Skip navigationen

Referat

Torsdag den 6. februar 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Skoleudvalget
Medlemmer: Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T)
Afbud fra: Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C)
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T)
 • 1
  Status på procesplan vedrørende ny skolepolitik
  Sagsid.: 15/1423

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget orienteres om status på arbejdet med procesplanen vedrørende en ny skolepolitik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-02-2020

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. december 2016 skolepolitikken for Dragør Kommune. Skoleudvalget har anmodet administrationen om at udarbejde en procesplan for arbejdet med udformningen af en ny skolepolitik. Administrationen afventer den forestående strukturproces, samt drøftelserne i Det Rådgivende Skoleorgan i foråret 2020, omkring hvorledes en skolepolitik kan se ud med skoleorganets rådgivende perspektiv. På baggrund heraf vurderes det, at det er mest hensigtsmæssigt, at udformningen af procesplanen afventer disse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. februar 2020.

 • 2
  Opdateret årshjul for Skoleudvalgets politiske sager i 2020
  Sagsid.: 17/3792

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget bliver orienteret om det opdaterede årshjul for udvalgets kommende politiske sager i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-02-2020

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget blev på deres møde den 16. januar 2020 præsenteret for årshjulet over kendte politiske sager i Skoleudvalget i 2020. Udvalget besluttede, at få årshjulet opdateret med en række nye sager. Det opdaterede årshjul er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. februar 2020.

  Bilag

 • 3
  Meddelelse - Status på klubområdet okt - dec 2019
  Sagsid.: 15/2548

  RESUMÉ:

  Udvalget får en status på personalesituationen og medlemstal i Klub Dragør for perioden juli - september 2019.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-02-2020

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget får kvartalsvis en status på Klub Dragørs personalesituation og antallet af medlemmer.

  Udvalget får her en orientering for perioden oktober til december 2019. Den seneste status blev forelagt på skoleudvalgets møde den 7. november 2019.

  Medlemmer i klubberne

  Siden oktober 2019 er antallet af medlemmer i de tre klubber (Elisenborg, Krudthuset og Sølyst) løbende faldet fra 502 medlemmer i oktober til 466 medlemmer i december. Faldet i antallet af medlemmer for disse måneder svarer overens med udvikling de tidligere år, og det er derfor ganske forventeligt.

  For samtlige af de tre måneder (oktober, november og december) har der været flere medlemmer af Klub Dragør i 2019, end der var i de tre foregående år.

  Personalesituationen

  Sygefraværet på Klub Dragør (inkl. SSP-konsulent) er i gennemsnit for hele 2019 6,44 %, et tal der til sammenligning i 2018 var 4,26 %.

  Sygefravær i % fordeler sig i de sidste tre måneder af 2019 som følger:

  Oktober         9,53 %

  November     5,52 %

  December      5.50 %

  Se vedlagte bilag for uddybende om udviklingen i antal medlemmer og sygefravær.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. februar 2020.

  Bilag

 • 4
  Forslag fra C - diskussion af udvalgsdeltagelse i Det rådgivende Skoleorgan
  Sagsid.: 20/195

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-02-2020

  Punktet udskydes til mødet i marts.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Martin Wood Petersen (C) har i mail den 16. januar 2020 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”C gruppen foreslår, at Skoleudvalget diskuterer repræsentationen fra udvalget på møderne i Det rådgivende Skoleorgan.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. februar 2020.

 • 5
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SU den 6. februar 2020

  Kim Dupont (V) spurgte til enkelte politiske aftaler i forbindelse med skolernes økonomiske samarbejde med kulturinstitutioner.

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til status på privatskolen.

  Annette Nyvang (T) spurgte til inklusion.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).