdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager SSP rapporten 2019 til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-12-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget får den årlige status på SSP arbejdet. SSP konsulent Peter Henriksen deltager i mødet.

  Rapporten giver en status på SSP arbejdet i Dragør Kommune for 2019, og peger frem imod indsatser for 2020. Det kan læses af rapporten, at de særlige fokuspunkter for SSP i 2019 har været:

  • Isolerede og skrøbelige unge
  • De grænsesøgende unge

  SSP har lavet opsøgende arbejde på gadeplan samt været til stede ved særlige begivenheder i Dragør, herunder Dragør Marked, sidste skoledag på Dragør Fort, Skt. Hans, Dragør Havnefest og Dragør Kulturnat.

  Det er værd at bemærke, at der den seneste tid har været heftig aktivitet i weekender og store grupper af unge som har samlet sig i bybilledet.

  Vedlagt er rapporten i sin fulde længde samt SSP årshjul for 2018-2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. december 2019.

  Bilag

 • 2
  Opsamling fra Det Rådgivende Skoleorgan den 26. november 2019
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter opsamlingen fra mødet i Det Rådgivende Skoleorgan den 26. november 2019. Mødet blev afholdt på St. Magleby Skole. Temaerne for mødet var skolepolitiske mål og social og faglig trivsel.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter opsamlingen fra Det Rådgivende Skoleorgans møde den 26. november 2019.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-12-2019

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på deres møde den 17.01.19 en række temaer, der skulle danne ramme for møderne I det Rådgivende Skoleorgan i 2019. 

  På mødet i Det Rådgivende Skoleorgan d. 26. november 2019, blev temaerne om skolepolitiske mål og social og faglig trivsel drøftet.

  Børne-, Skole- og Kulturchef Rasmus Johnsen indledte mødet med et oplæg om skolepolitiske mål. Oplægget blev efterfulgt af en fælles drøftelse. Efterfølgende holdt Skoleleder for Dragør Skole Claus Dyremose oplæg om social og faglig trivsel. Dette oplæg blev ligeledes efterfulgt af en fælles drøftelse.

  Opsamlingen fra mødet er vedlagt som bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. december 2019.

  Bilag

 • 3
  3. budgetopfølgning 2019 på SU's område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes overordnet et forventet merforbrug til specialundervisning, privatskoler, efterskole og mellemkommunale betalinger som følge af flere elever end forudsat i budgettet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-12-2019

  Udvalget, med undtagelse af T, anbefaler over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgningen på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes et merforbrug. Administrationen har således noteret sig, at der forventes et merforbrug på skoleområdet som følge af flere udgifter til specialundervisning, privatskoler, efterskole og mellemkommunale betalinger som følge af flere elever end forudsat i budgettet.

  For hele Dragør Kommune er der efter 3. budgetopfølgning forventning om en samlet overskridelse på 17,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. I forhold til den udmeldte serviceramme ligger den fremskrevne overskridelse på 19,2 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 4
  Opfølgning på Inklusionspolitikken 2019
  Sagsid.: 17/803

  RESUMÉ:

  Som opfølgning på Dragør Kommunes Inklusionspolitik, skal der hvert år følges op på inklusionsindsatserne på dagtilbuds- og skoleområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-12-2019

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2019

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 15. december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes Inklusionspolitik. Af Inklusionspolitikken fremgår det, at der systematisk skal følges op på kommunens inklusionsindsatser på dagtilbuds- og skoleområdet. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Skoleudvalget skal i den forbindelse orienteres om:

  • Procentdelen af børn og unge inkluderet i de almene tilbud.
  • Antal børn og unge der har fået handleplaner.
  • Antal børn og unge der modtager enkeltundervisning. 
  • Antal børn og unge visiteret til eksterne tilbud.
  • Antal ansøgninger behandlet i visitationsudvalget.

  Den 29. november 2017 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at opfølgningen desuden skal indeholde:

  • De eksakte tal på inklusionsgrad og børn med handleplaner 5 år tilbage.
  • En nærmere beskrivelse af, hvad handleplanerne består i/af.
  • En opgørelse over, hvor mange ansøgninger visitationsudvalget er kommet i møde og hvor mange af ansøgningerne, der har omhandlet kørsel.
  • Den mest aktuelle sprogvurdering/børnemiljøvurdering på 0-6 års området samt den mest aktuelle trivselsmåling på skolerne.

  Siden Inklusionspolitikken blev vedtaget i 2016 har området udviklet sig. Administrationen vurderer derfor, at der i løbet af de næste et til to år er behov for at revidere politikken. Der skal i den forbindelse tages stilling til, hvordan der fremadrettet skal følges op på politikken og inklusionsindsatserne i Dragør Kommune.

  Nedenfor fremgår opfølgningen for 2019, sammenholdt med opfølgningen for 2018.

  Opfølgning på inklusionsindsatser – dagtilbudsområdet

  Inklusionsgrad

  Procentdelen af børn inkluderet i de almene dagtilbud

  2018

  2019

  100 %

  100 %

  Indsatsskemaer (handleplaner)

  På dagtilbudsområdet arbejdes der med indsatsskemaer, som svarer til handleplaner på skoleområdet.

  Opgørelse over indsatsskemaer på dagtilbudsområdet

  Institutionstype

  Antal i 2018 (pr. 5. oktober)

  Antal i 2019 (pr. 5. november)

  0-3 års institutioner

  5

  3

  3-6 års institutioner

  30

  26

  SFO’er

  13

  16

  Nogle indsatsskemaer er udarbejdet omkring det samme barn, hvis barnet fx er gået fra børnehave til SFO, og der fortsat er en indsats i SFO’en efter overgangen.

  Der er stor forskel på, hvad indsatserne indebærer og hvor lang tid de varer. Det kan variere fra et enkelt besøg i en institution til en specifik og længerevarende indsats.

  Der er visitation hver 6. uge, hvor indsatserne behandles, og der visiteres ressourcer fra støttekorpset.

  Sprogvurderinger og lege- og læringsmiljøvurderinger 

  På dagtilbudsområdet afdækkes årligt børnenes fysiske, sociale og læringsmæssige inklusion gennem kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporterne indeholder blandt andet data fra dagtilbuddenes sprogvurderinger, og i rapporten for 2019 indgår desuden data fra dagtilbuddenes lege- og læringsmiljøvurderinger (tidligere omtalt børnemiljøvurderinger).

  Kvalitetsrapporten for 2019 forelægges Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i første halvår af 2020.

  Opfølgning på inklusionsindsatser – skoleområdet

  Inklusionsgrad

  Procentdelen af børn inkluderet i de almene skoletilbud

  2018

  2019

  98,8 %

  98,4 %

  Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, 2019

  Handleplaner

  Opgørelse over handleplaner på skoleområdet

  2018

  2019

  188

  181

  Enkeltundervisning

  Opgørelse over enkeltundervisning på skoleområdet

  2018

  2019

  2

  1

  Trivsel

  På skoleområdet afdækkes årligt børnenes fysiske, sociale og læringsmæssige inklusion gennem kvalitetsrapporter og trivselsmålinger. Udkast til kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 forelægges Skoleudvalget i januar 2020.

  Inklusionsgennemsyn på skoleområdet

  Administrationen har taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave at foretage et gennemsyn af inklusionsindsatsen på skoleområdet i Dragør.

  Formålet med inklusionsgennemsynet er at styrke den fælleskommunale inklusionsindsats til gavn for alle børn i Dragør Kommunes skolevæsen.

  Inklusionsgennemsynet har ligeledes til formål at tilvejebringe viden og indsigter, der kan kvalificere arbejdet med at revidere de skolepolitiske mål og Inklusionspolitikken i de kommende år.

  Nærmere beskrivelse af inklusionsgennemsynet fremgår af procesplanen for arbejdsgruppen, som er vedlagt sagen som bilag. Procesplanen fungerer på nuværende tidspunkt som et internt arbejdspapir, der opdateres og tilrettes løbende.

  Da der kontinuerligt foregår en revidering og udvikling af de inkluderende tiltag ude på skolerne, undersøges der sideløbende med arbejdsgruppen nye handlingsspor for inklusionsarbejdet. Således er man allerede nu i gang med at undersøge problematikker omkring skoleværing og angst.

  Visitationer

  Visitationsudvalget behandler sager på tværs af dagtilbuds-, skole- og socialområdet.

  Nedenfor fremgår antallet af sager, afslag og sager om kørsel behandlet i visitationsudvalget fra 2017-2019:

  Sager behandlet i visitationsudvalget

  Sager i alt

  Afslag

  Sager om kørsel*

  Skoleåret 2017-2018

  39

  2

  2

  Skoleåret 2018-2019

  44

  5

  4

  Skoleåret 2019-2020

  (pr. august-november 2019)

  16

  1

  7

  *Sagerne om kørsel er sager, der udelukkende omhandler kørsel. Det er derfor muligt, at visitationsudvalget har behandlet kørsel som en del af de øvrige sager.

  På Skoleudvalgets møde den 7. november 2019 blev udvalget orienteret om, hvor mange børn/unge der modtager specialundervisningstilbud, og hvordan visitationsprocessen foregår.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Inklusionspolitik (vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016).

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. december 2019.

  Bilag

 • 5
  Tema til Børn og Unge Topmøde 2020
  Sagsid.: 16/2369

  RESUMÉ:

  Der er i budgetaftalen for 2020-2023 afsat 50.000 kr. til afholdelse af Børne- og ungetopmøde i 2020. Skoleudvalget og Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter temaer for topmødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter temaer og tidspunkt for Børne- og ungetopmøde i 2020.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-12-2019

  Drøftet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2019

  Drøftet.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2017 blev der for første gang afholdt Børne- og ungetopmøde i Dragør Kommune. I budgetaftalen for 2020-2023 er der afsat 50.000 kr. til at afholde Børne- og ungetopmøde i 2020. Der skal på baggrund heraf besluttes et tema for topmødet, samt et tidspunkt hvor mødet skal afholdes.

  I 2017 var temaet fremtidens børne- og ungeliv og i 2018 var temaerne digitalisering og dannelse i stærke fællesskaber.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. december 2019.

  Skoleudvalget den 5. december 2019.

 • 6
  Indtægtsbevilling til læringstrappe på Dragør Skole
  Sagsid.: 19/2947

  RESUMÉ:

  Administrationen har i juni 2019 søgt fondsstøtte til etablering af en udendørs læringstrappe på Dragør Skole. Projektet har fået bevilliget 2.579.000 kr. til etablering af trappen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at fondsstøtte på 2.579.500 kr. fra Villum Fonden godkendes.
  1. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på
   -2.579.500 kr. og udgifter på 2.579.500 kr. til puljen.
  1. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af beløbet

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-12-2019

  Ad 1-3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har i juni ansøgt Villum Fonden om støtte til etablering af en udendørs læringstrappe på Dragør Skole under særopslaget ”Mere dagslys og frisk luft ind i hverdagslivet”. I november har administrationen modtaget besked om, at Villum Fondens bestyrelse har besluttet at bevillige støtte til projektet. Der er blevet bevilliget 2.579.500 kr. til projektet, hvilket svarer til det fulde beløb, der er ansøgt om. Der er intet krav om egenfinansiering i projektet.

  Formålet med projektet er at forbedre de fysiske rammer på skolen, for at understøtte elevernes læring og trivsel. Læringstrappen vil blive etableret ved ”den grå bygning” på Dragør Skole og vil forbinde skolegården med det høje stueplan. Trappen vil kunne lukke op for omverden og lyset og give en hel ny fornemmelse af sammenhæng mellem ude og inde. De bagvedliggende mindre rum i bygningen vil visuelt blive forbundet med omverden, og de nye vinduesnicher i øjenhøjde vil skabe mulighed for fordybelse og ro. Herudover vil det blive muligt at trække en del af undervisningen med ud i frisk luft, da den direkte adgang ud til trappen vil gør det muligt for børnene at blive trygt i nærmiljøet i kontakt med den ansvarlige voksen. Herudover vil trappen ligeledes fungere som et sted, hvor man kan samle alle skolens elever til fælles formidling.

  Ansøgningen til Villum Fonden samt bevillingsbrevet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. december.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 7
  Forslag fra T - Retningslinjer for udadreagernde adfærd
  Sagsid.: 19/5124

  RESUMÉ:

  Ann Harnek har i mail af den 24. november 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T foreslår, at forvaltningen tager initiativ til, at der udarbejdes retningslinjer for fysisk og psykisk vold i Dragør Kommunes skoler og SFO’er, så der på alle niveauer er både retningslinjer for at forebygge og håndtere vold.

  Baggrund:

  8. februar 2018 lancerede Undervisningsministeriet en ny vejledning om forebyggelse og håndtering af vold i skolen: Inden for det seneste år har hver 5. lærer i Danmark været udsat for vold, hver 4. har fået trusler.

  Det er sandsynligvis færre ansatte i Dragør Kommune, der har været udsat for vold og trusler, men vold og trusler bør aldrig accepteres, og det har store konsekvenser for alle involverede.

  Vi ønsker, at forvaltningen - som beskrevet i vejledningen - udarbejder generelle retningslinjer i samarbejde med MED-udvalg, og at LMU og skolebestyrelser følger op med lokale retningslinjer.

  Eksempel på lokale retningslinjer er vedhæftet som bilag.”

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-12-2019

  Godkendt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. december 2019.

  Bilag

 • 8
  Skoledistrikter tilbage fra høring
  Sagsid.: 15/1858

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget besluttede på møde den 7. november 2019, at sende forslag til nye distrikter i høring, som behandles i denne sagsfremstilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget vedtager nye skoledistrikter.

  2.

  at

  udvalget anbefaler de nye skoledistrikter over for Kommunalbestyrelsen

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-12-2019

  Ad 1 + 2

  Ændringsforslag fra T:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet

  Ændringsforslag fra AOV:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2 – Skoledistrikter 2020 udkast 3 til ændringsforslag fra AOV er tilføjet ved behandling på SU den 5. december 2019.

  Bilag 3 – T forslag skoledistrikter 2020 - kort til ændringsforslag fra T er tilføjet ved behandling på SU den 5. december 2019.

  Bilag 4, 5 og 6 – Skolernes høringssvar til skoledistrikterne er tilføjet ved behandling på SU den 5. december 2019.

  Skoleudvalget besluttede på mødet den 7. november 2019, at sende nye skoledistrikter i høring hos skolebestyrelserne. Udvalget diskuterede bilaget til udsendelse og havde flere ændringsforslag, der efter høringsperioden vil indgå i den endelige inddeling af skoledistrikter.

  Høringsfristen er tirsdag den 3. december, hvorfor høringssvarene eftersendes til udvalget efter dagsordenens udsendelse. Administrationen har således ikke haft mulighed for at behandle høringssvarene, som en del af sagsfremstillingen.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 5. december 2019

  Kim Dupont (V) spurgte til etablering af privatskole i Dragør og status på Dalen og Diget.