Skip navigationen

Referat

Torsdag den 16. januar 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Kim Dupont (V), Ann Harnek (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V)
Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T)
 • 1
  Kvalitetsrapporter skoleåret 2018/19
  Sagsid.: 19/4691

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget præsenteres for kvalitetsrapporter for Dragørs skolevæsen 2018/2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsrapporterne sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-01-2020

  Godkendt at kvalitetsrapporterne sendes i høring.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsrapporterne er et af Kommunalbestyrelsens styringsredskaber i forhold til de kommunale undervisningstilbud i Dragør Kommune. Rapporterne giver en status på, hvordan skolerne klarer sig i forhold til kommunale og nationale mål.

  Kvalitetsrapporten har tidligere været anvendt som en konkret resultatopfølgning på de fastsatte mål i forhold til faglige resultater og trivsel. Der er i den offentlige debat om udvikling af skoleområdet, og også her i Dragør, en stigende nysgerrighed på at anvende kvalitetsrapporten som andet og mere end dette. Det skyldes, at kvalitetsrapportens fokus på målbare resultater kan opleves som et fokus, der kun rammer en del af folkeskolens opgave, og kun målsætter en del af de aktiviteter og udviklinger, der foregår hver dag i skolerne.

  Som samlet skolevæsen er Afdelingen for Børn, Skole og Kultur og skoleledelserne derfor meget optaget af, hvordan kvalitetsrapporten kan komme til at fungere som et mere strategisk ledelses- og dialogværktøj til både det politiske og faglige arbejde med henblik på at sætte retning for udviklingen af kvaliteten af kommunens skoler. Vedlagte kvalitetsrapporter er derfor blevet til og skrevet i et samarbejde mellem skoleledelserne og Børn, Skole og Kulturafdelingen.

  Kvalitetsrapporterne følger op på de nationale og skolepolitiske mål, og skal samtidig danne grundlag for en videre lokal dialog om kvalitetsudviklingen af den enkelte skole.

  Alle tal i rapporterne kommer fra Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet og er obligatoriske i en kvalitetsrapport.

  Kvalitetsrapporten for 2019 består som i de forrige år af 4 publikationer:

  · En hovedrapport vedrørende elever i Dragør Kommune samlet

  · En lokal kvalitetsrapport for Dragør Skole

  · En lokal kvalitetsrapport for Store Magleby Skole

  · En lokal kvalitetsrapport for Nordstrandskolen

  Til kvalitetsrapporterne for hver af skolerne vedlægges yderligere et fortroligt bilag med opfølgning på de nationale tests for den enkelte skole.

  Når skolebestyrelserne har afgivet høringssvar, vil kvalitetsrapporterne blive fremlagt udvalget igen til drøftelse, herunder drøftelse af sammenhængen mellem kvalitetsrapporten og en kommende skolepolitik.

  Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporterne af Kommunalbestyrelsen er den 31. marts.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 16. januar 2020.

  Skoleudvalget den 5. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 12. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2020.

  Bilag

 • 2
  Temaer til det Rådgivende Skoleorgan 2020
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter temaer til de kommende møder i Det Rådgivende Skoleorgan og udvælger nogle temaer, der kan programsættes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget vælger temaer for møderne i Det Rådgivende Skole-organ i foråret 2020.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-01-2020

  Udvalget drøftede mulige emner og nævnte:

  - Skolepolitik.

  - Dannelse og digital dannelse, generel digitalisering/-adfærd, skærmtid m.m.

  - AULA & Min Uddannelse - evaluering af det fællesoffentlige brugerportalinitiativ.

  - Bevægelse og Inklusion i fagene - indsatser og midler til de svageste; får man den samme service på alle skoler.

  - Ordblinde og handicappede.

  - SSP-klientel, mentorordning for udfordrede børn og unge.

  - FN’s verdensmål, FGU og Karrierelæring, inkl. karakterkrav på 5 til STX.

  Emnerne vil forvaltningen tematisere og lægge en plan for.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Det Rådgivende Skoleorgan har på sine møder i 2019 behandlet følgende temaer:

  -        Skolepolitiske mål

  -        Social og faglig trivsel

  -        Inklusion

  -        Visioner for Dragørs 10. klasser inkl. fokus på erhvervsuddanneser

  -        Visioner og muligheder for Dragørs SFO’er

  -        Økonomi Ressourcemodel

  -        Evaluering af ledelsesstrukturen

  I stil med tidligere år, skal der lægges et program for 2020, hvorfor udvalget drøfter mulige temaer, der kan mødelægges af administrationen på årets 4 møder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 16. januar 2020.

 • 3
  Forslag til indhold og tidspunkt til Børne- og Ungetopmøde 2020
  Sagsid.: 16/2369

  RESUMÉ:

  Der blev sidst afholdt Børne- og ungetopmøde i 2018. Der er afsat 50.000 kr. i 2020 til afholdelse af et tilsvarende møde, og på baggrund af drøftelser og forslag i BFKU og SU er indholdet blevet tematiseret og programlagt af administrationen til afholdelse onsdag 22. april kl. 17-19 for alle interesserede.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget til tematisering og afholdelse godkendes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-01-2020

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2017 blev der for første gang afholdt Børne- og ungetopmøde i Dragør Kommune. I budgetaftalen for 2020-2023 er der afsat 50.000 kr. til at afholde Børne- og ungetopmøde i 2020. BFKU og SU drøftede temaer for topmødet, samt et tidspunkt hvor mødet skal afholdes. I 2017 var temaet fremtidens børne- og ungeliv og i 2018 var temaerne digitalisering og dannelse i stærke fællesskaber. I 2019 blev der ikke afholdt et topmøde.

  På baggrund af drøftelsen i udvalgene foreslår administrationen, at topmødet afholdes i Hollænderhallen

  Dato: onsdag 22. april 2020

  Klokken: 17-19 med diverse forplejning

  Tematisering: 1) forældresamarbejdet og 2) børnenes trivsel

  Begge temaer bliver udfoldet efterfølgende af forvaltningen med tiltag omkring forældresamarbejde fx med kommunikation (AULA), ansvar for fællesskabet, sociale medier og børn, der leder over til næste tema med trivsel, hvori kan indgå adfærd og mobning samt en afvekslende skoledag med faglig trivsel.

  I 2018 blev Børne- og Ungetopmøde afholdt onsdag den 11. april fra klokken 18:00 til 21:00 i Hollænderhallen med oplæg fra Peter lund Madsen og Imran Rashid. Temaerne for topmødet blev dengang besluttet på mødet i Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget den 4. oktober 2017 og var ”Digitalisering – hvorfor og hvordan?” og ”Dannelse i stærke fællesskaber”. Børne- og Ungetopmødet er for alle politikere, medarbejdere, forældre og andre interesserede. Administrationen udsender invitationer igennem flere kanaler for at sikre, at informationen om topmødet når hele målgruppen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 50.000 kr. i budget 2020 til afholdelse af Børne- og Ungetopmøde.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. januar 2020.

  Skoleudvalget den 16. januar 2020.

 • 4
  Årshjul for Skoleudvalgets politiske sager i 2020
  Sagsid.: 17/3792

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for årshjul over kendte politiske sager i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-01-2020

  Til efterretning. Udvalget ønsker at få årshjulet på mødet i februar.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet et årshjul over de, på nuværende tidspunkt, kendte politiske sager. Årshjulet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 16. januar 2020.

  Bilag

 • 5
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 16. januar 2020

  Lisbeth Dam Larsen (A) spurgte til skoleindskrivning.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til Dragør Privatskole.

  Annette Nyvang (T) spurgte til ledelsessammensætningen på skolerne

  Annette Nyvang spurgte til skolernes hjemmeside i AULA-regi.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).